EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1179

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1179 af 16. juli 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår de aggregerede tabeller og mikrodatafilerne til fremsendelse af data (EØS-relevant tekst)

C/2021/5194

OJ L 256, 19.7.2021, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1179/oj

19.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/89


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1179

af 16. juli 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår de aggregerede tabeller og mikrodatafilerne til fremsendelse af data

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 (2) fastsættes dataudvekslingsstandarden for aggregerede tabeller og mikrodatafiler.

(2)

Efter ikrafttrædelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1681 (3) om tekniske ændringer af fremsendelsesformatet for de årlige data, der skal fremsendes til Kommissionen, er det nødvendigt at tilpasse bilag II og III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 for så vidt angår de aggregerede tabeller og mikrodatafilerne til fremsendelse af data.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat i medfør af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

Under »Hoved« ændres de datasæt, der er anført i tredje led, således:

1)

»int_cap_annual« ændres til »TOUR_CAP_A«

2)

»int_occ_annual« ændres til »TOUR_OCC_A«

3)

»int_occ_mnight« ændres til »TOUR_NIGHTS_M«

4)

»int_occ_marrno« ændres til »TOUR_ARRNOCC_M«

5)

»int_non_rented« ændres til »TOUR_NONRENT_A«

6)

»nat_dem_partic« ændres til »TOUR_PARTIC_A«

7)

»nat_dem_sdvout« ændres til »TOUR_SDVOUT_Q«

8)

»nat_dem_sdvdom« ændres til »TOUR_SDVDOM_Q«.

2)

Bilag III erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2011 af 20. oktober 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme for så vidt angår kvalitetsrapporternes struktur og fremsendelsen af data (EUT L 276 af 21.10.2011, s. 13).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1681 af 1. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om europæiske statistikker om turisme for så vidt angår fremsendelsesfrister og tilpasning af bilag I og II (EUT L 258 af 9.10.2019, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


BILAG

»BILAG III

Mikrodatafiler til fremsendelse af dataene i afsnit 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 692/2011

Filstruktur og kodning: nærmere bestemmelser

Hver observeret rejse skal være en individuel post i den fremsendte mikrodatafil. Denne mikrodatafil skal være fuldstændig kontrolleret, redigeret og om nødvendigt imputeret, og den skal følge den filstruktur og kodning, der er beskrevet i nedenstående tabel. Kommissionen (Eurostat) giver yderligere vejledning om formatet for fremsendelse.

Data, som ikke er i overensstemmelse med det udvekslingsformat, der er fastlagt i dette bilag, anses for ikke at være sendt.

Hoved

Formålet med hovedet er at identificere de fremsendte dataserier. Det skal bestå af fire felter:

Referenceperiode skal bestå af syv tegn, hvor de første fire angiver året og de sidste tre perioder inden for det pågældende år (A00).

Landekode skal bestå af to bogstaver, der indeholder tobogstavslandekoden for den medlemsstat, der fremsender dataene. Eksempler: BE (Belgien), BG (Bulgarien), ...

Område skal bestå af datasætidentifikatoren: nat_dem_microdata.

Valuta angiver den valuta, som udgifter indberettes i (EUR eller NAC). Mens medlemsstaterne i euroområdet skal indberette data i euro (kode EUR), kan medlemsstater uden for euroområdet indberette data enten i euro eller i deres nationale valuta (kode NAC). Inden for samme fil skal alle udgifter dog indberettes i samme valuta.

Data

Kolonnenavn

Identifikator

Beskrivelse

Filter/bemærkninger

ID

000001-999999

Rejsens løbenummer

 

 

 

REJSENS KENDETEGN

 

Felt 1

 

Afrejsemåned

 

 

01-24

Månedens nummer (januar i referenceåret = 01, december i referenceåret = 12; januar i det foregående kalenderår = 13, december i det foregående kalenderår = 24)

 

Felt 2

 

Rejsens varighed (antal overnatninger)

 

 

001-366

Antal overnatninger (højst 3 cifre)

 

Felt 3

 

Rejsens varighed: antal overnatninger på det indenlandske område

Kun for udadgående rejser

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

000-183

Antal overnatninger (højst 3 cifre)

