EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0846

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/846 af 25. maj 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2021) 3844) (EØS-relevant tekst)

C/2021/3844

OJ L 187, 27.5.2021, p. 2–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/846/oj

27.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/846

af 25. maj 2021

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2021) 3844)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (1), særlig artikel 259, stk. 1, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Højpatogen aviær influenza (HPAI) er en infektiøs virussygdom hos fugle, og den kan have alvorlige konsekvenser for fjerkræopdrættets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i handelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande. HPAI-virus kan inficere trækfugle, som så kan sprede disse virus over lange afstande under deres efterårs- og forårstræk. Forekomsten af HPAI-virus hos vilde fugle udgør derfor en vedvarende trussel med hensyn til direkte og indirekte indslæbning af disse virus på bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab. Ved udbrud af HPAI er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre bedrifter, hvor der holdes fjerkræ eller fugle i fangenskab.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning, og sygdommen er omfattet af de sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler, der er fastsat deri. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (2) supplerer desuden forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende HPAI.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 (3) blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429, og deri fastsættes sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for udbrud af HPAI.

(4)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af medlemsstaterne efter udbrud af HPAI i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(5)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/766 (4) efter yderligere udbrud af HPAI hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab i Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Polen, Slovakiet og Sverige, som skulle afspejles i bilaget.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/766 har Tyskland underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N1 og H5N8 på en bedrift, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab i delstaterne Baden-Württemberg og Niedersachsen i den pågældende medlemsstat.

(7)

Endvidere har Polen underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller fugle i fangenskab i distrikterneKujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie og Wielkopolskie i den pågældende medlemsstat.

(8)

Derudover har Rumænien underrettet Kommissionen om udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i amterne Mureș og Harghita i den pågældende medlemsstat.

(9)

Desuden har Tjekkiet underrettet Kommissionen om nye udbrud af HPAI af subtype H5N8 på bedrifter, hvor der blev holdt fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, i regionen Centralbøhmen i den pågældende medlemsstat.

(10)

Disse udbrud i Tjekkiet, Tyskland og Rumænien er sket uden for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de kompetente myndigheder i disse medlemsstater har gennemført de nødvendige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring disse nye udbrud.

(11)

De nye udbrud i Polen er sket inden for grænserne for de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641. Grænserne for de nye beskyttelses- og overvågningszoner omkring disse nye udbrud, der er oprettet af de kompetente myndigheder i Polen i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/687, rækker ud over de områder, der for øjeblikket er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, og de områder, der er opført i nævnte bilag, skal derfor opdateres.

(12)

Kommissionen har gennemgået de pågældende sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger truffet af Tjekkiet, Tyskland, Polen og Rumænien sammen med de pågældende medlemsstater og finder det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de pågældende medlemsstaters kompetente myndigheder har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra bedrifter, hvor der er konstateret et bekræftet udbrud af HPAI.

(13)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt, i samarbejde med Tjekkiet, Tyskland, Polen og Rumænien, hurtigt at identificere de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet af disse medlemsstater i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, på EU-plan.

(14)

Derfor bør de beskyttelses- og overvågningszoner, der er opført for Tjekkiet, Tyskland og Polen i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, ændres.

(15)

Der bør desuden opføres beskyttelses- og overvågningszoner for Rumænien i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641.

(16)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør således ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at tage hensyn til de nye beskyttelses- og overvågningszoner, der er behørigt oprettet af de kompetente myndigheder i Tjekkiet, Tyskland, Polen og Rumænien i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, og varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(17)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 bør derfor ændres.

(18)

Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredning af HPAI tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der ved nærværende afgørelse foretages af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641, får virkning snarest muligt.

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 af 16. april 2021 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 134 af 20.4.2021, s. 166).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/766 af 7. maj 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 165 I af 11.5.2021, s. 1).


BILAG

»BILAG

DEL A

Beskyttelseszoner, jf. artikel 1 og 2:

Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Plovdiv Region:

Municipality of Maritsa:

State hunting ground Tchekeritsa

31.5.2021

Medlemsstat: Tjekkiet

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Central Bohemian Region:

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

8.6.2021

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

9.6.2021

Medlemsstat: Danmark

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

De dele af Holstebro Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne Lat. 56.4973; Long. 8,7555

20.5.2021

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Hohnhurst sowie Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg.

Gemeinde Willstätt mit Teilen der Ortsteilen Eckartsweier sowie Hesselhurst:

Teile von Eckartsweier:an der Gemarkungsgrenze Kehl am Rappenhof, der Kehler Straße in südliche Richtung folgend bis zur Schutter. Der Schutter weiter in südliche Richtung folgend bis oberhalb der Mehrzweckhalle Eckartsweier. Von hier der Neugasse weiter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hesselhurst.

Teile des Ortsteils Hesselhurst: an der Gemarkungsgrenze Eckartsweier dem Dorfgrabend folgend in Verlängerung einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Offenburg auf Höhe Fempelweg.

Stadt Offenburg: an der Gemarkungsgrenze Hesselhurst, dem Feldweg in südlicher Richtung folgend bis zur L98.

Gemeinde Schutterwald: an der Gemarkungsgrenze Offenburg, der Gottswaldstraße in südliche Richtung bis zur ersten Straße rechts abbiegend folgend. Der Straße weiter bis zum Endinger Kanal nach Süden folgend bis zum Alten Graben. Diesem in westliche Richtung folgend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Müllen.

Gemeinde Neuried mit Teilen der Ortsteile Müllen und Altenheim:

Teile von Müllen: an der Gemarkungsgrenze Schutterwald, der Schutterstaße bis zur ersten Abbiegung rechts folgend. Diesem Weg in Verlängerung der Schutterstraße bis zur Gemarkungsgrenze Altenheim folgend.

Teile von Altenheim: an der Gemarkungsgrenze Müllen, der Schütterle in nördliche Richtung folgend bis zum Rohrburger Weg in Richtung Altenheim. Rechts in die Baumannsbündt abbiegend auf die Stadelgasse und der Kehler Straße folgend bis zur Verbandskläranlage Neuried-Schutterwald. Dem Weg um die Kläranlage herum bis zur Kiesgrube Neuried-Altenheim, vorbei am Baggersee Wachholderrain, bis zur Landesgrenze am Rhein folgend.

