EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0731

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/731 af 26. januar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger tredjelandes centrale modparter eller tilknyttede tredjeparter (EØS-relevant tekst)

C/2021/331

OJ L 158, 6.5.2021, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/731/oj

6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/731

af 26. januar 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger tredjelandes centrale modparter eller tilknyttede tredjeparter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25i, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 648/2012 er blevet ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2019/2099 (2). Ved disse ændringer blev der i forordning (EU) nr. 648/2012 bl.a. indført en beføjelse for Kommissionen til yderligere at præcisere procedurereglerne for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) udøvelse af beføjelsen til at pålægge bøder eller tvangsbøder over for tredjelandes centrale modparter (»tredjelands-CCP'er«) og tilknyttede tredjeparter, som tredjelands-CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til (»tilknyttede tredjeparter«). Disse procedureregler bør navnlig omfatte bestemmelser om retten til forsvar, frister og opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af sanktioner.

(2)

I artikel 41, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkendes retten for enhver til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning over for ham eller hende, som måtte berøre vedkommende negativt, og retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham eller hende, under iagttagelse af legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed.

(3)

For at sikre, at retten til forsvar for de tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, der er omfattet af ESMA's tiltag, respekteres, og for at sikre, at ESMA tager hensyn til alle relevante forhold, når den vedtager håndhævelsesafgørelser, bør ESMA høre tredjelands-CCP'en eller tilknyttede tredjeparter eller andre berørte personer. Tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter bør derfor have ret til at fremsætte skriftlige bemærkninger som svar på revisionsredegørelser udstedt af efterforskningsembedsmanden og ESMA, herunder også i tilfælde af væsentlige ændringer af den oprindelige revisionsredegørelse. Efterforskningsembedsmanden og ESMA bør også have mulighed for at opfordre tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter til at afgive yderligere forklaringer under en mundtlig høring, hvis efterforskningsembedsmanden eller ESMA mener, at visse elementer af de skriftlige bemærkninger, der er fremsat til efterforskningsembedsmanden eller ESMA, ikke er tilstrækkeligt klare eller detaljerede, og at der er behov for yderligere forklaring.

(4)

Det er vigtigt, at der sikres gennemsigtighed mellem den efterforskningsembedsmand, der er udpeget af ESMA i overensstemmelse med artikel 25i i forordning (EU) nr. 648/2012, og ESMA selv. En sådan gennemsigtighed kræver, at efterforskningsembedsmandens dossier, foruden revisionsredegørelsen, indeholder eventuelle bemærkninger fra tredjelands-CCP'erne eller de tilknyttede tredjeparter, den revisionsredegørelse, på det grundlag af hvilken disse tredjelands-CCP'er eller tilknyttede tredjeparter fremsatte deres bemærkninger på, og et referat af eventuelle mundtlige høringer.

(5)

I henhold til artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 har ESMA mulighed for, hvis der er behov for en hurtig indsats, at vedtage midlertidige afgørelser om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder uden forudgående høring af de personer, der er genstand for en undersøgelse eller procedurer. For at sikre virkningsfuldheden af ESMA's beføjelse til at vedtage midlertidige afgørelser bør tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter, der er genstand for en undersøgelse, ikke have ret til aktindsigt eller til at blive hørt, før efterforskningsembedsmanden har indsendt dossieret med sine resultater til ESMA, eller før ESMA har vedtaget sin midlertidige afgørelse. For at respektere retten til forsvar bør tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter dog have ret til aktindsigt, så snart efterforskningsembedsmanden har indsendt dossieret sammen med sin revisionsredegørelse til ESMA, og have ret til at blive hørt så hurtigt som muligt, efter at ESMA har vedtaget sin midlertidige afgørelse.

(6)

Af konsekvenshensyn bør forældelsesfristerne for pålæggelse og tvangsfuldbyrdelse af bøder eller tvangsbøder tage hensyn til gældende EU-lovgivning om pålæggelse og håndhævelse af sanktioner over for enheder, som er underlagt tilsyn, ESMA's erfaring med at anvende en sådan lovgivning i forbindelse med transaktionsregistre i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, det forhold, at tredjelands-CCP'er befinder sig uden for Unionen, og behovet for, at ESMA i forbindelse med håndhævelsesforanstaltninger koordinerer med myndigheder i sådanne jurisdiktioner uden for Unionen. Forældelsesfristerne bør beregnes i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning vedrørende Rådets og Kommissionens retsakter, navnlig Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (3).