 

Felt 4

 

Hoveddestinationsland

 

 

 

Kodning i overensstemmelse med landelisten i den metodehåndbog, der er udarbejdet i henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 692/2011

 

Felt 5

 

Hovedformålet med rejsen

 

 

1

Privat/personligt øjemed: ferie og fritid

 

 

2

Privat/personligt øjemed: besøg hos familie og venner

 

 

3

Privat/personligt øjemed: andet (f.eks. sundhedsbehandling, pilgrimsrejse)

 

 

4

Erhvervsmæssigt/forretningsmæssigt øjemed

 

 

 

Type destination

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

Felt 6

1

By = ja

 

 

2

By = nej

 

 

9

By = ikke relevant (felt 5 = 4)

 

Felt 7

1

Kyst = ja

 

 

2

Kyst = nej

 

 

9

Kyst = ikke relevant (felt 5 = 4)

 

Felt 8

1

På landet (herunder ved sø, flod osv.) = ja

 

 

2

På landet (herunder ved sø, flod osv.) = nej

 

 

9

På landet (herunder ved sø, flod osv.) = ikke relevant (felt 5 = 4)

 

Felt 9

1

Krydstogtskib = ja

 

 

2

Krydstogtskib = nej

 

 

9

Krydstogtskib = ikke relevant (felt 5 = 4)

 

Felt 10

1

Bjerge (højlandsområde, bakkeområde) = ja

 

 

2

Bjerge (højlandsområde, bakkeområde) = nej

 

 

9

Bjerge (højlandsområde, bakkeområde) = ikke relevant (felt 5 = 4)

 

Felt 11

1

Andet = ja

 

 

2

Andet = nej

 

 

9

Andet = ikke relevant (felt 5 = 4)

 

Felt 12

 

Deltagelse af børn

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ikke relevant (felt 5 = 4)

 

Felt 13

 

Hovedtransportmiddel

 

 

1

Fly (rutefly, charterfly eller andre luftfartstjenester)

 

 

2

Transportmiddel til vands (passagerskibe og -færger, krydstogtskibe, lystfartøj, lejet fartøj osv.)

 

 

3

Jernbane

 

 

4

Bus, rutebil (med eller uden fast køreplan)

 

 

5

Bus eller rutebil med fast køreplan

Frivillig opdeling

 

6

Bus eller rutebil uden fast køreplan

Frivillig opdeling

 

7

Privat motorkøretøj (som ejes eller leases, herunder venners/families bil)

 

 

8

Lejet motorkøretøj (herunder samkørsels- eller delebilplatforme)

 

 

9

Andet (f.eks. cykel)

 

Felt 14

 

Hovedindlogering

 

 

1

Lejet indlogering: hoteller eller lignende overnatningsfaciliteter

 

 

2

Lejet indlogering: campingpladser (ikke til fast beboelse)

 

 

3

Lejet indlogering: f.eks. hus, villa eller lejlighed; lejet værelse/lejede værelser i en bolig

 

 

4

Lejet indlogering: anden lejet indlogering (f.eks. vandrerhjem, marinaer, sundhedsinstitutioner)

 

 

5

Ikke-lejet indlogering: egen feriebolig

 

 

6

Ikke-lejet indlogering: indlogering uden vederlag hos familie eller venner

 

 

7

Ikke-lejet indlogering: anden ikke-lejet indlogering

 

Felt 15

 

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedindlogeringen

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

Felt 16

 

Bestilling af rejsen: bestillingskanal for hovedindlogeringen

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Direkte hos indlogeringsudbyderen

 

 

2

Gennem et rejsebureau, en turarrangør, en portal eller et bureau for kortidsudlejning af ejendomme eller ferieudlejning med liste over flere indlogeringsudbydere

 

 

3

Det var ikke nødvendigt at bestille

 

Felt 17

 

Bestilling af hovedindlogeringen via et websted eller en app som f.eks. Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ikke relevant (felt 14 ≠ 3 eller felt 15 ≠ 1 eller felt 16 ≠ 2)

 

Felt 18

 

