EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1178

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1178 af 16. juli 2021 om ændring af visse bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår visse lister over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/5192

OJ L 256, 19.7.2021, p. 63–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1178/oj

19.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1178

af 16. juli 2021

om ændring af visse bilag til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår visse lister over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der bl.a. fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, og forordningen anvendes fra den 21. april 2021. Et af disse dyresundhedsmæssige krav er, at de pågældende sendinger skal komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er opført i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 230, stk. 1.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri, og finder også anvendelse fra den 21. april 2021. I henhold til artikel 3, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/692 må sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af forordningen, kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført for den bestemte art af dyr, avlsmateriale og animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der desuden fastlagt lister over tredjelande, territorier eller zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 finder også anvendelse fra den 21. april 2021, og listerne over tredjelande, områder eller zoner i bilagene hertil har samme formål som lignende lister, der tidligere var fastsat i flere kommissionsretsakter, som blev ophævet og erstattet af nævnte gennemførelsesforordning med virkning fra denne dato. En række ændringer af listerne i disse tidligere kommissionsretsakter afspejles imidlertid ikke i de lister, der nu findes i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Dette skyldes hovedsagelig, at sådanne lister ofte ændres for at tage hensyn til forhold som f.eks. ændrede epidemiologiske forhold med hensyn til dyresygdomme eller sundhedsmæssige betingelser eller dyre- eller folkesundhedsgarantier i tredjelande eller territorier.

(5)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (4) er der fastlagt en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen. Nævnte forordning blev ophævet og erstattet af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og bilag V og XIV hertil indeholder nu lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ, fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen. En række ændringer af listen i forordning (EF) nr. 798/2008 blev imidlertid ikke medtaget på listerne i bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Forordning (EF) nr. 798/2008 blev navnlig ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/626 (5) for så vidt angår oplysningerne vedrørende Republikken Nordmakedonien, ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1166 (6) for så vidt angår oplysningerne vedrørende USA, ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1752 (7) for så vidt angår oplysningerne vedrørende Australien, ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/2083 (8) for så vidt angår oplysningerne vedrørende Japan, ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/460 (9) for så vidt angår oplysningerne vedrørende Ukraine og ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/568 (10) for så vidt angår oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige. Gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres for at tage hensyn til disse ændringer af listen i forordning (EF) nr. 798/2008.

(6)

Australien har desuden forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet efter et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) på en fjerkræbedrift i landet den 31. juli 2020, og de foranstaltninger, landet har truffet for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Efter dette udbrud af HPAI har Australien navnlig gennemført sanering med henblik på at kontrollere og begrænse spredningen af denne sygdom. Australien har desuden afsluttet de nødvendige rengørings- og desinfektionsforanstaltninger efter gennemførelsen af saneringspolitikken på den tidligere inficerede fjerkræbedrift på landets område.

(7)

Kommissionen har evalueret de oplysninger, som Australien har forelagt, og konkluderet, at det pågældende udbrud af HPAI er overstået, og at der ikke længere er nogen risiko forbundet med indførsel til Unionen af fjerkræprodukter fra det pågældende tredjeland.

(8)

Desuden har Det Forenede Kongerige forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation på sit område i forbindelse med de udbrud af HPAI, der blev bekræftet på fjerkræbedrifter den 27. januar 2021 på Isle of Anglesey i Wales, den 8. februar 2021 i Redcar og Cleveland, England, den 12. februar 2021 i Glenrothes, Fife, Skotland, og den 29. marts 2021 i Staffordshire County, England, og de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Efter disse udbrud af HPAI har Det Forenede Kongerige navnlig gennemført sanering med henblik på at kontrollere og begrænse spredningen af denne sygdom. Det Forenede Kongerige har desuden afsluttet de nødvendige rengørings- og desinfektionsforanstaltninger efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkræbedrifter på landets område.

(9)

Kommissionen har evalueret oplysningerne fra Det Forenede Kongerige og konkluderet, at HPAI-udbruddene på fjerkræbedrifterne på Isle of Anglesey i Wales, Redcar og Cleveland, England, i Glenrothes, Fife, Skotland, og i Staffordshire County, England, er overstået, og at der ikke længere er nogen risiko forbundet med indførsel til Unionen af fjerkræprodukter fra de områder i Det Forenede Kongerige, hvorfra indførsel til Unionen af fjerkræprodukter er blevet suspenderet på grund af disse udbrud.

(10)

Oplysningerne vedrørende Australien og Det Forenede Kongerige i tabellen i del 1 i bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor også tage højde for den nuværende epidemiologiske situation i disse tredjelande.