(7)

I henhold til artikel 25m, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de beløb, der svarer til de bøder og tvangsbøder, som ESMA opkræver, overføres til Unionens almindelige budget. Bøder og tvangsbøder, der opkræves af ESMA, bør deponeres på rentebærende konti, indtil de bliver endelige. For hver afgørelse om pålæggelse af bøder eller tvangsbøder bør de beløb, som ESMA opkræver, indbetales til en særskilt konto eller underkonto for at sikre sporbarhed, indtil den pågældende afgørelse bliver endelig.

(8)

For at sikre, at ESMA straks kan udøve effektive tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning præciserer yderligere procedurereglerne for bøder og tvangsbøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger tredjelandes centrale modparter (CCP'er) eller tilknyttede tredjeparter, som de pågældende CCP'er har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, og som er omfattet af ESMA's undersøgelses- og håndhævelsesprocedurer, herunder regler om retten til forsvar og forældelsesfrister.

Artikel 2

Retten til at blive hørt af efterforskningsembedsmanden

1.   Ved afslutningen af undersøgelsen og inden indsendelse af dossieret til ESMA i henhold til artikel 3, stk. 1, underretter efterforskningsembedsmanden skriftligt den person, der er genstand for undersøgelsen, om sine resultater og giver personen mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger i henhold til stk. 3. I revisionsredegørelsen redegøres der for de forhold, der kan udgøre en eller flere af de i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012 anførte overtrædelser, herunder eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med de pågældende overtrædelser.

2.   I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. Efterforskningsembedsmanden har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

3.   Den person, der er genstand for undersøgelsen, kan i sine skriftlige bemærkninger anføre alle de forhold, som denne har kendskab til, og som er relevante for dennes forsvar. Personen vedlægger alle relevante dokumenter som bevis på de anførte forhold. Personen kan foreslå, at efterforskningsembedsmanden hører andre personer, der kan underbygge de forhold, der er anført i bemærkningerne fra den person, der er genstand for undersøgelsen.

4.   Efterforskningsembedsmanden kan også indbyde en person, der er genstand for en undersøgelse og har fået tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som efterforskningsembedsmanden har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 3

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til bøder og tilsynsforanstaltninger

1.   Det fuldstændige dossier, som efterforskningsembedsmanden skal indsende til ESMA, skal omfatte følgende dokumenter:

a)

revisionsredegørelsen og en kopi af den revisionsredegørelse, der er sendt til den person, der er genstand for undersøgelsen

b)

en kopi af de skriftlige bemærkninger fra den person, der er genstand for undersøgelsen

c)

referatet af eventuelle mundtlige høringer.

2.   Mener ESMA, at det af efterforskningsembedsmanden indsendte dossier ikke er fuldstændigt, sender den dossieret tilbage til efterforskningsembedsmanden med en begrundet anmodning om yderligere dokumenter.

3.   Hvis ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier konstaterer, at de forhold, der er beskrevet i revisionsredegørelsen, ikke synes at udgøre nogen overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, træffer den afgørelse om at afslutte undersøgelsen og underretter de personer, der er genstand for undersøgelsen, herom.

4.   Er ESMA ikke enig i efterforskningsembedsmandens resultater, sender den en ny revisionsredegørelse til de personer, der er genstand for undersøgelsen.

I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken de personer, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA kan også indbyde de personer, der er genstand for undersøgelsen og har fået tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

5.   Er ESMA enig i alle eller nogle af efterforskningsembedsmandens resultater, underretter den de personer, der er genstand for undersøgelsen, herom. I meddelelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA kan også indbyde de personer, der er genstand for undersøgelsen og har fået tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

6.   Hvis ESMA træffer afgørelse om, at en person, der er genstand for en undersøgelse, har begået en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, og vedtager en afgørelse om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 25j i nævnte forordning, underretter den straks den person, der er genstand for undersøgelsen, herom.

Artikel 4

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til tvangsbøder

Inden ESMA træffer en afgørelse om at pålægge en tvangsbøde i overensstemmelse med artikel 25k i forordning (EU) nr. 648/2012, sender den en revisionsredegørelse til den person, der er genstand for procedurer, med begrundelsen for pålæggelse af en tvangsbøde og tvangsbødens størrelse pr. dag for manglende overholdelse. I revisionsredegørelsen fastsættes en frist, inden for hvilken den person, der er genstand for procedurer, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb, når den træffer afgørelse om tvangsbøden.

Når den person, der er genstand for procedurer, har overholdt den relevante afgørelse, der er omhandlet i artikel 25k, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan der ikke længere pålægges en tvangsbøde.

