EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0758

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/758 af 7. maj 2021 om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst)

C/2021/3152

OJ L 162, 10.5.2021, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/758/oj

10.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/758

af 7. maj 2021

om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 2, stk. 3, og artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser. Især forordningens artikel 10, stk. 2, sammenholdt med artikel 10, stk. 7, foreskriver særlige procedurer for revurdering af tilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2) og 82/471/EØF (3).

(2)

I henhold til artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1831/2003 skal Kommissionen vedtage en forordning om tilbagetrækning fra markedet af fodertilsætningsstoffer, for hvilke der ikke er indgivet en anmeldelse som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), i samme forordning inden for en bestemt frist. Samme forpligtelse gælder for fodertilsætningsstoffer, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger i henhold til artikel 10, stk. 2 og 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 inden for den frist, der er fastsat i nævnte bestemmelser, eller for hvilke der er indgivet en ansøgning, men som efterfølgende er trukket tilbage.

(3)

Sådanne fodertilsætningsstoffer bør derfor trækkes tilbage fra markedet. Da der i artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ikke sondres mellem henholdsvis tidsbegrænsede godkendelser og godkendelser uden tidsbegrænsning, bør der af hensyn til klarheden fastsættes bestemmelser om tilbagetrækning fra markedet af fodertilsætningsstoffer, for hvilke godkendelsesperioden i henhold til direktiv 70/524/EØF allerede er udløbet.

(4)

For så vidt angår fodertilsætningsstoffer, for hvilke der kun er indgivet ansøgninger for visse bestemte dyrearter eller kategorier af dyr, eller for hvilke ansøgningen kun er trukket tilbage for visse dyrearter eller -kategorier, bør tilbagetrækningen fra markedet kun vedrøre de dyrearter/-kategorier, for hvilke der ikke er indgivet en ansøgning, eller for hvilke ansøgningen er trukket tilbage.

(5)

Som en konsekvens af tilbagetrækningen af fodertilsætningsstofferne fra markedet bør de bestemmelser, hvorved de er godkendt, ophæves, hvis sådanne bestemmelser stadig finder anvendelse. Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2005 (4) bør derfor ændres. Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2004 (5) bør desuden ophæves, da begge punkter i bilaget til forordningen skal udgå som følge af tilbagetrækningen fra markedet af betacaroten til anvendelse hos kanariefugle, jf. bilag I, kapitel I.A, del 2, og som følge af godkendelsen af canthaxanthin til prydfugle i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1486 (6). Som følge af både godkendelsen af canthaxanthin ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1486 og tilbagetrækningen fra markedet af dette tilsætningsstof til ikketilladte arter og anvendelser ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 (7) bør Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2008 (8) om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af canthaxanthin ophæves.

(6)

For så vidt angår fodertilsætningsstoffer, for hvilke godkendelsen ikke er udløbet før datoen for denne forordnings ikrafttræden, bør der indrømmes en overgangsperiode for interesserede parter, inden for hvilken eksisterende lagre af de pågældende tilsætningsstoffer samt forblandinger, fodermidler og foderblandinger, der er fremstillet med disse tilsætningsstoffer, kan afvikles, under hensyntagen til holdbarheden af visse foderstoffer indeholdende de pågældende tilsætningsstoffer.

(7)

Tilbagetrækningen fra markedet af de i bilag I opførte produkter er ikke til hinder for godkendelse heraf eller indførelse af foranstaltninger vedrørende deres status i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003.

(8)

For flere stoffer, mikroorganismer og præparater (i det følgende benævnt »produkter«), er det usikkert, om de er fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003. Denne usikkerhed kan skyldes, at visse produkter opføres både i det register over fodertilsætningsstoffer, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 1831/2003, og i den fortegnelse over fodermidler, der er udarbejdet i henhold til artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (9). Usikkerheden kan også skyldes forskellige tvivlsspørgsmål eller spørgsmål, som de nationale kompetente myndigheder med ansvar for offentlig kontrol eller erhvervsdrivende har givet udtryk for med hensyn til klassificeringen af visse produkter, navnlig under hensyntagen til retningslinjerne i Kommissionens henstilling 2011/25/EU (10).