31.5.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Emsland

Gemeinde Breddenberg, Breddenberger Straße in südlicher Richtung, Roten Steine, Hilkenbrooker Straße, Gehlenberger Straße, Gewerbestraße, Industriestraße, Am Funkturm, Herrenhausen, Mühlenstraße, Königshook, Rastdorfer Straße, Nord-Süd-Straße, Südstraße, Rastdorfer Straße, Loruper Straße, Hauptstraße, Spahner Straße, Sigiltrastraße, Clemens-August-Straße, Wahner Straße, L 53, Jägerhof, Wahner Straße, Gutshofstraße, Harpel, Sandpoelgraben I, Püngel, Fleiereigraben II, Börgergraben, Nordkamp, Börger Westgraben, Feldweg, Feldstraße, L 51, Sögeler Straße, Feldweg in nordwestlicher Richtung, Flugplatz-straße, Hauptstraße, Heidbrücken, Breddenberger Straße

30.5.2021

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Ardennes (08)

ACY-ROMANCE ; BARBY ; NANTEUIL-SUR-AISNE ; RETHEL ; SAULT-LÈS-RETHEL

21.5.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

30.5.2021

Medlemsstat: Polen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim i miasto Kalisz:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Brzeziny, Szczytniki, Kozminek, Opatówek.

Part of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

Part of the territory of the Żelazków and Ceków Kolonia municipalities (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates: N 53,436 E 19,556

1.6.2021

W województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim:

The entire administrative territory of the Blaszki municipality (gmina)

1.6.2021

The entire administrative territory of the Goszczanów municipality (gmina)

1.6.2021

W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim:

Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

1.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim i grodziskim:

Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska 214 o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

25.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

9.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim i ostrowskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną

5.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim i pleszewskim:

Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45'26,8" E 17 o54'36.0";

N 51 o45'45.9" E 17 o54'30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

5.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim:

Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20,354166

26.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

10.6.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 53,027 N, 20,293 E

30.5.2021

W województwie lubelskim w powiecie włodawskim

Część powiatu włodawskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.413611°N 23.528333°E

21.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiatach mławskim i ciechanowskim:

Części powiatów mławskiego i ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53 E 20.5333

21.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim:

Część powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°52’7.466’’ E 20°31’52.212’’

21.5.2021

W województwie warmińsko – mazurskim:

Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,569 E 19,248

21.5.2021

Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,729 E 19,376

21.5.2021

Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,828 E 19,747

21.5.2021

Część powiatu ostródzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,657 E 19,853

21.5.2021

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik

9.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim i giżyckim:

Części powiatów ełckiego i giżyckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53.9808 E 22.14

7.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim i płockim:

Części powiatów sierpeckiego i płockiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.6822 E 19.6897,

52°42'29.304"N, 19°39'14.756"E

7.5.2021

Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

2.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim:

Części powiatu wyszkowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 52.639315, 21.621111

12.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiatach ostroowskim i sokołowskim:

Części powiatów ostrowskiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52 o41’28.346’’ E 22 o5’21.517’’

20.5.2021

W województwie lubuskim w powiatach świebodzińskim i sulęcińskim:

Części powiatów świebodzińskiego i sulęcińskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52° 14' 53.733'' ; E 15° 12' 49.011''

13.5.2021

W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim

Część powiatu zielonogórskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51°52'54.793"N 15°27'58.028"E

11.5.2021

W województwie świętokrzyskim w powiecie buskim

Część powiatu buskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 500 23’ 33.713” E: 200 44’ 31.826”

12.5.2021

W województwie kujawsko – pomorskim w powiecie brodnickim, w województwie warmińsko – mazurskim w powiatach działdowskim i nowomiejskim

Część powiatu brodnickiego w województwie kujawsko – pomorskim, części powiatów działdowskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko – mazurskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 530 17’ 29.8” E: 190 41’ 8.2”

12.5.2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim:

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

7.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim oraz ostrowskim:

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,722 E: 22,182

29.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie kutnowskimi gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

13.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim:

Część powiatu sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,785 E: 19,814

30.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim i brodnickim:

Części powiatów wąbrzeskiego i brodnickiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,313 E: 19,097

22.5.2021

Medlemsstat: Rumænien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The following localities in Mureș County:

Ungheni

Leordeni

Cristești

Morești

Tirimia

Cerghizel

30.5.2021

Cozma

Socolu de Câmpie

Băița

Valea Sasului

După Deal

Fânațele Socolului

Valea Ungurului

Grebenișu de Câmpie

Valea Sânpetrului

Drăculea Bandului

Fânațele Căpușului

Sântana de Mureș

Curteni

Chinari

Remetea

Sâncraiu de Mureș

Sângeorgiu de Mureș

Târgu Mureș

2.6.2021

The following localities in Harghita County:

Cechești

Cristuru Secuiesc

Filiaș

Rugănești

3.6.2021

DEL B

Surveillance zones as referred to in Articles 1 and 3:

Medlemsstat: Belgien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The municipalities or parts of the municipalities Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Deinze, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Tielt, Waregem, Wielsbeke, Wortegem-Petegem, Zulte and Zwevegem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.3486 lat 50.8796 and beyond the area described in the protection zone.

22.5.2021

Those parts of the municipalitiy of Deerlijk, Harelbeke, Waregem and Wielsbeke contained within a circle of a radius of three kilometers, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,126743 - lat 50,820040

14.5.2021 - 22.5.2021

Medlemsstat: Bulgarien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Haskovo Region:

The following localities in the municipality of Haskovo:

Rodopi; Malevo; Manastir

28.5.2021

The following localities in the municipality of Haskovo:

Krivo Pole

20.5.2021 - 28.5.2021

The following localities in the municipality of Stambolovo:

Zhalti Bryag

28.5.2021

Plovdiv Region:

The following localities in the municipality of Maritsa:

Rogosh; Skutare; Manole; Manolsko Konare; Yasno pole; Dink; Krislovo; Kalekovets; Zhelyazno; Voyvodinovo

9.6.2021

The following localities in the municipality of Rakovski:

Rakovski; Stryama; Shishmantsi

9.6.2021

The following localities in the municipality of Sadovo:

Sadovo

9.6.2021

Municipality of Maritsa:

Trilistnik locality and State hunting ground Tchekeritsa

1.6.2021 - 9.6.2021

Medlemsstat: Tjekkiet

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Central Bohemian Region:

Slibovice (603155); Vlkov nad Lesy (603171); Radovesnice II (738778); Rozehnaly (738786); Rasochy (773174); Uhlířská Lhota (773182); Hradišťko II (797430); Končice (797448); Kundratice u Žiželic nad Cidlinou (797456); Loukonosy (797464); Žiželice nad Cidlinou (797481)