(11)

I bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 er der desuden fastsat en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab til Unionen. Denne liste bør tage hensyn til listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fugle avlet i fangenskab til Unionen, i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 (11), som blev ophævet ved delegeret forordning (EU) 2020/692. Bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres, så det omfatter Argentina og Filippinerne.

(12)

Visse tredjelande indsendte også besvarelser på Kommissionens spørgeskema vedrørende indførsel til Unionen af naturtarme for så vidt angår dyre- og folkesundhed. Disse tredjelande forelagde Kommissionen dokumentation og garantier, der var tilstrækkelige til, at de kan opføres på listen over tredjelande, territorier eller zoner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af naturtarme til Unionen. De bør derfor opføres på listen over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af naturtarme til Unionen, i bilag XVI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og bilaget bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

I bilag XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 er der fastsat en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter fremstillet af rå mælk samt mejeriprodukter til Unionen, der ikke skal underkastes en særlig risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge. Denne liste bør tage hensyn til listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union, med angivelse af den type varmebehandling, der kræves for sådanne varer i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 (12), da forordning (EU) nr. 605/2010 blev ophævet og erstattet af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Bilag XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres, så det omfatter Bosnien-Hercegovina.

(14)

I bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 er der fastsat en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre mejeriprodukter, der skal underkastes en særlig risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge, til Unionen. Listen i bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør afspejle listen i kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010, som fandt anvendelse indtil den 20. april 2021. Moldova blev opført i kolonne C i bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/645 (13). Bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres, så det omfatter Moldova.

(15)

Bilag XXII indeholder en liste over tredjelande, territorier og zoner deri, hvorfra transit gennem Unionen er tilladt på særlige betingelser. For at undgå unødige handelsforstyrrelser bør disse særlige betingelser afspejle dem, der er fastsat i de EU-regler, der var gældende før anvendelsesdatoen for gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Bilag XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres for at tilpasse visse særlige betingelser for transit gennem Unionen af sendinger af visse kødprodukter fra Bosnien-Hercegovina.

(16)

Bilag V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII og XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(17)

Da gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning af hensyn til retssikkerheden træde i kraft hurtigst muligt.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII og XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/626 af 7. maj 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Republikken Nordmakedonien i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med Newcastle disease (EUT L 146 af 8.5.2020, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1166 af 6. august 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende USA på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EUT L 258 af 7.8.2020, s. 11).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1752 af 23. november 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Australien på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EUT L 394 af 24.11.2020, s. 5).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2083 af 14. december 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Japan på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EUT L 423 af 15.12.2020, s. 20).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/460 af 16. marts 2021 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Ukraine i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EUT L 91 af 17.3.2021, s. 7).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/568 af 6. april 2021 m ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza (EUT L 118 af 7.4.2021, s. 10).

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 1).

(12)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/645 af 15. april 2021 om ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 605/2010 for så vidt angår listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union (EUT L 133 af 20.4.2021, s. 29).


BILAG

I bilag V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII og XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Del 1 ændres således

i)

Oplysningerne vedrørende Australien affattes således:

»AU

Australien

AU-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Rugeæg af strudsefugle

HER

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021«

ii)

Oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

GB-1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N

 

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N

 

 

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

 

GB-2.7

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.8

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.9

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

GB-2.10

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

GB-2.11

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

GB-2.12

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

GB-2.13

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

GB-2.14

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

GB-2.15

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

GB-2.16

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021«

iii)

Oplysningerne om USA affattes således:

»US

USA

US-0

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

US-1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N

 

 

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N

 

 

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N

 

 

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N

 

 

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N

 

 

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N

 

 

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N

 

 

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N

 

 

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020«

b)

I del 2 affattes oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige således:

»Det Forenede Kongerige

GB-1

Hele Det Forenede Kongerige, undtagen området GB-2

GB-2

Det Forenede Kongeriges område svarende til:

GB-2.1

North Yorkshire County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N54.30 og W1.47

GB-2.2

North Yorkshire County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N54.29 og W1.45

GB-2.3

Norfolk County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.49 og E0.95

GB-2.4

Norfolk County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.72 og E0.15

GB-2.5

Derbyshire County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.93 og W1.57

GB-2.6

North Yorkshire County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N54.37 og W2.16

GB-2.7

Orkneyøerne:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N59.28 og W2.44

GB-2.8

Dorset County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N51.06 og W2.27

GB-2.9

Norfolk County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.52 og E0.96

GB-2.10

Norfolk County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.52 og E0.95

GB-2.11

Norfolk County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10,4 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.53 og E0.66

GB-2.12

Devon County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N50.70 og W3.36

GB-2.13

Nær Amlwch, Isle of Anglesey, Wales:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N53.38 og W4.30

