EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0755

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/755 af 6. maj 2021 om udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (meddelt under nummer C(2021) 3009 (EØS-relevant tekst)

C/2021/3009

OJ L 163, 10.5.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/755/oj

10.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/755

af 6. maj 2021

om udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

(meddelt under nummer C(2021) 3009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 95, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, herunder for udvælgelse og udpegelse af EU-referencecentre for dyrevelfærd. EU-referencecentrene for dyrevelfærd støtter Kommissionens og medlemsstaternes horisontale aktiviteter på området for dyrevelfærdskrav, jf. artikel 1, stk. 2, litra f), i forordning (EU) 2017/625.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/329 (2) blev der udpeget et EU-referencecenter for dyrevelfærd, som ifølge sit arbejdsprogram fokuserer på svin, og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1685 (3) blev der udpeget et EU-referencecenter for dyrevelfærd for fjerkræ og andre små opdrættede dyr.

(3)

Efterfølgende har Kommissionen i overensstemmelse med artikel 95 i forordning (EU) 2017/625 gennemført en offentlig udvælgelsesprocedure gennem en indkaldelse med henblik på udvælgelse og udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien.

(4)

Det evaluerings- og udvælgelsesudvalg, der blev udpeget til udvælgelsesprocessen omhandlet i betragtning 3, konkluderede, at det konsortium, der ledes af det svenske landbrugsvidenskabelige universitet og det svenske center for dyrevelfærd (Sverige), og som også består af Universität für Bodenkultur (Østrig), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinary Research Institute (Grækenland), Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Frankrig), University College Dublin (Irland) og Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise »G. Caporale« (Italien) opfylder kravene i artikel 95, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og bør være ansvarligt for de opgaver, der er fastsat i artikel 96 i nævnte forordning, for så vidt angår drøvtyggere og dyr af hestefamilien.

(5)

Konsortiet bør derfor udpeges til at være et EU-referencecenter for dyrevelfærd for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien, der er ansvarligt for støtteopgaver, der er omfattet af EU-referencecentrenes årlige eller flerårige arbejdsprogrammer. Disse arbejdsprogrammer skal udarbejdes i overensstemmelse med målene og prioriteterne i de relevante arbejdsprogrammer, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 (4).

(6)

I henhold til artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625 skal udpegelsen af et EU-referencecenter for dyrevelfærd være tidsbegrænset eller tages regelmæssigt op til revision. Udpegelsen af EU-referencecenteret for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien bør derfor tages op til revision hvert femte år.

(7)

Det udpegede EU-referencecenter for dyrevelfærd for drøvtyggere og dyr af hestefamilien bør have tid til at udarbejde sit arbejdsprogram for næste budgetperiode. Derfor bør denne afgørelse anvendes fra den 1. juni 2021 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Følgende konsortium udpeges herved til at være et EU-referencecenter for dyrevelfærd, der er ansvarligt for at støtte Kommissionens og medlemsstaternes horisontale aktiviteter på området for dyrevelfærdskrav vedrørende drøvtyggere og dyr af hestefamilien:

Navn: Konsortium under ledelse af det svenske landbrugsvidenskabelige universitet og det svenske center for dyrevelfærd (Sverige), og som også består af Universität für Bodenkultur (Østrig), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinary Research Institute (Grækenland), Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Frankrig), University College Dublin (Irland) og Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise »G. Caporale« (Italien)

Adresse:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

SVERIGE

2.   Udpegelsen tages op til revision hvert femte år regnet fra denne afgørelses anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. juni 2021.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/329 af 5. marts 2018 om udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 13).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1685 af 4. oktober 2019 om udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd for fjerkræ og andre små opdrættede dyr (EUT L 258 af 9.10.2019, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF samt forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og direktiv 2009/128/EF og forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).


Top