EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0700

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/700 af 26. marts 2021 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår vedligeholdelsesoplysninger og installation af visse luftfartøjskomponenter under vedligeholdelse

C/2021/1917

OJ L 145, 28.4.2021, p. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/700/oj

28.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/700

af 26. marts 2021

om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår vedligeholdelsesoplysninger og installation af visse luftfartøjskomponenter under vedligeholdelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 (2) fastsættes krav om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed, herunder krav om installation af luftfartøjskomponenter.

(2)

Når der installeres en ny komponent under vedligeholdelse af luftfartøjet, skal den ledsages af en EASA-formular 1, der er udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (3), for at certificere, at den nye komponent er fremstillet i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata.

(3)

Ud fra et ønske om mere forholdsmæssige og effektive krav til nye komponenter er forordning (EU) nr. 748/2012 for nylig blevet ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2021/699 (4) for at fjerne kravet om certificering af overensstemmelsen af nye komponenter, hvis indvirkning på sikkerheden ved driften af luftfartøjer er ubetydelig i tilfælde af manglende overensstemmelse med konstruktionsdataene, og for at tillade, at de installeres i typecertificerede produkter uden udstedelse af en EASA-formular 1.

(4)

Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør også ændres for at gøre det muligt at installere sådanne nye komponenter under vedligeholdelse.

(5)

For vedligeholdte komponenter bør der udstedes en EASA-formular 1 i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1321/2014 for at certificere, at det angivne vedligeholdelsesarbejde på disse komponenter er udført i overensstemmelse med de gældende krav.

(6)

For at nå samme mål om proportionalitet og effektivitet som i den nyligt ændrede forordning (EU) nr. 748/2012 bør der i forordning (EU) nr. 1321/2014 indføres de samme lempelser for så vidt angår vedligeholdelse af komponenter, for hvilke der ikke skal udstedes en EASA-formular 1.

(7)

Forordning (EU) nr. 748/2012 er blevet ændret for så vidt angår angivelse, godkendelse samt format og tilgængelighed af instruktionerne om vedvarende luftdygtighed (ICA) ved at fastsætte ICA som en del af typecertifikatet for luftfartøjer. Dette har betydning for definitionen af de relevante vedligeholdelsesoplysninger i forordning (EU) nr. 1321/2014, som derfor bør ændres for at sikre overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012.

(8)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2019/1383 (5) blev der indført en overgangsperiode for godkendelse af organisationer, der er involveret i vedvarende luftdygtighed, herunder vedligeholdelse. Overgangsperioden udløber den 24. september 2021. I betragtning af den igangværende covid-19-pandemi er der behov for at forlænge denne overgangsperiode med seks måneder for at undgå at pålægge branchen yderligere byrder, så længe denne krise står på, og for at gøre det lettere at overholde de nye regler og procedurer, der indføres ved den nævnte forordning.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på udtalelse 07/2019 (6) afgivet af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(10)

Artikel 3, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1321/2014 fastsættes datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1383, mens den bør fastsætte datoen for dens anvendelse. Artikel 3, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor berigtiges.

(11)

Artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1321/2014 indeholder forkerte henvisninger til de relevante krav til certificeringspersonalets kvalifikationer i del-M og del-CAO. Artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor berigtiges.

(12)

Artikel 8, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1321/2014 er identisk med samme forordnings artikel 3, stk. 7. For at fjerne denne overlapning bør artikel 8 i forordning (EU) nr. 1321/2014 berigtiges.

(13)

Nogle redaktionelle fejl, som har ført til vanskeligheder med fortolkningen af visse bestemmelser i bilag I, III, Vb og Vd til forordning (EU) nr. 1321/2014, bør ligeledes berigtiges.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Godkendelse af organisationer, der er involveret i luftfartøjers vedvarende luftdygtighed

1.   Organisationer, der medvirker til sikringen af vedvarende luftdygtighed for luftfartøjer og komponenter til installering heri, herunder vedligeholdelse, godkendes på disse organisationers anmodning af den kompetente myndighed i overensstemmelse med kravene i bilag II (del-145), bilag Vc (del-CAMO) eller bilag Vd (del-CAO), alt efter hvad der er relevant for de respektive organisationer.

2.   Uanset stk. 1 kan organisationerne indtil den 24. september 2020 på anmodning få udstedt godkendelser af den kompetente myndighed i overensstemmelse med subpart F og subpart G i bilag I (del-M). Alle godkendelser, der udstedes i overensstemmelse med subpart F og subpart G i bilag I (del-M), er gyldige indtil den 24. marts 2022.

