EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0699

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/699 af 21. december 2020 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, fremstillingen af dele, der anvendes til vedligeholdelse, og behandlingen af aspekter vedrørende ældre luftfartøjer under certificeringen

C/2020/9326

EUT L 145 af 28.4.2021, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/699/oj

28.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/699

af 21. december 2020

om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, fremstillingen af dele, der anvendes til vedligeholdelse, og behandlingen af aspekter vedrørende ældre luftfartøjer under certificeringen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (2) fastsættes krav vedrørende udarbejdelse og tilgængelighed af instruktioner om vedvarende luftdygtighed, fremstilling af dele og apparatur til installation i civile luftfartøjer, indehavere af konstruktionsgodkendelsers udarbejdelse af de data, procedurer, instruktioner og håndbøger, der er nødvendige for at sikre et civilt luftfartøjs vedvarende luftdygtighed, og godkendelse af ændringer og reparationer i forbindelse med typecertifikater og begrænsede typecertifikater.

(2)

Indehaverne af konstruktionsgodkendelser skal udarbejde instruktioner om vedvarende luftdygtighed som led i certificeringen af materiel eller dele, som, hvis de gennemføres korrekt, bør sikre materiellets eller delens luftdygtighed i hele den tilsigtede levetid. Da de eksisterende regler ikke er tilstrækkelig klare, kan indehavere af typecertifikater have forskellige opfattelser af, hvad der udgør et fyldestgørende sæt instruktioner om vedvarende luftdygtighed, og på hvilket niveau de skal kontrollere oplysningerne i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed.

(3)

Det er derfor nødvendigt at indføre en definition af »instruktioner om vedvarende luftdygtighed« og fastsætte instruktioner om vedvarende luftdygtighed som en del af typecertifikatet, for at styrke indehaveren af konstruktionsgodkendelsens kontrol, herunder af ændringer af instruktionerne om vedvarende luftdygtighed.

(4)

Kravene til opbevaring af dokumentation, håndbøger og instruktioner om vedvarende luftdygtighed er fordelt mellem de forskellige subparter i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, hvilket medfører overlapning mellem tilsvarende krav. Disse krav bør derfor samles i ét enkelt krav for hvert af disse emner.

(5)

En del eller et apparatur er kun egnet til installation i et typecertificeret produkt, når det er i driftssikker stand, og der er udstedt en EASA-formular 1, der certificerer, at delen eller apparaturet blev fremstillet i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata, medmindre det er en standarddel eller opfylder bestemte krav og er installeret i en ELA 1 eller en ELA 2.

(6)

En EASA-formular 1 kan kun udstedes af en produktionsorganisation, der er godkendt efter subpart G i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, eller som påviser, at dele og apparatur er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata, i henhold til procedurerne i subpart F i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. I sidstnævnte tilfælde skal den EASA-formular 1, der er udstedt af produktionsorganisationen, også valideres af den kompetente myndighed. For dele og udstyr, hvis sikkerhedsmæssige indvirkning på driften af luftfartøjer er ubetydelig i tilfælde af manglende overensstemmelse med konstruktionsdataene, bliver flyveoperationerne ikke mere sikre som følge af en høj produktionsstandard som certificeret i en EASA-formular 1, og udstedelsen af en EASA-formular 1 er en unødvendig administrativ byrde.

(7)

Det bør derfor være tilladt at fremstille visse former for dele og apparatur uden at skulle certificere, at de er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata, ved udstedelse af en EASA-formular 1, og desuden bør installation af sådanne former for dele og apparatur i typecertificerede produkter tillades.

