EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1236

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1236 af 12. maj 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, indsigelsesproceduren, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringer, anvendelsen af symboler og kontrol

C/2021/2839

EUT L 270 af 29.7.2021, p. 10–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1236/oj

29.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1236

af 12. maj 2021

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, indsigelsesproceduren, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringer, anvendelsen af symboler og kontrol

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (1), særlig artikel 20, stk. 1, litra c), og artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2019/787 erstattede og ophævede Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (2). Ved kapitel III i forordning (EU) 2019/787 fastsættes der bestemmelser om geografiske betegnelser i spiritussektoren, og Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i denne henseende. For at sikre, at markedet for spiritus fungerer gnidningsløst inden for de nye retlige rammer, og for navnlig for at forenkle og rationalisere den måde, hvorpå ordningen for geografiske betegnelser for spiritus fungerer, er det nødvendigt at vedtage visse bestemmelser ved hjælp af sådanne retsakter. Disse retsakter bør erstatte en del af bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 (3), som ophæves ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1235 (4).

(2)

Ved forordning (EU) 2019/787 gives der mulighed for, at flere sammenslutninger fra forskellige medlemsstater eller tredjelande kan indgive en fælles ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus. Af klarhedshensyn bør der fastsættes supplerende regler for indgivelsen af fælles ansøgninger, der vedrører mere end ét nationalt område.

(3)

For at sikre at der er indført ensartede og effektive procedurer, bør der fastsættes regler for de oplysninger og formularer, der kræves for indgivelse af ansøgninger om registrering, ansøgninger om godkendelse af EU-ændringer af en produktspecifikation og meddelelser om godkendte standardændringer og midlertidige ændringer, meddelelser og begrundede indsigelser, meddelelser om afslutning af høringer, der er led i en indsigelsesprocedure, og anmodninger om annullering af en registrering.

(4)

Det geografiske område for de geografiske betegnelser, for hvilke der ansøges om beskyttelse, bør beskrives detaljeret, præcist og utvetydigt i produktspecifikationen, således at producenterne, de kompetente myndigheder og kontrolorganerne kan udføre deres arbejde på et sikkert, entydigt og pålideligt grundlag. Derudover bør enhedsdokumentet indeholde en kort sammenfatning af det geografiske område.

(5)

Tredjemands interesser i en medlemsstat bør beskyttes, hvis der foretages væsentlige ændringer af de produktspecifikationer, der indgives sammen med ansøgningen, som følge af Kommissionens bemærkninger i forbindelse med den undersøgelse, der gennemføres i henhold til artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787. Sådanne ændringer bør offentliggøres på passende vis på medlemsstatsniveau for derved at gøre det muligt for fysiske eller juridiske personer med en legitim interesse at gøre indsigelse.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre en effektiv forvaltning af systemet bør der fastsættes nærmere regler for krav og frister i forbindelse med indsigelsesproceduren, ansøgninger om godkendelse af EU-ændringer, meddelelser om godkendte standardændringer eller midlertidige ændringer og annulleringsanmodninger.

(7)

I henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787 skal Kommissionen give oplysning om en meddelelse om indsigelse, der er indgivet mod en ansøgning om registrering om en geografisk betegnelse eller en ansøgning om godkendelse af en EU-ændring eller mod en annulleringsanmodning, til den myndighed, det organ eller den person, der har indgivet ansøgningen eller anmodningen. For at sikre åbenhed og lette proceduren bør meddelelsen indeholde den indsigende parts navn og kontaktoplysninger. Ansøgeren vil straks kunne indlede en uformel høring med den potentielle indsigende part, hvorved spørgsmålet muligvis kan afklares, inden den indsigende part indgiver den begrundede indsigelse.

(8)

Hvis en meddelelse om indsigelse efterfølges af en begrundet indsigelse, der kan antages, skal Kommissionen give den myndighed, det organ eller den person, der indgav meddelelsen om indsigelse, og den myndighed, det organ eller den person, der indgav ansøgningen om registrering eller ændring eller anmodningen om annullering, deres respektive kontaktoplysninger, således at de to parter kan indlede relevante høringer i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787.

(9)

Navnet på den ansøger, der indgiver en ansøgning om godkendelse af en EU-ændring, eller navnet på en fysisk eller juridisk person, der indgiver en anmodning om annullering i medfør af henholdsvis artikel 31 eller 32 i forordning (EU) 2019/787, vil skulle offentliggøres for at identificere de personer, der har iværksat proceduren for ændring eller annullering, og for at give potentielle indsigende parter mulighed for at påberåbe sig deres legitime interesser.

(10)

Godkendte standardændringer og midlertidige ændringer skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, således at de i overensstemmelse med den nye ordning for godkendelse af ændringer i henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2019/787 er offentligt tilgængelige og kan finde anvendelse på Unionens område. Offentliggørelsen af en godkendt standardændring, der vedrører en geografisk betegnelse med oprindelse i et tredjeland, og som er blevet meddelt af en fysisk eller juridisk person, kan indeholde personoplysninger med henblik på at kunne identificere den person, der er ansvarlig for at fremsende en sådan ændring.

(11)

De gældende regler om gengivelse af EU-symbolet for beskyttede geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (5), bør overtages, således at forbrugerne kan genkende spiritus med en beskyttet geografisk betegnelse.

(12)

Merværdien af en geografisk betegnelse ligger i forbrugernes tillid. Ordningen er kun troværdig, hvis den ledsages af effektiv verifikation, kontrol og revision, der omfatter en ordning med kontrol i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen, som forvaltes af de kompetente myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787 sammenholdt med artikel 38, stk. 2, i nævnte forordning. For at det indre marked kan fungere optimalt, er det vigtigt, at producenterne i forskellige situationer hurtigt og nemt kan bevise, at de har tilladelse til at anvende den beskyttede betegnelse, f.eks. i forbindelse med toldmyndighedernes kontrol, markedsinspektioner eller efter anmodning fra erhvervsdrivende. Det system, som medlemsstaterne har indført, bør også sikre, at producenter, der overholder reglerne, har ret til at være omfattet af kontrollen af, at produktspecifikationen overholdes.

(13)

Der bør fastlægges regler og formularer for dokumentationen af certificeringen af spiritus med en geografisk betegnelse, der vedrører et geografisk område i et tredjeland.

(14)

For at sikre en effektiv administrativ forvaltning og under hensyntagen til de erfaringer, der er indsamlet via de informationssystemer, der er indført af Kommissionen, bør kommunikationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen forenkles, og oplysningerne bør udveksles i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 (6) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 (7).

