EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0916

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/916 af 12. marts 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) for så vidt angår den på forhånd fastsatte liste over jobgrupper, der anvendes i ansøgningsskemaet

C/2021/1574

EUT L 201 af 8.6.2021, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/916/oj

8.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/916

af 12. marts 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) for så vidt angår den på forhånd fastsatte liste over jobgrupper, der anvendes i ansøgningsskemaet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (1), særlig artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2018/1240 oprettes et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (»ETIAS«), som er et system for udstedelse af rejsetilladelse til visumfritagne tredjelandsstatsborgere, der søger at komme ind på medlemsstaternes område.

(2)

I forbindelse med det ETIAS-ansøgningsskema, som hver ansøger skal udfylde, vil ansøgerne skulle anføre personoplysninger vedrørende deres nuværende beskæftigelse. Til det formål skal ansøgerne vælge deres nuværende beskæftigelse fra en på forhånd fastsat liste over jobgrupper.

(3)

Der bør derfor opstilles en på forhånd fastsat liste over jobgrupper. Listen bør udarbejdes på grundlag af den internationale fagklassifikation (ISCO), der er vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation. For at sikre, at oplysningerne om ansøgernes beskæftigelse er tilstrækkeligt specifikke, bør ansøgerne som minimum skulle vælge jobgruppe på niveau 2 (overgruppe) i klassifikationen, men også på niveau 3 (mellemgruppe) eller 4 (undergruppe), hvis det er muligt.

(4)

For at gøre ansøgningsskemaet så brugervenligt som muligt bør udformningen af det elektroniske skema sikre, at kun de relevante valgmuligheder vises, samt at ansøgeren aktivt ledes hen imod sin relevante jobgruppe gennem filtrering af de forskellige valgmuligheder på baggrund af de allerede foretagne valg.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2018/1240, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EU) 2018/1240 imidlertid bygger på Schengenreglerne, meddelte Danmark i henhold til artikel 4 i nævnte protokol den 21. december 2018 sin beslutning om at gennemføre forordning (EU) 2018/1240 i sin nationale lovgivning.

(6)

Denne forordning udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (2); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(7)

For så vidt angår Island og Norge, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (3), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (4).

(8)

For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (6).

(9)

For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (8).

(10)

For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(11)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (9) og afgav udtalelse den 4. september 2020 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Angivelse af nuværende beskæftigelse i ansøgningsskemaet

1.   I henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240 angiver ansøgeren sin nuværende beskæftigelse i ansøgningsskemaet ved at vælge en af følgende valgmuligheder:

a)

ansat

b)

selvstændig

c)

ledig/ikke i beskæftigelse

d)

pensioneret eller

e)

studerende.

2.   Hvis ansøgeren vælger stk. 1, litra a) eller b), vælges endvidere den jobgruppe på niveau 1 (hovedgruppe) og 2 (overgruppe), der svarer til hans eller hendes nuværende beskæftigelse i den på forhånd fastsatte liste over jobgrupper, der er anført i bilaget.

3.   Hvis der på det valgte jobgruppeniveau er mulighed for at fastlægge ansøgerens beskæftigelse endnu nærmere på niveau 3 (mellemgruppe) eller 4 (undergruppe), vil ansøgeren skulle vælge det mest detaljerede af de viste jobgruppeniveauer.

4.   Hvis ansøgeren er mindreårig, skal det kun være muligt at se og vælge mellem valgmulighederne i stk. 1, litra a), b), c) eller e).

5.   Ansøgningsskemaet skal hjælpe ansøgeren med at finde sin relevante jobgruppe gennem filtrering af de forskellige valgmuligheder på baggrund af de allerede foretagne valg.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(4)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(6)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(7)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(8)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

På forhånd fastsat liste over jobgrupper, der anvendes i ansøgningsskemaet

Ansøgerne skal ved ansøgning om en ETIAS-rejsetilladelse vælge en jobgruppe fra nedenstående på forhånd fastsatte liste over jobgrupper. Listen over valgmulighederne vises først, når ansøgerne har angivet, at de er »ansatte« eller »selvstændige«.