(8)

Ethvert luftfartøj kan anses for at være et ældre luftfartøj fra det tidspunkt, hvor det fremstilles. Hvorvidt et luftfartøj anses for at være ældre, afhænger af faktorer såsom alder, antal flyvecykler og antal flyvetimer. Erfaringer fra eftersyn har vist, at der er behov for løbende at ajourføre videngrundlaget om ældre luftfartøjers strukturelle integritet. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1159 (3) blev der indført nye krav for luftfartøjer i drift for at få ajourført videngrundlaget om ældningsfaktorer på grundlag af driftserfaring i realtid og med brug af moderne analyse- og prøvningsværktøjer. Med disse krav bør det sikres, at indehaverne af konstruktionsgodkendelser følger procedurerne, udarbejder data og stiller instruktioner og håndbøger vedrørende eksisterende konstruktioner til rådighed for operatørerne, således at de kan gennemføre dem rettidigt for at forebygge ældningsrelaterede svigt i strukturen.

(9)

Hvis en typecertificeret stor flyvemaskines struktur ændres, og bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1159 er blevet opfyldt, er godkendelsen af sådanne fremtidige ændringer eller reparationer ikke omfattet af disse krav om vedvarende strukturel integritet. Når der ansøges om et nyt typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for store flyvemaskiner, er der endvidere ikke noget krav om at sikre, at programmet for vedvarende strukturel integritet forbliver gyldigt i hele flyvemaskinens operationelle levetid.

(10)

Det er derfor nødvendigt at ændre de eksisterende regler for at opnå samme sikkerhedsniveau i forbindelse med fremtidige ændringer eller reparationer af store flyvemaskiners struktur, der udarbejdes og godkendes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012, og at tilføje et krav om, at enhver ny fremtidig indehaver af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for en stor flyvemaskine skal sikre, at programmet for vedvarende strukturel integritet forbliver gyldigt i hele flyvemaskinens operationelle levetid.

(11)

Endvidere blev der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1383 (4) indført en regel om, at den person eller organisation, der udfører et luftdygtighedseftersyn på luftfartøjer, der er omfattet af kravene i bilag Vb (del-ML) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 (5), også udsteder luftdygtighedseftersynsbeviset (ARC). Punkt 21.A.174 og 21.B.325 i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres for at bringe dem i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 1321/2014.

(12)

Endvidere anvendes termen »vedvarende luftdygtighed« ikke konsekvent i forordning (EU) nr. 748/2012, når der henvises til de data, som er fremlagt af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen. Det er derfor nødvendigt at berigtige punkt 21.A.181, 21.A.211 og 21.A.431B i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012.

(13)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/897 (6) blev punkt 21.A.15, 21.A.93 og 21.A.432C i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 ændret. I punkt 21.A.15, litra b) og d), i punkt 21.A.93, litra b), og i punkt 21.A.432C, litra b), er der en grammatisk fejl i forbindelse med henvisningen til muligheden for at supplere den første ansøgning efterfølgende med certificeringsprogrammet. Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor berigtiges.

(14)

For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning bør medlemsstaterne og berørte interessenter navnlig have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres procedurer til den nye lovgivningsramme, inden denne forordning finder anvendelse.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelser 12/2016 (7) og 07/2019 (8), som er afgivet i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 748/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   En organisation, der er ansvarlig for fremstillingen af materiel, dele og apparatur, skal godtgøre, at den er kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I (del 21). Denne godtgørelse af kvalifikationer kræves ikke for dele eller apparatur, der fremstilles af en organisation, og som i henhold til bestemmelserne i bilag I (del 21) er egnet til installation i et typecertificeret produkt uden at skulle ledsages af et autoriseret frigivelsesbevis (dvs. EASA-formular 1).«

2.

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 berigtiges som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 18. maj 2022 med undtagelse af artikel 2 og punkt 4, punkt 6, punkt 9 og punkt 15 i bilag I, som finder anvendelse fra den 18. maj 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1159 af den 5. august 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 og (EU) 2015/640 for så vidt angår indførelse af nye supplerende luftdygtighedskrav (EUT L 257 af 6.8.2020, s. 14).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1383 af 8. juli 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår sikkerhedsstyringssystemer i organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed og lempelser for luftfartøjer til almenflyvning vedrørende vedligeholdelse og sikring af vedvarende luftdygtighed (EUT L 228 af 4.9.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/897 af 12. marts 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 vedrørende inddragelse af risikobaseret overensstemmelseskontrol i bilag I og gennemførelse af miljøbeskyttelseskrav (EUT L 144 af 3.6.2019, s. 1).

