EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0763

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/763 af 23. april 2021 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår indberetning med henblik på tilsyn og offentliggørelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (EØS-relevant tekst)

OJ L 168, 12.5.2021, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/763/oj

12.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/763

af 23. april 2021

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår indberetning med henblik på tilsyn og offentliggørelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 430, stk. 7, femte afsnit, og artikel 434a, femte afsnit,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (2), særlig artikel 45i, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det harmoniserede minimumsniveau for standarden (»TLAC-standard«) for den samlede tabsabsorberingskapacitet (»TLAC«) for globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) (»TLAC-kravet«) blev indført i EU-lovgivningen ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 (3) om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013. Det institutspecifikke tillæg for G-SII'er og det institutspecifikke krav til ikkeG-SII'er, der benævnes minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL), er fastsat gennem målrettede ændringer af direktiv 2014/59/EU, som blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879 (4). Henholdsvis forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2014/59/EU indeholder nu indberetnings- og oplysningskrav til både TLAC-standarden og MREL.

(2)

Da TLAC-standarden og MREL begge har til formål at sikre, at institutter og enheder, der er etableret i Unionen, har en tilstrækkelig tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet, bør de to krav udgøre indbyrdes komplementære elementer i en fælles ramme. Der bør derfor udarbejdes et sæt skemaer til indberetning og offentliggørelse af harmoniserede oplysninger om kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er og væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er (TLAC) og det institutspecifikke MREL, der finder anvendelse på alle institutter.

(3)

I medfør af artikel 434a i forordning (EU) nr. 575/2013 skal det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) skal udarbejde med henblik på at fastlægge ensartede offentliggørelsesformater, sigte mod at sikre overensstemmelse mellem offentliggørelsesformater og internationale standarder vedrørende offentliggørelse for at fremme sammenligneligheden af oplysninger. Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) offentliggjorde i december 2018 ajourførte søjle 3-oplysningskrav, herunder krav vedrørende TLAC-oplysninger. Offentliggørelsesformaterne og de tilhørende instrukser, som er fastlagt i nærværende forordning, bør derfor være i overensstemmelse med disse ajourførte oplysningskrav fra BCBS.

(4)

For at sikre, at overholdelsesomkostningerne for institutter ikke øges på urimelig vis, og at datakvaliteten bevares, bør der i videst muligt omfang foretages en indbyrdes tilpasning af indholdet af indberetnings- og oplysningsforpligtelserne, herunder af deres hyppighed. Derudover stilles der i medfør af artikel 45i, stk. 5, tredje afsnit, og artikel 45i, stk. 6, tredje afsnit, i direktiv 2014/59/EU, et udtrykkeligt krav om en tilpasning af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetnings- og oplysningsforpligtelser for TLAC og MREL. Derfor bør der i én enkelt forordning fastsættes standarder, som finder anvendelse på både indberetning og offentliggørelse af TLAC og MREL. Samtidig bør detaljeringsgraden og hyppigheden for både indberetning og offentliggørelse om nødvendigt tilpasses, idet der tages hensyn til kravene i henholdsvis forordning (EU) nr. 575/2013 og i direktiv 2014/59/EU og til behovet for at sikre, at institutter til enhver tid opfylder disse krav.

(5)

I henhold til direktiv 2014/59/EU skal oplysninger om MREL indberettes til både kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder. I henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 skal oplysninger om TLAC kun indberettes til kompetente myndigheder. I medfør af artikel 45d, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU består MREL i en afviklingsenhed, som er en G-SII eller en del af en G-SII, imidlertid af TLAC-kravet og eventuelle yderligere tillæg. Det bør derfor sikres, at afviklingsmyndigheder indhenter oplysninger om TLAC fra G-SII'er som led i deres indberetning af MREL. Dette bør ikke berøre ordninger, der er indgået af kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder med henblik på at minimere datastrømme.

(6)

I henhold til artikel 45i, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU skal EBA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastsætte en standardiseret måde at indgive oplysninger på om prioritetsrækkefølgen af kapitalgrundlag og passiver, der er omfattet af bail-in, og som af hensyn til sammenligneligheden og retssikkerheden finder anvendelse ved national insolvensbehandling i hver medlemsstat. De respektive afviklingsmyndigheder bør derfor stille standardiserede oplysninger om prioritetsrækkefølgen ved insolvens i hver medlemsstat og rettidige ajourføringer heraf til rådighed for institutter, der hører under deres jurisdiktion. Disse oplysninger bør være i overensstemmelse med en standardiseret fremlæggelse af prioritetsrækkefølgen ved insolvens.

(7)

For så vidt angår passiver, der er omfattet af bail-in, og som er underlagt lovgivningen i et tredjeland, skal EBA i henhold til artikel 45i, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU også udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastsætte en standardiseret måde at indgive oplysninger på med angivelse af de tredjelande, hvis lovgivning sådanne passiver er underlagt, og for hvert af de identificerede tredjelande angive, hvorvidt sådanne passiver indeholder de kontraktvilkår, hvoraf det fremgår, at de i henhold til nævnte direktiv kan være omfattet af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser. Som følge af behovet for yderligere vurdering af detaljeringsgraden for indberetning af disse elementer vil EBS rettidigt indsende de tilhørende instrukser og skemaer separat til Kommissionen, således at kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder løbende kan få adgang til disse oplysninger. Manglende indgivelse af disse begrænsede yderligere elementer vil hverken berøre eller udsætte anvendelsen af de i denne forordning fastsatte indberetningskrav.

(8)

Enheder, der offentliggør oplysninger, bør tage hensyn til de relevante retningslinjer udsendt af EBA, når de vurderer, hvorvidt oplysninger er væsentlige, fortrolige eller er institutternes ejendom i overensstemmelse med artikel 432 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(9)

Forpligtelsen til at indberette og offentliggøre oplysninger om TLAC, jf. artikel 430, stk. 1, litra b), artikel 437a og artikel 447, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013, har fundet anvendelse siden den 27. juni 2019 i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) 2019/876. Så snart denne forordning træder i kraft bør G-SII'er og væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er derfor omgående offentliggøre oplysninger om TLAC, idet de anvender de skemaer og følger de instrukser, der er fastsat i nærværende forordning. I modsætning hertil bør indberetning, som vedrører TLAC-kravet i overensstemmelse med denne forordning, først begynde at finde anvendelse fra den 28. juni 2021 for at give institutter og kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at gennemføre de relevante krav.

(10)

Med hensyn til MREL skal de forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2014/59/EU, finde anvendelse senest fra den 28. december 2020. Af de samme årsager som for TLAC bør alle institutter imidlertid fra den 28. juni 2021 indberette oplysninger om MREL, idet de anvender de skemaer og følger de instrukser, der er fastsat i denne forordning. I modsætning hertil bør datoen for anvendelse af oplysningsforpligtelserne for MREL svare til udløbet af overgangsperioden, jf. artikel 45m, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2014/59/EU, dvs. tidligst den 1. januar 2024.

(11)

Som følge af institutters, kompetente myndigheders og afviklingsmyndigheders behov for at tilpasse deres indberetningssystemer og elektroniske systemer til kravene i denne forordning bør indberetningsfristen for kvartalsvis indberetning af data, der vedrører referencedatoen 30. juni 2021, være senest den 30. september 2021.

(12)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har indsendt til Kommissionen.

(13)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for nærværende forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5), om rådgivning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

INDBERETNING MED HENBLIK PÅ TILSYN

Artikel 1

Referencedatoer for indberetning

Enheder, der er omfattet af indberetningskrav for den samlede tabsabsorberingskapacitet (TLAC) og minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL) på individuelt eller konsolideret grundlag (indberettende enheder), indgiver oplysninger til de kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, således som de er og forefindes, på følgende referencedatoer for indberetning:

a)

for kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december

b)

for halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december

c)

for årlig indberetning: 31. december.

Artikel 2

Indberetningsfrister

1.   Indberettende enheder indgiver oplysninger til de kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder inden arbejdstids ophør inden for følgende indberetningsfrister:

a)

for kvartalsvis indberetning: 19. maj, 18. august, 18. november og 18. februar, med undtagelse af data, der vedrører referencedatoen 30. juni 2021, for hvilken indberetningsfristen er senest den 30. september 2021.

b)

for halvårlig indberetning: 18. august og 18. februar

c)

for årlig indberetning: 18. februar.

2.   Hvis indberetningsfristen er en lør-, søn- eller helligdag i medlemsstaten for den kompetente myndighed eller afviklingsmyndigheden, som de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indgives til, indgives oplysningerne inden arbejdstids ophør på den efterfølgende arbejdsdag.

3.   Indberettende enheder kan indgive tal, som ikke er forsynet med en uafhængig revisors påtegning (ikkereviderede tal). Hvis tal, der er revideret af en uafhængig revisor og forsynet med en revisionspåtegning (reviderede tal), afviger fra de indsendte ikkereviderede tal, indgiver de indberettende enheder uden unødigt ophold reviderede tal.

4.   Indberettende enheder indgiver uden unødigt ophold eventuelle andre rettelser til de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne.

Artikel 3

Indberetningsformat og -hyppighed for afviklingsenheder på individuelt grundlag

1.   Afviklingsenheder uden datterselskaber, som er omfattet af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45e, indgiver følgende oplysninger til kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder på individuelt grundlag:

a)

oplysninger om væsentlige målekriterier som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 1, kolonne 0010, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 1

b)

oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 2, kolonne 0010, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.1

c)

oplysninger om finansieringsstrukturen for nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 4, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.3

d)

oplysninger om instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 7, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 4.

2.   Afviklingsenhederne indgiver oplysninger om opdelingen af kapitalgrundlag og passiver efter rangordenen ved insolvens som præciseret i bilag I, skema 6, til kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder på individuelt grundlag og kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.2.

3.   Foruden de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, indgiver afviklingsenheder, som er omfattet af kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 6, stk. 1, følgende oplysninger til afviklingsmyndigheder og kompetente myndigheder på individuelt grundlag:

a)

oplysninger om væsentlige målekriterier som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 1, kolonne 0020, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 1

b)

oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 2, kolonne 0020 og 0030, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.1.

Artikel 4

Indberetningsformat og -hyppighed for afviklingsenheder på konsolideret grundlag

1.   Afviklingsenheder, som er omfattet af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45e, indgiver følgende oplysninger til kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder på konsolideret grundlag:

a)

oplysninger om væsentlige målekriterier som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 1, kolonne 0010, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 1

b)

oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 2, kolonne 0010, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.1

c)

oplysninger om finansieringsstrukturen for nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 4, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.3

d)

oplysninger om instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 7, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 4.

2.   Foruden de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, indgiver afviklingsenheder, som er omfattet af kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 11, stk. 3, følgende oplysninger til kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder på konsolideret grundlag:

a)

oplysninger om væsentlige målekriterier som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 1, kolonne 0020, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 1

b)

oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 2, kolonne 0020 og 0030, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.1.

Artikel 5

Indberetningsformat og -hyppighed på individuelt grundlag for enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, og for væsentlige datterselskaber af globale systemisk vigtige institutter i tredjelande

1.   Enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, og som er omfattet af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU på individuelt grundlag i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45f, indgiver følgende oplysninger til kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder på individuelt grundlag:

a)

oplysninger om størrelsen og sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 3, kolonne 0010, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.2

b)

oplysninger om finansieringsstrukturen for nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 4, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.3

c)

oplysninger om instrumenter, der er underlagt lovgivning i et tredjeland som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 7, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 4.

2.   Enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, indgiver oplysninger om opdelingen af kapitalgrundlag og passiver efter rangordenen ved insolvens som præciseret i bilag I, skema 5, til kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder på individuelt grundlag og kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.1.

3.   Enheder, der er væsentlige datterselskaber af globale systemisk vigtige institutter i tredjelande (tredjelands-G-SII'er), og som er omfattet af kravet i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 6, stk. 1, indgiver, foruden de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, oplysninger om størrelsen og sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i nærværende forordnings bilag I, skema 3, kolonne 0020, på individuelt grundlag og kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i nærværende forordnings bilag II, del II, punkt 2.2.

Artikel 6

Indberetningsformat og -hyppighed på konsolideret grundlag for enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, og for væsentlige datterselskaber af globale systemisk vigtige institutter i tredjelande

1.   Enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, og som er omfattet af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45f, indgiver følgende oplysninger til kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder på konsolideret grundlag:

a)

oplysninger om størrelsen og sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 3, kolonne 0010, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.2

b)

oplysninger om finansieringsstrukturen for nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 4, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 2.3

c)

oplysninger om instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, som præciseret i denne forordnings bilag I, skema 7, indberettes kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i denne forordnings bilag II, del II, punkt 4.

2.   Enheder, der er væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er, og som er omfattet af kravet i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 11, stk. 3a, indgiver, foruden de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, oplysninger om størrelsen og sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i nærværende forordnings bilag I, skema 3, kolonne 0020, på konsolideret grundlag og kvartalsvist i overensstemmelse med instrukserne i nærværende forordnings bilag II, del II, punkt 2.2.

Artikel 7

Dataudvekslingsformater og oplysninger forbundet med indgivelser

1.   Afviklingsenhederne indgiver i overensstemmelse med denne forordning oplysninger i de dataudvekslingsformater og -former, som deres kompetente myndigheder eller afviklingsmyndigheder kræver, og i overensstemmelse med de definitioner af datapunkt, der indgår i datapunktmodellen, og de valideringsregler, der er fastsat i denne forordnings bilag III.

2.   Når indberettende enheder indgiver oplysninger i overensstemmelse med denne forordning, sørger de for følgende:

a)

oplysninger, der ikke kræves eller ikke er relevante, medtages ikke ved indgivelse af data

b)

numeriske værdier indgives på følgende måde:

i)

datapunkter af typen »Pengebeløb« indberettes uden decimaler med en minimumspræcision svarende til x antal tusinde enheder

ii)

datapunkter af typen »Procentdel« angives pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler

iii)

datapunkter af typen »Heltal« indberettes uden decimaler og med en præcision svarende til x antal enheder

c)

institutter identificeres udelukkende ud fra deres ID-kode for juridiske enheder (LEI-kode). Juridiske enheder og modparter, bortset fra institutter, identificeres ud fra deres LEI-kode, hvis en sådan foreligger.

3.   Oplysninger, der indsendes af indberettende enheder i overensstemmelse med denne forordning, skal ledsages af følgende oplysninger:

a)

referencedato for indberetning og referenceperiode

b)

indberetningsvaluta

c)

regnskabsstandard

d)

det indberettende instituts LEI-kode

e)

konsolideringens afgrænsning.

Artikel 8

Standardiseret fremlæggelse af prioritetsrækkefølger ved insolvens

1.   Afviklingsmyndighederne indsamler oplysninger om prioritetsrækkefølger for posterne i deres nationale insolvensbehandling i det standardformat, der er præciseret i bilag IV. De ajourfører disse oplysninger uden unødigt ophold, når der forekommer ændringer.

2.   Afviklingsmyndighederne offentliggør de i stk. 1 omhandlede oplysninger for at stille dem til rådighed for institutter, der er underlagt deres tilsyn.

AFSNIT II

INSTITUTTERS OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER

Artikel 9

Offentliggørelseshyppighed og -datoer

1.   Oplysninger som omhandlet i artikel 10, stk. 1, offentliggøres kvartalsvist. Oplysninger som omhandlet i artikel 10, stk. 2, offentliggøres halvårligt.

2.   Oplysninger som omhandlet i artikel 11, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, offentliggøres halvårligt. Oplysninger som omhandlet i artikel 11, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, offentliggøres årligt.

3.   Oplysninger som omhandlet i artikel 12, stk. 1, offentliggøres kvartalsvist. Oplysninger som omhandlet i artikel 12, stk. 2, offentliggøres halvårligt.

4.   Oplysninger som omhandlet i artikel 13, stk. 1, offentliggøres halvårligt. Oplysninger som omhandlet i artikel 13, stk. 2, offentliggøres årligt.

5.   Oplysninger som omhandlet i artikel 15 offentliggøres på følgende måde:

a)

halvårligt, når den enhed, der offentliggør oplysninger, er et stort institut

b)

årligt, når den enhed, der offentliggør oplysninger, hverken er et stort institut eller et lille og ikkekomplekst institut.

6.   Med henblik på offentliggørelse sørger enheder, der offentliggør oplysninger, for følgende:

a)

årlige offentliggørelser finder sted på samme dato som offentliggørelsen af institutternes årsregnskab eller så hurtigt som muligt derefter

b)

halvårlige eller kvartalsvise offentliggørelser finder sted på samme dato som offentliggørelsen af institutternes finansielle rapporter for den tilsvarende periode, hvis det er relevant, eller så hurtigt som muligt derefter

c)

enhver forsinkelse mellem datoen for offentliggørelsen af oplysningerne i henhold til dette afsnit og det relevante årsregnskab skal være rimelig og må under ingen omstændigheder overskride de tidsfrister, som de kompetente myndigheder har fastsat i henhold til artikel 106 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (6).

Artikel 10

Afviklingsenheders offentliggørelse af oplysninger om væsentlige målekriterier vedrørende kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver og kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

1.   Enheder, der er udpeget som afviklingsenheder, og som er G-SII'er eller en del af et G-SII, offentliggør de oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 447, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013, og artikel 45i, stk. 3, litra a) og c), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med nærværende forordnings bilag V, skema EU KM2, og de relevante instrukser, der er fastsat i nærværende forordnings bilag VI.

