EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1190

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1190 af 15. juli 2021 om de tekniske specifikationer for datakravene vedrørende emnet »IKT-anvendelse og e-handel« for referenceåret 2022 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 (EØS-relevant tekst)

C/2021/5166

EUT L 258 af 20.7.2021, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1190/oj

20.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1190

af 15. juli 2021

om de tekniske specifikationer for datakravene vedrørende emnet »IKT-anvendelse og e-handel« for referenceåret 2022 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 af 27. november 2019 om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik (1), særlig artikel 7, stk. 1, og artikel 17, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en korrekt gennemførelse af emnet »IKT-anvendelse og e-handel«, der er opført i bilag I til forordning (EU) 2019/2152, bør Kommissionen specificere variablerne, måleenheden, den statistiske population, klassifikationerne og opdelingerne samt fristen for fremsendelse af data med henblik på at tilvejebringe data om IKT-anvendelse og e-handel, som er sammenlignelige og harmoniserede mellem medlemsstaterne.

(2)

Medlemsstaterne bør levere metadata og kvalitetsrapporter til de nationale statistiske virksomhedsregistre og alle erhvervsstatistikker. Det er derfor nødvendigt at definere ordningerne for, indholdet af og fristerne for disse rapporter.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Hvad angår emnet »IKT-anvendelse og e-handel«, jf. bilag I til forordning (EU) 2019/2152, fremsender medlemsstaterne data i henhold til de tekniske specifikationer for datakravene for referenceåret 2022, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Den årlige metadatarapport vedrørende emnet »IKT-anvendelse og e-handel«, jf. bilag I til forordning (EU) 2019/2152, fremsendes til Kommissionen (Eurostat) senest den 31. maj 2022.

Den årlige kvalitetsrapport vedrørende emnet »IKT-anvendelse og e-handel«, jf. bilag I til forordning (EU) 2019/2152, fremsendes til Kommissionen (Eurostat) senest den 5. november 2022.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 17.12.2019, s. 1.


BILAG

Tekniske specifikationer for datakravene vedrørende emnet »IKT-anvendelse og e-handel«

Obligatoriske/fakultative

Anvendelsesområde (filter)

Variabel

Obligatoriske variabler

i)

for alle firmaer:

1)

firmaets vigtigste økonomiske aktivitet i det foregående kalenderår

2)

gennemsnitligt antal ansatte og selvstændige i det foregående kalenderår

3)

samlet værdi af omsætningen (ekskl. moms) i det foregående kalenderår

4)

antal ansatte og selvstændige eller procentdel af det samlede antal ansatte og selvstændige, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål

5)

beskæftigelse af IKT-specialister

6)

enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for IKT-specialister, i det foregående kalenderår

7)

enhver form for uddannelse med henblik på udvikling af IKT-relaterede færdigheder for andre ansatte, i det foregående kalenderår

8)

rekruttering eller forsøg på rekruttering af IKT-specialister i det foregående kalenderår

9)

IKT-funktioner (f.eks. vedligeholdelse af IKT-infrastruktur, støtte til kontorsoftware, udvikling af eller støtte til software/systemer og/eller webløsninger til virksomhedsstyring, sikkerhed og databeskyttelse) udført af egne ansatte (herunder ansatte i moder- eller søsterselskaber), i det foregående kalenderår

10)

IKT-funktioner (f.eks. vedligeholdelse af IKT-infrastruktur, støtte til kontorsoftware, udvikling af eller støtte til software/systemer og/eller webløsninger til virksomhedsstyring, sikkerhed og databeskyttelse) udført af eksterne leverandører, i det foregående kalenderår

11)

anvendelse af industrirobotter

12)

anvendelse af servicerobotter

13)

anvendelse af foranstaltninger, der skal påvirke følgende i firmaet: mængden af papir, der anvendes til udskrivning og kopiering

14)

anvendelse af foranstaltninger, der skal påvirke følgende i firmaet: IKT-udstyrets energiforbrug

15)

firmaets hensyntagen til de miljømæssige virkninger af IKT-tjenester eller IKT-udstyr ved udvælgelsen af dem (f.eks. energiforbrug)