(7)  »Opinion 12/2016: Ageing aircraft structures« (udtalelse om ældre luftfartøjer).

(8)  »Opinion 07/2019: Instructions for continued airworthiness — Installation of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent« (udtalelse om instruktioner om vedvarende luftdygtighed — Installation af dele og apparatur, der frigives uden en EASA-formular 1 eller tilsvarende).


BILAG I

I bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 foretages følgende ændringer:

(1)

Indholdsfortegnelsen affattes således:

»Indholdsfortegnelse

21.1.

Generelt

SEKTION A — TEKNISKE KRAV

SUBPART A — GENERELLE BESTEMMELSER

21.A.1

Anvendelsesområde

21.A.2

Udførelse ved en anden person end ansøgeren til eller indehaveren af et certifikat

21.A.3A

Svigt, mangler og fejl

21.A.3B

Luftdygtighedsdirektiver

21.A.4

Koordinering af konstruktion og produktion

21.A.5

Opbevaring af dokumentation

21.A.6

Håndbøger

21.A.7

Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

SUBPART B — TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.11

Anvendelsesområde

21.A.13

Berettigelse

21.A.14

Påvisning af kompetence

21.A.15

Ansøgning

21.A.19

Ændringer, der kræver et nyt typecertifikat

21.A.20

Påvisning af overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene

21.A.21

Krav til udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

21.A.31

Typekonstruktion

21.A.33

Inspektioner og afprøvninger

21.A.35

Prøveflyvninger

21.A.41

Typecertifikat

21.A.44

Indehaverens forpligtelser

21.A.47

Overførbarhed

21.A.51

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.62

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

21.A.65

Luftfartøjers vedvarende strukturelle integritet

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D — ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.A.90A

Anvendelsesområde

21.A.90B

Standardændringer

21.A.90C

Enkeltstående ændringer i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed

21.A.91

Klassifikation af ændringer af et typecertifikat

21.A.92

Berettigelse

21.A.93

Ansøgning

21.A.95

Krav til godkendelse af en mindre ændring

21.A.97

Krav til godkendelse af en større ændring

21.A.101

Typecertificeringsgrundlag for, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for og miljøbeskyttelseskrav til en større ændring i et typecertifikat

