EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1237

Kommissionens forordning (EU) 2021/1237 af 23. juli 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EØS-relevant tekst)

C/2021/5336

OJ L 270, 29.7.2021, p. 39–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1237/oj

29.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/39


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1237

af 23. juli 2021

om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/1588 af 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte (1), særlig artikel 1, stk. 1, litra a),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens Forordning (EU) nr. 651/2014 (2) udgør en vigtig undtagelse fra den generelle regel om, at medlemsstaterne skal anmelde alle planer om tildeling af ny støtte til Kommissionen, før de gennemfører den, forudsat at visse forud fastsatte betingelser er opfyldt.

(2)

I betragtning af covid-19-pandemiens økonomiske og finansielle følger for virksomhederne og for at sikre overensstemmelse med Kommissionens overordnede politiske reaktion herpå, navnlig i perioden 2020-2021, bør forordning (EU) nr. 651/2014 tilpasses. Virksomheder, der er blevet kriseramte som følge af covid-19-pandemien, bør fortsat være støtteberettigede efter forordning (EU) nr. 651/2014 i en begrænset periode, dvs. mellem den 1. januar 2020 til den 31. december 2021. Derudover bør modtagere af regional investeringsstøtte, som på grund af covid-19-pandemien har opsagt personale midlertidigt eller permanent i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2021, ikke anses for at have overtrådt kravet om, at stillingerne skal bevares i det pågældende område i en periode på fem år fra datoen for stillingens første besættelse eller tre år for små og mellemstore virksomheders (SMV) vedkommende.

(3)

Statsstøtte ydet til virksomheder, der deltager i projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed (EIP), jf. artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 (3), eller i lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (4) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 (5), har begrænset indvirkning på konkurrencen, navnlig set i lyset af støttens positive rolle med hensyn til videndeling, navnlig for lokal- og landbrugssamfund, og støttens ofte kollektive art, og eftersom den er af en relativt lille størrelsesorden. Sådanne projekter er integrerede, omfatter ofte mange forskellige aktører og mange forskellige sektorer, hvilket kan skabe visse vanskeligheder med hensyn til deres klassificering efter statsstøttereglerne. Eftersom de enkelte projekter inden for operationelle grupper under EIP og lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet er af lokal karakter og udvælges på grundlag af en flerårig lokaludviklingsstrategi, der fastlægges og gennemføres af offentligprivate partnerskaber, og da de ofte er rettet mod samfundsmæssige, sociale, miljømæssige og klimamæssige interesser, bør denne forordning søge at imødegå nogle af de udfordringer, som projekter inden for operationelle grupper under EIP og lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet står over for med henblik på at lette overholdelsen af statsstøttereglerne.

(4)

De små støttebeløb, som ydes til SMV'er, der direkte eller indirekte drager fordel af projekter inden for operationelle grupper under EIP eller lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, har begrænset indvirkning på samhandelen og konkurrencen, og derfor bør der vedtages enkle regler for de tilfælde, hvor det samlede støttebeløb pr. projekt ikke overstiger et fastsat loft.

(5)

Virksomheder, der deltager i projekter, som hører under det europæiske territoriale samarbejde (»ETS«) og er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 (6) eller af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1059 (7), har ofte vanskeligt ved at finansiere meromkostninger, der følger af samarbejdet mellem partnere i forskellige regioner og i forskellige medlemsstater eller tredjelande. I betragtning af den betydning ETS har for samhørighedspolitikken, idet det skaber en ramme for gennemførelse af fælles aktioner og udveksling af politiske løsningsmodeller mellem nationale, regionale og lokale aktører fra forskellige medlemsstater eller tredjelande, bør der tages hensyn til nogle af de vanskeligheder, ETS-projekter støder på, med henblik på at fremme projekternes forenelighed med statsstøttereglerne. På baggrund af Kommissionens erfaringer bør forordning (EU) nr. 651/2014 omfatte støtte til ETS-projekter uanset de støttemodtagende virksomheders størrelse.

(6)

De små støttebeløb, som ydes til virksomheder, der deltager i ETS-projekter, har begrænset indvirkning på samhandelen og konkurrencen, navnlig når virksomhederne modtager støtten indirekte, og derfor bør der vedtages enkle regler for de tilfælde, hvor det samlede støttebeløb pr. virksomhed pr. projekt ikke overstiger et fastsat loft.

(7)

Forsknings- og udviklingsprojekter og gennemførlighedsundersøgelser, som tildeles kvalitetsmærket »Seal of Excellence« efter en evaluering og rangordning foretaget af uafhængige eksperter, og som anses for at være fremragende og værdige til at modtage offentlige midler, men som ikke kan finansieres som led i Horisont-rammeprogrammet på grund af manglende budgetmidler, må støttes med nationale midler, herunder midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde for perioden 2014-2020, og fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond Plus for perioden 2021-2027. Statsstøtte, der ydes til sådanne forsknings- og udviklingsprojekter, som gennemføres af SMV'er, bør betragtes som forenelig med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten på visse betingelser. Det bør desuden ikke være nødvendigt at revurdere de betingelser for støtteberettigelse, der allerede er blevet vurderet på EU-plan på grundlag af reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-rammeprogrammet før tildelingen af kvalitetsmærket »Seal of Excellence«. Hvorvidt de virksomheder, der gennemfører projekterne, er kommercielle eller almennyttige, er ikke et relevant kriterium efter konkurrencereglerne.

(8)

Statsstøtte ydet til støtte for etableringen af visse højtydende faste bredbåndsnet og statsstøtte ydet til støtte for etableringen af visse højtydende passive mobilnet bør betragtes som forenelig med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten på visse betingelser med henblik på at slå bro over den digitale kløft i områder med markedssvigt, samtidig med at risikoen for konkurrencefordrejninger og fortrængning af private investeringer begrænses.

(9)

Statsstøtte ydet i form af konnektivitetsvouchere til forbrugere med henblik på at gøre det lettere at telearbejde eller følge onlineundervisning og -uddannelse eller til SMV'er bør betragtes som forenelig med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten på visse betingelser med henblik på at slå bro over den digitale kløft i områder med markedssvigt, samtidig med at risikoen for konkurrencefordrejninger og fortrængning af private investeringer begrænses.

(10)

Statsstøtte ydet til visse projekter af fælles interesse inden for transeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet, som finansieres inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1153 (8) eller har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« i henhold til nævnte forordning, bør betragtes som forenelig med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten på visse betingelser med henblik på at slå bro over den digitale kløft i områder med markedssvigt, samtidig med at risikoen for konkurrencefordrejninger og fortrængning af private investeringer begrænses.

(11)

Tilskud ydet til forskere inden for rammerne af Det Europæiske Forskningsråds (»EFR«) »proof of concept«-aktiviteter henholdsvis Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter (»MSCA«), som anses for at udgøre økonomiske aktiviteter, bør også betragtes som forenelige med det indre marked, såfremt de er tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence«.

(12)

Kombinering af offentlig finansiering fra nationale midler med direkte forvaltede EU-midler til forsknings- og udviklingsprojekter (som dem, der gennemføres inden for et europæisk institutionaliseret partnerskab baseret på traktatens artikel 185 eller 187 eller en programsamfinansieringsaktion som defineret i Horisont Europa-rammeprogrammet) kan bidrage til at øge konkurrenceevnen inden for europæisk forskning og udvikling, da sådanne forsknings- og udviklingsprojekter anses for at opfylde mål af fælleseuropæisk interesse og afhjælpe veldefinerede markedssvigt. Det er tilfældet, når sådanne projekter udvælges på grundlag af evalueringer og rangordninger foretaget af uafhængige eksperter i overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-rammeprogrammet i forbindelse med tværnationale indkaldelser af forslag, hvor mindst tre medlemsstater (to medlemsstater ved samarbejdsaktioner) eller alternativt to medlemsstater og mindst et associeret land deltager. Medlemsstaternes finansielle bidrag, som omfatter midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde for perioden 2014-2020 samt fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond Plus for perioden 2021-2027, til disse samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter bør betragtes som forenelige med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten på visse betingelser. Det bør desuden ikke være nødvendigt at revurdere de betingelser for støtteberettigelse, der allerede er blevet vurderet af uafhængige eksperter på tværnationalt plan på grundlag af reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-rammeprogrammet før udvælgelsen af et forsknings- og udviklingsprojekt.

(13)

Det fastlægges i Horisont 2020- og Horisont Europa-rammeprogrammet, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der kan komme i betragtning til finansiering. I den forbindelse svarer forsknings- og innovationsaktioner som defineret i Horisont-rammeprogrammerne normalt til grundforskningsaktiviteter og industrielle forskningsaktiviteter, jf. forordning (EU) nr. 651/2014. Innovationsaktioner, der støttes som led i Horisont-rammeprogrammerne, vil desuden normalt stemme overens med definitionen af eksperimentelle udviklingsaktiviteter i forordning (EU) nr. 651/2014. Forenklingerne i denne forordning med hensyn til forskning og udvikling bør imidlertid ikke anvendes til at indføre støtteforanstaltninger med henblik på at finansiere aktiviteter, der ikke er støtteberettigede efter statsstøttereglerne for forskning og udvikling, dvs. aktiviteter, der omfatter andet end eksperimentelle udviklingsaktiviteter. Derfor kan medlemsstaterne også tage hensyn til definitionerne af teknologisk modenhedsniveau (»TRL«). Statsstøtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter på TRL-niveau 9 anses for at gå videre end definitionen af eksperimentel udvikling, og en sådan støtte bør derfor ikke være omfattet af forordning (EU) nr. 651/2014.

(14)

Støtte til energieffektiviseringsforanstaltninger i visse bygninger kan inden for rammerne af InvestEU-Fonden og på visse forenklede betingelser kombineres med støtte til produktion på stedet af vedvarende energi og lagring heraf, ladestandere på stedet til køretøjer og digitalisering af disse bygninger. Denne kombinerede støtte på forenklede betingelser kan ydes til beboelsesejendomme, bygninger, der anvendes til uddannelsesformål eller levering af sociale tjenester, bygninger der anvendes til udførelse af aktiviteter i forbindelse med offentlig forvaltning eller levering af juridiske tjenester eller som anvendes af politiet eller brandvæsenet, samt bygninger, hvor økonomiske aktiviteter optager mindre end 35 % af det interne etageareal. I betragtning af karakteren af de aktiviteter, der finder sted i sådanne bygninger, har støtte til forbedring af bygningernes energimæssige ydeevne en mere begrænset indvirkning på konkurrencen. For at sikre en ensartet behandling af projekter, der finansieres over InvestEU-Fonden, og projekter, der finansieres med rent nationale midler, bør bestemmelserne i forordning (EU) nr. 651/2014 vedrørende investeringsstøtte til energieffektiviseringsforanstaltninger ændres, og der bør indføres forenelighedsbetingelser for at lette kombinationen inden for samme projekt af investeringer i energieffektiviseringsforanstaltninger med investeringer til forbedring af bygningers energimæssige ydeevne (dvs. integrerede anlæg til produktion af vedvarende energi, udstyr til opladning af elektriske køretøjer, der indehaves af bygningens brugere) og investeringer til digitalisering af bygningen, navnlig med henblik på at øge intelligensparatheden. Med henblik herpå bør alle investeringsomkostninger til energieffektiviseringsforanstaltningen og de forskellige dele af udstyret udgøre støtteberettigede omkostninger, samtidig med at der gælder en ensartet maksimal støtteintensitet.

(15)

For at sikre en ensartet behandling af projekter, der finansieres med støtte fra InvestEU-Fonden, og projekter, der finansieres med rent nationale midler, bør forordning (EU) nr. 651/2014 ændres ved at indføre forenelighedsbetingelser for investeringsstøtte til visse former for infrastruktur til mobilitet med lave emissioner for vejkøretøjer. Investeringsstøtte til offentligt tilgængelig opladnings- eller optankningsinfrastruktur til vejkøretøjer bør betragtes som forenelig med det indre marked og fritages for anmeldelsespligtren i traktatens artikel 108, stk. 3, i det omfang den giver mulighed for øget miljøbeskyttelse og ikke fordrejer konkurrencen. Hvad angår optankningsinfrastruktur bør kun investeringsstøtte til optankningsinfrastruktur, der forsyner vejkøretøjer med vedvarende brint, være omfattet af gruppefritagelsen, da der ikke findes en harmoniseret definition af kulstoffattig brint. Kommissionen vil overveje at udvide anvendelsesområdet for de relevante bestemmelser til også at omfatte kulstoffattig brint, når der er vedtaget en harmoniseret definition. Derudover bør der for både opladnings- og optankningsinfrastruktur indføres visse forholdsregler til at begrænse konkurrencefordrejninger. Forenelighedsbetingelserne bør især sikre, at støtten giver anledning til yderligere investeringer og afhjælper markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer, at støtten ikke hindrer markedsudviklingen, og navnlig at der er adgang til infrastrukturen på åbne og ikkediskriminerende betingelser. Derudover bør investeringsstøtten til opladnings- og optankningsinfrastruktur ydes på grundlag af en konkurrencepræget udbudsprocedure for at sikre proportionalitet og mindske konkurrencefordrejninger på infrastrukturmarkedet. Endelig bør der med henblik på at fremme en effektiv konkurrence fastsættes et loft for støtte, der ydes til den samme modtager inden for rammerne af hver enkelt foranstaltning.

(16)

Finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden, kan omfatte midler, der kontrolleres af medlemsstaterne, herunder EU-midler under delt forvaltning, bidrag fra genopretnings- og resiliensfaciliteten eller andre bidrag fra medlemsstaterne, for at øge løftestangseffekten og understøtte yderligere investeringer i Unionen. Eksempelvis vil medlemsstaterne kunne bidrage med en del af EU-midlerne under delt forvaltning eller midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til medlemsstatssegmentet af EU-garantien inden for rammerne af InvestEU-Fonden. Medlemsstaterne vil derudover kunne finansiere de finansielle produkter, der understøttes af InvestEU-Fonden, med egne midler eller via nationale erhvervsfremmende banker. En sådan finansiering kan betragtes som »statsmidler« og kan tilregnes staten, hvis medlemsstaterne har skønsbeføjelse med hensyn til anvendelsen af disse midler. Hvis medlemsstaterne til gengæld ikke har skønsbeføjelser med hensyn til anvendelsen af midlerne eller handler i overensstemmelse med normale markedsvilkår, kan anvendelsen af disse midler ikke udgøre statsstøtte.

(17)

Såfremt nationale midler, herunder EU-midler under delt forvaltning, udgør statsstøtte efter traktatens artikel 107, stk. 1, bør der fastsættes en række betingelser for, hvornår støtten kan betragtes som forenelig med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten med henblik på at lette gennemførelsen af InvestEU-Fonden.

(18)

InvestEU-Fonden er udformet således, at den indeholder en række vigtige konkurrencemæssige garantier, såsom støtte til investeringer, der opfylder Unionens politiske målsætninger og skaber EU-merværdi, og kravet om, at InvestEU-Fonden skal være af supplerende karakter og afhjælpe markedssvigt og suboptimale investeringssituationer. Forud for udstedelsen af EU-garantien vil forvaltningssystemet og beslutningsprocessen desuden sikre, at InvestEU-støttede aktiviteter opfylder de ovennævnte krav. Endelig vil den støtte, der ydes af InvestEU-Fonden, være gennemsigtig, og virkningerne heraf vil blive evalueret. Derfor bør statsstøtte, der indgår i de finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden, betragtes som forenelig med det indre marked og fritages for anmeldelsespligten på grundlag af opfyldelsen af et begrænset antal betingelser.