(9)

En sådan usikkerhed om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003, kan bringe markedsføringen af foderprodukter i hele Unionen i fare, da sondringen mellem fodertilsætningsstoffer og andre foderprodukter har konsekvenser for betingelserne for deres markedsføring, afhængigt af den relevante gældende lovgivning.

(10)

For at fjerne usikkerheden om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer bør der vedtages relevante foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 for at præcisere deres status. Sådanne foranstaltninger vil skabe sammenhæng i behandlingen af de pågældende produkter og vil lette arbejdet for de nationale kompetente myndigheder med ansvar for offentlig kontrol og samtidig hjælpe interesserede erhvervsdrivende med at handle inden for rammer, der sikrer et passende retssikkerhedsniveau.

(11)

For at afgøre, om produkter er fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003, bør der henvises til de retningslinjerne for sondringen mellem fodertilsætningsstoffer, fodermidler og andre produkter, der er fastsat i henstilling 2011/25/EU. Disse retningslinjer fastsætter navnlig, at der samtidig skal tages hensyn til flere kriterier i en vurdering fra sag til sag med henblik på at skabe en profil for hvert specifikt produkt under hensyntagen til alle dets egenskaber. Nyttige kriterier for sondringen mellem fodertilsætningsstoffer og fodermidler omfatter produktions- og forarbejdningsmetode, kemiske definition og standardiserings- eller renhedsniveau, sikkerhedsbetingelser og anvendelsesmåde samt det pågældende produkts brugsegenskaber. For at skabe konsekvens bør produkter med ens egenskaber desuden klassificeres i samme kategori.

(12)

Produkterne natriumcitrater, kaliumcitrater, sorbitol, mannitol og calciumhydroxid er opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 inden for den frist, der er fastsat i nævnte bestemmelse. De er også medtaget i fortegnelsen over fodermidler ved Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2011 (11). En revurdering af disse produkters profil med hensyn til de kriterier, der er foreslået i henstilling 2011/25/EU, førte imidlertid til den konklusion, at de bør betragtes som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003. De er navnlig defineret ud fra deres specifikke funktioner, der er omhandlet i registret over fodertilsætningsstoffer, og deres status som fodertilsætningsstoffer giver bedre muligheder for en effektiv forvaltning heraf med hensyn til sikkerhed og anvendelsesmåde. Desuden tages der hensyn til deres klassificering som tilsætningsstoffer til anvendelse i fødevarer.

(13)

Produkterne natriumcitrater, kaliumcitrater, sorbitol, mannitol og calciumhydroxid har status som fodertilsætningsstoffer, og det er derfor nødvendigt at trække dem tilbage fra markedet, jf. artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1831/2003. Der bør dog indrømmes en længere overgangsperiode for tilbagetrækning fra markedet af de pågældende tilsætningsstoffer og af foder, der indeholder dem, for at tage hensyn til den retlige usikkerhed om deres klassificering, således at interesserede parter kan indgive en ny ansøgning om godkendelse af de pågældende fodertilsætningsstoffer i henhold til procedurerne i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(14)

De fleste af de produkter, der er opført i bilag II, er opført i den fortegnelse over fodermidler, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (12). De er imidlertid alle også opført i registret over fodertilsætningsstoffer eller er blevet trukket tilbage fra markedet som fodertilsætningsstoffer i henhold til artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1831/2003. For at skabe retssikkerhed med hensyn til disse produkters status blev deres respektive profiler undersøgt ud fra de kriterier, der er foreslået i henstilling 2011/25/EU, og det blev konkluderet, at de ikke længere bør betragtes som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(15)

For så vidt angår mærkning af de produkter, der er opført i bilag II, og som stadig er tilladt på markedet som fodertilsætningsstoffer, og mærkning af forblandinger, fodermidler og foderblandinger, der indeholder disse produkter, bør der fastsættes en overgangsperiode for at give ledere af foderstofvirksomheder mulighed for at tilpasse sig. De pågældende produkter bør endvidere udgå af registret over fodertilsætningsstoffer.

