EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1064

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1064 af 28. juni 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 for så vidt angår konfigurationen af identifikationskoden for dyr beregnet til sporbarhed af visse opdrættede landdyr for Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland (EØS-relevant tekst)

C/2021/4553

EUT L 229 af 29.6.2021, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI)
EUT L 229 af 29.6.2021, p. 9–11 (SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1064/oj

29.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1064

af 28. juni 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 for så vidt angår konfigurationen af identifikationskoden for dyr beregnet til sporbarhed af visse opdrættede landdyr for Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 120, stk. 1, og artikel 120, stk. 2, litra c), d) og f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastsættes der regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. I del IV, afsnit I, kapitel 1 og 2, i nævnte forordning fastsættes reglerne for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt for sporbarhed af visse opdrættede landdyr og rugeæg i Unionen. Forordning (EU) 2016/429 giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse ikkevæsentlige bestemmelser i forordningen ved hjælp af delegerede retsakter.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 (2) fastsætter supplerende regler til forordning (EU) 2016/429 for registrerede og godkendte virksomheder med opdrættede landdyr og rugeæg samt for sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg. Del III i nævnte delegerede forordning indeholder bestemmelser om sporbarhed af opdrættede landdyr, nærmere bestemt del III, afsnit I og II, der fastsætter regler om sporbarhed for opdrættet kvæg samt opdrættede får og geder.

(3)

For at sikre en ensartet anvendelse i Unionen af de sporbarhedsregler, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og delegeret forordning (EU) 2019/2035, er der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 (3) fastsat gennemførelsesbestemmelser om sporbarhed af visse opdrættede landdyr.

(4)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen. Reglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 finder derfor anvendelse i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. Af hensyn til klarheden bør der henvises til udtrædelsesaftalen i artikel 1 i nævnte gennemførelsesforordning.

(5)

Desuden er der ved artikel 12, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 fastsat regler for konfigurationen af identifikationskoden for opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, dyr af kamelfamilien og hjortedyr. Det første element i identifikationskoden er landekoden for den medlemsstat, hvor identifikationsmidlet først blev anbragt på dyrene, i form af enten koden på to bogstaver i overensstemmelse med standard 3166-1 alpha-2 fra Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), undtagen for Grækenland, hvor koden på to bogstaver »EL« anvendes, eller landekoden på tre cifre i overensstemmelse med ISO-standard 3166-1 numerisk. Da der ikke er nogen underopdelinger for Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i de ISO-standarder, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) 2021/520, bør nævnte forordning ændres, således at det fremgår, hvilken landekode der bør være det første element i identifikationskoden for opdrættet kvæg og opdrættede får, geder, dyr af kamelfamilien og hjortedyr, der er identificeret i det pågældende område i Det Forenede Kongerige.

(6)

Bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1470 (4) indeholder lande- og områdefortegnelsen for europæisk statistik over international handel med varer, og det fastsættes heri, at »XI« er den kode på to bogstaver, der skal anvendes, hvis Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland skal behandles separat i henhold til de betingelser, der er fastsat i de relevante EU-bestemmelser. Der bør derfor henvises til denne kode i artikel 12, litra a), nr. i), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 vedrørende Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(7)

Desuden er der ikke defineret en tilsvarende kode på tre cifre til brug, når Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland, skal behandles separat. Den trecifrede kode »899« er ikke tildelt i ISO-standard 3166-1 numerisk. Der bør derfor henvises til denne kode i artikel 12, litra a), nr. ii), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 vedrørende Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 1, indledningen, affattes således:

»Denne forordning fastlægger regler for medlemsstaterne (*1) vedrørende:

(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater eller til Unionen i denne forordning Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«."

2.

Artikel 12, litra a), affattes således:

»a)

identifikationskodens første element er landekoden for den medlemsstat, hvor identifikationsmidlet først blev anbragt på dyrene, i form af enten:

i)

koden på to bogstaver i overensstemmelse med ISO-standard 3166-1 alpha-2, undtagen for Grækenland, hvor koden på to bogstaver »EL« anvendes, og for Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, hvor koden på to bogstaver »XI« anvendes, eller

ii)

landekoden på tre cifre i overensstemmelse med ISO-standard 3166-1 numerisk, undtagen for Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, hvor koden »899« anvendes.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 115).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår sporbarheden af visse opdrættede landdyr (EUT L 104 af 25.3.2021, s. 39).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1470 af 12. oktober 2020 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for europæisk statistik over international handel med varer og om geografisk opdeling for anden erhvervsstatistik (EUT L 334 af 13.10.2020, s. 2).


Top