EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0970

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/970 af 16. juni 2021 om at gøre importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

C/2021/4210

OJ L 214, 17.6.2021, p. 53–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/970/oj

17.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/970

af 16. juni 2021

om at gøre importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 21. december 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (2) (»indledningsmeddelelsen«') om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen til Unionen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»antidumpingproceduren«) som følge af en klage, der blev indgivet den 6. november 2020 af European Industrial Fasteners Institute (»EIFI« eller »klageren«) på vegne af producenter, der tegnede sig for mere end 25 % af den samlede EU-produktion af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål.

1.   VARE, DER SKAL GØRES TIL GENSTAND FOR REGISTRERING

(2)

Den vare, der skal gøres til genstand for registrering (»den pågældende vare«), er visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål, bortset fra varer af rustfrit stål, dvs. træskruer (undtagen svelleskruer), selvskærende skruer, andre skruer og bolte med hoved (med eller uden tilhørende møtrikker eller underlagsskiver, men ikke skruer og bolte til fastgørelse af skinnemateriel) og underlagsskiver med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina« eller »det pågældende land«). Denne vare tariferes i øjeblikket under KN-kode 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (Taric-kode 7318159519 og 7318159589), ex 7318 21 00 (Taric-kode 7318210031, 7318210039, 7318210095 og 7318210098) og ex 7318 22 00 (Taric-kode 7318220031, 7318220039, 7318220095 og 7318220098). Disse KN- og Taric-koder angives kun til orientering.

2.   ANMODNINGEN

(3)

Den 22. januar 2021 indgav klageren en anmodning om registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5. Klageren anmodede om, at importen af den pågældende vare gøres til genstand for registrering, således at der kan anvendes foranstaltninger mod denne import med tilbagevirkende kraft fra datoen for en sådan registrering, forudsat at alle betingelserne i grundforordningen er opfyldt.

(4)

Den 11. marts 2021 fremlagde klageren ajourførte importstatistikker til støtte for sin anmodning om registrering.

(5)

To importører/distributører af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer (Roth Blaas Srl og Eurotec GmbH) og en sammenslutning, der repræsenterer distributører af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer (European Fasteners Distributor Association eller »EFDA«), fremsatte bemærkninger som reaktion på anmodningen. EFDA anmodede om en høring, der fandt sted den 9. marts 2021. Roth Blaas Srl og Eurotec GmbH anmodede ligeledes om en høring, der fandt sted den 11. maj 2021.

3.   BEGRUNDELSE FOR REGISTRERING

(6)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, kan Kommissionen pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne import fra datoen for en sådan registrering, forudsat at alle betingelserne i grundforordningen er opfyldt. Importen kan gøres til genstand for registrering efter anmodning fra EU-erhvervsgrenen, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkeligt bevismateriale til at begrunde en sådan foranstaltning.

(7)

Klageren hævdede, at der på grundlag af de tilgængelige statistikker havde været en betydelig stigning i importen i perioden efter undersøgelsesperioden (juli 2019 til juni 2020) (»UP«), som sandsynligvis i alvorlig grad ville undergrave den afhjælpende virkning af den mulige endelige told. Klageren hævdede desuden, at importørerne ligeledes i betragtning af tidligere dumping af den pågældende vare (3) var eller burde have været bekendt med dumpingpraksis fra de pågældende landes side.

(8)

Kommissionen har undersøgt anmodningen i lyset af grundforordningens artikel 10, stk. 4. Kommissionen efterprøvede, om importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til dumpingen, for så vidt angår omfanget af dumpingen og den påståede eller konstaterede skade. Kommissionen undersøgte også, hvorvidt der var en yderligere betydelig stigning i importen, som på baggrund af tidspunktet for den og omfanget af den samt andre omstændigheder i alvorlig grad ville kunne undergrave den afhjælpende virkning af den endelige antidumpingtold, der skal anvendes.