2.   Enheder, der er udpeget som afviklingsenheder, og som hverken er G-SII'er eller en del af et G-SII, offentliggør de oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra a) og c), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med denne forordnings bilag V, skema EU KM2, og de relevante instrukser, der er fastsat i denne forordnings bilag VI.

Artikel 11

Afviklingsenheders offentliggørelse af oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlaget og nedskrivningsrelevante passiver

1.   Enheder, der er udpeget som afviklingsenheder, og som er G-SII'er eller en del af et G-SII, offentliggør de oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 437a, litra a), c) og d), i forordning (EU) nr. 575/2013, samt de oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlaget og nedskrivningsrelevante passiver, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med nærværende forordnings bilag V, skema EU TLAC1, og de relevante instrukser, der er fastsat i nærværende forordnings bilag VI.

2.   Enheder, der er udpeget som afviklingsenheder, og som hverken er G-SII'er eller en del af et G-SII, offentliggør de oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlaget og nedskrivningsrelevante passiver, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med denne forordnings bilag V, skema EU TLAC1, og de relevante instrukser, der er fastsat i denne forordnings bilag VI.

Artikel 12

Oplysninger om væsentlige målekriterier og intern tabsabsorberingskapacitet, som offentliggøres af enheder, der ikke selv er afviklingsenheder

1.   Enheder, der er væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er, og som ikke selv er afviklingsenheder, offentliggør følgende oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings bilag V, skema EU ILAC, og de relevante instrukser i denne forordnings bilag VI:

a)

offentliggørelse af oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 437a, litra a), c) og d), i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 447, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra a) og c), i direktiv 2014/59/EU

d)

oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlaget og nedskrivningsrelevante passiver, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU.

2.   Enheder, der ikke er væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er, og som ikke selv er afviklingsenheder, offentliggør følgende oplysninger i overensstemmelse med denne forordnings bilag V, skema EU ILAC, og de relevante instrukser i denne forordnings bilag VI:

a)

oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra a) og c), i direktiv 2014/59/EU

b)

oplysninger om sammensætningen af kapitalgrundlaget og nedskrivningsrelevante passiver, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 13

Oplysninger om kreditorrækkefølgen, som offentliggøres af enheder, der ikke er afviklingsenheder

1.   Enheder, der er væsentlige datterselskaber i tredjelands-G-SII'er, og som ikke selv er afviklingsenheder, offentliggør de oplysninger om løbetidsprofilen og prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling, der er fastsat i artikel 437a, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 575/2013, og artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med nærværende forordnings bilag V, skema EU TLAC2a, og de relevante instrukser, der er fastsat i nærværende forordnings bilag VI.

2.   Enheder, der ikke er væsentlige datterselskaber i tredjelands-G-SII'er, og som ikke selv er afviklingsenheder, offentliggør de oplysninger om løbetidsprofilen og prioritetsrækkefølgen ved insolvensbehandling, der er fastsat i artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med denne forordnings bilag V, skema EU TLAC2b, og de relevante instrukser, der er fastsat i denne forordnings bilag VI.

De i første afsnit omhandlede enheder kan vælge at anvende skema EU TLAC2a i stedet for skema EU TLAC2b til at offentliggøre de oplysninger om løbetidsprofilen og prioritetsrækkefølgen ved insolvensbehandling, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 14

Oplysninger om kreditorrækkefølgen, som offentliggøres af afviklingsenheder

1.   Enheder, der er udpeget som afviklingsenheder, og som er G-SII'er eller en del af et G-SII, offentliggør de oplysninger om løbetidsprofilen og prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling, der er fastsat i artikel 437a, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med nærværende forordnings bilag V, skema EU TLAC3a, og de relevante instrukser, der er fastsat i nærværende forordnings bilag VI.

2.   Enheder, der er udpeget som afviklingsenheder, og som hverken er G-SII'er eller en del af et G-SII, offentliggør de oplysninger om løbetidsprofilen og prioritetsrækkefølgen ved insolvensbehandling, der er fastsat i artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med denne forordnings bilag V, skema EU TLAC3b, og de relevante instrukser, der er fastsat i denne forordnings bilag VI.

De i første afsnit omhandlede enheder kan vælge at anvende skema EU TLAC3a i stedet for skema EU TLAC3b til at offentliggøre de oplysninger om løbetidsprofilen og prioritetsrækkefølgen ved insolvensbehandling, der er påkrævet i henhold til artikel 45i, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/59/EU.

Artikel 15

Offentliggørelse af oplysninger om hovedtræk ved kapitalgrundlagsinstrumenter og nedskrivningsrelevante passiver

Enheder, der er udpeget som afviklingsenheder, og som er G-SII'er eller en del af et G-SII, og enheder, der er væsentlige datterselskaber i tredjelands-G-SII'er, og som ikke selv er afviklingsenheder, offentliggør de oplysninger, der er fastsat i artikel 437a, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, i overensstemmelse med den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 434a.

Artikel 16

Almindelige bestemmelser om offentliggørelse af oplysninger

1.   Hvis enheder, der offentliggør oplysninger, kan udelade en eller flere af oplysningerne i overensstemmelse med artikel 432 i forordning (EU) nr. 575/2013, kan de relevante rækker eller kolonner i de skemaer eller tabeller, der er fastlagt i nærværende forordning, stå tomme, og nummereringen af de efterfølgende rækker eller kolonner må ikke ændres.

2.   Enheder, der offentliggør oplysninger, angiver tydeligt i det relevante skema eller den relevante tabel de tomme rækker eller kolonner og årsagen til, at den pågældende offentliggørelse af oplysninger er udeladt.

3.   De kvalitative oplysninger og andre supplerende oplysninger, som ledsager kvantitative oplysninger i overensstemmelse med artikel 431 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal være tilstrækkeligt klare og forståelige til, at brugerne af oplysningerne kan forstå de kvantitative oplysninger, og de skal placeres ved siden af de skemaer, som de beskriver.

4.   Enheder, der offentliggør oplysninger, sørger for følgende i forbindelse med offentliggørelse af numeriske værdier:

a)

kvantitative monetære data offentliggøres med en minimumspræcision svarende til x antal millioner enheder

b)

kvantitative data, der offentliggøres som »Procentdel«, angives pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler.

5.   Enheder, der offentliggør oplysninger, lader de offentliggjorte oplysninger ledsage af følgende:

a)

referencedato for offentliggørelse og referenceperiode

b)

offentliggørelsesvaluta

c)

navn og, når det relevant, LEI-koden for den enhed, der offentliggør oplysninger

d)

regnskabsstandarden, når det er relevant, og

e)

konsolideringens afgrænsning, når det er relevant.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Afsnit I finder anvendelse fra den 28. juni 2021.

Afsnit II finder anvendelse fra den 1. juni 2021 for så vidt angår offentliggørelsen af oplysninger i overensstemmelse med artikel 437a og artikel 447, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013 og fra datoen for anvendelse af oplysningskravene i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv (EU) 2019/879 for så vidt angår offentliggørelsen af oplysninger i overensstemmelse med artikel 45i, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879 af 20. maj 2019 om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og af direktiv 98/26/EF (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 296).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).


BILAG I

INDBERETNING OM MINIMUMSKRAVET TIL KAPITALGRUNDLAG OG NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER

SKEMAER TIL MREL OG TLAC

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Navn i kortform

 

 

BELØB: VÆSENTLIGE MÅLEKRITERIER FOR MREL OG TLAC

 

1

M 01.00

Væsentlige målekriterier for MREL og TLAC (afviklingskoncerner og -enheder)

KM2

 

 

SAMMENSÆTNING OG LØBETID

 

2

M 02.00

Kapacitet for og sammensætning af MREL og TLAC (afviklingskoncerner og -enheder)

TLAC1

3

M 03.00

Internt MREL og internt TLAC

ILAC

4

M 04.00

Finansieringsstruktur for nedskrivningsrelevante passiver

LIAB-MREL

 

 

KREDITORRÆKKEFØLGE

 

5

M 05.00

Kreditorrækkefølge (enhed, som ikke er en afviklingsenhed)

TLAC2

6

M 06.00

Kreditorrækkefølge (afviklingsenheder)

TLAC3

 

 

KONTRAKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER

 

7

M 07.00

Instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning

MTCI


M 01.00 — Væsentlige målekriterier for MREL og TLAC (afviklingskoncerner og -enheder) (KM2)

 

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC)

0010

0020

 

Samlet risikoeksponering og samlet eksponeringsmål

0100

SAMLET RISIKOEKSPONERING (SRE)

 

 

0110

SAMLET EKSPONERINGSMÅL (SRM)

 

 

 

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

0200

KAPITALGRUNDLAG OG NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER

 

 

0210

Heraf: kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

0220

Heraf dem, der er underlagt et tredjelands lovgivning

 

 

0230

Heraf dem, der indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

 

 

 

Andre passiver, der er omfattet af bail-in

0250

ANDRE PASSIVER, DER ER OMFATTET AF BAIL-IN

 

 

0260

Heraf dem, der er underlagt et tredjelands lovgivning

 

 

0270

Heraf dem, der indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

 

 

0280

Restløbetid < 1 år

 

 

0285

Restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

0290

Restløbetid >= 2 år

 

 

 

Forhold og undtagelser fra efterstilling

0300

KAPITALGRUNDLAG OG NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER SOM PROCENTDEL AF SRE

 

 

0310

Heraf: kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

0320

KAPITALGRUNDLAG OG NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER SOM PROCENTDEL AF SRM

 

 

0330

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

0340

Finder undtagelsen fra efterstilling i artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendelse? (undtagelse på 5 %)

 

 

0350

Det samlede beløb, der udgøres af tilladte ikkeefterstillede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, hvis der anvendes et skøn over efterstilling, jf. artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, (undtagelse på maks. 3,5 %)

 

 

0360

Andel af de samlede ikkeefterstillede passiver, der medregnes i kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

 

 


M 02.00 — Kapacitet for og sammensætning af MREL og TLAC (afviklingskoncerner og -enheder) (TLAC1)

 

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC)

Memorandumpost: Nedskrivningsegnet beløb med henblik på MREL, men ikke på TLAC

0010

0020

0030

0010

KAPITALGRUNDLAG OG NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER

 

 

 

0020

(Nedskrivningsegnet) kapitalgrundlag

 

 

 

0030

Egentlig kernekapital

 

 

 

0040

(Nedskrivningsegnet) hybrid kernekapital

 

 

 

0050

(Nedskrivningsegnet) supplerende kapital

 

 

 

0060

Nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

0070

Nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer

 

 

 

0080

heraf: strukturelt efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

0090

Nedskrivningsrelevante passiver, som er efterstillet udelukkede passiver

 

 

 

0100

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der udstedes direkte af afviklingsenheden (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

 

 

 

0110

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der udstedes af andre enheder i afviklingskoncernen (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

 

 

 

0120

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der er udstedt før den 27. juni 2019

 

 

 

0130

Supplerende kapitalinstrumenter med en restløbetid på mindst ét år, for så vidt som de ikke kan betragtes som supplerende kapitalposter

 

 

 

0140

Nedskrivningsrelevante passiver, som ikke er efterstillet udelukkede passiver

 

 

 

0150

Nedskrivningsrelevante passiver, som ikke er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser, før indførelse af loftet)

 

 

 

0160

Nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver, udstedt før den 27. juni 2019 (før indførelse af loftet)

 

 

 

0170

Nedskrivningsrelevante beløb efter anvendelse af loftet i artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

 

 

 

0180

Nedskrivningsrelevante beløb efter anvendelse af loftet i artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som består af poster udstedt før den 27. juni 2019

 

 

 

0190

(-) Fradrag

 

 

 

0200

(-) Eksponeringer mellem afviklingskoncerner, der er omfattet af multiple point of entry (MPE)

 

 

 

0210

(-) Investeringer i andre nedskrivningsrelevante passivinstrumenter

 

 

 

0220

Overskydende fradrag i nedskrivningsrelevante passiver, som overstiger nedskrivningsrelevante passiver (fratrukket supplerende kapital)

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

0400

Egentlig kernekapital (i %) efter opfyldelse af enhedens krav

 

 

 

0410

Kombineret bufferkrav (i %)

 

 

 

0420

heraf: krav om kapitalbevaringsbuffer

 

 

 

0430

heraf: krav om kontracyklisk buffer

 

 

 

0440

heraf: krav om systemisk risikobuffer

 

 

 

0450

heraf: buffer for globalt systemisk vigtige institutter (G-SII-buffer) eller buffer for andre systemisk vigtige institutter (O-SII-buffer)

 

 

 

0460

Investeringer i andre institutters efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

0470

Investeringer i G-SII'ers efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

0480

Investeringer i O-SII'ers efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

0490

Investeringer i andre institutters efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

0500

Udelukkede passiver

 

 

 


M 03.00 — Internt MREL og internt TLAC (ILAC)

 

Internt MREL

Internt TLAC

0010

0020

0010

Anvendelsesomfang

 

 

 

Samlet risikoeksponering og samlet eksponeringsmål

0100

SAMLET RISIKOEKSPONERING (SRE)

 

 

0110

SAMLET EKSPONERINGSMÅL (SRM)

 

 

 

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

0200

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

 

 

0210

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag

 

 

0220

Egentlig kernekapital

 

 

0230

Nedskrivningsegnet hybrid kernekapital

 

 

0240

Nedskrivningsegnet supplerende kapital

 

 

0250

Nedskrivningsrelevante passiver og garantier

 

 

0260

Nedskrivningsrelevante passiver (eksklusive garantier)

 

 

0270

Garantier, der stilles af afviklingsenheden, og hvortil der gives tilladelse af afviklingsmyndigheden

 

 

0280

Memorandumpost: Del af garantien, for hvilken der er stillet sikkerhed

 

 

0290

(-) Fradrag eller dertil svarende

 

 

 

Forhold mellem nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

0400

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som procentdel af SRE

 

 

0410

heraf tilladte garantier

 

 

0420

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som procentdel af SRM

 

 

0430

heraf tilladte garantier

 

 

0440

Egentlig kernekapital (i %) efter opfyldelse af enhedens krav

 

 

 

Memorandumposter

0500

Kombineret bufferkrav (i %)

 

 

0510

heraf: krav om kapitalbevaringsbuffer

 

 

0520

heraf: krav om kontracyklisk buffer

 

 

0530

heraf: krav om systemisk risikobuffer

 

 

0540

heraf: buffer for globalt systemisk vigtige institutter (G-SII-buffer) eller buffer for andre systemisk vigtige institutter (O-SII-buffer)

 

 

0550

Andre passiver, der er omfattet af bail-in

 

 

0560

heraf dem, der er underlagt et tredjelands lovgivning

 

 

0570

heraf dem, der indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

 

 

0580

Restløbetid < 1 år

 

 

0590

Restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

 

0600

Restløbetid >= 2 år

 

 

0610

Udelukkede passiver

 

 


M 04.00 — Finansieringsstruktur for nedskrivningsrelevante passiver (LIAB-MREL)

 

Relevant beløb for MREL/internt MREL

0010

0100

NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER

 

0200

Indskud, udækkede og ikke foranstillede >= 1 år

 

0210

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

0220

heraf: restløbetid >= 2 år

 

0230

heraf: udstedt af datterselskaber

 

0300

Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed >= 1 år

 

0310

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

0320

heraf: restløbetid >= 2 år

 

0330

heraf: udstedt af datterselskaber

 

0400

Strukturerede værdipapirer >= 1 år

 

0410

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

0420

heraf: restløbetid >= 2 år

 

0430

heraf: udstedt af datterselskaber

 

0500

Usikret seniorgæld >= 1 år

 

0510

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

0520

heraf: restløbetid >= 2 år

 

0530

heraf: udstedt af datterselskaber

 

0600

Ikkeforanstillet seniorgæld >= 1 år

 

0610

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

0620

heraf: restløbetid >= 2 år

 

0630

heraf: udstedt af datterselskaber

 

0700

Efterstillede passiver (der ikke indregnes i kapitalgrundlaget) >= 1 år

 

0710

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

0720

heraf: restløbetid >= 2 år

 

0730

heraf: udstedt af datterselskaber

 

0800

Andre nedskrivningsrelevante passiver omfattet af MREL >= 1 år

 

0810

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

 

0820

heraf: restløbetid >= 2 år

 

0830

heraf: udstedt af datterselskaber

 


M 05.00 — Kreditorrækkefølge (enhed, som ikke er en afviklingsenhed) (TLAC2)

Placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Kreditortype

Beskrivelse af placeringen i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Passiver og kapitalgrundlag

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

 

heraf: udelukkede passiver

 

heraf: kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på internt MREL

 

heraf: med en restløbetid på

heraf: værdipapirer uden udløbsdato

≥ 1 år

< 2 år

≥ 2 år

< 5 år

≥ 5 år

< 10 år

≥ 10 år

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 06.00 — Kreditorrækkefølge (afviklingsenheder) (TLAC3)

Placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Beskrivelse af placeringen i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Passiver og kapitalgrundlag

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

 

heraf: udelukkede passiver

 

heraf: kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, der er potentielt relevante med henblik på at opfylde MREL

 

heraf: med en restløbetid på

heraf: værdipapirer uden udløbsdato

≥ 1 år

< 2 år

≥ 2 år

< 5 år

≥ 5 år

< 10 år

≥ 10 år

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 07.00 — Instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning (MTCI)

Udstedende enhed

Kontraktens ID-kode

Gældende lovgivning (tredjeland)

Kontraktlig anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser

Reguleringsmæssig behandling

Beløb

Rangorden ved almindelig insolvensbehandling

Løbetid

(Først mulige) indfrielsesdato

Reguleringsmæssig call-option (JA/NEJ)

Navn

Kode

Kodetype

Type af kapitalgrundlag eller nedskrivningsrelevante passiver

Instrumenttype

Gældende lovgivning

Placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

INDBERETNING VEDRØRENDE MINIMUMSKRAV TIL KAPITALGRUNDLAG OG NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER — INSTRUKSER

DEL I: GENERELLE INSTRUKSER

1.   Opbygning og konventioner

1.1.   Opbygning

1.

