EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1254

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1254 af 21. april 2021 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/565 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EØS-relevant tekst)

C/2021/2618

OJ L 277, 2.8.2021, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1254/oj

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1254

af 21. april 2021

om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/565 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 16, stk. 12, og artikel 27, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der var fejl i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (2), da der krævedes anvendelse af artikel 59, stk. 4, artikel 60 og kapitel IV i samme forordning i stedet for artikel 64, stk. 4, artikel 65 og kapitel VIII.

(2)

Endvidere forekom der fejl i flere krydsreferencer i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/565, mere præcist under »Kundevurdering«, »Ordreafvikling«, »Kundeordrer og -transaktioner«, »Underretning af kunder«, »Kommunikation med kunder« og »Organisatoriske krav«.

(3)

Delegeret forordning (EU) 2017/565 bør derfor berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Delegeret forordning (EU) 2017/565 berigtiges således:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Kapitel II og afdeling 1-4, artikel 64, stk. 4, artikel 65 og afdeling 6-8 i kapitel III samt, i det omfang de vedrører disse bestemmelser, kapitel I og kapitel VIII i denne forordning finder anvendelse på administrationsselskaber, der leverer tjenesteydelser omfattet af artikel 6, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF og artikel 6, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).«"

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Opbevaring af dokumentation

Minimumsliste over dokumentation, der skal opbevares af investeringsselskaber afhængigt af arten af deres aktiviteter

Type forpligtelse

Type dokumentation

Resumé af indhold

Henvisning til lovgivning

Kundevurdering

 

Information til kunder

Indhold som omhandlet i artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU og artikel 44-51 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 44-51 i nærværende forordning

 

Kundeaftaler

Dokumentation som omhandlet i artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 25, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 58 i nærværende forordning

 

Egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering

Indhold som omhandlet i artikel 25, stk. 2 og 3, i direktiv 2014/65/EU og artikel 54, 55 og 60 i nærværende forordning

Artikel 25, stk. 2 og 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 54, 55 og 56 i nærværende forordning

Ordreafvikling

 

Afvikling af kundeordrer — aggregerede transaktioner

Dokumentation som omhandlet i artikel 67-70 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 1, og artikel 28, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 67-70 i nærværende forordning

 

Aggregering og allokering af transaktioner for egen regning

Dokumentation som omhandlet i artikel 69 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 1, og artikel 28, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 69 i nærværende forordning

Kundeordrer og -transaktioner

 

Opbevaring af dokumentation for kundeordrer og handelsbeslutninger

Dokumentation som omhandlet i artikel 74 i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 74 i nærværende forordning

 

Opbevaring af dokumentation vedrørende transaktioner og ordreafvikling

Dokumentation som omhandlet i artikel 75 i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 75 i nærværende forordning

Underretning af kunder

 

Forpligtelse hvad angår tjenesteydelser udført for kunder

Indhold som omhandlet i artikel 59-63 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 1 og 6, og artikel 25, stk. 1 og 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 59-63 i nærværende forordning

Opbevaring af kundeaktiver

 

Kunders finansielle instrumenter, der opbevares af et investeringsselskab

Dokumentation som omhandlet i artikel 16, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU og i artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16, stk. 8, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

 

Kunders midler, der opbevares af et investeringsselskab

Dokumentation som omhandlet i artikel 16, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU og i artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 2 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

 

Anvendelse af kunders finansielle instrumenter

Dokumentation som omhandlet i artikel 5 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Artikel 16, stk. 8, 9 og 10, i direktiv 2014/65/EU)

Artikel 5 i delegeret direktiv (EU) 2017/593

Kommunikation med kunder

 

Oplysninger om omkostninger og dertil knyttede gebyrer

Indhold som omhandlet i artikel 50 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 4, litra c), i direktiv 2014/65/EU

Artikel 50 i nærværende forordning

 

Oplysninger om investeringsselskabet og dets tjenesteydelser, finansielle instrumenter og opbevaring af kundeaktiver

Indhold som omhandlet i artikel 47, 48 og 49 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 47, 48 og 49 i nærværende forordning

 

Information til kunder

Dokumentation for kommunikation

Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 46 i nærværende forordning

 

Markedsføringsmateriale (undtagen i mundtlig form)

Enhver form for markedsføringsmateriale, der er udarbejdet af investeringsselskabet (undtagen i mundtlig form), som omhandlet i artikel 44 og 46 i nærværende forordning

Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 44 og 46 i nærværende forordning

 

Investeringsrådgivning af detailkunder

i) Det faktum, at der er udført investeringsrådgivning, samt tidspunkt og dato herfor og ii) det finansielle instrument, der blev anbefalet, samt iii) egnethedsrapporten, der blev udleveret til kunden

Artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 54 i nærværende forordning

 

Investeringsanalyser

Hvert element i investeringsanalysen, der er udarbejdet af investeringsselskabet på et varigt medium

Artikel 24, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 36 og 37 i nærværende forordning

Organisatoriske krav

 

Selskabets forretningsmæssige og interne organisation

Dokumentation som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra f), i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 2-10, i direktiv 2014/65/EU)

Artikel 21, stk. 1, litra f), i nærværende forordning

 

Compliancerapporter

Hver compliancerapport til ledelsesorganet

Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 22, stk. 2, litra c), og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning

 

Dokumentation vedrørende interessekonflikter

Dokumentation som omhandlet i artikel 35 i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 35 i nærværende forordning

 

Incitamenter

Oplysninger til kunder i henhold til artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 11, 12 og 13 i delegeret direktiv (EU) 2017/593.

 

Risikostyringsrapporter

Hver risikostyringsrapport til den øverste ledelse

Artikel 16, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 23, stk. 1, litra b), og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning

 

Interne revisionsrapporter

Hver intern revisionsrapport til den øverste ledelse

Artikel 16, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 24 og artikel 25, stk. 2, i nærværende forordning

 

Dokumentation for behandling af klager

Hver klage og de trufne foranstaltninger til behandling af klager

Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 26 i nærværende forordning

 

Dokumentation for personlige transaktioner

Dokumentation som omhandlet i artikel 29, stk. 5, litra c), i nærværende forordning

Artikel 16, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU

Artikel 29, stk. 5, litra c), i nærværende forordning

«

Top