(19)

Forordning (EU) nr. 651/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 651/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

litra m) og n) affattes således:

»m)

støtte til regionale lufthavne

n)

støtte til havne«

ii)

følgende tilføjes som litra o) og p):

»o)

støtte til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde samt

p)

støtte, der indgår i de finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden.«

b)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

ordninger, der er omfattet af bestemmelserne i denne forordnings kapitel III, afdeling 1 (med undtagelse af artikel 15), 2, 3, 4, 7 (med undtagelse af artikel 44) og 10, og støtte, der gennemføres i form af finansielle produkter i henhold til afdeling 16 i samme kapitel, for hvilke det gennemsnitlige årlige statsstøttebudget pr. medlemsstat overstiger 150 mio. EUR, fra seks måneder, efter de er trådt i kraft. For støtte ydet i henhold til denne forordnings kapitel III, afdeling 16, tages der ved vurderingen af, om en medlemsstats gennemsnitlige årlige statsstøttebudget relateret til et bestemt finansielt produkt overstiger 150 mio. EUR, alene hensyn til de af den pågældende medlemsstats bidrag til medlemsstatssegmentet under EU-garantien, jf. artikel 9, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 (*), der er øremærket til det pågældende finansielle produkt. Kommissionen kan senest 20 arbejdsdage efter en støtteordnings ikrafttræden beslutte, at nærværende forordning skal finde anvendelse herpå i en længere periode, efter vurdering af den relevante evalueringsplan, som medlemsstaten har anmeldt til Kommissionen. Såfremt Kommissionen allerede har forlænget anvendelsen af nærværende forordning ud over de oprindelige seks måneder for sådanne ordninger, kan medlemsstaterne beslutte at forlænge ordningerne indtil udløbet af nærværende forordnings anvendelsesperiode, forudsat at den pågældende medlemsstat har forelagt en evalueringsrapport i overensstemmelse med den evalueringsplan, som Kommissionen har godkendt. Regionalstøtte, der tildeles i henhold til nærværende forordning, kan imidlertid som en undtagelse forlænges indtil udløbet af gyldigheden af de relevante regionalstøttekort

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning (EU) 2015/1017 (EUT L 107 af 26.3.2021, s. 30).«"

c)

Stk. 3, litra a) og b), affattes således:

»a)

støtte til fiskeri- og akvakultursektoren, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (*), med undtagelse af uddannelsesstøtte, støtte til SMV'ers adgang til finansiering, støtte til forskning og udvikling, innovationsstøtte til SMV'er, støtte til dårligt stillede arbejdstagere og handicappede arbejdstagere, regional investeringsstøtte i regioner i den yderste periferi, regional driftsstøtte, støtte til projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, støtte til lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, støtte til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde samt støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden, bortset fra de operationer, der er anført i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 (**)

b)

støtte ydet inden for sektoren for primærproduktion af landbrugsprodukter, med undtagelse af regional investeringsstøtte i regioner i den yderste periferi, regionale driftsstøtteordninger, støtte til konsulentbistand til SMV'er, risikofinansieringsstøtte, støtte til forskning og udvikling, innovationsstøtte til SMV'er, miljøstøtte, uddannelsesstøtte, støtte til dårligt stillede arbejdstagere og handicappede arbejdstagere, støtte til projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, støtte til lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, støtte til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde samt støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-fonden

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1)."

(**)  Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren (EUT L 190 af 28.6.2014, s. 45).«"

d)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

støtteordninger, som ikke udtrykkeligt udelukker betaling af individuel støtte til en virksomhed, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af støtte ydet af den samme medlemsstat, som Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer, samt støtteordninger, der er omfattet af artikel 19b samt afdeling 2a og 16 i kapitel III

b)

ad hoc-støtte til en i litra a) omhandlet virksomhed

c)

støtte til kriseramte virksomheder, med undtagelse af støtteordninger, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer, etableringsstøtteordninger, regionale driftsstøtteordninger, støtteordninger omfattet af artikel 19b, støtte til SMV'er efter artikel 56f og støtte til finansielle formidlere efter artikel 16, 21, 22 og 39 og afdeling 16 i kapitel III, forudsat at kriseramte virksomheder ved sådanne ordninger ikke stilles bedre end andre virksomheder. Denne forordning finder imidlertid som undtagelse anvendelse på virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, men som blev ramt af en krise mellem den 1. januar 2020 og den 31. december 2021.«

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 63), 64) og 65) udgår.

b)

Som nr. 102a), 102b) og 102c) indsættes:

»102a)

»opladningsinfrastruktur«: fast eller mobil infrastruktur, som forsyner vejkøretøjer med elektricitet

102b)

»optankningsinfrastruktur«: fast eller mobil infrastruktur, som forsyner vejkøretøjer med brint

102c)

»vedvarende brint«: brint produceret ved elektrolyse af vand (i et elektrolyseanlæg drevet med elektricitet fra vedvarende kilder) eller ved reformering af biogas eller biokemisk omdannelse af biomasse, hvis dette er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 (*)

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).«"

c)

Som nr. 103a) til 103e) indsættes:

»103a)

»beboelsesejendom«: en bygning, der udelukkende omfatter enfamilie- eller flerfamilieboliger

103b)

»sociale tjenester«: klart identificerede tjenester, der opfylder sociale behov, navnlig med hensyn til sundhed og langvarig pleje, børnepasning, adgang til og reintegration på arbejdsmarkedet, socialt boligbyggeri (dvs. boliger til mindrebemidlede eller vanskeligt stillede samfundsgrupper, som af økonomiske grunde er ude af stand til at skaffe sig en bolig på markedsvilkår) og pleje og social inklusion af sårbare grupper (jf. betragtning 11 i Kommissionens afgørelse 2012/21/EU (*)

103c)

»digitalisering«: indførelse af teknologier, der gennemføres ved hjælp af elektronisk udstyr og/eller elektroniske systemer, og der giver mulighed for at øge produkters funktionalitet, udvikle onlinetjenester, modernisere processer eller migrere til forretningsmodeller, som er baseret på afvikling af mellemmænd i forbindelse med vareproduktion og levering af tjenesteydelser, og som med tiden genererer en transformativ virkning

103d)

»intelligensparathed«: bygningers (eller bygningsenheders) evne til at tilpasse driften til beboernes behov, herunder optimering af energieffektiviteten og den overordnede energimæssige ydeevne, samt evne til at tilpasse driften som reaktion på signaler fra nettet

103e)

»lille midcapselskab«: en virksomhed, som ikke er en SMV, med højst 499 ansatte som beregnet i overensstemmelse med artikel 3 til 6 i bilag I, hvis årsomsætning ikke overstiger 100 mio. EUR eller hvis årlige balance ikke overstiger 86 mio. EUR; et antal virksomheder betragtes som én virksomhed, hvis en af betingelserne i artikel 3, stk. 3, i bilag I er opfyldt

(*)  Kommissionens afgørelse 2012/21/EU af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3).«"

d)

Nr. 133) udgår.

e)

Nr. 137) affattes således:

»137)

»passivt net«: et net uden aktive elementer, eksempelvis: anlægsinfrastruktur, rør, kabelkanaler, nedgangsbrønde, mandehuller, mørk fiber, skabe, strømforsyningsenheder, antenneinstallationer, passive antenner, master, pæle og tårne;«.

f)

Nr. 138) udgår.

g)

Som nr. 139a), 139b) og 139c), indsættes:

»139a)

»lokaler, som infrastrukturen går igennem«: lokaler, som kan tilsluttes på kort tid til det normale aktiveringsgebyr for slutbrugeren, uanset om lokalerne er tilsluttet nettet. En operatør angiver alene, at infrastrukturen går igennem lokaler, hvis operatøren forpligter sig til på anmodning fra en slutbruger at tilslutte lokalerne til normale aktiveringsgebyrer, dvs. uden yderligere eller ekstraordinære udgifter, som under alle omstændigheder ikke overstiger de gennemsnitlige aktiveringsgebyrer i den berørte medlemsstat. Udbyderen af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal kunne tilslutte og aktivere tjenesten på den pågældende adresse inden for fire uger efter anmodningen;

139b)

»socioøkonomiske drivkræfter«: enheder, som i kraft af deres opgave, karakter eller beliggenhed direkte eller indirekte kan skabe betydelige socioøkonomiske fordele for borgere, virksomheder og lokalsamfund i deres omgivelser eller inden for deres indflydelsesområde, herunder bl.a. offentlige myndigheder, offentlige eller private enheder, der har fået overdraget at levere tjenesteydelser af almen interesse eller tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, jf. traktatens artikel 106, stk. 2, samt digitalt intensive virksomheder;

139c)

»5G-korridor«: transportrute, vej, jernbane eller indre vandvej med fuld dækning af infrastruktur til digital konnektivitet, især 5G-systemer, som muliggør uafbrudt levering af synergistiske digitale tjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1153 (*) såsom opkoblet og automatiseret mobilitet, lignende intelligente mobilitetstjenester for jernbaner eller digital konnektivitet på indre vandveje

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1153 af 7. juli 2021 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (EUT L 249 af 14.7.2021, s. 38).«"

h)

Følgende overskrift og nr. 166) til 172) tilføjes:

»Definitioner vedrørende støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden (begreber, der er defineret under andre overskrifter i denne artikel, har samme betydning i forbindelse med støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden)

166)

»InvestEU-Fonden«, »EU-garanti«, »finansielt produkt«, »nationale erhvervsfremmende banker eller institutter« og »gennemførelsespartner«: som defineret i artikel 2 i forordning (EU) 2021/523

167)

»finansiel formidler«: med henblik på afdeling 16 en finansiel formidler som defineret i nr. 34), bortset fra gennemførelsespartnere

168)

»kommerciel finansiel formidler«: en finansiel formidler, der opererer med fortjeneste for øje og fuldstændig på egen risiko uden en offentlig garanti; nationale erhvervsfremmende banker og institutioner betragtes ikke som kommercielle finansielle formidlere

169)

»TEN-T-byknudepunkt«: som defineret i artikel 3, litra p), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 (*)

170)

»nytilkommen«: en jernbanevirksomhed som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (**), der opfylder følgende betingelser:

a)

på støttetildelingstidspunktet er der gået mindre end 20 år, siden den nytilkomne fik udstedt en licens efter artikel 17, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU for det pågældende markedssegment

b)

den nytilkomne er ikke tilknyttet, jf. artikel 3, stk. 3, i bilag I til nærværende forordning, en jernbanevirksomhed, der har fået udstedt en licens, jf. artikel 3, nr. 14), i direktiv 2012/34/EU, før den 1. januar 2010

171)

»bytransport«: transport i en by eller et byområde og dens/dets pendlerzoner

172)

»økosystem«, »biodiversitet« og »god tilstand i et økosystem«: som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (***)

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).."

(***)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).«"

(3)

I artikel 4, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra f) affattes således:

»f)

støtte til virksomheder, der deltager i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde: for støtte efter artikel 20, 2 mio. EUR pr. virksomhed pr. projekt; for støtte efter artikel 20a, de beløb, der er fastsat i artikel 20a, stk. 2, pr. virksomhed pr. projekt«.

b)

I litra i) indsættes følgende nr. vii) til x):

»vii)

støtte til SMV'er til forsknings- og udviklingsprojekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence«, og som gennemføres efter artikel 25a: det i artikel 25a nævnte beløb

viii)

støtte til Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og EFR's »proof of concept«-aktiviteter, som gennemføres efter artikel 25b: de i artikel 25b nævnte beløb

ix)

støtte i forbindelse med samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres efter artikel 25c: de i artikel 25c nævnte beløb

x)

støtte til samarbejdsaktioner: de i artikel 25d nævnte beløb«.

c)

Litra s) affattes således:

»s)

investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, bortset fra investeringsstøtte til offentligt tilgængelig opladnings- eller optankningsinfrastruktur til nul- eller lavemissionskøretøjer, investeringsstøtte til rensning af forurenede grunde og støtte til distributionsnetdelen af det energieffektive fjernvarme- og kølingsanlæg: 15 mio. EUR pr. virksomhed pr. investeringsprojekt; 30 mio. EUR til støtte til investeringer i energieffektiviseringer i visse bygninger, der er omfattet af artikel 38, stk. 3a; 30 mio. EUR af den samlede pålydende udestående finansiering til støtte for investeringer i energieffektiviseringer i visse bygninger, der er omfattet af artikel 38, stk. 7«.

d)

Følgende litra sa) indsættes:

»sa)

investeringsstøtte til offentligt tilgængelig opladnings- eller optankningsinfrastruktur til nul- og lavemissionskøretøjer: 15 mio. EUR pr. virksomhed pr. projekt og, i forbindelse med støtteordninger, et gennemsnitligt årligt budget på op til 150 mio. EUR«.

e)

Litra t) affattes således:

»t)

investeringsstøtte til energieffektivitetsprojekter: de i artikel 39, stk. 5, fastsatte beløb«.

f)

Litra y) affattes således:

»y)

støtte til etablering af faste bredbåndsnet, der tildeles som et tilskud: 100 mio. EUR samlede omkostninger pr. projekt; støtte til fast bredbåndsinfrastruktur, der tildeles som et finansielt instrument: det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, må ikke overstige 150 mio. EUR«.

g)

Følgende litra ya), yb) og yc) indsættes:

»ya)

støtte til etablering af 4G- eller 5G-mobilnet, der tildeles som et tilskud: 100 mio. EUR samlede omkostninger pr. projekt; støtte til 4G- eller 5G-mobilnet, der tildeles som et finansielt instrument: det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, må ikke overstige 150 mio. EUR

yb)

støtte til visse projekter af fælles interesse inden for transeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet, som finansieres inden for rammerne af forordning (EU) 2021/1153 eller har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« inden for rammerne af forordningen, der ydes som et tilskud: 100 mio. EUR samlede omkostninger pr. projekt; støtte til visse projekter af fælles interesse inden for transeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet, der tildeles som et finansielt instrument: det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, må ikke overstige 150 mio. EUR

yc)

støtte i form af en ordning med konnektivitetsvouchere: det samlede statsstøttebudget over 24 måneder til alle ordninger med konnektivitetsvouchere i en medlemsstat må ikke overstige 50 mio. EUR (samlet beløb inklusive nationale, regionale og lokale ordninger)«.

h)

Følgende tilføjes som litra gg) og hh):

»gg)

støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden: de beløb, der er fastsat i kapitel III, afdeling 16

hh)

støtte til SMV'er til omkostninger afholdt i forbindelse med deltagelse i lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet eller projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed: støtte efter artikel 19a, 2 mio. EUR pr. virksomhed pr. projekt; støtte efter artikel 19b, de beløb, der er fastsat i artikel 19b, stk. 2, pr. projekt«.

