EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0912

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/912 af 4. juni 2021 om tilladelse til ændring af specifikationerne for den nye fødevare lacto-N-neotetraose (mikrobiel kilde) og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst)

C/2021/3914

OJ L 199, 7.6.2021, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/912/oj

7.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/912

af 4. juni 2021

om tilladelse til ændring af specifikationerne for den nye fødevare lacto-N-neotetraose (mikrobiel kilde) og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen forelægge et udkast til gennemførelsesretsakt, som godkender markedsføring i Unionen af en ny fødevare og ajourføring af EU-listen.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/375 (3) blev det i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (4) tilladt at markedsføre kemisk syntetiseret lacto-N-neotetraose som en ny levnedsmiddelingrediens.

(5)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 258/97 meddelte virksomheden Glycom A/S den 1. september 2016 Kommissionen, at virksomheden havde til hensigt at markedsføre lacto-N-neotetraose fra mikrobiel kilde fremstillet med Escherichia coli stamme K-12 som en ny levnedsmiddelingrediens.

(6)

I sin meddelelse til Kommissionen forelagde Glycom A/S ligeledes en rapport, som den kompetente myndighed i Irland havde offentliggjort i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97, hvori den på grundlag af den videnskabelige dokumentation, som den pågældende virksomhed havde forelagt, konkluderede, at lacto-N-neotetraose fremstillet med Escherichia coli stamme K-12 i alt væsentligt svarer til den syntetisk fremstillede lacto-N-neotetraose, som blev godkendt ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/375. Derfor blev lacto-N-neotetraose fra mikrobiel kilde optaget på EU-listen over nye fødevarer.

(7)

Den 23. juni 2019 indgav virksomheden Chr. Hansen A/S (»ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om godkendelse af lacto-N-neotetraose (mikrobiel kilde), fremstillet ved hjælp af en kombination af stammerne PS-LNnT-JBT og DS-LNnT-JBT afledt af Escherichia coli stamme BL21(DE3), som en ny fødevare under de samme anvendelsesbetingelser som dem, der på nuværende tidspunkt er godkendt for lacto-N-neotetraose med syntetisk og mikrobiel oprindelse. Ansøgeren anmodede om en ajourføring af EU-listen for så vidt angår den nye kilde til denne nye fødevare.

(8)

Desuden foreslog ansøgeren at ajourføre nogle af specifikationerne for lacto-N-neotetraose (mikrobiel kilde), fremstillet ud fra denne nye kilde, da de adskiller sig fra specifikationerne for den godkendte lacto-N-neotetraose af mikrobiel oprindelse, fremstillet med Escherichia coli stamme K-12, for så vidt som de vedrører en forøgelse af askeindholdet fra ≤ 0,4 % til ≤ 1,0 %, en forhøjelse af indholdet af gær- og skimmelsvampe fra de nuværende ≤ 10 kolonidannende enheder (»CFU«)/g af den nye fødevare for hver type mikroorganisme til ≤ 50 CFU/g for kombinationen af de to samt fraværet af methanol (fra de nuværende ≤ 100 mg/kg) og af lacto-N-neotetraose-fructose-isomer (fra det nuværende indhold på ≤ 1,0 %).

(9)

Den 17. januar 2020 anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at foretage en vurdering af lacto-N-neotetraose, fremstillet ved hjælp af en kombination af stammerne PS-LNnT-JBT og DS-LNnT-JBT afledt af Escherichia coli stamme BL21(DE3), i overensstemmelse med kravene i artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283.

(10)

Den 22. oktober 2020 vedtog autoriteten den videnskabelige udtalelse »Safety of lacto-N-neotetraose (LNnT) produced by derivative strains of E. coli BL21 as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283« (5).

(11)

Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige udtalelse, at lacto-N-neotetraose (LNnT), fremstillet ved hjælp af en kombination af stammerne PS-LNnT-JBT og DS-LNnT-JBT afledt af Escherichia coli stamme BL21(DE3), er sikker som en ny fødevare i overensstemmelse med forordning (EU) 2015/2283 under de nuværende godkendte anvendelsesbetingelser. Derfor giver denne videnskabelige udtalelse tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at lacto-N-neotetraose (LNnT), fremstillet ved hjælp af en kombination af stammerne PS-LNnT-JBT og DS-LNnT-JBT afledt af Escherichia coli stamme BL21(DE3), opfylder kravene i artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(12)

Derfor bør specifikationerne for mikrobiologisk fremstillet lacto-N-neotetraose ændres, så de omfatter stammerne PS-LNnT-JBT og DS-LNnT-JBT afledt af Escherichia coli stamme BL21(DE3) som kilde til den nye fødevare ud over den godkendte Escherichia coli stamme K12, ligesom det foreslåede indhold af aske og gær- og skimmelsvampe bør ændres.

(13)

Bilaget til forordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De oplysninger i EU-listen over godkendte nye fødevarer, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2015/2283, der vedrører stoffet lacto-N-neotetraose (mikrobiel kilde), ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/375 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af lacto-N-neotetraose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 70 af 16.3.2016, s. 22).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2020;18(11):6305.


BILAG

Oplysningerne vedrørende »Lacto-N-neotetraose (mikrobiel kilde)« i tabel 2 (Specifikationer) i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 affattes således:

»Lacto-N-neotetraose

(mikrobiel kilde)

Definition:

Kemisk betegnelse: β-D-Galactopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Kemisk formel: C26H45NO21

CAS-nr.: 13007-32-4

Molekylvægt: 707,63 g/mol

Kilde:

Genetisk modificeret stamme af Escherichia coli K-12 eller

en kombination af de genetisk modificerede stammer PS-LNnT-JBT og DS-LNnT-JBT af Escherichia coli BL21 (DE3)

Beskrivelse:

Lacto-N-neotetraose er et hvidt til offwhite pulver, der fremstilles ved en mikrobiel proces.

Renhed:

Indhold (vandfrit): ≥ 80 %

D-Lactose: ≤ 10,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 %

para-Lacto-N-neohexaose: ≤ 5,0 %

Lacto-N-neotetraose-fructose-isomer: ≤ 1,0 %

Samlet indhold af saccharider (lacto-N-neotetraose, D-Lactose, Lacto-N-triose II, para-acto-N-neohexaose, lacto-N-neotetraose-fructose-isomer): ≥ 92 % (% w/w tørstof)

pH (20 °C, 5 % opløsning): 4,0-7,0

Vand: ≤ 9,0 %

Sulfataske: ≤ 1,0 %

Opløsningsmiddelrester (methanol): ≤ 100 mg/kg

Rest-proteiner: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiske kriterier:

Totaltælling af aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 50 CFU/g

Rest-endotoksiner: ≤ 10 EU/mg

CFU: kolonidannende enheder (Colony Forming Units); EU: endotoksinenheder«


Top