(15)

Kommissionen har oprettet informationssystemet »e-Ambrosia« for forvaltningen af ansøgninger om beskyttelse af geografiske betegnelse for fødevarer, vin, spiritus og aromatiserede vine. Medlemsstaterne og Kommissionen bør fortsat anvende nævnte system, når det gælder spiritus, til meddelelser vedrørende procedurerne vedrørende ansøgninger om registrering og vedrørende godkendelsen af ændringer af produktspecifikationen. På grund af den strenge akkrediteringsordning bør nævnte system imidlertid ikke benyttes til kommunikation med medlemsstaterne vedrørende indsigelsesproceduren og proceduren for anmodning om annullering, og det bør i afventning af de nødvendige garantier for digital sikkerhed ikke bruges til kommunikation med tredjelande. I forbindelse med indsigelsesproceduren og proceduren for anmodning om annullering bør medlemsstaterne, de kompetente myndigheder og producenter fra tredjelande samt fysiske og juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til forordning (EU) 2019/787, i stedet for kommunikere med Kommissionen pr. e-mail.

(16)

Det bør fastlægges, på hvilken måde Kommissionen skal gøre oplysninger vedrørende geografiske betegnelser i spiritussektoren offentligt tilgængelige.

(17)

Hvad angår geografiske betegnelser for spiritus med oprindelse i Unionen gennemfører Kommissionen og medlemsstaterne procedurerne for registrering, ændring af produktspecifikationen og annullering af registreringen og procedurerne for kontrol i henhold til forordning (EU) 2019/787, delegeret forordning (EU) 2021/1235 og nærværende forordning. Kommissionen og medlemsstaterne er ansvarlige for de forskellige skridt i den pågældende procedure. Medlemsstaterne er ansvarlige for det første skridt i proceduren, som består i at modtage ansøgningen fra producentsammenslutningen, vurdere ansøgningen, hvorved der også indledes en national indsigelsesprocedure, og på grundlag af resultatet af vurderingen fremsende ansøgningen til Kommissionen. Kommissionen er ansvarlig for at foretage en nøje gennemgang af ansøgningerne, og herunder gennemføre en international indsigelsesprocedure, og at træffe afgørelse om, hvorvidt den geografiske betegnelse kan indrømmes beskyttelse. Kommissionen gennemfører også de tilsvarende procedurer for geografiske betegnelser med oprindelse i tredjelande.

(18)

For at begrænse offentliggørelsen af persondata til et minimum bør de dokumenter, der skal fremlægges i forbindelse med de pågældende procedurer, så vidt muligt undgå krav om, at der skal fremsendes personoplysninger. Kommissionen og medlemsstaterne kan imidlertid have brug for at behandle oplysninger, der indeholder personoplysninger såsom personnavne og kontaktoplysninger. I behørigt begrundede tilfælde kan det være nødvendigt at offentliggøre sådanne oplysninger.

(19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (8) finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, der foretages af Kommissionen i medfør af sådanne procedurer. Det bør præciseres, at Kommissionen skal betragtes som dataansvarlig, jf. definitionen i forordning (EU) 2018/1725, i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de procedurer, for hvilken den i henhold til forordning (EU) 2019/787 er ansvarlig.

(20)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (9) finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger, der foretages af medlemsstaterne inden for rammerne af de pågældende procedurer. Det bør derfor præciseres, at medlemsstaternes kompetente myndigheder skal betragtes som dataansvarlige, jf. definitionen i forordning (EU) 2016/679, i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de procedurer, for hvilke de i henhold til forordning (EU) 2019/787, er ansvarlige.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Indledende bestemmelse

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der regler for anvendelsen af forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår geografiske betegnelser for spiritus, navnlig vedrørende:

a)

ansøgning om registrering

b)

indsigelsesproceduren

c)

ændringer af produktspecifikationer

d)

annullering af en registrering

e)

anvendelse af EU-symbolet

f)

kontrol

g)

meddelelser.

KAPITEL II

Særlige bestemmelser

AFDELING 1

ANSØGNING OM REGISTRERING

Artikel 2

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787) Fælles ansøgninger

1.   Med henblik på artikel 24, stk. 4, i forordning (EU) 2019/787 skal, for så vidt angår fælles ansøgninger om registrering af en geografisk betegnelse, kravene i artikel 23 i forordning (EU) 2019/787 og i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2021/1235 være opfyldt i alle de berørte medlemsstater og tredjelande. Artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2021/1235 finder anvendelse på alle de berørte medlemsstater.

2.   Medlemsstaten, tredjelandets myndighed eller en ansøger, der er etableret i et tredjeland, som indgiver en fælles ansøgning til Kommissionen som omhandlet i stk. 1, bliver modtager af enhver meddelelse eller afgørelse, som Kommissionen sender eller træffer.

Artikel 3

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787) Enhedsdokument

1.   Med henblik på artikel 23, stk. 1, første afsnit, litra c), og artikel 23, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2019/787 skal enhedsdokumentet være kortfattet og må undtagen i behørigt begrundede tilfælde ikke overstige 2 500 ord.

2.   Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i en medlemsstat, udarbejdes enhedsdokumentet i overensstemmelse med den formular, der stilles til rådighed i de digitale systemer, der henvises til i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a).

3.   Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, anvender tredjelandets myndighed eller en ansøger, der er etableret i et tredjeland, den formular for enhedsdokumentet, der er angivet i bilag I. De således meddelte oplysninger kan blive indlæst af Kommissionen i dennes digitale systemer.

4.   Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på et enhedsdokument, der er omfattet af en ansøgning om offentliggørelse i henhold til artikel 50, stk. 6, i forordning (EU) 2019/787.

Artikel 4

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/787) Geografisk område

Det geografiske område, jf. artikel 22, stk. 1, første afsnit, litra d), i forordning (EU) 2019/787, afgrænses i produktspecifikationen præcist og utvetydigt, idet der i videst muligt omfang henvises til fysiske eller administrative grænser.

Artikel 5

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787) Supplerende national undersøgelsesprocedure

Hvis der som følge af de i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787 nævnte udvekslinger mellem Kommissionen og den berørte medlemsstat foretages væsentlige ændringer af produktspecifikationen, offentliggøres disse ændringer på passende vis i den berørte medlemsstat, således at enhver fysisk eller juridisk person, der har en legitim interesse og er etableret eller har bopæl på den berørte medlemsstats område, har mulighed for at gøre indsigelse, inden den nye udgave af enhedsdokumentet sendes til Kommissionen.

I de tilfælde, hvor der skal gennemføres en supplerende national indsigelsesprocedure, kan Kommissionen efter anmodning fra den berørte medlemsstat forlænge fristen for fremsættelse af bemærkninger, jf. artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787, med op til seks måneder.

Den elektroniske henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation skal holdes ajour og føre til den konsoliderede udgave af den foreslåede produktspecifikation.

