EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1028

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1028 af 21. juni 2021 om vedtagelse af foranstaltninger med henblik på anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 for så vidt angår adgang til samt ændring og sletning af oplysninger og sletning af oplysninger før tid i det centrale ETIAS-system

C/2021/3300

EUT L 224 af 24.6.2021, p. 31–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1028/oj

24.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1028

af 21. juni 2021

om vedtagelse af foranstaltninger med henblik på anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 for så vidt angår adgang til samt ændring og sletning af oplysninger og sletning af oplysninger før tid i det centrale ETIAS-system

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (1), særlig artikel 73, stk. 3, tredje afsnit, litra b), nr. i) og ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2018/1240 oprettes der et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), der finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, og som søger at komme ind på medlemsstaternes område.

(2)

Forud for udviklingen af ETIAS-informationssystemet er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger med henblik på den tekniske iværksættelse af systemet.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse bør suppleres af de tekniske specifikationer for ETIAS-informationssystemet. Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) bør på grundlag af foranstaltningerne i denne afgørelse kunne fastlægge udformningen af ETIAS-informationssystemets fysiske arkitektur og systemets tekniske specifikationer samt udvikle ETIAS-informationssystemet.

(4)

Den tekniske udvikling og gennemførelse af ETIAS-informationssystemet bør omfatte den måde, hvorpå myndighederne vil tilgå, ændre og slette oplysninger i det centrale ETIAS-system.

(5)

For så vidt angår grænsemyndighedernes adgang med henblik på indhentning af oplysninger om status for en rejsetilladelse ved grænsen, indvandringsmyndighedernes adgang med henblik på at kontrollere, at betingelserne for indrejse og ophold på medlemsstaternes område er opfyldt, de centrale adgangspunkters adgang med henblik på retshåndhævelsesformål samt de nationale ETIAS-enheders adgang med henblik på at hente mapper til støtte for risikovurderingen, bør denne adgang gives via en teknisk grænseflade, som muliggør tilslutning af det centrale ETIAS-system til de nationale grænseinfrastrukturer, de centrale adgangspunkter, grænsemyndighedernes nationale systemer samt andre EU-informationssystemer eller nationale systemer. De tekniske specifikationer, som udarbejdes af eu-LISA, bør omfatte et grænsefladekontroldokument, der beskriver den tekniske grænseflade mellem det centrale ETIAS-system og andre EU-informationssystemer og nationale systemer.

(6)

Fra idriftsættelsen af den europæiske søgeportal, der blev oprettet i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 (2), bør søgninger foretaget af grænsemyndigheder, indvandringsmyndigheder eller centrale adgangspunkter foretages via den europæiske søgeportal.

(7)

For så vidt angår adgang med henblik på manuel behandling af ansøgninger, herunder for Europol i forbindelse med afgivelse af udtalelser til de nationale ETIAS-enheder, samt den centrale ETIAS-enheds og de nationale ETIAS-enheders adgang med henblik på at ændre eller slette oplysninger, bør denne adgang gives via software, som er udviklet af eu-LISA til dette formål. Europol bør også anvende denne software til at anmode om adgang til oplysninger i det centrale ETIAS-system til retshåndhævelsesformål. Det bør præciseres, hvordan den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder skal autentificere sig og tilgå denne software.

(8)

Behørigt autoriserede brugere fra den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol bør logge på softwaren ved hjælp af deres brugerjobprofiler. Den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol bør kunne tildele standardtilladelser, -roller og -jobprofiler til brugere eller tilpasse jobprofiler individuelt ved brug af forud fastlagte roller og tilladelser i softwaren med det formål at afspejle den måde, hvorpå Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og medlemsstaterne vil oprette og drive den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder, og for Europols vedkommende med det formål at afspejle Europols arbejdsmetoder.

(9)

I softwaren bør det på forhånd bestemmes, hvilke forud fastlagte roller og tilladelser der er inkompatible, for at forhindre brugerne i at oprette jobprofiler, hvor roller og tilladelser ikke stemmer overens. For at adskille arbejdsopgaverne og undgå modstridende ansvarsområder bør tilladelser forbundet med behandling af ansøgninger hverken kombineres med tilladelser forbundet med ændring og sletning af oplysninger eller med tilladelser forbundet med klageprocedurer.

