EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1007

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1007 af 18. juni 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 for så vidt angår analysedatabanken for isotopdata og kontrollen i vinsektoren

C/2021/4307

EUT L 222 af 22.6.2021, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1007/oj

22.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 222/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1007

af 18. juni 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 for så vidt angår analysedatabanken for isotopdata og kontrollen i vinsektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 89, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionens vinsektor er særdeles følsom over for svig, eftersom størstedelen af produktionen i Unionen er omfattet af certificerede kvalitetsordninger, navnlig ordningen om beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB), som tildeler kvalitetsprodukter anerkendelse og gør det lettere for producenterne at markedsføre deres produkter. De formodede overtrædelser vedrører primært uretmæssig brug, hvad angår oprindelsen, f.eks. ved bevidst og ulovligt at markedsføre og mærke vin af ringere kvalitet som vin, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, eller ved ulovlig fortynding af vinen eller tilsætning af sukker til vin. De økonomiske konsekvenser af svigagtige aktiviteter i Unionens vinsektor anslås at være 1,3 mia. EUR om året, hvilket svarer til 3,3 % af salget i Unionens vinsektor. Ud over de åbenlyse direkte økonomiske konsekvenser, som disse tilfælde af svig har for vinsektoren, vil sektorens omdømme potentielt lide endnu større skade, hvis et omfattende tilfælde af svig fører til tab af forbrugernes tillid og handelsrestriktioner og dermed skader Unionens vinsektors overordnede interesser.

(2)

Det er derfor nødvendigt at forbedre og styrke bekæmpelsen af svig i Unionens vinsektor, navnlig hvad angår den måde, som analysedatabanken for isotopdata, jf. artikel 39 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 (2), fungerer på, og hvad angår koordineringen af de dermed forbundne ansvarsområder i medlemsstaterne og det europæiske referencecenter for kontrol i vinsektoren (ERC-CWS). Dette bidrager til Kommissionens »En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem« (3). Der ydes navnlig et bidrag til en af dens prioriteter, som er bekæmpelse af svig med fødevarer i hele fødevareforsyningskæden, og i forbindelse med hvilken, Kommissionen specifikt opfordres til at øge indsatsen for bekæmpelse af fødevaresvig for at sikre lige vilkår for de erhvervsdrivende og styrke kontrol- og håndhævelsesmyndighedernes beføjelser.

(3)

Bestemmelserne vedrørende analysedatabanken for isotopdata og de specifikke kontrolbestemmelser er fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 (4). Indholdet af analysedatabanken for isotopdata skal tilpasses for bedre at afspejle de faktiske forhold i Unionens vinsektor. Betragtes gennemsnittet af Unionens vinproduktion i de sidste fem år, følger andelen af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse en støt stigende tendens og ligger på over 60 % af den samlede produktion, I produktionsåret 2019/20 lå denne andel tæt på 70 %. Af denne grund og da der ved vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse er større risiko for svig, er det nødvendigt at fastsætte en større andel for disse vine i databanken, der i øjeblikket omfatter 40 % af alle de vine, der i Unionen er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

(4)

Udtagningen af prøver af druer og de fremgangsmåder og analyser, der er nødvendige for at kunne udarbejde data til analysedatabanken for isotopdata, kræver et højt ressourceniveau, hvilket kan føre til forsinkelser i leveringen af disse data. For at overvinde vanskelighederne med at levere tidssvarende og fuldstændige oplysninger bør medlemsstaterne have mulighed for i samarbejde med de udpegede laboratorier at beslutte, at prøverne af de druer, der dyrkes med henblik på fremstilling af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, kan udtages af den enhed, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse, i de tilfælde, hvor de udpegede laboratorier ikke har tilstrækkelige ressourcer til selv at foretage prøveudtagningen. Samarbejdet mellem disse organer, ERC-CWS og medlemsstaternes udpegede laboratorier vil være afgørende for bekæmpelsen af svigagtig praksis, der har indvirkning på vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, som udgør størstedelen af Unionens vinproduktion.