4)

I artikel 5, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende litra ea) indsættes:

»ea)

støtte til virksomheder ved deltagelse i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, jf. artikel 20a, forudsat at den omfatter et loft til at sikre, at den gældende tærskel i artikel 20a ikke overskrides«.

b)

Følgende tilføjes som litra l):

»l)

støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden, hvis de i kapitel III, afdeling 16, fastsatte betingelser er opfyldt.«

5)

I artikel 6, stk. 5, tilføjes som litra i), j), k) og l):

»i)

støtte til virksomheder, der deltager i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, hvis de relevante betingelser i artikel 20 eller 20a er opfyldt

j)

støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence«, Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og EFR's »proof of concept«-aktiviteter, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence«, støtte i forbindelse med samfinansierede projekter og samfinansierede samarbejdsaktioner, hvis de relevante betingelser i artikel 25a, 25b, 25c og 25d er opfyldt

k)

støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden, hvis de i kapitel III, afdeling 16, fastsatte betingelser er opfyldt

l)

støtte til SMV'er, som deltager i eller drager fordel af lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet eller projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, hvis betingelserne i artikel 19a eller 19b er opfyldt.«

6)

Artikel 7, stk. 1, andet punktum, affattes således:

»De støtteberettigede omkostninger kan beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne om forenklede omkostninger i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (*) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 (**), alt efter hvad der er relevant, forudsat at aktiviteten i det mindste delvis finansieres gennem en EU-fond, der gør det muligt at benytte bestemmelserne om forenklede omkostninger, og at omkostningskategorien er støtteberettiget i henhold til den relevante fritagelsesbestemmelse.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159).«"

7)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

anden statsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger, hvad enten de overlapper helt eller delvist, på betingelse af, at en sådan kumulering ikke medfører en overskridelse af den maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb, der finder anvendelse på denne støtte efter denne forordning.

Finansiering, der ydes til de endelige støttemodtagere med støtte fra InvestEU-Fonden, jf. kapitel III, afdeling 16, og de omkostninger, der dækkes af sådan finansiering, tages ikke i betragtning, når det fastslås, om bestemmelserne om kumulering, jf. første sætning i denne litra, er opfyldt. I stedet beregnes det relevante beløb til at fastslå opfyldelsen af kumuleringsbestemmelserne i dette stykke, første punktum, som følger. Først trækkes det pålydende finansieringsbeløb, der støttes af InvestEU-Fonden, fra de samlede støtteberettigede projektomkostninger, hvilket giver de samlede resterende støtteberettigede omkostninger; dernæst beregnes den maksimale støtte ved at anvende den relevante maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb udelukkende på de samlede resterende støtteberettigede omkostninger.

Hvad angår artikler, hvor anmeldelsestærsklen er fastsat som et maksimalt støttebeløb, tages det pålydende finansieringsbeløb, der ydes til de endelige støttemodtagere med støtte fra InvestEU-Fonden, heller ikke i betragtning ved vurderingen af, om anmeldelsestærsklerne i artikel 4 er overholdt.

Alternativt gælder det for prioriterede lån eller garantier på prioriterede lån, som støttes af InvestEU-Fonden efter kapitel III, afdeling 16, at bruttosubventionsækvivalenten for støtte til sådanne lån eller garantier, der ydes til de endelige støttemodtagere, kan beregnes i henhold til artikel 5, stk. 2, henholdsvis litra b) eller c), alt efter omstændighederne. Denne bruttosubventionsækvivalent for støtte kan anvendes til at sikre, i overensstemmelse med dette stykke, første punktum, at kumulering med anden støtte til de samme identificerbare støtteberettigede omkostninger ikke resulterer i en overskridelse af den maksimale støtteintensitet eller af det maksimale støttebeløb, der gælder for støtte ydet efter denne forordning, eller den relevante anmeldelsestærskel, der er fastsat i denne forordning.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Støtte uden identificerbare støtteberettigede omkostninger, som er fritaget efter artikel 19b, 20a, 21, 22 eller 23, artikel 56e, stk. 5, litra a), nr. ii) eller iii), artikel 56e, stk. 8, litra d), artikel 56e, stk. 10, og artikel 56f, kan kumuleres med enhver anden statsstøtte med identificerbare støtteberettigede omkostninger. Støtte uden identificerbare støtteberettigede omkostninger kan kumuleres med enhver anden statsstøtte uden identificerbare støtteberettigede omkostninger op til den højeste relevante finansieringstærskel, som under de særlige omstændigheder i hvert enkelt tilfælde gælder i henhold til denne eller en anden gruppefritagelsesforordning eller afgørelse, der er vedtaget af Kommissionen. Støtte uden identificerbare støtteberettigede omkostninger, som er fritaget efter artikel 56e, stk. 5, litra a), nr. ii) og iii), artikel 56e, stk. 8, litra d), artikel 56e, stk. 10, og artikel 56f, kan kumuleres med anden støtte uden identificerbare støtteberettigede omkostninger, som er fritaget efter disse artikler.«

8)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Den berørte medlemsstat offentliggør på et centralt statsstøttewebsted, på nationalt eller regionalt niveau:

a)

et resumé, som omhandlet i artikel 11, i det standardiserede format, der er fastsat i bilag II, eller et link hertil

b)

den fulde ordlyd af hver enkelt støtteforanstaltning, som omhandlet i artikel 11, eller et link, der giver adgang hertil

c)

de oplysninger, der er anført i bilag III om hver individuel støttetildeling på over 500 000 EUR, eller, for støttemodtagere, der beskæftiger sig med primær landbrugsproduktion, bortset fra dem, som er omfattet af afdeling 2a, hver individuel støttetildeling til en sådan produktion på over 60 000 EUR, eller, for støttemodtagere, der er aktive i fiskeri- og akvakultursektoren, bortset fra dem, der er omfattet af afdeling 2a, hver individuel støttetildeling på over 30 000 EUR.

For så vidt angår støtte til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, jf. artikel 20, indlæses de oplysninger, der er omhandlet i dette stykke, på webstedet for den medlemsstat, hvor den berørte forvaltningsmyndighed som defineret i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 (*) eller artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1059 (**), alt efter hvad der er relevant, er beliggende. Alternativt kan de deltagende medlemsstater beslutte, at de hver især skal indlæse oplysningerne om støtteforanstaltninger på deres territorium på deres respektive websteder.

Oplysningskravene i første afsnit gælder ikke for støtte ydet inden for det europæiske territoriale samarbejde, jf. artikel 20a, eller projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed eller lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, jf. artikel 19b.

2.   For så vidt angår ordninger i form af skattefordele og ordninger efter artikel 16 og 21 (***) anses betingelserne i stk. 1, første afsnit, litra c), for at være opfyldt, når medlemsstaterne offentliggør de krævede oplysninger om individuelle støttebeløb inden for følgende intervaller (i mio. EUR):

 

0,03-0,5 (kun for fiskeri og akvakultur)

 

0,06-0,5 (kun for primær landbrugsproduktion)

 

0,5-1

 

1-2

 

2-5

 

5-10

 

10-30 og

 

30 og derover.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1059 af 24. juni 2021 om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 94)."

(***)  Hvad angår ordninger efter artikel 16 og 21 i denne forordning kan kravet om at offentliggøre oplysninger om hver enkelt tildeling på over 500 000 EUR fraviges med hensyn til SMV'er, som ikke har foretaget kommercielle salg på noget marked.«"

b)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   Hvis et finansielt produkt er blevet gennemført af en medlemsstat inden for rammerne af InvestEU-medlemsstatssegmentet eller af en national erhvervsfremmende bank, der agerer som en gennemførelsespartner eller en finansiel formidler inden for rammerne af InvestEU, er medlemsstaten fortsat forpligtet til at sikre offentliggørelsen af oplysninger som fastsat i stk. 1, første afsnit, litra c). Denne forpligtelse anses imidlertid for at være opfyldt, hvis gennemførelsespartneren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra c), senest den 30. juni i året efter det regnskabsår, hvor støtten blev ydet, og hvis den garantiaftale, der er indgået mellem Kommissionen og gennemførelsespartneren, indeholder et krav om at forelægge Kommissionen de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra c).«

9)

Artikel 11, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne eller, såfremt der er tale om støtte til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, jf. artikel 20, den medlemsstat, hvori den forvaltende myndighed, jf. artikel 21 i forordning (EU) nr. 1299/2013 eller artikel 45 i forordning (EU) 2021/1059, alt efter hvad der er relevant, er etableret, tilsender Kommissionen følgende:

a)

via Kommissionens elektroniske notifikationssystem, et resumé af hver enkelt støtteforanstaltning, der er fritaget efter denne forordning, i det standardiserede format, som er fastlagt i bilag II, sammen med et link med adgang til støtteforanstaltningens fulde ordlyd, herunder ændringer af den, senest 20 hverdage efter foranstaltningens ikrafttræden

b)

i elektronisk form en årlige rapport som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (*) om anvendelsen af nærværende forordning indeholdende de oplysninger, der er angivet i førstnævnte forordning, for hvert hele kalenderår eller for den del af et kalenderår, hvor nærværende forordning finder anvendelse. For finansielle produkter, der gennemføres af medlemsstaterne inden for rammerne af InvestEU-medlemsstatssegmentet eller af en national erhvervsfremmende bank, der agerer som en gennemførelsespartner eller en finansiel formidler inden for rammerne af InvestEU, anses medlemsstaten for at have opfyldt dette krav, hvis gennemførelsespartneren forelægger årlige rapporter for Kommissionen i overensstemmelse med de relevante rapporteringskrav i den garantiaftale, der er indgået mellem Kommissionen og gennemførelsespartneren.

Første afsnit gælder hverken i forbindelse med støtte ydet til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, jf. artikel 20a, eller til projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed eller lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, jf. artikel 19b.

(*)  Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse Rådets forordning (EU) 2015/1589 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1).«"

10)

Artikel 12, stk. 1, affattes således:

»1.   For at give Kommissionen mulighed for at føre kontrol med den støtte, der ved denne forordning er fritaget for anmeldelsespligten, fører medlemsstaterne eller, såfremt der er tale om støtte, der ydes til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, jf. artikel 20, den medlemsstat, hvori forvaltningsmyndigheden er beliggende, detaljerede registre med de oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for at godtgøre, at alle de i denne forordning fastsatte betingelser er opfyldt. De registrerede oplysninger opbevares i ti år fra det tidspunkt, hvor ad hoc-støtten blev tildelt, eller hvor den seneste støtte blev tildelt inden for rammerne af ordningen.

Første afsnit gælder hverken i forbindelse med støtte ydet til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, jf. artikel 20a, eller til projekter inden for operationelle grupper af europæiske innovationspartnerskaber for landbrugets produktivitet og bæredygtighed eller lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, jf. artikel 19b.«

11)

I artikel 14 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 9, litra c), affattes således:

»c)

alle arbejdspladser, der skabes via investeringen, fastholdes i det relevante område i mindst fem år fra den dato, stillingen første gang blev besat, eller tre år for SMV'ers vedkommende, medmindre arbejdspladsen er tabt i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2021.«

b)

Stk. 15 affattes således:

»15.   I forbindelse med initialinvesteringer med tilknytning til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1299/2013 eller forordning (EU) 2021/1059, finder støtteintensiteten i det område, hvor initialinvesteringen foretages, anvendelse på alle støttemodtagere, der deltager i projektet. Hvis initialinvesteringen foretages i to eller flere støtteberettigede områder, er den maksimale støtteintensitet den, der finder anvendelse i det støtteberettigede område, hvor den største andel af de støtteberettigede omkostninger afholdes. I områder, som er berettiget til støtte i medfør af traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), finder denne bestemmelse kun anvendelse på store virksomheder, hvis initialinvesteringen vedrører en ny økonomisk aktivitet.«

12)

Artikel 16, stk. 4, affattes således:

»4.   De støtteberettigede omkostninger er de samlede omkostninger ved byudviklingsprojektet, i det omfang de er i overensstemmelse med artikel 37 og 65 i forordning (EU) nr. 1303/2013 eller artikel 67 og 68 i forordning (EU) 2021/1060, alt efter hvad der er relevant.«

13)

Følgende artikel 19a og 19b indsættes:

»Artikel 19a

Støtte til SMV'ers omkostninger ved deltagelse i lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet eller projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed

1.   Støtte til SMV'ers omkostninger ved deltagelse i lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet, der er udpeget som LEADER-lokaludvikling inden for rammerne af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og er omfattet af forordning (EU) nr. 1303/2013 eller forordning (EU) 2021/1060, samt til projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, der er omfattet af artikel 35 i forordning (EU) nr. 1305/2013, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   Følgende omkostninger, som er fastsat i artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 eller artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1060, alt efter hvad der er relevant, er støtteberettigede i forbindelse med lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet og projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed:

a)

udgifter til forberedelsesstøtte, kapacitetsopbygning, uddannelse og netværkssamarbejde med henblik på forberedelse og gennemførelse af en strategi for lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller et projekt inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed

b)

gennemførelse af godkendte aktioner

c)

forberedelse og gennemførelse af gruppens samarbejdsaktiviteter

d)

driftsomkostninger i forbindelse med forvaltningen af gennemførelsen af strategien for lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller projektet inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed

e)

inddragelse af alle de involverede i Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed og aktivitetsstyring som led i lokaludviklingsstrategien styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udveksling mellem interessenterne for at skaffe oplysninger og fremme strategien og projekterne samt bistå potentielle støttemodtagere med henblik på udvikling af aktioner og forberedelse af ansøgninger.

3.   Støtteintensiteten må ikke overstige de maksimale samfinansieringssatser som fastsat i de fondsspecifikke forordninger til støtte for lokaludvikling styret af lokalsamfundet og operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed.

Artikel 19b

Begrænsede støttebeløb til SMV'er, som drager fordel af lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet eller projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed

1.   Støtte til virksomheder, som deltager i eller drager fordel af lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet eller projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, jf. artikel 19a, stk. 1, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   Det samlede støttebeløb, som ydes i henhold til denne artikel pr. projekt, må ikke overstige 200 000 EUR for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet og 350 000 EUR for projekter inden for operationelle grupper under Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed.«

14)

Efter artikel 19b indsættes følgende overskrift:

»AFDELING 2A

Støtte til det europæiske territoriale samarbejde «

15)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Støtte til virksomheders omkostninger ved deltagelse i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde

1.   Støtte til virksomheders omkostninger ved deltagelse i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1299/2013 eller forordning (EU) 2021/1059, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   I det omfang de er knyttet til samarbejdsprojektet, anses følgende omkostninger, som har den betydning, der er foreskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 (*) eller i artikel 38 til 44 i forordning (EU) 2021/1059, alt efter hvad der er relevant, for at være støtteberettigede:

a)

personaleomkostninger

b)

kontor- og administrationsudgifter

c)

rejse- og opholdsudgifter

d)

udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser

e)

udgifter til udstyr

f)

omkostninger til infrastruktur samt bygge- og anlægsarbejder.

3.   Støtteintensiteten må ikke overstige de maksimale samfinansieringssatser som fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 eller forordning (EU) 2021/1060 og/eller forordning (EU) 2021/1059, alt efter hvad der er relevant.

