EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0772

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/772 af 10. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol med produktionen af økologiske produkter, navnlig anvendelsesperioden (EØS-relevant tekst)

C/2021/3182

OJ L 165, 11.5.2021, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/772/oj

11.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/772

af 10. maj 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol med produktionen af økologiske produkter, navnlig anvendelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 28, stk. 6, artikel 30, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 38, litra c), d), og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien og de omfattende begrænsninger af bevægelsesfriheden, der er indført i medlemsstaterne og i tredjelande i form af nationale foranstaltninger, udgør en ekstraordinær og hidtil uset udfordring for medlemsstaterne og de erhvervsdrivende med hensyn til gennemførelsen af den kontrol, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) og (EF) nr. 1235/2008 (3).

(2)

For at tage højde for de særlige omstændigheder, der skyldes den aktuelle krise i forbindelse med covid-19-pandemien, giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 (4) medlemsstaterne mulighed for at anvende midlertidige foranstaltninger, der fraviger forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008, for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter og visse procedurer i Traces-systemet.

(3)

Medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at der som følge af krisen i forbindelse med covid-19-pandemien vil være visse alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer i den økologiske sektor, der varer længere end til den 1. februar 2021.

(4)

Hvad angår offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (5), giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 (6) medlemsstaterne mulighed for at anvende midlertidige foranstaltninger til begrænsning af alvorlige sundhedsrisici for de kompetente myndigheders personale i betragtning af de vanskeligheder, der er forbundet med gennemførelse af kontrol og andre aktiviteter, i det omfang det er nødvendigt for at håndtere de dermed forbundne alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer. Anvendelsesperioden for nævnte forordning er ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/83 (7) blevet forlænget indtil den 1. juli 2021. De fravigelser, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/977, bør derfor fortsat finde anvendelse i samme periode som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/466.

(5)

I artikel 1, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 er der fastsat en lavere procentsats end i artikel 92c, stk. 2, andet afsnit, litra c), i forordning (EF) nr. 889/2008, for så vidt angår inspektioner og besøg, som skal foretages uanmeldt, i henhold til artikel 65, stk. 1 og 4, i forordning (EF) nr. 889/2008. For at sikre, at disse inspektioner og besøg faktisk kan finde sted og under sikre forhold, bør der skabes mulighed for at give et varsel på 24 timer for disse uanmeldte inspektioner og besøg.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 bør derfor ændres.

(7)

Anvendelsen af bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2020/977, der forlænges ved nærværende forordning, bør ikke afbrydes. Denne forordning bør derfor i den henseende anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. februar 2021.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:

»Der kan dog gives et kort varsel på højst 24 timer forud for sådanne inspektioner og besøg for at sikre, at inspektørerne har adgang til producentens lokaler under sikre forhold.«

b)

I stk. 7 ændres datoen »den 1. februar 2021« til »den 1. juli 2021«.

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, 3 og 5 ændres datoen »den 1. februar 2021« til »den 1. juli 2021«.

b)

I stk. 4 ændres datoen »den 31. december 2020« til »den 1. juli 2021«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1, litra b), og stk. 2, anvendes fra den 1. februar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien (EUT L 217 af 8.7.2020, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19) (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 30).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/83 af 27. januar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 for så vidt angår specifikt bemyndigede fysiske personers gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter og anvendelsesperioden for midlertidige foranstaltninger (EUT L 29 af 28.1.2021, s. 23).


Top