EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1087

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1087 af 7. april 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 for så vidt angår ajourføring af henvisningerne til bestemmelserne i Chicagokonventionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/2102

OJ L 236, 5.7.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1087/oj

5.7.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1087

af 7. april 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 for så vidt angår ajourføring af henvisningerne til bestemmelserne i Chicagokonventionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Andre luftfartøjer end ubemandede luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr bør overholde miljøbeskyttelseskravene. I forordning (EU) 2018/1139 er der fastsat bestemmelser herom ved henvisninger til særlige bestemmelser i Chicagokonventionen, der indeholder disse krav.

(2)

På sit femte møde på sin 219. samling den 11. marts 2020 vedtog ICAO-Rådet ændring 13 til bilag 16 bind I »Støj fra luftfartøjer« til Chicagokonventionen, ændring 10 til bind II »Emissioner fra flymotorer« til Chicagokonventionen og ændring 1 til bind III »Flyvemaskiners CO2-emissioner« til Chicagokonventionen. Disse ændringer trådte i kraft og skal anvendes i alle medlemsstater den 1. januar 2021.

(3)

Henvisningerne til bestemmelserne i Chicagokonventionen bør derfor ajourføres, og forordning (EU) 2018/1139 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på udtalelse nr. 03/2020 afgivet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139 affattes første afsnit således:

»For så vidt angår støj og emissioner skal de pågældende luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr opfylde de miljøbeskyttelseskrav, der findes i ændring 13 til bind I, i ændring 10 til bind II og i ændring 1 til bind III, alle gældende pr. 1. januar 2021, i bilag 16 til Chicagokonventionen.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.


Top