EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1068

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1068 af 24. juni 2021 om ændring af forordning (EU) 2016/1628, for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse maskiner udstyret med motorer i effektområderne større end eller lig med 56 kW og mindre end 130 kW samt større end eller lig med 300 kW for at imødegå virkningen af covid-19-krisen (EØS-relevant tekst)

PE/39/2021/REV/1

EUT L 230 af 30.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1068/oj

30.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1068

af 24. juni 2021

om ændring af forordning (EU) 2016/1628, for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse maskiner udstyret med motorer i effektområderne større end eller lig med 56 kW og mindre end 130 kW samt større end eller lig med 300 kW for at imødegå virkningen af covid-19-krisen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (3) fastsættes der krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler og EU-typegodkendelsesprocedurer for forskellige kategorier af motorer til mobile ikkevejgående maskiner.

(2)

Datoerne for anvendelse af de nye emissionsgrænseværdier, som benævnes »trin V« i forordning (EU) 2016/1628, er fastsat for at give fabrikanterne klare og fyldestgørende oplysninger og en passende periode for overgangen til trin V, samtidig med at de administrative byrder for de godkendende myndigheder reduceres betydeligt.

(3)

Som følge af covid-19-udbruddet og de deraf følgende forstyrrelser i forsyningskæden og produktionen, havde fabrikanter af mobile ikkevejgående maskiner, som benævnes »originaludstyrsfabrikanter« i forordning (EU) 2016/1628, vanskeligheder med at overholde fristerne den 30. juni 2020 og 31. december 2020 som fastsat i nævnte forordning for produktion og omsætning af maskiner, der er udstyret med visse kategorier af motorer, som skal opfylde mindre strenge emissionsgrænseværdier end trin V-emissionsgrænseværdierne. Derfor blev forordning (EU) 2016/1628 ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1040 (4) for at forlænge disse frister med 12 måneder.

(4)

Da de vedvarende forstyrrelser i forsyningskæden og produktionen, som er forårsaget af covid-19-pandemien, fortsat medfører forsinkelser i produktion og omsætning af maskiner, der er udstyret med andre kategorier af motorer (nemlig motorer i effektområderne større end eller lig med 56 kW og mindre end 130 kW samt større end eller lig med 300 kW), som skal opfylde mindre strenge emissionsgrænseværdier end trin V-emissionsgrænserne, er det meget sandsynligt, at originaludstyrsfabrikanterne ikke vil være i stand til at overholde fristerne den 30. juni 2021 og 31. december 2021 som fastsat i forordning (EU) 2016/1628 for produktion og omsætning af maskiner, der er udstyret med sådanne motorer, uden at disse fabrikanter lider alvorlige økonomiske tab.

(5)

I lyset af de nuværende omstændigheder og for at sikre et velfungerende indre marked, skabe retssikkerhed og undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt at forlænge overgangsbestemmelserne i forordning (EU) 2016/1628 for disse kategorier af motorer.

(6)

I betragtning af, at forlængelsen af overgangsbestemmelserne ikke vil have nogen indvirkning på miljøet, da de pågældende overgangsmotorer allerede er blevet produceret, bør forlængelsen af de relevante perioder være på seks måneder for produktion af maskiner, der er udstyret med sådanne motorer, og på ni måneder for omsætning af maskiner, der er udstyret med sådanne motorer.

(7)

Målet for denne forordning, nemlig at forlænge visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (»TEU«). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8)

I betragtning af den hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, der følger af covid-19-pandemien, bør der ske en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(9)

Forordning (EU) 2016/1628 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

I betragtning af, at overgangsperioden fastsat i forordning (EU) 2016/1628 for visse motorunderkategorier udløber den 31. december 2021, og at originaludstyrsfabrikanter kun kan producere mobile ikkevejgående maskiner udstyret med overgangsmotorer i disse underkategorier indtil den 30. juni 2021, bør nærværende forordning træde i kraft så hurtigt som muligt på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 58 i forordning (EU) 2016/1628 foretages følgende ændringer:

1)

I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

»For alle underkategorier af motorer, for hvilke datoen fastsat i bilag III for omsætning af trin V-motorer er den 1. januar 2020, undtagen for de motorer, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, forlænges overgangsperioden med ni måneder og den 18-måneders periode, der er omhandlet i første afsnit, med seks måneder.«

2)

I stk. 7 tilføjes følgende litra:

»e)

33 måneder fra den gældende dato i bilag III for omsætning af motorer i det tilfælde, der er omhandlet i stk. 5, sjette afsnit.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2021.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  Udtalelse af 9.6.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.6.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.6.2021.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1040 af 15. juli 2020 om ændring af forordning (EU) 2016/1628, for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningen af covid-19-krisen (EUT L 231 af 17.7.2020, s. 1).


Top