AFDELING 2

INDSIGELSESPROCEDURE

Artikel 6

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2019/787) Procedureregler for indsigelser

1.   En meddelelse om indsigelse, jf. artikel 27, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787, skal indeholde:

a)

den betegnelse, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, som indsigelsen vedrører

b)

henvisningen til Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, hvis den pågældende ansøgning om registrering af betegnelsen, ansøgning om ændring eller anmodning om annullering er blevet offentliggjort

c)

navn og kontaktoplysninger på den myndighed i medlemsstaten eller i tredjelandet eller den fysiske eller juridiske person, der indgiver meddelelsen om indsigelse

d)

erklæringen om, at ansøgningen kan være i strid med kravene i kapitel III i forordning (EU) 2019/787.

En meddelelse om indsigelse affattes i overensstemmelse med formularen i bilag II.

2.   En begrundet indsigelse, jf. artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787, skal indeholde:

a)

den betegnelse, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, som indsigelsen vedrører

b)

den henvisning til Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, i hvilken den betegnelse, som indsigelsen vedrører, blev offentliggjort

c)

navn og kontaktoplysninger på den myndighed i medlemsstaten eller den myndighed i tredjelandet eller den fysiske eller juridiske person, der indgiver den begrundede indsigelse

d)

en redegørelse for de legitime interesser, der gør sig gældende for den fysiske eller juridiske person, der har indgivet meddelelsen om indsigelse dette krav gælder ikke for nationale myndigheder

e)

en angivelse af indsigelsesgrundene som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) 2019/787

f)

de nærmere oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for indsigelsen.

Den begrundede indsigelse kan ledsages af dokumentationsmateriale, hvis det er relevant.

En begrundet indsigelse affattes i overensstemmelse med formularen i bilag III. Som en undtagelse herfra kan Kommissionen acceptere en begrundet indsigelse, der ikke er affattet i overensstemmelse med nævnte formular, såfremt alle de i henhold til nævnte artikel krævede oplysninger fremlægges.

3.   Med henblik på artikel 27, stk. 1, femte afsnit, i forordning (EU) 2019/787 meddeles navn og kontaktoplysninger på den myndighed eller den person, der indgav meddelelsen om indsigelse, til den myndighed, det organ eller den person, der indgav ansøgningen om registrering eller om godkendelse af en EU-ændring eller anmodningen om annullering

4.   Med henblik på artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787 meddeles navn og kontaktoplysninger på den myndighed eller den person, der indgav den begrundede indsigelse, og på den myndighed, det organ eller den person, der indgav ansøgningen om registrering eller om godkendelse af en EU-ændring eller anmodningen om annullering, til den anden part.

5.   Kommissionen underrettes om resultaterne af de høringer, der er omhandlet i artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787, senest en måned efter afslutningen af høringerne. En sådan meddelelse skal indeholde følgende:

a)

den betegnelse, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, som indsigelsen vedrører

b)

den henvisning til Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, i hvilken den betegnelse, som indsigelsen vedrører, blev offentliggjort

c)

navnet på den/de indsigende part(er)

d)

resultatet af høringerne

e)

en angivelse af, hvorvidt enhedsdokumentet eller produktspecifikationen er blevet ændret, og en beskrivelse af sådanne ændringer.

Meddelelsen om afslutningen af høringerne som led i indsigelsesproceduren affattes i overensstemmelse med formularen i bilag IV til nærværende forordning.

AFDELING 3

ÆNDRINGER AF PRODUKTSPECIFIKATIONEN

Artikel 7

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/787) Ansøgninger om EU-ændringer

1.   En ansøgning om godkendelse af en EU-ændring af en produktspecifikation som omhandlet i artikel 31 i forordning (EU) 2019/787 skal indeholde:

a)

den beskyttede betegnelse, som ændringen vedrører

b)

ansøgerens navn og kontaktoplysninger og en redegørelse for ansøgerens legitime interesse

c)

de afsnit i produktspecifikationen og i enhedsdokumentet, som berøres af ændringen

d)

en redegørelse for, hvorfor ændringen er omfattet af definitionen på en EU-ændring som omhandlet i artikel 31 i forordning (EU) 2019/787

e)

en beskrivelse af og begrundelse for hver af de foreslåede ændringer

f)

det konsoliderede enhedsdokument som ændret

g)

den elektroniske henvisning til den offentliggjorte konsoliderede produktspecifikation som ændret.

h)

erklæringen fra medlemsstaten om, at ansøgningen efter dens opfattelse opfylder kravene i forordning (EU) 2019/787 og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil

i)

kun for ansøgninger fra tredjelande: bevis for, at den ønskede ændring er i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af geografiske betegnelser i det pågældende tredjeland.

Den beskrivelse og begrundelse, der henvises til i litra e), og det dokument, der henvises til i litra f), må, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, hver især ikke overstige 2 500 ord.

2.   En ansøgning om godkendelse af en EU-ændring skal være kortfattet og må, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, ikke indeholde mere end 5 000 ord. En ansøgning fra en medlemsstat affattes i overensstemmelse med den formular, der stilles til rådighed i de digitale systemer, der henvises til i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a). Ansøgere fra tredjelande skal anvende formularen i bilag V. De således meddelte oplysninger kan blive indlæst af Kommissionen i dennes digitale systemer.

3.   Det ændrede enhedsdokument udarbejdes i overensstemmelse med artikel 3. En ansøgning fra et tredjeland kan vedlægges den konsoliderede udgave af produktspecifikationen i stedet for den elektroniske henvisning til den offentliggjorte produktspecifikation.

4.   Med henblik på artikel 31, stk. 4, i forordning (EU) 2019/787 sammenholdt med artikel 26, stk. 2, i nævnte forordning offentliggør Kommissionen ud over enhedsdokumentet som ændret og henvisningen til offentliggørelsen af produktspecifikationen som ændret, ansøgningen om godkendelse af en EU-ændring af en produktspecifikation i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven.

Navnene på de fysiske eller juridiske personer eller embedsmænd fra medlemsstaten eller fra de tredjelande, der indgiver ansøgningen, offentliggøres som led i nævnte ansøgning.

Artikel 8

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/787) Meddelelse om en standardændring

1.   Meddelelsen om en godkendt standardændring af produktspecifikationen i henhold til artikel 8, stk. 2, andet afsnit, og artikel 8, stk. 3, 7 og 8, i delegeret forordning (EU) 2021/1235 skal indeholde:

a)

en henvisning til den beskyttede betegnelse, som standardændringen vedrører

b)

en redegørelse for, hvorfor ændringen er omfattet af definitionen på en standardændring som omhandlet i artikel 31 i forordning (EU) 2019/787

c)

en beskrivelse af den godkendte ændring med angivelse af, om ændringen medfører en ændring af enhedsdokumentet

d)

en sammenfatning af begrundelsen for, at ændringen er påkrævet

e)

beslutningen om godkendelse af standardændringen som omhandlet i artikel 8, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2021/1235

f)

hvis det er relevant, det konsoliderede enhedsdokument som ændret

g)

den elektroniske henvisning til den offentliggjorte konsoliderede produktspecifikation som ændret.