(*)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 45).«"

16)

Følgende indsættes som artikel 20a:

»Artikel 20a

Begrænsede støttebeløb til virksomheders deltagelse i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde

1.   Støtte til virksomheder for deltagelse i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1299/2013 eller forordning (EU) 2021/1059, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   Det samlede støttebeløb, der ydes til en virksomhed pr. projekt i henhold til denne artikel, må ikke overstige 20 000 EUR.«

17)

Artikel 25, stk. 1, affattes således:

»1.   Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, herunder forsknings- og udviklingsprojekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« inden for rammerne af Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, og samfinansierede projekter samt, hvor det er relevant, støtte til samfinansierede samarbejdsaktioner, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og er fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, hvis de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.«

18)

Følgende artikel 25a til 25d indsættes:

»Artikel 25a

Støtte til projekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence«

1.   Støtte til SMV'er med henblik på forsknings- og udviklingsprojekter samt gennemførlighedsundersøgelser, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« inden for rammerne af Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De aktiviteter inden for det støtteberettigede forsknings- og udviklingsprojekt eller den støtteberettigede gennemførlighedsundersøgelse, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, bortset fra aktiviteter, der omfatter andet end eksperimentelle udviklingsaktiviteter.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med de støtteberettigede forsknings- og udviklingsprojekter eller gennemførlighedsundersøgelser, er dem, der er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

4.   Det maksimale støttebeløb må ikke overstige 2,5 mio. EUR pr. SMV pr. forsknings- og udviklingsprojekt eller gennemførlighedsundersøgelse.

5.   Den samlede offentlige finansiering, der ydes til hvert forsknings- og udviklingsprojekt eller hver gennemførlighedsundersøgelse, må ikke overstige den finansieringssats, der er fastsat for det pågældende forsknings- og udviklingsprojekt eller den pågældende gennemførlighedsundersøgelse i reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

Artikel 25b

Støtte til Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og EFR's »proof of concept«-aktiviteter

1.   Støtte til Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og EFR's »proof of concept«-aktiviteter, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« inden for rammerne af Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De dele af den støtteberettigede aktivitet, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med den støtteberettigede aktivitet, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmerne.

4.   Den samlede offentlige finansiering, der ydes til hver støtteberettiget aktivitet, må ikke overstige det maksimale støtteniveau i Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

Artikel 25c

Støtte til samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter

1.   Støtte til et samfinansieret forsknings- og udviklingsprojekt eller en samfinansieret gennemførlighedsundersøgelse (herunder forsknings- og udviklingsprojekter, der gennemføres inden for rammerne af et europæisk institutionaliseret partnerskab baseret på traktatens artikel 185 eller 187, eller en programsamfinansieringsaktion som defineret i reglerne for Horisont Europa-programmet), der gennemføres af mindst tre medlemsstater, eller alternativt to medlemsstater og mindst et associeret land, og som er udvalgt på grundlag af en evaluering og rangordning foretaget af uafhængige eksperter på grundlag af tværnationale indkaldelser i overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapital I, er opfyldt.

2.   De aktiviteter inden for det støtteberettigede forsknings- og udviklingsprojekt eller den støtteberettigede gennemførlighedsundersøgelse, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, bortset fra aktiviteter, der omfatter andet end eksperimentelle udviklingsaktiviteter.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmerne.

4.   Den samlede ydede offentlige finansiering må ikke overstige den finansieringssats, der er fastsat for forsknings- og udviklingsprojektet eller gennemførlighedsundersøgelsen efter udvælgelsen, rangordningen og vurderingen i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

5.   Den finansiering, der tilvejebringes af Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, skal dække mindst 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger ved en forsknings- og innovationsaktivitet eller en innovationsaktivitet som defineret i Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet.

Artikel 25d

Støtte til samarbejdsaktioner

1.   Støtte til samarbejdsaktioner, der involverer mindst to medlemsstater, og som er udvalgt på grundlag af en vurdering og en rangordning foretaget af uafhængige eksperter på grundlag af tværnationale indkaldelser i overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De aktiviteter inden for den samfinansierede samarbejdsaktion, der kan modtage støtte, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. Andre aktiviteter end eksperimentelle udviklingsaktiviteter er udelukket.

3.   De kategorier, maksimale beløb og beregningsmetoder, der gælder for de støtteberettigede omkostninger, er defineret som støtteberettigede i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmerne. Derudover er omkostninger til investering i projektrelaterede materielle og immaterielle aktiver også støtteberettigede.

4.   Den samlede ydede offentlige finansiering må ikke overstige den finansieringssats, der er fastsat for samarbejdsaktionen efter udvælgelsen, rangordningen og vurderingen i henhold til reglerne for Horisont 2020- eller Horisont Europa-programmet. Desuden må støtten i forbindelse med investeringer i projektrelaterede materielle og immaterielle aktiver ikke overstige 70 % af investeringsomkostningerne.

5.   Investeringsstøtte til infrastruktur i forbindelse med en samarbejdsaktion er underlagt følgende yderligere betingelser:

a)

hvis infrastrukturen anvendes til både økonomiske og ikkeøkonomiske aktiviteter, skal der føres adskilte regnskaber for deres respektive finansieringsforhold, omkostninger og indtægter på grundlag af konsekvent anvendte og objektivt begrundede omkostningsregnskabsprincipper

b)

den betaling, der opkræves for driften eller anvendelsen af infrastrukturen, skal svare til markedsprisen

c)

det skal være muligt for flere brugere at få adgang til infrastrukturen, og adgangen skal gives på gennemsigtige og ikkediskriminerende betingelser. Virksomheder, som har finansieret mindst 10 % af investeringsomkostningerne ved infrastrukturen, kan indrømmes præferentiel adgang på mere favorable vilkår. For at undgå overkompensation skal en sådan adgang stå i et rimeligt forhold til virksomhedens bidrag til investeringsomkostningerne, og disse vilkår skal gøres offentligt tilgængelige

d)

hvis infrastrukturen modtager offentlige midler til både økonomiske og ikkeøkonomiske aktiviteter, skal medlemsstaterne indføre et kontrolsystem og en tilbagebetalingsmekanisme for at sikre, at den gældende støtteintensitet ikke overskrides som følge af en stigning i andelen af de økonomiske aktiviteter i forhold til den forudsatte situation på tidspunktet for støttens tildeling.«

19)

Følgende indsættes som artikel 36a:

»Artikel 36a

Investeringsstøtte til offentligt tilgængelig opladnings- eller optankningsinfrastruktur til nul- og lavemissionsvejkøretøjer

1.   Støtte til etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur til forsyning af energi til nul- og lavemissionsvejkøretøjer med henblik på transport er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at betingelserne i denne artikel og i kapitel I er opfyldt.

2.   Denne artikel vedrører alene støtte til etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur, som forsyner køretøjer med elektricitet eller vedvarende brint med henblik på transport. Medlemsstaterne sikrer, at kravet om forsyning med vedvarende brint overholdes gennem hele infrastrukturens økonomiske levetid.

3.   De støtteberettigede omkostninger er udgifterne til konstruktion, installering og opgradering af opladnings- eller optankningsinfrastrukturen. Disse kan omfatte udgifterne til selve opladnings- eller optankningsinfrastrukturen, til installering eller opgradering af elektriske eller andre komponenter, herunder effekttransformere, som er nødvendige for at forbinde opladnings- eller optankningsinfrastrukturen til nettet eller til en lokal el- eller brintproduktionsenhed eller -lagringsenhed, samt udgifter til tilknyttet teknisk udstyr, anlægsarbejder, tilpasninger af områder eller veje, installationsudgifter samt omkostninger i forbindelse med indhentning af relevante tilladelser. Udgifter til lokale produktions- eller lagringsenheder, som genererer eller lagrer elektricitet, og udgifter til lokale brintproduktionsanlæg er ikke omfattet.

4.   Støtte ydet i henhold til denne artikel skal tildeles gennem en konkurrencepræget udbudsprocedure baseret på klare, gennemsigtige og ikkediskriminatoriske kriterier, og støtteintensiteten må nå op på 100 % af de støtteberettigede omkostninger.

5.   Støtte ydet til en enkelt støttemodtager må ikke overstige 40 % af den pågældende ordnings samlede budget.

6.   Der ydes alene støtte efter denne artikel til konstruktion, installering eller opgradering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur, som er tilgængelig for offentligheden, og som giver alle brugere ikkediskriminerende adgang, herunder i forbindelse med takster, autentificering og betalingsmetoder samt andre vilkår og betingelser for anvendelse.

7.   Kravet om, at støtten skal tilskynde til etableringen af optanknings- eller opladningsinfrastruktur af samme kategori (eksempelvis for opladningsinfrastruktur: normal- eller højeffekt) bekræftes ved en forudgående offentlig høring eller en uafhængig markedsundersøgelse. Navnlig skal det bekræftes, at der sandsynligvis ikke vil blive etableret sådan infrastruktur på kommercielle vilkår inden for tre år fra offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning.

8.   Uanset stk. 7 kan støtte til opladnings- eller optankningsinfrastruktur formodes at være nødvendig, hvis enten batteridrevne elektriske køretøjer (for opladningsinfrastruktur) eller brintkøretøjer (for optankningsinfrastruktur) hver især udgør mindre end 2 % af det samlede antal registrerede køretøjer i samme klasse i den pågældende medlemsstat. Med henblik på nærværende stykke betragtes personbiler og lette erhvervskøretøjer som værende i samme køretøjsklasse.

9.   Koncessioner og andre former for overdragelse til tredjemand af driften af den støttede opladnings- eller optankningsinfrastruktur skal tildeles på konkurrenceprægede, gennemsigtige og ikkediskriminerende betingelser under hensyntagen til de gældende regler for offentlige udbud.«

20)

I artikel 38 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   De støtteberettigede omkostninger omfatter de yderligere investeringsomkostninger, der er nødvendige for at nå det højere energieffektivitetsniveau. De fastsættes som følger:

a)

hvis omkostningerne ved investering i energieffektiviseringer kan identificeres blandt de samlede investeringsomkostninger som en separat investering, udgør disse energieffektiviseringsrelaterede omkostninger de støtteberettigede omkostninger

b)

hvis investeringen vedrører en forbedring af energieffektiviteten af i) beboelsesejendomme, ii) bygninger, der anvendes til uddannelsesformål eller levering af sociale tjenester, iii) bygninger, der anvendes til udførelse af aktiviteter i forbindelse med offentlig forvaltning eller levering af juridiske tjenester, eller som anvendes af politiet eller brandvæsenet, eller iv) bygninger som omhandlet i nr. i), ii) eller iii), hvor andre aktiviteter end de i disse numre nævnte aktiviteter optager mindre end 35 % af det interne etageareal, udgør alle de investeringsomkostninger, der er nødvendige for at opnå et højere energieffektivitetsniveau, støtteberettigede omkostninger, forudsat at energieffektivitetsforbedringerne medfører et fald i primærenergibehovet på mindst 20 % i forbindelse med renovering eller primærenergibesparelser på mindst 10 % i forhold til den tærskel, der er fastsat for kravet til næsten energineutrale bygninger i de nationale planer til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU (*) for så vidt angår nye bygninger. Det oprindelige primærenergibehov og den anslåede forbedring fastsættes ved henvisning til en energiattest som defineret i artikel 2, nr. 12), i direktiv 2010/31/EU

c)

i alle andre tilfælde fastlægges omkostningerne ved investering i energieffektiviseringer under hensyntagen til omkostningerne ved den lignende, mindre energieffektive investering, som kan antages at ville være blevet gennemført uden støtten. Forskellen mellem omkostningerne ved disse to investeringer udgør den energieffektiviseringsrelaterede omkostning og dermed de støtteberettigede omkostninger.

Omkostninger, der ikke er direkte knyttet til opnåelse af et højere energieffektivitetsniveau, er ikke støtteberettigede.

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).«"

b)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   For de i stk. 3, litra b), nævnte bygninger kan investeringen til forbedring af bygningens energieffektivitet kombineres med investeringer i en eller flere af følgende:

a)

integrerede VE-anlæg på stedet til produktion af elektricitet og/eller varme

b)

udstyr til lagring af energi produceret af VE-anlæg på stedet

c)

udstyr og tilhørende infrastruktur, som er en integreret del af bygningen, til opladning af elektriske køretøjer, der indehaves af bygningens brugere

d)

investeringer i digitalisering af bygningen, navnlig med henblik på at øge intelligensparatheden. De støtteberettigede investeringer kan omfatte tiltag, som er begrænsede til installering af passive kabler eller strukturerede kabler til datanet i bygningen og, om nødvendigt, de tilhørende dele af det passive net på den private ejendom uden for bygningen. Lednings- eller kabelføring til datanet uden for den private ejendom er ikke omfattet.

I tilfælde af kombinerede arbejder som nævnt i første afsnit, litra a)-d), udgør de samlede investeringsomkostninger i forbindelse med de enkelte udstyrsdele de støtteberettigede omkostninger.

Støtten kan ydes til enten bygningens ejer(e) eller lejer(e), afhængigt af hvem der har bestilt energieffektiviseringsarbejdet.«

c)

Følgende indsættes som stk. 7:

»7.   Støtte til foranstaltninger til forbedring af bygningers energieffektivitet kan også vedrøre formidling af kontrakter om energimæssig ydeevne på følgende kumulative betingelser:

a)

støtten tager form af et lån eller en garanti til den person, der gennemfører foranstaltningerne med henblik på forbedring af energieffektiviteten inden for rammerne af en kontrakt om energimæssig ydeevne, eller er et finansielt produkt til refinansiering af den pågældende leverandør (f.eks. factoring eller forfaitering)

b)

det samlede udestående pålydende finansieringsbeløb, der ydes i henhold til dette stykke pr. støttemodtager, må ikke overstige 30 mio. EUR

c)

støtten ydes til SMV'er eller små midcapselskaber

d)

støtten ydes til kontrakter om energimæssig ydeevne som defineret i artikel 2, nr. 27), i direktiv 2012/27/EU

e)

kontrakten om energimæssig ydeevne vedrører en bygning som omhandlet i stk. 3a, litra b).«

21)

I artikel 39 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 39

Investeringsstøtte til energieffektivitetsprojekter i bygninger i form af finansielle instrumenter«.

b)

Følgende indsættes som stk. 2a:

»2a.   Såfremt investeringen vedrører forbedring af energieffektiviteten af i) beboelsesejendomme, ii) bygninger, der anvendes til uddannelsesformål eller levering af sociale tjenester, iii) bygninger, der anvendes i forbindelse med offentlig forvaltning eller levering af juridiske tjenester, eller som anvendes af politiet eller brandvæsenet, eller iv) bygninger som omhandlet i nr. i), ii) eller iii), hvor andre aktiviteter end de i disse punkter nævnte aktiviteter højst optager 35 % af etagearealet, kan energieffektivitetsprojekter i henhold til denne artikel også kombineres med følgende investeringer:

a)

integrerede VE-anlæg på stedet til produktion af elektricitet og/eller varme

b)

udstyr til lagring af energi produceret af VE-anlæg på stedet

c)

udstyr og tilhørende infrastruktur, som er en integreret del af bygningen, til ladning af elektriske køretøjer, der indehaves af bygningens brugere

d)

investeringer i digitalisering af bygningen, navnlig med henblik på at øge intelligensparatheden. De støtteberettigede investeringer kan omfatte tiltag, som er begrænsede til installering af passive kabler eller strukturerede kabler til datanet i bygningen og, om nødvendigt, de tilhørende dele af det passive net på den private ejendom uden for bygningen. Lednings- eller kabelføring til datanet uden for den private ejendom er ikke omfattet.«

c)

Stk. 3, 4 og 5, affattes således:

»3.   De støtteberettigede omkostninger er energieffektivitetsprojektets samlede omkostninger, bortsat fra bygninger som omhandlet i stk. 2a, hvor de støtteberettigede omkostninger er energieffektivitetsprojektets samlede omkostninger samt investeringsomkostningerne i forbindelse med de enkelte udstyrsdele, jf. stk. 2a.