Listen er udarbejdet på grundlag af de hovedgrupper, overgrupper, mellemgrupper og undergrupper, der anvendes i den internationale fagklassifikation 2008 (ISCO-08):

Niveau 1: hovedgrupper

Niveau 2: overgrupper

Niveau 3: mellemgrupper

Niveau 4: undergrupper

1.   Ledelsesarbejde

1.1.

Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer

1.1.1.

Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer

1.1.1.1.

Øverste ledelse i lovgivende myndigheder

1.1.1.2.

Øverste ledelse i offentlige virksomheder

1.1.1.3.

Ledelse af stamme- og landsbysamfund

1.1.1.4.

Øverste ledelse i interesseorganisationer

1.1.2.

Øverste virksomhedsledelse

1.2.

Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner

1.2.1.

Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner

1.2.1.1.

Ledelse inden for økonomifunktioner

1.2.1.2.

Ledelse inden for HR-funktioner

1.2.1.3.

Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området

1.2.1.4.

Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner

1.2.2.

Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner

1.2.2.1.

Ledelse af salg og marketing

1.2.2.2.

Ledelse af reklame og PR

1.2.2.3.

Ledelse af kommerciel forskning og udvikling

1.3.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed

1.3.1.

Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri

1.3.1.1.

Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug

1.3.1.2.

Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri

1.3.2.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.

1.3.2.1.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed

1.3.2.2.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding

1.3.2.3.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed

1.3.2.4.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.

1.3.3.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi

1.3.4.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag

1.3.4.1.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn

1.3.4.2.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet

1.3.4.3.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen

1.3.4.4.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område

1.3.4.5.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet

1.3.4.6.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet

1.3.4.7.

Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag

1.4.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder

1.4.1.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration

1.4.1.1.

Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller

1.4.1.2.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration

1.4.2.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel

1.4.3.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder

1.4.3.1.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur

1.4.3.2.

Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder

2.   Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område

2.1.

Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed

2.1.1.

Arbejde inden for fysik og geologi

2.1.1.1.

Arbejde inden for fysik og astronomi

2.1.1.2.

Arbejde inden for meteorologi

2.1.1.3.

Arbejde inden for kemi

2.1.1.4.

Arbejde inden for geologi og geofysik

2.1.2.

Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier

2.1.3.

Arbejde inden for biovidenskab

2.1.3.1.

Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder

2.1.3.2.

Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

2.1.3.3.

Arbejde inden for miljøbeskyttelse

2.1.4.

Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)

2.1.4.1.

Ingeniørarbejde i industri og produktion

2.1.4.2.

Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg

2.1.4.3.

Ingeniørarbejde inden for miljø

2.1.4.4.

Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer

2.1.4.5.

Ingeniørarbejde inden for kemi

2.1.4.6.

Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder

2.1.4.7.

Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)

2.1.5.

Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi

2.1.5.1.

Ingeniørarbejde inden for elektricitet

2.1.5.2.

Ingeniørarbejde inden for elektronik

2.1.5.3.

Ingeniørarbejde inden for telekommunikation

2.1.6.

Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design

2.1.6.1.

Arbejde med bygningsarkitektur

2.1.6.2.

Arbejde med landskabsarkitektur

2.1.6.3.

Arbejde med produkt- og tøjdesign

2.1.6.4.

Arbejde med by- og trafikplanlægning

2.1.6.5.

Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde

2.1.6.6.

Arbejde med grafisk og multimediedesign

2.2.

Arbejde inden for sundhedsområdet

2.2.1.

Lægearbejde

2.2.1.1.

Almindeligt lægearbejde

2.2.1.2.

Speciallægearbejde

2.2.2.

Sygeplejerske- og jordemoderarbejde

2.2.2.1.

Sygeplejerskearbejde

2.2.2.2.

Jordemoderarbejde

2.2.3.

Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling

2.2.3.1.

Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling

2.2.3.2.

Paramedicinsk arbejde

2.2.3.3.

Paramedicinsk arbejde

2.2.4.