(16)

Produkterne xylitol, ammoniumlactat og ammoniumacetat er opført i den fortegnelse over fodermidler, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 68/2013. De nationale kompetente myndigheder med ansvar for offentlig kontrol har imidlertid givet udtryk for en vis tvivl med hensyn til deres retlige status, hvilket har ført til en undersøgelse af deres respektive profiler på grundlag af de kriterier, der er foreslået i henstilling 2011/25/EU. På grundlag af denne undersøgelse er det blevet konkluderet, at disse produkter bør betragtes som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003. Navnlig er xylitols egenskaber meget lig med egenskaberne ved mannitol og sorbitol, der betragtes som fodertilsætningsstoffer, og en tilsvarende klassificering af xylitol som fodertilsætningsstof ville skabe konsistens i behandlingen af disse tilsvarende produkter. Desuden tages der hensyn til klassificering af xylitol som tilsætningsstof til anvendelse i fødevarer. For så vidt angår ammoniumlactat og ammoniumacetat er der tale om kemisk veldefinerede stoffer, der er renset og har en specifik funktion som defineret i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003, og deres status som fodertilsætningsstoffer giver bedre muligheder for en effektiv forvaltning heraf med hensyn til sikkerhed og anvendelsesmåde. Desuden ville en klassificering af ammoniumlactat og ammoniumacetat som fodertilsætningsstoffer skabe overensstemmelse med andre lignende produkter, der betragtes som fodertilsætningsstoffer, såsom ammoniumpropionat eller ammoniumformiat.

(17)

Som følge af klassificeringen af xylitol, ammoniumlactat og ammoniumacetat som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003, bør der fastsættes en overgangsperiode, som giver interesserede parter mulighed for at tilpasse sig den nye status for disse produkter, herunder indgivelse af en ansøgning om godkendelse og yderligere forarbejdning heraf, i henhold til procedurerne i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilbagetrækning fra markedet

De i bilag I opførte fodertilsætningsstoffer trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår de dyrearter eller kategorier af dyr, der er nævnt i samme bilag.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger for fødevaretilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet

1.   Eksisterende lagre af de fodertilsætningsstoffer, der er opført i kapitel I.A og I.C i bilag I, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 30. maj 2022.

2.   Forblandinger fremstillet med tilsætningsstoffer som omhandlet i stk. 1 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 30. august 2022.

3.   Foderblandinger og fodermidler fremstillet med tilsætningsstoffer som omhandlet i stk. 1 eller med forblandinger som omhandlet i stk. 2 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 30. maj 2023.

4.   Uanset stk. 1, 2 og 3 kan fodertilsætningsstofferne natriumcitrater, kaliumcitrater, sorbitol, mannitol og calciumhydroxid, der er opført i bilag I, kapitel I.A, og foder fremstillet med disse tilsætningsstoffer fortsat markedsføres og anvendes indtil den 30. maj 2028.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 358/2005

I bilag II til forordning (EF) nr. 358/2005 udgår række E 141, »Chlorophyllin-kobber-kompleks«.

Artikel 4

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 880/2004 og (EF) nr. 775/2008 ophæves.

Artikel 5

Produkter, der ikke betragtes som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003

1.   De stoffer, mikroorganismer og præparater (i det følgende benævnt »produkter«), der er opført i bilag II, er ikke fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003.

2.   Produkter som omhandlet i stk. 1, som er lovligt markedsført og mærket som fodertilsætningsstoffer og forblandinger før den 30. maj 2024, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt. Det samme gælder for fodermidler eller foderblandinger, af hvis mærkning det fremgår, at de indeholder disse produkter som fodertilsætningsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 767/2009.