3.1.   Importørernes kendskab til dumpingen, omfanget heraf og den påståede skade eller tidligere dumping

(9)

På nuværende tidspunkt har Kommissionen tilstrækkelige beviser for, at den pågældende vare importeres fra Kina til dumpingpriser. Klagen indeholdt tilstrækkelige beviser for dumping baseret på en sammenligning af den normale værdi og eksportprisen ab fabrik for den pågældende vare ved salg til eksport til Unionen. Overordnet set og i betragtning af omfanget af de påståede dumpingmargener, som varierede fra 126 % til 270 %, indeholdt disse beviser tilstrækkelig dokumentation for, at de eksporterende producenter foretager dumping.

(10)

Klagen indeholdt også tilstrækkelige beviser for påstået skade for EU-erhvervsgrenen, herunder en negativ udvikling i EU-erhvervsgrenens vigtige resultatindikatorer.

(11)

Disse oplysninger fremgik af både den ikke-fortrolige udgave af klagen og af indledningsmeddelelsen for denne procedure, som blev offentliggjort den 21. december 2020 (4). Gennem offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende er indledningsmeddelelsen et offentligt dokument, der er tilgængeligt for alle importører. Desuden har importørerne i deres egenskab af interesserede parter i undersøgelsen adgang til den ikke-fortrolige udgave af klagen og det ikke-fortrolige dossier. Kommissionen fandt derfor, at importørerne på dette grundlag havde kendskab til eller burde have haft kendskab til denne dumpingpraksis, omfanget heraf og den påståede skade.

(12)

De to importører, der er nævnt i betragtning 5, hævdede, at der ikke var bevis for, at importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til omfanget af den påståede dumping og skade. De to importører hævdede navnlig, at det bevismateriale, som klageren havde fremlagt om dumping og deraf følgende skade, blot var begrænset til det bevismateriale, der blev fremlagt i klagen, og at »kendskab« ville kræve »positivt kendskab« til, at der var tale om dumpingimport, dumpingens omfang og omfanget af den skade, der er forårsaget af denne dumping. EFDA og China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (»CCCME«) hævdede desuden, at der ikke var bevis for, at importørerne havde kendskab til, at EIFI var ved at udarbejde en klage, eller at der blev indledt en undersøgelse, og at der derfor ikke var noget bevis for, at importørerne havde kendskab til, at der fandt skadevoldende dumping sted.

(13)

De samme parter hævdede, at der ikke var nogen tidligere dumping, idet de påpegede, at den skadevoldende dumping, der blev fastslået i 2009 (5), ifølge WTO's tvistbilæggelsesorgan (6) ikke var i overensstemmelse med WTO's antidumpingaftale.

(14)

Som anført i betragtning 11 blev importørerne med offentliggørelsen af indledningsmeddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende gjort bekendt med eller burde i det mindste have haft kendskab til dumpingen. Indledningsmeddelelsen er et offentligt dokument, der er tilgængeligt for alle interesserede parter, herunder importørerne. Desuden har importørerne i deres egenskab af interesserede parter adgang til den ikke-fortrolige udgave af klagen. I modsætning til disse parters påstand er der ikke noget krav i grundforordningen om, at der skal være »positivt kendskab« til dumping, eller at der skal være bevis for, at de faktisk var gjort bekendt med indgivelsen af klagen og/eller indledningen af undersøgelsen, fordi artikel 10, stk. 4, litra c), fastsætter »eller burde have haft kendskab til« for klart at dække de situationer, hvor importørerne faktisk ikke har kendskab til, men burde have haft kendskab til dumping. Efter offentliggørelsen af indledningsmeddelelsen finder Kommissionen, at importørerne faktisk var i stand til at have et positivt kendskab til de foreliggende beviser for skadevoldende dumping, eller at de i det mindste burde have haft kendskab til sådanne beviser. Disse påstande blev derfor afvist.