(5)

Manglende isotopdata og ufuldstændige datasæt kan føre til forsinkelser i eller ligefrem være en hindring for resultatet af undersøgelser af mistanke om svig med vin, som kan føre til, at forfalskede vine frigives til markedet. Denne mangel på data udgør ikke blot en trussel mod det omdømme, som vin fra Unionen nyder, men kan også have indvirkning på størrelsen af de punktafgifter, der anvendes. Dette skaber en risiko for, at ukorrekt mærkede vinkategorier vil kunne blive pålagt afgifter. Derfor er det nødvendigt at forbedre den nuværende retlige ramme for analysedatabanken for isotopdata for således at sikre, at den ajourføres inden for en given frist og derved sikre bedre beskyttelse mod svig i Unionens vinsektor. I lyset af de beføjelsesproblemer, der er i en række medlemsstater, er der også behov for at præcisere, hvilke berørte parter, der har ret til adgang til de udtagne prøver og dossierer.

(6)

For at forbedre procedurerne for efterforskning af mistanke om svig i forbindelse med en vinforsendelse bør de nuværende bestemmelser styrkes. Der bør fastsættes frister for, hvornår de kompetente myndigheder i det område, hvor udlosningsstedet er beliggende, bør forsynes med alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, om den vin, der er genstand for mistanke om svig, er i overensstemmelse med EU-reglerne for vinsektoren. Det bør præciseres yderligere, hvilke opgaver de enheder, der er ansvarlige for de forskellige faser af undersøgelsesproceduren, skal varetage.

(7)

Isotopmålingsdatasæt og de tilhørende resultater fra analysedatabanken for isotopdata offentliggøres ikke. Dette begrundes med en bekymring for, at offentliggørelse af sådanne oplysninger vil give oplysninger til svindlere, der vil kunne bruge dem til deres fordel. Misbrug af sådanne oplysninger kan desuden ødelægge visse vines omdømme. Det bør dog være muligt at offentliggøre anonymiserede data om tilfælde af svig i form af offentliggørelse af en årlig rapport med de vigtigste resultater af kontrollen i vinsektoren på baggrund af anvendelsen af databanken. Bestemmelserne for udarbejdelsen af den årlige rapport bør derfor præciseres yderligere.

(8)

Der er opstået vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af kontrol af vinprodukter, der transporteres i tank, da disse produkter er mere udsat for svigagtig praksis, end produkter, der er tappet på flasker med etikette og engangslukning. Derfor bør der i tilfælde, hvor den kompetente myndighed ikke rettidigt gennem et IT-system eller informationssystem underrettes om ankomsten af et parti vinprodukter, der transporteres i tank, træffes foranstaltninger til at sikre, at den kompetente myndighed på udlosningsstedet har de fornødne beføjelser til at gennemføre den krævede kontrol, inden produktet forlader modtagerens lokaler. Hvis den kompetente myndighed beslutter ikke at foretage en sådan kontrol, bør modtageren have mulighed for straks at afsende produktet fra sine lokaler.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Med henblik på etablering af analysedatabanken for isotopdata, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2018/273, sikrer medlemsstaterne, at de prøver af friske druer, som skal analyseres af medlemsstaternes udpegede laboratorier, udtages, behandles og forarbejdes til vin i henhold til instrukserne i del I i bilag III til nærværende forordning.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Antallet af prøver, der skal udtages hvert år til databanken, er fastsat i bilag III, del II. Ved udtagningen af prøver tages der hensyn til vinmarkernes geografiske beliggenhed i de medlemsstater, der er opført på listen i bilag III, del II, og andelen af vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse pr. medlemsstat eller region. Hvert år udtages mindst 25 % af prøverne fra de samme parceller som det foregående år.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant, beslutte, at prøverne af de druer, der dyrkes med henblik på produktion af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, kan udtages af den enhed, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse. I så tilfælde skal udtagningen af prøver koordineres med de udpegede laboratorier i medlemsstaterne i henhold til de instrukser, der er fastsat i bilag III, del I, afsnit A.«

d)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Laboratorierne sender de indsamlede data sammen med en kopi af analyserapporten med resultaterne og fortolkningen af analyserne samt en elektronisk kopi af oplysningsskemaet til ERC-CWS senest den [31. oktober] i det år, der følger efter høsten.«

e)