2.   Hvis meddelelsen foretages af en medlemsstat, skal den indeholde en erklæring fra den pågældende medlemsstat om, at den godkendte ændring efter dens opfattelse opfylder kravene i forordning (EU) 2019/787 og de bestemmelser, der er vedtaget i medfør heraf.

3.   Hver der er tale om spiritus med oprindelse i tredjelande, skal meddelelsen fra tredjelandets myndigheder eller fra en ansøger i et tredjeland, der har en legitim interesse, indeholde navnet på det pågældende tredjeland eller den ansøger, der fremsender meddelelsen, og den skal indeholde bevis for, at ændringen finder anvendelse i tredjelandet. Den kan indeholde den offentliggjorte produktspecifikation i stedet for den elektroniske henvisning til offentliggørelsen heraf.

4.   En meddelelse om en godkendt standardændring fra en medlemsstat affattes i overensstemmelse med den formular, der stilles til rådighed i de digitale systemer, der henvises til i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a). Ved meddelelser fra tredjelande anvendes formularen i bilag VI. De således meddelte oplysninger kan blive indlæst af Kommissionen i dennes digitale systemer.

5.   Med henblik på artikel 8, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2021/1235 skal navnet på den medlemsstat eller det tredjeland eller den fysiske eller juridiske person, der fremsender en meddelelse om en godkendt standardændring af produktspecifikationen for en geografisk betegnelse offentliggøres som en del af meddelelsen.

Artikel 9

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/787) Meddelelse om en midlertidig ændring

1.   Meddelelsen om en midlertidig ændring af produktspecifikationen, der er godkendt i henhold til artikel 10, stk. 1 og 4, i delegeret forordning (EU) 2021/1235, skal indeholde:

a)

en henvisning til den beskyttede betegnelse, som den vedrører

b)

en beskrivelse af den godkendte midlertidige ændring ledsaget af begrundelsen herfor, jf. artikel 31, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787

c)

en henvisning til de kompetente myndigheders formelle anerkendelse af naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold eller til indførelsen af obligatoriske sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger

d)

den elektroniske henvisning til den offentliggjorte nationale beslutning om godkendelse af den midlertidige ændring.

2.   Hvis meddelelsen foretages af en medlemsstat, skal den indeholde en erklæring fra den pågældende medlemsstat om, at den godkendte ændring efter dens opfattelse opfylder kravene i forordning (EU) 2019/787 og de bestemmelser, der vedtaget i medfør heraf.

3.   Hvis der er tale om spiritus med oprindelse i tredjelande, skal meddelelsen fra tredjelandets myndigheder eller fra ansøgeren i et tredjeland, der har en legitim interesse, indeholde navnet på det tredjeland eller den ansøger, der sender meddelelsen, og den skal indeholde bevis for, at ændringen finder anvendelse i tredjelandet. Den kan indeholde den nationale afgørelse om godkendelse af den midlertidige ændring, der er offentliggjort, i stedet for den elektroniske henvisning til offentliggørelsen heraf.

4.   En meddelelse om en godkendt midlertidig ændring fra en medlemsstat affattes i overensstemmelse med den formular, der stilles til rådighed i de digitale systemer, der henvises til i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a). Ved meddelelser fra tredjelande anvendes formularen i bilag VII. De således meddelte oplysninger kan blive indlæst af Kommissionen i dennes digitale systemer.

5.   Med henblik på artikel 10, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2021/1235 skal navnet på den medlemsstat eller det tredjeland eller den fysiske eller juridiske person, der fremsender en meddelelse om en godkendt midlertidig ændring af produktspecifikationen for en geografisk betegnelse, offentliggøres som en del af meddelelsen.

AFDELING 4

ANNULLERING

Artikel 10

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2019/787) Anmodninger om annullering

1.   En anmodning om registrering af en geografisk betegnelse som omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) 2019/787 skal indeholde:

a)

en henvisning til den beskyttede betegnelse, som den vedrører

b)

den medlemsstat eller det tredjeland, som det geografiske område henhører under

c)

navn og kontaktoplysninger på den myndighed eller den juridiske person, der har anmodet om at få registreringen annulleret. Hvis en fysisk person anmoder om annullering, kan navnet og andre personoplysninger udelades i anmodningen og sendes særskilt til Kommissionen

d)

en redegørelse for de legitime interesser, der gør sig gældende for den fysiske eller juridiske person, der søger at få registreringen annulleret. Dette krav gælder ikke for nationale myndigheder

e)

en angivelse af begrundelsen for anmodningen om annullering

f)

de nærmere oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for anmodningen om annullering.

g)

erklæringen fra medlemsstaten om, at anmodningen om annullering efter dens opfattelse opfylder kravene i artikel 32 i forordning (EU) 2019/787 og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil.

Anmodningen om annullering kan ledsages af dokumentationsmateriale, hvis det er relevant.

2.   En anmodning om annullering affattes i overensstemmelse med formularen i bilag VIII.

3.   Med henblik på artikel 32, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2019/787 sammenholdt med artikel 26, stk. 2, i nævnte forordning offentliggør Kommissionen anmodningen om annullering i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Navne på de fysiske eller juridiske personer eller embedsmænd fra medlemsstaten eller tredjelande, der indgiver en anmodning om annullering, offentliggøres som led i nævnte anmodning.

AFDELING 5

ANVENDELSE AF EU-SYMBOLET

Artikel 11

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 20, litra c), i forordning (EU) 2019/787) EU-symbolet

Det EU-symbol for beskyttelse som geografisk betegnelse, der henvises til i artikel 16 i forordning (EU) 2019/787, gengives i overensstemmelse med bilag X til gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014.

AFDELING 6

KONTROL

Artikel 12

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2019/787) Kontrol af overholdelsen af produktspecifikationen

1.   Med henblik på denne artikel forstås ved »producent af en spiritus med geografisk betegnelse« eller »virksomhed, der forarbejder en spiritus med geografisk betegnelse« (herefter henholdsvis »producent« eller »forarbejdningsvirksomhed«) en erhvervsdrivende, hvis aktiviteter er omfattet af produktspecifikationen for den pågældende geografiske betegnelse.

2.   Hver producent eller forarbejdningsvirksomhed, der overholder bestemmelserne i kapitel III i forordning (EU) 2019/787, har ret til at blive omfattet af den kontrol af overholdelsen, der er omhandlet i artikel 38 i nævnte forordning. Producenten eller forarbejdningsvirksomheden anmelder sine aktiviteter til den kompetente myndighed, der henvises til i artikel 38, stk. 2, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2019/787.