Dyrlægearbejde

2.2.5.

Andet sundhedsarbejde

2.2.5.1.

Tandlægearbejde

2.2.5.2.

Farmaceutarbejde

2.2.5.3.

Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne

2.2.5.4.

Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde

2.2.5.5.

Kost- og ernæringsarbejde

2.2.5.6.

Arbejde inden for audiologi og logopædi

2.2.5.7.

Optiker/optometristarbejde

2.2.5.8.

Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds

2.3.

Undervisning og pædagogisk arbejde

2.3.1.

Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter

2.3.2.

Undervisning ved erhvervsuddannelser

2.3.3.

Almen undervisning efter grundskoleniveau

2.3.4.

Undervisning og pædagogisk arbejde

2.3.4.1.

Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)

2.3.4.2.

Undervisning før grundskoleniveau

2.3.5.

Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde

2.3.5.1.

Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder

2.3.5.2.

Specialundervisning

2.3.5.3.

Anden sprogundervisning

2.3.5.4.

Anden musik- og sangundervisning

2.3.5.5.

Anden undervisning inden for kreative fag

2.3.5.6.

Anden undervisning inden for informationsteknologi

2.3.5.7.

Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds

2.4.

Arbejde inden for økonomi, administration og salg

2.4.1.

Arbejde inden for finans og økonomi

2.4.1.1.

Revisions- og regnskabscontrollerarbejde

2.4.1.2.

Rådgivning inden for finans, forsikring og investering

2.4.1.3.

Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring

2.4.2.

Arbejde inden for virksomhedsadministration — privat og offentlig

2.4.2.1.

Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation

2.4.2.2.

Arbejde med virksomhedsstrategi/policy

2.4.2.3.

Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR

2.4.2.4.

Arbejde med personaleudvikling og -oplæring

2.4.3.

Arbejde inden for salg, marketing og PR

2.4.3.1.

Arbejde inden for reklame og marketing

2.4.3.2.

Arbejde inden for PR

2.4.3.3.

Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)

2.4.3.4.

Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi

2.5.

Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi

2.5.1.

Udvikling og analyse af software og applikationer

2.5.1.1.

Systemanalytikerarbejde

2.5.1.2.

Softwareudvikling

2.5.1.3.

Web- eller multimedieudvikling

2.5.1.4.

Vedligeholdelse og dokumentation af software

2.5.1.5.

Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring

2.5.2.

Arbejde med databaser og netværk

2.5.2.1.

Design og administration af databaser

2.5.2.2.

Systemadministration

2.5.2.3.

Arbejde med computernetværk

2.5.2.4.

Andet arbejde med databaser og netværk

2.6.

Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur

2.6.1.

Juridisk arbejde

2.6.1.1.

Advokatarbejde

2.6.1.2.

Dommerarbejde

2.6.1.3.

Andet juridisk arbejde

2.6.2.

Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde

2.6.2.1.

Arkivar- og museumsinspektørarbejde

2.6.2.2.

Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde

2.6.3.

Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion

2.6.3.1.

Arbejde inden for samfundsøkonomi

2.6.3.2.

Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder

2.6.3.3.

Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab

2.6.3.4.

Arbejde inden for psykologi

2.6.3.5.

Socialrådgivningsarbejde

2.6.3.6.

Arbejde inden for religion

2.6.4.

Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde

2.6.4.1.

Forfatterarbejde

2.6.4.2.

Journalistisk arbejde

2.6.4.3.

Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde

2.6.5.

Arbejde med kunst og kreative fag

2.6.5.1.

Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter

2.6.5.2.

Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang

2.6.5.3.

Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi

2.6.5.4.

Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner

2.6.5.5.

Skuespilarbejde

2.6.5.6.

Speakerarbejde på radio, TV og andre medier

2.6.5.7.

Andet arbejde med kunst og kreative fag

3.   Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau

3.1.

Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart

3.1.1.

Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed

3.1.1.1.

Teknikerarbejde inden for kemisk og fysisk videnskab

3.1.1.2.

Teknikerarbejde inden for byggeri og anlæg

3.1.1.3.