Denne ramme for indberetning af MREL og TLAC består af fire grupper af skemaer:

a)

beløb væsentlige målekriterier for MREL og TLAC

b)

sammensætning og modenhed

c)

kreditorrækkefølge

d)

kontraktspecifikke oplysninger.

2.

For hvert skema gives der henvisninger til retsakter. Yderligere detaljerede oplysninger om de mere generelle aspekter af indberetningen via hvert sæt af skemaer og instrukser vedrørende specifikke positioner findes i denne del af denne gennemførelsesforordning.

1.2.   Konvention for nummerering

3.

Dokumentet følger den konvention for mærkning, der er beskrevet i litra a) til d), når der henvises til kolonner, rækker og celler i skemaerne. Disse numeriske koder anvendes i vid udstrækning i valideringsreglerne, som er defineret i overensstemmelse med bilag III.

a)

følgende generelle notation anvendes: {Skema;Række;Kolonne}

b)

henvisninger i et skema omfatter ikke angivelse af skemaet: {Række;Kolonne}

c)

i forbindelse med skemaer med kun én kolonne henvises der kun til rækker: {Skema;Række}

d)

en asterisk viser, at henvisningen omfatter de tidligere angivne rækker eller kolonner.

1.3.   Konvention for tegn

4.

Beløb, der bevirker, at kapitalgrundlaget og nedskrivningsrelevante passiver, de risikovægtede eksponeringsværdier, eksponeringsmålet bag gearingsgraden eller kravene øges, skal indberettes som et positivt tal. I modsætning hertil skal beløb, der bevirker, at kapitalgrundlaget og nedskrivningsrelevante passiver, de risikovægtede eksponeringsværdier, eksponeringsmålet bag gearingsgraden eller kravene reduceres, indberettes som et negativt tal. Hvis der er indsat et negativt fortegn (-) ved teksten ud for en post, indberettes et positivt tal ikke for den pågældende post.

1.4.   Forkortelser

5.

Følgende forkortelser finder anvendelse med henblik på bilagene til denne forordning:

a)

Ved »MREL« forstås minimumskravet for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, jr. artikel 45 i direktiv 2014/59/EU (1)

b)

Ved »TLAC« forstås kravene til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for globalt systemisk vigtige institutter (G-SII'er), jf. artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 (2)

c)

Ved »Internt TLAC« forstås kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er, jf. artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

Ved »Internt MREL« forstås det MREL, der finder anvendelse på enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, jf. artikel 45f i direktiv 2014/59/EU.

DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAER

1.   Beløb: M 01.00 — Væsentlige målekriterier for MREL og TLAC (KM2)

1.1.   Generelle bemærkninger

6.

Kolonnen, der henviser til minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL), udfyldes af enheder, der er omfattet af MREL i overensstemmelse med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU. Kun de enheder, der er forpligtet til at overholde kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette poster, der henviser til kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC).

1.2.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

Artikel 45 og 45e i direktiv 2014/59/EU

0020

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC)

Artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013.


Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

0100 – 0120

Samlet risikoeksponering og samlet eksponeringsmål

0100

Samlet risikoeksponering (SRE)

Artikel 45, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU, artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den samlede risikoeksponering, der indberettes i denne række, er den samlede risikoeksponering, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

0110

Samlet eksponeringsmål (SEM)

Artikel 45, stk. 2, litra b), i direktiv 2014/59/EU, artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det samlede eksponeringsmål, der indberettes i denne række, er det samlede eksponeringsmål, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

0200 – 0230

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

0200

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

MREL

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i MREL, indberettes som summen af følgende:

i)

kapitalgrundlag, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC), er det beløb, der er omhandlet i artikel 72l i forordning (EU) nr. 575/2013, og som består af følgende:

i)

kapitalgrundlag, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 72k i forordning (EU) nr. 575/2013.

0210

Heraf: kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i MREL, indberettes som summen af følgende:

i)

kapitalgrundlag, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

nedskrivningsrelevante passiver, der indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 71b

iii)

passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 45b, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0220

Heraf dem, der er underlagt et tredjelands lovgivning

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, som er underlagt et tredjelands lovgivning, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0230

Heraf dem, der indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, som er underlagt et tredjelands lovgivning, og som indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0250 – 0290

Andre passiver, der er omfattet af bail-in

Enheder, der på datoen for indberetning af disse oplysninger besidder et kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver svarende til mindst 150 % af kravet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, undtages fra indberetning af oplysningerne i række 0250 til 0290. Sådanne enheder kan vælge at indberette de pågældende oplysninger i dette skema på frivillig basis.

0250

Andre passiver, der er omfattet af bail-in

Det beløb, der udgøres af passiver, der er omfattet af bail-in, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71, i direktiv 2014/59/EU, og som ikke er medtaget i kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45b.

Dette beløb svarer til differencen mellem de passiver, der ikke er udelukket fra bail-in, og som er indberettet i {r0300, c0090} i skema Z 02.00, jf. bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624, (3) og nedskrivningsrelevante passiver, der er indberettet i {r0200} i dette skema.

0260

Heraf dem, der er underlagt et tredjelands lovgivning

Det beløb, der udgøres af andre passiver, der er omfattet af bail-in, og som er underlagt et tredjelands lovgivning, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0270

Heraf dem, der indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

Det beløb, der udgøres af andre passiver, der er omfattet af bail-in, og som er underlagt et tredjelands lovgivning, og som indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0280 – 0290

Opdeling af andre passiver, der er omfattet af bail-in, efter restløbetid

0280

Restløbetid < 1 år

0285

Restløbetid >= 1 år og < 2 år

0290

Restløbetid >= 2 år

0300 – 0360

Forhold og undtagelser fra efterstilling

0300

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

Med henblik på denne række skal det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som er indberettet i række 0200, udtrykkes som en procentdel af den samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0310

Heraf: kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Med henblik på denne række skal det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, og som er indberettet i række 0210, udtrykkes som en procentdel af den samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0320

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

Med henblik på denne række skal det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som er indberettet i række 0200, udtrykkes som en procentdel af det samlede eksponeringsmål beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429ai forordning (EU) nr. 575/2013.

0330

Heraf: kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Med henblik på denne række skal det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, og som er indberettet i række 0210, udtrykkes som en procentdel af det samlede eksponeringsmål beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429ai forordning (EU) nr. 575/2013.

0340

Finder undtagelsen fra efterstilling i artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendelse? (undtagelse på 5 %)

Denne række skal kun indberettes af enheder, der er omfattet af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC-kravet).

Når afviklingsmyndigheden tillader, at passiver kan betragtes som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, skriver den indberettende enhed »Ja« i kolonne 0020.

Når afviklingsmyndigheden ikke tillader, at passiver kan betragtes som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, skriver den indberettende enhed »Nej« i kolonne 0020.

Da de undtagelser, der er fastsat i artikel 72b, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, udelukker hinanden, skal denne række ikke udfyldes, hvis den indberettende enhed har udfyldt {r0350}.

0350

Det samlede beløb, der udgøres af tilladte ikkeefterstillede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, hvis der anvendes et skøn over efterstilling, jf. artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 (undtagelse på maks. 3,5 %)

Det samlede beløb, der udgøres af ikkeefterstillede pasiver, som af afviklingsmyndigheden har fået tilladelse til at blive betragtet som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter med henblik på kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC-kravet) i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller som kan betragtes som sådan i henhold til artikel 494, stk. 3, i nævnte forordning.

Indtil den 31. december 2021 skal det beløb, der indberettes i denne række, være beløbet efter anvendelse af artikel 494, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (loft på 2,5 %).

Da de undtagelser, der er fastsat i artikel 72b, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, udelukker hinanden, skal denne række ikke udfyldes, hvis den indberettende enhed har angivet »Ja« i {r0340, c0020}.

0360

Andel af de samlede ikkeefterstillede passiver, der medregnes i kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

Denne række skal kun indberettes af enheder, der er omfattet af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC-kravet).

Hvis en reduceret undtagelse fra efterstilling, jf. artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, finder anvendelse, skal enheder indberette:

i)

det beløb, der udgøres af passiver, som sidestilles med udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som medtages i det beløb, der er indberettet i række 0200 (efter anvendelse af loftet),

ii)

divideret med det beløb, der udgøres af passiver, som sidestilles med udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ville blive indregnet under række 0200, hvis der ikke blev anvendt noget loft.

2.   Sammensætning og modenhed

2.1.   M 02.00 — Kapacitet for og sammensætning af MREL og TLAC (afviklingskoncerner og -enheder) (TLAC1)

2.1.1.   Generelle bemærkninger

7.

M 02.00 — Kapacitet for og sammensætning af MREL og TLAC (afviklingskoncerner og -enheder) (TLAC1) indeholder yderligere detaljer om sammensætningen af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver.

8.

Kolonnen, der henviser til minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL), udfyldes af enheder, der er omfattet af MREL i overensstemmelse med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU. Kun de enheder, der er forpligtet til at overholde kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette poster, der henviser til kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC).

2.1.2.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonne

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

Artikel 45 og 45e i direktiv 2014/59/EU.

0020

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC)

Artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013.

0030

Memorandumpost: Nedskrivningsegnet beløb med henblik på MREL, men ikke på TLAC

Denne kolonne skal kun udfyldes af enheder, der er omfattet af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC-kravet).

Denne kolonne skal afspejle differencen mellem beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og passiver, der er relevante med henblik på at opfylde kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45e, og det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, med henblik på at opfylde kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013.


Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

KAPITALGRUNDLAG OG NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på artikel 45e i direktiv 2014/59/EU og artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013

MREL

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i MREL, indberettes som summen af følgende:

i)

kapitalgrundlag, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC), er det beløb, der er omhandlet i artikel 72l i forordning (EU) nr. 575/2013, og som består af følgende:

i)

kapitalgrundlag, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 72k i forordning (EU) nr. 575/2013.

0020

(Nedskrivningsegnet) kapitalgrundlag

Artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) 575/2013

I forbindelse med MREL skal instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, kun medtages i denne række og i række 0040 og 0050, hvis de opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0030

Egentlig kernekapital

Artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013.

0040

(Nedskrivningsegnet) hybrid kernekapital

Artikel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013.

0050

(Nedskrivningsegnet) supplerende kapital

Artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013.

0060

Nedskrivningsrelevante passiver

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 55.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 72k i forordning (EU) nr. 575/2013.

0070

Nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 55.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som opfylder alle kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013.

0080

Heraf: Strukturelt efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

MREL

Passiver, som opfylder betingelserne i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, fordi de udstedes af en afviklingsenhed, der er et holdingselskab, og fordi der ikke er nogen udelukkede passiver som omhandlet i artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er sidestillet med eller efterstillet nedskrivningsrelevante passivinstrumenter.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Denne række skal også omfatte nedskrivningsrelevante passiver, der betragtes som et resultat af overgangsbestemmelserne i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

TLAC

Passiver der:

a)

lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, og navnlig kravet i nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), nr. iii), men ikke kravene i nævnte stykkes litra d), nr. i) eller ii), eller

b)

som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), og som det af afviklingsmyndigheder tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 4.

Denne række skal også omfatte nedskrivningsrelevante passiver, der betragtes som et resultat af overgangsbestemmelserne i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0090

Nedskrivningsrelevante passiver, som er efterstillet udelukkede passiver

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, der indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 71b, og passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45b, stk. 3. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 55.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af passiver, som det tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 eller 4.

0100

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der udstedes direkte af afviklingsenheden (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, som er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 71b, og som udstedes direkte af afviklingsenheden. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 55.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af passiver, som det tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 eller 4, og som udstedes direkte af afviklingsenheden.

Denne række indeholder hverken den amortiserede andel af supplerende kapitalinstrumenter, hvor restløbetiden er længere end ét år (jf. artikel 72a, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013), eller nedskrivningsrelevante passiver, som er omfattet af overgangsbestemmelser i henhold til nævnte forordnings artikel 494b.

0110

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der udstedes af andre enheder i afviklingskoncernen (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som udstedes af datterselskaber og medtages i MREL i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45b, stk. 3. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 55.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af passiver, som det tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 eller 4, og som udstedes af datterselskaber og kan medtages i en enheds konsoliderede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 88a.

Denne række indeholder hverken den amortiserede andel af supplerende kapitalinstrumenter, hvor restløbetiden er længere end ét år (jf. artikel 72a, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013), eller nedskrivningsrelevante passiver, som er omfattet af overgangsbestemmelser i henhold til nævnte forordnings artikel 494b.

0120

Nedskrivningsrelevante passivposter, der er udstedt før den 27. juni 2019

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

a)

de blev udstedt før den 27. juni 2019

b)

de er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU

c)

de er medregnet i kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

i forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, opfylder de kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

a)

de blev udstedt før den 27. juni 2019

b)

de er i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

de betragtes som nedskrivningsrelevante passiver som følge af overgangsbestemmelserne i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0130

Supplerende kapitalinstrumenter med en restløbetid på mindst ét år, for så vidt som de ikke kan betragtes som supplerende kapitalposter

Artikel 72a, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

Denne række indeholder den amortiserede andel af supplerende kapitalinstrumenter, hvor restløbetiden er længere end ét år. Kun det beløb, der ikke kan indregnes i kapitalgrundlaget, men som opfylder alle anerkendelseskriterierne i artikel 72b i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberettes i denne række.

I forbindelse med MREL skal instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, kun medtages i denne række, hvis de opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0140

Nedskrivningsrelevante passiver, som ikke er efterstillet udelukkede passiver

MREL

Passiver, som opfylder betingelserne i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som ikke er efterstillet alle fordringer, der følger af de udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), og som er indregnet som nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 eller 4. Hvor artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal det indberettede beløb være beløbet efter anvendelse af det i nævnte artikel fastsatte loft.

0150

Nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser, før indførelse af loftet)

MREL

Passiver, som opfylder betingelserne i artikel 45b, stk. 1 til 3, i direktiv 2014/59/EU, og som ikke er efterstillet alle fordringer, der følger af de udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), og som det eventuelt kan blive tilladt at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3, eller som det er blevet tilladt at betragte som nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 4.

Hvor artikel 72b, stk. 3, eller artikel 494, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal det fulde beløb uden anvendelse af lofterne på henholdsvis 3,5 % og 2,5 % indberettes i denne række.

Denne række skal ikke omfatte eventuelle beløb, der indregnes i en overgangsperiode, i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0160

Nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver, udstedt før den 27. juni 2019 (før indførelse af loftet)

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

a)

de blev udstedt før den 27. juni 2019

b)

de opfylder betingelserne i artikel 45b, stk. 1 til 3, i direktiv 2014/59/EU, og er ikke efterstillet alle fordringer, der følger af de udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

de betragtes som nedskrivningsrelevante passiver som følge af overgangsbestemmelserne i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

a)

de blev udstedt før den 27. juni 2019

b)

de lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), og som det eventuelt kan blive tilladt at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3, eller som det er tilladt at betragte som nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 72b, stk. 4

c)

de betragtes som nedskrivningsrelevante passiver som følge af overgangsbestemmelserne i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hvor artikel 72b, stk. 3, eller artikel 494, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal det fulde beløb uden anvendelse af lofterne på henholdsvis 3,5 % og 2,5 % indberettes i denne række.

0170

Nedskrivningsrelevante beløb efter anvendelse af loftet i artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), efter anvendelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 til 5, med undtagelse af passiver, der er indregnet i henhold til overgangsbestemmelserne i nævnte forordnings artikel 494b, stk. 3.

Hvor artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse og indtil den 31. december 2021, skal det beløb, der indberettes i denne række, være beløbet efter anvendelse af nævnte forordnings artikel 494b, stk. 2 (loft på 2,5 %).

0180

Nedskrivningsrelevante beløb efter anvendelse af loftet i artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, som består af poster udstedt før den 27. juni 2019

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

a)

de blev udstedt før den 27. juni 2019

b)

de lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), efter anvendelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 til 5

c)

de betragtes som nedskrivningsrelevante passiver som følge af overgangsbestemmelserne i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hvor artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse og indtil den 31. december 2021, skal det beløb, der indberettes i denne række, være beløbet efter anvendelse af nævnte forordnings artikel 494b, stk. 2 (loft på 2,5 %).