3.   En producent eller forarbejdningsvirksomhed, hvis produkt efter den kontrol, der er omhandlet i artikel 38 i forordning (EU) 2019/787, konstateres at overholde produktspecifikationen for en geografisk betegnelse, der er beskyttet i overensstemmelse med nævnte forordning:

a)

modtager et certifikat, der kan være en bekræftet kopi, som attesterer overholdelsen af produktspecifikationen. Certifikatet skal som minimum foreligge i elektronisk form og kan bliver gjort tilgængelig på et websted, som producenten eller forarbejdningsvirksomheden har adgang til, og hvorfra producenten eller forarbejdningsvirksomheden kan downloade certifikatet. På certifikatet angives datoen for certifikatets udstedelse. Certificerede producenter eller forarbejdningsvirksomheder stiller deres certifikat til rådighed for alle offentlige kontrolmyndigheder eller andre håndhævende myndigheder. De kan også stille deres certifikat til rådighed for offentligheden eller enhver person, der kan anmode om dokumentation for certificering som led i erhvervsmæssige aktiviteter. Certifikatet skal være udfærdiget med latinske bogstaver eller ledsages af en transkription eller translitteration med latinske bogstaver eller

b)

opføres på en liste over godkendte producenter eller forarbejdningsvirksomheder, som den kompetente myndighed opstillet. Opførelsen på listen, som eventuelt kan være i form af et relevant udtræk af den fuldstændige liste, stilles til rådighed for hver producent eller forarbejdningsvirksomhed, der er opført på listen. Listen skal som minimum foreligge i elektronisk form og kan blive gjort tilgængelig på et websted, som producenten eller forarbejdningsvirksomheden har adgang til, og hvorfra producenten eller forarbejdningsvirksomheden kan downloade et officielt udtræk, der viser opførelsen på listen. Ved opførelsen på listen angives datoen for opførelsen. Producenten eller forarbejdningsvirksomheden stiller deres opførelse på listen til rådighed på anmodning af alle offentlige kontrolmyndigheder eller andre håndhævende myndigheder. De kan også stille deres opførelse på listen til rådighed for offentligheden eller enhver person, der kan anmode om dokumentation for opførelse på listen som led i erhvervsmæssige aktiviteter. Opførelsen på listen skal være udfærdiget med latinske bogstaver eller ledsaget af en transkription eller translitteration med latinske bogstaver.

4.   Certifikatet og opførelsen på listen, jf. stk. 3, ajourføres regelmæssigt på grundlag af en risikovurdering. Certifikatet og opførelsen på listen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

den beskyttede geografiske betegnelse

b)

spiritussens kategori

c)

producentens nummer (valgfrit)

d)

producentens eller forarbejdningsvirksomhedens firmanavn og kontaktoplysninger

e)

firmanavn eller officielt navn og kontaktoplysninger for kontrolorganet eller den myndighed, der er ansvarlig for opførelsen på listen

f)

de erhvervsmæssige aktiviteter, der udøves af den producent eller forarbejdningsvirksomhed, der er omfattet af certificeringen eller opførelsen på listen, dvs. »produktion«, »forarbejdning«, »aftapning (emballering)«, og/eller »andet« (angives nærmere)

g)

datoen for certifikatets udstedelse eller datoen for opførelsen på listen

h)

underskrift, stempel eller mærke for kontrolorganet eller den myndighed, der er ansvarlig for opførelsen på listen, eventuelt i elektronisk form.

5.   Hvis en producent eller forarbejdningsvirksomhed mister sin certificering eller fjernes fra listen, sikrer medlemsstaten, at den pågældende producent eller forarbejdningsvirksomhed ikke fortsat kan fremvise eller anvende certifikatet eller opførelsen på listen.

6.   Med henblik på at lette den frie bevægelighed inden for Unionen kan de organer, der udsteder certifikater, og de myndigheder, der er ansvarlige for den i stk. 3 nævnte opførelse på listen, anvende formularen i bilag IX.

7.   Hvad angår produkter, der er produceret i tredjelande, skal en producent eller forarbejdningsvirksomhed, hvis produkt med den registrerede geografiske betegnelse importeres til Unionen, på anmodning af importøren af produktet til Unionen forelægge dokumentation for certificering som producent eller forarbejdningsvirksomhed af produktet med nævnte geografiske betegnelse, således som den er fremlagt af den nationale kontrolmyndighed eller certificeringsorganet i nævnte tredjeland.

Dokumentationen for certificering kan bestå af et certifikat eller opførelse på en liste over godkendte producenter eller forarbejdningsvirksomheder og kan fremlægges direkte af nævnte nationale kontrolmyndighed eller certificeringsorgan. Dokumentationen for certificering kan fremlægges i papirform eller elektronisk form. Den udfærdiges i eller ledsages af en oversættelse til et af Unionens officielle sprog og med en skrift, der er let forståelig i den eller de medlemsstater, hvor produktet markedsføres. Den må ikke være udløbet i henhold til lovgivningen i tredjelandet på den dato, hvor den stilles til rådighed for importøren.

8.   Importøren stiller efter anmodning den i stk. 7 omhandlede dokumentation for certificering til rådighed for toldmyndighederne eller andre myndigheder i Unionen, der er involveret i at kontrollere anvendelsen af geografiske betegnelser på varer, der er angivet til fri omsætning eller markedsført på EU-markedet. Importøren kan stille dokumentationen for certificering til rådighed for offentligheden eller for enhver person, der anmoder om dokumentation for certificering som led i erhvervsmæssige aktiviteter.

KAPITEL III

Meddelelser

Artikel 13

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787) Kommunikation mellem Kommissionen, medlemsstaterne, tredjelande og andre erhvervsdrivende

1.   De dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kapitel III i forordning (EU) 2019/787 og kapitel II i nærværende forordning, meddeles Kommissionen som følger:

a)

medlemsstaternes kompetente myndigheder sender via de digitale systemer, som Kommissionen stiller til rådighed, jf. dog stk. 2

b)

tredjelandes kompetente myndigheder og producenter samt fysiske eller juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til forordning (EU) 2019/787, sender pr. e-mail ved anvendelse af formularerne i bilag I-VIII til nærværende forordning.

De principper og krav, der er fastlagt i delegeret forordning (EU) 2017/1183 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185, finder anvendelse på meddelelser i henhold til første afsnit, litra a).

2.   Uanset stk. 1, første afsnit, litra a), meddeler medlemsstaternes kompetente myndigheder Kommissionen meddelelsen om indsigelse, den begrundede indsigelse og meddelelsen om resultatet af de høringer, der er omhandlet i artikel 6, samt en anmodning om annullering, jf. artikel 10, pr. e-mail.

3.   Kommissionen meddeler medlemsstaternes kompetente myndigheder oplysningerne og gør dem tilgængelige via de digitale systemer, som Kommissionen stiller til rådighed, jf. stk. 1, første afsnit, litra a). Kommissionen meddeler medlemsstaterne, tredjelandes kompetente myndigheder og ansøgersammenslutninger samt fysiske eller juridiske personer, der har en legitim interesse i henhold til forordning (EU) 2019/787, oplysningerne i forbindelse med de procedurer, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra b), og stk. 2, pr. e-mail.