(15)

I modsætning til, hvad de berørte interesserede parter foreslog, kræver grundforordningens artikel 10, stk. 4, desuden ikke, at Kommissionen tidligere er nået frem til en positiv konklusion om skadevoldende dumping. Det er tilstrækkeligt, at importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til denne dumpingpraksis, omfanget heraf og den påståede skade. Dette var faktisk tilfældet i den nuværende undersøgelse som beskrevet i betragtning 14. Denne påstand blev derfor også afvist.

(16)

For så vidt angår tidligere dumping, er det, i og med at Kommissionen mener, at kravet om kendskab til dumping fra importørernes side er opfyldt, ikke nødvendigt at analysere, om dette krav om tidligere dumping er opfyldt, da dette er et alternativ til kravet om kendskab i henhold til grundforordningens artikel 10, stk. 4, litra c). Derfor er denne påstand ikke begrundet.

(17)

På dette grundlag konkluderede Kommissionen derfor, at registreringskriteriet i grundforordningens artikel 10, stk. 4, litra c), var opfyldt.

3.2.   Yderligere betydelig stigning i importen

(18)

Kommissionen analyserede dette kriterium i grundforordningens artikel 10, stk. 4, litra d), på grundlag af de statistiske data vedrørende importen af den pågældende vare fra Kina, som findes i Surveillance 2-databasen. For at vurdere, om der var sket en yderligere betydelig stigning siden indledningen af undersøgelsen, definerede Kommissionen først de perioder, der skulle sammenlignes. På den ene side vurderede den importoplysningerne fra Kina efter indledningen af antidumpingundersøgelsen (dvs. det tidspunkt, hvor importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til dumping) indtil den senest tilgængelige periode, dvs. perioden mellem januar 2021 og april 2021. På den anden side tog Kommissionen den kinesiske import for samme periode i UP og den månedlige gennemsnitlige importmængde i hele UP i betragtning.

(19)

Sammenligningen viser, at den gennemsnitlige månedlige importmængde fra Kina udviklede sig som følger:

Tabel 1

Importmængden fra de pågældende lande (ton)

Importmængde (månedligt gennemsnit)

Undersøgelsesperioden (juli 2019-juni 2020)

Januar-april 2020

Januar-april 2021

Delta

Januar-april 2021 i forhold til undersøgelsesperioden

Januar-april 2021 i forhold til januar-april 2020

Kina

20 040

18 583

26 528

+ 32 %

+ 43 %

Kilde: Surveillance 2-databasen.

(20)

På grundlag af disse statistiske oplysninger fandt Kommissionen, at den gennemsnitlige månedlige importmængde af den pågældende vare fra Kina i perioden fra januar 2021 til marts 2021, dvs. efter indledningen af antidumpingundersøgelsen, var 32 % højere end den gennemsnitlige månedlige import i UP og 43 % højere end i samme periode i det foregående år i UP.

(21)

EFDA hævdede, at der ikke var nogen væsentlig stigning i importen, og pegede på klagen, der viste et fald i importen fra Kina mellem 2019 og UP, og hævdede, at enhver stigning efter UP kun ville afspejle hidtidige handelsstrømme, og at enhver stigning i 2020 kun ville afspejle genoprettelsen af markedet efter dets stagnation som følge af covid-19-pandemien. EFDA hævdede også, at importørerne i betragtning af den manglende forsyning af standardskruer i Unionen var nødsaget til at importere disse varer fra Kina, som var den eneste pålidelige forsyningskilde. De tilføjede, at da EU-erhvervsgrenen også selv importerede standardskruer, forårsagede den selv — i det mindste delvist — stigningen i importen. Endelig fremførte EFDA, at importen fra Kina kun erstattede importen fra andre tredjelande.

(22)

CCCME fremførte ligeledes, at der ikke var nogen stigning i importen mellem 2019 og UP, og hævdede, at selv om der har været en stigning i importen mellem 2019 og 2020, kan en sådan stigning ikke betragtes som væsentlig, navnlig i betragtning af at den samlede import (Kina og andre tredjelande) faldt i denne periode. CCCME hævdede også, at de oplysninger, som klageren fremlagde i sin anmodning om registrering, ikke var repræsentative, da de vedrørte forsendelser, der allerede var bestilt og afsendt forud for udløbet af UP og forud for indledningen af undersøgelsen. CCCME hævdede også, at EU-erhvervsgrenen i det mindste delvist selv forårsagede stigningen i importen.

