EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1243

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 af 19. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår fastsættelse af detaljerede regler for mulighed for eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EØS-relevant tekst)

C/2021/2563

OJ L 272, 30.7.2021, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1243/oj

30.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1243

af 19. april 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår fastsættelse af detaljerede regler for mulighed for eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer og om ændring af bilag II til nævnte forordning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 (1), særlig artikel 4, stk. 6 og artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2019/2144 skal motorkøretøjer i klasse M og N være udstyret med visse avancerede køretøjssystemer, herunder mulighed for eftermontering af alkolås. I bilag II til forordningen fastsættes de grundlæggende krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår mulighed for eftermontering af alkolås i disse køretøjer.

(2)

Alkolåse øger trafiksikkerheden ved at forhindre, at personer med koncentrationer af alkohol i kroppen, der overskrider en fastsat grænseværdi, kan føre et motorkøretøj.

(3)

Der er behov for detaljerede regler vedrørende de specifikke krav til godkendelse af køretøjer med hensyn til mulighed for eftermontering af alkolås.

(4)

EN 50436-standarderne specificerer prøvningsmetoder og væsentlige ydeevnekrav for alkolåse og yder vejledning til myndigheder, beslutningstagere, købere og brugere. Standarderne i denne serie omfatter også særlige bestemmelser vedrørende motorkøretøjer for at fremme installationen af alkolåse.

(5)

Alkolåse er hovedsagelig beregnet til eftermontering. Til dette formål er de tilsluttet køretøjets elektriske kredsløb og styrekredsløb. En sådan eftermontering bør ikke indvirke på køretøjets ydeevne eller vedligeholdelse, den bør ikke forringe køretøjets sikkerhed, men den bør også være så let som muligt at udføre for specialiserede og uddannede installatører.

(6)

Det er derfor nødvendigt at kræve, at køretøjsfabrikanterne på deres websteder stiller et dokument med klare anvisninger for installation af alkolåse (»installationsdokument«) til rådighed for at give teknikerne mulighed for at installere en alkolås korrekt i en bestemt køretøjsmodel.

(7)

Da nogle af oplysningerne i installationsdokumentet kan vedrøre sikkerhedsrelaterede informationstjenester vedrørende reparation og vedligeholdelse af køretøjer, bør de kun være tilgængelige for de uafhængige operatører, der er godkendt af akkrediterede enheder i overensstemmelse med tillæg 3 til bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 (2).

(8)

Tabellen med listen over krav i bilag II til forordning (EU) 2019/2144 indeholder ingen henvisninger til retsakter om mulighed for eftermontering af alkolås. Det er derfor nødvendigt at indsætte en henvisning til denne forordning i nævnte bilag.

(9)

Forordning (EU) 2019/2144 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Da forordning (EU) 2019/2144 anvendes med virkning fra den 6. juli 2022, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Krav til mulighed for eftermontering af alkolås

Typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår mulighed for eftermontering af alkolåse er underlagt kravene i bilag I.

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) 2019/2144

Bilag II til forordning (EU) 2019/2144 ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 6. juli 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).


BILAG I

Tekniske krav

1.   

Muligheden for eftermontering af alkolås skal sikre, at der kan monteres eller eftermonteres en alkolås, der er i overensstemmelse med de europæiske standarder EN 50436-1:2014 eller EN 50436 50436:-2:2014+A1:2015.

2.   

Køretøjssystemet for så vidt angår muligheden for eftermontering af alkolås i alle motorkøretøjer i klasse M og N skal være i overensstemmelse med den relevante køretøjsmodel som fastlagt i installationsdokumentet for alkolåsen (»installationsdokument«), der skal opfylde betingelserne i europæisk standard EN 50436-7:2016. Med henblik herpå skal installationsdokumentet dække mindst én af valgmulighederne 3a, 3b eller 3c i EN 50436-7:2016, bilag C. Køretøjsfabrikanten kan efter aftale med den godkendende myndighed og den tekniske tjeneste indgive et installationsdokument, der er i overensstemmelse med senere revisioner af den europæiske standard.

