EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0957

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/957 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

C/2021/4032

OJ L 211, 15.6.2021, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/957/oj

15.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/957

af 31. maj 2021

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages foranstaltninger vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Gerassimos THOMAS

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Varen er oval og måler ca. 180 cm i længden og 95 cm i bredden på sit bredeste punkt. Den består af løst trikotagestof, som skaber en netlignende struktur, der er fastgjort til et oppusteligt rør af plast, der omkranser tekstilstoffet. En oppustelig pude af plast er fastgjort til den ene side af røret. Røret og puden er fuldstændig omgivet af vævet tekstilstof bestående af garn af endeløse syntetiske fibre.

Varens yderside består udelukkende af tekstilmaterialer og udgør en større del end varens plastmaterialer. Navnlig består den netlignende struktur, som brugeren ligger på, udelukkende af tekstilmateriale. Plastmaterialerne har dog en større vægt og værdi end varens tekstilmaterialer.

Varen er konstrueret til at flyde på vand på samme måde som en luftmadras.

Se billedet  (*1).

6306 90 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1, 3 b) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 7 f) til afsnit XI og teksten til KN-kode 6306 og 6306 90 00 .

Varen er en sammensat vare bestående af forskellige materialer (tekstilstof og plast) i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 b).

Tarifering under KN-kode 3926 90 97 som andre varer af plast er udelukket, da varen har objektive egenskaber som en tekstilvare ved syn, berøring og anvendelse, idet materialet på varens yderside udelukkende består af tekstilmateriale. Selv om plasten spiller en vigtig rolle i forbindelse med varens anvendelse som flydeanordning, er det netlignende tekstilstof i midten afgørende for, at en person kan ligge på anordningen, mens den flyder på vandet. Tekstilmaterialerne (materialet på ydersiden og det netlignende trikotagestof) er derfor som helhed karaktergivende for varen i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 b).

På grund af varens objektive egenskaber (den er beregnet til at blive medbragt til forskellige steder og til at blive benyttet midlertidigt der, den er let, den er nem at transportere og klargøre, og den har ligheder med luftmadrasser), er den til brug for camping. Se også de forklarende bemærkninger til KN, pos. 6306 90 00 , og de forklarende bemærkninger til HS, pos. 6306 , andet stykke, nr. 5).

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 6306 90 00 som campingudstyr.

Image 1


(*1)  Billedet er kun vejledende.


Top