3.   Godkendelsesbeviser til vedligeholdelsesorganisationer, der er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med certificeringsspecifikationen JAR-145 som omhandlet i bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (*1), og som var gyldige før den 29. november 2003, anses for at være udstedt i overensstemmelse med kravene i bilag II (del-145) til nærværende forordning.

4.   Organisationer, der har et gyldigt godkendelsesbevis, der er udstedt i overensstemmelse med subpart F eller subpart G i bilag I (del-M) eller med bilag II (del-145), skal af den kompetente myndighed efter anmodning have udstedt en formular 3-CAO som fastsat i tillæg I til bilag Vd (del-CAO) og derefter være omfattet af den kompetente myndigheds tilsyn i overensstemmelse med bilag Vd (del-CAO).

En sådan organisations rettigheder i henhold til den godkendelse, der er udstedt i overensstemmelse med bilag Vd (del-CAO), er de samme som de rettigheder, der følger af den godkendelse, der er udstedt i overensstemmelse med subpart F eller subpart G i bilag I (del-M) eller med bilag II (del-145). Disse rettigheder må dog ikke gå videre end de rettigheder, der tildeles en organisation som omhandlet i sektion A i bilag Vd (del-CAO).

Uanset punkt CAO.B.060 i bilag Vd (del-CAO) må organisationen indtil den 24. marts 2022 afhjælpe eventuelle anmærkninger vedrørende manglende opfyldelse af de krav, som er indført ved bilag Vd (del-CAO), og som ikke er omfattet af subpart F eller subpart G i bilag I (del-M) eller bilag II (del-145).

Hvis organisationen efter den 24. marts 2022 ikke har afsluttet behandlingen af disse anmærkninger, tilbagekaldes, begrænses eller inddrages godkendelsesbeviset helt eller delvist.

5.   Organisationer, der har et gyldigt godkendelsesbevis som organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed, der er udstedt i overensstemmelse med subpart G i bilag I (del-M), skal af den kompetente myndighed efter anmodning have udstedt et EASA-godkendelsesbevis (formular 14) i overensstemmelse med bilag Vc (del-CAMO) og derefter være omfattet af den kompetente myndigheds tilsyn i overensstemmelse med bilag Vc (del-CAMO).

Uanset punkt CAMO.B.350 i bilag Vc (del-CAMO) må organisationen indtil den 24. marts 2022 afhjælpe eventuelle anmærkninger vedrørende manglende opfyldelse af de krav, der er indført ved bilag Vc (del-CAMO), og som ikke er omfattet af subpart G i bilag I (del-M).

Hvis organisationen efter den 24. marts 2022 ikke har afsluttet behandlingen af disse anmærkninger, tilbagekaldes, begrænses eller inddrages godkendelsesbeviset helt eller delvist.

6.   Certifikater og godkendte vedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer, der er udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 og var gyldige før den 24. marts 2020, anses for at være udstedt i henhold til nærværende forordning.

(*1)  Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4).«"

2)

Bilag I (del-M) ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag II (del-145) ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

4)

Bilag Vb (del-ML) ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 1321/2014 berigtiges som følger:

1)

Artikel 3, stk. 5, affattes således:

»5.   Luftfartøjsvedligeholdelsesprogrammer for luftfartøjer som omhandlet i artikel 1, litra a), der opfylder de krav i punkt M.A.302 i bilag I (del-M), som finder anvendelse før den 24. marts 2020, anses for at opfylde de krav, der er specificeret i punkt M.A.302 i bilag I (del-M) eller punkt ML.A.302 i bilag Vb (del-ML), alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med stk. 1 og 2.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Certificeringspersonale skal være kvalificeret i overensstemmelse med kravene i bilag III (del-66), jf. dog kravene i punkt M.A.606, litra h), M.A.607, litra b), M.A.801, litra c), og M.A.803 i bilag I (del-M), punkt ML.A.801, litra c) og ML.A.803 i bilag Vb (del-ML), CAO.A.040, litra b), og CAO.A.040, litra c), i bilag Vd (Part-CAO), og i punkt 145.A.30, litra j), i tillæg IV til bilag II (del-145).«

3)

I artikel 8 udgår stk. 7.

4)

Bilag I (del-M) berigtiges i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning.

5)

Bilag III (del-66) berigtiges i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning.

6)

Bilag Vb (del-ML) berigtiges i overensstemmelse med bilag VI til nærværende forordning.