21.5.2021

Bezno 603821; Boreč (607461); Bosyně (787922); Březovice pod Bezdězem (614777); Byšice (617172); Dolní Slivno (630152); Doubravice (631230); Doubravička (631370); Hleďsebe (658294); Horní Slivno (644111); Hostín u Mělníka (617181); Hřivno (649171); Janova Ves (667986); Jenichov (658308); Kanina (663026); Katusice (664537); Kluky u Mladé Boleslavi (666696); Kojovice (667919); Kokořín (667994); Košátky (670740); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Kropáčova Vrutice (675041); Krpy (675091); Lhotka u Mělníka (681326); Liblice (617199); Libovice (704792); Lobeč u Mšena (686263); Malé Všelisy (690571); Mělnická Vrutice (779547); Mělnické Vtelno (692808); Mšeno (700274); Nebužely (701866); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nosálov (704806); Olešno (700282); Ostrý (756164); Pětikozly (719552); Radouň (788058); Řepín (745171); Sedlec u Mšena (746657); Skalsko (748153); Skramouš (748609); Sovínky (752673); Spikaly (664545); Stránka u Mšena (756172); Střemy (757535); Střížovice (758086); Sudoměř (758795); Sušno (675059); Tajná (756181); Trnová u Katusic (768383); Velké Všelisy (779415); Velký Újezd u Chorušic (652750); Víska u Březovic (614785); Vrátno (785661); Vysoká Libeň (788066); Vysoká u Mělníka (787973); Zamachy (790907)

17.6.2021

Choroušky (652733); Chorušice (652741); Zahájí u Chorušic (652768); Kadlín (756148); Ledce u Stránky (756156); Živonín (797359)

9.6.2021 - 17.6.2021

Bakov nad Jizerou (600831); Buda (780481); Horka u Bakova nad Jizerou (780499); Chudoplesy (654809); Malá Bělá (690023); Zvířetice (794015); Bělá pod Bezdězem (601705); Březinka pod Bezdězem (614173); Bezno (603821); Bítouchov u Mladé Boleslavi (604836); Dalešice u Bakova nad Jizerou (604844); Boreč (607461); Bradlec (608980); Brodce nad Jizerou (612685); Březno u Mladé Boleslavi (614467); Dolánky (628239); Líny (683892); Ctiměřice (618055); Čistá u Mladé Boleslavi (623954); Bojetice (606928); Dobrovice (627470); Holé Vrchy (640905); Libichov (682799); Sýčina (761630); Týnec u Dobrovice (772267); Úherce (772780); Dolní Stakory (630195); Doubravička (631370); Horky nad Jizerou (642126); Hrušov nad Jizerou (648736); Husí Lhota (649660); Chotětov (653233); Jizerní Vtelno (661457); Josefův Důl u Mladé Boleslavi (661503); Katusice (664537); Spikaly (664545); Násedlnice (669369); Úhelnice (772771); Kolomuty (668541); Horní Stakory (644137); Kosořice (669989); Kováň (673668); Kovanec (671321); Krásná Ves (673676); Krnsko (674788); Luštěnice (689106); Voděrady u Luštěnic (689114); Veselá u Mnichova Hradiště (780502); Němčice u Luštěnic (702943); Nemyslovice (703281); Niměřice (704601); Nová Telib (705276); Nová Ves u Bakova nad Jizerou (705837); Obrubce (708798); Pěčice (718742); Pětikozly (719552); Písková Lhota (720968); Plazy (721590); Plužná (721972); Ptýrov (736651); Řepov (745286); Semčice (747165); Skalsko (748153); Sovínky (752673); Strašnov (756300); Strenice (756873); Sudoměř (758795); Sukorady u Mladé Boleslavi (759350); Malé Všelisy (690571); Velké Všelisy (779415); Vinařice u Dobrovice (782297); Žerčice (796468); Židněves (796786); Rokytovec (741124); Bukovno (616150); Hrdlořezy u Mladé Boleslavi (648051); Kosmonosy (669857); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Chloumek u Mladé Boleslavi (651371); Nepřevázka (703559)

18.6.2021

Dalovice u Mladé Boleslavi (624578); Bezděčín u Mladé Boleslavi (696579); Čejetice u Mladé Boleslavi (696641); Debř (696692); Chrást u Mladé Boleslavi (696587); Jemníky u Mladé Boleslavi (696455); Mladá Boleslav (696293); Podlázky (900125)

10.6.2021 - 18.6.2021

Hradec Králové Region:

Velké Babice (600610); Barchov (600890); Trnava (768260); Dobřenice (627747); Humburky (649317); Pamětník (717533); Chudeřice (654787); Káranice (663182); Kosice (669831); Kosičky (669849); Kratonohy (674141); Michnovka (674150); Lišice (684970); Lovčice u Nového Bydžova (687634); Lužec nad Cidlinou (689271); Barchůvek (600946); Bydžovská Lhotka (693057); Měník u Nového Bydžova (693073); Mlékosrby (697311); Luková nad Cidlinou (689009); Nepolisy (703397); Zadražany (789674); Chudonice (707198); Nový Bydžov (707163); Vysočany u Nového Bydžova (790320); Zábědov (707210); Obědovice (674168); Levín nad Cidlinou (710342); Převýšov (735299); Zachrašťany (790338); Zdechovice u Nového Bydžova (732893)

21.5.2021

Chlumec nad Cidlinou (651800); Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291); Klamoš (665428); Štít (665436); Nové Město nad Cidlinou (706396); Olešnice nad Cidlinou (710351); Písek u Chlumce nad Cidlinou (720917); Stará Voda (754056)

13.5.2021 - 21.5.2021

Pardubice Region:

Břehy (613771); Bukovka (616125); Hlavečník (638951); Kasalice (664260); Kasaličky (664278); Bílé Vchynice (604143); Kladruby nad Labem (665410); Kolesa (668079); Komárov u Přelouče (668702); Pravy (664286); Přelovice (734641); Rohovládova Bělá (740446); Selmice (747149); Semín (747319); Sopřeč (752452); Strašov (756318); Tetov (766968); Vlčí Habřina (783692); Voleč (784796); Vyšehněvice (788473); Žáravice (794597)

21.5.2021

Chýšť (655686); Malé Výkleky (655694); Přepychy (734691); Újezd u Přelouče (773689); Vápno u Přelouče (776955)

13.5.2021 - 21.5.2021

Medlemsstat: Danmark

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

De dele af Holstebro Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune, der ligger uden for det område, der er beskrevet i beskyttelseszonen, men som ligger inden for en cirkel, der har en radius på 10 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne Lat. 56, 4973; Long. 8,7555

25.5.2021

De dele af Holstebro Kommune, der ligger inden for en cirkel, der har en radius på 3 km, og hvis centrum ligger på GPS-koordinaterne Lat. 56.4973; Long. 8,7555

21.5.2021 - 25.5.2021

Medlemsstat: Tyskland

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

BADEN-WÜRTTEMBERG

Ortenaukreis

Die Stadt Kehl ist betroffen mit Teilen der Kernstadt sowie Sundheim, dem Stadtteil Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg:

Beginnend an der französischen Grenze am Rhein an der Weststraße 12, nach Süden der Weststraße folgend bis zur T-Kreuzung, links in die Hafenstraße abbiegend bis zum Kreisverkehr. Weiter in die Carl-Benz-Straße abbiegend, der Straße Am Läger folgend, weitergehend in die Kinzig-allee und folgend bis zum Übergang in die Straße Am Schutterrain mit Ende an der Söllingstraße. Der Hauptstraße nordöstlich folgend bis zum Kreisverkehr und weiter der Hauptstraße folgend bis zur Daimlerstraße. Dieser folgend bis zur Abbiegung links in die Kehler Straße.

