EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1040

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1040 af 16. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/128 for så vidt angår kravene vedrørende pesticider i fødevarer til særlige medicinske formål, der er udviklet til at dække spædbørns og småbørns ernæringsmæssige behov (EØS-relevant tekst)

C/2021/2527

OJ L 225, 25.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1040/oj

25.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 225/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1040

af 16. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/128 for så vidt angår kravene vedrørende pesticider i fødevarer til særlige medicinske formål, der er udviklet til at dække spædbørns og småbørns ernæringsmæssige behov

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/128 (2) er der bl.a. fastsat specifikke krav vedrørende pesticider og restkoncentrationer heraf i fødevarer til særlige medicinske formål, der er udviklet til at dække spædbørns og småbørns ernæringsmæssige behov

(2)

I delegeret forordning (EU) 2016/128 defineres pesticidrester ved hjælp af terminologien i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3).

(3)

Artikel 3, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (4) indeholder imidlertid en mere præcis definition af pesticidrester.

(4)

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden er det nødvendigt at bringe definitionen af restkoncentration i delegeret forordning (EU) 2016/128 i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(5)

Under hensyntagen til at restkoncentrationsdefinitionerne for aktivstoffer bør finde anvendelse som defineret i forordning (EF) nr. 396/2005, bør kun aktivstoffernes moderforbindelser opføres på listerne i bilag II og III til delegeret forordning (EU) 2016/128 med henblik på fremtidige ændringer af forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Delegeret forordning (EU) 2016/128 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2016/128 affattes således:

»1.   I denne artikel forstås ved »restkoncentration« pesticidrester, jf. artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 396/2005.«

Artikel 2

Bilag II og III til delegeret forordning (EU) 2016/128 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål (EUT L 25 af 2.2.2016, s. 30).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).


BILAG

I bilag II og III til delegeret forordning (EU) 2016/128 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

AKTIVSTOFFER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 3

Stoffets moderstofs kemiske betegnelse1

Maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-methyl

Demeton-S-methylsulfon

Oxydemeton-methyl

0,006

Ethoprophos

0,008

Fipronil

0,004

Propineb

0,006

«

2)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

AKTIVSTOFFER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 4

Stoffets moderstofs kemiske betegnelse (1)

Aldrin

Dieldrin

Disulfoton

Endrin

Fensulfothion

Fentin

Haloxyfop

Heptachlor

Hexachlorbenzen

Nitrofen

Omethoat

Terbufos.

«

(1)  Den seneste restkoncentrationsdefinition finder anvendelse som fastsat i de relevante bilag II, III, IV eller V til forordning (EF) nr. 396/2005 (restkoncentrationsdefinitionen er anført i parentes bag stoffets moderforbindelse).


Top