4.   Støtten ydes i form af et indskud af offentlig kapital, et indskud af egenkapital, en garanti eller et lån til en energieffektivitetsfond eller en anden finansiel formidler, som overfører støtten i videst muligt omfang til de endelige støttemodtagere, som er bygningens ejere eller lejere, i form af større finansieringsvolumener, lavere krav til sikkerhedsstillelse, lavere garantipræmier eller lavere rentesatser.

5.   Støtte fra energieffektivitetsfonden eller en anden finansiel formidler til de støtteberettigede energieffektivitetsprojekter kan tage form af lån eller garantier. Lånets eller garantiens pålydende værdi må ikke overstige 15 mio. EUR pr. projekt for de endelige støttemodtagere, undtagen i forbindelse med kombinerede investeringer, jf. stk. 2a, hvor den ikke må overstige 30 mio. EUR. Garantien må ikke overstige 80 % af det underliggende lån.«

22)

Artikel 52 affattes således:

»Artikel 52

Støtte til faste bredbåndsnet

1.   Støtte til etablering af faste bredbåndsnet er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De støtteberettigede omkostninger er de samlede omkostninger ved anlæg, forvaltning og drift af et fast bredbåndsnet. Det maksimale støttebeløb, der ydes til et projekt, fastsættes på grundlag af en konkurrencepræget udbudsprocedure som fastsat i stk. 6, litra a). Hvis investeringen i overensstemmelse med stk. 6, litra b), gennemføres uden en konkurrencepræget udbudsprocedure, må støttebeløbet ikke være større end forskellen mellem de støtteberettigede omkostninger og driftsoverskuddet ved investeringen. Driftsoverskuddet skal på forhånd trækkes fra de støtteberettigede omkostninger på grundlag af rimelige fremskrivninger og kontrolleres efterfølgende ved hjælp af en tilbagebetalingsmekanisme.

3.   Følgende alternative typer investering er støtteberettigede:

a)

Etablering af faste bredbåndsnet med henblik på husstandstilslutning eller tilslutning for socioøkonomiske drivkræfter i områder, hvor der ikke findes noget net, der på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 30 Mbps (tærskelhastighed), eller troværdige planer for etableringen af et sådant net inden for tre år efter offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke skal være mindre end to år. Dette skal bekræftes ved kortlægning og en offentlig høring i overensstemmelse med stk. 4. Områder, hvor der findes mindst ét eksisterende net eller troværdige planer om etableringen heraf, som på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 30 Mbps, er ikke omfattet. Det støttede net skal sikre mindst en fordobling af download- og uploadhastigheden sammenlignet med det net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for etablering af, og på pålidelig vis kunne levere en downloadhastighed på mindst 30 Mbps (målhastighed)

b)

Etablering af faste bredbåndsnet med henblik på husstandstilslutning eller tilslutning for socioøkonomiske drivkræfter i områder, hvor der ikke findes noget net, der på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps (tærskelhastighed), eller troværdige planer for etableringen af et sådant net inden for tre år efter offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke skal være mindre end to år. Dette skal bekræftes ved kortlægning og en offentlig høring i overensstemmelse med stk. 4. Områder, hvor der findes mindst et eksisterende net eller troværdige planer om etableringen heraf, som på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, er ikke omfattet. Det støttede net skal sikre mindst en fordobling af download- og uploadhastigheden sammenlignet med det net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for etablering af, og på pålidelig vis kunne levere en downloadhastighed på mindst 300 Mbps og en uploadhastighed på mindst 100 Mbps (målhastighed).

c)

Etablering af faste bredbåndsnet alene med henblik på tilslutning for socioøkonomiske drivkræfter i områder, hvor der kun findes ét net, der på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, dog under 300 Mbps (tærskelhastighed), eller troværdige planer for etableringen af et sådant net inden for tre år efter offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke skal være mindre end to år. Dette skal bekræftes ved kortlægning og en offentlig høring i overensstemmelse med stk. 4. Områder, hvor der findes mindst et eksisterende net eller troværdige planer om etableringen heraf, som på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 300 Mbps, er ikke omfattet. Områder, hvor der findes mindst to eksisterende net eller troværdige planer om etableringen heraf, som på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, er heller ikke omfattet. Det støttede net skal sikre mindst en fordobling af download- og uploadhastigheden sammenlignet med det net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for etablering af, og på pålidelig vis kunne levere en downloadhastighed på mindst 1 Gbps (målhastighed)

4.   Den i stk. 3 nævnte kortlægning og offentlige høring skal opfylde alle de følgende betingelser:

a)

Kortlægningen skal afdække, hvilke geografiske målområder der påtænkes omfattet af det offentlige tiltag, og tage hensyn til alle eksisterende offentlige og private net, der på pålidelig vis kan levere de tærskelhastigheder, der er nævnt i stk. 3, afhængigt af typen af investering. Kortlægningen foretages: i) for rent faste net, på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem, og ii) for faste trådløse accessnet, på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem, eller på grundlag af kortnet på højst 100 × 100 meter. For så vidt angår nr. i) og ii) skal kortlægningen altid bekræftes ved en offentlig høring.

b)

Den offentlige høring skal foretages af den kompetente offentlige myndighed gennem offentliggørelse af de vigtigste karakteristika ved den planlagte foranstaltning og listen over geografiske målområder, som er afdækket i forbindelse med kortlægningen, jf. litra a), på et egnet websted (også på nationalt plan). Den offentlige høring skal opfordre interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til foranstaltningen og indgive velunderbyggede oplysninger i overensstemmelse med litra a) om net, der allerede findes i deres målområde eller findes pålidelige planer for etablering af inden for tre år fra offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning, om som på pålidelig vis kan levere de tærskelhastigheder, der er fastsat i stk. 3. Hvis den støttetildelende myndighed anvender en kortere eller længere tidshorisont end tre år for etablering af den støttede infrastruktur, skal den samme tidshorisont, som ikke må være kortere end to år, anvendes i forbindelse med vurderingen af, om der findes troværdige planer om etablering af de net, der er nævnt i det foregående punktum. Den offentlige høring skal vare mindst 30 dage.

5.   Det støttede projekt skal medføre markante forbedringer i forhold til de net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for etablering af inden for tre år fra offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke må være mindre end to år, jf. stk. 4. Der er tale om en markant forbedring, hvis det støttede tiltag medfører, at der foretages en væsentlig ny investering i bredbåndsnettet, og at det støttede net bringer væsentlige nye muligheder til markedet hvad angår tilgængeligheden og kapaciteten af bredbåndsinternetadgang og -tjenester, hastighed og konkurrence i forhold til de net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for. Projektet skal omfatte betydelige investeringer i passiv infrastruktur, der går videre end de marginale investeringer, som kun vedrører opgradering af nettets aktive komponenter.

6.   Støtten ydes som følger:

a)

Støtten tildeles til udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester på basis af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende konkurrencepræget udbudsprocedure, som afholdes i tråd med principperne i reglerne for offentlige udbud og overholder princippet om teknologineutralitet, uden at dette berører de gældende regler for offentlige udbud, på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med henblik på den konkurrenceprægede udvælgelsesprocedure fastsætter den støttetildelende myndighed på forhånd objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kvalitative tildelingskriterier, som det anmodede støttebeløb skal vejes op imod. Ved ensartede kvalitetsforhold er det den tilbudsgiver, der anmoder om det laveste støttebeløb, som tildeles støtten.

b)

Hvis støtten ydes uden en konkurrencepræget udbudsprocedure til en offentlig myndighed med henblik på forvaltning, enten direkte eller via en intern enhed, af et fast bredbåndsnet, må den pågældende myndighed eller i givet fald den interne enhed kun levere en gros-tjenester via det støttede net. Den offentlige myndighed skal sørge for regnskabsmæssig adskillelse mellem de midler, der anvendes til driften af nettet, og de øvrige midler, den råder over. Enhver koncession eller anden form for overdragelse til tredjemand med henblik på etablering eller drift af nettet skal tildeles gennem en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende konkurrencepræget udbudsprocedure, som afholdes i tråd med principperne i reglerne for offentlige udbud og overholder princippet om teknologineutralitet, uden at dette berører de gældende regler for offentlige udbud, på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

7.   Driften af det støttede net skal give den bredest mulige aktive og passive en gros-adgang, jf. artikel 2, nr. 139), på fair og ikkediskriminerende betingelser, herunder fysisk unbundling. Et projekt må tilbyde virtuel unbundling i stedet for fysisk unbundling, hvis den nationale tilsynsmyndighed erklærer det virtuelle netadgangsprodukt for ækvivalent med fysisk unbundling. Der skal tilbydes aktiv en gros-adgang i mindste syv år, og en gros-adgangen til den fysiske infrastruktur, inklusive kabelkanaler og master, må ikke være tidsbegrænset. De samme adgangsbetingelser skal gælde for hele det støttede net, herunder de dele af et sådant net, som anvender eksisterende infrastruktur. Adgangsforpligtelserne skal håndhæves uden hensyn til ændringer i det subsidierede nets ejerforhold, forvaltning eller drift. Ved støtte til anlæg af kabelkanaler skal kabelkanalerne være store nok til at omfatte mindst tre net og forskellige nettopologier.

8.   Prisen for en gros-adgang baseres på et af følgende benchmarks: i) den gennemsnitlige offentliggjorte en gros-pris, der gælder i andre sammenlignelige, mere konkurrenceprægede områder i den pågældende medlemsstat eller i Unionen, eller ii) når der ikke findes sådanne offentliggjorte priser, de regulerede priser, der allerede er fastsat eller godkendt af den nationale tilsynsmyndighed for de berørte markeder og tjenester, eller iii) når der ikke findes sådanne offentliggjorte eller regulerede priser, skal prisen stemme overens med de omkostningsprincipper og -metoder, der gælder ud fra sektorspecifikke regler. Uden at dette berører den nationale tilsynsmyndigheds beføjelser i henhold til de gældende regler, skal den nationale tilsynsmyndighed høres om adgangsbetingelser, herunder prissætning, og ved eventuelle tvister i forbindelse med anvendelsen af denne artikel.

9.   Medlemsstaterne skal indføre en kontrol- og tilbagebetalingsmekanisme, hvis støtten til projektet overstiger 10 mio. EUR.«

23)

Følgende artikler 52a, 52b og 52c indsættes:

»Artikel 52a

Støtte til 4G- og 5G-mobilnet

1.   Støtte til etablering af 4G- og 5G-mobilnet er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   De støtteberettigede omkostninger er de samlede omkostninger ved anlæg, forvaltning og drift af et passivt mobilnet. Det maksimale støttebeløb, der ydes til et projekt, fastsættes på grundlag af en konkurrencepræget udbudsprocedure som fastsat i stk. 7, litra a). Hvis investeringen i overensstemmelse med stk. 7, litra b), gennemføres uden en konkurrencepræget udbudsprocedure, må støttebeløbet ikke være større end forskellen mellem de støtteberettigede omkostninger og driftsoverskuddet ved investeringen. Driftsoverskuddet skal på forhånd trækkes fra de støtteberettigede omkostninger på grundlag af rimelige fremskrivninger og kontrolleres efterfølgende ved hjælp af en tilbagebetalingsmekanisme.

3.   Investeringer i 5G må alene foretages i områder, hvor der ikke er etableret mobilnet, eller hvor der kun findes mobilnet, som kan understøtte mobiltjenester på op til 3G, og hvor der ikke findes eksisterende 4G- eller 5G-mobilnet eller troværdige planer for etablering heraf inden for tre år fra offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke skal være mindre end to år. Dette skal bekræftes ved kortlægning og en offentlig høring, jf. stk. 4. Investeringer i 4G må alene foretages i områder, hvor der ikke er etableret mobilnet, eller hvor der kun findes mobilnet, som kan understøtte mobiltjenester på op til 2G, og hvor der ikke findes eksisterende 3G-, 4G- eller 5G-mobilnet eller troværdige planer for etablering heraf inden for tre år fra offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke skal være mindre end to år. Dette skal bekræftes ved kortlægning og en offentlig høring, jf. stk. 4.

4.   Den i stk. 3 nævnte kortlægning og offentlige høring skal opfylde alle følgende betingelser:

a)

Kortlægningen skal klart afdække, hvilke geografiske målområder der påtænkes omfattet af det offentlige tiltag, og tage hensyn til alle eksisterende mobilnet, afhængigt af typen af investering. Kortlægningen foretages på grundlag af kortnet på højst 100 × 100 meter. Kortlægningen skal altid bekræftes ved en offentlig høring.

b)

Den offentlige høring skal foretages af den kompetente offentlige myndighed gennem offentliggørelse af de vigtigste karakteristika ved den planlagte foranstaltning og listen over geografiske målområder, som er afdækket i forbindelse med kortlægningen, jf. litra a), på et egnet websted (også på nationalt plan). Den offentlige høring skal opfordre interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til foranstaltningen og indgive velunderbyggede oplysninger i overensstemmelse med litra a) om de mobilnet, der allerede findes i deres målområde eller findes pålidelige planer for etablering af inden for tre år fra offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning. Hvis den støttetildelende myndighed anvender en kortere eller længere tidshorisont end tre år for etablering af den støttede infrastruktur, skal den samme tidshorisont, som ikke må være kortere end to år, anvendes i forbindelse med vurderingen af, om der findes troværdige planer om etablering af de net, der er nævnt i det foregående punktum. Den offentlige høring skal vare mindst 30 dage.

5.   Den støttede infrastruktur tages ikke i betragtning med henblik på opfyldelsen af de dækningsforpligtelser, der påhviler mobilnetoperatører som følge af betingelser knyttet til 4G- og 5G-frekvenstilladelser.

6.   Det støttede projekt skal medføre markante forbedringer i forhold til de mobilnet, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for etablering af inden for tre år fra offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke må være mindre end to år, jf. stk. 4. Der er tale om en markant forbedring, hvis det støttede tiltag medfører, at der foretages en væsentlig ny investering i mobilnettet, og at det støttede net bringer væsentlige nye muligheder til markedet hvad angår tilgængeligheden og kapaciteten af mobiltjenester, hastighed og konkurrence i forhold til de net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for. Projektet skal omfatte betydelige investeringer i passiv infrastruktur, der går videre end de marginale investeringer, som kun vedrører opgradering af nettets aktive komponenter.

