EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0716

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/716 af 9. februar 2021 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår regler for økologisk produktion af spirer og julesalat, om foder til visse akvakulturdyr og om parasitbehandling i akvakultur (EØS-relevant tekst)

C/2021/667

OJ L 151, 3.5.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj

3.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 151/5


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/716

af 9. februar 2021

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår regler for økologisk produktion af spirer og julesalat, om foder til visse akvakulturdyr og om parasitbehandling i akvakultur

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 12, stk. 2, litra a), og artikel 15, stk. 2, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del I, punkt 1.3, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 er for nylig blevet ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/427 (2) med hensyn til sikring af, at frø, der anvendes til produktion af økologiske spirer, er økologiske. Eftersom spirede frø omfatter spirer, skud og karse, der udelukkende anvender frøenes reserver til at spire (3), bør der kun anvendes vand til økologisk produktion. Det bør derfor præciseres, at undtagelsen fra dyrkning af spirede frø i jord begrænses til fugtning af frøene, og det bør udtrykkeligt anføres, at brugen af vækstmedie ikke er tilladt, medmindre dette er et inert medium, der udelukkende tjener til at holde frøene fugtige, og forudsat at det inerte mediums bestanddele er godkendt i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2018/848.

(2)

Med hensyn til julesalat kan produktionscyklussen bestå af to faser, den ene i jord og den anden såkaldte tvangsfase, som kan foregå i jord, men også i vand eller substrater. Det bør derfor præciseres, at undtagelsen fra dyrkning af julesalat i jord omfatter dypning i rent vand, og at brugen af et vækstmedie kun er tilladt, hvis mediets bestanddele er godkendt i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2018/848.

(3)

Artikel 25l, stk. 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (4) giver mulighed for at supplere naturligt forekommende foder med økologisk kolesterol i videreopdrætsfasen og i tidlige livsstadier for rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandrejer (Macrobrachium spp.). Det er derfor nødvendigt at fastsætte bestemmelser om supplering af foder med økologisk kolesterol til disse rejer i del III, punkt 3.1.3.4, i bilag II til forordning (EU) 2018/848.

(4)

I forbindelse med drøftelserne af udkastet til delegeret forordning (EU) 2020/427 i 2019 anmodede flere medlemsstater om en revision af andre regler vedrørende økologisk akvakultur. Ekspertgruppen vedrørende Teknisk Rådgivning om Økologisk Produktion (i det følgende benævnt »EGTOP«), som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2017/C 287/03 (5), har vurderet disse anmodninger. Under hensyntagen til EGTOP's konklusioner (6), der blev offentliggjort i januar 2020, har Kommissionen konstateret et behov for at ajourføre de eksisterende produktionsregler for akvakulturdyr, særlig med hensyn til dyrlægebehandling.

(5)

Uanset kravene i forbindelse med sygdomsforebyggelse, såsom anbefalingerne om biologisk bekæmpelse af ektoparasitter, hvor det først og fremmest skal tilstræbes at anvende pudsefisk samt ferskvand, saltvand og natriumchloridopløsninger, er et begrænset antal behandlinger generelt tilladt for alle arter i tilfælde af omfattende parasitinfektioner. På grundlag af EGTOP's konklusioner bør de nuværende bestemmelser i del III, punkt 3.1.4.2, i bilag II til forordning (EU) 2018/848 om behandling for parasitter ændres til en mere artsspecifik tilgang, der bedre imødekommer akvakulturdyrenes behov uden at gå på kompromis med de økologiske produktionsprincipper.

(6)

I lyset af at produktionscyklussens længde varierer for alle andre arter end laks, at der potentielt kan forekomme parasitinfektioner i de første livsstadier og at de erhvervsdrivende har en tendens til at udsætte eventuelle behandlingsforløb længst muligt på grund af begrænsningen på antallet af behandlingsforløb, er der blevet rapporteret om høj dødelighed for yngel og ungdyr. For andre arter end laks bør den tilladte behandlingshyppighed og det maksimale antal behandlinger mod parasitter derfor tilpasses de begrænsninger, der gælder for andre kemisk fremstillede allopatiske veterinærlægemidler, for at muliggøre intervention, når det er virkelig nødvendigt og for at forhindre høj dødelighed i de første livsstadier.

(7)

For laks er der i betragtning af produktionscyklussens længde og nødvendigheden af at sikre, at der ikke forekommer fiskelus i løbet af ferskvandsperioden, behov for at opretholde de nuværende begrænsninger af behandlingernes hyppighed og det maksimale antal behandlingsforløb mod parasitter.

(8)

Derudover er det vigtigt at præcisere de nuværende bestemmelser ved at fastsætte en klar overordnet grænse for det maksimale antal behandlinger mod parasitter, uanset hvilken art der er tale om.

(9)

Bilag II til forordning (EU) 2018/848 bør derfor ændres.

(10)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) 2018/848 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/427 af 13. januar 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter (EUT L 87 af 23.3.2020, s. 1).

(3)  Beskrivelse af deres produktionscyklus i EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds — EFSA Journal 2011, 9(11):2424. [101 pp] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424.

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse af 30. august 2017 om udnævnelse af medlemmerne af Ekspertgruppen vedrørende Teknisk Rådgivning om Økologisk Produktion og om opstilling af reservelisten (EUT C 287 af 30.8.2017, s. 3).

(6)  EGTOP Final report on Aquaculture IV — 13 December 2019.


BILAG

I bilag II til forordning (EU) 2018/848 foretages følgende ændringer:

(1)

Del I, punkt 1.3, affattes således:

»1.3.

Uanset punkt 1.1 er følgende tilladt:

a)

produktion af spirede frø, herunder spirer, skud og karse, der udelukkende lever af de næringsstoffer der er tilgængelige i frøet, ved fugtning med rent vand, forudsat at frøene er økologiske. Brug af vækstmedium er ikke tilladt, medmindre det drejer sig om et inert medium, hvis eneste funktion er at holde frøene fugtige, og bestanddelene i det inerte medium er godkendt i henhold til artikel 24.

b)

drivning af julesalat ved blandt andet dypning i rent vand, forudsat at planteformeringsmaterialet er økologisk. Brug af vækstmedium er kun tilladt, hvis dets bestanddele er tilladt i henhold til artikel 24.«

(2)

I del III foretages følgende ændringer:

(a)

I punkt 3.1.3.4 tilføjes følgende afsnit:

»I videreopdrætsfasen og i tidlige livsstadier i yngelopdrætsanlæg og klækkerier kan økologisk kolesterol anvendes til at supplere ernæringen til rejer af Penaeidaefamilien og ferskvandsrejer (Macrobrachium spp.) for at sikre, at deres ernæringsbehov opfyldes.«

(b)

I punkt 3.1.4.2 affattes litra e) således:

»e)

Andre behandlinger mod parasitter end ved de obligatoriske bekæmpelsesordninger, som forvaltes af medlemsstaterne, begrænses som følger:

i)

for laks begrænses behandlingsforløb til højst to gange årligt eller til ét behandlingsforløb årligt, hvis produktionscyklussen er på under 18 måneder

ii)

for alle andre arter end laks begrænses behandlingsforløb til højst to gange årligt eller til ét behandlingsforløb årligt, hvis produktionscyklussen er på under 12 måneder

iii)

for alle arter begrænses behandlingsforløb til højst fire gange i alt, uanset produktionscyklussens længde.«


Top