(23)

De to ovennævnte importører hævdede, at stigningen i importen ikke var betydelig og under alle omstændigheder var begrundet i en stigning i efterspørgslen efter skruer, bolte, møtrikker og lignende varer som følge af stagnation på EU-markedet i første halvdel af 2020 som følge af covid-19-pandemien. De hævdede endvidere, at der på grund af covid-19-pandemien er sket en reduktion i fragtudbuddet og den tilgængelige containerplads, hvilket har medført en betydelig stigning i fragtomkostningerne. Dette gjorde forsendelser fra Kina stadig mere vanskelige, og lageropbygning var ikke en holdbar løsning.

(24)

EFDA hævdede, at der ikke var nogen oplagring i Unionen, og at EFDA-medlemmerne tværtimod havde vanskeligt ved at opfylde efterspørgslen fra deres kunder i Unionen som følge af den vanskelige forsyningssituation, der er beskrevet nærmere i betragtning 44.

(25)

Som anført i betragtning 18 fandt Kommissionen, at for at vurdere en stigning i importen bør perioden efter indledningen af den nuværende undersøgelse (januar 2021 til marts 2021) anvendes som reference, da importørerne først fra denne periode havde kendskab til eller burde have haft kendskab til dumpingpraksis. Som det fremgår af ovenstående tabel 1, viser sammenligningen af udviklingen i importen i de tre måneder efter indledningen af undersøgelsen med den samme periode i UP på den ene side og med det månedlige gennemsnit i UP på den anden side klart en betydelig stigning i importen på over 30 % i begge tilfælde.

(26)

Argumentet vedrørende EU-efterspørgslen efter den pågældende vare som følge af covid-19-pandemien er ikke direkte relevant for vurderingen af, om en betydelig stigning i importen fandt sted i henhold til grundforordningens artikel 10, stk. 4, hvilket er et objektivt kriterium og ikke kræver en vurdering af årsagerne til en sådan stigning. Selv hvis dette argument var relevant, bemærker Kommissionen under alle omstændigheder, at importen af den pågældende vare fra Kina efter indledningen af undersøgelsen (januar til marts 2021) også steg med 35 % i forhold til samme periode i 2019 (før pandemien). De tilgængelige statistikker bekræfter derfor under alle omstændigheder ikke de fremsatte påstande om, at stigningen i importen blot udgør en bedring oven på den tidligere stagnation på EU-markedet. Stigningen i importen er snarere lige så tydelig i forhold til importmængden i de første tre måneder af 2019, dvs. hvor markedet ikke blev påvirket af pandemien.

(27)

Hvad angår påstanden vedrørende forsyningssituationen i Unionen, er dette også en betragtning, der ikke er direkte relevant i forbindelse med det objektive kriterium vedrørende stigningen i importen i henhold til grundforordningens artikel 10, stk. 4, litra d), for registrering af importen. Disse betragtninger kan være relevante og vurderes i forbindelse med Unionens interesser, jf. grundforordningens artikel 21. Denne påstand var derfor irrelevant og skulle ikke behandles i denne sammenhæng.

(28)

Hvad angår argumentet om, at lageropbygning ikke ville være en holdbar løsning på grund af de øgede transportomkostninger, underbygges denne påstand ikke af importstatistikkerne, som klart viser en betydelig stigning i importen i de første tre måneder efter indledningen af undersøgelsen, jf. tabel 1 ovenfor. Under alle omstændigheder ville denne påstand ikke have nogen betydning for kravet om en yderligere stigning i importen, som er et objektivt kriterium. Påstanden blev derfor afvist.

(29)

På baggrund af ovenstående betragtninger konkluderede Kommissionen, at det andet kriterium for registrering også var opfyldt.