7)

Bilag Vd (del-CAO) berigtiges i overensstemmelse med bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 anvendes fra den 18. maj 2022, bortset fra artikel 1, nr. 1), og bilag I, nr. 5), 6) og 8), som finder anvendelse fra den 18. maj 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/699 af 21. december 2020 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, fremstillingen af dele, der anvendes til vedligeholdelse, og behandlingen af aspekter vedrørende ældre luftfartøjer under certificeringen (se side 1 i denne EUT).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2019/1383 af 8. juli 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår sikkerhedsstyringssystemer i organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed og lempelser for luftfartøjer til almenflyvning vedrørende vedligeholdelse og sikring af vedvarende luftdygtighed (EUT L 228 af 4.9.2019, s. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


BILAG I

I bilag I til forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt M.A.305, litra e), nr. 3), iii), affattes således:

»iii)

CRS og ejerens erklæring om overtagelse af komponenter, der er monteret på et ELA2-luftfartøj uden en EASA-formular 1 i overensstemmelse med punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, men dækker en periode, der ikke er kortere end 36 måneder.«

2)

Punkt M.A.401, litra b), affattes således:

»b)

I dette bilag er relevante vedligeholdelsesoplysninger enhver af følgende:

1.

alle relevante krav, procedurer, standarder eller oplysninger, der fastsættes eller gives af den kompetente myndighed eller agenturet

2.

alle relevante luftdygtighedsdirektiver

3.

gældende instruktioner om vedvarende luftdygtighed og andre vedligeholdelsesinstruktioner, der er udstedt af indehaveren af typecertifikatet, og det supplerende typecertifikat og enhver anden organisation, som i overensstemmelse med bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 offentliggør sådanne oplysninger

4.

for komponenter, der er godkendt til installation af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen, de gældende vedligeholdelsesinstruktioner, som er offentliggjort af komponentproducenterne og godkendt af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen

5.

alle relevante oplysninger udstedt i overensstemmelse med punkt 145.A.45, litra d).«

3)

Punkt M.A.501, litra a), nr. 1), affattes således:

»1)

Komponenter, der er i tilfredsstillende stand, frigivet på en EASA-formular 1 eller tilsvarende og mærket i overensstemmelse med subpart Q i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, medmindre andet er angivet i punkt 21.A.307 i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, i nærværende bilag (del-M) eller i bilag Vd (del-CAO).«

4)

Punkt M.A.502 affattes således:

»M.A.502   Vedligeholdelse af komponenter

a)

Vedligeholdelsen af andre komponenter end de komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2)-6), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, skal udføres af vedligeholdelsesorganisationer, der er godkendt efter subpart F i dette bilag, bilag II (del-145) eller bilag Vd (del-CAO), alt efter hvad der er relevant.

b)

Uanset litra a) må vedligeholdelsen af en sådan komponent, hvis en komponent er monteret på luftfartøjet, udføres af en luftfartøjsvedligeholdelsesorganisation, som er godkendt efter subpart F i dette bilag, bilag II (del-145), bilag Vd (del-CAO) eller af certificeringspersonalet som omhandlet i punkt M.A.801, litra b), nr. 1). En sådan vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for luftfartøjet eller i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for komponenter, hvis den kompetente myndighed er indforstået hermed. En sådan luftfartøjsvedligeholdelsesorganisation eller certificeringspersonalet må midlertidigt afmontere komponenten med henblik på vedligeholdelse, hvis det er nødvendigt for at forbedre adgangen til komponenten, medmindre afmonteringen gør yderligere vedligeholdelse påkrævet. Vedligeholdelse af komponenter udført i overensstemmelse med dette punkt må ikke give ret til udstedelse af en EASA-formular 1 og skal være omfattet af de krav i forbindelse med frigivelse af luftfartøjer, der er fastsat i punkt M.A.801.

c)

Uanset litra a) må vedligeholdelsen af en sådan komponent, hvis en komponent er monteret på motoren eller hjælpemotoranordningerne (»APU«), udføres af en motorvedligeholdelsesorganisation, som er godkendt efter subpart F i dette bilag, bilag II (del-145) eller bilag Vd (del-CAO). En sådan vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for motoren eller APU'en eller i overensstemmelse med vedligeholdelsesoplysninger for komponenter, hvis den kompetente myndighed er indforstået hermed. En sådan organisation med en kategori-B-rettighed må midlertidigt afmontere komponenten med henblik på vedligeholdelse, hvis det er nødvendigt for at forbedre adgangen til komponenten, medmindre afmonteringen gør yderligere vedligeholdelse påkrævet.

d)

Hvis komponenter er monteret på luftfartøjet eller afmonteret midlertidigt for at forbedre adgangen, skal vedligeholdelse af komponenten, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, udføres af en luftfartøjsvedligeholdelsesorganisation, der er godkendt efter subpart F i dette bilag, bilag II (del-145) eller bilag Vd (del-CAO), alt efter hvad der er relevant, af det certificeringspersonale som omhandlet i punkt M.A.801, litra b), nr. 1), eller af den pilot/ejer, der er omhandlet i punkt M.A.801, litra b), nr. 2). Vedligeholdelse af komponenter udført i overensstemmelse med dette punkt må ikke give ret til udstedelse af en EASA-formular 1 og skal være omfattet af de krav i forbindelse med frigivelse af luftfartøjer, der er fastsat i punkt M.A.801.

