EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1233

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/1233 af 14. juli 2021 om ændring af direktiv (EU) 2017/2397, for så vidt angår overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater (EØS-relevant tekst)

PE/55/2021/REV/1

OJ L 274, 30.7.2021, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1233/oj

30.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/52


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2021/1233

af 14. juli 2021

om ændring af direktiv (EU) 2017/2397, for så vidt angår overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 (3) fastsættes overgangsforanstaltninger for at sikre den fortsatte gyldighed af kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, der er udstedt inden udløbet af gennemførelsesperioden, og for at give faglærte besætningsmedlemmer en rimelig frist til at ansøge om et EU-kvalifikationscertifikat eller et andet certifikat, der er anerkendt som ækvivalent. Bortset fra de certifikater for sejlads på Rhinen, der er omhandlet i artikel 1, stk. 5, i Rådets direktiv 96/50/EF (4), finder nævnte overgangsforanstaltninger dog ikke anvendelse på kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt af tredjelande, og som medlemsstaterne i øjeblikket anerkender i henhold til nationale krav eller internationale aftaler gældende inden ikrafttrædelsen af direktiv (EU) 2017/2397.

(2)

I artikel 10, stk. 3, 4 og 5, i direktiv (EU) 2017/2397 fastsættes proceduren og betingelserne for anerkendelse af certifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt af myndighederne i et tredjeland.

(3)

Eftersom proceduren for anerkendelse af dokumenter fra tredjelande er baseret på en vurdering af certificeringssystemerne i det anmodende tredjeland og har til formål at afgøre, om udstedelsen af de certifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er angivet i anmodningen, er underlagt krav, der er identiske med kravene i direktiv (EU) 2017/2397, er det usandsynligt, at anerkendelsesproceduren vil blive fuldført inden den 17. januar 2022.

(4)

For at sikre en gnidningsløs overgang til den ordning for anerkendelse af dokumenter fra tredjelande, der er fastsat i artikel 10 i direktiv (EU) 2017/2397, bør der vedtages overgangsforanstaltninger, som giver tredjelande den tid, der er nødvendig for, at de kan tilpasse deres krav til kravene i nævnte direktiv, og for at Kommissionen kan vurdere deres certificeringssystemer og, hvis det er relevant, vedtage en gennemførelsesretsakt i henhold til nævnte direktivs artikel 10, stk. 5. Disse foranstaltninger vil ligeledes sikre retssikkerheden for enkeltpersoner og erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med transport ad indre vandveje. I lyset af disse mål bør skæringsdatoen for dokumenter fra tredjelande, der er omfattet af disse overgangsforanstaltninger, fastsættes under henvisning til fristen for gennemførelse af nævnte direktiv forlænget med to år.

(5)

For at sikre overensstemmelse med de overgangsforanstaltninger, der gælder for medlemsstaterne i henhold til artikel 38 i direktiv (EU) 2017/2397, bør overgangsforanstaltningerne for kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt af tredjelande, og som medlemsstaterne anerkender, ikke finde anvendelse efter den 17. januar 2032. Anerkendelsen af sådanne kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger bør desuden begrænses til de af Unionens indre vandveje, der befinder sig i den pågældende medlemsstat.

(6)

For at sikre overensstemmelse med de overgangsforanstaltninger, der gælder for kvalifikationscertifikater udstedt af medlemsstaterne, bør det præciseres, at kravene omhandlet i artikel 10, stk. 3, i direktiv (EU) 2017/2397, for så vidt angår tredjelandscertifikater også omfatter kravene til den ombytning af eksisterende certifikater, der er fastsat i nævnte direktivs artikel 38, stk. 1 og 3.

(7)

Af hensyn til den juridiske klarhed og retssikkerheden for virksomheder og arbejdstagere, der beskæftiger sig med transport ad indre vandveje, bør direktiv (EU) 2017/2397 derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

I overensstemmelse med artikel 39, stk. 4, i direktiv (EU) 2017/2397 er medlemsstater, hvor sejlads på indre vandveje ikke er teknisk muligt, ikke forpligtede til at gennemføre nævnte direktiv. Denne undtagelse bør gælde tilsvarende for nærværende direktiv.

(9)

Målet for dette direktiv, nemlig at fastsætte overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)

For at medlemsstaterne straks kan gå videre med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat ved nærværende direktiv, bør det træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv (EU) 2017/2397 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Uden at det berører nærværende artikels stk. 2, er alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt i overensstemmelse med et tredjelands nationale regler, hvis krav er identiske med kravene i dette direktiv, herunder dem, der er fastsat i artikel 38, stk. 1 og 3, gyldige på samtlige Unionens indre vandveje efter den procedure og på de betingelser, der er fastsat i nærværende artikels stk. 4 og 5.«

2)

I artikel 38 tilføjes følgende stykke:

»7.   Indtil den 17. januar 2032 kan medlemsstaterne på grundlag af deres nationale krav eller internationale aftaler gældende inden den 16. januar 2018 fortsat anerkende kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt af et tredjeland inden den 18. januar 2024. Anerkendelsen begrænses til de indre vandveje på den pågældende medlemsstats område.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 17. januar 2022. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

Den undtagelse, der er fastsat i artikel 39, stk. 4, i direktiv (EU) 2017/2397, finder tilsvarende anvendelse på nærværende direktiv.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2021.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A. LOGAR

Formand


(1)  EUT C 220 af 9.6.2021, s. 87.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.7.2021.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 af 12. december 2017 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØF og 96/50/EF (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 53).

(4)  Rådets direktiv 96/50/EF af 23. juli 1996 om harmonisering af betingelserne for erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 31).


Top