3.3.   Undergravning af toldens afhjælpende virkninger

(30)

Kommissionen har tilstrækkelige beviser for, at yderligere skade ville blive forårsaget af en fortsat stigning i importen fra Kina, også på baggrund af tidspunktet herfor, mængden og andre omstændigheder, hvilket sandsynligvis i alvorlig grad ville undergrave de afhjælpende virkninger af en eventuel endelig antidumpingtold.

(31)

Som fastslået i betragtning 18-29 er der tilstrækkelige beviser for en betydelig stigning i importen som helhed af den pågældende vare i perioden efter indledningen af undersøgelsen. Den betydelige stigning peger allerede i retning af en sandsynlig undergravning af den afhjælpende virkning af en endelig told, hvis de retlige betingelser er opfyldt.

(32)

Med hensyn til importpriser er den gennemsnitlige importpris fra det pågældende land ifølge Surveillance 2-databasen steget med 6,0 %, når perioden fra januar 2021 til april 2021 sammenlignes med samme periode i det foregående år, og er steget med 7,3 %, når der sammenlignes med det månedlige gennemsnit i undersøgelsesperioden, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2

Det pågældende lands importpriser (EUR/ton)

Gennemsnitlig importpris

Undersøgelsesperioden (juli 2019-juni 2020)

Januar-april 2020

Januar-april 2021

Prisstigning (%) januar-april 2021 i forhold til undersøgelsesperioden

Prisstigning (%) januar-april 2021 i forhold til januar-april 2020

Kina

1 484

1 465

1 573

6,0 %

7,3 %

(33)

Denne prisstigning skal imidlertid ses i sammenhæng med en stigning i både det vigtigste råmateriale til fremstilling den pågældende vare og i de internationale fragtomkostninger, begge fra andet halvår af 2020 som beskrevet nedenfor.

(34)

Hvad angår råmaterialerne, er den pågældende vare hovedsagelig fremstillet af stål, nemlig varmvalsede bredbånd. Ifølge de oplysninger, der foreligger på nuværende tidspunkt, udgør stål ca. 70 % af de samlede omkostninger til fremstilling af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer. Prisen på stål er steget på verdensplan mellem april 2020 og april 2021, og med over 50 % på alle de vigtigste markeder (7). Kina er ingen undtagelse, og prisstigningen på varmvalsede bredbånd mellem april 2020 og april 2021 er på 74 % (8). Prisstigningen på den pågældende vare importeret fra Kina i de første tre måneder af 2021 (dvs. 6,1 % sammenlignet med samme periode i 2020 eller 4,9 % sammenlignet med den gennemsnitlige månedlige værdi i UP) er betydeligt lavere end den samlede stigning i omkostningerne ved det vigtigste råmateriale, nemlig varmvalsede bredbånd (74 %). Set i lyset af dette er denne prisstigning derfor i overvejende grad utilstrækkelig til at dække den massive stigning i råmaterialepriserne, hvilket tyder på et betydeligt pristryk, og vil derfor sandsynligvis i væsentlig grad undergrave den afhjælpende virkning af den eventuelle endelige antidumpingtold.

(35)

Med hensyn til fragt anførte de interesserede parter, at de samlede forsendelsesomkostninger, navnlig mellem Asien og Europa, i anden halvdel af 2020 blev usædvanligt store. Beviser for denne stigning, der ofte er nået op på 150 %, er offentligt tilgængelige (9). Fragtomkostningerne tegner sig for ca. 3 % af fakturaprisen til Europa baseret på de ikke-efterprøvede besvarelser fra de eksporterende producenter i stikprøven. Dette peger i retning af, at mere end halvdelen af den observerede prisstigning på importen af den pågældende vare allerede kunne forklares med udviklingen i fragtomkostningerne. Hvis denne anden faktor tages i betragtning, tyder det på, at prisen på den pågældende vare rent faktisk faldt, da godstransportens virkninger er til fordel for leverandøren af søtransporttjenesterne og også ligger uden for de eksporterende producenters prissætningsposition.