Teile des Stadtteils Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg, beginnend an der Gemarkungsgrenze Willstätt-Eckartsweier der Schutter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Neuried-Altenheim.

Teile der Gemeinde Willstätt-Eckartsweier beginnend an der Kehler Straße, dieser folgend bis zur Kreuzung der Schutter. Der Schutter nach Süden folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kehl-Kittersburg.

Die Gemeinde Neuried ist betroffen mit der gesamten Gemarkung Altenheim sowie mit Teilen der Gemarkung Ichenheim, beginnend an der Gemarkungsgrenze Neuried-Altenheim dem Anwendergraben folgend bis in den Altrhein.

Teile der Gemeinde Meißenheim, beginnend an der Gemarkungsgrenze Neuried-Ichenheim dem Althrein weiter folgend, verlängert in westliche Richtung bis zur Landesgrenze

23.5.2021

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Sundheim, Neumühl, Kork, Odelshofen, Querbach sowie Teilen der Kernstadt und Auenheim beginnend an der französischen Grenze östlich des Rheins an der Weststraße 13, einer gedachten horizontalen Linie bis zur Graudenzer Straße 13 folgend. Der Graudenzer Straße nach Norden folgend bis diese in die Otto-Hahn-Straße mündet. Der Otto-Hahn-Straße bis zur Freiburger Straße folgend bis zum Ursprung des Baches. Diesem in östliche Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Kork.

Gemeinde Willstätt mit den Ortsteilen Legelshurst, Willstätt und Sand.

Die Gemeinde Appenweier: an der Gemarkungsgrenze Windschläg, den Bahngleisen in östliche Richtung und anschließend in südlicher Richtung folgend bis zur Gemarkungsgrenze Windschläg.

Stadt Offenburg mit der Kernstadt, den Stadtteilen Bühl, Bohlsbach, Griesheim, Rammersweier, Waltersweier, Weier, Windschläg sowie Teilen von Elgersweier: an der Gemarkungsgrenze Offenburg von der Kinzigbrücke einer gedachte Luftlinie über den Tennisplatz hinweg bis zur Gemarkungsgrenze Zunsweier folgend.

Gemeinde Schutterwald mit den Ortsteilen Höfen und Langhurst.

Gemeinde Hohberg mit dem Ortsteil Hofweier sowie Teilen des Ortsteils Niederschopfheim: an der Gemarkungsgrenze Hofweier der Freiburger Straße folgend bis zur B3. Ab der Straßenkreuzung zur B3 der Bahnhofstraße in südliche Richtung folgend bis zum Dorfbach. Entlang des Dorfbaches in westliche Richtung bis zur A5 folgend. Entlang der A5 bis zur Gemarkungsgrenze Oberschopfheim.

Gemeinde Friesenheim mit Teilen des Ortsteils Oberschopfheim, beginnend an der Gemarkungsgrenze Niederschopfheim der A5 folgend bis zur Gemarkungsgrenze Schuttern.

Gemeinde Neuried ist betroffen mit den Gemarkungen Altenheim, Dundenheim, Ichenheim und Müllen sowie mit Teilen der Gemarkung Schutterzell: Beginnend an der Gemarkungsgrenze Schuttern der A5 folgend bis zum Pfitzengraben. Diesem in nördliche Richtung weiter folgend mit Übergang in die Unditz. Von der Unditz der Straße Am Sportplatz folgend bis zur Mündung in die Ortenaustraße. An der Kreuzung Ortenaustraße / Hofweg einer gedachten Luftlinie bis zur Gemarkungsgrenze Kürzell an der Herrenstraße folgend.

9.6.2021

Ortenaukreis

Stadt Kehl mit den Stadtteilen Hohnhurst sowie Goldscheuer mit Marlen und Kittersburg.

Gemeinde Willstätt mit Teilen der Ortsteilen Eckartsweier sowie Hesselhurst:

Teile von Eckartsweier:an der Gemarkungsgrenze Kehl am Rappenhof, der Kehler Straße in südliche Richtung folgend bis zur Schutter. Der Schutter weiter in südliche Richtung folgend bis oberhalb der Mehrzweckhalle Eckartsweier. Von hier der Neugasse weiter folgend bis zur Gemarkungsgrenze Hesselhurst.

Teile des Ortsteils Hesselhurst: an der Gemarkungsgrenze Eckartsweier dem Dorfgrabend folgend in Verlängerung einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Offenburg auf Höhe Fempelweg.

Stadt Offenburg: an der Gemarkungsgrenze Hesselhurst, dem Feldweg in südlicher Richtung folgend bis zur L98.

Gemeinde Schutterwald: an der Gemarkungsgrenze Offenburg, der Gottswaldstraße in südliche Richtung bis zur ersten Straße rechts abbiegend folgend. Der Straße weiter bis zum Endinger Kanal nach Süden folgend bis zum Alten Graben. Diesem in westliche Richtung folgend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Müllen.

Gemeinde Neuried mit Teilen der Ortsteile Müllen und Altenheim:

Teile von Müllen: an der Gemarkungsgrenze Schutterwald, der Schutterstaße bis zur ersten Abbiegung rechts folgend. Diesem Weg in Verlängerung der Schutterstraße bis zur Gemarkungsgrenze Altenheim folgend.

Teile von Altenheim: an der Gemarkungsgrenze Müllen, der Schütterle in nördliche Richtung folgend bis zum Rohrburger Weg in Richtung Altenheim. Rechts in die Baumannsbündt abbiegend auf die Stadelgasse und der Kehler Straße folgend bis zur Verbandskläranlage Neuried-Schutterwald. Dem Weg um die Kläranlage herum bis zur Kiesgrube Neuried-Altenheim, vorbei am Baggersee Wachholderrain, bis zur Landesgrenze am Rhein folgend.

