EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0726

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/726 af 4. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol (EØS-relevant tekst)

C/2021/2994

OJ L 155, 5.5.2021, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/726/oj

5.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/726

af 4. maj 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet flutriafol blev forlænget fra den 31. maj 2021 til den 31. maj 2024 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1266 (3) og yderligere til den 31. august 2024 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2007 (4). Godkendelsesperioden for aktivstoffet Adoxophyes orana granulovirus blev ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/2007 forlænget fra den 31. januar 2023 til den 31. januar 2024.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af de pågældende aktivstoffer (5). Ansøgerne har dog med hensyn til aktivstofferne Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol bekræftet, at de ikke længere støtter ansøgningen om fornyelse af godkendelse.

(4)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 er der ikke længere grundlag for at indrømme de forlængelser, som gennemførelsesforordning (EU) 2020/2007 giver mulighed for, hvad angår disse aktivstoffer. Det bør derfor fastsættes, at godkendelserne af Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol udløber på de datoer, hvor de ville udløbe uden forlængelse.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1266 af 20. september 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-decanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadirachtin, bupirimat, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodin, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylsmørsyre, isoxaben, svovlkalk, metaldehyd, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid (EUT L 238 af 21.9.2018, s. 81).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2007 af 8. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-decanol, 1,4-dimethylnaphthalen, 6-benzyladenin, acequinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimat, Candida oleophila stamme O, chlorantraniliprol, dinatriumphosphonat, dithianon, dodin, emamectin, flubendiamid, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipconazol, isoxaben, L-ascorbinsyre, svovlkalk, orangeolie, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, kaliumphosphonater, prosulfuron, Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, quinmerac, S-abscisinsyre, sedaxan, sintofen, natriumsølvthiosulfat, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus stamme WYEC 108, tau-fluvalinat, tebufenozid, tembotrion, thiencarbazon, valifenalat, zinkphosphid (EUT L 414 af 9.12.2020, s. 10).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 26 (Adoxophyes orana granulovirus) ændres datoen til »31. januar 2023«.

2)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 353 (»flutriafol«) ændres datoen til »31. maj 2021«.


Top