(36)

Desuden fandt prisstigningen sted i en sammenhæng, hvor det umiddelbare bevismateriale viste en underbudsmargen på mellem 27 % og 72 % og en målprisunderbudsmargen på mellem 41 % og 251 %. Importpriserne forblev derfor på et betydeligt skadevoldende niveau og faldt endda i relative tal set i lyset af den globale omkostningsstigning for stål og fragt.

(37)

De betydelige yderligere importmængder, der er registreret efter indledningen af undersøgelsen, vil med stor sandsynlighed også føre til en stigning i markedsandelen for den kinesiske import.

(38)

Ovennævnte to importører, EFDA og CCCME, hævdede, at det er tvivlsomt, om EU-erhvervsgrenen led væsentlig skade, og at en sådan skade ville være forårsaget af importen fra Kina. De to importører hævdede, at der ikke ville være beviser for væsentlig skade i klagen. EFDA og CCCME henviste til Retten (10) og hævdede, at Kommissionen, når den vurderer, om importen »i alvorlig grad undergraver toldens afhjælpende virkninger«, bør vurdere, om EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, når der ikke findes sådant bevismateriale i klagen.

(39)

CCCME hævdede desuden, at en eventuel stigning i importen ikke »i alvorlig grad kunne undergrave toldens afhjælpende virkninger«, da EU-erhvervsgrenen hovedsagelig fremstiller specielle skruer, bolte, møtrikker og lignende varer, som ikke konkurrerede med importen fra Kina, som overvejende er standardskruer.

(40)

Med hensyn til disse påstande fandt Kommissionen, jf. indledningsmeddelelsen, at der i klagen er tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at EU-erhvervsgrenen led væsentlig skade som følge af importen af den pågældende vare fra Kina, og disse argumenter blev derfor afvist.

(41)

For så vidt angår CCCME's påstand om, at importen fra Kina ikke konkurrerede med EU-erhvervsgrenens salg på EU-markedet, var denne ikke understøttet af beviser og er i modstrid med de umiddelbare beviser, der blev fremlagt i klagen, og som viste en stigning i dumpingimporten fra Kina, som faldt sammen med forværringen af EU-erhvervsgrenens situation, jf. indledningsmeddelelsen. Denne påstand blev derfor afvist.

(42)

På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen, at alle ovennævnte elementer peger i retning af, at den yderligere stigning i importen fra Kina efter indledningen af undersøgelsen, også på baggrund af tidspunktet herfor, mængden og andre omstændigheder, sandsynligvis i alvorlig grad vil undergrave de afhjælpende virkninger af en eventuel endelig antidumpingtold. Dette kriterium i grundforordningens artikel 10, stk. 4, litra d), var derfor også opfyldt.

3.4.   Andre argumenter fremført af de interesserede parter

(43)

De to ovennævnte importører hævdede, at det bevismateriale, der var nødvendigt for registrering, burde være af højere standard end det bevismateriale, der kræves for at indlede proceduren, navnlig i betragtning af en eventuel anvendelse af tolden med tilbagevirkende kraft.

(44)

EFDA hævdede, at opkrævning af den endelige told med tilbagevirkende kraft ville være i strid med Unionens interesser. De hævdede for det første, at EU-erhvervsgrenen ikke ville være i stand til at levere standardskruer, og at disse standardskruer derfor skulle importeres fra Kina. I den forbindelse hævdede EFDA, at det ville blive stadig vanskeligere at importere skruer, bolte, møtrikker og lignende varer fra Kina på grund af de lange leveringstider, kinesiske eksportørers afvisning af at levere skruer, bolte, møtrikker og lignende varer i afventning af resultatet af den nuværende undersøgelse, manglen på uudnyttet kapacitet i Kina og manglen på containere fra Asien, som blev forværret af blokeringen af Suezkanalen. EFDA påpegede også, at der generelt var mangel på råmaterialer til producenter af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer i Unionen, og at der ikke ville være andre pålidelige forsyningskilder end Kina til rådighed. For det andet hævdede EFDA, at registreringen af importen og indførelsen af midlertidige foranstaltninger som følge af denne dårlige forsyningssituation ville have en skadelig indvirkning på aftagerindustrien, og at der ikke er behov for at opkræve endelig told med tilbagevirkende kraft fra datoen for registrering.