e)

Vedligeholdelse af de komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 3)-6), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, skal udføres af den organisation, der er omhandlet i litra a), eller af en anden person eller organisation og frigives sammen med en »erklæring om fuldførelse af vedligeholdelsen«, der er udstedt af den person eller organisation, der udførte vedligeholdelsen. »Erklæringen om fuldførelse af vedligeholdelsen« skal som minimum indeholde grundlæggende oplysninger om det udførte vedligeholdelsesarbejde, datoen for fuldførelse af vedligeholdelsen og identifikation af den organisation eller person, der udsteder den. Den skal betragtes som vedligeholdelsesdokumentation og er ækvivalent med en EASA-formular 1 for den vedligeholdte komponent.«

5)

I punkt M.A.618, litra a), affattes indledningen således:

»a)

En godkendelse forbliver gyldig indtil den 24. marts 2022 under forudsætning af:«.

6)

I punkt M.A.715, litra a), affattes indledningen således:

»a)

En godkendelse forbliver gyldig indtil den 24. marts 2022 under forudsætning af:«.

7)

Punkt M.A.802, litra a), affattes således:

»a)

Medmindre komponenter frigives til tjeneste af en vedligeholdelsesorganisation, som er godkendt efter bilag II (del-145), og i de tilfælde, der er omfattet af punkt M.A.502, litra e), udstedes et CRS ved fuldførelsen af enhver form for vedligeholdelse af en luftfartøjskomponent i henhold til punkt M.A.502.«

8)

Tillæg V og VI affattes således:

»Tillæg V

Bevis for vedligeholdelsesorganisationer i henhold til bilag I (del-M), subpart F — EASA-formular 3-MF

Side 1 af 2

[MEDLEMSSTAT (*)]

Medlemsstat i Den Europæiske Union (**)

BEVIS FOR VEDLIGEHOLDELSESORGANISATIONER

Reference: [MEDLEMSSTATENS KODE (*)].MF.[XXXX]

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 og på nedenstående betingelser certificerer [MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED (*)] herved:

[VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE]

som vedligeholdelsesorganisation i overensstemmelse med sektion A, subpart F, i bilag I (del-M) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014, der er godkendt til at vedligeholde materiel, dele og apparatur, som er opført i de vedlagte godkendelsesbetingelser, og udstede tilhørende certifikater om frigivelse til tjeneste under anvendelse af ovennævnte referencer og, når dette er fastsat, til at udstede luftdygtighedseftersynsbeviser efter et luftdygtighedseftersyn som beskrevet i ML.A.903, i bilag Vb (del-ML) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 for de luftfartøjer, som er opført i den vedlagte godkendelsesplan.

BETINGELSER:

1.

Dette bevis er begrænset til, hvad der er anført i afsnittet om arbejdsområde i den godkendte vedligeholdelsesorganisations håndbog som omhandlet i sektion A, subpart F, i bilag I (del-M) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014, og

2.

dette bevis kræver overholdelse af de procedurer, der er angivet i den godkendte vedligeholdelsesorganisations håndbog, og

3.

dette bevis er gyldigt, så længe den godkendte vedligeholdelsesorganisation overholder bestemmelserne i bilag I (del-M) og bilag Vb (del-ML) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014.

4.

Forudsat at ovenstående betingelser er opfyldt, er beviset gyldigt indtil den 24. marts 2022, medmindre beviset overdrages, erstattes af et andet, inddrages eller tilbagekaldes inden nævnte dato.

Dato for første udstedelse: …

Revisionsdato: …

Revisionsnr.: …

Underskrift: …

På den kompetente myndigheds vegne: [MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED (*)]

EASA-formular 3-MF, 6. udgave.

(*)

Eller »EASA«, hvis EASA er den kompetente myndighed.

(**)

Udgår for ikke-EU-medlemsstater eller EASA.

Side 2 af 2

GODKENDELSESBETINGELSER FOR VEDLIGEHOLDELSESORGANISATIONER

Reference: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].MF.XXXX

Organisation: [VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE]

KLASSE

RETTIGHED

BEGRÆNSNING

LUFTFARTØJ (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

MOTORER (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

ANDRE KOMPONENTER END HELE MOTORER ELLER APU'ER (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

SPECIALISEREDE YDELSER (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

Disse godkendelsesbetingelser er begrænset til materiel, dele og apparatur og til de aktiviteter, som er anført i afsnittet om arbejdsområde i den godkendte vedligeholdelsesorganisations håndbog.