(10)

I overensstemmelse med databeskyttelsesprincipperne, navnlig databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, bør brugerne af softwaren kun have tilladelse til at se de oplysninger, der svarer til de tilladelser, der knytter sig til deres jobprofiler. Dette kan føre til forskellige brugervisninger afhængigt af den anvendte jobprofil.

(11)

Softwaren bør udvikles med generelle softwarefunktioner, der kan understøtte den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder med at udføre de af deres opgaver, der er forbundet med at få adgang til samt ændre og slette oplysninger.

(12)

Den bør ligeledes indeholde en række særlige funktioner, der kan understøtte brugerne med at udføre de af deres opgaver, der er forbundet med at få adgang til og ændre oplysninger, og med den manuelle behandling af ansøgninger, som afstedkom et hit under den automatiserede behandling.

(13)

En af disse særlige funktioner bør være, at det til hver en tid tydeligt vises, hvor lang tid der resterer af de respektive gældende frister for de forskellige faser af behandlingen af ansøgningen som fastsat i forordning (EU) 2018/1240.

(14)

Andre særlige funktionaliteter bør understøtte de nationale ETIAS-enheder under den manuelle behandling af en ansøgning ved vurdering af risiciene. Softwaren bør gøre det muligt at udtrække begrænsede oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system, for at gøre det lettere for de nationale ETIAS-enheder at søge i andre EU-informationssystemer eller -databaser (Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS), ind- eller udrejsesystemet (EES) eller Eurodac) eller i oplysninger i de underliggende nationale systemer, der er knyttet til de hit, som fremkom under den automatiserede behandling af ansøgninger. ETIAS-informationssystemet bør udvikles således, at de nationale ETIAS-enheder automatisk kan oprette og udtrække mapper, når de foretager en manuel vurdering af ansøgninger, jf. artikel 26 eller artikel 28 i forordning (EU) 2018/1240. Det er nødvendigt at indkredse de funktioner og dataelementer, der bør behandles automatisk som en del af mapperne afhængigt af det hit, der fremkom under den automatiserede behandling af ansøgninger. Softwaren skal desuden indeholde særlige funktioner, der gør det muligt at udtrække oplysninger i forbindelse med nationale klageprocedurer samt uploade resultaterne af risikovurderinger og registrere oplysninger knyttet til nationale klageprocedurer. Softwarens særlige funktioner til upload af resultaterne af risikovurderinger bør ikke gøre det muligt at uploade begrundelsen for afgørelsen om at udstede eller give afslag på en rejsetilladelse.

(15)

eu-LISA bør tildele medlemsstaterne adgangsoplysninger, der gør det muligt for dem at tildele en eller flere roller eller jobprofiler til det behørigt autoriserede personale i de centrale adgangspunkter samt til grænse- og indvandringsmyndighederne.

(16)

I betragtning af den eksisterende forpligtelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (3) bør Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, der fungerer som dataansvarlig, jf. nævnte forordnings artikel 3, stk. 8, og eu-LISA, der fungerer som dataansvarlig med hensyn til informationssikkerhedsstyring af det centrale ETIAS-system, foretage en vurdering af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelsen af personoplysninger i henhold til artikel 39 i forordning (EU) 2018/1725.

(17)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2018/1240, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EU) 2018/1240 imidlertid bygger på Schengenreglerne, meddelte Danmark i henhold til artikel 4 i nævnte protokol den 21. december 2018 sin beslutning om at implementere forordning (EU) 2018/1240.

(18)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, og er ikke omfattet af anvendelsesområdet for Rådets afgørelse 2002/192/EF (4); Irland deltager ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(19)

For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (6).

(20)

For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (8).

(21)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF (9) sammenholdt med artikel 3 i afgørelse 2011/350/EU (10).

(22)

For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(23)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 22. januar 2021.