1.6.2021 - 9.6.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

In der Stadt Friesoythe an der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Straße Loruper Straße in östlicher Richtung bis zum Tatemeergraben folgend, dem Wasserverlauf erst in südlicher und dann in östlicher Richtung bis Neulorup folgend, dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsgraben zur Straße Am Tatemeer folgend, diesem bis Am Tatenmeer folgend und dieser in südlicher Richtung bis zum Verbindungsweg zum Werlter Weg folgend, diesem bis zum Werlter Weg folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zur Waldgrenze folgend, dieser erst in östlicher und dann in südlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland folgend und dieser in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgend.

7.6.2021

Landkreis Emsland

Gemeinde Esterwegen, Hinterm Busch in südlicher Richtung, Arensweg, Kuhdamm, Reingraben, Hauptstraße, Quintangenweg, Wischweg, Rittveengraben, Tatemeergraben, Kreisgrenze Richtung Gemeinde Vrees, Bischhofsbrücker Weg, Peheimer Straße, L 836, Lindener Straße, Bei der Mühle, Marka, Mittelradde, Lohstraße, Ostersoof, Wiester Straße, In den Eichen, Wiester Straße, Wehmer Straße, Dorfstraße, Hüvener Straße, Lahner Straße, Berßener Straße, Nordallee, Klein-Berßener Straße, Groß-Berßener Straße, Kirchstraße, Sögeler Straße, Staverner Straße, Bruneforth, Mühlenstraße, Kirchstraße, Schulstraße, Schlagbrücker Weg, Feldwege um das Gebiet der Tinner und Staverner Dose, Hengst-berggraben, Östlicher Kanal-Seitenweg, Wippinger Straße, Siedlungsdamm, Koppelweg, Hammoorgraben, Neuahlener Straße, Neudörpener Straße, Wippinger Dever, Neudörpen, Füchtelgraben, Haardeverweg, Schniedersweg, Haar, Haarstraße, B 401, Großer Schloot, Am Wattberg, Wollbrouk, B 401, Hinterm Busch

8.6.2021

Landkreis Emsland

Gemeinde Breddenberg, Breddenberger Straße in südlicher Richtung, Roten Steine, Hilkenbrooker Straße, Gehlenberger Straße, Gewerbestraße, Industriestraße, Am Funkturm, Herrenhausen, Mühlenstraße, Königshook, Rastdorfer Straße, Nord-Süd-Straße, Südstraße, Rastdorfer Straße, Loruper Straße, Hauptstraße, Spahner Straße, Sigiltrastraße, Clemens-August-Straße, Wahner Straße, L 53, Jägerhof, Wahner Straße, Gutshofstraße, Harpel, Sandpoelgraben I, Püngel, Fleiereigraben II, Börgergraben, Nordkamp, Börger Westgraben, Feldweg, Feldstraße, L 51, Sögeler Straße, Feldweg in nordwestlicher Richtung, Flugplatz-straße, Hauptstraße, Heidbrücken, Breddenberger Straße

31.5.2021 - 8.6.2021

Medlemsstat: Frankrig

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Les communes suivantes dans le département: Ardennes (08)

ARNICOURT ; AVANÇON ; BERTONCOURT ; BIERMES ; CHÂTEAU-PORCIEN ; COUCY ; DOUX ; ÉCLY ; HAUTEVILLE ; INAUMONT ; NOVY-CHEVRIÈRES ; PERTHES ; SERY ; SEUIL ; SORBON ; SON ; TAGNON ; TAIZY ; THUGNY-TRUGNY

30.5.2021

ACY-ROMANCE ; BARBY ; NANTEUIL-SUR-AISNE ; RETHEL ; SAULT-LÈS-RETHEL

22.5.2021 - 30.5.2021

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

AUJAN-MOURNEDE

AUX-AUSSAT

BARCUGNAN

BARS

BASSOUES

BAZUGUES

BEAUMARCHES

BECCAS

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BETPLAN

BLOUSSON-SERIAN

CALLIAN

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTEX

CAZAUX-VILLECOMTAL

CLERMONT-POUYGUILLES

COULOUME-MONDEBAT

COURTIES

CUELAS

DUFFORT

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTAMPES

ESTIPOUY

GALIAX

GAZAX-ET-BACCARISSE

HAGET

IDRAC-RESPAILLES

JU-BELLOC

JUILLAC

LAAS

LABARTHE

LABEJAN

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LAMAZERE

LASSERADE

LAVERAET

L'ISLE-DE-NOE

LOUBERSAN

LOURTIES-MONBRUN

LOUSLITGES

LOUSSOUS-DEBAT

MALABAT

MANAS-BASTANOUS

MARCIAC

MARSEILLAN

MASCARAS

MASSEUBE

MIELAN

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLAUR-BERNET

MONLEZUN

MONPARDIAC

MONTAUT

MONT-DE-MARRAST

MONTEGUT-ARROS

MONTESQUIOU

MOUCHES

PALLANNE

PEYRUSSE-GRANDE

PEYRUSSE-VIEILLE

PLAISANCE

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

PRECHAC-SUR-ADOUR

RICOURT

SADEILLAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-ARROMAN

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-CHRISTAUD

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SAMARAN

SARRAGUZAN

SAUVIAC

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEISSAN

SEMBOUES

TIESTE-URAGNOUX

TILLAC

TOURDUN

TRONCENS

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

VIOZAN

19.5.2021

AUBIET

AURIMONT

AUTERIVE

BEZERIL

FAGET-ABBATIAL

GIMONT

HAULIES

L'ISLE-ARNE

JUILLES

LAHAS

LARTIGUE

LUSSAN

MARSAN

MONGAUSY

MONTAMAT

MONTEGUT

MONTIRON

PELLEFIGUE

PESSAN

POLASTRON

SAINT-ANDRE

SAINT-ELIX

SAINT-MARTIN-GIMOIS

SAINT-SOULAN

SARAMON

SEMEZIES-CACHAN

TRAVERSERES

BEDECHAN

BOULAUR

CASTELNAU-BARBARENS

TIRENT-PONTEJAC

SAINT-CAPRAIS

27.5.2021

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

BARCELONNE-DU-GERS

BEAUMONT

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

DEMU

ESTANG

FOURCES

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LAUJUZAN

LAURAET

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUPAS

MONCLAR

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PRÉNERON

PROJAN

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

SEGOS

SION

SORBETS

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

10.6.2021

AYZIEU

BASCOUS

BOURROUILLAN

BRETAGNE D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

CRAVENCERES

EAUZE

ESPAS

LAGRAULET-DU-GERS

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

MANCIET

MARGUESTAU

MONTREAL

PANJAS

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

12.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Artassenx

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Audon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bégaar