16)

bortskaffelse af IKT-udstyr (f.eks. computere, skærme, mobiltelefoner) i forbindelse med indsamling/genanvendelse af elektronisk affald (herunder overlade det til detailhandleren at bortskaffe det), når det ikke længere anvendes

17)

opbevaring af IKT-udstyr (f.eks. computere, skærme, mobiltelefoner) i firmaet, når det ikke længere anvendes (f.eks. til anvendelse som reservedele, frygt for videregivelse af følsomme oplysninger)

18)

salg, returnering til en leasingvirksomhed eller foræring af IKT-udstyr (f.eks. computere, skærme, mobiltelefoner), når det ikke længere anvendes

ii)

for firmaer med ansatte og selvstændige, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål:

19)

internetforbindelse: anvendelse af enhver type fastnetforbindelse

20)

afholdelse af videomøder

21)

fjernadgang (via computere eller bærbart udstyr som f.eks. smartphones) for ansatte til firmaets e-mailsystem

22)

fjernadgang (via computere eller bærbart udstyr som f.eks. smartphones) for ansatte til firmaets dokumenter (f.eks. filer, regneark, præsentationer, diagrammer, fotos)

23)

fjernadgang (via computere eller bærbart udstyr som f.eks. smartphones) for ansatte til firmaets forretningsapplikationer eller software (f.eks. adgang til regnskaber, salg, ordrer, CRM (Customer Relationship Management) (undtagen applikationer, der anvendes til intern kommunikation))

24)

salg af varer eller tjenesteydelser på nettet via firmaets websteder eller apps (herunder ekstranet) i det foregående kalenderår

25)

salg af varer eller tjenesteydelser på nettet via websteder eller apps til e-handel, som anvendes af flere firmaer til handel med varer eller tjenesteydelser, i det foregående kalenderår

26)

EDI-salg (Electronic Data Interchange) (modtagelse af ordrer afgivet via EDI-meddelelser) af varer eller tjenesteydelser i det foregående kalenderår

27)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: autentificering via et stærkt password (f.eks. minimumslængde, brug af tal og specialtegn, som ændres med jævne mellemrum)

28)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: autentificering via biometriske metoder, der anvendes til at få adgang til firmaets IKT-system (f.eks. autentificering baseret på fingeraftryk, stemme, ansigt)

29)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: autentificering baseret på en kombination af mindst to autentificeringsmekanismer (dvs. en kombination af f.eks. brugerdefineret password, engangspasswords, kode genereret via et sikkerhedstoken eller modtaget via smartphone, biometrisk metode (f.eks. baseret på fingeraftryk, stemme, ansigt))

30)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: kryptering af data, dokumenter eller e-mails

31)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: databackup til et andet sted (herunder backup til »skyen«)

32)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: netadgangskontrol (forvaltning af brugerrettigheder i firmaets netværk)

33)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: VPN (virtuelt privat netværk, som udvider det private netværk til et offentligt netværk for at muliggøre sikker udveksling af data over offentlige netværk)

34)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: IKT-sikkerhedsovervågningssystem, der gør det muligt at opdage mistænkelige aktiviteter i IKT-systemerne og advarer firmaet om det, bortset fra selvstændig antivirussoftware

35)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: bevarelse af logfiler, der muliggør analyse efter IKT-sikkerhedshændelser

36)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: IKT-risikovurdering, dvs. periodisk vurdering af sandsynligheden for og konsekvenserne af IKT-sikkerhedshændelser

37)

anvendelse af IKT-sikkerhedsforanstaltninger på firmaets IKT-systemer: IKT-sikkerhedstest (som f.eks. gennemførelse af penetrationstest, testning af sikkerhedsadvarselssystemer, gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger, testning af backupsystemer)

38)

gøre ansatte bevidste om deres forpligtelser i forbindelse med IKT-sikkerhedsrelaterede spørgsmål ved hjælp af frivillig uddannelse eller internt tilgængelige oplysninger (f.eks. oplysninger på intranettet)