4.   Hvad angår officielle tekniske meddelelser vedrørende geografiske betegnelser for spiritus, meddeler hver medlemsstat Kommissionen ét kontaktpunkt med angivelse af departementets navn og dens postadresse, en funktionel e-mailadresse og afdelingens telefonnummer. Medlemsstaterne holder disse kontaktpunkter ajour. Disse data skal kun indeholde officielle funktioner, kontorer og afdelinger. Dataene må ikke kunne identificere fysiske personer eller personoplysninger, der er indeholdt i adresser, kontaktnumre eller andre dataelementer.

Kommissionen fører, opbevarer, deler, offentliggør og udsender regelmæssigt den fuldstændige liste over sådanne kontaktpunkter, herunder til sine egne tjenestegrene, andre EU-institutioner og -organer og til alle kontaktpunkter på listen. Kommissionen kan kræve, at disse data fremsendes via digitale systemer, som Kommissionen stiller til rådighed.

Artikel 14

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787) Fremsendelse og modtagelse af meddelelser

1.   De meddelelser og oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, anses for at være fremsendt på den dato, hvor de modtages af Kommissionen.

2.   Kommissionen bekræfter over for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne modtagelsen af alle meddelelser, der er modtaget, og alle dossierer, der er fremsendt via de digitale systemer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a), ligeledes via nævnte digitale systemer.

Kommissionen tildeler hver ny ansøgning om registrering, ansøgning om godkendelse af en EU-ændring, hver meddelelse vedrørende godkendte standardændringer og hver meddelelse vedrørende ansøgninger om midlertidige ændringer et journalnummer.

Bekræftelsen af modtagelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

dossiernummer

b)

betegnelsen for det pågældende produkt

c)

modtagelsesdato.

Kommissionen giver meddelelse om og gør bemærkninger vedrørende sådanne meddelelser og oplysninger tilgængelige via de digitale systemer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a).

3.   Kommissionen bekræfter pr. e-mail modtagelsen af meddelelser og oplysninger, der er sendt pr. e-mail.

Den tildeler hver ny ansøgning om registrering, ansøgning om godkendelse af en EU-ændring, hver meddelelse vedrørende godkendte standardændringer og hver meddelelse vedrørende ansøgninger om midlertidige ændringer et journalnummer.

Bekræftelsen af modtagelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

dossiernummer

b)

betegnelsen for det pågældende produkt

c)

modtagelsesdato.

Kommissionen giver meddelelse om og gør oplysninger og bemærkninger vedrørende sådanne meddelelser og oplysninger tilgængelige pr. e-mail.

4.   Artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/1183 og artikel 1-5 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 finder anvendelse med de fornødne ændringer på den meddelelse om og tilrådighedsstillelse af oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 2.

Artikel 15

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787) Oplysninger, der skal offentliggøres

De oplysninger, som Kommissionen skal offentliggøre i henhold til kapitel III i forordning (EU) 2019/787, delegeret forordning (EU) 2021/1235 og nærværende forordning, offentliggøres via de digitale systemer, som Kommissionen stiller til rådighed, jf. artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a), i nærværende forordning.

KAPITEL IV

Personoplysninger

Artikel 16

(Gennemførelsesbeføjelse i henhold til artikel 42, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2019/787) Personoplysninger

1.   Kommissionen og medlemsstaterne behandler de personoplysninger, der modtages i forbindelse med procedurerne for registrering, godkendelse af ændringer, annullering og kontrol i henhold til forordning (EU) 2019/787, delegeret forordning (EU) 2021/1235 og nærværende forordning, i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og forordning (EU) 2016/679.

2.   Kommissionen betragtes som den dataansvarlige, jf. forordning (EU) 2018/1725, i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i den procedure, for hvilken den er kompetent i henhold til forordning (EU) 2019/787, delegeret forordning (EU) 2021/1235 og nærværende forordning.

3.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder betragtes som de dataansvarlige, jf. forordning (EU) 2016/679, i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i de procedurer, for hvilke de er kompetente i henhold til forordning (EU) 2019/787, delegeret forordning (EU) 2021/1235 og nærværende forordning.

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 17

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 21).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1235 af 12. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 vedrørende ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringer og registret (se side 1 i denne EUT).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 36).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 100).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).


BILAG I

ENHEDSDOKUMENT (FORORDNING (EU) 2019/787)

»BETEGNELSE«

GI-XX-XXXX

Ansøgningsdato: XX.XX.XXXX

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Personoplysninger, der fremsendes i denne formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1) . I tilfælde af indsigelse meddeles ansøgerens navn til den indsigende part, således at den relevante høring kan indledes i henhold til artikel 27, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (2) . Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Betegnelse(r), der skal registreres:

2.   Tredjeland eller tredjelande, som det geografiske område tilhører:

3.   Type geografisk betegnelse:

Geografisk betegnelse

4.   Spirituskategori(er):

5.   Beskrivelse af spiritussens karakteristika:

6.   Afgrænsning af det geografiske område:

7.   Produktionsmetode:

8.   Særlige regler for emballering:

… [Udfyldes kun, hvis det er relevant. Der gives en kortfattet begrundelse for eventuelle restriktioner].

9.   Særlige regler for mærkning:

… [Udfyldes kun, hvis det er relevant. Der gives en kortfattet begrundelse for eventuelle restriktioner].

10.   Beskrivelse af sammenhængen mellem spiritussen og dens geografiske oprindelse, herunder, hvis det er relevant, de specifikke elementer af produktbeskrivelsen eller produktionsmetoden, der begrunder sammenhængen:

----------------------------------------------------

Henvisning til offentliggørelsen af produktspecifikationen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


BILAG II

MEDDELELSE OM INDSIGELSE (FORORDNING (EU) 2019/787)

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Personoplysninger, der fremsendes i denne formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1). Meddelelsen om indsigelse, herunder den indsigende parts navn, meddeles til ansøgeren i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (2) . Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Produktets betegnelse

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Henvisning

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Referencenummer:…

Dato for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende:…

3.   Meddelelse om indsigelse

[Navnet på den medlemsstat eller på det tredjeland eller på den juridiske enhed eller fysiske person, der har en legitim interesse, og som er etableret i et tredjeland, der indgiver denne indsigelse] mener, at den ansøgning, der henvises til i punkt 1 og 2, kan være i strid med betingelserne i kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, og forbeholder sig ret til at indgive en begrundet indsigelse i medfør af artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787.]