Stk. 7, litra e), affattes således:

»stiller dossiererne til rådighed for dem, der har genereret oplysningerne i dossiererne, uden unødigt ophold eller urimeligt store omkostninger, således at eventuelle ukorrekte data kan blive rettet.«

2)

I artikel 28 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Meddelelse af de i analysedatabanken indeholdte oplysninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse af EU-reglerne for vinsektoren«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Når det i behørigt begrundede tilfælde er nødvendigt til videnskabelige, statistiske, kontrolmæssige eller retslige formål, kan de i stk. 1 nævnte oplysninger, såfremt de er repræsentative, efter anmodning gøres tilgængelige for de kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til sikring af overholdelsen af EU-reglerne for vinsektoren, og for nationale domstole. Disse oplysninger må kun anvendes til de formål, der angives i anmodningen herom, og skal behandles fortroligt.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Ved en kontrol i en medlemsstat, hvor der er behov for referencedata fra analysedatabanken for isotopdata vedrørende vin, der er fremstillet i en anden medlemsstat, anmoder medlemsstatens kompetente myndighed ERC-CWS om at tage kontakt til det udpegede laboratorium i den medlemsstat, hvori den undersøgte vin fremstilles, for på baggrund af alle relevante tilgængelige data at afgøre, hvorvidt mistanken er begrundet. Det udpegede laboratorium kontrollerer senest en måned efter modtagelsen af anmodningen, hvorvidt den pågældende vin er i overensstemmelse med EU-reglerne for vinsektoren. Hvis denne frist ikke kan overholdes af behørigt begrundede årsager, underretter det udpegede laboratorium ERC-CWS herom, og ERC-CWS skal i så fald:

i)

udtrække de pågældende isotopreferencemålingsdata for den pågældende vin fra analysedatabanken om isotopdata og meddele dem til det organ, der har anmodet herom, eller

ii)

hvis de pågældende isotopreferencemålingsdata ikke kan udtrækkes fra analysedatabanken for isotopdata, men de nødvendige prøver efter anmodning stilles til rådighed for ERC-CWS, yde det organ, der har indgivet anmodningen, bistand ved analysen, herunder ved at fremsende resultaterne af de relevante isotopmålingsdata vedrørende den pågældende vin,

senest en måned efter det tidspunkt, hvor det bliver klart, at den oprindelige frist ikke kan overholdes. I begge tilfælde skal de pågældende isotopreferencemålingsdata fortolkes og meddeles senest to måneder efter datoen for modtagelsen af anmodningen fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den vin, der er genstand for mistanke, blev produceret.«

d)

Følgende stykke tilføjes:

»4.   ERC-CWS offentliggør i anonymiseret form en årlig rapport om de vigtigste resultater af de anmodninger, der er modtaget i henhold til stk. 1 og 2, og om de vigtigste resultater af den kontrol, som medlemsstaterne har gennemført på deres område ved anvendelse af analysedatabanken for isotopdata. ERC-CWS sikrer, at denne rapport ikke indeholder forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Disse resultater meddeles til ERC-CWS inden udgangen af marts i det år, der følger efter indberetningsperioden, og ERC-CWS offentliggør rapporten inden for to måneder.«

e)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 32a

Kontrol af uaftappede vinprodukter

Ved indførsel af uaftappede vinprodukter, der ikke er omfattet af et IT-system eller informationssystem som omhandlet i artikel 14, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273, kan den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udlosningsstedet er beliggende, for at muliggøre kontrollen anmode modtageren af sendingerne af uaftappede vinprodukter om at opbevare disse sendinger på udlosningsstedet i en periode på højst ti arbejdsdage. Modtageren må ikke afsende, overføre eller håndtere en forsendelse, som den kompetente myndighed har udtaget prøver af i nævnte periode, før modtageren er blevet informeret om resultatet af kontrollen.

Efter anmodning fra modtageren giver den kompetente myndighed i tilfælde, hvor den beslutter ikke at foretage kontrol af den pågældende forsendelse, tilladelse til, at sendingen afsendes inden udløbet af den periode, der er nævnt i første afsnit.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 1).

(3)  COM/2020/381 final.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 60).


Top