EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0810

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/810 af 20. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/808 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse stoffer, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF (EØS-relevant tekst)

C/2021/3430

OJ L 180, 21.5.2021, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/810/oj

21.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/112


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/810

af 20. maj 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse stoffer, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 34, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 (2) ophæver bl.a. Kommissionens beslutning 2002/657/EF (3). Ved artikel 4 i nævnte beslutning sammenholdt med dens bilag II fastsattes der minimumsgrænser for ydeevnen for de farmakologisk virksomme stoffer chloramphenicol, nitrofuranmetabolitter, medroxyprogesteronacetat og malakitgrønt i visse matricer.

(2)

Ved artikel 8 i Kommissionens forordning (EU) 2019/1871 (4) fastsættes der overgangsbestemmelser for referencegrundlag for tiltag (RPA) for forbudte farmakologisk virksomme stoffer. De krævede minimumsgrænser for chloramphenicol, nitrofuranmetabolitter og summen af malakitgrønt og leucomalakitgrønt, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF, bør anvendes som RPA for animalske fødevarer importeret fra tredjelande og for animalske fødevarer produceret i Unionen indtil den 27. november 2022.

(3)

Med henblik på det, der er omhandlet artikel 8 i forordning (EU) 2019/1871, bør bilag II til beslutning 2002/657/EF derfor fortsat finde anvendelse indtil den 27. november 2022.

(4)

For at bevare kontinuiteten bør nærværende forordning anvendes fra samme dato som gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 affattes således:

»Artikel 7

Ophævelse og overgangsforanstaltninger

Beslutning 2002/657/EF og 98/179/EF ophæves med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Indtil den 10. juni 2026 finder kravene i punkt 2 og 3 i bilag I til beslutning 2002/657/EF dog fortsat anvendelse på metoder, der er valideret inden datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Med henblik på det, der er omhandlet artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1871, finder bilag II til beslutning 2002/657/EF fortsat anvendelse indtil den 27. november 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 af 22. marts 2021 om analysemetoders ydeevne med hensyn til restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes i dyr bestemt til fødevareproduktion, om fortolkningen af resultater, om de metoder, der skal anvendes til prøveudtagning, og om ophævelse af beslutning 2002/657/EF og 98/179/EF (se side 84 i denne EUT).

(3)  Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 14. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater (EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2019/1871 af 7. november 2019 om referencegrundlag for tiltag for så vidt angår ikketilladte farmakologisk virksomme stoffer, som forekommer i animalske fødevarer, og om ophævelse af beslutning 2005/34/EF (EUT L 289 af 8.11.2019, s. 41).


Top