I afgørelsen om pålæggelse af en tvangsbøde anføres retsgrundlaget og begrundelsen for afgørelsen, beløbet for tvangsbøden og datoen for påbegyndelse af betalingen heraf.

ESMA kan også opfordre den person, der er genstand for procedurer, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er omfattet af procedurer, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 5

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til midlertidige afgørelser om pålæggelse af bøder

1.   Uanset artikel 2 og 3 i nærværende forordning finder proceduren i denne artikel anvendelse, når ESMA vedtager midlertidige afgørelser om pålæggelse af bøder i henhold til artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 uden forudgående høring af de personer, der er genstand for undersøgelser.

2.   Efterforskningsembedsmanden indsender dossieret med sine resultater til ESMA og underretter straks den person, der er genstand for undersøgelsen, om sine resultater, men giver ikke personen mulighed for at fremsætte bemærkninger. I efterforskningsembedsmandens revisionsredegørelse redegøres der for de forhold, der kan udgøre en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, herunder eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med de pågældende overtrædelser.

Efterforskningsembedsmanden giver efter anmodning den person, der er genstand for undersøgelsen, aktindsigt i dossieret.

3.   Hvis ESMA konstaterer, at de forhold, der er beskrevet i efterforskningsembedsmandens revisionsredegørelse, ikke synes at udgøre nogen overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, træffer den afgørelse om at afslutte undersøgelsen og underretter den person, der er genstand for undersøgelsen, herom.

4.   Hvis ESMA træffer afgørelse om, at en person, der er genstand for en undersøgelse, har begået en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, og vedtager en midlertidig afgørelse om pålæggelse af bøder i overensstemmelse med artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning, underretter den straks den pågældende person om den midlertidige afgørelse.

ESMA fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken en person, der er genstand for en undersøgelse, kan fremsætte skriftlige bemærkninger til den midlertidige afgørelse. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA giver efter anmodning de personer, der er genstand for undersøgelsen, aktindsigt i dossieret.

ESMA kan opfordre de personer, der er genstand for undersøgelsen, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for undersøgelsen, kan bistås af deres advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

5.   ESMA hører den person, der er genstand for undersøgelsen, og træffer en endelig afgørelse så hurtigt som muligt efter vedtagelsen af den midlertidige afgørelse.

Hvis ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier og efter at have hørt de personer, der er genstand for undersøgelsen, konstaterer, at en eller flere af de overtrædelser, der er omhandlet i bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, er begået af den person, der er genstand for undersøgelsen, vedtager ESMA en bekræftende afgørelse om pålæggelse af bøder i overensstemmelse med artikel 25j i nævnte forordning. ESMA underretter straks de personer, der er genstand for undersøgelsen, om denne afgørelse.

Hvis ESMA vedtager en endelig afgørelse, der ikke bekræfter den midlertidige afgørelse, anses den midlertidige afgørelse for ophævet.

Artikel 6

Retten til at blive hørt af ESMA med hensyn til midlertidige afgørelser om pålæggelse af tvangsbøder

1.   Uanset artikel 4 finder proceduren i denne artikel anvendelse, når ESMA vedtager midlertidige afgørelser om pålæggelse af tvangsbøder i henhold til artikel 25l, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 uden forudgående høring af den person, der er genstand for procedurer.

2.   I den midlertidige afgørelse om pålæggelse af en tvangsbøde anføres retsgrundlaget og begrundelsen for afgørelsen, beløbet for tvangsbøden og datoen for påbegyndelse af betalingen heraf.

Når den person, der er genstand for procedurer, har overholdt den relevante afgørelse, der er omhandlet i artikel 25k, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan der ikke længere vedtages en midlertidig afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder.

ESMA underretter straks den person, der er genstand for procedurer, om den midlertidige afgørelse og fastsætter en frist, inden for hvilken denne person kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

ESMA giver efter anmodning den person, der er genstand for procedurer, aktindsigt i dossieret.

ESMA kan også opfordre den person, der er genstand for procedurer, til at deltage i en mundtlig høring. Den person, der er omfattet af procedurer, kan bistås af sine advokater eller af andre kvalificerede personer, som ESMA har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

3.   Hvis ESMA på grundlag af det fuldstændige dossier og efter at have hørt den person, der er genstand for procedurer, finder, at begrundelserne for at pålægge tvangsbøder var gyldige på tidspunktet for vedtagelsen af den midlertidige afgørelse, vedtager ESMA en bekræftende afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder i overensstemmelse med artikel 25k i forordning (EU) nr. 648/2012. ESMA underretter straks den person, der er genstand for procedurer, om denne afgørelse.