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedtransportmidlet

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

Felt 19

 

Bestilling af rejsen: bestillingskanal for hovedtransportmidlet

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Direkte hos transportudbyderen

 

 

2

Gennem et rejsebureau, en turarrangør, en portal

 

 

3

Det var ikke nødvendigt at bestille

 

Felt 20

 

Bestilling af hovedtransportmidlet via et websted eller en app som f.eks. BlaBlaCar

Frivillig treårig variabel; hvis ikke den indberettes: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

 

9

Ikke relevant (felt 18 ≠ 1 eller felt 19 ≠ 2)

 

Felt 21

 

Bestilling af rejsen: pakkerejse

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

Felt 22

 

Bestilling af rejsen: internetbestilling af pakkerejsen

Treårig variabel, i de frivillige år: kode = blank

 

1

Ja

 

 

2

Nej

 

Felt 23

 

Rejserelaterede udgifter afholdt af den enkelte turist i forbindelse med pakkerejser

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (eller i national valuta for medlemsstater uden for euroområdet) (højst 8 cifre)

 

Felt 24

 

Rejserelaterede udgifter afholdt af den enkelte turist i forbindelse med transport

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (eller i national valuta for medlemsstater uden for euroområdet) (højst 8 cifre)

 

Felt 25

 

Rejserelaterede udgifter afholdt af den enkelte turist i forbindelse med indlogering

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (eller i national valuta for medlemsstater uden for euroområdet) (højst 8 cifre)

 

Felt 26

 

Rejserelaterede udgifter afholdt af den enkelte turist i forbindelse med mad og drikke på caféer og restauranter

Frivillig variabel; hvis ikke den indberettes: kode = blank

 

00000000-99999998

Beløb i euro (eller i national valuta for medlemsstater uden for euroområdet) (højst 8 cifre)

 

Felt 27

 

Andre rejserelaterede udgifter afholdt af den enkelte turist (andre udgifter i alt, herunder varige forbrugsgoder og værdifulde varer)

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (eller i national valuta for medlemsstater uden for euroområdet) (højst 8 cifre)

 

Felt 28

 

Varige forbrugsgoder og værdifulde varer (underkategori af »Andre rejserelaterede udgifter afholdt af den enkelte turist«)

 

 

00000000-99999998

Beløb i euro (eller i national valuta for medlemsstater uden for euroområdet) (højst 8 cifre)

 

 

 

TURISTENS PROFIL

 

Felt 29

 

Køn

 

 

1

Mand

 

 

2

Kvinde

 

Felt 30

 

Alder

 

 

000-198

Antal hele år (3 cifre)

 

Felt 31

 

Bopælsland

 

 

 

Tobogstavslandekode (Belgien = BE, Bulgarien = BG, ...)

 

Felt 32

 

Højeste fuldførte uddannelse

Frivillig variabel; hvis ikke den indberettes: kode = blank

 

1

Sekundæruddannelse på første trin (ISCED 2011 niveau 0-2)

 

 

2

Sekundæruddannelse på andet trin og postsekundær uddannelse (ikke-tertiæruddannelse) (ISCED 2011 niveau 3 og 4)

 

 

3

Tertiæruddannelse (ISCED 2011 niveau 5-8)

 

Felt 33

 

Beskæftigelsessituation

Frivillig variabel; hvis ikke den indberettes: kode = blank

 

1

Erhvervsaktiv (ansat eller selvstændig)

 

 

2

Ikke erhvervsaktiv

 

 

3

Studerende (eller elev)

 

 

4

Andet uden for arbejdsstyrken

 

Felt 34

 

Husstandsindkomst i kvartiler

Frivillig variabel; hvis ikke den indberettes: kode = blank

 

1

1. kvartil

 

 

2

2. kvartil

 

 

3

3. kvartil

 

 

4

4. kvartil

 

 

 

EKSTRAPOLATIONSFAKTOR

 

 

 

Ekstrapolationsfaktor fra stikprøve til populationen

 

Felt 35

000000-999999

Felt 35 indeholder heltal

 

Felt 36

000-999

Felt 36 indeholder decimaltal

 

«

Top