(24)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Intelligente Grænser (ETIAS) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes der foranstaltninger med henblik på anvendelse af forordning (EU) 2018/1240 for så vidt angår:

1)

adgang til oplysninger, jf. nævnte forordnings artikel 22-29, artikel 33-44 og artikel 47-53

2)

ændring og sletning af oplysninger og sletning af oplysninger før tid, jf. nævnte forordnings artikel 55.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»rolle«: et sæt tilladelser, der knytter sig til et bestemt formål med behandlingen af oplysninger i det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

b)

»jobprofil«: en eller flere jobfunktioner, der omfatter en eller flere roller

c)

»bruger«: behørigt autoriseret personale i den centrale ETIAS-enhed, en national ETIAS-enhed, Europol eller et centralt adgangspunkt samt grænse- eller indvandringsmyndigheder, der har fået adgangsoplysninger og er blevet tildelt en eller flere roller eller jobprofiler

d)

»tilladelse«: retten til at foretage en databehandling.

KAPITEL II

BESTEMMELSER OM SOFTWARE

Artikel 3

Autentifikationsordning og adgangsstyring

1.   Med undtagelse af adgang til opførelser i overvågningslister, der tilgås i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fastlæggelse af foranstaltninger med henblik på anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 for så vidt angår de tekniske specifikationer for ETIAS-overvågningslisten og for konsekvensvurderingsværktøjet (11), tilgås de oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system, af brugerne fra den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol via den software, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra m), i forordning (EU) 2018/1240 (»softwaren«).

2.   Ved udviklingen af softwaren er eu-LISA ansvarlig for at:

a)

oprette en autentifikationsordning for at logge på softwaren

b)

gøre standardtilladelser, -roller og -jobprofiler tilgængelige for den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol.

3.   Softwaren gør det teknisk muligt for den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol at:

a)

oprette nye roller og ændre eller slette eksisterende roller

b)

oprette adgangsoplysninger, der gør det muligt for brugerne at foretage databehandlinger i overensstemmelse med de tildelte roller

c)

regulere tildelingen og forvaltningen af standardroller til brugere inden for deres egne organisationer.

4.   De roller, der oprettes eller ændres af den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol, må kun være synlige for henholdsvis den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol.

5.   Softwaren skal forhindre, at brugerne tildeles uforenelige roller. Den skal sikre, at brugere med flere forskellige jobprofiler kan nøjes med at anvende en jobprofil ad gangen og kan skifte mellem jobprofilerne uden at skulle logge ud.

6.   Den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol er ansvarlige for via softwaren at tildele jobprofiler til brugere inden for deres egen organisation. Hver jobprofil, rolle eller tilladelse kan tildeles til flere forskellige brugere inden for samme organisation.

7.   Brugerne kan anvende pseudonymer. Disse pseudonymer skal kunne spores til brugernes officielle identitet på nationalt plan eller inden for Europol.

8.   Autentifikationsordningen og de standardtilladelser, -roller og -jobprofiler, der er omhandlet i stk. 2, samt forhindringen af tildeling af uforenelige roller som omhandlet i nærværende artikels stk. 4 indgår i de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 73, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 4

Generelle softwarefunktioner

1.   Softwaren skal som minimum indeholde følgende funktioner, der hjælper brugerne med at tilgå, ændre og slette oplysninger:

a)

mulighed for at bruge et sæt forudbestemte filtre til tilpasning af, hvordan oplysningerne vises for hver jobprofil, der er logget på softwaren

b)

automatisk backup af oplysninger, der tilføjes i ansøgningsmappen, eller af eventuelle udkast til ændringer i ansøgningsmappen samt udlogning af brugeren efter et forudbestemt tidsrum uden aktivitet

c)

mulighed for at blokere en anden brugers adgang til et hit i et begrænset tidsrum og gøre markeringen af sådanne blokerede hit synlig for andre brugere

d)

mulighed for, at den centrale ETIAS-enhed eller de nationale ETIAS-enheder kan gemme oplysninger om, hvor langt man er nået i behandlingen af en ansøgning

e)

mulighed for, at den centrale ETIAS-enhed eller de nationale ETIAS-enheder til hver en tid kan markere og registrere eventuelle tilfælde af ukorrekte oplysninger eller af behandling af oplysninger i strid med forordning (EU) 2018/1240