Teknikerarbejde inden for det elektriske område

3.1.1.4.

Teknikerarbejde inden for det elektroniske område

3.1.1.5.

Teknikerarbejde inden for det mekaniske område

3.1.1.6.

Teknikerarbejde inden for det kemiske område

3.1.1.7.

Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi

3.1.1.8.

Teknisk tegnearbejde

3.1.1.9.

Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed

3.1.2.

Tilsynsførende inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed

3.1.2.1.

Tilsynsførende inden for råstofudvinding

3.1.2.2.

Tilsynsførende inden for fremstillingsvirksomhed

3.1.2.3.

Tilsynsførende inden for bygge- og anlægsvirksomhed

3.1.3.

Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring

3.1.3.1.

Teknisk kontrolarbejde på kraftværker

3.1.3.2.

Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg

3.1.3.3.

Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg

3.1.3.4.

Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier

3.1.3.5.

Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion

3.1.3.6.

Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring

3.1.4.

Teknikerarbejde inden for biovidenskab

3.1.4.1.

Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)

3.1.4.2.

Landbrugsteknikerarbejde

3.1.4.3.

Skovbrugsteknikerarbejde

3.1.5.

Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart

3.1.5.1.

Teknikerarbejde inden for skibsfart

3.1.5.2.

Skibsførerarbejde

3.1.5.3.

Flypilotarbejde

3.1.5.4.

Flyvelederarbejde

3.1.5.5.

Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed

3.2.

Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet

3.2.1.

Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område

3.2.1.1.

Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr

3.2.1.2.

Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier

3.2.1.3.

Arbejde inden for farmaci

3.2.1.4.

Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser

3.2.2.

Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde

3.2.2.1.

Assisterende arbejde inden for sygepleje

3.2.2.2.

Assisterende arbejde inden for fødselshjælp

3.2.3.

Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling

3.2.3.1.

Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling

3.2.4.

Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde

3.2.4.1.

Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde

3.2.5.

Andet tekniker-og assistentarbejde inden for sundhedsområdet

3.2.5.1.

Arbejde med tandpleje

3.2.5.2.

Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation

3.2.5.3.

Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre

3.2.5.4.

Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler

3.2.5.5.

Assisterende arbejde inden for fysioterapi

3.2.5.6.

Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet

3.2.5.7.

Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed

3.2.5.8.

Redningsarbejde (Ambulancebehandler)

3.2.5.9.

Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds

3.3.

Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg

3.3.1.

Arbejde med finans, regnskab og matematik

3.3.1.1.

Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta

3.3.1.2.

Arbejde med kredit- og långivning

3.3.1.3.

Regnskabsarbejde

3.3.1.4.

Arbejde med statistik og matematik

3.3.1.5.

Vurderings- og takseringsarbejde

3.3.2.

Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb

3.3.2.1.

Forsikringsarbejde

3.3.2.2.

Salgsarbejde (agenter)

3.3.2.3.

Indkøbsarbejde (agenter)

3.3.2.4.

Erhvervsmæglerarbejde

3.3.3.

Arbejde inden for forretningsservice

3.3.3.1.

Speditørarbejde

3.3.3.2.

Konference- og eventplanlægning

3.3.3.3.

Jobformidling

3.3.3.4.

Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde

3.3.3.5.

Andet arbejde inden for forretningsservice

3.3.4.

Administrativt sekretærarbejde

3.3.4.1.

Kontorlederarbejde

3.3.4.2.

Advokatsekretærarbejde

3.3.4.3.

Chef- og direktionssekretærarbejde

3.3.4.4.

Lægesekretærarbejde

3.3.5.

Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning

3.3.5.1.

Told- og grænsebetjentarbejde

3.3.5.2.

Administration af skatte- og afgiftslovgivning

3.3.5.3.

Formidling af offentlige ydelser

3.3.5.4.

Udstedelse af pas, kørekort o.l.

3.3.5.5.

Politimæssigt undersøgelsesarbejde

3.3.5.6.

Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning

3.4.

Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur

3.4.1.