Artikel 6

Produkter, der betragtes som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003

1.   De stoffer, mikroorganismer og præparater (i det følgende benævnt »produkter«), der er opført i bilag III, er fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003.

2.   Produkter som omhandlet i stk. 1 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 30. maj 2028.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2005 af 2. marts 2005 om godkendelse uden tidsbegrænsning af visse tilsætningsstoffer og tilladelse til nye anvendelser af allerede godkendte tilsætningsstoffer til foderstoffer (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 3).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2004 af 29. april 2004 om tilladelse uden tidsbegrænsning til anvendelse af beta-caroten og canthaxanthin som tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen farvestoffer, herunder pigmenter (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 68).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1486 af 2. september 2015 om godkendelse af canthaxanthin som fodertilsætningsstof for visse kategorier af fjerkræ, prydfisk og prydfugle (EUT L 229 af 3.9.2015, s. 5).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 af 8. juni 2017 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer (EUT L 166 af 29.6.2017, s. 1).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2008 af 4. august 2008 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af fodertilsætningsstoffet canthaxanthin ud over betingelserne i direktiv 2003/7/EF (EUT L 207 af 5.8.2008, s. 5).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

(10)  Kommissionens henstilling 2011/25/EU af 14. januar 2011 om retningslinjer for sondring mellem fodermidler, fodertilsætningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlægemidler (EUT L 11 af 15.1.2011, s. 75).

(11)  Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 159 af 17.6.2011, s. 25).

(12)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).


BILAG I

Fodertilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet, jf. artikel 1

KAPITEL I.A

Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt uden tidsbegrænsning

Del 1

Fodertilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet for alle arter og kategorier af dyr

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Konserveringsmidler

E 331

Natriumcitrater

Alle arter

E 332

Kaliumcitrater

Alle arter

E 325

Natriumlactat

Alle arter

E 326

Kaliumlactat

Alle arter

Emulgatorer og stabilisatorer samt fortyknings- og geleringsmidler

E 420

Sorbitol

Alle arter

E 421

Mannitol

Alle arter

Bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler

E 558

Bentonit-montmorillonit

Alle arter

Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

 

Riboflavin eller vitamin B2. Alle former undtagen:

Riboflavin, fast form, produceret af Ashbya gossypii DSM 23096  (1) [3a825i]

Riboflavin, fast form, produceret af Bacillus subtilis DSM 17339 og/eller DSM 23984  (1) [3a825ii]

Riboflavin 5′-phosphatestere, mononatriumsalt, fast form, fremstillet efter phosphorylering af riboflavin 98 % produceret af Bacillus subtilis DSM 17339 og/eller DSM 23984  (1) [3a826]

Riboflavin (80 %) produceret af Bacillus subtilis KCCM-10445  (2).

Alle arter

E 160 a

Beta-karoten Alle former undtagen betacaroten godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1103  (3) [3a160(a)]

Alle arter

Tilsætningsstoffer til ensilage

Mikroorganismer

 

Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434

Alle arter

 

Bacillus subtilis MBS-BS-01

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 11520

Alle arter

Farvestoffer, herunder pigmenter

Andre farvestoffer

E 153

Carbon black som farvestof, som ifølge fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af levnedsmidler

Alle arter

Aromastoffer og appetitvækkende stoffer

Naturlige produkter — botanisk definerede

 

Allium cepa L.: Løg, koncentrat CoE 24

Alle arter

 

Allium sativum L.: Hvidløg, ekstrakt (vandbaseret)

Alle arter

 

Amyris balsamifera L.: Amyris, olie CoE 33

Alle arter

 

Anacardium occidentale L.: Cashew, olie CoE 34

Alle arter

 

Anethum graveolens L.: Dildfrø, ekstrakt CAS 8006-75-5 CoE 42 EINECS 289-790-8

Alle arter

 