f)

muliggøre kommunikations- og informationsudveksling mellem brugere fra den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol

g)

automatisk sletning af de foreløbige anmærkninger, der er omhandlet i nærværende afgørelses artikel 5, stk. 1, litra f), når den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder afslutter en manuel behandling

h)

forhindring af, at de foreløbige anmærkninger, der er omhandlet i nærværende afgørelses artikel 5, stk. 1, litra f), er synlige for andre brugere end brugere fra samme enhed eller fra Europol

i)

mulighed for, at den centrale ETIAS-enhed kan behandle de anmodninger fra Europol, der er omhandlet i nærværende afgørelses artikel 5, stk. 1, litra m)

j)

mulighed for at gøre det lettere at hente oplysninger på de registreredes anmodning, herunder ved hjælp af skabeloner til besvarelse af den registreredes anmodning, eventuelt med et overblik over de foretagne ændringer af oplysningerne, et udvalg af personoplysningerne eller de begrundelser, der er omhandlet i artikel 64, stk. 3 og 4, i forordning (EU) 2018/1240.

k)

mulighed for, at brugere kan underrette indehaveren af en rejsetilladelse om, at der er udstedt en ændret rejsetilladelse, når en rejsetilladelse ændres på anmodning af indehaveren af en tilladelse, jf. artikel 64 i forordning (EU) 2018/1240.

2.   eu-LISA redegør nærmere for de generelle softwarefunktioner i forbindelse med de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 73, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 5

Særlige softwarefunktioner

1.   Softwaren skal som minimum indeholde følgende særlige funktioner, der hjælper brugerne med at få adgang til oplysninger, jf. kapitel III, IV og VI i forordning (EU) 2018/1240:

a)

en funktion, der som standardvisning viser ansøgningsmapper baseret på den tid, der resterer indtil næste trin af den manuelle behandling, samt følgende andre filtre til tilpasning af visningen per bruger:

i)

starttidspunkt for den manuelle behandlingsfase

ii)

alle nødvendige høringsanmodninger og den tid, der resterer inden udløbet af fristen for afgivelse af udtalelser (som standard sorteret, således at høringsanmodninger med den korteste frist vises først)

iii)

næste trin af den manuelle behandling, der skal foretages af en national ETIAS-enhed, som er blevet hørt, eller som er ansvarlig for ansøgningen

iv)

type hit eller baggrundsspørgsmål, der afstedkom den manuelle behandling

v)

type ansøgning (dvs. ansøgning af humanitære årsager eller på grund af internationale forpligtelser eller en normal ansøgning)

vi)

ansøgninger, der er markeret, fordi de kræver særlig opmærksomhed eller ad hoc-behandling

vii)

for den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed, hvilken type udtalelse de nationale ETIAS-enheder eller Europol har afgivet efter høring, herunder hvorvidt udtalelsen er modtaget inden for fristen

b)

en funktion, der kan beregne og tydeligt vise den resterende tid, samt advarsler om frister i forbindelse med den manuelle behandling af ansøgninger, herunder i forbindelse med høring af de nationale ETIAS-enheder eller Europol

c)

en funktion, hvormed den centrale ETIAS-enhed, de nationale ETIAS-enheder og Europol får et administrativt dashboard til rådighed, der giver et overblik over status for aktiviteter knyttet til den manuelle behandling

d)

en funktion, der gør det muligt at markere en ansøgning, der kræver særlig opmærksomhed eller ad hoc-behandling

e)

en funktion, der gør det muligt at anmode om at blive underrettet om den afgørelse, som den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed træffer om en ansøgning, i forbindelse med hvilken en national ETIAS-enhed er blevet hørt

f)

en funktion, der gør det muligt for den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder at tilføje eller slette foreløbige anmærkninger i ansøgningsmappen

g)

funktioner, der i henhold til artikel 26 og 28 i forordning (EU) 2018/1240 understøtter de nationale ETIAS-enheders manuelle behandling af ansøgninger som følger:

i)