(45)

CCCME hævdede ligeledes, at standardskruer næsten ikke er tilgængelige i Unionen, og at der ikke fandtes andre pålidelige forsyningskilder end Kina.

(46)

Med hensyn til standarden af beviserne for registrering analyserede Kommissionen statistiske data fra Surveillance 2-databasen samt andre foreliggende oplysninger, som viste en betydelig stigning i importen til prisniveauer, der med stor sandsynlighed er skadevoldende. Dette bevismateriale er fuldt ud pålideligt, og disse parter har ikke underbygget, hvordan dette bevismateriale ikke ville være pålideligt, eller hvilket bedre bevismateriale der ville være til rådighed, og som ikke er blevet anvendt. Denne påstand blev derfor afvist.

(47)

For så vidt angår den bevisstandard, der kræves i henhold til grundforordningens artikel 10, stk. 4, baserede Kommissionen sine konklusioner på de bedste foreliggende oplysninger på dette stadium, herunder den klage, der førte til indledningen af undersøgelsen. Det er ikke nødvendigt at have positive resultater i denne henseende, da sådanne resultater pr. definition aldrig kunne opnås forud for indførelsen af midlertidige foranstaltninger. Enhver anden tilgang ville helt fratage registreringsværktøjet dets effektive virkning. Med hensyn til de øvrige påstande fremsat af EFDA vedrører de enten opkrævning af endelig told med tilbagevirkende kraft og/eller indførelse af midlertidige foranstaltninger. Kommissionen bemærker, at beslutningen om at indføre midlertidige foranstaltninger og efterfølgende beslutningen om eventuelt at opkræve told med tilbagevirkende kraft på grundlag af denne forordning om registrering først vil blive truffet på et senere tidspunkt i proceduren. Disse påstande anses derfor for irrelevante i forbindelse med denne forordning om registrering. Det samme gælder for påstande vedrørende Unionens interesser, som ifølge Kommissionen er en af betingelserne for at indføre midlertidige eller endelige antidumpingforanstaltninger i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21, men som ikke behøver at blive analyseret, når der foretages en vurdering af behovet for registrering af importen eller anvendelse af en sådan endelig told med tilbagevirkende kraft. Denne påstand var derfor irrelevant og skulle ikke behandles i denne sammenhæng.

(48)

EFDA påpegede, at det i grundforordningens artikel 14, stk. 5a, specifikt kræves, at betingelserne i grundforordningens artikel 10, stk. 4, litra c) og d), er opfyldt. EFDA hævdede med andre ord, at der i en afgørelse fra Kommissionen om registrering af importen også bør tages hensyn til disse kriterier, når importen registreres i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, dvs. når den er baseret på en anmodning fra EU-erhvervsgrenen.

(49)

Det bemærkes, at Kommissionen, jf. betragtning 8, i overensstemmelse med lovgivningen og dens faste praksis ved anvendelsen af artikel 14, stk. 5, undersøgte anmodningen om registrering i lyset af grundforordningens artikel 10, stk. 4, som fastsætter de materielle betingelser for at fortsætte registreringen. Som nærmere beskrevet i betragtning 9-42 blev artikel 10, stk. 4, litra c) og d), i grundforordningen anset for at være opfyldt, og EFDA's påstande i denne henseende blev derfor afvist.

3.5.   Ret til forsvar og indsigt

(50)

EFDA og CCCME hævdede, at visse yderligere oplysninger fra EIFI vedrørende dets anmodning om registrering først blev stillet til rådighed for de interesserede parter flere uger senere, hvilket ville have frataget dem muligheden for at udøve deres legitime ret til forsvar.

(51)

CCCME hævdede også, at Kommissionen bør offentliggøre enhver afgørelse om at registrere importen i tilstrækkelig god tid i forvejen og dermed give interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger til en sådan afgørelse.