0190

(-)

Fradrag

0200

(-)

Eksponeringer mellem afviklingskoncerner, der er omfattet af multiple point of entry (MPE)

TLAC

Denne række skal afspejle fradragene for eksponeringer mellem MPE-afviklingskoncerner, der består af G-SII'er, som svarer til direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af kapitalgrundlagsinstrumenter eller nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i et eller flere datterselskaber, som ikke indgår i den samme afviklingskoncern som afviklingsenheden, i overensstemmelse med artikel 72e, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0210

(-)

Investeringer i andre nedskrivningsrelevante passivinstrumenter

TLAC

Enheder skal indberette fradraget for investeringer i andre nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, som omhandlet i artikel 72e, stk. 1 til 3, og artikel 72f til 72j i forordning (EU) nr. 575/2013, hvorefter det beløb, der skal fratrækkes nedskrivningsrelevante passivposter, beregnes i overensstemmelse med nævnte forordnings anden del, afsnit I, kapitel 5a, afdeling 2.

0220

Overskydende fradrag i nedskrivningsrelevante passiver, som overstiger nedskrivningsrelevante passiver

Nedskrivningsrelevante passiver kan ikke være negative, men det er muligt, at fradrag i nedskrivningsrelevante passiver kan overstige de nedskrivningsrelevante passiver. Når dette sker, skal de nedskrivningsrelevante passiver være lig med nul, og de overskydende fradrag skal fratrækkes de supplerende kapitalinstrumenter i overensstemmelse med artikel 66, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Med denne post sikres det, at de nedskrivningsrelevante passiver, der indberettes i række 0060, aldrig er lavere end nul.

0400 – 0500

Memorandumposter

0400

Egentlig kernekapital (i %) efter opfyldelse af enhedens krav

Det beløb, der udgøres af egentlig kernekapital, og som er lig med nul eller positivt, efter overholdelse af hvert af de krav, der er omhandlet i artikel 141a, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2013/36/EU, (4) og det højeste af:

a)

kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er, jf. artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 (TLAC-kravet), når det er relevant, og når det beregnes i overensstemmelse med nævnte artikels stk. 1, litra a),

b)

minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45 i direktiv 2014/59/EU, når det beregnes i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45, stk. 2, litra a).

Den tilgængelige egentlige kernekapital skal udtrykkes som en procentdel af den samlede risikoeksponering, der indberettes i række 0100 i skema M 01.00.

Det indberettede tal skal være identisk i kolonnerne for både MREL og TLAC.

Det skal tage højde for virkningerne af midlertidige bestemmelser for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, den samlede risikoeksponering og selve kravene. Hverken vejledningen om supplerende kapitalgrundlag, jf. artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, eller det kombinerede bufferkrav i nævnte direktivs artikel 128, første afsnit, nr. 6), tages i betragtning.

0410

Kombineret bufferkrav (i %)

Artikel 128, første afsnit, nr. 6) i direktiv 2013/36/EU

Det kombinerede bufferkrav skal udtrykkes som en procentdel af den samlede risikoeksponering.

0420

heraf: krav om kapitalbevaringsbuffer

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om kapitalbevaringsbuffer.

0430

heraf: krav om kontracyklisk buffer

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om kontracyklisk buffer.

0440

heraf: krav om systemisk risikobuffer

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om systemisk risikobuffer.

0450

heraf: buffer for globalt systemisk vigtige institutter (G-SII-buffer) eller buffer for andre systemisk vigtige institutter (O-SII-buffer)

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om G-SII-buffer eller O-SII-buffer.

0460

Investeringer i andre institutters efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

De positioner, der indberettes i denne række og i række 0470 til 0490 skal bestemmes efter de principper, der er fastlagt i artikel 72h i CRR (lange nettopositioner, transparensmetoden)

0470

Investeringer i G-SII'ers efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

Det beløb, der udgøres af besiddelser af nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, jf. artikel 72b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af instrumenter i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 til 5, som er udstedt af G-SII'er.

0480

Investeringer i O-SII'ers efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

Det beløb, der udgøres af besiddelser af nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, jf. artikel 72b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er udstedt af G-SII'er.

Investeringer i efterstillede nedskrivningsrelevante passiver i O-SII'er, som samtidig er G-SII'er, må ikke indberettes i denne række, men udelukkede i række 0470.

0490

Investeringer i andre institutters efterstillede nedskrivningsrelevante passiver

Det beløb, der udgøres af besiddelser af nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, jf. artikel 72b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, som er udstedt af institutter, der hverken er G-SII'er eller O-SII'er.

0500

Udelukkede passiver

Artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.2.   M 03.00 — Internt MREL og internt TLAC (ILAC)

2.2.1.   Generelle bemærkninger

9.

Af skema M 03.00 fremgår kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på

a)

kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, jf. artikel 45f i direktiv 2014/59/EU (internt MREL), og

b)

kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er, som finder anvendelse på væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er, jf. artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013 (internt TLAC).

10.

Kolonnen, der henviser til det interne MREL, udfyldes af enheder, der er omfattet af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 45 og 45f i direktiv 2014/59/EU. Kun de enheder, der er forpligtet til at overholde kravet i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette poster, der henviser til kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC).

2.2.2.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Internt MREL

Artikel 45 og 45f i direktiv 2014/59/EU.

0020

Internt TLAC

Artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013.


Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Anvendelsesomfang

Hvis enheden er omfattet af det interne MREL, og i givet fald det interne TLAC, på individuelt grundlag, angiver den »individuelt«.

Hvis enheden er omfattet af det interne MREL, og i givet fald det interne TLAC, på konsolideret grundlag, angiver den »konsolideret«.

0100 – 0110

Samlet risikoeksponering og samlet eksponeringsmål

0100

Samlet risikoeksponering (SRE)

Artikel 45, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU, artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

Den samlede risikoeksponering, der indberettes i denne række, er den samlede risikoeksponering, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i henholdsvis artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

0110

Samlet eksponeringsmål (SEM)

Artikel 45, stk. 2, litra b), i direktiv 2014/59/EU, artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det samlede eksponeringsmål, der indberettes i denne række, er det samlede eksponeringsmål, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i henholdsvis artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

0200 – 0270

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

0200

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

Internt MREL

Summen af nedskrivningsegnet kapitalgrundlag, nedskrivningsrelevante passiver og garantier, som kan medregnes i det interne MREL i overensstemmelse med artikel 45f, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, idet der i givet fald tages hensyn til nævnte direktivs artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Det beløb, der indberettes i denne række, skal være beløbet efter de fradrag eller dertil tilsvarende, der er påkrævet i henhold til metoden i den delegerede forordning, der er omhandlet i 45f, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, som medregnes i det interne TLAC i overensstemmelse med artikel 92b, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0210

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag

Summen af egentlig kernekapital, nedskrivningsegnet hybrid kernekapital og nedskrivningsegnet supplerende kapital

I forbindelse med det interne MREL skal instrumenter som omhandlet i artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit, i direktiv 2014/59/EU medtages i denne række og række 0230 og 0240, når nævnte artikel finder anvendelse. Instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, medtages kun i denne række og i række 0230 og 0240, hvis de opfylder kravene i ovennævnte direktivs artikel 55.

0220

Egentlig kernekapital

Artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013.

0230

Nedskrivningsegnet hybrid kernekapital

Artikel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013

Internt MREL

Instrumenter tages kun i betragtning, hvis de opfylder kriterierne i artikel 45f, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Instrumenter tages kun i betragtning, hvis de opfylder kriterierne i artikel 92b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0240

Nedskrivningsegnet supplerende kapital

Artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013

Internt MREL

Instrumenter tages kun i betragtning, hvis de opfylder kriterierne i artikel 45f, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Instrumenter tages kun i betragtning, hvis de opfylder kriterierne i artikel 92b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0250

Nedskrivningsrelevante passiver og garantier

0260

Nedskrivningsrelevante passiver (eksklusive garantier)

Internt MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, som opfylder betingelserne i artikel 45f, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU, idet der i givet fald tages hensyn til nævnte direktivs artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Internt TLAC

Det beløb, der udgøres af nedskrivningsrelevante passiver, skal beregnes i overensstemmelse med artikel 72k i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis disse passiver opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 92b, stk. 3.

0270

Garantier, der stilles af afviklingsenheden, og hvortil der gives tilladelse af afviklingsmyndigheden

Når afviklingsmyndigheden for datterselskabet giver afviklingsenheden tilladelse til at opfylde de interne MREL med garantier, skal det beløb, der udgøres af garantier stillet af afviklingsenheden, som opfylder alle betingelserne i artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, indberettes.

0280

Memorandumpost: Del af garantien, for hvilken der er stillet sikkerhed

Den del af garantien, der indberettes i række 0270, for hvilken der er stillet sikkerhed gennem en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, jf. artikel 45f, stk. 5, litra c), i direktiv 2014/59/EU.

0290

(-) Fradrag eller dertil svarende

Fradrag eller dertil tilsvarende, der er påkrævet i henhold til metoden i den delegerede forordning, der er omhandlet i artikel 45f, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU. Denne række udfyldes først, når den delegerede forordning finder anvendelse.

0400 – 0440

Forhold mellem nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

0400

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

De beløb, der udgøres af nedskrivningsegnet kapitalgrundlag, nedskrivningsrelevante passiver og afviklingsenhedens tilladte garantier, som medregnes i henholdsvis det interne MREL og det interne TLAC, udtrykt som en procentdel af Den samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0410

heraf tilladte garantier

Det beløb, der udgøres af nedskrivningsegnet kapitalgrundlag, nedskrivningsrelevante passiver og afviklingsenhedens tilladte garantier, som er garantier stillet af afviklingsenheden og indregnet af afviklingsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, og som medregnes i det interne MREL, der udtrykkes som en procentdel af de samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

0420

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

De beløb, der udgøres af den indberettende enheds nedskrivningsegnede kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, som medregnes i henholdsvis det interne MREL og det interne TLAC, udtrykt som en procentdel af det samlede eksponeringsmål beregnet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 429, stk. 4, og artikel 429a.

0430

heraf tilladte garantier

Det beløb, der udgøres af afviklingsenhedens nedskrivningsegnede kapitalgrundlag, nedskrivningsrelevante passiver, som er garantier stillet af afviklingsenheden og indregnet af afviklingsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, og som medregnes i det interne MREL, der udtrykkes som en procentdel af det samlede eksponeringsmål beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

0440

Egentlig kernekapital (i %) efter opfyldelse af enhedens krav

Det beløb, der udgøres af egentlig kernekapital, og som er lig med nul eller positivt, efter overholdelse af hvert af de krav, der er omhandlet i artikel 141a, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2013/36/EU, og det højeste af:

a)

når det er relevant, det interne TLAC-krav i henhold til artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, når det beregnes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 92b, stk. 1, som svarende til 90 % af kravet i nævnte forordnings artikel 92a, stk. 1, litra a)

b)

det interne MREL-krav i henhold til artikel 45 i direktiv 2014/59/EU, når det beregnes i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45f, stk. 2, litra a).

Den tilgængelige egentlig kernekapital skal udtrykkes som en procentdel af den samlede risikoeksponering, der indberettes i række 0100.

Det indberettede tal skal være identisk i kolonnerne for både det interne MREL og det interne TLAC.

Det skal tage højde for virkningerne af midlertidige bestemmelser for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, den samlede risikoeksponering og selve kravene. Hverken vejledningen om supplerende kapitalgrundlag, jf. artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, eller det kombinerede bufferkrav i nævnte direktivs artikel 128, første afsnit, nr. 6), tages i betragtning.

0500 – 0550

Memorandumposter

0500

Kombineret bufferkrav (i %)

Artikel 128, første afsnit, nr. 6) i direktiv 2013/36/EU

Det kombinerede bufferkrav skal udtrykkes som en procentdel af den samlede risikoeksponering.

0510

heraf: krav om kapitalbevaringsbuffer

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om kapitalbevaringsbuffer.

0520

heraf: krav om kontracyklisk buffer

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om kontracyklisk buffer.

0530

heraf: krav om systemisk risikobuffer

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om systemisk risikobuffer.

0540

heraf: buffer for globalt systemisk vigtige institutter (G-SII-buffer) eller buffer for andre systemisk vigtige institutter (O-SII-buffer)

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om G-SII-buffer eller O-SII-buffer.

0550 – 0600

Andre passiver, der er omfattet af bail-in

Enheder, der på datoen for indberetning af disse oplysninger besidder et kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver svarende til mindst 150 % af kravet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, undtages fra indberetning af oplysningerne i række 0550 til 0600. Sådanne enheder kan vælge at indberette de pågældende oplysninger i dette skema på frivillig basis.

0550

Andre passiver, der er omfattet af bail-in

Det beløb, der udgøres af passiver, der er omfattet af bail-in, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71, i direktiv 2014/59/EU, og som ikke er egnede med henblik på at leve op til kravene i nævnte direktivs artikel 45 og 45f.

0560

Heraf dem, der er underlagt et tredjelands lovgivning

Det beløb, der udgøres af andre passiver, der er omfattet af bail-in, og som er underlagt et tredjelands lovgivning, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0570

Heraf dem, der indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU

Det beløb, der udgøres af andre passiver, der er omfattet af bail-in, og som er underlagt et tredjelands lovgivning, og som indeholder en nedskrivnings- og konverteringsbeføjelse, jf. artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

0580 – 0600

Opdeling af andre passiver, der er omfattet af bail-in, efter restløbetid

0580

Restløbetid < 1 år

0590

Restløbetid >= 1 år og < 2 år

0600

Restløbetid >= 2 år

0610

Udelukkede passiver

Artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

2.3.   M 04.00 — Finansieringsstruktur for nedskrivningsrelevante passiver (LIAB-MREL)

2.3.1.   Generelle bemærkninger

11.

I dette skema skal der indsættes oplysninger om finansieringsstrukturen for nedskrivningsrelevante passiver i enheder, der er omfattet af MREL. De nedskrivningsrelevante passiver opdeles efter passivtype og løbetid.

12.

I dette skema skal enhederne kun indberette passiver, der er relevante med henblik på at leve op til minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, jf. direktiv 2014/59/EU (MREL/internt MREL).

13.

Hvis den indberettende enhed er en afviklingsenhed, skal nedskrivningsrelevante passiver som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU, indberettes. I forbindelse med nedskrivningsrelevante passiver, der er underlagt et tredjelands lovgivning, er det kun de passiver, der lever op til kravene i nævnte direktivs artikel 55, som skal medtages.

14.

Hvis den indberettende enhed er en enhed, som ikke er en afviklingsenhed, skal den i dette skema indberette nedskrivningsrelevante passiver som omhandlet i artikel 45f, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU, idet der i givet fald også tages hensyn til nævnte direktivs artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 55.

15.

Opdelingen efter passivtype er baseret på det samme sæt passivtyper, som dem, der anvendes ved indberetning med henblik på afviklingsplanlægning i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1624. Der indsættes henvisninger til nævnte forordning for at definere de forskellige passivtyper.

16.

Hvis der er behov for en opdeling efter løbetid, svarer restløbetiden til perioden indtil den kontraktlige løbetid eller i overensstemmelse med betingelserne i artikel 72c, stk. 2 eller 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 den tidligst mulige dato, hvor optionen kan udøves. I forbindelse med betalinger af hovedstolen skal hovedstolen deles op og fordeles på de dertil svarende løbetidskurver. I givet fald betragtes løbetiden separat for både hovedstolen og påløbne renter.

2.3.2.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

0100

NEDSKRIVNINGSRELEVANTE PASSIVER

0200

Indskud, udækkede og ikke foranstillede >= 1 år

Indskud, udækkede og ikke forhandlede som defineret med henblik på bilag I, skema Z 02.00, række 0320, i forordning (EU) 2018/1624, som er nedskrivningsrelevante med henblik på artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0210

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

0220

heraf: restløbetid >= 2 år

0230

heraf: udstedt af datterselskaber

0300

Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed >= 1 år

Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed som defineret med henblik på bilag I, skema Z 02.00, række 0340, i forordning (EU) 2018/1624, som er nedskrivningsrelevante med henblik på artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0310

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

0320

heraf: restløbetid >= 2 år

0330

heraf: udstedt af datterselskaber

0400

Strukturerede værdipapirer >= 1 år

Strukturerede værdipapirer som defineret med henblik på bilag I, skema Z 02.00, række 0350, i forordning (EU) 2018/1624, som er nedskrivningsrelevante med henblik på artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0410

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

0420

heraf: restløbetid >= 2 år

0430

heraf: udstedt af datterselskaber

0500

Usikret seniorgæld >= 1 år

Usikret seniorgæld som defineret med henblik på bilag I, skema Z 02.00, række 0360, i forordning (EU) 2018/1624, som er nedskrivningsrelevant med henblik på artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0510

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

0520

heraf: restløbetid >= 2 år

0530

heraf: udstedt af datterselskaber

0600

Ikkeforanstillet seniorgæld >= 1 år

Ikkeforanstillet seniorgæld som defineret med henblik på bilag I, skema Z 02.00, række 0365, i forordning (EU) 2018/1624, som er nedskrivningsrelevant med henblik på artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0610

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

0620

heraf: restløbetid >= 2 år

0630

heraf: udstedt af datterselskaber

0700

Efterstillede passiver (der ikke indregnes i kapitalgrundlaget) >= 1 år

Efterstillede passiver som defineret med henblik på bilag I, skema Z 02.00, række 0370, i forordning (EU) 2018/1624, som er nedskrivningsrelevante med henblik på artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0710

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

0720

heraf: restløbetid >= 2 år

0730

heraf: udstedt af datterselskaber

0800

Andre nedskrivningsrelevante passiver omfattet af MREL >= 1 år

Eventuelle andre instrumenter, der er nedskrivningsrelevante med henblik på artikel 45 i direktiv 2014/59/EU.