Reference til vedligeholdelsesorganisationens håndbog: …

Dato for første udstedelse: …

Dato for seneste godkendte revision: …Revisionsnr.: …

Underskrift: …

På den kompetente myndigheds vegne: [MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED (*)]

EASA-formular 3-MF, 6. udgave.

(*)

Eller »EASA«, hvis EASA er den kompetente myndighed.

(**)

Det ikkerelevante overstreges, hvis organisationen ikke er godkendt.

(***)

Udfyldes med den relevante rettighed og begrænsning.

(****)

Udfyld med den relevante begrænsning, og angiv, om udstedelse af henstillinger og luftdygtighedseftersynsbeviser er tilladt eller ikke (kun muligt for ELA1-luftfartøjer, der ikke udfører erhvervsmæssige operationer, når organisationen udfører luftdygtighedseftersynet sammen med den årlige inspektion i det pågældende AMP).

Tillæg VI

Bevis for organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed i henhold til bilag I (del-M), subpart G — EASA-formular 14-MG

[MEDLEMSSTAT (*)]

Medlemsstat i Den Europæiske Union (**)

ORGANISATION TIL SIKRING AF VEDVARENDE LUFTDYGTIGHED

BEVIS

Reference: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].MG.XXXX (ref. AOC XX.XXXX)

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 for tiden i kraft og på nedenstående betingelser certificerer [MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED (*)] herved:

[VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE]

som en organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed i henhold til sektion A, subpart G, i bilag I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014, der er godkendt til at sikre den vedvarende luftdygtighed for det i vedlagte godkendelsesbetingelser anførte luftfartøj, og, når dette er fastsat, til at afgive henstillinger og udstede luftdygtighedseftersynsbeviser efter et luftdygtighedseftersyn som beskrevet i punkt M.A.901 i bilag I (del-M) eller punkt ML.A.901 i bilag Vb (del-ML), og, når dette er fastsat, udstede flyvetilladelser som beskrevet i samme forordnings punkt M.A.711, litra c), i bilag I (del-M).

BETINGELSER

1.

Dette bevis er begrænset til, hvad der er anført i afsnittet om arbejdsområde i den godkendte redegørelse om sikring af vedvarende luftdygtighed som omhandlet i sektion A, subpart G, i bilag I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014.

2.

Dette bevis kræver overholdelse af de procedurer, der er angivet i den redegørelse om sikring af vedvarende luftdygtighed, der er godkendt i henhold til subpart G i bilag I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014.

3.

Dette bevis er gyldigt, så længe den godkendte organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed overholder bestemmelserne i bilag I (del-M) og, hvis det er relevant, i bilag Vb (del-ML) til forordning (EU) nr. 1321/2014.

4.

I tilfælde, hvor organisationen til sikring af vedvarende luftdygtighed udliciterer serviceydelser til en eller flere andre organisationer inden for rammerne af sit eget kvalitetssystem, bevarer dette bevis sin gyldighed under forudsætning af, at denne eller disse andre organisationer opfylder de gældende kontraktlige forpligtelser.

5.

Forudsat at betingelse 1-4 ovenfor er overholdt, er beviset gyldigt indtil den 24. marts 2022, medmindre beviset overdrages, erstattes af et andet, inddrages eller tilbagekaldes.

Hvis denne formular ligeledes anvendes i forbindelse med luftfartsselskaber med licens i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008, føjes nummeret på driftstilladelsen (AOC–nummeret) til referencen, ud over standardnummeret, og betingelse 5 erstattes af supplerende betingelse 6, 7 og 8:

6.

Dette bevis udgør ikke en tilladelse til at udføre operationer med luftfartøjstyper som omhandlet i betingelse 1. Det er AOC, der giver ret til at operere luftfartøjet.

7.

Udløb, inddragelse eller tilbagekaldelse af AOC gør automatisk dette bevis ugyldigt, for så vidt angår de luftfartøjsregistreringer, der er specificeret i AOC, medmindre andet udtrykkelig er anført af den kompetente myndighed.

8.

Forudsat at betingelse 1-4, 6 og 7 ovenfor er overholdt, bevarer beviset sin gyldighed indtil den 24. marts 2022, medmindre beviset overdrages, erstattes af et andet, inddrages eller tilbagekaldes.

Dato for første udstedelse: …

Underskrift: …

Revisionsdato: … Revisionsnr.: …

På den kompetente myndigheds vegne: [MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED (*)]

Side 1 af 2

EASA-formular 14-MG, 6. udgave.