4.   Kontaktoplysninger

Kontakt (*):…

Sammenslutning/organisation eller national myndighed:

Afdeling:…

Adresse:

Telefon:+…

E-mailadresse:…

5.   Dato og underskrift

[Navn]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Telefon:+]

[E-mailadresse:]

[dato:]

[underskrift:]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


BILAG III

BEGRUNDET INDSIGELSE (FORORDNING (EU) 2019/787)

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Personoplysninger, der fremsendes i denne formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1) . Konstateres det, at indsigelsen kan antages til behandling, meddeles den indsigende parts navn til ansøgeren, således at den relevante høring kan indledes i henhold til artikel 27, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (2) . Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Produktets betegnelse

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Henvisning

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Referencenummer:…

Dato for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende:…

3.   Indsigende parts navn

[Medlemsstat, tredjeland, fysisk eller juridisk person etableret i et tredjeland]

4.   Kontaktoplysninger

Kontakt:

Sammenslutning/organisation eller national myndighed:

Afdeling:…

Adresse:

Telefon+…

E-mailadresse:…

5.   Legitim interesse (kræves ikke for de nationale myndigheder)

[Der forelægges en erklæring med en nærmere redegørelse for den indsigende parts legitime interesse. Hvis der er tale om indsigelse vedrørende en annulleringsanmodning, skal det vises, at der gøres erhvervsmæssig brug af den registrerede betegnelse (artikel 12, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU)2021/1235 (3) ). Nationale myndigheder er undtaget fra dette krav].

6.   Indsigelsesgrunde:

Ansøgningen om registrering eller godkendelse af en EU-ændring eller anmodningen om annullering er uforenelig med bestemmelserne vedrørende geografiske betegnelser for spiritus, eftersom den ville være i strid med henholdsvis artikel 3, stk. 4, og artikel 22, 31 eller 32 i forordning (EU) 2019/787 og med de bestemmelser, der er vedtaget i medfør heraf.

Ansøgningen om registrering eller godkendelse af en EU-ændring er uforenelig med bestemmelserne vedrørende geografiske betegnelser for spiritus, eftersom registrering af den foreslåede betegnelse ville være i strid med artikel 34 eller 35 i forordning (EU) 2019/787.

Ansøgningen om registrering eller godkendelse af en EU-ændring er uforenelig med bestemmelserne vedrørende geografiske betegnelser for spiritus, eftersom registreringen af den foreslåede geografiske betegnelse ville skade en eksisterende helt eller delvis enslydende betegnelse for et varemærke eller produkter, som lovligt har været på markedet i mindst fem år inden offentliggørelsesdatoen, jf. artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787.

7.   Oplysninger om indsigelsen

[Ændringen begrundes behørigt, og der forelægges oplysninger om de faktiske forhold, beviser og bemærkninger til støtte for indsigelsen. De nødvendige dokumenter forelægges, hvis indsigelsen er begrundet i, at der findes et ældre varemærke med anseelse og omdømme (artikel 35, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787].

8.   Liste over støttedokumenter [Der forelægges en liste over de dokumenter, der er vedlagt som støtte for indsigelsen].

9.   Dato og underskrift

[Navn]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Telefon:+]

[E-mailadresse:]

[dato:]

[underskrift:]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1235 af 12. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 vedrørende ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringer og registret (EUT L 270).


BILAG IV

UNDERRETNING OM AFSLUTNING AF HØRINGER SOM LED I INDSIGELSESPROCEDUREN (FORORDNING (EU) 2019/787)

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Produktets betegnelse

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Henvisning

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Referencenummer:

Dato for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende:

3.   Indsigende parts navn

[Medlemsstat, tredjeland, fysisk eller juridisk person etableret i et tredjeland]

4.   Resultat af høringerne

4.1.   Der blev opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

[der vedlægges kopier af breve, hvoraf enigheden fremgår, og alle de faktorer, som har gjort aftalen mulig (artikel 27, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (1))]

4.2.   Der blev ikke opnået enighed med den eller de følgende indsigende part(er):

[der vedlægges de oplysninger, der er omhandlet i artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787]

5.   Produktspecifikation og enhedsdokument

5.1.   Produktspecifikationen er ændret:

… Ja (*) … Nej

(*) Hvis »Ja«, vedlægges en beskrivelse af ændringerne og den ændrede produktspecifikation.

5.2.   Enhedsdokumentet er ændret:

… Ja (**)… Nej

(**) Hvis »Ja«, vedlægges det ajourførte dokument.

6.   Dato og underskrift

_____________________________________________________________

[Navn]

[Afdeling/Organisation]

[Adresse]

[Telefon:+]

[E-mailadresse:]

[dato:]

[underskrift:]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


BILAG V

ANSØGNING OM EN EU-ÆNDRING AF PRODUKTSPECIFIKATIONEN (FORORDNING (EU) 2019/787)

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Personoplysninger, der fremsendes i denne formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1) . Af hensyn til gennemsigtigheden og for at give potentielle indsigende parter mulighed for at anfægte kravet om ansøgerens legitime interesse, skal navnet på den ansøger, der anmoder om en EU-ændring af produktspecifikationen, offentliggøres. Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Produktets betegnelse

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Ansøger og legitim interesse

[Der angives navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for den ansøger, der foreslår ændringen. Hvis adresse, telefonnummer og e-mailadresse vedrører en fysisk person, kan de ikke medtages i denne formular og sendes særskilt til Kommissionen.

Der forelægges desuden en erklæring med en nærmere redegørelse for ansøgerens legitime interesse.]

3.   Tredjeland, som det geografiske område tilhører

4.   Afsnit i produktspecifikationen og i enhedsdokumentet, som berøres af ændringen/ændringerne

Produktets betegnelse

Spirituskategori eller spiritussens forskriftsmæssige betegnelse

Tilknytning

Restriktioner for afsætningen

5.   Type ændring(er)

[Der fremlægges en erklæring med en nærmere redegørelse for, hvorfor ændringen/ændringerne er omfattet af definitionen på en »EU-ændring« som omhandlet i artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (2)].

6.   Ændring(er)

[Der forelægges en beskrivelse af og en begrundelse for hver ændring. Ansøgningen om en ændring skal være omfattende og udtømmende, jf. artikel 7, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1235 (3) og artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1236 (4)].

7.   Bilag

7.1.

Det konsoliderede enhedsdokument som ændret

7.2.

Den offentliggjorte konsoliderede udgave af produktspecifikationen eller henvisningen til offentliggørelsen af produktspecifikationen

7.3.

Dokumentation for, at de ændrede dokumenter er i overensstemmelse med den i tredjelandet anerkendte geografiske betegnelse


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1235 af 12. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 vedrørende ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringer og registret (EUT L 270).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1236af 12. maj 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, indsigelsesproceduren, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringer, anvendelsen af symboler og kontrol (EUT L 270).