21.A.108

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

21.A.109

Forpligtelser og EPA-mærkning

SUBPART E — SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.A.111

Anvendelsesområde

21.A.112A

Berettigelse

21.A.112B

Påvisning af kompetence

21.A.113

Ansøgning om et supplerende typecertifikat

21.A.115

Krav til godkendelse af større ændringer i form af et supplerende typecertifikat

21.A.116

Overførbarhed

21.A.117

Ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat

21.A.118A

Forpligtelser og EPA-mærkning

21.A.118B

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.120B

Tilgængelighed af data om operationel egnethed

SUBPART F — PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.121

Anvendelsesområde

21.A.122

Berettigelse

21.A.124

Ansøgning

21.A.125A

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.A.125B

Resultater

21.A.125C

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.126

Produktionsinspektionssystem

21.A.127

Afprøvninger: luftfartøjer

21.A.128

Afprøvninger: motorer og propeller

21.A.129

Fabrikantens forpligtelser

21.A.130

Overensstemmelseserklæring

SUBPART G — PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.131

Anvendelsesområde

21.A.133

Berettigelse

21.A.134

Ansøgning

21.A.135

Udstedelse af produktionsorganisationsgodkendelse

21.A.139

Kvalitetssystem

21.A.143

Redegørelse

21.A.145

Godkendelseskrav

21.A.147

Ændringer af den godkendte produktionsorganisation

21.A.148

Ændring af beliggenhed

21.A.149

Overførbarhed

21.A.151

Godkendelsesbetingelser

21.A.153

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.157

Undersøgelser

21.A.158

Resultater

21.A.159

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.163

Rettigheder

21.A.165

Indehaverens forpligtelser

SUBPART H — LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.A.171

Anvendelsesområde

21.A.172

Berettigelse

21.A.173

Klassifikation

21.A.174

Ansøgning

21.A.175

Sprog

21.A.177

Ændring eller modifikation

21.A.179

Overførbarhed og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.180

Inspektioner

21.A.181

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.182

Luftfartøjsidentifikation

SUBPART I — STØJCERTIFIKATER

21.A.201

Anvendelsesområde

21.A.203

Berettigelse

21.A.204

Ansøgning

21.A.207

Ændring eller modifikation

21.A.209

Overførbarhed og genudstedelse inden for medlemsstater

21.A.210

Inspektioner

21.A.211

Varighed og fortsat gyldighed

SUBPART J — KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.A.231

Anvendelsesområde

21.A.233

Berettigelse

21.A.234

Ansøgning

21.A.235

Udstedelse af konstruktionsorganisationsgodkendelse

21.A.239

Konstruktionssikringssystem

21.A.243

Data

21.A.245

Godkendelseskrav

21.A.247

Ændringer i konstruktionssikringssystemet

21.A.249

Overførbarhed

21.A.251

Godkendelsesbetingelser

21.A.253

Ændringer af godkendelsesbetingelserne

21.A.257

Undersøgelser

21.A.258

Resultater

21.A.259

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.263

Rettigheder

21.A.265

Indehaverens forpligtelser

SUBPART K — DELE OG APPARATUR

21.A.301

Anvendelsesområde

21.A.303

Overholdelse af gældende krav

21.A.305

Godkendelse af dele og apparatur

21.A.307

Egnetheden af dele og apparatur til installation

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M — REPARATIONER

21.A.431A

Anvendelsesområde

21.A.431B

Standardreparationer

21.A.432A

Berettigelse

21.A.432B

Påvisning af kompetence

21.A.432C

Ansøgning om en reparationskonstruktionsgodkendelse

21.A.433

Krav til godkendelse af en reparationskonstruktion

21.A.435

Klassifikation og godkendelse af reparationskonstruktioner

21.A.439

Fremstilling af reparationsdele

21.A.441

Reparationsudførelse

21.A.443

Begrænsninger

21.A.445

Ikkereparerede skader

21.A.451

Forpligtelser og EPA-mærkning

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O — ETSO-GODKENDELSER (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.A.601

Anvendelsesområde

21.A.602A

Berettigelse

21.A.602B

Påvisning af kompetence

21.A.603

Ansøgning

21.A.604

ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

21.A.605

Datakrav

21.A.606

Krav til udstedelse af en ETSO-godkendelse

21.A.607

ETSO-godkendelsesbeføjelser

21.A.608

Konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

21.A.609

Forpligtelser, der påhviler indehavere af ETSO-godkendelser

21.A.610

Afvigelsesgodkendelse

21.A.611

Konstruktionsændringer

21.A.615

Inspektion foretaget af agenturet

21.A.619

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.621

Overførbarhed

SUBPART P — FLYVETILLADELSE

21.A.701

Anvendelsesområde

21.A.703

Berettigelse

21.A.705

Kompetent myndighed

21.A.707

Ansøgning om flyvetilladelse

21.A.708

Flyvebetingelser

21.A.709

Ansøgning om godkendelse af flyvebetingelser

21.A.710

Godkendelse af flyvebetingelser

21.A.711

Udstedelse af en flyvetilladelse

21.A.713

Ændringer

21.A.715

Sprog

21.A.719

Overførbarhed

21.A.721

Inspektioner

21.A.723

Varighed og fortsat gyldighed

21.A.725

Fornyelse af flyvetilladelse

21.A.727

Forpligtelser, der påhviler indehaveren af en flyvetilladelse

21.A.729

Opbevaring af dokumentation

SUBPART Q — IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

21.A.801

Identifikation af materiel

21.A.803

Håndtering af identifikationsdata

21.A.804

Identifikation af dele og apparatur

21.A.805

Identifikation af kritiske dele

21.A.807

Identifikation af ETSO-artikler

SEKTION B — PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A — GENERELLE BESTEMMELSER