(52)

Kommissionen bemærker, at de ikke-fortrolige oplysninger fra klageren faktisk blev stillet til rådighed for interesserede parter, der fremsatte yderligere bemærkninger. Kommissionen godtog og vurderede alle disse bemærkninger, inden den traf en afgørelse. Kommissionen fandt derfor, at parternes ret til forsvar var fuldt ud indrømmet i denne henseende.

(53)

Med hensyn til anmodningen om forudgående underretning skal det bemærkes, at en sådan foranstaltning hverken er fastsat eller påkrævet i henhold til grundforordningen. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 5, kan Kommissionen pålægge toldmyndighederne at tage passende skridt til at registrere importen efter en anmodning, der indeholder tilstrækkelige beviser til at berettige en sådan foranstaltning. Det skal også bemærkes, at interesserede parter i henhold til artikel 1, stk. 3, i denne forordning får mulighed for at fremsætte bemærkningerog blive hørt senest 21 dage efter offentliggørelsen. Endelig påpeger Kommissionen også, at enhver afgørelse om at anvende endelige antidumpingforanstaltninger med tilbagevirkende kraft vil blive fremlagt for interesserede parter i overensstemmelse med grundforordningens artikel 10, stk. 5. Denne anmodning blev derfor afvist.

4.   SAGSFORLØB

(54)

Kommissionen har konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige registreringen af importen af den pågældende vare i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5.

(55)

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der foreligger særlige grunde til, at de bør høres.

5.   REGISTRERING

(56)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør importen af den pågældende vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at hvis undersøgelserne skulle føre til indførelse af antidumpingtold, kan denne told, hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, opkræves med tilbagevirkende kraft af den registrerede import i overensstemmelse med gældende retlige bestemmelser.

(57)

Enhver fremtidig forpligtelse udspringer af resultaterne af antidumpingundersøgelsen.

(58)

I de påstande i klagen, hvori der anmodes om indledning af en antidumpingundersøgelse, antages der at være tale om dumpingmargener på mellem 126 % og 270 % og en skadestærskel på mellem 41 % og 251 % for den pågældende vare. Størrelsen af den mulige fremtidige betalingsforpligtelse vil normalt blive fastsat til det laveste af disse niveauer, jf. grundforordningens artikel 7, stk. 2.

6.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(59)

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne registrering, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (11) om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036 pålægges det herved toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål, bortset fra varer af rustfrit stål, dvs. træskruer (undtagen svelleskruer), selvskærende skruer, andre skruer og bolte med hoved (med eller uden tilhørende møtrikker eller underlagsskiver, men ikke skruer og bolte til fastgørelse af skinnemateriel) og underlagsskiver. Disse varer tariferes i øjeblikket under KN-kode 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (Taric-kode 7318159519 og 7318159589), ex 7318 21 00 (Taric-kode 7318210031, 7318210039, 7318210095 og 7318210098) og ex 7318 22 00 (Taric-kode 7318220031, 7318220039, 7318220095 og 7318220098) og har oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.   Alle interesserede parter opfordres til skriftligt at give deres synspunkter til kende, fremlægge beviser eller anmode om at blive hørt senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT C 442 af 21.12.2020, s. 6.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 29 af 31.1.2009, s. 1) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/519 af 26. marts 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som udvidet til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 82 af 27.3.2015, s. 78).

(4)  Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT C 442 af 21.12.2020, s. 6).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 af 26. januar 2009 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 29 af 31.1.2009, s. 1).

(6)  WTO's tvistbilæggelsesinstans: Panelets rapport, WT/DS397/RW af 7. august 2015 og Appelinstansens rapport, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW af 18. januar 2016.

(7)  https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021; https://tradingeconomics.com/commodity/steel; https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html.

(8)  https://www.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures-historical-data.

(9)  https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50be9adfc6.

(10)  Dom i Stemcor London og Samac Steel Supplies mod Kommissionen, T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, præmis 83.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


Top