0810

heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år

0820

heraf: restløbetid >= 2 år

0830

heraf: udstedt af datterselskaber

3.   Kreditorrækkefølge

17.

Skemaerne M 05.00 og M 06.00 tager højde for de nedskrivningsrelevante passivers stilling i kreditorrækkefølgen. Begge skemaer indberettes altid på individuelt plan.

18.

I forbindelse med enheder, der ikke selv er afviklingsenheder, opdeles det beløb, der tilskrives hver stilling i rækkefølge, yderligere i beløb, som afviklingsenheden har til gode, og andre beløb, som afviklingsenheden ikke har til gode, alt efter hvad der er relevant.

19.

Rækkefølgen angives fra mest efterstillet til mest foranstillet. Der skal tilføjes rækker for rækkefølgerne indtil det mest foranstillede nedskrivningsrelevante instrument i rækkefølgen og alle passiver sidestillet hermed er blevet indberettet.

3.1.   M 05.00 — Kreditorrækkefølge (enhed, som ikke er en afviklingsenhed)

3.1.1.   Generelle bemærkninger

20.

Enheder, der er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, skal i dette skema indberette kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på det interne MREL samt andre passiver, der er omfattet af bail-in. Passiver, der er udelukket fra bail-in, skal medtages, i det omfang de er sidestillet med eller efterstillet med instrumenter, som indgår i det beløb, der udgøres af nedskrivningsrelevante passiver med henblik på det interne MREL.

21.

Enheder, der ikke er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, men som er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med artikel 45f i nævnte direktiv, skal i dette skema indberette kapitalgrundlag og passiver, der er relevante med henblik på det interne MREL samt andre passiver, der er omfattet af bail-in. Uanset dette kan enheder vælge at indberette det samme udvalg af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i afsnit 20 ovenfor.

22.

Enheder, der på datoen for indberetning af disse oplysninger besidder et kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver svarende til mindst 150 % af kravet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, undtages fra indberetning af andre passiver, der er omfattet af bail-in. Sådanne enheder kan vælge at indberette oplysninger om andre passiver, der er omfattet af bail-in, i dette skema på frivillig basis.

23.

Kombinationen af kolonne 0010 og 0020 er en ID-kode for rækker, som skal være unik for alle rækkerne i skemaet.

3.1.2.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Det nummer, der angiver placeringen i prioritetsrækkefølgen ved insolvens i kreditorrækkefølgen for den indberettende enhed, skal indberettes, idet den mest efterstillede placering angives først.

Placeringen i prioritetsrækkefølgen ved insolvens skal svare til én af de placeringer, der indgår i de prioritetsrækkefølger ved insolvens, som offentliggøres af afviklingsmyndigheden i den pågældende jurisdiktion.

0020

Kreditortype

Kreditortypen skal være én af følgende:

»Afviklingsenhed«

Denne optegnelse skal vælges til at indberette de beløb, som direkte eller indirekte ejes af afviklingsenheden gennem enheder i hele ejerskabskæden, når det er relevant.

»Enheder, som ikke er en afviklingsenhed«

Denne optegnelse skal vælges til at indberette de beløb, der ejes af andre kreditorer, når det er relevant.

0030

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Den beskrivelse, der indgår i de prioritetsrækkefølger ved insolvens, som offentliggøres af afviklingsmyndigheden i den pågældende jurisdiktion, når der foreligger en standardiseret liste med en sådan beskrivelse. I modsat fald instituttets egen beskrivelse af placeringen i prioritetsrækkefølgen ved insolvens, idet det som minimum nævner den primære instrumenttype i den pågældende placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens.

0040

Passiver og kapitalgrundlag

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag, nedskrivningsrelevante passiver og, når det er relevant, af andre passiver, der er omfattet af bail-in, og som fordeles på den placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens, der angives i kolonne 0010, skal indberettes.

Når det er relevant, skal denne kolonne også omfatte passiver, der er udelukket fra bail-in, i det omfang de er efterstillet eller sidestillet med kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver.

I tilfælde af enheder som omhandlet i afsnit 21, første punktum, skal denne kolonne stå tom, medmindre de pågældende enheder vælger at anvende undtagelsen i afsnit 21, andet punktum.

0050

Heraf udelukkede passiver

Det beløb, der udgøres af udelukkede passiver i overensstemmelse med artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU. Når afviklingsmyndigheden beslutter at udelukker passiver i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i nævnte direktiv, skal de pågældende udelukkede passiver også indberettes i denne række.

I tilfælde af enheder som omhandlet i afsnit 21, første punktum, skal denne kolonne stå tom, medmindre de pågældende enheder vælger at anvende undtagelsen i afsnit 21, andet punktum.

0060

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

Det beløb, der udgøres af passiver og kapitalgrundlag, jf. kolonne 0040, skal indberettes, idet det reduceres med værdien af de udelukkede passiver, der er indberettet i kolonne 0050.

0070

heraf: kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på internt MREL

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i det interne MREL i overensstemmelse med artikel 45f, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, skal indberettes.

0080 – 0110

heraf: med en restløbetid på

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i det interne MREL som indberettet i kolonne 0070, skal opdeles efter restløbetiden for de forskellige instrumenter og poster. Instrumenter og poster, der ikke har nogen udløbsdato, må ikke indgå i denne opdeling, men skal overføres separat til kolonne 0120.

0080

≥ 1 år < 2 år

0090

≥ 2 år < 5 år

0100

≥ 5 år < 10 år

0110

> 10 år

0120

Heraf: værdipapirer uden udløbsdato

3.2.   M 06.00 — Kreditorrækkefølge (afviklingsenhed) (PLACERING)

3.2.1.   Generelle bemærkninger

24.

Enheder, der er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, skal i dette skema indberette kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på MREL og andre passiver, der er omfattet af bail-in. Passiver, der er udelukket fra bail-in, skal medtages, i det omfang de er sidestillet med eller efterstillet med instrumenter, som indgår i det beløb, der udgøres af nedskrivningsrelevante passiver med henblik på MREL.

25.

Enheder, der ikke er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, men som er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med artikel 45e i nævnte direktiv, skal i dette skema indberette kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på MREL samt andre passiver, der er omfattet af bail-in. Disse enheder kan vælge at indberette det samme udvalg af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som præciseret i afsnit 24 ovenfor.

26.

Enheder, der på datoen for indberetning af disse oplysninger besidder et kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver svarende til mindst 150 % af kravet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, undtages fra indberetning af andre passiver, der er omfattet af bail-in. Sådanne enheder kan vælge at indberette oplysninger om andre passiver, der er omfattet af bail-in, i dette skema på frivillig basis.

3.2.2.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010

Placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Se instrukserne vedrørende kolonne 0010 i skema M 05.00

Denne kolonne er en ID-kode for rækker, som skal være unik for alle rækkerne i skemaet.

0020

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens

Se instrukserne vedrørende kolonne 0030 i skema M 05.00

0030

Passiver og kapitalgrundlag

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag, nedskrivningsrelevante passiver og, når det er relevant, af andre passiver, der er omfattet af bail-in, og som fordeles på den placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens, der angives i kolonne 0010, skal indberettes.

Når det er relevant, skal denne kolonne også omfatte passiver, der er udelukket fra bail-in, i det omfang de er efterstillet eller sidestillet med nedskrivningsrelevante passiver.

I tilfælde af enheder som omhandlet i afsnit 25, første punktum, skal denne kolonne stå tom, medmindre de pågældende enheder vælger at anvende undtagelsen i afsnit 25, sidste punktum.

0040

Heraf udelukkede passiver

Det beløb, der udgøres af udelukkede passiver i henhold til artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU.

I tilfælde af enheder som omhandlet i afsnit 25, første punktum, skal denne kolonne stå tom, medmindre de pågældende enheder vælger at anvende undtagelsen i afsnit 25, andet punktum.

0050

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

Det beløb, der udgøres af passiver og kapitalgrundlag, jf. kolonne 0030, skal indberettes, idet det reduceres med værdien af de udelukkede passiver, der er indberettet i kolonne 0040.

0060

heraf: kapitalgrundlag og passiver, der er potentielt relevante med henblik på at opfylde MREL

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og passiver, der er relevante med henblik på at opfylde kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med artikel 45e i nævnte direktiv.

0070 – 0100

heraf: med en restløbetid på

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og passiver, som er relevante med henblik på at opfylde kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med artikel 45e i nævnte direktiv, som indberettet i kolonne 0060 skal opdeles efter restløbetiden for de forskellige instrumenter og poster. Instrumenter og poster, der ikke har nogen udløbsdato, må ikke indgå i denne opdeling, men skal overføres separat til kolonne 0110.

0070

≥ 1 år < 2 år

0080

≥ 2 år < 5 år

0090

≥ 5 år < 10 år

0100

> 10 år

0110

Heraf: værdipapirer uden udløbsdato

4.   M 07.00 — Instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning (MTCI)

4.1.   Generelle bemærkninger

27.

I skema M 07.00 angives en kontraktvis opdeling af instrumenter, der betragtes som kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på MREL. Kun instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal indberettes i skemaet.

28.

I forbindelse med nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver, skal enhederne kun indberette fungible værdipapirer, omsættelige finansielle instrumenter, med undtagelse af lån og indskud.

29.

I tilfælde af instrumenter, der delvist kan betragtes som to forskellige klasser af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, skal det pågældende instrument indberettes to gange for afspejle de beløb, der hver især fordeles på de forskellige kapitalklasser.

30.

Kombinationen af kolonne 0020 (Kode for den udstedende enhed), 0040 (Kontrakters ID-kode) og 0070 (Type af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver) udgør en ID-kode for rækker, der skal være unik for hver af de rækker, der udfyldes i skemaet.

4.2.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

0010 – 0030

Udstedende enhed

Når der indberettes oplysninger, som henviser til en afviklingskoncern, skal den enhed i koncernen, der udstedte det pågældende instrument, angives. Når der indberettes oplysninger, som henviser til en enkelt afviklingsenhed, skal den udstedende enhed være selve den indberettende enhed.

0010

Navn

Navnet på den enhed, der udstedte kapitalgrundlagsinstrumentet eller de nedskrivningsrelevante passivinstrumenter.

0020

Kode

Koden for den enhed, der udstedte kapitalgrundlagsinstrumentet eller de nedskrivningsrelevante passivinstrumenter.

Koden som del af en ID-kode for rækker skal være unik for hver indberettet enhed. For institutter er koden LEI-koden. For andre enheder er koden LEI-koden, eller, hvis en sådan ikke foreligger, en national kode. Koden skal være unik og skal anvendes konsekvent i alle skemaer og over tid. Koden skal altid have en værdi.

0030

Kodetype

Institutterne skal identificere den kodetype, der indberettes i kolonne 0020, som en »LEI-kode« eller »ikke-LEI-kode«. Kodetypen skal altid indberettes.

0040

Kontrakters ID-kode

Kontrakters ID-kode for instrumentet, f.eks. ID-koden for CUSIP, ISIN eller Bloomberg ved private placeringer, skal indberettes.

Denne post er en del af ID-koden for rækken.

0050

Gældende lovgivning (tredjeland)

Det tredjeland (lande, som ikke er EØS-lande), hvis lovgivning kontrakten eller dele af kontrakten er underlagt, skal angives.

0060

Kontraktlig anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser

Det skal angives, hvorvidt kontrakten indeholder de kontraktvilkår, der er omhandlet i artikel 55, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, artikel 52, stk. 1, litra p) og q), og artikel 63, litra n) og o), i forordning (EU) nr. 575/2013.

0070 – 0080

Reguleringsmæssig behandling

0070

Type af kapitalgrundlag eller nedskrivningsrelevante passiver

Den type af kapitalgrundlag eller nedskrivningsrelevante passiver, som det pågældende instrument betragtes som på referencedatoen. Der skal tages hensyn til midlertidige bestemmelser vedrørende instrumenters relevans. Instrumenter, der kan betragtes som flere kapitalklasser, skal indberettes én gang pr. gældende kapitalklasse.

Typen af kapitalgrundlag eller nedskrivningsrelevante passiver skal være én af følgende:

Egentlig kernekapital

Hybrid kernekapital

Supplerende kapital

Nedskrivningsrelevante passiver

0080

Instrumenttype

Den instrumenttype, der skal præciseres, afhænger af den gældende lovgivning, i henhold til hvilken der er udstedt.

I tilfælde af egentlige kernekapitalinstrumenter skal instrumenttypen vælges fra den liste over egentlige kernekapitalinstrumenter, som er offentliggjort af EBA i henhold til artikel 26, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

I tilfælde af kapitalgrundlag, som ikke er egentlig kernekapital, og nedskrivningsrelevante passiver skal instrumenttypen vælges fra den liste over tilsvarende instrumenter, som er offentliggjort af EBA, kompetente myndigheder eller afviklingsmyndigheder, hvis en sådan liste foreligger. Hvis der ikke foreligger nogen liste, skal den indberettende enhed selv præcisere instrumenttypen.

0090

Beløb

Det indregnede beløb, som udgøres af kapitalgrundlag eller nedskrivningsrelevante passiver, skal indberettes under hensyntagen til det niveau, som rapporten henviser til, i tilfælde af instrumenter, der er medtaget på flere niveauer. Beløbet skal være det beløb, der er relevant på referencedatoen, under hensyntagen til virkningen af midlertidige bestemmelser.

0100 – 0110

Placering i prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling

Instrumentets placering i prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling skal angives.

Den skal bestå af ISO-koden med to bogstaver for det land, hvis lovgivning prioritetsrækkefølgen i kontrakten er underlagt (kolonne 0100), som skal være lovgivningen i en medlemsstat, og nummeret på den relevante placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (kolonne 0110).

Den relevante placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens skal bestemmes på grundlag af de prioritetsrækkefølger ved insolvens, som offentliggøres af afviklingsmyndigheder eller andre myndigheder, når en sådan standardiseret liste foreligger.

0120

Løbetid

Instrumentets løbetid skal indberettes i følgende format: dd/mm/åååå. I tilfælde af instrumenter uden udløbsdato skal denne celle stå tom.

0130

(Først mulige) indfrielsesdato

Når udsteder er i besiddelse af en call-option, skal den første mulige dato, på hvilken indfrielsen kan gennemføres, indberettes.

Hvis den første mulige indfrielsesdato indtraf forud for referencedatoen, skal den pågældende dato indberettes, hvis indfrielsen stadig kan gennemføres. Hvis den ikke længere kan gennemføres, skal den næste dato, på hvilken indfrielsen kan gennemføres, indberettes.

Hvis udsteders call-options ikke har en nærmere angivet gennemførelsesdato, eller i tilfælde af call-options, der udløses af specifikke hændelser, skal den sandsynlige indfrielsesdato, der er fastlagt ud fra et forsigtigt skøn, indberettes.

Regulerings- eller skattemæssige call-options må ikke tages betragtning med henblik på denne kolonne.

0140

Reguleringsmæssig call-option (JA/NEJ)

Det skal angives, hvorvidt udsteder er i besiddelse af en call-option, der kan gennemføres, når en reguleringsmæssig hændelse indtræffer, som har virkninger for kontraktens relevans med henblik på MREL.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 af 23. oktober 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer for samt standardformularer og skemaer til indberetning af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 (EUT L 277 af 7.11.2018, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).


BILAG III

Del I: Den enkelte datapunktmodel

Alle dataposterne i bilag I og II omdannes til en enkelt datapunktmodel, som udgør grundlaget for institutters, kompetente myndigheders og afviklingsmyndigheders IT-systemer.

Den enkelte datapunktmodel skal opfylde følgende kriterier:

a)

Den skal sikre en struktureret fremstilling af alle dataposterne i bilag I.

b)

Den skal beskrive alle forretningskoncepterne i bilag I og II.

c)

Den skal indeholde en dataordbog med angivelse af tabeletiketter, ordinatetiketter, akseetiketter, domæneetiketter, dimensionsetiketter og medlemsetiketter.

d)

Den skal omfatte parametre med en definition af arten eller mængden af datapunkter.

e)

Den skal indeholde datapunktdefinitioner, der udtrykkes som en sammensætning af egenskaber, som utvetydigt identificerer konceptet.

f)

Den skal indeholde alle relevante tekniske specifikationer, som er nødvendige for udvikling af IT-indberetningsløsninger, som giver ensartede tilsynsrelaterede data.

Del II: Valideringsregler

Dataposterne i bilag I og II til denne forordning skal være omfattet af valideringsregler, som sikrer dataenes kvalitet og ensartethed.

Valideringsreglerne skal opfylde følgende kriterier:

a)

De skal definere det logiske forhold mellem relevante datapunkter.

b)

De skal omfatte filtre og forudsætninger, som definerer et sæt data, der er omfattet af en valideringsregel.

c)

De skal kontrollere de indberettede datas ensartethed.

d)

De skal kontrollere de indberettede datas nøjagtighed.

e)

De skal fastsætte standardværdier, som skal anvendes, hvis de relevante oplysninger ikke er blevet indberettet.


