EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0723

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/723 af 26. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår oprettelsen af et offentligt register over de organer, som hver medlemsstat har udpeget til at føre tilsyn med lagringsprocessen for spiritus

C/2021/1194

EUT L 155 af 5.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/723/oj

5.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/723

af 26. februar 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår oprettelsen af et offentligt register over de organer, som hver medlemsstat har udpeget til at føre tilsyn med lagringsprocessen for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (1), særlig artikel 19, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 6, i forordning (EU) 2019/787 kræves der, at aktiviteter i forbindelse med lagring af spiritussen finder sted under en national afgiftsmyndigheds kontrol eller under en kontrol, som giver tilsvarende garantier.

(2)

Med henblik herpå skal hver medlemsstat udpege de organer, der er ansvarlige for at føre tilsyn med sådanne lagringsprocesser. og meddele Kommissionen dette, således at den kan oprette et offentligt register med en liste over disse udpegede organer.

(3)

Med henblik herpå bør der fastsættes regler for oprettelsen af dette offentlige register.

(4)

Forordningen bør finde anvendelse fra den 25. maj 2021, jf. artikel 51, stk. 3, i forordning (EU) 2019/787 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Offentligt register over de organer, der er udpeget til at føre tilsyn med lagringsprocessen for spiritus

1.   På grundlag af meddelelser fra medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/724 (2) udarbejder og ajourfører Kommissionen en liste over de organer, der er udpeget til at overvåge lagringsprocessen for spiritus.

2.   Kommissionen opretter et offentligt register med en ajourført liste over de organer, der er udpeget til at overvåge lagringsprocessen. Dette register oprettes i form af en offentligt tilgængelig elektronisk database.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. maj 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/724af 3. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår meddelelser fra medlemsstaterne til Kommissionen med hensyn til de organer, der er udpeget til at føre tilsyn med lagringsprocesser for spiritus, og de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at sikre overholdelsen af nævnte forordning (se side 3 i denne EUT).


Top