EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0761

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/761 af 7. maj 2021 om ændring af bilag I-IV til gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 for så vidt angår standardformularerne for zootekniske certifikater til avlsdyr og avlsmateriale herfra (EØS-relevant tekst)

C/2021/3147

OJ L 162, 10.5.2021, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/761/oj

10.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/761

af 7. maj 2021

om ændring af bilag I-IV til gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 for så vidt angår standardformularerne for zootekniske certifikater til avlsdyr og avlsmateriale herfra

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«) (1), særlig artikel 30, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 (2) fastsætter standardformularerne for zootekniske certifikater til avlsdyr og avlsmateriale herfra. Disse standardformularer for zootekniske certifikater er udarbejdet i samråd med medlemsstaterne og de relevante interessenter.

(2)

Siden anvendelsesdatoen for gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 har medlemsstaterne og interessenterne underrettet Kommissionen om visse praktiske problemer med anvendelsen af standardformularerne for zootekniske certifikater med hensyn til verifikation af avlsdyrs identitet. Standardformularerne for zootekniske certifikater bør ændres for at lette verifikationen af avlsdyrenes identitet under hensyntagen til de erfaringer, der er gjort siden anvendelsesdatoen for nævnte gennemførelsesforordning. Nærmere oplysninger eller det sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, bør angives i et zooteknisk certifikat i den rubrik, der svarer til resultaterne af verifikationen af avlsdyrenes identitet. Gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske Komité —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I-IV til gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 10. august 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 af 10. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår standardformularerne for zootekniske certifikater til avlsdyr og avlsmateriale herfra (EUT L 109 af 26.4.2017, s. 9).


BILAG

I bilag I-IV til gennemførelsesforordning (EU) 2017/717 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres således:

a)

I afsnit A tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved handel med racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får og geder i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

b)

I afsnit B tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved handel med sæd fra racerene avlsdyr i fodnote 9:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

c)

I afsnit C tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved handel med oocytter fra racerene avlsdyr i fodnote 9:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

d)

I afsnit D tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved handel med embryoner fra racerene avlsdyr i fodnote 9:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A tilføjes følgende i standardformularen for zootekniske certifikater til brug ved handel med hybridavlssvin i fodnote 5:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

b)

I afsnit B tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved handel med sæd fra hybridavlssvin i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

c)

I afsnit C tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved handel med oocytter fra hybridavlssvin i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

d)

I afsnit D tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved handel med embryoner fra hybridavlssvin i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

3)

Bilag III ændres således:

a)

I afsnit A tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste i fodnote 5:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

b)

I afsnit B tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af sæd fra racerene avlsdyr i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

c)

I afsnit C tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af oocytter fra racerene avlsdyr i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

d)

I afsnit D tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af embryoner fra racerene avlsdyr i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af hybridavlssvin i fodnote 5:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

b)

I afsnit B tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af sæd fra hybridavlssvin i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

c)

I afsnit C tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af oocytter fra hybridavlssvin i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.

d)

I afsnit D tilføjes følgende i standardformularen for zooteknisk certifikat til brug ved indførsel til Unionen af embryoner fra hybridavlssvin i fodnote 6:

»Angiv nærmere oplysninger eller sagsnummer, der henviser til den database, hvor oplysningerne foreligger, under »Resultat««.


Top