Apium graveolens L.: Sellerifrø, ekstrakt CAS 89997-35-3 FEMA 2270 CoE 52 EINECS 289-668-4

Alle arter

 

Artemisia absinthium L.: Malurt, olie CAS 8008-93-3 FEMA 3116 CoE 61 EINECS 284-503-2

Alle arter

 

Artemisia annua L.: Kinesisk malurt, ekstrakt (vandbaseret)/kinesisk malurt, olie

Alle arter

 

Artemisia pallens Wall.: Davana, olie CAS 8016-03-3 FEMA 2359 CoE 69 EINECS 295-155-6

Alle arter

 

Bacopa monnieri (L.) Pennell: Bacopa monnieri, tinktur

Alle arter

 

Carum carvi L. = Apium carvi L.: Kommenfrø, ekstrakt/kommenfrø, oleoresin CAS 8000-42-8 CoE 112 EINECS 288-921-6

Alle arter

 

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb.

= C. racemosa (L.) Nutt.: Cimicifuga simplex (Wormsk. Ex DC.) Ledeb., ekstrakt

Alle arter

 

Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: Kassiakanel, ekstrakt CAS 84961-46-6 FEMA 2257 CoE 131 EINECS 284-635-0

Alle arter

 

Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: Kanelbark, oleoresin CAS 84961-46-6 FEMA 2290 CoE 133 EINECS 283-479-0

Alle arter

 

Citrus aurantium L.: Neroli bigarade, olie CAS 8016-38-4 FEMA 2771 CoE 136 EINECS 277-143-2/petitgrain bigarade, absolute CAS 8014-17-3 CoE 136 EINECS 283-881-6

Alle arter

 

Citrus reticulata Blanco: Mandarin, tangerinterpenes CoE 142

Alle arter

 

Citrus x paradisi Macfad.: Olie af grapefrugt, presset CAS 8016-20-4 FEMA 2530 CoE 140 EINECS 289-904-6/grapefruit, ekstrakt CoE 140

Alle arter

 

Glycyrrhiza glabra L.: Lakrids, ekstrakt (opløsningsbaseret) CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1

Alle arter

 

Juniperus communis L.: Enebær, ekstrakt CAS 84603-69-0 CoE 249 EINECS 283-268-3

Alle arter

 

Laurus nobilis L.: Laurbærblade, ekstrakt/laubærblade, oleoresin CAS 84603-73-6 FEMA 2613 CoE 255 EINECS 283-272-5

Alle arter

 

Lavandula latifolia Medik.: Spiklavendel, olie CoE 256

Alle arter

 

Lepidium meyenii Walp.: Maca, ekstrakt

Alle arter

 

Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: Rosenmyrte, olie

Alle arter

 

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: Fjervalmue, absolute/fjervalmue, ekstrakt/fjervalmue, olie/fjervalmue, tinktur

Alle arter

 

Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: Kamala, ekstrakt CoE 535

Alle arter

 

Malpighia glabra L.: Acerola, ekstrakt

Alle arter

 

Malus sylvestris Mill.: Æblekoncentrat CoE 386

Alle arter

 

Medicago sativa L.: Lucerne, tinktur CoE 274

Alle arter

 

Melissa officinalis L.: Citronmelisse, olie CoE 280

Alle arter

 

Mentha pulegium L.: Polejmynte, olie CAS 8013-99-8 FEMA 2839 CoE 283 EINECS 290-061-1

Alle arter

 

Myristica fragrans Houtt.: Muskatblomme, olie CAS 8007-12-3 FEMA 2653 CoE 296 EINECS 282-013-3/muskatnød, oleoresin CAS 8408268-8 CoE 296 EINECS 282-013-3

Alle arter

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms: Tolubalsam, ekstrakt (opløsningsbaseret) CAS 9000-64-0 FEMA 3069 CoE 297 EINECS 232-550-4