Bénesse-lès-Dax

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bourdalat

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Buanes

Cagnotte

Campagne

Candresse

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Escalans

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gaas

Gabarret

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gourbera

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Herré

Heugas

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Lagrange

Lahosse

Laluque

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Lesgor

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d'Armagnac

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Narrosse

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Pontonx-sur-l'Adour

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Saint-Cricq-Chalosse

Sainte-Colombe

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Pandelon

Saint-Perdon

Saint-Sever

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saugnac-et-Cambran

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tartas

Téthieu

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

Saint-Cricq-du-Gave

10.6.2021

Parleboscq

12.6.2021

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

8.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SAINT-PÉ-SAINT-SIMON, SOS

10.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ANOS

ARGET

ARNOS

ARTHEZ-DE-BEARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUBIN

AUGA

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BELLOCQ

BIRON

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BOUMOURT

CABIDOS

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETIS

CASTETPUGON

CASTILLON-D'ARTHEZ

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

DIUSSE

DOAZON

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

LABEYRIE

LACADEE

LACQ

LAHONTAN

LALONQUETTE

LARREULE

LASCLAVERIES

LONCON

LOUVIGNY

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MAZEROLLES

MESPLEDE

MIALOS

MIOSSENS-LANUSSE

MOMAS

MONCLA

MONTAGUT

MORLANNE

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PUYOO

RAMOUS

RIBARROUY

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAULT-DE-NAVAILLES

SEBY

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

URDES

UZAN

VIGNES

10.6.2021

BIDACHE ; CAME

31.5.2021 - 8.6.2021

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

8.6.2021

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ESTAMPURES

FRECHEDE

ANSOST

ANTIN

AURIEBAT

BARBACHEN

BERNADETS-DEBAT

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

BUZON

CHELLE-DEBAT

FONTRAILLES

GUIZERIX

HERES

JACQUE

LABATUT-RIVIERE

LACASSAGNE

LAFITOLE

LALANNE-TRIE

LAMEAC

LAPEYRE

LARROQUE

LESCURRY

LUBRET-SAINT-LUC

MANSAN

MAUBOURGUET

MAZEROLLES

MINGOT

MONFAUCON

MOUMOULOUS

OSMETS

PEYRUN

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

RABASTENS-DE-BIGORRE

SADOURNIN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SARRIAC-BIGORRE

SAUVETERRE

SEGALAS

SENAC

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

VIDOU

19.5.2021

Les communes suivantes dans le département: Bas-Rhin (67)

ACHENHEIM ; BLAESHEIM ; DUPPIGHEIM ; ECKBOLSHEIM

ENTZHEIM ; ESCHAU ; GEISPOLSHEIM (village) ; HANGENBIETEN ; HINDISHEIM ; HIPSHEIM ; HOLTZHEIM ; ICHTRATZHEIM ; LIMERSHEIM ; LINGOLSHEIM ; LIPSHEIM ; NORDHOUSE ; OBERSCHAEFFOLSHEIM ; PLOBSHEIM ; STRASBOURG ; WOLFISHEIM; FEGERSHEIM ; GEISPOLSHEIM (station); ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN; OSTWALD

25.5.2021

Medlemsstat: Polen

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

W województwie wielkopolskim, w powiatach kaliskim, tureckim, ostrowskim, ostrzeszowskim i miasto Kalisz:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Cekow-Kolonia, Liskow, Zelaskow, Kalisz

14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Nowe Skalmierzyce, Ostrow Wielkopolski, Przygodzice, Ostrzeszow, Doruchow, Kraszewice, Czajkow.

14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Kaweczyn, Dobra

Rest of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) wich is not covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Brzeziny, Szczytniki, Kozminek, Opatówek.

Part of the territory of the Godziesze Wielkie municipality (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates:

N 51.7311 E 18.1717

N 51.7239 E 18.1797

N 51.6983 E 18.1772

N 51.7236 E 18.1836

Part of the territory of the Żelazków and Ceków Kolonia municipalities (gmina) covered by the 3 km radius around the following GPS coordinates: N 53,436 E 19,556

2.6.2021 - 14.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Sieroszewice, Mikstat, Grabów nad Prosną

6.6.2021 - 14.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim, pleszewskim, kaliskim i miasto Kalisz:

Części powiatów ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego i miasta Kalisz położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

14.6.2021

Części powiatów ostrowskiego i pleszewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51o45 '26,8" E 17 o54' 36.0";

N 51 o45 '45.9" E 17 o54' 30.1"

N 51,756 E 17,92

N 51,792 E 17,913

6.6.2021 - 14.6.2021

W województwie wielkopolskim w powiecie kępińskim i w województwie łódzkim w powiecie wieruszowskim:

Entire territory of the Wieruszow and Kepno municipalities (gminas) extending beyond the area described in the protection zone and those parts of the territory of Baranow, Galewice, Łęka Opatowska and Bralin municipalities within a 10 km radius centred on GPS coordinates:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

10.6.2021

Części powiatu kępińskiego w województwie wielkopolskim i powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 51°21’7.81’’ E 18°2’57.73’’

N 51°20’57.19’’E 18°3’27.43’’

N 51°20’30.12’’ E 18°3’36.25’’

N 51,341 E 18,065

N 51,33 E 18,065

2.6.2021 - 10.6.2021

W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, nowotomyskim i grodziskim:

Części powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i grodziskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

3.6.2021

Części powiatów wolsztyńskiego i grodziskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°09`20,2`` E 16°03`00,2``

26.5.2021 - 3.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lipowiec Koscielny, Wisniewo, Stupsk, Szydlowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Koscielna, Szczutowo and Mława town.

Rest of the territory of the Rościszewo, Raciąż and Zawidz municipalities (gmina) which goes beyond the 3 km radius around the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Part of the territory of the Glinojeck and Ciechanów municipalities (gmina) covered by the 10 km radius centered on the following GPS coordinates

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

19.6.2021

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szrensk, Strzegowo, Radzanów, Biezun, Zuromin, Siemiątkowo and Wisniewo.

Part of the territory of the Zawidz, Raciąż and Rościszewo municipalities (gmina) covered by the 3 km radius centered on the following GPS coordinates

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

10.6.2021 - 19.6.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

11.6.2021 - 19.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim , counties Nidzica, Dzialdowo, Nowe Miasto:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Janowiec Koscielny, Ilowo-Osada, Kozlowo, Dzialdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

19.6.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim i rypińskim:

The entire administrative territory of the following municipalities (gmina): Górzno, Swiedziebnia, Skrwilno, Bartniczka, Brzozie.