Arbejde inden for jura og samfundsforhold

3.4.1.1.

Juridisk arbejde på mellemniveau

3.4.1.2.

Socialt rådgivningsarbejde på mellemniveau

3.4.1.3.

Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau

3.4.2.

Arbejde med sport og fitness

3.4.2.1.

Sportsudøvere

3.4.2.2.

Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport

3.4.2.3.

Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder

3.4.3.

Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder

3.4.3.1.

Fotografarbejde

3.4.3.2.

Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde

3.4.3.3.

Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde

3.4.3.4.

Køkkenchefarbejde

3.4.3.5.

Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder

3.5.

Informations- og kommunikationsteknikerarbejde

3.5.1.

Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi

3.5.1.1.

Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi

3.5.1.2.

Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi

3.5.1.3.

Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi

3.5.1.4.

Internetteknikerarbejde

3.5.2.

Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation

3.5.2.1.

Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier

3.5.2.2.

Teknikerarbejde inden for telekommunikation

4.   Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde

4.1.

Almindeligt kontor- og sekretærarbejde

4.1.1.

Almindeligt kontorarbejde

4.1.1.1.

Almindeligt kontorarbejde

4.1.2.

Almindeligt sekretærarbejde

4.1.2.1.

Almindeligt sekretærarbejde

4.1.3.

Indtastningsarbejde

4.1.3.1.

Tekstbehandlingsarbejde

4.1.3.2.

Dataregistreringsarbejde

4.2.

Kundeservice

4.2.1.

Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner

4.2.1.1.

Kundebetjening og kassererarbejde i pengeinstitutter

4.2.1.2.

Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner

4.2.1.3.

Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner

4.2.1.4.

Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner

4.2.2.

Kundeinformationsarbejde

4.2.2.1.

Rejsebureauarbejde

4.2.2.2.

Informationsarbejde på kundekontaktcentre

4.2.2.3.

Telefonomstillingsarbejde

4.2.2.4.

Hotelreceptionistarbejde

4.2.2.5.

Oplysnings- og forespørgselsarbejde

4.2.2.6.

Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde

4.2.2.7.

Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse

4.2.2.8.

Andet kundeinformationsarbejde

4.3.

Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde

4.3.1.

Almindeligt beregningsarbejde

4.3.1.1.

Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde

4.3.1.2.

Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer

4.3.1.3.

Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling

4.3.2.

Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport

4.3.2.1.

Lagerekspeditionsarbejde

4.3.2.2.

Registreringsarbejde inden for produktion

4.3.2.3.

Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring

4.4.

Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde

4.4.1.

Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde

4.4.1.1.

Biblioteksservicearbejde

4.4.1.2.

Postbud- og -betjentarbejde samt postsorteringsarbejde

4.4.1.3.

Korrekturlæsning og beslægtede funktioner

4.4.1.4.

Skrivearbejde og beslægtede funktioner

4.4.1.5.

Arbejde med arkivering og kopiering

4.4.1.6.

Almindeligt kontorarbejde inden for HR

4.4.1.7.

Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds

5.   Service- og salgsarbejde

5.1.

Servicearbejde

5.1.1.

Service- og kontrolarbejde under transport og rejser

5.1.1.1.

Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser

5.1.1.2.

Kontrolarbejde under rejser

5.1.1.3.

Turist- og rejselederarbejde

5.1.2.

Kokkearbejde

5.1.3.

Tjenere og bartendere

5.1.3.1.

Tjenerarbejde

5.1.3.2.

Bartenderarbejde

5.1.4.

Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner

5.1.4.1.

Frisørarbejde

5.1.4.2.

Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner

5.1.5.

Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme

5.1.5.1.

Rengøringsinspektørarbejde

5.1.5.2.

Husbestyrerarbejde

5.1.5.3.

Ejendomsinspektørarbejde

5.1.6.

Andet servicearbejde

5.1.6.1.

Astrologiarbejde og beslægtede funktioner

5.1.6.2.

Kammertjenerarbejde

5.1.6.3.

Bedemandsarbejde

5.1.6.4.

Arbejde med kæledyr

5.1.6.5.