BILAG IV

Standardiseret fremlæggelse af prioritetsrækkefølger ved insolvens

National prioritetsrækkefølge ved insolvens

Medlemsstat:

Placering  (1)

Navn

Beskrivelse

Retsgrundlag

Bemærkninger

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Prioritetsrækkefølgen starter med de mest efterstillede instrumenter og poster. Hvis der er mindre end 20 forskellige placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens i den pågældende jurisdiktion, skal de rækker, der svarer til de ikke-eksisterende placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens, stå tomme.


BILAG V

INDBERETNING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE MREL/TLAC — SKEMAER

Skemakode

Navn på skema

EU KM2

Væsentlige målekriterier — MREL og, når det er relevant, kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er

EU TLAC1

Sammensætning — MREL og, når det er relevant, kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er

EU iLAC

Intern tabsabsorberingskapacitet: internt MREL og i givet fald kravet om kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er

EU TLAC2

Kreditorrækkefølge — Enhed, der ikke selv er en afviklingsenhed

EU TLAC3

Kreditorrækkefølge — Afviklingsenhed

EU KM2: Væsentlige målekriterier — MREL og, når det er relevant, kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er

 

a

b

c

d

e

f

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter, forhold og bestanddele

1

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

 

 

 

EU-1a

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

 

 

 

 

2

Afviklingskoncernens samlede risikoeksponering (SRE)

 

 

 

 

 

 

3

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

 

 

 

 

 

 

EU-3a

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

 

 

 

 

4

Afviklingskoncernens samlede eksponeringsmål (SEM)

 

 

 

 

 

 

5

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

 

 

 

 

 

 

EU-5a

Heraf kapitalgrundlag eller efterstillede passiver

 

 

 

 

 

 

6a

Finder undtagelsen fra efterstilling i artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendelse? (undtagelse på 5 %)

 

 

 

 

 

 

6b

Samlet beløb, der udgøres af tilladte ikke-efterstillede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, hvis der anvendes skønsmæssig efterstilling i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 (undtagelse på maks. 3,5 %)

 

 

 

 

 

 

6c

Hvis en reduceret undtagelse fra efterstilling finder anvendelse, jf. artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal enhederne indberette det finansieringsbeløb, der er sidestillet med udelukkede passiver, og som er angivet i række 1, divideret med den udstedte finansiering, der er sidestillet med udelukkede passiver, og som ville skulle indregnes i række 1, hvis der ikke var anvendt noget loft (i %).

 

 

 

 

 

 

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

EU-7

MREL udtrykt som en procentdel af SRE

 

 

 

 

 

 

EU-8

Heraf som skal opfyldes med kapitalgrundlag eller efterstillede passiver

 

 

 

 

 

 

EU-9

MREL udtrykt som en procentdel af SEM

 

 

 

 

 

 

EU-10

Heraf som skal opfyldes med kapitalgrundlag eller efterstillede passiver

 

 

 

 

 

 

EU TLAC1 — Sammensætning — MREL og, når det er relevant, kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er

 

a

b

c

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er (TLAC)

Memorandumpost: Nedskrivningsegnet beløb med henblik på MREL, men ikke på TLAC

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter og justeringer

1

Egentlig kernekapital (CET1)

 

 

 

2

Hybrid kernekapital (AT1)

 

 

 

3

Tom gruppe i EU

 

 

 

4

Tom gruppe i EU

 

 

 

5

Tom gruppe i EU

 

 

 

6

Supplerende kapital (T2)

 

 

 

7

Tom gruppe i EU

 

 

 

8

Tom gruppe i EU

 

 

 

11

Kapitalgrundlag med henblik på artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 45 i direktiv 2014/59/EU

 

 

 

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver: Ikke-lovpligtige kapitalelementer

12

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der er udstedt direkte af afviklingsenheden, og som er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

 

 

 

EU-12a

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der er udstedt af andre enheder inden for afviklingskoncernen, og som er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

 

 

 

EU-12b

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der er efterstillet udelukkede passiver, udstedt før den 27. juni 2019 (efterstillet og omfattet af overgangsbestemmelser)

 

 

 

EU-12c

Supplerende kapitalinstrumenter med en restløbetid på mindst ét år, for så vidt som de ikke kan betragtes som supplerende kapitalposter

 

 

 

13

Nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser, før indførelse af loftet)

 

 

 

EU-13a

Nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver, udstedt før den 27. juni 2019 (før indførelse af loftet)

 

 

 

14

Beløb, der udgøres af efterstillede nedskrivningsrelevante instrumenter, når det er relevant efter anvendelse artikel 72b, stk. 3, i CRR

 

 

 

15

Tom gruppe i EU

 

 

 

16

Tom gruppe i EU

 

 

 

17

Nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer

 

 

 

EU-17a

Heraf efterstillede passivposter

 

 

 

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver: Justeringer af ikke-lovpligtige kapitalelementer

18

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer

 

 

 

19

(Fradrag af eksponeringer mellem afviklingskoncerner, der er omfattet af multiple point of entry (MPE))

 

 

 

20

(Fradrag af investeringer i andre nedskrivningsrelevante passivinstrumenter)

 

 

 

21

Tom gruppe i EU

 

 

 

22

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter efter justeringer

 

 

 

EU-22a

Heraf: kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

 

Afviklingskoncernens risikovægtede eksponeringsværdi og eksponeringsmål bag gearingsgraden

23

Samlet risikoeksponering (SRE)

 

 

 

24

Samlet eksponeringsmål (SEM)

 

 

 

Andel bestående af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

25

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

 

 

 

EU-25a

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

 

26

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

 

 

 

EU-26a

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

 

 

 

27

Egentlig kernekapital (som en procentdel af SRE), der står til rådighed efter opfyldelse af afviklingskoncernens krav

 

 

 

28

Institutspecifikt kombineret bufferkrav

 

 

 

29

heraf kapitalbevaringsbufferkrav

 

 

 

30

heraf kontracyklisk bufferkrav

 

 

 

31

heraf systemisk risikobufferkrav

 

 

 

EU-31a

heraf buffer for globalt systemisk vigtige institutter (G-SII-buffer) eller buffer for andre systemisk vigtige institutter (O-SII-buffer)

 

 

 

Memorandumposter

EU-32

Det samlede beløb, der udgøres af udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

 

 

 

EU ILAC — Intern tabsabsorberingskapacitet: internt MREL og i givet fald kravet om kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er

 

a

b

c

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (internt MREL)

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er (internt TLAC)

Kvalitative oplysninger

Gældende krav og anvendelsesomfang

EU-1

Er enheden underlagt kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er? (Ja/Nej)

 

 

 

EU-2

Hvis EU-1 besvares med "Ja", finder kravet da anvendelse på konsolideret eller individuelt grundlag? (K/I)

 

 

 

EU-2a

Er enheden underlagt et internt MREL? (Ja/Nej)

 

 

 

EU-2b

Hvis EU-2a besvares med "Ja", finder kravet da anvendelse på konsolideret eller individuelt grundlag? (K/I)

 

 

 

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

EU-3

Egentlig kernekapital (CET1)

 

 

 

EU-4

Nedskrivningsegnet hybrid kernekapital

 

 

 

EU-5

Nedskrivningsegnet supplerende kapital

 

 

 

EU-6

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag

 

 

 

EU-7

Nedskrivningsrelevante passiver

 

 

 

EU-8

heraf tilladte garantier

 

 

 

EU-9a

(Justeringer)

 

 

 

EU-9b

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter efter justeringer

 

 

 

Samlet risikoeksponering og samlet eksponeringsmål

EU-10

Samlet risikoeksponering (SRE)

 

 

 

EU-11

Samlet eksponeringsmål (SEM)

 

 

 

Andel bestående af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

EU-12

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

 

 

 

EU-13

heraf tilladte garantier

 

 

 

EU-14

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

 

 

 

EU-15

heraf tilladte garantier

 

 

 

EU-16

Egentlig kernekapital (som en procentdel af SRE), der står til rådighed efter opfyldelse af enhedens krav

 

 

 

EU-17

Institutspecifikt kombineret bufferkrav

 

 

 

Krav

EU-18

Krav udtrykt som en procentdel af SRE

 

 

 

EU-19

heraf den del af kravet, der eventuelt kan opfyldes med en garanti

 

 

 

EU-20

Krav udtrykt som en procentdel af SEM

 

 

 

EU-21

heraf den del af kravet, der eventuelt kan opfyldes med en garanti

 

 

 

Memorandumposter

EU-22

Det samlede beløb, der udgøres af udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

 

 

 

EU TLAC2a: Kreditorrækkefølge — Enhed, der ikke selv er en afviklingsenhed

 

Prioritetsrækkefølge ved insolvens

Summen af 1 til n

1

1

2

2

n

n

(mest efterstillet)

(mest efterstillet)

 

 

 

(mest foranstillet)

(mest foranstillet)

Afviklingsenhed

Anden

Afviklingsenhed

Anden

Afviklingsenhed

Anden

1

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (fritekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Passiver og kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

 

 

4

heraf udelukkede passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Undergruppe af passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver, der er kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på [vælges alt efter hvad der er relevant: internt MREL/internt TLAC]

 

 

 

 

 

 

 

 

7

heraf restløbetid ≥ 1 år < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

8

heraf restløbetid ≥ 2 år < 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

9

heraf restløbetid ≥ 5 år < 10 år

 

 

 

 

 

 

 

 

10

heraf restløbetid ≥ 10 år, dog undtagen værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 

 

 

 

11

heraf værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC2b: Kreditorrækkefølge — Enhed, der ikke selv er en afviklingsenhed

 

Prioritetsrækkefølge ved insolvens

Summen af 1 til n

1

1

2

2

n

n

(mest efterstillet)

(mest efterstillet)

 

 

 

(mest foranstillet)

(mest foranstillet)

Afviklingsenhed

Anden

Afviklingsenhed

Anden

Afviklingsenhed

Anden

1

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (fritekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på internt MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

7

heraf restløbetid ≥ 1 år < 2 år

 

 

 

 

 

 

 

 

8

heraf restløbetid ≥ 2 år < 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

9

heraf restløbetid ≥ 5 år < 10 år

 

 

 

 

 

 

 

 

10

heraf restløbetid ≥ 10 år, dog undtagen værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 

 

 

 

11

heraf værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC3a: Kreditorrækkefølge — Afviklingsenhed

 

Prioritetsrækkefølge ved insolvens

Summen af 1 til n

1

2

n

(mest efterstillet)

 

 

(mest foranstillet)

1

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (fritekst)

 

 

 

 

 

2

Passiver og kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

3

heraf udelukkede passiver

 

 

 

 

 

4

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

 

 

 

 

 

5

Undergruppe af passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver, der er kapitalgrundlag og passiver, som potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på at opfylde [vælges alt efter hvad der er relevant: MREL/TLAC]

 

 

 

 

 

6

heraf restløbetid ≥ 1 år < 2 år

 

 

 

 

 

7

heraf restløbetid ≥ 2 år < 5 år

 

 

 

 

 

8

heraf restløbetid ≥ 5 år < 10 år

 

 

 

 

 

9

heraf restløbetid ≥ 10 år, dog undtagen værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 

10

heraf værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 

EU TLAC3b: Kreditorrækkefølge — Afviklingsenhed

 

Prioritetsrækkefølge ved insolvens

Summen af 1 til n

1

2

n

(mest efterstillet)

 

 

(mest foranstillet)

1

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (fritekst)

 

 

 

 

 

2

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

3

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

4

Tom gruppe i EU

 

 

 

 

 

5

Kapitalgrundlag og passiver, der potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på at opfylde MREL

 

 

 

 

 

6

heraf restløbetid ≥ 1 år < 2 år

 

 

 

 

 

7

heraf restløbetid ≥ 2 år < 5 år

 

 

 

 

 

8

heraf restløbetid ≥ 5 år < 10 år

 

 

 

 

 

9

heraf restløbetid ≥ 10 år, dog undtagen værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 

10

heraf værdipapirer uden udløbsdato

 

 

 

 

 


BILAG VI

Instrukser vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger

1.   Generelle instrukser: Opbygning og konventioner

1.1.   Opbygning

1.

Denne ramme for indberetning af oplysninger vedrørende MREL og TLAC består af tre grupper af skemaer:

a)

MREL og TLAC for afviklingskoncerner og afviklingsenheder

b)

MREL og TLAC for enheder, der ikke er afviklingsenheder, og væsentlige datterselskaber af globale systemisk vigtige tredjelandsinstitutter (G-SII'er)

c)

kreditorrækkefølge i afviklingsenheder

2.

For hvert skema gives der henvisninger til retsakter. Yderligere detaljerede oplysninger om de mere generelle aspekter af indberetningen via hvert sæt af skemaer og instrukser vedrørende specifikke positioner findes i dette bilag.

1.2.   Forkortelser

3.

Følgende forkortelser finder anvendelse med henblik på bilagene til denne forordning:

a)

Ved »MREL« forstås minimumskravet for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 45 i direktiv 2014/59/EU

b)

Ved »TLAC« forstås kravene til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er, jf. artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

Ved »Internt TLAC« forstås kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er, jf. artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

Ved »Internt MREL« forstås det MREL, der finder anvendelse på enheder, som ikke selv er afviklingsenheder, jf. artikel 45f i direktiv 2014/59/EU.

2.   EU KM2: Væsentlige målekriterier — MREL og, når det er relevant, kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er

4.

Enheder skal i de oplysninger, der ledsager skemaet, redegøre for eventuelle væsentlige forskelle mellem det offentliggjort beløb, der udgøres af kapitalgrundlag, og det fuldt ladede IFRS 9-beløb på afviklingskoncernniveau. De skal også redegøre for eventuelle væsentlige forskelle mellem det fuldt ladede IFRS 9-beløb på afviklingskoncernniveau sammenlignet med det fuldt ladede IFRS 9-beløb på koncernniveau.

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

a

Enhederne skal i denne kolonne indberette relevante oplysninger om MREL i overensstemmelse med artikel 45 og 45e i direktiv 2014/59/EU.

Enheder skal indberette værdien ved indberetningsperiodens udgang.

b til f

Enheder, der er G-SII'er, som er underlagt TLAC-kravet i henhold til artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, skal i disse kolonner indberette de relevante oplysninger om nævnte krav.

Indberetningsperioderne T, T-1, T-2, T-3 og T-4 er kvartalsvise perioder. Enhederne skal indberette de datoer, der svarer til indberetningsperioderne. Enheder, der foretager en kvartalsvis indberetning, skal indberette data for perioderne T, T-1, T-2, T-3 og T-4, enheder, der foretager en halvårlig indberetning, skal indberette data for perioderne T, T-2 og T-4, og enheder, der foretager en årlig indberetning, skal indberette data for perioderne T og T-4.

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

1

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

Svarende til de værdier, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række 22.

EU-1a

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver — heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Svarende til den værdi, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række EU-22a.

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, der indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 71b, og passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 45b, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

2

Afviklingskoncernens samlede risikoeksponering (SRE)

Svarende til den værdi, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række 23.

Artikel 45, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU, artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

3

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

Svarende til de værdier, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række 25

Med henblik på denne række udtrykkes det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som er indberettet i række 1, som en procentdel af den samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-3a

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE — heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Svarende til den værdi, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række EU-25a.

Med henblik på denne række udtrykkes det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, og som er udtrykt i række EU-1a, som en procentdel af den samlede risikoeksponering beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

4

Afviklingskoncernens samlede eksponeringsmål (SEM)

Svarende til den værdi, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række 24.

Artikel 45, stk. 2, litra b), i direktiv 2014/59/EU, artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

5

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

Svarende til den værdi, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række 26

Med henblik på denne række udtrykkes det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som er udtrykt i række 1, som en procentdel af det samlede eksponeringsmål beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-5a

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM — heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Svarende til den værdi, der er indberettet i indberetningsskema EU TLAC1, række EU-26a.

Med henblik på denne række udtrykkes det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, og som er udtrykt i række EU-1a, som en procentdel af det samlede eksponeringsmål beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

6a

Finder undtagelsen fra efterstilling i artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 anvendelse? (5 %-undtagelsen)

Denne række skal kun udfyldes af enheder, der er omfattet af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er.

Hvis afviklingsmyndigheden tillader, at passiver kan betragtes som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, skriver den indberettende enhed »Ja«.

Hvis afviklingsmyndigheden ikke tillader, at passiver kan betragtes som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, skriver afviklingskoncernen eller afviklingsenheden »Nej«.

Da undtagelserne i artikel 72b, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 udelukker hinanden, skal denne række stå tom, hvis den indberettende enhed har udfyldt række 6b.

6b

Samlet beløb, der udgøres af tilladte ikkeefterstillede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, hvis der anvendes et skøn over efterstilling, jf. artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, (undtagelse på maks. 3,5 %)

Denne række skal kun udfyldes af enheder, der er omfattet af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er.

Samlet beløb, der udgøres af ikke-efterstilede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, som afviklingsmyndigheden har givet tilladelse til at lade betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter med henblik på TLAC i henhold til artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Da undtagelserne i artikel 72b, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 udelukker hinanden, skal denne række stå tom, hvis enheden har svaret »Ja« i række 6a.