for de hit, der er omhandlet i artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240, en funktion, der gør det muligt automatisk at udtrække følgende oplysninger fra ansøgningsmappen: »efternavn«, »fornavn(e)«, »efternavn ved fødslen«, »fødselsdato«, »fødested«, »nuværende nationalitet«, »fødeland«, »rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland«, hvilket gør det muligt at hente oplysninger i et register, en mappe eller en indberetning, der har udløst hittet i de pågældende EU-informationssystemer, og i de tilfælde, hvor yderligere oplysninger med tilknytning til hittet i et informationssystem, som er omhandlet i nævnte artikel, ligger lagret i et nationalt system eller en database, at søge i det nationale system eller en database til støtte for vurderingen af de i nævnte stykke konstaterede risici

ii)

for de hit, der er omhandlet i artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1240, en funktion, der gør det muligt automatisk at udtrække følgende oplysninger fra ansøgningsmappen: ansøgerens svar i henhold til nævnte forordnings artikel 17, stk. 4 og 6: »efternavn«, »fornavn(e)«, »efternavn ved fødslen«, »fødselsdato«, »fødested«, »nuværende nationalitet«, »fødeland«, »rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland«, hvilket gør det muligt i de relevante nationale systemer eller databaser at hente oplysninger, der er knyttet til hittet, og som understøtter vurderingen af de i nævnte stykke konstaterede risici

iii)

for de hit, der er omhandlet i artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) 2018/1240, en funktion, der gør det muligt automatisk at udtrække følgende oplysninger fra ansøgningsmappen: »efternavn«, »fornavn(e)«, »efternavn ved fødslen«, »fødselsdato«, »fødested«, »nuværende nationalitet«, »fødeland«, »rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland« og »den nationale identifikator« for opførelsen på overvågningslisten, hvilket gør det muligt i de relevante nationale systemer eller databaser at hente oplysninger, der er knyttet til hittet, og som understøtter vurderingen af de i nævnte stykke konstaterede risici

iv)

for de hit, der er omhandlet i artikel 26, stk. 6, i forordning (EU) 2018/1240, en funktionalitet, der gør det muligt automatisk at udtrække følgende oplysninger fra ansøgningsmappen: »efternavn«, »fornavn(e)«, »efternavn ved fødslen«, »fødselsdato«, »fødested«, »nuværende nationalitet«, »fødeland« og »rejsedokumentets type, nummer og udstedelsesland«, hvilket gør det muligt i de relevante nationale systemer eller databaser at hente oplysninger, der er knyttet til hittet, og som understøtter vurderingen af de i nævnte stykke konstaterede risici

v)

en funktionalitet, der gør det muligt for brugere fra de nationale ETIAS-enheder at uploade resultaterne af vurderingen af de risici, som er omhandlet i artikel 26, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EU) 2018/1240

h)

en funktion, der gør det muligt at udtrække de relevante oplysninger, som er nødvendige for nationale klageprocedurer, hvis sådanne procedurer er blevet indledt, og i det centrale ETIAS-system at registrere, at en klageprocedure er blevet indledt, ledsaget af de tilsvarende referencenumre, der knytter sig til den nationale klageprocedure, samt procedurens udfald

i)

en funktion, der gør det muligt at udtrække de yderligere oplysninger eller den yderligere dokumentation, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2 og 8, i forordning (EU) 2018/1240, og at uploade og lagre oversættelser af denne dokumentation i ansøgningsmappen

j)

en funktion, der gør det muligt at følge op på resultatet af nationale klageprocedurer i henhold til artikel 37, stk. 3, artikel 40, stk. 3, og artikel 41, stk. 7, i forordning (EU) 2018/1240, herunder ændring eller sletning af oplysninger i det centrale ETIAS-system eller eventuel udstedelse af en ny rejsetilladelse

k)

en funktion, der gør det muligt at tildele ansøgningsmapper til eller gøre dem synlige eller begrænse deres synlighed for specifikke brugere inden for samme nationale ETIAS-enhed eller i den centrale ETIAS-enhed for at muliggøre indbyrdes koordinering mellem brugerne

l)