BILAG VI

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN STANDARDÆNDRING (FORORDNING (EU) 2019/787)

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Personoplysninger, der fremsendes i denne formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1) . Af hensyn til gennemsigtigheden skal afsenderens navn offentliggøres. Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Produktets betegnelse

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Tredjeland, som det geografiske område tilhører

3.   Afsender

[En enkeltproducent eller en sammenslutning af producenter, der har en legitim interesse, eller myndighederne i det tredjeland, som det geografiske område tilhører (jf. artikel 24, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (2))]

4.   Beskrivelse af den eller de godkendte ændringer

[Der forelægges en beskrivelse af den eller de godkendte standardændringer samt en erklæring med en nærmere redegørelse for, hvorfor ændringen/ændringerne er omfattet af definitionen på en »standardændring« som omhandlet i artikel 31, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787. Der tilføjes et resumé af årsagerne til, at ændringerne er nødvendige. Det angives, hvorvidt ændringen fører til/ikke fører til en ændring af enhedsdokumentet.].

5.   Bilag

5.1.

Beslutningen om godkendelse af standardændringen

5.2.

Beviset for, at ændringen finder anvendelse i tredjelandet

5.3.

Det konsoliderede enhedsdokument som ændret, hvis relevant

5.4.

En kopi af den offentliggjorte konsoliderede udgave af produktspecifikationen eller henvisningen til offentliggørelsen af produktspecifikationen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


BILAG VII

MEDDELELSE OM GODKENDELSE AF EN MIDLERTIDIG ÆNDRING (FORORDNING (EU) 2019/787)

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Personoplysninger, der fremsendes i denne formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1) . Af hensyn til gennemsigtigheden skal afsenderens navn offentliggøres. Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Produktets betegnelse

[som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

2.   Tredjeland, som det geografiske område tilhører

3.   Afsender

[En enkeltproducent eller en sammenslutning af producenter, der har en legitim interesse, eller myndighederne i det tredjeland, som det geografiske område tilhører (jf. artikel 24, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (2))]

4.   Beskrivelse af den eller de godkendte ændringer

[Der forelægges en beskrivelse af og de specifikke begrundelser for den eller de midlertidige ændringer, herunder en henvisning til de kompetente myndigheders formelle anerkendelse af naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold eller til indførelsen af obligatoriske sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. Der fremlægges også en erklæring med en nærmere redegørelse for, hvorfor ændringen/ændringerne er omfattet af definitionen på en »midlertidig ændring« som omhandlet i artikel 31, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787].

5.   Bilag

5.1.

Ansøgningen om den godkendte midlertidige ændring

5.2.

Beslutningen om godkendelse af den midlertidige ændring

5.3.

Beviset for, at ændringen finder anvendelse i tredjelandet


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


BILAG VIII

ANNULLERINGSANMODNING (FORORDNING (EU) 2019/787)

Følgende skal bemærkes: Ansøgere rådes til at undlade at angive nogen personoplysninger (herunder personens navn) og navnlig ikke nogen kontaktoplysninger (f.eks. personlige telefonnumre og e-mailadresser). Personoplysninger, der fremsendes i denne formular, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (1) . Af hensyn til gennemsigtigheden og for at give potentielle indsigende parter mulighed for at anfægte kravet om den legitime interesse for den fysiske eller juridiske person, der fremsætter annulleringsanmodningen, skal navnet på den pågældende person offentliggøres. Databeskyttelseserklæringen findes på Europa-webstedet.

1.   Registreret betegnelse, der foreslås annulleret

2.   Medlemsstat eller tredjeland, som det geografiske område tilhører

3.   Fysisk eller juridisk person, medlemsstat eller tredjeland, der fremsætter anmodning om annullering

[Der angives navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse for den fysiske eller juridiske person eller for de producenter, der anmoder om annulleringen. Hvis adresse, telefonnummer og e-mailadresse vedrører en fysisk person, kan de ikke medtages i denne formular og sendes særskilt til Kommissionen.

Der forelægges også en erklæring med en nærmere redegørelse for de legitime interesser, der gør sig gældende for den fysiske eller juridisk person, der anmoder om annulleringen (kræves ikke for nationale myndigheder)].

4.   Annulleringsgrunde med tilhørende begrundelser

I henhold til artikel 32, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (2)

Litra a)

[Der forelægges en nærmere begrundelse og, hvor det er relevant, bevis for annulleringen af registreringen af betegnelsen i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2019/787.]

Litra b)

[Der forelægges en nærmere begrundelse og, hvor det er relevant, bevis for annulleringen af registreringen af betegnelsen i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, første afsnit, litra b), i forordning (EU) 2019/787.]

I henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787

[Der forelægges en nærmere begrundelse og, hvor det er relevant, bevis for annulleringen af registreringen af betegnelsen i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787.]

5.   Liste over støttedokumenter

[Der forelægges en liste over de dokumenter, der er vedlagt som støtte for annulleringsanmodningen, hvor det er relevant.

Ved medlemsstater forelægges en erklæring om, at anmodningen om annullering opfylder kravene i artikel 32 i forordning (EU) 2019/787 og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold dertil].

6.   Dato og underskrift

_____________________________________________________________

[Navn]

[Afdeling/Organisation]

[dato:]

[underskrift:]


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018. s. 39).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


BILAG IX

OFFICIELT CERTIFIKAT ELLER OFFICIEL DOKUMENTATION FOR OPFØRELSE PÅ LISTEN OVER PRODUCENTER ELLER FORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER, DER OVERHOLDER PRODUKTSPECIFIKATIONEN FOR EN GEOGRAFISK BETEGNELSE I SPIRITUSSEKTOREN, JF. ARTIKEL 12, STK. 3, I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/[2021/1236] (1)

Dette dokument attesterer, at producenten eller forarbejdningsvirksomheden er certificeret til at mærke et produkt som geografisk betegnelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787  (2)

1.

Beskyttet geografisk betegnelse  (*1)

[Geografisk betegnelse, der er opført i registret]

 

2.

Spirituskategori  (*1)

 

3.

Producent eller forarbejdningsvirksomhed  (*1)

[firmanavn, kontaktoplysninger og producentnummer]

 

4.

Kontrolorgan eller udstedende myndighed  (*1)

[firmanavn og kontaktoplysninger]

 

5.

Reference

[det er valgfrit for kontrolorgan eller udstedende myndighed at give oplysning herom]

 

6.

Producentens eller forarbejdningsvirksomhedens aktivitet, som certificeringen gælder for  (*1)

[»produktion«, »forarbejdning«, »aftapning« (emballering)« eller »andet« (angives nærmere) — alle de relevante aktiviteter anføres]

 

7.

Datoen for certifikatets udstedelse eller datoen for opførelsen på listen (opførelsen på listen kan være det relevante udtræk)  (*1)

[dd.mm.åååå]

 

8.

Kontrolorganets eller den udstedende myndigheds underskrift, stempel eller mærke (*1)

 


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1236af 12. maj 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår ansøgning om registrering af geografiske betegnelser for spiritus, indsigelsesproceduren, ændring af produktspecifikationer, annullering af registreringer, anvendelsen af symboler og kontrol (EUT L 270).

(*1)  skal udfyldes

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


Top