GB-2.14

Nær Redcar og Cleveland, England:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N54.57 og W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Skotland:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N56.23 og W3.02

GB-2.16

Staffordshire County, Derbyshire County:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne N52.99 og W1.85«

2)

Bilag VI ændres således:

a)

Del 1 ændres således:

i)

Efter oplysningerne om Australien indsættes følgende oplysninger:

»AR

Argentina

AR-0

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS«

 

 

 

 

ii)

Følgende indsættes efter oplysningerne vedrørende New Zealand og før oplysningerne vedrørende Tunesien:

»PH

Filippinerne

PH-0

-

-

 

 

 

 

PH-1

Fugle i fangenskab

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-CAPTIVE-BIRDS«

 

 

 

 

b)

I del 2 indsættes følgende oplysninger efter oplysningerne vedrørende Brasilien:

»Filippinerne

PH-1

National Capital Region«

3)

Bilag XIV ændres således:

a)

Del 1 ændres således

i)

Oplysningerne vedrørende Australien affattes således:

»AU

Australien

AU-0

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

 

B

31.7.2020

20.7.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

 

C

31.7.2020

20.7.2021«

ii)

Oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-0

-

-

 

 

 

 

GB-1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N

 

 

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N

 

 

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

27.1.2021

1.5.2021

GB-2.14

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

8.2.2021

10.5.2021

GB-2.15

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

12.2.2021

19.5.2021

GB-2.16

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

29.3.2021

2.7.2021«

iii)

Oplysningerne vedrørende Japan affattes således:

»JP

Japan

JP-0

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

5.11.2020«

 

iv)

Oplysningerne vedrørende Republikken Nordmakedonien affattes således:

»MK

Republikken Nordmakedonien

MK-0

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P2

 

22.4.2020«

 

v)

Oplysningerne vedrørende Ukraine affattes således:

»UA

Ukraine

UA-0

-

-

 

 

 

 

UA-1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

 

 

 

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

 

 

 

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021«

UA-2.5

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

4.12.2020

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

4.12.2020

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.12.2020

 

UA-2.6

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

24.12.2020

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

24.12.2020

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

24.12.2020

 

UA-2.7

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

27.12.2020

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

27.12.2020

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

27.12.2020

 

UA-2.8

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

29.12.2020

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

29.12.2020

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

29.12.2020

 

UA-2.9

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

18.1.2021

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

18.1.2021

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.1.2021

 

UA-2.10

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

3.2.2021

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

3.2.2021

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

3.2.2021

 

vi)

Oplysningerne vedrørende USA affattes således:

»US

USA

US-0

-

-

 

 

 

 

US-1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N

 

 

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N

 

 

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

 

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

8.4.2020

5.8.2020«

b)

I del 2 affattes oplysningerne vedrørende Ukraine således:

»Ukraine

UA-1

Hele Ukraine undtagen området UA-2

UA-2

Territorium i Ukraine svarende til:

UA-2.1

Kherson Oblast (region)

UA-2.2

Odessa Oblast (region)

UA-2.3

Chernivtsi Oblast (region)

UA-2.4

Vinnytsia Oblast (region), Nemyriv Raion (distrikt), kommuner:

 

Landsbyen Berezivka

 

Landsbyen Bratslav

 

Landsbyen Budky

 

Landsbyen Bugaki

 

Landsbyen Chervone

 

Landsbyen Chukiv

 

Landsbyen Danylky

 

Landsbyen Dovzhok

 

Landsbyen Horodnytsia

 

Landsbyen Hrabovets

 

Landsbyen Hranitne

 

Landsbyen Karolina

 

Landsbyen Korovayna

 

Landsbyen Korzhiv

 

Landsbyen Korzhivka

 

Landsbyen Kryklivtsi

 

Landsbyen Maryanivka

 

Landsbyen Melnykivtsi

 

Landsbyen Monastyrok

 

Landsbyen Monastyrske

 

Byen Nemyriv

 

Landsbyen Novi Obyhody

 

Landsbyen Ostapkivtsi

 

Landsbyen Ozero

 

Landsbyen Perepelychcha

 

Landsbyen Rachky

 

Landsbyen Salyntsi

 

Landsbyen Samchyntsi

 

Landsbyen Sazhky

 

Landsbyen Selevintsi

 

Landsbyen Sholudky

 

Landsbyen Slobidka

 

Landsbyen Sorokoduby

 

Landsbyen Sorokotiazhyntsi

 

Landsbyen Velyka Bushynka

 

Landsbyen Vovchok

 

Landsbyen Vyhnanka

 

Landsbyen Yosypenky

 

Landsbyen Zarudyntsi

 