Side 2 af 2

ORGANISATION TIL SIKRING AF VEDVARENDE LUFTDYGTIGHED

GODKENDELSESBETINGELSER

Reference: [MEDLEMSSTATENS KODE (*)].MG.XXXX

(ref. AOC XX.XXXX)

Organisation: [VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE]

Luftfartøjstype/serie/gruppe

Luftdygtighedseftersyn godkendt

Flyvetilladelser er autoriseret

Organisation(er), der arbejder i henhold til kvalitetssystem

 

[JA/NEJ] (***)

[JA/NEJ] (***)

 

 

[JA/NEJ] (***)

[JA/NEJ] (***)

 

 

[JA/NEJ] (***)

[JA/NEJ] (***)

 

 

[JA/NEJ] (***)

[JA/NEJ] (***)

 

Disse godkendelsesbetingelser er begrænset til, hvad der er angivet i afsnittet om arbejdsområdet i den godkendte redegørelse om sikring af den vedvarende luftdygtighed …

Reference for redegørelsen om sikring af vedvarende luftdygtighed: …

Dato for første udstedelse: …

Underskrift: …

Revisionsdato: … Revisionsnr.: …

På den kompetente myndigheds vegne: [MEDLEMSSTATENS KOMPETENTE MYNDIGHED (*)]

EASA-formular 14-MG, 6. udgave.

(*)

eller EASA, hvis EASA er den kompetente myndighed.

(**)

Udgår for ikke-EU-medlemsstater eller EASA.

(***)

Det ikkerelevante overstreges, hvis organisationen ikke er godkendt.
«

BILAG II

I bilag II til forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 145.A.42 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a), nr. i), affattes således:

»i)

Komponenter, der er i tilfredsstillende stand, frigivet på en EASA-formular 1 eller tilsvarende og mærket i overensstemmelse med subpart Q i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, medmindre andet er angivet i punkt 21.A.307 i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, i punkt M.A.502 i bilag I (del-M), i punkt ML.A.502 i bilag III (del-ML) eller i dette bilag (del-145).«

b)

Litra b), nr. iv), affattes således:

»iv)

Komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, må kun monteres, hvis luftfartøjsejeren anser dem for egnet til montering på eget luftfartøj.«

2)

Punkt 145.A.45, litra b), affattes således:

»b)

Relevante vedligeholdelsesdata er de data, der er angivet i punkt M.A.401, litra b), i bilag I (del-M) eller i punkt ML.A.401, litra b), i bilag Vb (del-ML), alt efter hvad der er relevant.«


BILAG III

I bilag Vb til forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt ML.A.401, litra b), affattes således:

»b)

I dette bilag forstås ved »relevante vedligeholdelsesoplysninger«:

1)

alle relevante krav, procedurer, standarder eller oplysninger, der fastsættes eller gives af den kompetente myndighed eller agenturet

2)

ethvert relevant luftdygtighedsdirektiv (AD)

3)

gældende instruktioner om vedvarende luftdygtighed (ICA) og andre vedligeholdelsesinstruktioner, der er udstedt af indehaveren af typecertifikatet og det supplerende typecertifikat og enhver anden organisation, som i overensstemmelse med bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 offentliggør sådanne oplysninger

4)

for komponenter, der er godkendt til installation af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen, de gældende vedligeholdelsesinstruktioner, som er offentliggjort af komponentproducenterne og godkendt af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen

5)

alle relevante oplysninger udstedt i overensstemmelse med punkt 145.A.45, litra d).«

2)

Punkt ML.A.501, litra a), affattes således:

»a)

Medmindre andet er fastsat i subpart F i bilag I (del-M), i bilag II (del-145), i bilag Vd (del-CAO) til nærværende forordning eller i punkt 21.A.307 i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, må en komponent kun monteres, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

i)

den er i en tilfredsstillende stand

ii)

den er blevet behørigt frigivet til tjeneste ved hjælp af en EASA-formular 1 som fastsat i tillæg II til bilag I (del-M) eller et ækvivalent dokument

iii)

den er mærket i overensstemmelse med subpart Q i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

3)

Punkt ML.A.502, litra a), affattes således:

»a)

Komponenter, der er godkendt af ejeren i henhold til punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, kan vedligeholdes af enhver person eller organisation med forbehold af, at ejeren på ny godkender dem på de betingelser, der er fastsat i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i nævnte bilag. Denne vedligeholdelse giver ikke ret til udstedelse af en EASA-formular 1 som fastsat i tillæg II til bilag I (del-M) og er omfattet af kravene i forbindelse med frigivelse af luftfartøjer.«

4)

I punkt ML.A.502 tilføjes følgende som litra c):

»c)

De komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 3)-6), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, kan vedligeholdes af enhver person eller organisation. Uanset litra b) frigives disse vedligeholdte komponenter sammen med en »erklæring om fuldførelse af vedligeholdelsen«, der er udstedt af den person eller organisation, der udførte vedligeholdelsen. »Erklæringen om fuldførelse af vedligeholdelsen« skal som minimum indeholde grundlæggende oplysninger om det udførte vedligeholdelsesarbejde, datoen for fuldførelse af vedligeholdelsen og identifikation af den organisation eller person, der udsteder den. Den skal betragtes som vedligeholdelsesdokumentation og svarer til en EASA-formular 1 for den vedligeholdte komponent.«

5)

Punkt ML.A.802, litra a), affattes således:

»a)

Bortset fra de tilfælde, der er omfattet af punkt ML.A.502, litra c), udstedes et CRS for komponenter, efter at den krævede vedligeholdelse af en luftfartøjskomponent er udført korrekt i henhold til punkt M.A.502.«


BILAG IV

I bilag I til forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende berigtigelser:

1)

Punkt M.A.201, litra h), nr. 3), affattes således:

»3)

den i nr. 2) omhandlede CAMO eller CAO er godkendt i overensstemmelse med bilag II (del-145) eller i overensstemmelse med subpart F i dette bilag (del-M) eller som en CAO med vedligeholdelsesrettigheder, eller vedkommende CAMO eller CAO har indgået en skriftlig kontrakt med organisationer, der er godkendt i overensstemmelse med bilag II (del-145) eller i overensstemmelse med subpart F i dette bilag (del-M) eller bilag Vd (del-CAO) med vedligeholdelsesrettigheder.«

2)

Punkt M.A.801, litra d), affattes således:

»d)

Hvis det drejer sig om frigivelse til tjeneste i henhold til litra b), nr. 1), må certificeringspersonalet ved udførelsen af vedligeholdelsesopgaverne lade sig bistå af en eller flere personer, der arbejder under certificeringspersonalets direkte og løbende kontrol.«

3)

I punkt M.A.901 affattes indledningen i litra e) således:

»e)

For luftfartøjer med en MTOM på 2 730 kg og derunder, som ikke anvendes af luftfartsselskaber med licens i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008, må enhver CAMO eller CAO, som ejeren eller operatøren vælger i overensstemmelse med punkt CAMO.A.125, litra e), i bilag Vc eller punkt M.A.711, litra b), i dette bilag eller punkt CAO.A.095, litra c), i bilag Vd, alt efter hvad der er relevant, og under forudsætning af, at litra j) overholdes:«.

4)

I tillæg III affattes ordlyden vedrørende certificering i EASA-formular 15b således:

»I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 kan nedennævnte organisation, der er godkendt i henhold til sektion A i bilag Vc (del-CAMO) eller sektion A, subpart G, i bilag I (del-M) eller sektion A i bilag Vd (del-CAO) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014

[DEN GODKENDTE ORGANISATIONS NAVN OG ADRESSE]

[GODKENDELSE NR.]

herved bekræfte, at den har foretaget et luftdygtighedseftersyn i henhold til punkt M.A.901 i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af nedenstående luftfartøj:«


BILAG V

I bilag III til forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende berigtigelser:

1)

Punkt 66.A.20, litra b), nr. 1, affattes således:

»1.

det er i overensstemmelse med de gældende krav i bilag I (del-M), bilag II (del-145), bilag Vb (del-ML) og bilag Vd (del-CAO) og«.

2)

I punkt 66.A.25, litra a), affattes første punktum således:

»For andre certifikater end kategori L skal en ansøger til et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat eller en tilføjelse af en kategori eller underkategori til et sådant certifikat ved en prøve påvise at besidde tilstrækkelig viden om de relevante emnemoduler i overensstemmelse med tillæg I til bilag III (del-66).«

3)

Punkt 66.B.120, litra b), nr. 2, affattes således:

»2.

skal den kompetente myndighed underrette både certifikatindehaveren og enhver kendt vedligeholdelsesorganisation, der er godkendt i overensstemmelse med subpart F i bilag I (del-M), bilag II (del-145) eller bilag Vd (del-CAO), der er berørt heraf, herom.«

4)

I sektion B affattes indledningen i subpart E således:

»I denne subpart fastlægges procedurer for godskrivning af prøver som omhandlet i punkt 66.A.25, litra e).«

5)

Punkt 66.B.500, nr. 8, affattes således:

»8.

udstedelse af et certifikat om frigivelse til tjeneste, selv om der ikke er overensstemmelse med denne forordning.«

6)

I tillæg V affattes nr. 2 således:

»2.