39)

gøre ansatte bevidste om deres forpligtelser i forbindelse med IKT-sikkerhedsrelaterede spørgsmål ved hjælp af obligatorisk uddannelse eller visning af obligatorisk materiale

40)

gøre ansatte bevidste om deres forpligtelser i forbindelse med IKT-sikkerhedsrelaterede spørgsmål ved hjælp af en kontrakt (f.eks. en ansættelseskontrakt)

41)

adgang til dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed, som f.eks. dokumenter om IKT-sikkerhed og datafortrolighed, der omfatter oplæring af medarbejdere i brug af IKT, IKT-sikkerhedsforanstaltninger, evaluering af IKT-sikkerhedsforanstaltninger, planer for opdatering af IKT-sikkerhedsdokumenter

42)

IKT-relaterede sikkerhedshændelser, der er oplevet i det foregående kalenderår, og som har haft følgende konsekvenser: IKT-tjenester er utilgængelige som følge af hardware- eller softwarefejl

43)

IKT-relaterede sikkerhedshændelser, der er oplevet i det foregående kalenderår, og som har haft følgende konsekvenser: IKT-tjenester er utilgængelige som følge af angreb udefra, som f.eks. angreb med ransomware, denial of service-angreb

44)

IKT-relaterede sikkerhedshændelser, der er oplevet i det foregående kalenderår, og som har haft følgende konsekvenser: hel eller delvis ødelæggelse af data på grund af hardware- eller softwarefejl

45)

IKT-relaterede sikkerhedshændelser, der er oplevet i det foregående kalenderår, og som har haft følgende konsekvenser: hel eller delvis ødelæggelse af data på grund af skadelig software eller uautoriseret indtrængen

46)

IKT-relaterede sikkerhedshændelser, der er oplevet i det foregående kalenderår, og som har haft følgende konsekvenser: videregivelse af fortrolige data som følge af indtrængen, pharming, phishing-angreb, tilsigtede handlinger foretaget af firmaets egne ansatte

47)

IKT-relaterede sikkerhedshændelser, der er oplevet i det foregående kalenderår, og som har haft følgende konsekvenser: videregivelse af fortrolige data som følge af utilsigtede handlinger foretaget af firmaets egne ansatte

48)

IKT-sikkerhedsrelaterede aktiviteter som f.eks. sikkerhedstestning, IKT-sikkerhedsuddannelse, løsning af IKT-sikkerhedshændelser (undtagen opgraderinger af færdigpakket software), som gennemføres af firmaets egne ansatte (herunder ansatte i moder- eller søsterselskaber)

49)

IKT-sikkerhedsrelaterede aktiviteter som f.eks. sikkerhedstestning, IKT-sikkerhedsuddannelse, løsning af IKT-sikkerhedshændelser (undtagen opgraderinger af færdigpakket software), som gennemføres af eksterne leverandører

50)

der forefindes en forsikring mod IKT-sikkerhedshændelser

iii)

for firmaer, der anvender enhver type fastnetforbindelse til internettet:

51)

højeste kontraktlige downloadhastighed for den hurtigste fastnetforbindelse til internettet i intervallerne: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]

iv)

for firmaer, der afholder videomøder

52)

har IKT-sikkerhedsretningslinjer for afholdelse af videomøder via internettet, som f.eks. krav om password, end-to-end-kryptering

53)

retningslinjer er tilgængelige for at fremme videomøder via internettet fremfor forretningsrejser

v)

for firmaer med ansatte eller selvstændige med fjernadgang til firmaets e-mailsystem

54)

antal ansatte og selvstændige eller procentdel af det samlede antal ansatte og selvstændige, der har fjernadgang til firmaets e-mailsystem

vi)

for firmaer med ansatte eller selvstændige med fjernadgang til firmaets dokumenter, forretningsapplikationer eller software

55)

antal ansatte og selvstændige eller procentdel af det samlede antal ansatte og selvstændige, der har fjernadgang til firmaets dokumenter, forretningsapplikationer eller software

vii)

for firmaer med ansatte eller selvstændige med fjernadgang til firmaets e-mailsystem eller dokumenter, forretningsapplikationer eller software