21.B.5

Anvendelsesområde

21.B.20

Den kompetente myndigheds forpligtelser

21.B.25

Krav til den kompetente myndigheds organisation

21.B.30

Dokumenterede procedurer

21.B.35

Ændringer i organisation og procedurer

21.B.40

Bilæggelse af tvister

21.B.45

Indberetning/koordinering

21.B.55

Opbevaring af dokumentation

21.B.60

Luftdygtighedsdirektiver

SUBPART B — TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.70

Certificeringsspecifikationer

21.B.75

Særlige betingelser

21.B.80

Typecertificeringsgrundlag for et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

21.B.82

Certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et typecertifikat og et begrænset typecertifikat for luftfartøjer

21.B.85

Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsspecifikationer for et type-certifikat eller et begrænset typecertifikat

21.B.100

Inddragelsesniveau

21.B.103

Udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat

(SUBPART C — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D — ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21.B.105

Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for en større ændring i et typecertifikat

21.B.107

Udstedelse af en godkendelse af en ændring i et typecertifikat

SUBPART E — SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21.B.109

Typecertificeringsgrundlag for, miljøbeskyttelseskrav til og certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed for et supplerende typecertifikat

21.B.111

Udstedelse af et supplerende typecertifikat

SUBPART F — PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.120

Undersøgelse

21.B.125

Resultater

21.B.130

Udstedelse af et godkendelsesbrev

21.B.135

Opretholdelse af et godkendelsesbrev

21.B.140

Ændring af et godkendelsesbrev

21.B.145

Begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse af et godkendelsesbrev

21.B.150

Opbevaring af dokumentation

SUBPART G — PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21.B.220

Undersøgelse

21.B.225

Resultater

21.B.230

Udstedelse af certifikat

21.B.235

Løbende tilsyn

21.B.240

Ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.245

Inddragelse og tilbagekaldelse af en produktionsorganisationsgodkendelse

21.B.260

Opbevaring af dokumentation

SUBPART H — LUFTDYGTIGHEDSBEVISER OG BEGRÆNSEDE LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21.B.320

Undersøgelse

21.B.325

Udstedelse af luftdygtighedsbeviser

21.B.326

Luftdygtighedsbevis

21.B.327

Begrænset luftdygtighedsbevis

21.B.330

Inddragelse og tilbagekaldelse af luftdygtighedsbeviser og begrænsede luftdygtighedsbeviser

21.B.345

Opbevaring af dokumentation

SUBPART I — STØJCERTIFIKATER

21.B.420

Undersøgelse

21.B.425

Udstedelse af støjcertifikater

21.B.430

Inddragelse og tilbagekaldelse af støjcertifikater

21.B.445

Opbevaring af dokumentation

SUBPART J — KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

SUBPART K — DELE OG APPARATUR

(SUBPART L — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M — REPARATIONER

21.B.450

Typecertificeringsgrundlag for og miljøbeskyttelses-krav til en godkendelse af større reparationskonstruktioner

21.B.453.

Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

(SUBPART N — FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O — ETSO-GODKENDELSER (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.B.480

Udstedelse af en ETSO-godkendelse

SUBPART P — FLYVETILLADELSE

21.B.520

Undersøgelse

21.B.525

Udstedelse af flyvetilladelser

21.B.530

Tilbagekaldelse af flyvetilladelser

21.B.545

Opbevaring af dokumentation

SUBPART Q — IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

Tillæg

Tillæg I — EASA-formular 1 — Autoriseret frigivelsesbevis

Tillæg II — EASA-formular 15a — Luftdygtighedseftersynsbevis

Tillæg III — EASA-formular 20a — Flyvetilladelse

Tillæg IV — EASA-formular 20b — Flyvetilladelse (udstedt af godkendte organisationer)

