EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0704

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/704 af 26. februar 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

C/2021/1252

OJ L 146, 29.4.2021, p. 70–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/704/oj

29.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/70


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/704

af 26. februar 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 af 7. februar 2018 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eftersom USA undlod at bringe loven Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til WTO-aftalerne, blev der ved forordning (EU) 2018/196 indført en tillægstold i form af en værditold på 4,3 % på importen af visse produkter med oprindelse i USA. I overensstemmelse med WTO's tilladelse til at suspendere anvendelsen af indrømmelser over for USA skal Kommissionen afpasse suspensionsniveauet årligt efter niveauet for den annullation eller forringelse, som CDSOA havde forårsaget for Den Europæiske Union på det pågældende tidspunkt. I 2020 blev suspensionsniveauet justeret til en tillægstold i form af en værditold på 0,012 %, og forordning (EU) 2018/196 blev ændret i overensstemmelse hermed (2).

(2)

CDSOA-udbetalingerne for det seneste år, for hvilket der foreligger data, vedrører fordelingen af antidumping- og udligningstold, som er opkrævet i regnskabsåret 2020 (1. oktober 2019-30. september 2020). På grundlag af data offentliggjort af United States' Customs and Border Protection er niveauet for annullation eller forringelse forårsaget for Unionen blevet beregnet til 236 314,72 USD.

(3)

Niveauet for annullation eller forringelse og dermed suspension er steget. Imidlertid kan suspensionsniveauet ikke afpasses efter niveauet for annullation eller forringelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra c), ved at tilføje produkter til eller fjerne produkter fra listen i bilag I til forordning (EU) 2018/196, da alle produkter fra listen i bilag II til forordning (EU) 2018/196 allerede er blevet tilføjet til bilag I. Derfor bør Kommissionen bevare listen over produkter i bilag I i uændret form og ændre satsen for tillægstolden for at afpasse suspensionsniveauet efter niveauet for annullation eller forringelse, jf. forordningens artikel 3, stk. 1, litra e). De fire produkter, der er anført i bilag I, bør derfor beholdes på listen, og satsen for tillægsimporttolden bør ændres og fastsættes til 0,1 %.

(4)

Virkningerne af tillægsimporttolden i form af en værditold på 0,1 % på importen fra USA af de fire produkter, der er anført i bilag I, repræsenterer i et år en handelsværdi på ikke over 236 314,72 USD.

(5)

For at undgå forsinkelse i anvendelsen af den ændrede sats for tillægsimporttolden bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(6)

Forordning (EU) 2018/196 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EU) 2018/196 affattes således:

»Artikel 2

Produkter med oprindelse i USA, som er anført i bilag I til denne forordning, pålægges en værditold på 0,1 % i tillæg til den gældende told i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (*1).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 44 af 16.2.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/578 af 21. februar 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (EUT L 133 af 28.4.2020, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Produkter, der er omfattet af tillægsimporttold, identificeres ved den ottecifrede KN-kode. Beskrivelsen af produkter, som tariferes under disse koder, findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87.

0710 40 00

Ex90031900»stel og indfatninger af uædle metaller«

8705 10 00

6204 62 31.

«

Top