3.   

Installationsdokument

3.1.   

Installationsdokumentet skal indeholde en detaljeret beskrivelse samt diagrammer og billeder, der beskriver installationen af en alkolås, og skal omfatte et af følgende sæt oplysninger:

a)

oplysninger om strømtilførsel fra batteri, jordforbindelse, klarmelding og muliggørelse af start af køretøjet

b)

oplysninger om strømtilførsel fra batteri, jordforbindelse, input- og outputlinje til klarmelding af og tilladelse til eller forbud mod start af køretøjet, og en valgfri detektion af fremdriftskapacitet (f.eks. motor i drift) eller signallinje for køretøj i bevægelse eller

c)

oplysninger om strømtilførsel fra batteri, jordforbindelse og databusforbindelse.

3.2.   

Yderligere software, hardware eller procedurer, der er nødvendige for at kunne montere en alkolås i et standardkøretøj, skal identificeres og angives i installationsdokumentet.

3.3.   

Alkolåsen skal som udgangspunkt være i blokeringstilstand. Alkolåsens blokeringstilstand skal opnås enten ved hjælp af et åbent udgangsrelæ, et tilsvarende udgangssignal eller den tilsvarende digitale busmeddelelse. Lukning af dette relæ eller ændring af det blokerende udgangssignal til det ikke-blokerende udgangssignal eller transmission af den tilsvarende ikke-blokerende databus-meddelelse skal ske, når en godkendt udåndingsprøve med en alkoholkoncentration under den forudindstillede grænse er leveret.

3.4.   

En installeret alkolås må kun gribe ind i motorens startproces eller forhindre køretøjet i køre af egen kraft efter aktivering af køretøjets hovedkontakt, og alkolåsen må ikke påvirke en motor i drift eller et køretøj i bevægelse.

4.   

Adgang til oplysninger om alkolås

4.1.   

Køretøjsfabrikanterne iværksætter de nødvendige ordninger og procedurer for at sikre, at oplysninger om muligheden for alkolås i køretøjer, i form af relevante oplysninger i standardinstallationsdokumentet, er tilgængelige, jf. bilag X til forordning (EU) 2018/858. Da nogle af oplysningerne kan vedrøre sikkerhedsrelaterede informationstjenester vedrørende reparation og vedligeholdelse af køretøjet, må oplysninger om mulighed for alkolås kun tilgås af uafhængige aktører, der overholder den procedure, som er fastlagt i tillæg 3 til nævnte bilag.

5.   

Køretøjsfabrikanten skal vedlægge oplysningsskemaet en erklæring, der er udfærdiget ved hjælp af modellen i tillægget til dette bilag.


Tillæg

Fabrikantens erklæring

(Fabrikant):

...

(Fabrikantens adresse):

...

bekræfter hermed, at

denne giver adgang til installationsdokumentet for alkolås i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 (1) for følgende køretøjsmærke og -type: ...

Den eller de vigtigste websteder, hvor installationsdokumentet for alkolås kan konsulteres, er anført i bilag A til denne erklæring. Kontaktoplysningerne for den ansvarlige fabrikants repræsentant, som har underskrevet denne erklæring, er anført i bilag B til denne erklæring.

Udfærdiget i … [sted]

Den … [dato]

[Underskrift] [Stilling][]

Bilag A: Internetadresse(r)

Bilag B: kontaktoplysninger


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 af 19. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår fastsættelse af detaljerede regler for mulighed for eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 272 af , s. 11)


BILAG II

Ændring af forordning (EU) 2019/2144

I bilag II til forordning (EU) 2019/2144 affattes rækken for krav E1 således:

»E1 Mulighed for eftermontering af alkolås

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243  (*1)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 


(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 af 19. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår fastsættelse af detaljerede regler for mulighed for eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 272 af …., s. 11).«


Top