7.   Støtten ydes som følger:

a)

Støtten tildeles til udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester på basis af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende konkurrencepræget udbudsprocedure, som afholdes i tråd med principperne i reglerne for offentlige udbud og overholder princippet om teknologineutralitet, uden at dette berører de gældende regler for offentlige udbud, på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med henblik på den konkurrenceprægede udvælgelsesprocedure fastsætter den støttetildelende myndighed på forhånd objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kvalitative tildelingskriterier, som det anmodede støttebeløb skal vejes op imod. Ved ensartede kvalitetskrav er det den tilbudsgiver, der anmoder om det laveste støttebeløb, som tildeles støtten.

b)

Hvis støtten ydes uden en konkurrencepræget udbudsprocedure til en offentlig myndighed med henblik på forvaltning, enten direkte eller via en intern enhed, af et passivt mobilnet, må den pågældende myndighed eller i givet fald den interne enhed kun levere en gros-tjenester via det støttede net. Den offentlige myndighed skal sørge for regnskabsmæssig adskillelse mellem de midler, der anvendes til driften af nettet, og de øvrige midler, den råder over. Enhver koncession eller anden form for overdragelse til tredjemand med henblik på etablering eller drift af nettet skal tildeles gennem en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende konkurrencepræget udbudsprocedure, som afholdes i tråd med principperne i reglerne for offentlige udbud og overholder princippet om teknologineutralitet, uden at dette berører de gældende regler for offentlige udbud, på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

8.   Driften af det støttede net skal give den bredest mulige aktive og passive en gros-adgang, jf. artikel 2, nr. 139), på fair og ikkediskriminerende betingelser. Der skal tilbydes aktiv en gros-adgang i mindste syv år, og en gros-adgangen til den fysiske infrastruktur, inklusive kabelkanaler og master, må ikke være tidsbegrænset. De samme adgangsbetingelser skal gælde for hele det støttede net, herunder de dele af et sådant net, som anvender eksisterende infrastruktur. Adgangsforpligtelserne skal håndhæves uden hensyn til ændringer i det subsidierede nets ejerforhold, forvaltning eller drift. Ved støtte til anlæg af kabelkanaler skal kabelkanalerne være store nok til som minimum at omfatte alle eksisterende mobilnetoperatører.

9.   Prisen for en gros-adgang baseres på et af følgende benchmarks: i) den gennemsnitlige offentliggjorte en gros-pris, der gælder i andre sammenlignelige, mere konkurrenceprægede områder i den pågældende medlemsstat eller i Unionen, eller ii) når der ikke findes sådanne offentliggjorte priser, de regulerede priser, der allerede er fastsat eller godkendt af den nationale tilsynsmyndighed for de berørte markeder og tjenester, eller iii) når der ikke findes sådanne offentliggjorte eller regulerede priser, skal prisen stemme overens med de omkostningsprincipper og -metoder, der gælder ud fra sektorspecifikke regler. Uden at dette berører den nationale tilsynsmyndigheds beføjelser i henhold til de gældende regler, skal den nationale tilsynsmyndighed høres om adgangsbetingelser, herunder prissætning, og ved eventuelle tvister i forbindelse med anvendelsen af denne artikel.

10.   Medlemsstaterne skal indføre en kontrol- og tilbagebetalingsmekanisme, hvis støtten til projektet overstiger 10 mio. EUR.

11.   Anvendelsen af det offentligt støttede 4G- eller 5G-net til levering af faste trådløse adgangstjenester er kun tilladt som følger:

a)

I områder, hvor der ikke findes noget net, der på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 30 Mbps, eller troværdige planer for etableringen af et sådant net inden for tre år efter offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke må være mindre end to år, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: i) kortlægningen og den offentlige høring tager også hensyn til de faste bredbåndsnet, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for, jf., artikel 52, stk. 4, ii) den støttede faste trådløse 4G- eller 5G-adgangsløsning på troværdig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 30 Mbps og mindst en fordobling af download- og uploadhastigheden sammenlignet med de faste net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for i de pågældende områder

b)

I områder, hvor der ikke findes noget net, der på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, eller troværdige planer for etableringen af et sådant net inden for tre år efter offentliggørelsen af den planlagte støtteforanstaltning eller inden for den tid, det tager at etablere det støttede net, hvilket ikke må være mindre end to år, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: i) kortlægningen og den offentlige høring tager også hensyn til de faste bredbåndsnet, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for, jf., artikel 52, stk. 4, ii) den støttede faste trådløse 4G- eller 5G-adgangsløsning på troværdig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 300 Mbps og en uploadhastighed på mindst 100 Mbps og mindst en fordobling af download- og uploadhastigheden sammenlignet med de faste net, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for i de pågældende områder.

Artikel 52b

Støtte til projekter af fælles interesse inden for tværeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet

1.   Støtte til projekter af fælles interesse inden for tværeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet, som finansieres inden for rammerne af forordning (EU) 2021/1153 eller har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« inden for rammerne af den forordning, er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   Projekterne skal opfylde de kumulative generelle forenelighedsbetingelser, der er fastsat i stk. 3. De skal desuden falde ind under en af kategorierne af støtteberettigede projekter, jf. stk. 4, og opfylde alle de specifikke forenelighedsbetingelser for den relevante kategori som fastsat i nævnte stykke. Kun projekter, som udelukkende vedrører de elementer og enheder, der er anført under hver relevant kategori i stk. 4, er omfattet af undtagelsen i stk. 1.

3.   De generelle kumulative forenelighedsbetingelser er følgende.

a)

Støttemodtageren skal yde et finansielt bidrag på mindst 25 % af de støtteberettigede omkostninger med egne midler eller ved fremmedfinansiering i en form, der ikke indebærer offentlig finansiel støtte. Såfremt støttemodtagerens bidrag på 25 % tilvejebringes ved fremmedfinansiering via en investeringsplatform, der kombinerer forskellige finansieringskilder, erstattes betingelsen om, at fremmedfinansieringen ikke må indeholde nogen form for offentlige støtte, jf. det foregående punktum, af et krav om, at mindst 30 % af denne platform udgøres af private investeringer.

b)

Kun omkostninger, der er støtteberettigede investeringsomkostninger i henhold til forordning (EU) 2021/1153 til etablering af infrastrukturen, er støtteberettigede.

c)

Projektet skal udvælges i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/1153 på en af følgende måder:

i)

af en uafhængig finansiel formidler udpeget af Kommissionen på grundlag af investeringsretningslinjer, der er vedtaget i fællesskab

ii)

af Kommissionen gennem en konkurrencepræget udbudsprocedure på klare, gennemsigtige og ikkediskriminerende betingelser,

iii)

af uafhængige eksperter udpeget af Kommissionen.

d)

Projektet skal skabe konnektivitetsmuligheder, der går videre end kravene efter eksisterende retlige forpligtelser såsom dem, der knytter sig til frekvenstilladelser.

e)

Projektet skal sikre en gros-adgang for tredjeparter, inklusive unbundling, på fair, rimelige og ikkediskriminerende betingelser i overensstemmelse med artikel 52, stk. 7 og 8, eller artikel 52a, stk. 8 og 9, alt efter hvad der er relevant.

4.   Kategorierne af støtteberettigede projekter og de specifikke kumulative forenelighedsbetingelser, der knytter sig hertil, er fastsat i følgende.

a)

Investeringer i etableringen af en grænseoverskridende strækning af en 5G-korridor langs en transportkorridor, der er udpeget i retningslinjerne for det transeuropæiske transportnet, jf. forordning (EU) nr. 1315/2013, (TEN-T-korridorer), som opfylder følgende specifikke kumulative betingelser:

i)

projektet omfatter en grænseoverskridende strækning af en 5G-korridor, der krydser grænsen mellem to eller flere medlemsstater, eller der krydser grænsen mellem mindst en medlemsstat og mindst et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

ii)

de grænseoverskridende strækninger af 5G-korridorer i en medlemsstat må samlet set ikke udgøre mere end 15 % af den samlede længde af 5G-korridorer langs det transeuropæiske transportnets hovednet i den pågældende medlemsstat, som ikke er omfattet af eksisterende retlige krav, såsom dem der knytter sig til frekvenstilladelser. Undtagelsesvist, hvis en medlemsstat støtter etableringen af grænseoverskridende 5G-korridorer langs dets transeuropæiske samlede transportnet, må de grænseoverskridende strækninger af 5G-korridorer i en medlemsstat samlet set ikke udgøre mere end 15 % af den samlede længde af 5G-korridorer langs det transeuropæiske samlede transportnet i den pågældende medlemsstat, som ikke er omfattet af eksisterende retlige krav, såsom dem der knytter sig til frekvenstilladelser

iii)

projektet medfører en væsentlig ny investering i 5G-mobilnettet egnet til opkoblet og automatiseret mobilitet, der går videre end de marginale investeringer, som kun vedrører opgradering af nettets aktive komponenter,

iv)

projektet understøtter kun etableringen af ny passiv infrastruktur, hvis den eksisterende passive infrastruktur ikke kan genanvendes.

b)

Investeringer i etableringen af en grænseoverskridende strækning af et paneuropæisk terabit-backbonenet, der understøtter målene for fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling ved at forbinde visse databehandlingsanlæg, supercomputeranlæg og datainfrastruktur, som opfylder følgende kumulative specifikke betingelser:

i)

projektet består i etablering eller erhvervelse af konnektivitetsaktiver, herunder umistelige brugsrettigheder, mørk fiber eller udstyr, til opførelse af en grænseoverskridende strækning af et paneuropæisk backbonenet, som understøtter sammenkobling med ubegrænset punkt-til-punkt-forbindelsesmulighed på mindst 1 Tbps, mellem mindst to databehandlingsanlæg. supercomputeranlæg eller datainfrastrukturer, som: 1) er værtsenheder for fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling, der er oprettet i henhold til Rådets forordning (EU) 2018/1488 (*), eller er forskningsinfrastrukturer eller andre databehandlings- og datainfrastrukturer, der støtter flagskibe og missioner som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/695 (**) og Rådets forordning (EF) nr. 723/2009, der bidrager til målene for fællesforetagendet for europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling, og 2) er beliggende i mindst to medlemsstater eller i mindst en medlemsstat og mindst et medlem af det europæiske forskningsrum

ii)

projektet medfører en væsentlige ny investering i backbonenettet, der går videre end de marginale investeringer såsom investeringer, der kun vedrører opgradering af eller udstedelse af licenser til software

iii)

erhvervelsen af konnektivitetsaktiver foregår gennem et offentligt udbud

iv)

projektet understøtter kun etableringen af ny passiv infrastruktur, hvis den eksisterende passive infrastruktur ikke kan genanvendes.

c)

Investeringer i etableringen af en grænseoverskridende strækning af et backbonenet, der forbinder visse socioøkonomiske drivkræfters cloudinfrastruktur, som opfylder følgende specifikke kumulative betingelser:

i)

projektet forbinder cloudinfrastrukturer ejet af socioøkonomiske drivkræfter, som er offentlige forvaltninger eller offentlige eller private enheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almen interesse eller tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, jf. traktatens artikel 106, stk. 2

ii)

projektet omfatter en grænseoverskridende strækning i forbindelse med etableringen af nye grænseoverskridende backbonenet eller består i en betydelig opgradering af eksisterende net, der 1) krydser grænsen mellem to eller flere medlemsstater, eller der 2) krydser grænsen mellem mindst en medlemsstat og mindst et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

iii)

projektet omfatter mindst to støtteberettigede socioøkonomiske drivkræfter som omhandlet i nr. i), som opererer i hver sin medlemsstat eller i én medlemsstat og ét land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

iv)

projektet medfører en væsentlige ny investering i bredbåndsnettet, der går videre end de marginale investeringer såsom investeringer, der kun vedrører opgradering af eller udstedelse af licenser til software. Projektet skal på pålidelig vis kunne levere en symmetrisk download- og uploadhastighed på mindst multipler af 10 Gbps

v)

projektet understøtter kun etableringen af ny passiv infrastruktur, hvis den eksisterende passive infrastruktur ikke kan genanvendes.

d)

Investeringer i etableringen af undervandskabelnet, som opfylder følgende specifikke kumulative betingelser:

i)

projektet omfatter en grænseoverskridende strækning af undervandskabelnet, der 1) krydser grænsen mellem to eller flere medlemsstater, eller 2) der krydser grænsen mellem mindst en medlemsstat og mindst et land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alternativt står den støttemodtagende enhed udelukkende for levering af en gros-tjenester, og den støttede infrastruktur forbedrer konnektiviteten i europæiske regioner i den yderste periferi, oversøiske regioner eller øregioner, selv inden for blot en enkelt medlemsstat

ii)

projektet vedrører ikke ruter, der allerede er understøttet af to eksisterende eller troværdigt planlagte backboneinfrastrukturer

iii)

projektet medfører en væsentlig ny investering i undervandskabelnettet gennem etablering af et nyt undervandskabel eller forbindelse til et eksisterende undervandskabel, imødegår overflødighedsspørgsmål og går videre end de marginale investeringer. Projektet skal på pålidelig vis kunne levere en symmetrisk download- og uploadhastighed på mindst 1 Gbps

iv)

projektet understøtter kun etableringen af ny passiv infrastruktur, hvis den eksisterende passive infrastruktur ikke kan genanvendes

Artikel 52c

Konnektivitetsvouchere

1.   Støtte i form af en ordning med konnektivitetsvouchere til forbrugere med henblik på at gøre det lettere at telearbejde eller følge onlineundervisning eller -uddannelse eller til SMV'er er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i kapitel I, er opfyldt.

2.   En voucherordnings varighed må ikke overstige 24 måneder.

3.   Følgende kategorier af voucherordninger er støtteberettigede:

a)

Voucherordninger, som forbrugeren får adgang til ved tilmelding til en ny bredbåndsinternetadgangstjeneste eller opgradering af et eksisterende abonnement til en tjeneste, der leverer en downloadhastighed på mindst 30 Mbps, forudsat at alle udbydere af elektroniske kommunikationstjenester, som på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 30 Mbps er støtteberettigede under voucherordningen; til gengæld udstedes der ikke vouchere ved skift til udbydere, der leverer samme hastighed, eller ved opgradering af et eksisterende abonnement på en downloadhastighed på mindst 30 Mbps

b)

Voucherordninger, som SMV'er får adgang til ved tilmelding til en ny bredbåndsinternetadgangstjeneste eller opgradering af et eksisterende abonnement til en tjeneste, der leverer en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, forudsat at alle udbydere, som på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps er støtteberettigede under voucherordningen; til gengæld udstedes der ikke vouchere ved skift til udbydere, der leverer samme hastighed, eller ved opgradering af et eksisterende abonnement på en downloadhastighed på mindst 100 Mbps.

4.   Voucherne skal dække op til 50 % af de samlede etableringsomkostninger og det månedlige gebyr for at abonnere på en bredbåndsinternetadgangstjeneste med de hastigheder, der er anført i stk. 3, enten isoleret eller som en del af en pakke af tjenester, der som minimum omfatter det terminaludstyr (modem/router), der er nødvendigt for at få internetadgang med den hastighed, der er anført i stk. 3. Den offentlige myndighed betaler voucheren direkte til den endelige bruger eller direkte til den af den endelige bruger valgte tjenesteudbyder, i hvilket tilfælde voucherbeløbet modregnes i den endelige brugers faktura.