Landsbyen Zelenianka

UA-2.5

Mykolaiv Oblast (region)

Kherson Oblast (region), Khersonskyi (Bilozerskyi) Raion (distrikt), kommuner:

 

Landsbyen Tavriyske

 

Landsbyen Nova zoria

UA-2.6

Kiev Oblast (region):

 

Ivankiv Raion (distrikt),

kommuner:

 

Landsbyen Leonivka

 

Landsbyen Blidcha

 

Landsbyen Kolentsi

 

Landsbyen Zymovyshche

 

Landsbyen Rudnia-Talska

 

Landsbyen Sosnivka

Borodianka Raion (distrikt), kommuner:

 

Landsbyen Koblytsia

 

Landsbyen Talske

 

Landsbyen Myrcha

 

Landsbyen Stara Buda

 

Landsbyen Velykyi Lis

 

Landsbyen Krasnyi Rih

 

Den lille landsby Mykhailivskyi

UA-2.7

Kiev Oblast (region):

 

Borodianka Raion (distrikt), kommuner:

 

Byen Borodianka

 

Landsbyen Kachaly

 

Landsbyen Shybene

 

Landsbyen Nebrat

 

Landsbyen Nove Zalissia

 

Landsbyen Berestianka

 

Landsbyen Zdvyzhivka

 

Landsbyen Babyntsi

 

Landsbyen Buda-Babynetska

 

Byen Klavdiyevo-Tarasove

 

Landsbyen Poroskoten

 

Landsbyen Pylypovychi

 

Landsbyen Nova Hreblia

 

Landsbyen Vablia

 

Landsbyen Druzhnia

 

Landsbyen Halynka

 

Landsbyen Zahaltsi

 

Landsbyen Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

 

landejendom »Blyzhni sady«

Buchanskyi Raion (distrikt), kommuner:

 

Byen Nemishayeve

 

Landsbyen Mykulychi

 

Landsbyen Dibrova

 

Landsbyen Kozyntsi

 

Landsbyen Chervona hilka

 

Landsbyen Plakhtianka

 

Landsbyen Myrotske

 

del af byen Vorzel afgrænset af Bilostotskykh og Pushkina str.

UA-2.8

Kherson Oblast (region):

 

Kakhovskyi Raion (distrikt), kommuner:

 

Landsbyen Zaozerne

 

Landsbyen Skvortsivka

 

Landsbyen Maryanivka

 

Landsbyen Slynenko

 

Landsbyen Olhivka

 

Novotroyitskyi Raion (distrikt), kommuner:

 

Landsbyen Volodymyro-Ilyinka

 

Landsbyen Sofiivka

 

Landsbyen Katerynivka

UA-2.9

Kiev Oblast (region), byen Kiev:

 

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i landsbyen Hostomel i regionen Buchanskyi, og som har følgende udstrækning (med uret):

a)

Nord, nordvest, vest, sydvest:

 

Regionen Kiev (oblast), Buchankyi Raion (distrikt), kommuner: Landsbyen Moshchun, byen Hostomel, byen Kotsiubynske, byen Irpin, byen Bucha, landsbyen Horenka.

b)

Nordøst, øst, sydøst, syd:

 

Grænsen mellem regionen Kiev (oblast) og Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi Raions (distrikter) i byen Kiev fra skæringspunktet Polarna str., Avtozavodska Str., Semena Skliarenko str. til skæringspunktet med Oleny Telihy str., Oleksandra Dovzhenko str. til skæringspunktet med Peremohy Avenue.

UA-2.10

Donetsk Oblast (region):

 

Distriktet Volnovaskyi (ex Velykonovosilkivskyi), kommuner:

 

Landsbyen Vesele

 

Landsbyen Fedorivka

 

Landsbyen Skudne

 

Landsbyen Dniproenerhiia

 

Byen Velyka Novosilka

 

Landsbyen Rozdolne

 

Landsbyen Novyi Komar

 

Landsbyen Perebudova

 

Landsbyen Novoocheretuvate

 

Landsbyen Myrne

 

Landsbyen Ordadne

 

Landsbyen Komar

 

Landsbyen Vremivka

 

Landsbyen Voskresenka

 

Landsbyen Vilne Pole

 

Landsbyen Shevchenko

 

Landsbyen Burlatske

 

Landsbyen Pryvilne

 

Dnipropetrovsk Oblast (region):

 

Prokrovskyi distrikt, kommuner:

 

Landsbyen Maliivka«

4)

Del 1 i bilag XVI ændres således:

a)

Før oplysningerne vedrørende Argentina indsættes følgende oplysninger:

»AL

Albanien

AL-0

Hovdyr og fjerkræ

CAS«