6c

Hvis en reduceret undtagelse fra efterstilling finder anvendelse, jf. artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal enhederne indberette det finansieringsbeløb, der er sidestillet med udelukkede passiver, og som er angivet i række 1, divideret med den udstedte finansiering, der er sidestillet med udelukkede passiver, og som ville skulle indregnes i række 1, hvis der ikke var anvendt noget loft (i %).

Denne række skal kun udfyldes af enheder, der er omfattet af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er.

I denne række orienteres ejere af efterstillet gæld, der er udstedet af afviklingsenheden, om den procentdel af ikke-udelukket efterstillet gæld, der kan betragtes som nedskrivningsegnet, således at de i givet fald kan anvende den fradragsramme, der er fastsat i artikel 72e i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hvis en reduceret undtagelse fra efterstilling finder anvendelse, jf. artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal enhederne indberette:

a)

det beløb, der udgøres af finansiering, som sidestilles med udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som medregnes i det beløb, der er angivet i række 1

b)

divideret med det beløb, der udgøres af finansiering, som sidestilles med udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som ville blive indregnet under række 1, hvis der ikke blev anvendt noget loft.

 

Minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

EU-7

MREL udtrykt som en procentdel af SRE

Enhedens minimumskrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som fastsat af afviklingsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering, som er beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-8

MREL udtrykt som en procentdel af SRE — heraf som skal opfyldes med kapitalgrundlag eller efterstillede passiver

I givet fald den del af MREL, som i henhold til artikel 45b, stk. 4-8, i direktiv 2014/59/EU efter krav fra afviklingsmyndigheden skal opfyldes af kapitalgrundlag, efterstillede instrumenter eller passiver, jf. nævnte artikels stk. 3, udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering, som er beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-9

MREL udtrykt som en procentdel af SEM

Den indberettende enheds minimumskrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som fastsat af afviklingsmyndigheden i overensstemmelse med artikel 45e i direktiv 2014/59/EU udtrykt som en procentdel af det samlede eksponeringsmål, som er beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-10

MREL udtrykt som en procentdel af SEM — heraf som skal opfyldes med kapitalgrundlag eller efterstillede passiver

I givet fald den del af MREL, som i henhold til artikel 45b, stk. 4-8, i direktiv 2014/59/EU efter krav fra afviklingsmyndigheden skal opfyldes af kapitalgrundlag, efterstillede instrumenter eller passiver, jf. nævnte artikels stk. 3, udtrykt som en procentdel af det samlede eksponeringsmål, som er beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.   EU TLAC 1: Sammensætning — MREL og, når det er relevant, kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er

5.

Den position i kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, der vedrører afviklingskoncernen, må kun indeholde kapitalinstrumenter og nedskrivningsrelevante passiver, som er udstedt af afviklingsenheden, og i givet fald, hvor det er i overensstemmelse med artikel 45b, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU eller artikel 88a i forordning (EU) nr. 575/2013, af afviklingsenhedens datterselskaber, med undtagelse af enheder uden for afviklingskoncernen. Ligeledes er positionen i kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver baseret på den samlede risikoeksponering (justeret som tilladt i henhold til artikel 45h, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU) og det samlede eksponeringsmål, som er beregnet på afviklingskoncernniveau.

6.

Med hensyn til de lovpligtige justeringer skal enhederne indberette fradrag fra kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som negative tal og tilførsler til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som positive tal.

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

a

Enhederne skal i denne kolonne indberette relevante oplysninger om MREL i henhold til artikel 45 og 45e i direktiv 2014/59/EU.

b

Enheder, der er G-SII'er, som er underlagt et TLAC-krav i henhold til artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, skal i denne kolonne indberette de relevante oplysninger om nævnte krav.

c

Denne kolonne skal kun udfyldes af enheder, der er underlagt TLAC-kravet.

Denne kolonne skal afspejle forskellen mellem de beløb, der anvendes inden for rammerne af kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU, og de beløb, der anvendes inden for rammerne af kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

1

Egentlig kernekapital (CET1)

Afviklingskoncernens egentlige kernekapital beregnes i overensstemmelse med artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013.

2

Hybrid kernekapital (AT1)

Afviklingskoncernens hybride kernekapital beregnes i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013.

I forbindelse med MREL skal instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, kun medtages i denne række, hvis de opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

6

Supplerende kapital (T2)

Afviklingskoncernens supplerende kapital beregnes i overensstemmelse med artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013.

I forbindelse med MREL skal instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, kun medtages i denne række, hvis de opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

11

Kapitalgrundlag med henblik på artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 45 i direktiv 2014/59/EU

Kapitalgrundlag med henblik på artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 45 i direktiv 2014/59/EU skal beregnes som summen af række 1, række 2 og række 6.

12

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der er udstedt direkte af afviklingsenheden, og som er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, som er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71b, i direktiv 2014/59/EU, og som er udstedt direkte af afviklingsenheden.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af passiver, som det tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 eller 4, og som udstedes direkte af afviklingsenheden.

Denne række indeholder hverken den amortiserede andel af supplerende kapitalinstrumenter, hvor restløbetiden er længere end ét år (jf. artikel 72a, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013), eller nedskrivningsrelevante passiver, som er omfattet af overgangsbestemmelser i henhold til artikel 494b i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-12a

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der er udstedt af andre enheder inden for afviklingskoncernen, og som er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser)

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som udstedes af datterselskaber og medtages i MREL i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45b, stk. 3.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af passiver, som det tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 eller 4, og som udstedes af datterselskaber og kan medtages i en enheds konsoliderede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i henhold til artikel 88a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne række indeholder hverken den amortiserede andel af supplerende kapitalinstrumenter, hvor restløbetiden er længere end ét år (jf. artikel 72a, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013), eller nedskrivningsrelevante passiver, som er omfattet af overgangsbestemmelser i henhold til artikel 494b i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-12b

Nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, der er efterstillet udelukkede passiver, udstedt før den 27. juni 2019 (efterstillet og omfattet af overgangsbestemmelser)

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

de blev udstedt før den 27. juni 2019

de er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU

de er medregnet i kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i medfør af artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Passiver, der opfylder følgende betingelser:

de blev udstedt før den 27. juni 2019

de er i overensstemmelse med artikel 72b, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013

de betragtes som nedskrivningsrelevante passiver i medfør af de overgangsbestemmelser, der er fastsat i artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-12c

Supplerende kapitalinstrumenter med en restløbetid på mindst ét år, for så vidt som de ikke kan betragtes som supplerende kapitalposter

Den amortiserede andel af supplerende kapitalinstrumenter, hvor restløbetiden er længere end ét år (jf. artikel 72a, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013).

Kun det beløb, der ikke kan indregnes i kapitalgrundlaget, men som opfylder alle anerkendelseskriterierne i artikel 72b i forordning (EU) nr. 575/2013, skal angives i denne række.

I forbindelse med MREL skal instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, kun medtages i denne række, hvis de opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

13

Nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver (ikke omfattet af overgangsbestemmelser før indførelse af loftet)

MREL

Passiver, som opfylder betingelserne i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som ikke er efterstillet alle fordringer, der følger af de udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), og som det eventuelt kan tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3, eller som det tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passiver i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 4.

Hvis enten artikel 72b, stk. 3, eller artikel 494, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal det fulde beløb uden anvendelse af lofterne på henholdsvis 3,5 % og 2,5 % angives i denne række.

Denne række skal ikke omfatte eventuelle beløb, der indregnes i en overgangsperiode, i overensstemmelse med artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-13a

Nedskrivningsrelevante passiver, der ikke er efterstillet udelukkede passiver, udstedt før den 27. juni 2019 (før indførelse af loftet)

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

de blev udstedt før den 27. juni 2019

de opfylder betingelserne i artikel 45b i direktiv 2014/59/EU og er ikke efterstillet alle fordringer, der følger af de udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

de betragtes som nedskrivningsrelevante passiver i medfør af de overgangsbestemmelser, der er fastsat i artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, der opfylder følgende betingelser:

de blev udstedt før den 27. juni 2019

de lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af nævnte forordnings artikel 72b, stk. 2, litra d), og det kan eventuelt tillades at betragte dem som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3, eller det kan tillades at betragte dem som nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013

de betragtes som nedskrivningsrelevante passiver i medfør af de overgangsbestemmelser, der er fastsat i artikel 494b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hvis enten artikel 72b, stk. 3, eller artikel 494, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, skal det fulde beløb uden anvendelse af lofterne på henholdsvis 3,5 % og 2,5 % indberettes i denne række.

14

Beløb, der udgøres af efterstillede nedskrivningsrelevante passivinstrumenter, når det er relevant efter anvendelse artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

MREL

Denne række svarer til summen af række 13 og række EU-13a.

TLAC

Hvor artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse, angiver denne række summen af de indberettede beløb i række 13 og 13a ovenfor efter anvendelse af henholdsvis nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3, eller 494, stk. 2.

Hvor artikel 72b, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke finder anvendelse, men hvor den pågældende enhed drager fordel af anvendelsen af artikel 72b, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal denne række svarer til summen af række 13 og række EU-13a.

17

Nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer

Nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer. Skal beregnes som summen af række 12, række EU-12a, række EU-12b, række EU-12c og række 14.

EU-17a

Nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer — heraf efterstillede passivposter

MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, der indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 71b, og passiver, som er udstedt af datterselskaber og indgår i MREL, i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45b, stk. 3.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Nedskrivningsrelevante passiver, som lever op til kravene i artikel 72a til 72d i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af passiver, som det tillades at betragte som nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i henhold til nævnte forordnings artikel 72b, stk. 3 eller 4.

Denne række skal indeholde efterstillede passiver, der er nedskrivningsrelevante i medfør af overgangsbestemmelserne i artikel 494b i forordning (EU) nr. 575/2013, og den amortiserede andel af supplerende kapitalinstrumenter, hvor restløbetiden er længere end ét år (jf. artikel 72a, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013).

Skal beregnes som summen af række 12, række EU-12a, række EU-12b og række EU-12c.

18

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter forud for justeringer. Skal beregnes som summen af række 11 og række 17.

19

(Fradrag af eksponeringer mellem afviklingskoncerner, der er omfattet af multiple point of entry (MPE)

Negativt beløb

Fradrag af eksponeringer mellem MPE-afviklingskoncerner, der består af G-SII'er, som svarer til direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af kapitalgrundlagsinstrumenter eller nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i et eller flere datterselskaber, som ikke indgår i den samme afviklingskoncern som afviklingsenheden, i overensstemmelse med artikel 72e, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

20

(Fradrag af investeringer i andre nedskrivningsrelevante passivinstrumenter)

Negativt beløb

Fradrag af investeringer i andre nedskrivningsrelevante passivinstrumenter i overensstemmelse med artikel 72e, stk. 1-3, artikel 72f, 72g, 72h, 72i og 72j i forordning (EU) nr. 575/2013. Beløb, der skal fratrækkes nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med anden del, afsnit I, kapitel 5a, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

22

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter efter justeringer

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som defineret i artikel 72l i forordning (EU) nr. 575/2013. Skal beregnes som summen af række 18, række 19 og række 20.

MREL

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i MREL, indberettes som summen af følgende:

i)

kapitalgrundlag, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 71a), i direktiv 2014/59/EU.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

TLAC

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, og som medregnes i TLAC, er det beløb, der er omhandlet i artikel 72l i forordning (EU) nr. 575/2013, og som består af følgende:

i)

kapitalgrundlag, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013

ii)

nedskrivningsrelevante passiver, jf. artikel 72k i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-22a

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, der indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45b i direktiv 2014/59/EU, og som er efterstillede nedskrivningsrelevante passiver, jf. nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 71b, og passiver, som indgår i det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i overensstemmelse med artikel 45b, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU.

23

Samlet risikoeksponering (SRE)

Afviklingskoncernens samlede risikoeksponering, jf. artikel 18, stk. 1, sidste afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den samlede risikoeksponering, der indberettes i denne række, er den samlede risikoeksponering, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

24

Samlet eksponeringsmål (SEM)

I henhold til artikel 45, stk. 2, litra b), i direktiv 2014/59/EU beregnes det samlede eksponeringsmål i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det samlede eksponeringsmål, der indberettes i denne række, er det samlede eksponeringsmål, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

25

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

Med henblik på denne række — i overensstemmelse med artikel 45, stk. 2, litra a), i direktiv 2014/59/EU og artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 — det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver og medregnes i MREL eller TLAC, og som, alt efter hvad der er relevant, udtrykkes som en procentdel af den samlede risikoeksponering, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Skal beregnes som summen af række 22 divideret med række 23.

EU-25a

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Med henblik på denne række udtrykkes det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og efterstillede nedskrivningsrelevante passiver og medregnes i MREL, som en procentdel af den samlede risikoeksponering, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Skal beregnes som summen af række 22a divideret med række 23.

26

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

Med henblik på denne række — i overensstemmelse med artikel 45, stk. 2, litra b), i direktiv 2014/59/EU og artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013 — det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver og medregnes i MREL eller TLAC, og som, alt efter, hvad der er relevant, udtrykkes som en procentdel af det samlede eksponeringsmål, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Skal beregnes som summen af række 22 divideret med række 24.

EU-26a

Heraf kapitalgrundlag og efterstillede passiver

Med henblik på denne række udtrykkes det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og efterstillede nedskrivningsrelevante passiver og medregnes i MREL, som en procentdel af det samlede eksponeringsmål, der er beregnet i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Skal beregnes som summen af række 22a divideret med række 24.

27

Egentlig kernekapital (som en procentdel af SRE), der står til rådighed efter opfyldelse af afviklingskoncernens krav

Det beløb, der udgøres af egentlig kernekapital, udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering, og som er lig med nul eller positivt, efter opfyldelse af hvert af de krav, der er omhandlet i artikel 141a, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2013/36/EU, og det højeste af:

a)

kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er, jf. artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, når det er relevant, og når det beregnes i overensstemmelse med nævnte artikels stk. 1, litra a)

b)

minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45 i direktiv 2014/59/EU, når det beregnes i overensstemmelse med nævnte artikels stk. 2, litra a).

Det indberettede tal skal være identisk i kolonnerne for både MREL og TLAC.

Det skal tage højde for virkningerne af midlertidige bestemmelser for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, den samlede risikoeksponering og selve kravene. Hverken vejledningen om supplerende kapitalgrundlag, jf. artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, eller det kombinerede bufferkrav i nævnte direktivs artikel 128, første afsnit, nr. 6), tages i betragtning.

28

Institutspecifikt kombineret bufferkrav

Institutspecifikt kombineret bufferkrav, jf. artikel 128, første afsnit, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU, udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering, som finder anvendelse på afviklingskoncernen i overensstemmelse med nævnte artikels første afsnit, nr. 6).

29

Institutspecifikt kombineret bufferkrav — heraf kapitalbevaringsbufferkrav

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kapitalbevaringsbufferkravet.

30

Institutspecifikt kombineret bufferkrav — heraf kontracyklisk bufferkrav

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører det kontracykliske bufferkrav.

31

Institutspecifikt kombineret bufferkrav — heraf systemisk risikobufferkrav

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører det systemiske risikobufferkrav.

EU-31a

Institutspecifikt kombineret bufferkrav — heraf buffer for globale systemisk vigtige institutter (G-SII-buffer) eller buffer for andre systemisk vigtige institutter (O-SII-buffer)

Det beløb, der udgøres af den institutspecifikke kombinerede buffer (udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering), og som vedrører kravet om G-SII-buffer eller O-SII-buffer.

EU-32

Det samlede beløb, der udgøres af udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

4.   EU iLAC: Intern tabsabsorberingskapacitet: internt MREL og i givet fald kravet om kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er (internt TLAC) (internt TLAC)

7.

I dette skema indberettes kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for enheder, der ikke selv er afviklingsenheder med henblik på kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som fastsat i artikel 45f i direktiv 2014/59/EU (internt MREL), samt kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er, som finder anvendelse på væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er, jf. artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013 (internt TLAC).

Kolonner

Henvisninger til retsakter og instrukser

a

Enhederne skal i denne kolonne indberette relevante oplysninger om det interne MREL i overensstemmelse med artikel 45 og 45f i direktiv 2014/59/EU.

b

Enheder, der er væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er i henhold til artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, skal i denne kolonne indberette de relevante oplysninger om det interne TLAC i overensstemmelse med artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013.

c

Kvalitative oplysninger vedrørende det gældende krav og anvendelsesomfanget.

Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

EU-1

Er enheden underlagt kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er? (Ja/Nej)

Hvorvidt enheden er underlagt et internt TLAC-krav i henhold til artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-2

Hvis EU-1 besvares med »Ja«, finder kravet da anvendelse på konsolideret eller individuelt grundlag? (K/I)

Hvorvidt enheden er underlagt det interne TLAC-krav på konsolideret eller individuelt grundlag henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hvis kravet finder anvendelse på konsolideret grundlag, skal hele dette skema udfyldes på konsolideret grundlag. I alle andre tilfælde skal dette skema udfyldes på individuelt grundlag.

EU-2a

Er enheden underlagt et internt MREL? (Ja/Nej)

Hvorvidt enheden er underlagt et MREL i henhold til artikel 45 og 45f i direktiv 2014/59/EU.

EU-2b

Hvis EU-2a besvares med »Ja«, finder kravet da anvendelse på konsolideret eller individuelt grundlag? (K/I)

Hvorvidt enheden er underlagt et internt MREL på konsolideret eller individuelt grundlag.

