EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1053

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1053 af 25. juni 2021 om ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272

C/2021/4539

OJ L 227, 28.6.2021, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1053/oj

28.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1053

af 25. juni 2021

om ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter en antidumpingundersøgelse i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (2) blev der den 6. oktober 2009 ved Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 (3) indført en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Foranstaltningerne havde form af værditoldsatser: 17,7 % for Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd., 27,2 % for andre samarbejdsvillige virksomheder og 39,2 % for alle andre virksomheder.

(2)

Efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 blev der den 8. december 2015 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272 (4) indført endelige antidumpingforanstaltninger for yderligere fem år.

(3)

Den 29. januar 2014 annullerede Retten i sin dom i sag T-528/09 forordning (EF) nr. 926/2009, for så vidt angår eksporten af varer fremstillet af Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (»Hubei«) (5). Denne dom blev appelleret af Rådet.

(4)

Ved dom af 7. april 2016 i de forenede sager C-186/14 P og C-193/14 P stadfæstede Domstolen Rettens konklusioner og bekræftede annullationen af foranstaltningerne for så vidt angår den eksporterende producent Hubei (6).

(5)

Den 9. december 2020 udløb de antidumpingforanstaltninger, der var blevet indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272 (7).

(6)

Den 4. februar 2021 traf Domstolen afgørelse i sag C-324/19 om en anmodning om en præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 i TEUF fra Finanzgericht Hamburg om, at forordning (EF) nr. 926/2009 er ugyldig (»dommen«) (8).

(7)

I henhold til artikel 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har EU-institutionerne pligt til at gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Rettens domme.

(8)

I sag C-324/19 medførte dommen, at de oprindelige foranstaltninger blev ugyldige erga omnes og med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at dommen finder anvendelse på alle parter, og at forordning (EF) nr. 926/2009 anses for ugyldig fra dens ikrafttrædelsesdato.

(9)

Da den oprindelige foranstaltning desuden var blevet forlænget i 2015, havde dommen også en indirekte virkning på forordning (EU) 2015/2272. Ifølge Domstolens praksis er forordningen om forlængelse ugyldig i samme omfang som den endelige forordning (9). Desuden kræver overholdelsen af reglen om ligestilling af form, at de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272, ophæves ved en kommissionsforordning (10).

(10)

Som følge af dommen, hvorved forordning (EF) nr. 926/2009 blev erklæret ugyldig i sin helhed, bør den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272, også ophæves med tilbagevirkende kraft.Endvidere kan der ydes godtgørelse af eller fritagelse for enhver endelig told, der er betalt i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272, i overensstemmelse med gældende toldlovgivning. Det følger navnlig heraf, at den erhvervsdrivende, der har betalt denne told, i princippet kun kan gøre krav på godtgørelse heraf, hvis og i det omfang den frist på tre år, der er fastsat til dette formål i EU-toldkodeksens artikel 121, stk. 1, litra a) (11), ikke er udløbet. Det forhold, at forordning (EF) nr. 926/2009 er blevet erklæret ugyldig (herunder med virkning erga omnes), ville ikke udgøre en uforudseelig omstændighed eller force majeure, der giver mulighed for en forlængelse af denne periode i henhold til artikel 121, stk. 1, andet afsnit, i EU-toldkodeksen (12).

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved grundforordningens artikel 15, stk. 1.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272, ophæves fra den 9. december 2015.

2.   Der ydes godtgørelse af eller fritagelse for enhver endelig told, der er betalt i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272, i overensstemmelse med gældende toldlovgivning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 926/2009 af 24. september 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 262 af 6.10.2009, s. 19).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272 af 7. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 322 af 8.12.2015, s. 21).

(5)  Dom af 29. januar 2014, Hubei Xinyegang Steel mod Rådet, sag T-528/09, ECLI:EU:T:2014:35.

(6)  Dom af 7. april 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. m.fl. mod Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd og Rådet for Den Europæiske Union mod Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, forenede sager C-186/14 P og C-193/14 P.

(7)  EUT C 424 af 8.12.2020, s. 32.

(8)  Dom af 4. februar 2021, Eurocylinder Systems AG mod Hauptzollamt Hamburg-Stadt, C-324/19, ECLI:EU:C:2021:94.

(9)  Dom af 4. februar 2016, C & J Clark International Ltd mod the Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs og Puma SE mod Hauptzollamt Nürnberg, forenede sager C-659/13 og C-34/14, ECLI:EU: C:2016:74, præmis 175-177.

(10)  Dom af 18. oktober 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. m.fl. mod Europa-Kommissionen, T-364/16, ECLI:EU:T:2018:696.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(12)  Der henvises især til dom af 4. februar 2016 i sagen C & J Clark International Ltd mod the Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs og Puma SE mod Hauptzollamt Nürnberg, forenede sager C-659/13 og C-34/14, ECLI:EU:C:2016:74, præmis 186-194, dom af 14. juni 2012, i sagen Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA mod Receveur des douanes de Roubaix m.fl., C-533/10, ECLI:EU:C:2012:347, præmis 16-35, og dom af 18. januar 2017 i sagen Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen mod Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, præmis 34.


Top