Hvis ESMA vedtager en afgørelse, der ikke bekræfter den midlertidige afgørelse, anses den midlertidige afgørelse for ophævet.

Artikel 7

Aktindsigt i dossieret og brug af dokumenter

1.   Hvis der anmodes herom, skal ESMA give de parter, til hvem efterforskningsembedsmanden eller ESMA har sendt en revisionsredegørelse, adgang til dossieret. Der skal gives aktindsigt, når der er givet underretning om en revisionsredegørelse.

2.   Dokumenter fra dossieret, hvortil der er givet adgang i medfør af stk. 1, anvendes kun med henblik på retssager eller administrative procedurer vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 8

Forældelsesfrister for pålæggelse af sanktioner

1.   De beføjelser, der tillægges ESMA til at pålægge tredjelands-CCP'er og tilknyttede tredjeparter bøder og tvangsbøder, som tredjelands-CCP'erne har outsourcet operationelle funktioner eller aktiviteter til, forældes efter fem år.

2.   Den i stk. 1 omhandlede forældelsesfrist løber fra dagen efter den dag, hvor overtrædelsen er begået. Ved vedvarende eller gentagne overtrædelser løber forældelsesfristen dog først fra den dag, hvor overtrædelsen er ophørt.

3.   Enhver foranstaltning, som ESMA træffer med henblik på undersøgelsen eller proceduren i forbindelse med en overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012, afbryder forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og tvangsbøder. Forældelsesfristen afbrydes med virkning fra den dag, hvor den pågældende foranstaltning meddeles den person, der er genstand for undersøgelsen eller proceduren som følge af en overtrædelse, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 648/2012.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse. Forældelsesfristen udløber dog senest den dag, hvor en periode svarende til den dobbelte forældelsesfrist er forløbet, uden at ESMA har pålagt en bøde eller tvangsbøde. Denne periode forlænges med den tid, hvor forældelsen har været stillet i bero i henhold til stk. 5.

5.   Forældelsesfristen for pålæggelse af bøder og tvangsbøder stilles i bero, så længe afgørelsen truffet af ESMA verserer for klagenævnet i overensstemmelse med artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4) og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 25n i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 9

Forældelsesfrister for håndhævelse af sanktioner

1.   ESMA's beføjelse til at håndhæve afgørelser, der er vedtaget i henhold til artikel 25j og 25k i forordning (EU) nr. 648/2012, forældes efter otte år.

2.   Den i stk. 1 omhandlede frist på otte år løber fra dagen efter den dag, hvor afgørelsen bliver endelig.

3.   Forældelsesfristen for håndhævelse af sanktioner afbrydes ved:

a)

en underretning fra ESMA til den person, der er genstand for procedurer, om en afgørelse om ændring af bødens eller tvangsbødens oprindelige beløb

b)

ethvert skridt, der tages af ESMA eller af et tredjelands myndighed efter anmodning fra ESMA, med henblik på at tvangsinddrive bøden eller tvangsbøden eller håndhæve betalingsvilkårene eller -betingelserne.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse.

5.   Forældelsesfristen for håndhævelse af sanktioner stilles i bero, så længe:

a)

der er givet en betalingsfrist

b)

tvangsinddrivelsen er stillet i bero, fordi afgørelsen verserer for ESMA's klagenævn i overensstemmelse med artikel 60 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 25n i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 10

Opkrævning af bøder og tvangsbøder

Bøder og tvangsbøder opkrævet af ESMA indsættes på en rentebærende konto åbnet af ESMA's regnskabsfører, indtil de bliver endelige. Hvis ESMA opkræver flere bøder eller tvangsbøder på samme tid, sikrer ESMA's regnskabsfører, at de indsættes på forskellige konti eller underkonti. De indbetalte beløb opføres ikke i ESMA's budget, og de registreres ej heller som budgetmidler.

Når ESMA's regnskabsfører har konstateret, at bøderne eller tvangsbøderne er blevet endelige, når alle ankemuligheder er udtømt, overfører vedkommende de pågældende beløb plus eventuelle renter til Europa Kommissionen. Disse beløb opføres i Unionens budget under generelle indtægter.

ESMA's regnskabsfører aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen om omfanget af de bøder og tvangsbøder, der er pålagt, og deres status.

Artikel 11

Beregning af tidsfrister, datoer og tidspunkter

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder anvendelse på de i nærværende forordning fastsatte tidsfrister, datoer og tidspunkter.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.)

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top