Hvis kravet finder anvendelse på konsolideret grundlag, skal hele dette skema udfyldes på konsolideret grundlag. I alle andre tilfælde skal dette skema udfyldes på individuelt grundlag.

EU-3

Egentlig kernekapital (CET1)

Artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013

Egentlig kernekapital på individuelt eller konsolideret grundlag, når det er relevant, i overensstemmelse med artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013.

EU-4

Nedskrivningsegnet hybrid kernekapital

Artikel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013

Nedskrivningsegnede hybride kernekapitalinstrumenter må kun tages i betragtning, når de opfylder kriterierne i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 45f, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 2014/59/EU.

I forbindelse med det interne MREL skal instrumenter som omhandlet i artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit, i direktiv 2014/59/EU medtages, når nævnte artikel finder anvendelse. Instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, må kun medtages i denne række, hvis de opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

EU-5

Nedskrivningsegnet supplerende kapital

Artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013

Supplerende kapitalinstrumenter må kun tages i betragtning, hvis de opfylder kriterierne i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 45f, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 2014/59/EU.

I forbindelse med det interne MREL skal instrumenter som omhandlet i artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit, i direktiv 2014/59/EU medtages, når nævnte artikel finder anvendelse. Instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, må kun medtages i denne række, hvis de opfylder kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

EU-6

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag

Summen af egentlig kernekapital, nedskrivningsegnet hybrid kernekapital og nedskrivningsegnet supplerende kapital.

EU-7

Nedskrivningsrelevante passiver

Internt MREL

Nedskrivningsrelevante passiver, som opfylder betingelserne i artikel 45f, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, idet der i givet fald tages hensyn til nævnte direktivs artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit.

I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Når afviklingsmyndigheden for datterselskabet giver enheden tilladelse til at opfylde det interne MREL, skal det beløb, der udgøres af garantier stillet af afviklingsenheden, som opfylder alle betingelserne i artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, ligeledes indberettes i denne række.

Internt TLAC

Det beløb, der udgøres af nedskrivningsrelevante passiver, skal beregnes i overensstemmelse med artikel 72k i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis de pågældende passiver opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 92b, stk. 2.

EU-8

Nedskrivningsrelevante passiver — heraf tilladte garantier

Når afviklingsmyndigheden for datterselskabet giver enheden tilladelse til at opfylde det interne MREL med garantier, det beløb, der udgøres af garantier stillet af afviklingsenheden, som opfylder alle betingelserne i artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU.

EU-9a

(Justeringer)

Negativt beløb

Fradrag eller dertil tilsvarende, der er påkrævet i henhold til metoden i den delegerede forordning, der er omhandlet i 45f, stk. 6, i direktiv 2014/59/EU.

EU-9b

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passivposter efter justeringer

Internt MREL

Beløb, der udgøres af enhedens nedskrivningsegnede kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, efter indregning af justeringer, som medregnes i det interne MREL som fastsat i artikel 45f, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, idet der i givet fald tages hensyn til nævnte direktivs artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit. I forbindelse med instrumenter, der er underlagt et tredjelands lovgivning, skal det pågældende instrument kun medtages i denne række, hvis det lever op til kravene i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU.

Skal beregnes som summen af række EU-6, række EU-7 og række EU-9a.

Internt TLAC

Nedskrivningsegnet kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, som medregnes i kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er, jf. artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013. Skal beregnes som summen af række EU-6 og række EU-7.

EU-10

Samlet risikoeksponering (SRE)

Den individuelle enheds eller den konsoliderede koncerns samlede risikoeksponering på det niveau, for hvilket kravene er fastsat, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, sidste afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den samlede risikoeksponering, der indberettes i denne række, er den samlede risikoeksponering, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

EU-11

Samlet eksponeringsmål (SEM)

Den individuelle enheds eller den konsoliderede koncerns samlede eksponeringsmål (nævner for gearingsgraden) på det niveau, for hvilket kravene er fastsat, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med artikel 429, stk. 4, og artikel 429a i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det samlede eksponeringsmål, der indberettes i denne række, er det samlede eksponeringsmål, som udgør grundlaget for overholdelse af kravene i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU eller artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, alt efter hvad der er relevant.

EU-12

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE

Forholdet mellem kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af den samlede risikoeksponering.

Skal beregnes som summen af række EU-9b divideret med række EU-10.

EU-13

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SRE — heraf tilladte garantier

Hvis afviklingsmyndigheden for datterselskabet giver enheden tilladelse til at opfylde det interne MREL med garantier, det beløb, der udgøres af de garantier stillet af afviklingsenheden, som opfylder betingelserne i artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, som en procentdel af den samlede risikoeksponering.

Skal beregnes som summen af række EU-8 divideret med række EU-10.

EU-14

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM

Forholdet mellem kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af det samlede eksponeringsmål.

Skal beregnes som summen af række EU-9b divideret med række EU-11.

EU-15

Kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver som en procentdel af SEM — heraf tilladte garantier

Hvis afviklingsmyndigheden for datterselskabet giver enheden tilladelse til at opfylde det interne MREL med garantier, det beløb, der udgøres af de garantier stillet af afviklingsenheden, som opfylder betingelserne i artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU, som en procentdel af det samlede eksponeringsmål.

Skal beregnes som summen af række EU-8 divideret med række EU-11.

EU-16

Egentlig kernekapital (som en procentdel af SRE), der står til rådighed efter opfyldelse af enhedens krav

Det beløb, der udgøres af egentlig kernekapital, og som er lig med nul eller positivt, efter opfyldelse af hvert af de krav, der er omhandlet i artikel 141a, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2013/36/EU, og det højeste af:

a)

når det er relevant, kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for tredjelands-G-SII'er i henhold til artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, når det beregnes i overensstemmelse med artikel 92b, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 som svarende til 90 % af kravet i nævnte forordnings artikel 92a, stk. 1, litra a), og

b)

minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 45f i direktiv 2014/59/EU, når det beregnes i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45, stk. 2, litra a).

Det indberettede tal skal være identisk i kolonnerne for både MREL og TLAC.

Det skal tage højde for virkningerne af midlertidige bestemmelser for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, den samlede risikoeksponering og selve kravene. Hverken vejledningen om supplerende kapitalgrundlag, jf. artikel 104b i direktiv 2013/36/EU, eller det kombinerede bufferkrav i nævnte direktivs artikel 128, første afsnit, nr. 6), tages i betragtning.

EU-17

Institutspecifikt kombineret bufferkrav

Institutspecifikt kombineret bufferkrav, jf. artikel 128, første afsnit, nr. 6), i direktiv 2013/36/EU, udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering, som finder anvendelse på enheden i overensstemmelse med artikel 128, nr. 6), første afsnit, i direktiv 2013/36/EU.

EU-18

Krav udtrykt som en procentdel af SRE

Internt MREL

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, som finder anvendelse på enheden i overensstemmelse med artikel 45f i direktiv 2014/59/EU, udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering (på individuelt eller konsolideret grundlag, alt efter hvad der er relevant).

Internt TLAC

Krav, der er fastsat i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering (på individuelt og konsolideret grundlag, alt efter hvad der er relevant).

EU-19

Krav udtrykt som en procentdel af SRE — heraf den del af kravet, der eventuelt kan opfyldes med en garanti

Når det er relevant, den del af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering, som kan opfyldes med en garanti, der er stillet af afviklingsenheden i overensstemmelse med artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU.

EU-20

Krav udtrykt som en procentdel af SEM

Internt MREL

Krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, som finder anvendelse på enheden i overensstemmelse med artikel 45f i direktiv 2014/59/EU, udtrykt som en procentdel af det samlede eksponeringsmål (på individuelt grundlag eller konsolideret grundlag for modervirksomheder i EU, alt efter hvad der er relevant).

Internt TLAC

Krav, der er fastsat i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, udtrykt som en procentdel af det samlede eksponeringsmål (på individuelt og konsolideret grundlag, alt efter hvad der er relevant).

EU-21

Krav udtrykt som en procentdel af SEM — heraf den del af kravet, der eventuelt kan opfyldes med en garanti

Når det er relevant, den del af kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver udtrykt som en procentdel af det samlede eksponeringsmål, som kan opfyldes med en garanti, der er stillet af afviklingsenheden i overensstemmelse med artikel 45f, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU.

EU-22

Det samlede beløb, der udgøres af udelukkede passiver, jf. artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

5.   EU TLAC2: Kreditorrækkefølge — Enheder, der ikke selv er afviklingsenheder

8.

De oplysninger, der indgår i skema EU TLAC2 indberettes for den individuelle enhed.

9.

Skema EU TLAC2 findes i to udgaver, dvs. EU TLAC2a og EU TLAC2b. TLAC2a afspejler al finansiering, der er sidestillet eller efterstillet med MREL-relevante instrumenter, herunder kapitalgrundlag og andre kapitalinstrumenter. EU TLAC2b afspejler kun kapitalgrundlag og passiver med henblik på at opfylde kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45f.

10.

I overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 13, stk. 2, kan enheder, der ikke er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 92b i forordning (EU) nr. 575/2013, men som er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45f, vælge, hvorvidt de anvender EU TLAC2a eller EU TLAC2b med henblik på at opfylde indberetningskravet i nævnte direktivs artikel 45i, stk. 3, litra b).

11.

Fra datoen for anvendelsen af artikel 45i, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU skal udstedende enheder i skema TLAC2a indberette passiver, der potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på at leve op til det interne MREL-krav og det interne TLAC-krav. Før denne dato skal udstedende enheder indberette passiver, der potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på at leve op til det interne TLAC-krav.

12.

De udestående beløb, der er omhandlet i rækkerne, skal opdeles efter deres placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens på grundlag af den udstedende enheds insolvenslovgivning, uanset den lovgivning, som instrumentet er underlagt.

13.

Prioritetsrækkefølgerne ved insolvens skal være de prioritetsrækkefølger, som den kompetente afviklingsmyndighed meddeler i overensstemmelse med den standardiserede fremlæggelse, der er præciseret i nærværende forordnings artikel 8.

14.

Placeringerne fremlægges fra den mest efterstillede til den mest foranstillede. Der skal tilføjes kolonner til placeringerne indtil det mest foranstillede potentielt nedskrivningsrelevante instrument i prioritetsrækkefølgen er blevet indberettet.

15.

Det beløb, der tilskrives hver placering, opdeles yderligere i beløb, som ejes af afviklingsenheden, herunder beløb, som direkte eller indirekte ejes af afviklingsenheden gennem enheder i hele ejerskabskæden, alt efter hvad der er relevant, og andre beløb, som ikke ejes af afviklingsenheden, alt efter hvad der er relevant. Det samlede beløb i hver række angives i den sidste kolonne af hver række.

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

1

Tom gruppe i EU

2

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (fritekst)

Antallet af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (n) i kreditorrækkefølgen afhænger af den udstedende enheds gruppe af passiver. Beskrivelsen bør indeholde en præcisering af de fordringstyper, der findes inden for den pågældende placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (f.eks. egentlig kernekapital, supplerende kapitalinstrumenter).

Der er én kolonne for hver placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens, hvis hele beløbet besiddes af afviklingsenheden, herunder beløb, som direkte eller indirekte ejes af afviklingsenheden gennem enheder i hele ejerskabskæden, alt efter hvad der er relevant, og en anden kolonne, hvis en del af beløbet pr. placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens også besiddes af ejere, der ikke er afviklingsenheden selv.

3

Passiver og kapitalgrundlag

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og passiver, der er efterstillet eller sidestillet med kapitalgrundlag eller nedskrivningsrelevante passiver.

Dette skal også omfatte passiver, der er udelukket fra bail-in.

Denne række anvendes ikke i skema EU TLAC2b.

4

Passiver og kapitalgrundlag — heraf udelukkede passiver

Opdeling af de passiver, der er udelukket i henhold til artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, og, alt efter hvad der er relevant, nævnte direktivs artikel 44, stk. 3.

Denne række anvendes ikke i skema EU TLAC2b.

5

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

Passiver og kapitalgrundlag efter indregning af udelukkede passiver.

Denne række anvendes ikke i skema EU TLAC2b.

6

Undergruppe af passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver, der er kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på det interne MREL/interne TLAC

Opdeling af det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på det interne MREL eller med henblik på det interne TLAC, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med afsnit 11 ovenfor.

7

Heraf restløbetid ≥ 1 år < 2 år

Undergruppe til række 6 med den relevante restløbetid.

8

Heraf restløbetid ≥ 2 år < 5 år

Undergruppe til række 6 med den relevante restløbetid.

9

Heraf restløbetid ≥ 5 år < 10 år

Undergruppe til række 6 med den relevante restløbetid.

10

Heraf restløbetid ≥ 10 år, dog undtagen værdipapirer uden udløbsdato

Undergruppe til række 6 med den relevante restløbetid.

11

Heraf værdipapirer uden udløbsdato

Undergruppe til række 6, som er værdipapirer uden udløbsdato.

6.   EU TLAC3: Kreditorrækkefølge — Afviklingsenhed

16.

De oplysninger, der indgår i skema EU TLAC3 indberettes for den individuelle enhed.

17.

Skema EU TLAC3 findes i to udgaver, dvs. EU TLAC3a og EU TLAC3b. EU TLAC3a afspejler al finansiering, der er sidestillet eller efterstillet med instrumenter, som potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på MREL, herunder kapitalgrundlag og andre kapitalinstrumenter. Beløb, der som følge af krav om efterstillelse ikke er nedskrivningsrelevante, skal medtages fuldt ud i den række, der svarer til den relevante placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens, dvs. uden at anvende lofterne. EU TLAC3b afspejler kun kapitalgrundlag og passiver med henblik på at opfylde kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45e.

18.

I overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 14, stk. 2, kan enheder, der ikke er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 92a i forordning (EU) nr. 575/2013, men som er underlagt forpligtelsen til at leve op til kravet i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45e, vælge, hvorvidt de anvender EU TLAC3a eller EU TLAC3b med henblik på at opfylde indberetningskravet i nævnte direktivs artikel 45i, stk. 3, litra b).

19.

Fra datoen for anvendelsen af artikel 45i, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU skal udstedende enheder i skema EU TLAC3a indberette passiver, der potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på at leve op til henholdsvis MREL-kravet og TLAC-kravet. Før denne dato skal udstedende enheder indberette passiver, der potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på at leve op til det interne TLAC-krav.

20.

De udestående beløb, der er omhandlet i række 2-10, skal opdeles efter deres placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens på grundlag af den udstedende enheds insolvenslovgivning, uanset den lovgivning, som instrumentet er underlagt.

21.

Placeringerne i prioritetsrækkefølgen ved insolvens skal være de placeringer, som den kompetente afviklingsmyndighed meddeler i overensstemmelse med den standardiserede fremlæggelse, der er præciseret i det relevante indberetningsskema.

22.

Placeringerne fremlægges fra den mest efterstillede til den mest foranstillede. Der skal tilføjes kolonner til placeringerne indtil det mest foranstillede potentielt nedskrivningsrelevante instrument i prioritetsrækkefølgen er blevet indberettet.

Rækker

Henvisninger til retsakter og instrukser

1

Beskrivelse af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (fritekst)

Antallet af placeringer i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (n) i kreditorrækkefølgen afhænger af enhedens gruppe af passiver. Der er én kolonne for hver placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens. Beskrivelsen bør indeholder en præcisering af de fordringstyper, der findes inden for den pågældende placering i prioritetsrækkefølgen ved insolvens (f.eks. egentlig kernekapital, supplerende kapitalinstrumenter).

2

Passiver og kapitalgrundlag

Det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og passiver, der er efterstillet eller sidestillet med kapitalgrundlag eller nedskrivningsrelevante passiver.

Dette skal også omfatte passiver, der er udelukket fra bail-in.

Denne række anvendes ikke i skema EU TLAC3b.

3

Passiver og kapitalgrundlag — heraf udelukkede passiver

Opdeling af de passiver, der er udelukket i henhold til artikel 72a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, og, alt efter hvad der er relevant, nævnte direktivs artikel 44, stk. 3.

Denne række anvendes ikke i skema EU TLAC3b.

4

Passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver

Passiver og kapitalgrundlag efter indregning af udelukkede passiver.

Denne række anvendes ikke i skema EU TLAC3b.

5

Undergruppe af passiver og kapitalgrundlag fratrukket udelukkede passiver, der er kapitalgrundlag og passiver, som potentielt er nedskrivningsrelevante med henblik på at opfylde MREL/TLAC

Opdeling af det beløb, der udgøres af kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver med henblik på MREL eller TLAC, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med afsnit 19 ovenfor uden anvendelse af lofterne for indregning af ikke-efterstillede passiver.

6

Heraf restløbetid ≥ 1 år < 2 år

Undergruppe til række 5 med den relevante restløbetid.

7

Heraf restløbetid ≥ 2 år < 5 år

Undergruppe til række 5 med den relevante restløbetid.

8

Heraf restløbetid ≥ 5 år < 10 år

Undergruppe til række 5 med den relevante restløbetid.

9

Heraf restløbetid ≥ 10 år, dog undtagen værdipapirer uden udløbsdato

Undergruppe til række 5 med den relevante restløbetid.

10

Heraf værdipapirer uden udløbsdato

Undergruppe til række 5, som er værdipapirer uden udløbsdato.


Top