en funktion, der gør det muligt for Europol at udtrække de oplysninger, som de har fået tilsendt af den centrale ETIAS-enhed som omhandlet i artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240

m)

en funktion, der gør det muligt for den centrale ETIAS-enhed at få adgang til det centrale ETIAS-system for at behandle Europols anmodninger om at søge i de oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system, uden at kunne se søgeparametrene i Europols anmodninger eller søgeresultaterne, og at underrette Europol om overførslen af oplysningerne i henhold til artikel 53 i forordning (EU) 2018/1240

n)

en funktion, der gør det muligt for Europol at udtrække en mappe med resultaterne af den søgningsanmodning, der er omhandlet i litra m)

o)

en funktion, der gør det muligt at tildele søgningsanmodninger til specifikke brugere inden for Europol

p)

en funktion, der gør det muligt for brugere fra den centrale ETIAS-enhed eller de nationale ETIAS-enheder at arbejde med forskellige hit vedrørende samme ansøgningsmappe samtidigt og at koordinere fastlæggelsen af en udtalelse i tilfælde, hvor der i forbindelse med en ansøgningsmappe er konstateret mere end ét hit for den pågældende enhed

q)

en funktion, der sikrer, at kun en enkelt bruger ad gangen — fra den centrale ETIAS-enhed eller en national ETIAS-enhed — kan arbejde med samme hit i en ansøgningsmappe

r)

en funktion, der gør det muligt manuelt at hente en udstedt rejsetilladelse med henblik på annullering eller inddragelse.

2.   Den i litra q) omhandlede funktion skal gøre det muligt for brugerne at se hit, som det på det givne tidspunkt ikke er muligt at arbejde med. Brugere med de rette adgangsoplysninger kan altid se hittets indhold.

3.   eu-LISA redegør i de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 73, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240, nærmere for de generelle softwarefunktioner, der er omhandlet i stk. 1, formatet for oplysningerne i de udtrukne mapper, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra g), l), m) og n), og den tekniske tilgang til registrering af alle de databehandlinger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 26, stk. 7.

KAPITEL III

ADGANG TIL SAMT ÆNDRING OG SLETNING AF OPLYSNINGER OG SLETNING AF OPLYSNINGER FØR TID

Artikel 6

Adgang til samt ændring og sletning af oplysninger og sletning af oplysninger før tid med henblik på artikel 55 i forordning (EU) 2018/1240

1.   Med henblik på artikel 55 i forordning (EU) 2018/1240 skal softwaren gøre det muligt for den centrale ETIAS-enhed eller de nationale ETIAS-enheder at søge på de oplysninger, der er lagret i det centrale ETIAS-system. Følgende søgefelter skal være tilgængelige:

a)

efternavn

b)

fornavn(e)

c)

rejsedokumentets type og nummer samt koden på tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet

d)

ansøgningsnummer

e)

nationalitet(er)

f)

fødselsdato

g)

køn

h)

tidsrum.

2.   For at gøre det lettere at hente ansøgningsmappen skal softwaren gøre det muligt for brugerne at foretage søgninger baseret på de oplysninger, der svarer til de søgefelter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra c) eller d).

3.   Hvis oplysningerne i stk. 1, litra c) eller d), ikke er tilgængelige, skal softwaren gøre det muligt for brugerne at foretage søgninger baseret på de oplysninger, der svarer til de søgefelter, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b), e), f), g) og h). Softwaren skal gøre det muligt for brugerne at foretage søgninger, selv om de oplysninger, der svarer til et af søgefelterne b), e) eller g), mangler. Det skal være valgfrit at angive oplysninger, der svarer til søgefelt h).

4.   Følgende regler finder anvendelse på søgninger foretaget i overensstemmelse med stk. 2:

a)

Der anvendes frasesøgning i de søgefelter, der er omhandlet i stk. 1, litra c) og d).

b)

I alle de andre søgefelter, der er omhandlet i stk. 1, anvendes der fritekstsøgning eller trunkering.

5.   Ansøgningsmappen vises sammen med eventuelle tilknyttede ansøgningsmapper og i overensstemmelse med de tilladelser og roller, som brugerne er blevet tildelt.

