EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0909

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/909 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

C/2021/4027

OJ L 199, 7.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/909/oj

7.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/909

af 31. maj 2021

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages foranstaltninger vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Gerassimos THOMAS

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En bøjelig vare (såkaldt pool-nudel) fremstillet af celleplast (skumplast) i form af et hult rør med en længde på ca. 1 m og en diameter på ca. 8 cm. Varen flyder på vandet og præsenteres som et flydemiddel i overensstemmelse med en europæisk standard for flydemidler til svømmeundervisning (EN 13138-2:2014). Varen er også støddæmpende og termisk isolerende.

Se billederne  (*1).

3926 90 97

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 3926 , 3926 90 og 3926 90 97 .

Tarifering under pos. 9506 som redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik, atletik og andre sportsgrene er udelukket, fordi varen på grund af sin simple, almindelige form ikke kan identificeres som et redskab, der er beregnet til øvelser eller sport under pos. 9506 , selv om varen på grund af sin flydeevne opfylder standarden for flydemidler til svømmeundervisning. Desuden kan varen på grund af sin simple form og almindelige materiale anvendes til forskellige formål (f.eks. til støddæmpende beskyttelse, hvis de bindes omkring pæle, til termisk isolering, hvis de bindes omkring rør, eller som legetøj til børn).

Tarifering under pos. 9503 som andet legetøj er ligeledes udelukket, da varen ikke klart kan identificeres som legetøj til børn eller voksne ud fra dens udformning.

Som følge heraf skal varen tariferes efter materialets beskaffenhed (plast).

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 3926 90 97 som andre varer af plast.


(*1)  Billederne er kun vejledende.

Image 1


Top