Alle arter

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. Pereirae: Perubalsam, ekstrakt (opløsningsbaseret) CAS 8007-00-9 FEMA 2117, 2116 CoE 298 EINECS 232-352-8

Alle arter

 

Ocimum basilicum L.: Basilikum, olie CAS 801573-4 FEMA 2119 CoE 308 EINECS 283-900-8

Alle arter

 

Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: Opoponax, olie CAS 8021- 36-1 CoE 313 EINECS 232-558-8

Alle arter

 

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: Passionsfrugt ekstrakt (vandbaseret) CoE 321

Alle arter

 

Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: Geranium, olie

Alle arter

 

Peumus boldus Mol.: Boldoblad, ekstrakt CoE 328/boldoblad, tinktur CoE 328

Alle arter

 

Pinus pinaster Soland.: Pine-oil

Alle arter

 

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore: Laurbærolie CAS 8006-78-8 CoE 334

Alle arter

 

Piper methysticum G. Forst.: Kava, tinktur

Alle arter

 

Quillaja saponaria Molina: Quillaiaekstrakt (opløsningsbaseret) CoE 391/Quillaiakoncentrat

Alle arter

 

Ribes nigrum L.: Solbær, ekstrakt CoE 399

Alle arter

 

Satureja hortensis L.: Almindelig sar, olie CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8

Alle arter

 

Sophora japonica L.: Honningtræ, olie

Alle arter

 

Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: Benzoe, resinoid CAS 9000 -05-9 FEMA 2133 CoE 439 EINECS 232-523-7

Alle arter

 

Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: Fløjlsblomst, olie CAS 8016- 84-0 FEMA 3040 CoE 443/494 EINECS 294-862-7

Alle arter

 

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Te, tinktur CoE 451

Alle arter

 

Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: Kattekol, ekstrakt

Alle arter

 

Valeriana officinalis L.: Baldrianrod, tinktur CoE 473

Alle arter

 

Vetiveria zizanoides (L.) Nash.: Vetiver, olie CAS 8016-96-4 CoE 479 EINECS 282-490-8

Alle arter

 

Vitis vinifera L.: Cognac oil green CAS 8016-21-5 FEMA 2331 CoE 485 EINECS 232-403-4/Cognac oil white CAS 801621-5 FEMA 2332 CoE 485 EINECS 232-403-4

Alle arter

 

Vitis vinifera L.: Vindruekerne, ekstrakt CoE 485

Alle arter

 

Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: Yucca schidigera, ekstraktet (opløsningsbaseret) CAS 90147-57-2 FEMA 3121 EINECS 290-449-0/Yucca, koncentrat/Yucca, rester

Alle arter

 

Zingiber officinale Rosc.: Ingefær, olie CAS 84696-15-1 FEMA 2521 CoE 489 EINECS 283-634-2

Alle arter

Naturlige produkter og tilsvarende syntetiske produkter

 

CAS-nr. 1128 -08-1/3-methyl-2-pentylcyclopent-2-en-1-on/Flavis Nr. 07.140

Alle arter

 

CAS-nr. 352195-40-5/disodiuminosin-5-mono-phosphat (IMP)

Alle arter

Del 2

Tilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet for visse arter og kategorier af dyr

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart og -kategori

Sporstoffer

E 7

Molybdæn — Mo, Natriummolybdat

Alle arter og kategorier undtagen får

Surhedsregulerende midler

E 503(i)

Ammoniumcarbonat

Katte, Hunde

E 503(ii)

Ammoniumhydrogencarbonat

Katte, Hunde

E 525

Kaliumhydroxid

Katte, Hunde

E 526

Calciumhydroxid

Katte, Hunde

Farvestoffer, herunder pigmenter

Carotenoider og xanthophyler

E 160 a

Beta-caroten

Kanariefugle

Andre farvestoffer

E 141

Chlorophyllin-kobber-kompleks som farvestof, som ifølge fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af levnedsmidler