18.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim i nidzickim:

Części powiatów działdowskiego i nidzickiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N 53.180555 E 20.354166

4.6.2021

Część powiatu działdowskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N 53.180555 E 20.354166

27.5.2021 - 4.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20,354166

4.6.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.1814 E 20.3419

N 53,182 E 20,358

N: 53.180555 E: 20,354166

27.5.2021 - 4.6.2021

W województwie lubuskim, w powiatach świebodzińskim i sulęcińskim:

Części powiatów świebodzińskiego, sulęcińskiego i krośnieńskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52° 14' 53.733'' ; E 15° 12' 49.011''

22.5.2021

Części powiatów świebodzińskiego i sulęcińskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52° 14' 53.733'' ; E 15° 12' 49.011''

14.5.2021 - 22.5.2021

W województwie lubuskim, w powiatach, zielonogórskim i nowosolskim:

Część powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51°52'54.793"N 15°27'58.028"E

20.5.2021

Część powiatu zielonogórskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51°52'54.793"N 15°27'58.028"E

12.5.2021 - 20.5.2021

W województwie lubelskim, w powiecie puławskim:

Część powiatów puławskiego, lubelskiego i lubartowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.425840 N, 22.200828 E

22.5.2021

Część powiatu puławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.425840 N, 22.200828 E

13.5.2021 - 22.5.2021

W województwie lubelskim w powiecie puławskim i w województwie mazowieckim w powiecie kozienickim:

Części powiatów puławskiego i ryckiego w województwie lubelskim i powiatu kozienickiego w województwie mazowieckim położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.484155 N, 21.878009 E

23.5.2021

Części powiatu puławskiego w województwie lubelskim i powiatu kozienickiego w województwie mazowieckim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.484155 N, 21.878009 E

15.5.2021 - 23.5.2021

W województwie lubelskim w powiecie włodawskim

Części powiatu włodawskiego i chełmskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.413611°N 23.528333°E

30.5.2021

Część powiatu włodawskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.413611°N 23.528333°E

22.5.2021 - 30.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiatach mławskim, przasnyskim i ciechanowskim:

Części powiatów mławskiego, ciechanowskiego i przasnyskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53 E 20.5333

30.5.2021

Części powiatów mławskiego i ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53 E 20.5333

22.5.2021

30.5.2021

Części powiatu ciechanowskiego i mławskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°52’7.466’’ E 20°31’52.212’’

30.5.2021

Część powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52°52’7.466’’ E 20°31’52.212’’

22.5.2021 - 30.5.2021

W województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Jastrzębie – Zdrój, Żory:

Części powiatów pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, część miasta Jastrzębie-Zdrój, część miasta Żory położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS: N 49.9233 E 18.7769; N 49.934014, E 18.768647

22.5.2021

Części powiatów pszczyńskiego oraz cieszyńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 49.9233 E 18.7769; N 49.934014, E 18.768647

14.5.2021 - 22.5.2021

W województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, malborskim, tczewskim i kwidzyńskim:

Części powiatów sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ognisk wokół ognisk: o współrzędnych GPS:

N 53.9294 E 19.0042

N 54,014 E 19,06

N 53,983 E 19,052

N 53,949 E 19,091

N 54,055 E 19,062

N 53,968 E 19,029

N 53.874444, E 19.049722

N 53.872222, E 19.06

N 53,878 E 19,058

N 53,851 E 19,159

N 53,858 E 18,892

N 53,796 E 19,148

24.5.2021

Części powiatów sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i tczewskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.9294 E 19.0042

N 54,014 E 19,06

N 53,983 E 19,052

N 53,949 E 19,091

N 54,055 E 19,062

N 53,968 E 19,029

N 53.874444, E 19.049722

N 53.872222, E 19.06

N 53,878 E 19,058

N 53,851 E 19,159

N 53,858 E 18,892

N 53,796 E 19,148

16.5.2021 - 24.5.2021

W województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim i w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie iławskim

Części powiatów kwidzyńskiego w województwie pomorskim i część powiatu iławskiego w województwie warmińsko – mazurskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,68 E 19,171

24.5.2021

Część powiatu kwidzyńskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:N 53,68 E 19,171

16.5.2021 - 24.5.2021

W województwie warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim i pomorskim:

Część powiatu iławskiego, nowmiejskiego w województwie warmińsko – mazurskim, część powiatu grudziądzkiego w województwie kujawsko – pomorskim, część powiatu kwidzyńskiego w województwie pomorskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,569 E 19,248

30.5.2021

Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,569 E 19,248

22.5.2021 - 30.5.2021

Część powiatu iławskiego, część powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego w województwie pomorskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,828 E 19,747

30.5.2021

Część powiatu iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,828 E 19,747

22.5.2021 - 30.5.2021

Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,828 E 19,747

30.5.2021

Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,828 E 19,747

22.5.2021 - 30.5.2021

Część powiatu ostródzkiego i iławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,657 E 19,853

30.5.2021

Część powiatu ostródzkiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 53,657 E 19,853

22.5.2021 - 30.5.2021

Pozostała część gminy Biskupiec położona na wschód i na południe od rzeki Osa, , gmina Grodziczno w powiecie nowomiejskim, część gminy Lubawa połozona na wschód od linii wyznaczonej przez drogięnr 541 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 15, a następnie zachodnią granicę miasta Lubawa i wsi Byszwałd biegnaca wzdłuż granicy kompoleksu leśnego i część gminy Iława położona na wschód położona na wschód od linii wyznaczonej przez wschodnią granicę Rezerwatu Jezioro Karaś, drogę łączącą miejscowości Karaś – Wikileec – Iława i na południe od południowej granicę miasta Iława, rzeki Iławka biegnącej od Jeziora Iławskiego i granic wsi Ławice i Tchórzanka wzdłuż kompleksu leśnego w powiecie iławskim

Gmina Brzozie i część gminy Zbiczno ograniczona granicą Brodnickiego Parku Krajobrazowego w powiecie brodnickim w województwie kujawsko – pomorskim

19.6.2021

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

27.5.2021 - 16.6.2021

The entire territory of the following municipalities (gminas) from Nowe Miasto Lubawskie County: Nowe Miasto Lubawskie and Kurzętnik

10.6.2021 - 19.6.2021

Części powiatów płockiego, miasta Płock i powiatu sierpeckiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

11.6.2021

Część powiatu płockiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 52.63813 E 19.84282

N 52,624 E 19,799

3.4.2021 - 11.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiatach wyszkowskim, ostrowskim i węgrowskim:

Części powiatów wyszkowskiego, ostrowskiego i węgrowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 52.639315, 21.621111

21.5.2021

Część powiatu wyszkowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 52.639315, 21.621111

13.5.2021 - 21.5.2021

W województwie mazowieckim, w powiatach ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim:

Części powiatów ostrowskiego, sokołowskiego i węgrowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52 o41’28.346’’ E 22 o5’21.517’’