56)

har IKT-sikkerhedsretningslinjer for fjernadgang, som f.eks. krav om afholdelse af passwordsikrede videomøder, forbud mod brug af offentligt wi-fi til arbejde, brug af VPN, krav vedrørende datasikkerhed

viii)

for firmaer med internetsalg i det foregående kalenderår:

57)

værdi af salg af varer eller tjenesteydelser på nettet eller procentdel af den samlede omsætning skabt ved salg af varer og tjenesteydelser på nettet i det foregående kalenderår

58)

procentdel af værdien af internetsalg skabt ved internetsalg til private forbrugere (business-to-consumer: B2C) i det foregående kalenderår

59)

procentdel af værdien af internetsalg skabt ved internetsalg til andre firmaer (business-to-business: B2B) og salg til den offentlige sektor (business-to-government: B2G) i det foregående kalenderår

ix)

for firmaer med salg af varer og tjenesteydelser på nettet via firmawebsteder eller -apps og via websteder eller apps til e-handel, som anvendes af flere firmaer til handel med varer eller tjenesteydelser, i det foregående kalenderår:

60)

procentdel af værdien af salg af varer eller tjenesteydelser på nettet skabt ved salg via firmawebsteder eller -apps i det foregående kalenderår

61)

procentdel af værdien af salg af varer eller tjenesteydelser på nettet skabt ved salg via websteder eller apps til e-handel, som anvendes af flere firmaer til handel med varer eller tjenesteydelser, i det foregående kalenderår

x)

for firmaer med EDI-salg af varer eller tjenesteydelser i det foregående kalenderår:

62)

værdi af EDI-salg af varer eller tjenesteydelser eller procentdel af den samlede omsætning skabt ved EDI-salg af varer og tjenesteydelser i det foregående kalenderår

xi)

for firmaer, som i det foregående kalenderår har rekrutteret eller forsøgt at rekruttere IKT-specialister

63)

ledige job for IKT-specialister, som var vanskelige at besætte

xii)

for firmaer, der har dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed

64)

seneste definition eller gennemgang af firmaets dokument(er) om foranstaltninger, praksis eller procedurer vedrørende IKT-sikkerhed: inden for de seneste 12 måneder, for mere end 12 måneder og op til 24 måneder siden, mere end 24 måneder siden

xiii)

for firmaer, der anvender industri- eller servicerobotter

65)

årsager, der har påvirket beslutningen om at anvende robotter i firmaet: høje arbejdskraftomkostninger

66)

årsager, der har påvirket beslutningen om at anvende robotter i firmaet: vanskeligheder med at rekruttere personale

67)

årsager, der har påvirket beslutningen om at anvende robotter i firmaet: for at øge sikkerheden på arbejdspladsen

68)

årsager, der har påvirket beslutningen om at anvende robotter i firmaet: for at sikre høj præcision eller standardiseret kvalitet af de processer og/eller varer og tjenesteydelser, der produceres

69)

årsager, der har påvirket beslutningen om at anvende robotter i firmaet: for at udvide viften af varer eller tjenesteydelser, som produceres eller leveres af firmaet

70)

årsager, der har påvirket beslutningen om at anvende robotter i firmaet: skattemæssige eller andre statslige incitamenter

Fakultative variabler

i)

for firmaer med ansatte og selvstændige, der har internetadgang til erhvervsmæssige formål:

1)

antal ansatte og selvstændige eller procentdel af det samlede antal ansatte og selvstændige, der bruger bærbart udstyr, som firmaet stiller til rådighed, og som giver mulighed for adgang til internettet over mobiltelefonnettet til erhvervsmæssige formål

ii)

for firmaer med internetsalg i det foregående kalenderår:

2)

internetsalg til kunder i firmaets hjemland i det foregående kalenderår

3)

internetsalg til kunder i andre medlemsstater i det foregående kalenderår

4)

internetsalg til kunder i resten af verden i det foregående kalenderår

iii)

for firmaer med internetsalg til kunder i mindst to af følgende geografiske områder: hjemlandet, andre medlemsstater eller resten af verden i det foregående kalenderår:

5)

procentdel af værdien af internetsalg skabt ved internetsalg til kunder i firmaets hjemland i det foregående kalenderår

6)

procentdel af værdien af internetsalg skabt ved internetsalg til kunder i andre medlemsstater i det foregående kalenderår

7)

procentdel af værdien af internetsalg skabt ved internetsalg til kunder i resten af verden i det foregående kalenderår

iv)

for firmaer med internetsalg til kunder i andre medlemsstater i det foregående kalenderår:

8)

vanskeligheder ved salg til andre medlemsstater: høje omkostninger ved levering eller returnering af varer i det foregående kalenderår

9)

vanskeligheder ved salg til andre medlemsstater: vanskeligheder ved behandling af klager eller tvister i det foregående kalenderår

10)

vanskeligheder ved salg til andre medlemsstater: tilpasning af produktmærkning ved salg til andre medlemsstater i det foregående kalenderår

11)

vanskeligheder ved salg til andre medlemsstater: manglende kendskab til fremmedsprog ved kommunikation med kunder i andre medlemsstater i det foregående kalenderår

12)

vanskeligheder ved salg til andre medlemsstater: begrænsninger fra firmaets forretningspartneres side i forhold til salg til visse medlemsstater i det foregående kalenderår

13)

vanskeligheder ved salg til andre medlemsstater: vanskeligheder i forbindelse med momssystemet i andre medlemsstater (f.eks. usikkerhed med hensyn til momsbehandling i forskellige lande) i det foregående kalenderår

v)

for firmaer med ledige job for IKT-specialister, som var vanskelige at besætte, når de forsøgte at rekruttere IKT-specialister i det foregående kalenderår:

14)

vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister på grund af mangel på ansøgninger i det foregående kalenderår

15)

vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister på grund af ansøgernes mangel på relevante IKT-relaterede kvalifikationer fra uddannelse i det foregående kalenderår

16)

vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister på grund af ansøgernes mangel på relevant arbejdserfaring i det foregående kalenderår

17)

vanskeligheder med at rekruttere IKT-specialister, fordi ansøgernes forventninger til lønnen var alt for høje, i det foregående kalenderår.

 

vi)

for firmaer med industri- eller servicerobotter

18)

antallet af industri- og servicerobotter, som anvendes af firmaet


Måleenhed

Absolutte tal, bortset fra variabler vedrørende omsætning i national valuta (i tusinder) eller procent af (samlet) omsætning

Statistisk population

Omfattede aktiviteter:

NACE-hovedafdeling C til J, L til N og gruppe 95.1

Omfattede størrelsesklasser:

Firmaer med 10 eller flere ansatte og selvstændige. Dækning af firmaer med færre end 10 ansatte og selvstændige er ikke obligatorisk

Opdelinger

Aktivitetsopdeling

ved beregning af nationale aggregater

aggregater af NACE-hovedafdeling og -gruppe C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E

NACE-hovedafdelinger: C, F, G, H, I, J, L, M, N

NACE-hovedgrupper: 47 og 55

aggregater af NACE-hovedgrupper: 10+11+12+13+14+15+16+17+18, 19+20+21+22+23, 24+25, 26+27+28+29+30+31+32+33

aggregat af hovedgrupper og grupper: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+46.5+58.2+61+62+63.1+95.1

kun bidrag til europæiske totaler

NACE-hovedafdelinger: D, E

NACE-hovedgrupper: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79

NACE-gruppe: 95.1

aggregater af NACE-hovedgrupper: 10+11+12, 13+14+15, 16+17+18, 22+23, 29+30, 31+32+33, 58+59+60, 62+63, 69+70+71, 73+74+75, 77+78+80+81+82

Størrelseskategori af antal ansatte og selvstændige: 10+, 10-49, 50-249, 250+; valgfrit: 0-9, 0-1, 2-9

Frist for fremsendelse af data

5. oktober 2022


Top