Kørelærerarbejde

5.1.6.6.

Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds

5.2.

Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)

5.2.1.

Salgsarbejde på gade og marked

5.2.1.1.

Stade- og markedssalg

5.2.1.2.

Gadesalg af fødevarer

5.2.2.

Salgsarbejde i butik

5.2.2.1.

Butiksejere

5.2.2.2.

Butikslederarbejde

5.2.2.3.

Salgsarbejde i butik

5.2.3.

Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening

5.2.3.1.

Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening

5.2.4.

Andet salgsarbejde

5.2.4.1.

Modelarbejde

5.2.4.2.

Demonstrationsarbejde

5.2.4.3.

Dørsalg

5.2.4.4.

Salgsarbejde i kundekontaktcentre

5.2.4.5.

Salgsarbejde på servicestationer

5.2.4.6.

Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood

5.2.4.7.

Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds

5.3.

Omsorgsarbejde

5.3.1.

Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde

5.3.1.1.

Børneomsorgsarbejde

5.3.1.2.

Hjælpelærerarbejde

5.3.2.

Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet

5.3.2.1.

Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)

5.3.2.2.

Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)

5.3.2.3.

Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet

5.4.

Rednings- og overvågningsarbejde

5.4.1.

Rednings- og overvågningsarbejde

5.4.1.1.

Brandslukningsarbejde

5.4.1.2.

Politiarbejde

5.4.1.3.

Fængselsbetjentarbejde

5.4.1.4.

Sikkerhedsvagtarbejde

5.4.1.5.

Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)

6.   Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, ekskl. medhjælp

6.1.

Arbejde inden for landbrug og gartneri, ekskl. medhjælp

6.1.1.

Arbejde med plantevækst

6.1.1.1.

Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug

6.1.1.2.

Dyrkning af afgrøder fra træer og buske

6.1.1.3.

Væksthus- og anlægsgartnerarbejde

6.1.1.4.

Dyrkning af blandede afgrøder

6.1.2.

Arbejde med dyreopdræt

6.1.2.1.

Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ

6.1.2.2.

Arbejde med opdræt af fjerkræ

6.1.2.3.

Arbejde med bi- og silkeavl

6.1.2.4.

Andet arbejde med dyreopdræt

6.1.3.

Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr

6.2.

Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt

6.2.1.

Skovbrugsarbejde

6.2.2.

Arbejde med fiskeri og jagt

6.2.2.1.

Arbejde inden for akvakultur

6.2.2.2.

Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder

6.2.2.3.

Arbejde med havfiskeri

6.2.2.4.

Jagtarbejde

6.3.

Arbejde inden for landbrug, fiskeri eller jagt til dækning af eget forbrug

6.3.1.

Arbejde med afgrøder til eget forbrug

6.3.2.

Arbejde med opdræt af dyr til eget forbrug

6.3.3.

Arbejde med afgrøder og opdræt af dyr til eget forbrug

6.3.4.

Fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug

7.   Håndværkspræget arbejde

7.1.

Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde

7.1.1.

Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) — basis

7.1.1.1.

Husbyggerarbejde

7.1.1.2.

Murer- og brolægningsarbejde

7.1.1.3.

Stenhuggerarbejde

7.1.1.4.

Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner

7.1.1.5.

Tømrer- og bygningssnedkerarbejde

7.1.1.6.

Andet bygningsarbejde — basis

7.1.2.

Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) — finish

7.1.2.1.

Arbejde med tagdækning

7.1.2.2.

Arbejde med gulv- og klinkelægning

7.1.2.3.

Stukkatørarbejde

7.1.2.4.

Arbejde med isolering af bygninger

7.1.2.5.

Glarmesterarbejde

7.1.2.6.

VVS-arbejde

7.1.2.7.

Montørarbejde inden for klima- og køleteknik

7.1.3.

Malere og arbejde inden for rensning af bygninger

7.1.3.1.

Malerarbejde

7.1.3.2.

Sprøjtelakererarbejde

7.1.3.3.

Rensning af bygninger

7.2.