Alle arter og kategorier undtagen hunde og katte

E 141

Chlorophyllin-kobber-kompleks som farvestof

[funktionel gruppe punkt 2, litra a), nr. iii)]

Kornædende prydfugle Små gnavere Prydfisk

E 153

Vegetabilsk kul som farvestof

[funktionel gruppe punkt 2, litra a), nr. iii)]

Prydfisk

E 172

Jernoxid, rød, sort og gul som farvestof, som ifølge fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af levnedsmidler

Heste

Aromastoffer og appetitvækkende stoffer

Naturlige produkter — botanisk definerede

 

Helianthus annuus L.: almindelig solsikke, ekstrakt

Katte, Hunde

 

Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: ægte isop, olie CAS 8006-83-5 FEMA 2591 CoE 235 EINECS 283-266-3

Katte, Hunde

 

Sus scrofa (ekstrakt fra affedtede bugspytkirtler fra svin)

Katte og hunde og andre kødædende og altædende selskabsdyr som f.eks. fritter

Aminosyrer, deres salte og analoger

3.2.7.

Blandinger af:

a)

L-lysinmonohydrochlorid, teknisk ren, og

b)

DL-methionin, teknisk rent

beskyttet med copolymer vinyl-pyridin/styren

Malkekøer

KAPITEL I.B

Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt med tidsbegrænsning

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Coccidiostatika og andre lægemidler

E 758

robenidinhydrochlorid 66 g/kg (indehaver af godkendelsen er Zoetis Belgium SA)

Kalkuner

E 770

α-maduramicinammonium 1 g/100 g (indehaver af godkendelsen er Zoetis Belgium SA)

Kalkuner

KAPITEL I.C

Fodertilsætningsstoffer, for hvilke der ikke er indgivet en anmeldelse som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1831/2003

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Aminosyrer, deres salte og analoger

3.2.6.

L-lysinphosphat og biprodukter heraf fremstillet ved fermentering med Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470

Fjerkræ Svin


(1)  Disse former for riboflavin er godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/901 af 29. maj 2019 om godkendelse af riboflavin produceret af Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin-5′-phosphat, natriumsalt, produceret af Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (kilder til vitamin B2) som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EUT L 144 af 3.6.2019, s. 41).

(2)  Disse former for riboflavin var genstand for en afvisning af godkendelse ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1254 af 19. september 2018 om afvisning af at godkende riboflavin (80 %) fremstillet af Bacillus subtilis KCCM-10445 som et fodertilsætningsstof tilhørende den funktionelle gruppe vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning (EUT L 237 af 20.9.2018, s. 5).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1103 af 8. juli 2015 om godkendelse af caroten som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EUT L 181 af 9.7.2015, s. 57).


BILAG II

Produkter, der ikke er fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003, jf. artikel 5, stk. 1

1.   

Tamarinkernemel

2.   

Kaliumdihydrogenorthophosphat

3.   

Dikaliumhydrogenorthophosphat

4.   

Trikaliumorthophosphat

5.   

Ammoniumdihydrogenorthophosphat

6.   

Diammoniumhydrogenorthophosphat

7.   

Dinatriumdihydrogendiphosphat

8.   

Tetrakaliumdiphosphat

9.   

Pentakaliumtriphosphat

10.   

Natriumsesquicarbonat

11.   

Kaliumhydrogencarbonat

12.   

Calciumoxid

13.   

Saccharoseestere af fedtsyrer (estere af saccharose og spisefedtsyrer)

14.   

Saccharoseglycerider (blanding af estere af saccharose og mono- og diglycerider af spisefedtsyrer)

15.   

Polyglycerolestere af ikke-polymeriserede spisefedtsyrer

16.   

Monoestere af propylenglycol (1,2-propandiol) og spisefedtsyrer, alene eller blandet med diestere

17.   

Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a.,/brusk


BILAG III

Produkter, der er fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003, jf. artikel 6, stk. 1

1.   

Xylitol

2.   

Ammoniumlactat

3.   

Ammoniumacetat


Top