6.   Med henblik på sletning af ansøgningsmapper i henhold til artikel 55, stk. 5, i forordning (EU) 2018/1240 skal en funktion i softwaren gøre det muligt for brugere i de nationale ETIAS-enheder at foretage søgninger og hente flere ansøgningsmapper samtidigt. Softwaren skal gøre det muligt for de myndigheder, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 55, stk. 5, at stille strukturerede oplysninger, som indeholder de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede søgefelter, til rådighed for de nationale ETIAS-enheder. Nærværende artikels stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på disse søgninger.

7.   Inden de ændringer, der foretages i henhold til artikel 55 i forordning (EU) 2018/1240, registreres i det centrale ETIAS-system, skal softwaren anmode brugerne om at bekræfte ændringen eller sletningen ved at indtaste deres brugeroplysninger.

KAPITEL IV

ADGANG TIL OPLYSNINGER TIL RETSHÅNDHÆVELSESFORMÅL

Artikel 7

Europols adgang til oplysninger

1.   Europols anmodninger om adgang i henhold til artikel 53 i forordning (EU) 2018/1240 indgives via softwaren.

2.   Europol udfylder en formular med de oplysninger, der er omhandlet i artikel 52, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2018/1240, i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 53. Europol præciserer, hvilke oplysninger der i givet fald kan søges på ved hjælp af fritekstsøgning eller trunkering.

3.   Den specialiserede enhed i Europol med ansvar for forhåndskontrollen af de anmodninger, der er omhandlet i artikel 53, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240, angiver i anmodningen sin vurdering af, om anmodningen opfylder alle betingelserne i nævnte artikels stk. 2. Det må ikke være teknisk muligt at indgive anmodningen til den centrale ETIAS-enhed uden denne vurdering.

4.   Det centrale ETIAS-system skal automatisk forhindre adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra h), i forordning (EU) 2018/1240. Det centrale ETIAS-system skal også automatisk forhindre adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra i), og artikel 17, stk. 4, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2018/1240, hvis den specialiserede enhed i Europol ikke har angivet, at de relevante begrundelser, som kræves i henhold til nævnte forordnings artikel 53, stk. 1, foreligger og er blevet kontrolleret. Den specialiserede enhed i Europol angiver i anmodningen, at den krævede kontrol er foretaget.

Artikel 8

De centrale adgangspunkters adgang til oplysninger

1.   De centrale adgangspunkter søger i det centrale ETIAS-system på de oplysninger, der er anført i artikel 52, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2018/1240, via den europæiske søgeportal, der blev oprettet i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2019/817. For så vidt angår de oplysninger, der er anført i artikel 52, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2018/1240, kan der søges med fritekstsøgning eller trunkering.

2.   Indtil den europæiske søgeportal kan benyttes af de centrale adgangspunkter, foretages disse søgninger direkte i det centrale ETIAS-system.

3.   Hvis der modtages en anmodning fra en operationel enhed, kontrollerer og bekræfter det centrale adgangspunkt, at betingelserne i artikel 52, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 er opfyldt.

4.   Hvis det er relevant, kontrollerer og bekræfter det centrale adgangspunkt, at adgangen til de oplysninger, der er anført i artikel 17, stk. 2, litra i), og artikel 17, stk. 4, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2018/1240, er begrundet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 51.

5.   Hvis det centrale adgangspunkt tilgår det centrale ETIAS-system, skal det centrale ETIAS-system automatisk forhindre adgang til de oplysninger, der er anført i artikel 17, stk. 2, litra h), i forordning (EU) 2018/1240.

Det centrale ETIAS-system henter kun de oplysninger, der er anført i artikel 17, stk. 2, litra i), og artikel 17, stk. 4, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2018/1240, hvis det centrale adgangspunkt har bekræftet, at adgangen til disse oplysninger er begrundet i henhold til nærværende artikels stk. 4.