5.   Voucherne må kun være tilgængelige for forbrugere eller SMV'er i områder, hvor der som minimum findes ét net, der på pålidelig vis kan levere de hastigheder, der er nævnt i stk. 3, hvilket bekræftes ved kortlægning og en offentlig høring. Ved kortlægningen og den offentlige høring afdækkes det, i hvilke geografiske målområder der som minimum findes et net, der i hele voucherordningens varighed på pålidelig vis kan levere den hastighed, der er nævnt i stk. 3, og hvilke støtteberettigede udbydere der findes i området, ligesom der indhentes oplysninger med henblik på at fastlægge deres markedsandel. Kortlægningen foretages i) for trådbaserede faste net, på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem, og ii) for faste trådløse accessnet eller mobilnet, på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem, eller på grundlag af kortnet på højst 100 × 100 meter. Kortlægningen skal altid bekræftes ved en offentlig høring. Den offentlige høring skal foretages af den kompetente offentlige myndighed gennem offentliggørelse af de vigtigste karakteristika ved den planlagte foranstaltning og listen over geografiske målområder, som er afdækket i forbindelse med kortlægningen, på et egnet websted, herunder også på nationalt plan. Den offentlige høring skal opfordre interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til udkastet til foranstaltning og indgive velunderbyggede oplysninger om deres eksisterende net, der på pålidelig vis kan levere den hastighed, der er nævnt i stk. 3. Den offentlige høring skal vare mindst 30 dage.

6.   Voucherordningen skal overholde princippet om teknologineutralitet, i den forstand at voucherne kan anvendes til abonnementer på tjenester leveret af enhver operatør, der på pålidelig vis kan levere de hastigheder, der er nævnt i stk. 3, over et eksisterende bredbåndsnet, uanset hvilken teknologi der anvendes. For at gøre det lettere for forbrugerne og virksomhederne at træffe et valg, offentliggøres listen over støtteberettigede udbydere for hvert geografisk målområde online, og enhver interesseret udbyder skal kunne ansøge om at blive opført på listen på basis af åbne, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier.

7.   For at være støtteberettiget i de tilfælde, hvor udbyderen af bredbåndsinternetadgangstjenesten er vertikalt integreret og har en detailmarkedsandel på over 25 %, skal denne på det tilsvarende en gros-adgangsmarked tilbyde alle udbydere af elektroniske kommunikationstjenester mindst ét en gros-adgangsprodukt, som kan sikre, at den pågældende udbyder på pålidelig vis kan levere en detailtjeneste til den hastighed, der er nævnt i stk. 3, på åbne, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Prisen for en gros-adgang baseres på et af følgende benchmarks: i) den gennemsnitlige offentliggjorte en gros-pris, der gælder i andre sammenlignelige, mere konkurrenceprægede områder i den pågældende medlemsstat eller i Unionen, eller ii) når der ikke findes sådanne offentliggjorte priser, de regulerede priser, der allerede er fastsat eller godkendt af den nationale tilsynsmyndighed for de berørte markeder og tjenester, eller iii) når der ikke findes sådanne offentliggjorte eller regulerede priser, skal prisen stemme overens med de omkostningsprincipper og -metoder, der gælder ud fra sektorspecifikke regler. Uden at dette berører den nationale tilsynsmyndigheds beføjelser i henhold til de gældende regler, skal den nationale tilsynsmyndighed høres om adgangsbetingelser, herunder prissætning, og ved eventuelle tvister i forbindelse med anvendelsen af denne artikel.

(*)  Rådets forordning (EU) 2018/1488 af 28. september 2018 om oprettelse af et fællesforetagende for europæisk højtydende databehandling (EUT L 252 af 8.10.2018, s. 1)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/695 af 28. april 2021 om oprettelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1290/2013 og (EU) nr. 1291/2013 (EUT L 170 af 12.5.2021, s. 1).«"

24)

Følgende afdeling 16 indsættes efter artikel 56c:

»AFDELING 16

Støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden

Artikel 56d

Anvendelsesområde og fælles betingelser

1.   Denne afdeling finder anvendelse på støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden, og som yder støtte til gennemførelsespartnere, finansielle formidlere eller endelige støttemodtagere.

2.   Støtten er forenelig med det indre marked efter traktatens artikel 107, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3, forudsat at de betingelser, der er fastsat i kapitel I samt i denne artikel og enten artikel 56e eller 56f, er opfyldt.

3.   Støtten overholder alle de gældende betingelser i forordning (EU) 2021/523 og InvestEU-investeringsretningslinjerne, som er fastsat i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1078 (*).

4.   De maksimale tærskler, der er fastsat i artikel 56e og 56f, gælder for den samlede udestående finansiering, i det omfang den finansiering, der ydes inden for rammerne af et hvilket som helst finansielt produkt, som støttes af InvestEU-Fonden, omfatter støtte. De maksimale tærskler gælder:

a)

for det enkelte projekt for støtte omfattet af artikel 56e, stk. 2 og 4, artikel 56e, stk. 5, litra a), nr. i), artikel 56e, stk. 6 og 7, artikel 56e, stk. 8, litra a) og b), og artikel 56e, stk. 9

b)

for den enkelte støttemodtager for støtte omfattet af artikel 56e, stk. 5, litra a), nr. ii) og iii), artikel 56e, stk. 8, litra d), artikel 56e, stk. 10, og artikel 56f.

5.   Der må ikke ydes støtte i form af refinansiering af eller garantier for finansielle formidleres eksisterende porteføljer.

Artikel 56e

Betingelser for støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden

1.   Støtte til den endelige støttemodtager inden for rammerne af et finansielt produkt, som støttes af InvestEU-Fonden, skal

a)

opfylde betingelserne i et af stykkerne 2 til 9 og

b)

såfremt finansieringen ydes i form af lån til den endelige støttemodtager, have en rente, der svarer til mindst basisrenten for den gældende referencerente på tidspunktet for tildelingen af lånet.

2.   Der ydes udelukkende støtte til projekter af fælles interesse inden for tværeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet, som finansieres inden for rammerne af forordning (EU) 2021/1153 eller har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« inden for rammerne af den forordning, hvis de opfylder alle de generelle og specifikke forenelighedsbetingelser i artikel 52b. Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, som støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 150 mio. EUR.

3.   Støtte til investeringer i faste bredbåndsnet med henblik på kun at forbinde visse socioøkonomiske drivkræfter skal opfylde følgende betingelser:

a)

Der ydes alene støtte til projekter, som opfylder alle forenelighedsbetingelserne i artikel 52, medmindre andet er angivet i dette stykke, litra c) og d).

b)

Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, som støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 150 mio. EUR.

c)

Projektet forbinder kun socioøkonomiske drivkræfter, som er offentlige forvaltninger eller offentlige eller private enheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almen interesse eller tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, jf. traktatens artikel 106, stk. 2. Projekter, der indeholder andre elementer end dem, der er anført i nærværende stykke, er ikke omfattet.

d)

Uanset artikel 52, stk. 4, skal det konstaterede markedssvigt være bekræftet enten ved tilgængelig relevant kortlægning eller, hvis sådan kortlægning ikke findes, ved en offentlig høring som følger:

i)

kortlægningen kan anses som tilstrækkelig, hvis den ikke er mere end 18 måneder gammel og omfatter alle net, der på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, dog under 300 Mbps (tærskelhastighed), og som går gennem en støtteberettiget socioøkonomisk drivkraft, jf. litra c). Denne kortlægning skal foretages af en kompetent offentlig myndighed, tage hensyn til alle net, der på pålidelig vis kan levere tærskelhastighederne, der allerede eksisterer eller findes troværdige planer for inden for de næste tre år eller inden for den samme tidsramme som det planlagte tiltag, hvilket ikke må være mindre end to år, og den skal foretages i) for rent faste net på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem, og ii) for faste trådløse accessnet på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem eller på grundlag af kortnet på højst 100 × 100 meter

ii)

den offentlige høring skal gennemføres af den kompetente offentlige myndighed via en offentliggørelse på et egnet websted, hvor alle interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger til udkastet til foranstaltning og indgive velunderbyggede oplysninger om net, der på pålidelig vis kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, dog under 300 Mbps (tærskelhastigheder), der allerede eksisterer eller findes troværdiger planer for inden for de næste tre år eller inden for den samme tidsramme som det planlagte støttede tiltag, hvilket ikke må være mindre end to år, og som går igennem en støtteberettiget socioøkonomisk drivkrafts lokaler, jf. litra c), på basis af oplysninger: i) for rent faste net, på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem og ii) for faste trådløse accessnet, på adresseniveau for de lokaler, infrastrukturen går igennem eller på grundlag af kortnet på højst 100 × 100 meter. Den offentlige høring skal vare mindst 30 dage.

4.   Støtte til energiproduktion og energiinfrastruktur skal opfylde følgende betingelser:

a)

Støtten ydes udelukkende til investeringer i energiinfrastruktur til gas og elektricitet, som tredjeparter har adgang til, og som er omfattet af takstregulering og unbundling på grundlag af lovgivningen om det indre marked for energi, for følgende kategorier af projekter:

i)

hvad angår gasinfrastruktur, projekter opført på den gældende EU-liste over projekter af fælles interesse i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 (**)

ii)

hvad angår elinfrastruktur:

1)

intelligente net, herunder investeringer i udvikling og modernisering af mere intelligent infrastruktur til transmission og distribution af elektricitet

2)

andre projekter:

der opfylder et af kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 347/2013, eller

der er opført på den gældende EU-liste over projekter af fælles interesse i bilag VII til forordning (EU) nr. 347/2013

3)

andre projekter, bortset fra lagring af elektricitet, i støtteberettigede områder

iii)

projekter vedrørende ellagring, som bygger på ny og innovativ teknologi, uanset spændingsniveauet for tilslutningen til nettet.

b)

Investeringsstøtte til energiproduktion fra vedvarende energikilder skal opfylde følgende betingelser:

i)

støtten ydes udelukkende til nye anlæg, der er udvalgt på et konkurrencepræget, gennemsigtigt, objektivt og ikkediskriminerende grundlag

ii)

støtten kan ydes til nye anlæg, også i kombination med oplagringsudstyr eller brintelektrolyseanlæg, forudsat at udstyret til oplagring af el eller brint og brintelektrolyseanlæggene udelukkende bruger energi produceret af VE-anlæg

iii)

støtten ydes ikke til vandkraftanlæg, der ikke opfylder betingelserne i direktiv 2000/60/EF

iv)

der må alene ydes støtte til biobrændstofanlæg, der producerer bæredygtigt biobrændstof, som ikke er baseret på fødevarer.

c)

Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt som omhandlet i litra a), der støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 150 mio. EUR. Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt som omhandlet i litra b), der støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 75 mio. EUR.

5.   Støtte til infrastrukturer og aktiviteter vedrørende sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle spørgsmål samt naturarv skal opfylde følgende betingelser:

a)

Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager med støtte fra InvestEU-Fonden, må ikke overstige:

i)

100 mio. EUR pr. projekt til investeringer i infrastruktur, der anvendes til at levere sociale tjenester og uddannelsesaktiviteter; 150 mio. EUR pr. projekt til kulturelle formål og aktiviteter og bevarelse af kulturarv, jf. artikel 53, stk. 2, herunder naturarv

ii)

30 mio. EUR til aktiviteter vedrørende sociale tjenester

iii)

75 mio. EUR til aktiviteter vedrørende kultur og bevarelse af kulturarv og

iv)

5 mio. EUR til uddannelse og erhvervsuddannelse.

b)

Der må ikke ydes støtte til erhvervsuddannelse, som har til formål at overholde de obligatoriske nationale krav til erhvervsuddannelse.

6.   Støtte til transport og transportinfrastruktur skal opfylde følgende betingelser:

a)

Støtte til infrastruktur, bortset fra havne, ydes udelukkende til følgende projekter:

i)

projekter af fælles interesse som defineret i artikel 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1315/2013, bortset fra projekter vedrørende havne- eller lufthavnsinfrastruktur

ii)

forbindelser til byknudepunkter i det transeuropæiske transportnet

iii)

rullende materiel, der udelukkende er beregnet til jernbanetransport, som ikke er omfattet af en kontrakt om offentlig trafikbetjening, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 (***), forudsat at støttemodtageren er en nytilkommen virksomhed

iv)

bytransport

v)

opladnings- eller optankningsinfrastruktur, som forsyner køretøjer med elektricitet eller vedvarende brint.

b)

Støtte til havneinfrastrukturprojekter skal opfylde følgende betingelser:

i)

støtte må udelukkende ydes til investeringer i adgangsinfrastruktur og havneinfrastruktur, der stilles til rådighed for interesserede brugere på lige og ikkediskriminerende vilkår og på markedsvilkår

ii)

enhver koncession på eller anden form for overdragelse til tredjemand af anlæg, opgradering, drift eller leje af havneinfrastruktur, hvortil der er ydet støtte, skal tildeles på et konkurrencepræget, gennemsigtigt, ikkediskriminerende og ubetinget grundlag

iii)

der må ikke ydes støtte til investeringer i havnesuprastrukturer.

c)

Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes i henhold til litra a) eller b) til en endelig støttemodtager pr. projekt, der støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 150 mio. EUR.

7.   Støtte til andre former for infrastruktur skal opfylde følgende betingelser:

a)

Støtte ydes udelukkende til følgende projekter:

i)

investeringer i vandforsynings- og spildevandsinfrastruktur til fordel for offentligheden

ii)

investeringer inden for genanvendelse af affald og forberedelse med henblik på genbrug, jf. artikel 47, stk. 1 til 6, i det omfang de vedrører håndtering af affald genereret af andre virksomheder

iii)

investeringer i forskningsinfrastruktur

iv)

investeringer i etablering eller opgradering af innovationsklyngefaciliteter.

b)

Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, der støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 100 mio. EUR.

8.   Støtte til miljøbeskyttelse, herunder klimabeskyttelse, skal opfylde følgende betingelser:

a)

Støtte ydes udelukkende til følgende projekter:

i)

investeringer, der sætter virksomhederne i stand til at afværge eller forebygge skader på det fysiske miljø (herunder klimaændringer) eller naturressourcerne ved støttemodtagers egne aktiviteter, forudsat at investeringen går videre end EU-standarderne for miljøbeskyttelse eller øger niveauet af miljøbeskyttelse i fraværet af EU-standarder eller udgør en tidlig tilpasning til kommende EU-standarder for miljøbeskyttelse

ii)

foranstaltninger, der forbedrer en virksomheds energieffektivitet, forudsat at disse forbedringer ikke iværksættes for at sikre, at virksomheden opfylder allerede vedtagne EU-standarder, selv om disse endnu ikke er trådt i kraft

iii)

rensning af forurenede grunde, forudsat at der ikke er identificeret en juridisk eller fysisk person, der er ansvarlig for miljøskaden efter den gældende lov, jf. princippet om forureneren betaler som nævnt i artikel 45, stk. 3

iv)

miljøundersøgelser

v)

styrkelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer, forudsat at denne aktivitet bidrager til beskyttelse, bevarelse eller genoprettelse af biodiversiteten og til at opnå en god tilstand i et økosystem eller til at beskytte økosystemer, der allerede er i god stand.

b)

Hvis støtteforanstaltningen vedrører en forbedring af energieffektiviteten af 1) beboelsesejendomme, 2) bygninger, der anvendes til uddannelsesformål eller levering af sociale tjenester, 3) bygninger, der anvendes i forbindelse med offentlig forvaltning eller levering af juridiske tjenester, eller som anvendes af politiet eller brandvæsenet, eller 4) bygninger som omhandlet i nr. 1), 2) eller 3), hvor andre aktiviteter end de i nr. 1), 2), og 3) nævnte aktiviteter optager mindre end 35 % af det interne etageareal, kan der for så vidt andet ikke er fastsat i litra a) også ydes støtte til foranstaltninger, der forbedrer disse bygningers energieffektivitet og samtidig integrerer en af eller alle følgende investeringer:

i)

integrerede anlæg til produktion af vedvarende energi på stedet i den bygning, der er omfattet af den støtte energieffektiviseringsforanstaltning. Det integrerede VE-anlæg på stedet vedrører produktion af elektricitet og/eller varme. det kan kombineres med udstyr til lagring af den vedvarende energi, der produceres på stedet

ii)

anlæg til lagring på stedet

iii)

udstyr og tilhørende infrastruktur, som er en integreret del af bygningen, til opladning af elektriske køretøjer, der indehaves af bygningens brugere

iv)

investeringer i digitalisering af bygningen, navnlig med henblik på at øge intelligensparatheden. Investeringer til digitalisering af bygningen kan omfatte tiltag, som er begrænsede til installering af passive kabler eller strukturerede kabler til datanet i bygninger og, om nødvendigt, de tilhørende dele af det passive net på den private ejendom uden for bygningen. Lednings- eller kabelføring til datanet uden for den private ejendom er ikke omfattet.