Medlemsstatens kompetente myndighed kan alene ændre EASA-formular 19, så den indeholder yderligere informationer, der er nødvendige i tilfælde, hvor nationale krav tillader eller kræver, at luftfartøjsvedligeholdelsescertifikatet, der er udstedt i henhold til bilag III (del-66), skal anvendes ud over kravene i denne forordning.«


BILAG VI

I bilag Vb til forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende berigtigelser:

1)

I punkt ML.A.901 affattes indledningen således:

»Der skal regelmæssigt udføres et luftdygtighedseftersyn af luftfartøjet og dets rapporter om vedvarende luftdygtighed for at sikre gyldigheden af luftfartøjets luftdygtighedsbevis.«

2)

I tillæg IV foretages følgende ændringer:

»Luftdygtighedseftersynsbevis — EASA-formular 15c

BEMÆRK:

Personer og organisationer, der udfører luftdygtighedseftersynet i kombination med den 100 timers/årlige inspektion, må benytte bagsiden af denne formular til at udstede et CRS som omhandlet i punkt ML.A.801, der svarer til den 100 timers/årlige inspektion.

LUFTDYGTIGHEDSEFTERSYNSBEVIS (ARC) (for luftfartøjer, der er i overensstemmelse med del-ML)

ARC-reference: …

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 certificerer:

[DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS NAVN] (**)

herved, at:

☐ … der er foretaget et luftdygtighedseftersyn i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 af nedenstående luftfartøj:

[eller]

☐ … følgende nye luftfartøj:

Luftfartøjsproducent: … Producentens luftfartøjsbetegnelse: …

Luftfartøjets registreringsnr.: … Luftfartøjets serienummer: …

(og) luftfartøjet anses på tidspunktet for eftersynet for at være luftdygtigt.

Udstedelsesdato: … Udløbsdato: …

Skrog, flyvetimer (FH) på datoen for eftersynet (*): …

Underskrift: … Tilladelse nr. (hvis relevant): …

[ELLER]

[DEN GODKENDTE ORGANISATIONS NAVN og ADRESSE samt GODKENDELSENS REFERENCENR.] (**)

[eller]

[CERTIFICERINGSPERSONALETS FULDE NAVN OG DEL-66 CERTIFIKATNR. (ELLER ÆKVIVALENT NATIONALT CERTIFIKAT)] (**)

herved, at der er foretaget et luftdygtighedseftersyn i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 af nedenstående luftfartøj:

Luftfartøjsproducent: … Producentens luftfartøjsbetegnelse: …

Luftfartøjets registreringsnr.: … Luftfartøjets serienummer: …

(og) luftfartøjet anses på tidspunktet for eftersynet for at være luftdygtigt.

Udstedelsesdato: … Udløbsdato: …

Skrog, flyvetimer (FH) på datoen for eftersynet (*): …

Underskrift: … Tilladelse nr. (hvis relevant): …

========================================================================================

Første forlængelse: luftfartøjet opfylder betingelserne i punkt ML.A.901, litra c), i bilag Vb (del-ML)

Udstedelsesdato: … Udløbsdato: …

Skrog, flyvetimer (FH) på udstedelsesdato (*): …

Underskrift: … Tilladelse nr.: …

Virksomhedens navn: … Godkendelsesnummer: …

========================================================================================

Anden forlængelse: luftfartøjet opfylder betingelserne i punkt ML.A.901, litra c), i bilag Vb (del-ML)

Udstedelsesdato: … Udløbsdato: …

Skrog, flyvetimer (FH) på udstedelsesdato (*): …

Underskrift: … Tilladelse nr.: …

Virksomhedens navn: … Godkendelsesnummer: …

(*)

Undtagen for balloner og luftskibe.

(**)

Udstederen af formularen kan tilpasse den til sit behov ved at slette de navne, erklæringer om certificering, henvisninger til det pågældende luftfartøj og udstedelsesoplysninger, der ikke er relevante for vedkommendes anvendelse heraf.

EASA-formular 15c, 4. udgave.«


BILAG VII

I bilag Vd til forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende berigtigelser:

1)

Punkt CAO.A.045, litra a), nr. 2), affattes således:

»2)

det er indehaver af et passende certifikat, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning, eller en flyveuddannelse eller tilsvarende eller erfaring inden for vedvarende luftdygtighed ud over de i nr. 1) omhandlede tidsrum på mindst 2 år for svæveflyvemaskiner og balloner og mindst 4 år for alle andre luftfartøjer.«

2)

I punkt CAO.A.105, litra a), affattes indledningen således:

»a)

For at sætte den kompetente myndighed i stand til at fastslå, om organisationen fortsat overholder bestemmelserne i dette bilag, skal CAO'en underrette den kompetente myndighed om ethvert forslag om gennemførelse af en af følgende ændringer, inden disse gennemføres:«.


Top