30.5.2021

Części powiatów ostrowskiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52 o41’28.346’’ E 22 o5’21.517’’

21.5.2021 - 30.5.2021

W województwie świętokrzyskim w powiatach buskim i pińczowskim

Część powiatów buskiego i pińczowskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 500 23’ 33.713” E: 200 44’ 31.826”

22.5.2021

Część powiatu buskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 500 23’ 33.713” E: 200 44’ 31.826”

13.5.2021 - 22.5.2021

W województwie kujawsko – pomorskim w powiecie brodnickim, w województwie warmińsko – mazurskim w powiatach działdowskim i nowomiejskim

Część powiatu brodnickiego w województwie kujawsko – pomorskim, części powiatów działdowskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko – mazurskim położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 530 17’ 29.8” E: 190 41’ 8.2”

22.5.2021

Część powiatu brodnickiego w województwie kujawsko – pomorskim, części powiatów działdowskiego i nowomiejskiego w województwie warmińsko – mazurskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 530 17’ 29.8” E: 190 41’ 8.2”

13.5.2021 - 22.5.2021

W województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nidzickim i szczycieńskim:

Część powiatów nidzickiego i szczycieńskiego położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

16.6.2021

Część powiatu nidzickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,376 E: 20,592

8.6.2021 - 16.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim oraz ostrowskim i w województwie podlaskim w powiecie wysokomazowieckim:

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego w powiecie mazowieckim oraz czesć powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim położona w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,722 E: 22,182

7.6.2021

Części powiatów sokołowskiego oraz ostrowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,722 E: 22,182

30.5.2021 - 7.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiatach kutnowski, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

22.6.2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

14.6.2021 - 22.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim i płockim:

Części powiatów sierpeckiego i płockiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,785 E: 19,814

8.6.2021

Część powiatu sierpeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,785 E: 19,814

31.5.2021 - 8.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

13.6.2021 - 21.6.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim, grudziądzkim i brodnickim:

Części powiatów siedleckiego, grudziądzkieg i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,313 E: 19,097

31.5.2021

Części powiatów wąbrzeskiego i brodnickiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 53,313 E: 19,097

23.5.2021 - 31.5.2021

Medlemsstat: Rumænien

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The following localities in Mureș County:

Păneț

Sâncraiu de Mureș

Nazna

Târgu Mureș

Mureșeni

Vălureni

Budiu Mic

Crăciunești

Cornești

Cinta

Ilieni

Satu Nou

Gheorghe Doja

Sântioana de Mureș

Berghia

Șăușa

Vidrasău

Recea

Chirileu

Sânmărghita

Sânpaul

Valea Izvoarelor

Cerghid

Vaidacuta

Suplac

Petea

Idrifaia

8.6.2021

Ungheni

Leordeni

Cristești

Morești

Tirimia

Cerghizel

31.5.2021 - 8.6.2021

Ocniţa

Archiud

Comlod

Orosfaia

Milaş

Hirean

Coşeriu

Fânaţe

Valea Mare

Şopteriu

Ghemeş

Câmp

Teaca

Crăieşti

Fânaţe

Lefaia

Milaşel

Valea Seaca

Faragău

Tonciu

Frunzeni

Sântu

Filpişu Mic

Filpişu Mare

Poarta

Ercea

Logig

Lunca

Cureţe

Bârlibaş

Ştefanca

Mogoaia

Şăuliţa

Bujor

Bujor-Hodaie

Pădurea

Săulia

Leorinţa-Şăulia

Ciretea

Bărboşi

Merişoru

Papiu Ilarian

Ursoaia

Ghidaşteu

Dobra

Leorinţa

Măcicăşeşti

Bologaia

Văleni

Ciulea

Groapa Rădăii

Valea Sânpetrului

Deleni

Pogăceaua

Sicele

Pârâu Crucii

Fântâna Babii

Şincai

Şincai-Fânaţe

Fânaţe

Istan-Tau

Fânaţele Mădăraşului

Negrenii de Câmpie

Tiptelnic

Band

Valea Rece

Chisăliţa

Căpuşu de Câmpie

Oroiu

Tăblăşeni

Iclanzel

Mărăşeşti

Valea Mare

Fânaţe

Iclandu Mare

Valea Iclandului

Mădăraş

Pusta

Păcureni

Glodeni

Dumbrăvioara

Ernei

Tofalău

Cotuş

Poieniţa

Ivăneşti

Bozeni

Livezeni

Corunca

Budiu Mic

Vălureni

Cristeşti

Sântioana de Mureş

Nazna

Mureşeni

Berghia

Pănet

Hărţău

Cuiesd

Mădăraş

Herghelia

Voiniceni

Porumbeni

Ceuaşu de Câmpie

Câmpeniţa

Bărdeşti

11.6.2021

Cozma

Socolu de Câmpie

Băița

Valea Sasului

După Deal

Fânațele Socolului

Valea Ungurului

Grebenișu de Câmpie

Valea Sânpetrului

Drăculea Bandului

Fânațele Căpușului

Sântana de Mureș

Curteni

Chinari

Remetea

Sâncraiu de Mureș

Sângeorgiu de Mureș

Târgu Mureș

3.6.2021 - 11.6.2021

The following localities in Harghita County:

Goagiu

Medișoru Mare

Simonești

Cădaciu Mic

Cădaciu Mare

Nicoleni

Chedia Mica

Chedia Mare

Andreeni

Avrămești

Laz-Șoimuș

Șoimușu Mic

Șoimușu Mare

Săcel

Eliseni

Secuieni

Porumbenii Mici

Porumbenii Mari

Bodogaia

Betești

Șoard

Vânători

Mureni

12.6.2021

Cechești

Cristuru Secuiesc

Filiaș

Rugănești

4.6.2021 - 12.6.2021

Medlemsstat: Slovakiet

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

Region Senec:

The following municipalities:

Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Vlky, Nová Dedinka, Tureň, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, Tomášov, Hrubý Šúr

21.5.2021

The following municipalities:

Malinovo, Zálesie, Most pri Bratislave

13.5.2021 - 21.5.2021

Region Dunajska Streda:

The following municipalities:

Janíky, Čakany, Štvrtok na Ostrove

21.5.2021

Region Bratislava- city parts:

The following municipalities:

Vajnory, Podunajske Biskupice, Ružinov

21.5.2021

Medlemsstat: Sverige

Område:

Anvendelsen, jf. artikel 55 i delegeret forordning (EU) 2020/687, ophører (dato)

The area of the parts of the municipality Eslöv extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.47.4 and E13.22.16

26.5.2021

Those parts of the municipality of Eslöv contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.47.4 and E13.22.16

18.5.2021 - 26.5.2021

«

Top