Metal- og maskinarbejde

7.2.1.

Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner

7.2.1.1.

Formning og støbning af emner i metal

7.2.1.2.

Svejsearbejde og skærebrænding

7.2.1.3.

Pladesmedarbejde

7.2.1.4.

Stålkonstruktionsarbejde

7.2.1.5.

Riggerarbejde

7.2.2.

Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner

7.2.2.1.

Smedearbejde

7.2.2.2.

Værktøjsmagerarbejde

7.2.2.3.

Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner

7.2.2.4.

Arbejde med polering og slibning af emner i metal

7.2.3.

Mekanikerarbejde

7.2.3.1.

Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer

7.2.3.2.

Flymekanikerarbejde

7.2.3.3.

Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner

7.2.3.4.

Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer

7.3.

Præcisionshåndværk og grafisk arbejde

7.3.1.

Præcisionshåndværk

7.3.1.1.

Finmekanikerarbejde

7.3.1.2.

Håndfremstilling af musikinstrumenter

7.3.1.3.

Juveler-, guld- eller sølvsmedearbejde

7.3.1.4.

Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner

7.3.1.5.

Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter

7.3.1.6.

Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde

7.3.1.7.

Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer

7.3.1.8.

Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer

7.3.1.9.

Andet præcisionshåndværk

7.3.2.

Grafisk arbejde

7.3.2.1.

Prepressarbejde og grafisk formfremstilling

7.3.2.2.

Trykkerarbejde

7.3.2.3.

Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter

7.4.

Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område

7.4.1.

Installation og reparation af elektrisk udstyr

7.4.1.1.

Elektrikerarbejde

7.4.1.2.

Elektromekanikerarbejde

7.4.1.3.

Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed

7.4.2.

Installation og reparation af elektronik og telekommunikation

7.4.2.1.

Elektronikmekanikerarbejde

7.4.2.2.

Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi

7.5.

Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk

7.5.1.

Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet

7.5.1.1.

Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling

7.5.1.2.

Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri

7.5.1.3.

Fremstilling af mejeriprodukter

7.5.1.4.

Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter

7.5.1.5.

Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler

7.5.1.6.

Fremstilling af tobaksprodukter

7.5.2.

Håndværkspræget arbejde i træindustri

7.5.2.1.

Håndværkspræget træimprægneringsarbejde

7.5.2.2.

Møbelsnedkerarbejde

7.5.2.3.

Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner

7.5.3.

Tekstil- og beklædningsarbejde

7.5.3.1.

krædderarbejde og beslægtet arbejde

7.5.3.2.

Tilskærerarbejde

7.5.3.3.

Syarbejde og beslægtet arbejde

7.5.3.4.

Møbelpolstrerarbejde

7.5.3.5.

Forarbejdning af skind

7.5.3.6.

Skomagerarbejde og beslægtet arbejde

7.5.4.

Andet håndværkspræget arbejde

7.5.4.1.

Dykkerarbejde

7.5.4.2.

Sprængnings- og fyrværkeriarbejde

7.5.4.3.

Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)

7.5.4.4.

Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse

7.5.4.5.

Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds

8.   Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde

8.1.

Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner

8.1.1.

Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding

8.1.1.1.

Mine- og stenbrudsarbejde

8.1.1.2.

Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding

8.1.1.3.

Boreanlægsarbejde

8.1.1.4.

Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter

8.1.2.

Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal

8.1.2.1.

Operatørarbejde ved forarbejdning af metal

8.1.2.2.

Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal

8.1.3.

Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter

8.1.3.1.

Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter

8.1.3.2.

Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter

8.1.4.

Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter

8.1.4.1.

Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter

8.1.4.2.

Operatørarbejde ved fremstilling af plast

8.1.4.3.

Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter

8.1.5.

Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter

8.1.5.1.

Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil

8.1.5.2.

Operatørarbejde ved vævning og strikning

8.1.5.3.

Operatørarbejde af symaskiner

8.1.5.4.

Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler

8.1.5.5.

Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder

8.1.5.6.

Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter

8.1.5.7.

Operatørarbejde af vaskemaskiner

8.1.5.8.

Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter

8.1.6.

Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler

8.1.6.1.

Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler

8.1.7.

Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling

8.1.7.1.

Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter

8.1.7.2.

Operatørarbejde ved træforarbejdning

8.1.8.

Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner

8.1.8.1.

Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik

8.1.8.2.

Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg

8.1.8.3.

Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning

8.1.8.4.

Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner

8.2.

Monteringsarbejde

8.2.1.

Monteringsarbejde

8.2.1.1.

Monteringsarbejde af mekaniske maskiner

8.2.1.2.

Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr

8.2.1.3.

Andet monteringsarbejde

8.3.

Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner

8.3.1.

Lokomotivførerarbejde og tograngering

8.3.1.1.

Lokomotivførerarbejde

8.3.1.2.

Tograngering

8.3.2.

Chauffører af biler, varevogne og motorcykler

8.3.2.1.

Motorcykelførere

8.3.2.2.

Chauffører af biler, taxier og varevogne

8.3.3.

Chauffører af busser og lastbiler

8.3.3.1.

Buschauffører og sporvognsførere

8.3.3.2.

Lastbilchauffører

8.3.4.

Førere af mobile maskiner

8.3.4.1.

Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner

8.3.4.2.

Entreprenørmaskinførerarbejde

8.3.4.3.

Kran- og liftførerarbejde

8.3.4.4.

Truckførerarbejde

8.3.5.

Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe

9.   Andet manuelt arbejde

9.1.

Rengøringsarbejde

9.1.1.

Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer

9.1.1.1.

Rengøringsarbejde i private hjem

9.1.1.2.

Rengøringsarbejde undtagen i private hjem

9.1.2.

Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet

9.1.2.1.

Manuel vask og presning af tøj

9.1.2.2.

Rengøring af transportmidler

9.1.2.3.

Vinduespudsning

9.1.2.4.

Andet rengøringsarbejde

9.2.

Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

9.2.1.

Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

9.2.1.1.

Manuelt arbejde inden for agerbrug

9.2.1.2.

Manuelt arbejde inden for husdyravl

9.2.1.3.

Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl

9.2.1.4.

Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri

9.2.1.5.

Manuelt skovarbejde

9.2.1.6.

Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur

9.3.

Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport

9.3.1.

Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren

9.3.1.1.

Manuelt arbejde inden for råstofudvinding

9.3.1.2.

Manuelt arbejde inden for anlægssektoren

9.3.1.3.

Manuelt arbejde inden for byggesektoren

9.3.2.

Manuelt produktionsarbejde

9.3.2.1.

Pakkeriarbejde

9.3.2.2.

Andet manuelt produktionsarbejde

9.3.3.

Transport- og lagerarbejde

9.3.3.1.

Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer

9.3.3.2.

Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri

9.3.3.3.

Arbejde med lastning og losning

9.3.3.4.

Arbejde med opfyldning af lager og butik

9.4.

Manuelt arbejde med tilberedning af mad

9.4.1.

Manuelt arbejde med tilberedning af mad

9.4.1.1.

Tilberedning af fastfood

9.4.1.2.

Køkkenhjælp mv.

9.5.

Gadesalg og -service

9.5.1.

Servicearbejde på gaden

9.5.2.

Gadesalg (undtagen madvarer)

9.6.

Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde

9.6.1.

Renovationsarbejde

9.6.1.1.

Indsamling af skrald og genbrugsartikler

9.6.1.2.

Arbejde med affaldssortering

9.6.1.3.

Gadefejning og beslægtet arbejde

9.6.2.

Andet manuelt arbejde

9.6.2.1.

Kurérarbejde og transport af bagage

9.6.2.2.

Forefaldende arbejde

9.6.2.3.

Måleraflæsning og tømning af salgsautomater

9.6.2.4.

Arbejde med indsamling af vand og brænde

9.6.2.5.

Andet manuelt arbejde

10.   Militært arbejde

10.1.

Militært arbejde på officersniveau

10.2.

Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)

10.3.

Militært arbejde, øvrige rangordener

Top