Den endelige støttemodtager kan enten være bygningens ejer(e) eller lejer(e), afhængigt af hvem der modtager finansiering til projektet

c)

det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt som omhandlet i litra a), der støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 50 mio. EUR

d)

det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt som omhandlet i litra b), der støttes af InvestEU-Fonden, må ikke overstige 50 mio. EUR pr. endelig støttemodtager og pr. bygning

e)

støtte til foranstaltninger til forbedring af bygningers energieffektivitet, jf. litra b), kan også vedrøre formidling af kontrakter om energimæssig ydeevne på følgende betingelser:

i)

støtten tager form af et lån eller en garanti til den person, der gennemfører foranstaltningerne med henblik på forbedring af energieffektiviteten inden for rammerne af en kontrakt om energimæssig ydeevne, eller er et finansielt produkt til refinansiering af den pågældende leverandør (f.eks. factoring eller forfaitering)

ii)

det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes med støtte fra InvestEU-Fonden, overstiger ikke 30 mio. EUR

iii)

støtten ydes til SMV'er eller små midcapselskaber

iv)

støtten ydes til kontrakter om energimæssig ydeevne som defineret i artikel 2, nr. 27), i direktiv 2012/27/EU,

v)

kontrakten om energimæssig ydeevne vedrører en bygning som omhandlet i stk. 8, litra b).

9.   Støtte til forskning, udvikling, innovation og digitalisering skal opfylde følgende betingelser:

a)

Støtten må ydes til:

i)

grundforskning

ii)

industriel forskning

iii)

eksperimentel udvikling

iv)

procesinnovation eller organisationsinnovation for SMV'er

v)

innovationsrådgivning og til innovationssupportydelser til SMV'er

vi)

digitalisering af SMV'er.

b)

For projekter, der er omfattet af litra a), nr. i), ii) og iii), må det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, der støttes af InvestEU-Fonden, ikke overstige 75 mio. EUR. For projekter, der er omfattet af litra a), nr. iv), v) og vi), må det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes til en endelig støttemodtager pr. projekt, der støttes af InvestEU-Fonden, ikke overstige 30 mio. EUR.

10.   SMV'er eller, hvor det er relevant, små midcapselskaber kan foruden de støttekategorier, der er fastsat i stk. 2-9, også modtage støtte i form af finansiering, der støttes af InvestEU-Fonden, forudsat at én af følgende betingelser er opfyldt:

a)

det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes for hver endelig støttemodtager med støtte fra InvestEU-Fonden, ikke overstiger 15 mio. EUR og ydes til:

i)

unoterede SMV'er, der endnu ikke har været aktive på noget marked eller har været aktive i mindre end syv år efter deres første kommercielle salg

ii)

unoterede SMV'er, der træder ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked, hvor initialinvesteringen i et nyt produktmarked eller et nyt geografisk marked skal være højere end 50 % af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående fem år

iii)

SMV'er og små midcapselskaber, som er innovative virksomheder som defineret i artikel 2, nr. 80)

b)

det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes for hver endelig støttemodtager med støtte fra InvestEU-Fonden, ikke overstiger 15 mio. EUR og ydes til SMV'er eller små midcapselskaber, hvis hovedaktivitet er beliggende i støtteberettigede områder, forudsat at finansieringen ikke anvendes til flytning af aktiviteter som defineret i artikel 2, nr. 61a)

c)

det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes for hver endelig støttemodtager med støtte fra InvestEU-Fonden, ikke overstiger 2 mio. EUR og ydes til SMV'er eller små midcapselskaber.

Artikel 56f

Betingelser for støtte, der indgår i formidlede kommercielle finansielle produkter, der støttes af InvestEU-Fonden

1.   Finansiering til de endelige støttemodtagere ydes af kommercielle finansielle formidlere, som udvælges på en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende måde på grundlag af objektive kriterier.

2.   Den kommercielle finansielle formidler, som yder finansiering til den endelige støttemodtager, skal som minimum bevare en risikoeksponering på 20 % for hver finansieringstransaktion.

3.   Det samlede pålydende finansieringsbeløb, der ydes gennem den finansielle formidler til en endelig støttemodtager, må ikke overstige 7,5 mio. EUR.

(*)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1078 af 14. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 om fastsættelse af investeringsretningslinjer for InvestEU-Fonden (EUT L 234 af 2.7.2021, s. 18)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39)."

(***)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).«"

25)

Artikel 58, stk. 3a, affattes således:

»3a.   Individuel støtte, der er ydet mellem den 1. juli 2014 og den 2. august 2021 i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, som finder anvendelse på tidspunktet for støttens tildeling, er forenelig med det indre marked og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3. Individuel støtte, der er ydet før den 1. juli 2014 i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, bortset fra artikel 9, som finder anvendelse enten før eller efter den 10. juli 2017, eller før eller efter den 3. august 2021, er forenelig med det indre marked og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 108, stk. 3.«

26)

I bilag II, affattes del II som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 248 af 24.9.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1059 af 24. juni 2021 om særlige bestemmelser for ålet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 94).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1153 af 7. juli 2021 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (EUT L 249 af 14.7.2021, s. 38).


BILAG

»DEL II

fremsendes via Kommissionens elektroniske notifikationssystem, jf. artikel 11

Angiv, hvilken bestemmelse i den generelle gruppefritagelsesforordning støtteforanstaltningen gennemføres i henhold til.

Primært mål — Generelle mål (i listeform)

Mål

(i listeform)

Maksimal støtteintensitet

i %

eller maksimalt årligt støttebeløb i national valuta (hele beløb)

SMV — bonusser

i %

Regionalstøtte — investeringsstøtte  (1) (artikel 14)

Støtteordning

…%

…%

Ad hoc-støtte

…%

…%

Regionalstøtte — driftsstøtte (artikel 15)

I tyndt befolkede områder (artikel 15, stk. 2)

…%

…%

I meget tyndt befolkede områder (artikel 15, stk. 3)

…%

…%

I regioner i den yderste periferi (artikel 15, stk. 4)

…%

…%

Støtte til regional byudvikling (artikel 16)

… i national valuta

…%

Støtte til SMV'er (artikel 17-19b)

Investeringsstøtte til SMV'er (artikel 17)

…%

…%

Støtte til konsulentbistand til SMV'er (artikel 18)

…%

…%

Støtte til SMV'ers deltagelse i messer (artikel 19)

…%

…%

Støtte til SMV'ers omkostninger ved deltagelse i lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet eller projekter inden for operationelle grupper af europæiske innovationspartnerskaber (artikel 19a)

…%

…%

Begrænsede støttebeløb til SMV'er, som drager fordel af lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet eller projekter inden for operationelle grupper af europæiske innovationspartnerskaber (artikel 19b)  (2)

… i national valuta

…%

Støtte til det europæiske territoriale samarbejde (artikel 20-20a)

Støtte til SMV'ers omkostninger ved deltagelse i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde (artikel 20)

…%

…%

Begrænsede beløb til virksomheders deltagelse i projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde (artikel 20a)  (3)

… i national valuta

…%

Støtte til SMV'er — SMV’ers adgang til finansiering (artikel 21-22)

Risikoinvesteringsstøtte (artikel 21)

… i national valuta

…%

Etableringsstøtte (artikel 22)

… i national valuta

…%

Støtte til SMV er — Støtte til alternative handelsplatforme med speciale i SMV'er (artikel 23)

… %;

hvis støtten ydes som etableringsstøtte:

… i national valuta

…%

Støtte til SMV'er — Støtte til forudgående undersøgelser (artikel 24)

…%

…%

Støtte til forskning, udvikling og innovation (artikel 25-30)

Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter (artikel 25)

Grundforskning (artikel 25, stk. 2, litra a))

…%

…%

Industriel forskning (artikel 25, stk. 2, litra b))

…%

…%

Eksperimentel udvikling (artikel 25, stk. 2, litra c))

…%

…%

Gennemførlighedsundersøgelser (artikel 25, stk. 2, litra d))

…%

…%

Støtte til projekter, der har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« (artikel 25a)

… i national valuta

…%

Støtte til Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter og EFR's »proof of concept«-aktiviteter (artikel 25b)

… i national valuta

…%

Støtte til samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter (artikel 25c)

…%

…%

Støtte til samarbejdsaktioner (artikel 25d)

…%

…%

Investeringsstøtte til forskningsinfrastruktur (artikel 26)

…%

…%

Støtte til innovationsklynger (artikel 27)

…%

…%

Innovationsstøtte til SMV'er (artikel 28)

…%

…%

Støtte til proces- og organisationsinnovation (artikel 29)

…%

…%

Støtte til forskning og udvikling i fiskeri- og akvakultursektoren (artikel 30)

…%

…%

Uddannelsesstøtte (artikel 31)

…%

…%

Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere (artikel 32-35)

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere (artikel 32)

…%

…%

Støtte i form af løntilskud til beskæftigelse af handicappede arbejdstagere (artikel 33)

…%

…%

Støtte til kompensation for meromkostninger ved beskæftigelse af handicappede arbejdstagere (artikel 34)

…%

…%

Støtte til kompensation for omkostninger ved bistand til dårligt stillede arbejdstagere (artikel 35)

…%

…%

Støtte til miljøbeskyttelse (artikel 36-49)

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end EU-standarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelsesniveauet i fravær af EU-standarder (artikel 36)

…%

…%

Investeringsstøtte til offentligt tilgængelig opladnings- eller optankningsinfrastruktur til nul- og lavemissionsvejkøretøjer (artikel 36a)

…%

…%

Investeringsstøtte til tidlig tilpasning til kommende EU-standarder (artikel 37)

…%

…%

Investeringsstøtte til energieffektivitetsforanstaltninger (artikel 38)

…%

…%

Investeringsstøtte til energieffektivitetsprojekter i bygninger i form af finansielle instrumenter (artikel 39)

… i national valuta

…%

Investeringsstøtte til højeffektiv kraftvarmeproduktion (artikel 40)

…%

…%

Investeringsstøtte til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 41)

…%

…%

Driftsstøtte til fremme af elektricitet fra vedvarende energikilder (artikel 42)

…%

…%

Driftsstøtte til fremme af energi fra vedvarende energikilder i små anlæg (artikel 43)

…%

…%

Støtte i form af nedsættelse af miljøskatter og -afgifter efter direktiv 2003/96/EF (artikel 44)

…%

…%

Investeringsstøtte til rensning af forurenede grunde (artikel 45)

…%

…%

Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og fjernkøling (artikel 46)

…%

…%

Investeringsstøtte til genbrug og genanvendelse af affald (artikel 47)

…%

…%

Investeringsstøtte til energiinfrastruktur (artikel 48)

…%

…%

Støtte til miljøundersøgelser (artikel 49)

…%

…%

Støtteordninger til at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer (artikel 50)

Maksimal støtteintensitet

…%

…%

Type naturkatastrofe

jordskælv

lavine

jordskred

oversvømmelse

tornado

orkan

vulkanudbrud

ukontrollabel brand

Dato for naturkatastrofen

dd/mm/åååå til dd/mm/åååå

Social støtte til beboere i afsidesliggende områder til transportformål (artikel 51)

…%

…%

Støtte til fast bredbåndsnet (artikel 52)

… i national valuta

…%

Støtte til 4G- og 5G-mobilnet

… i national valuta

…%

Støtte til projekter af fælles interesse inden for tværeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet (artikel 52b)

… i national valuta

…%

Konnektivitetsvoucere

…%

…%

Støtte til kultur og bevarelse af kulturarv (artikel 53)

…%

…%

Støtteordninger for audiovisuelle værker (artikel 54)

 

 

…%

…%

Støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter (artikel 55)

…%

…%

Investeringsstøtte til lokal infrastruktur (artikel 56)

…%

…%

Støtte til regionale lufthavne (artikel 56a)

…%

…%

Støtte til søhavne (artikel 56b)

…%

…%

Støtte til indlandshavne (artikel 56c)

…%

…%

Støtte, der indgår i finansielle produkter, som støttes af InvestEU-Fonden (artikel 56d-56f)

Artikel 56e

Støtte til projekter af fælles interesse inden for tværeuropæisk infrastruktur til digital konnektivitet, som finansieres inden for rammerne af forordning (EU) 2021/1153 eller har fået tildelt kvalitetsmærket »Seal of Excellence« inden for rammerne af den forordning (artikel 56e, stk. 2)

… i national valuta

…%

Støtte til investeringer i faste bredbåndsnet med henblik kun at forbinde visse socioøkonomiske drivkræfter (artikel 56e, stk. 3)

… i national valuta

…%

Støtte til energiproduktion og energiinfrastruktur (artikel 56e, stk. 4)

… i national valuta

…%

Støtte til infrastrukturer og aktiviteter vedrørende sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle spørgsmål samt naturarv (artikel 56e, stk. 5)

… i national valuta

…%

Støtte til transport og transportinfrastruktur (artikel 56e, stk. 6)

… i national valuta

…%

Støtte til andre former for infrastruktur (artikel 56e, stk. 7)

… i national valuta

…%

Støtte til miljøbeskyttelse (artikel 56e, stk. 8)

… i national valuta

…%

Støtte til forskning, udvikling, innovation og digitalisering (artikel 56e, stk. 9)

… i national valuta

…%

Støtte til SMV'er eller små midcapselskaber i form af finansiering, der støttes af InvestEU-Fonden (artikel 56e, stk. 10)

… i national valuta

…%

Støtte, der indgår i formidlede kommercielle finansielle produkter, der støttes af InvestEU-Fonden (artikel 56f)

… i national valuta

…%


(1)  For regional ad hoc-støtte, der tildeles ud over støtte tildelt under en eller flere støtteordninger, angives såvel støtteintensiteten for den støtte, der ydes under ordningen, som ad hoc-støttens støtteintensitet.

(2)  I henhold til artikel 11, stk. 1, er rapportering om støtte ydet efter artikel 19b ikke obligatorisk. Rapportering om sådan støtte er derfor fakultativ.

(3)  I henhold til artikel 11, stk. 1, er rapportering om støtte ydet efter artikel 20a ikke obligatorisk. Rapportering om sådan støtte er derfor fakultativ.«


Top