Uanset nærværende artikels stk. 3 har de centrale adgangspunkter i ekstraordinære tilfælde mulighed for at angive, at anmodningen vedrører et hastetilfælde, og for omgående at behandle anmodningen fra en operationel enhed i de udpegede myndigheder. Den i nærværende artikels stk. 3 og 4 omhandlede kontrol og bekræftelse foretages efterfølgende i overensstemmelse med artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1240.

KAPITEL V

GRÆNSE- OG INDVANDRINGSMYNDIGHEDERNES ADGANG TIL OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ KONTROL

Artikel 9

Grænsemyndighedernes adgang til oplysninger ved de ydre grænser

1.   Grænsemyndighederne har adgang til det centrale ETIAS-system for at søge i de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.

Grænsemyndighederne har i det centrale ETIAS-system adgang til at søge på følgende oplysninger i den maskinlæsbare del af rejsedokumentet:

a)

efternavn og fornavn(e)

b)

fødselsdato, køn og nationalitet(er)

c)

rejsedokumentets type og nummer samt koden på tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet

d)

datoen for rejsedokumentets udløb.

Alle de oplysninger, der er anført i andet afsnit, anvendes til at starte søgningen. Der kan søges på de i litra a) anførte oplysninger med fritekstsøgning eller trunkering, mens der anvendes frasesøgning til søgning på de øvrige oplysninger.

2.   Søgninger på de i nærværende artikels stk. 1 anførte oplysninger skal som søgeresultat give de oplysninger, der er omhandlet i artikel 47, stk. 2, litra a)-d), i forordning (EU) 2018/1240.

3.   I henhold til artikel 47, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1240 har grænsemyndighederne mulighed for at få adgang til det centrale ETIAS-system for at søge i de oplysninger, der er tilføjet i ansøgningsmappen, jf. nævnte forordnings artikel 39, stk. 1, litra e), eller artikel 44, stk. 6, litra f). Med henblik herpå har grænsemyndighederne via den europæiske søgeportal adgang til i det centrale ETIAS-system at søge på de oplysninger, der er anført i nærværende artikels stk. 1, andet afsnit.

Indtil den europæiske søgeportal kan benyttes af grænsemyndighederne, foretages disse søgninger direkte i det centrale ETIAS-system.

4.   Søgninger, der foretages i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3, skal som søgeresultat give de oplysninger, der er omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra e), eller artikel 44, stk. 6, litra f), i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 10

Indvandringsmyndighedernes adgang til oplysninger

1.   Indvandringsmyndighederne har via den europæiske søgeportal adgang til at søge i det centrale ETIAS-system med henblik på at kontrollere eller verificere, om betingelserne for indrejse eller ophold på medlemsstaternes område er opfyldt, samt træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i den forbindelse. I henhold til artikel 49, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 har indvandringsmyndighederne i det centrale ETIAS-system adgang til at søge på de oplysninger, der er anført i nævnte forordnings artikel 17, stk. 2, litra a)-e).

Enhver kombination af de oplysninger, der er anført i artikel 17, stk. 2, litra a)-e), i forordning (EU) 2018/1240, kan benyttes, så længe de oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 17, stk. 2, litra a), anvendes. Disse søgninger kan foretages med fritekstsøgning eller trunkering.

Indtil den europæiske søgeportal kan benyttes af indvandringsmyndighederne, foretages disse søgninger direkte i det centrale ETIAS-system.

2.   Søgninger, der foretages i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1, skal som søgeresultat give de oplysninger, der er omhandlet i artikel 49, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240.

3.   Indvandringsmyndighederne har også adgang til det centrale ETIAS-system med henblik på tilbagesendelse på de betingelser, der er fastsat i artikel 65, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240.

Indvandringsmyndighederne har i det centrale ETIAS-system adgang til at søge på de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

Enhver kombination af de oplysninger, der er anført i nærværende artikels stk. 1 kan benyttes, så længe de oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2018/1240, anvendes.

4.   Søgninger, der foretages i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1 og 3, skal som søgeresultat give de oplysninger, der er omhandlet i artikel 65, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EU) 2018/1240. De oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 17, stk. 2, litra k), skal kun forekomme som søgeresultat, hvis »fødselsdato« indgår i søgningen.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(4)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

(11)  C(2021) 4123.


Top