Tillæg V — EASA-formular 24 — Begrænset luftdygtighedsbevis

Tillæg VI — EASA-formular 25 — Luftdygtighedsbevis

Tillæg VII — EASA-formular 45 — Støjcertifikat

Tillæg VIII — EASA-formular 52 — Overensstemmelseserklæring for luftfartøj

Tillæg IX — EASA-formular 53 — Certifikat om frigivelse til tjeneste

Tillæg X — EASA-formular 55 — Produktionsorganisationsgodkendelsesbeviser

Tillæg XI — EASA-formular 65 — Godkendelsesbrev for produktion uden produktionsorganisationsgodkendelse

Tillæg XII — Kategorier af prøveflyvninger og dertil knyttede kvalifikationer hos flyvebesætninger, der foretager prøveflyvninger 85.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 21.A.5, 21.A.6 og 21.A.7:

»21.A.5   Opbevaring af dokumentation

Alle relevante konstruktionsoplysninger, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om materiellet eller artiklen afprøvet med henblik på certificering, skal af indehaveren af et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, et supplerende typecertifikat, en godkendelse af konstruktionsændringer eller reparationskonstruktioner eller af en ETSO-godkendelse opbevares tilgængeligt for agenturet og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af materiellets vedvarende luftdygtighed, den fortsatte gyldighed af data om operationel egnethed og overensstemmelse med de gældende miljøbeskyttelseskrav for materiellet eller artiklen.

21.A.6   Håndbøger

Indehaveren af et typecertifikat, et begrænset typecertifikat eller et supplerende typecertifikat skal udarbejde, opbevare og ajourføre originaludgaver af alle håndbøger eller ændringer i de håndbøger, som foreskrives i de for materiellet eller artiklen gældende typecertificeringsgrundlag, certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskrav, og skal efter anmodning stille kopier til rådighed for agenturet.

21.A.7   Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a)

Indehaveren af et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, et supplerende typecertifikat eller af en godkendelse af konstruktionsændringer eller reparationskonstruktioner skal udarbejde eller henvise til instruktioner, der er nødvendige for at sikre, at luftdygtighedsstandarden for luftfartøjstypen og eventuelle tilknyttede dele opretholdes i hele luftfartøjets operationelle levetid, ved påvisningen af overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag som fastsat og meddelt af agenturet i henhold til punkt 21.B.80.

b)

Mindst et fyldestgørende sæt instruktioner om vedvarende luftdygtighed skal fremlægges af indehaveren af:

1.

et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for hver kendt ejer af materiel ved leveringen heraf eller ved udstedelse af det første luftdygtighedsbevis eller begrænsede luftdygtighedsbevis for det berørte luftfartøj, afhængigt af hvilken af disse der forekommer senest

2.

et supplerende typecertifikat eller en godkendelse af konstruktionsændringer for alle kendte brugere af det materiel, der er berørt af ændringen, ved frigivelsen til tjeneste af det ændrede materiel

3.

en reparationskonstruktionsgodkendelse for alle kendte brugere af det materiel, der er berørt af reparationen, ved frigivelsen til tjeneste af det materiel, som reparationskonstruktionen vedrører. Det materiel, den del eller det apparatur, der er blevet repareret, kan frigives til tjeneste, før de tilknyttede instruktioner for vedvarende luftdygtighed er færdiggjort, men kun for en begrænset periode og efter aftale med agenturet.

Indehaverne af konstruktionsgodkendelser skal efter anmodning herefter stille disse instruktioner til rådighed for enhver anden person, som skal overholde disse instruktioner.

c)

Uanset litra b) kan indehaveren af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat udskyde tilgængeliggørelsen af den del af instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, der vedrører arbejdsbeskrivelser med en lang tidshorisont af skemalagt karakter, til efter ibrugtagningen af materiellet eller det ændrede materiel, men indehaveren skal stille disse instruktioner til rådighed, inden anvendelsen af disse data er påkrævet for materiellet eller det ændrede materiel.

d)

Indehavere af konstruktionsgodkendelser, der skal fremlægge instruktioner om vedvarende luftdygtighed i henhold til litra b), skal også stille ændringer af disse instruktioner til rådighed for alle kendte brugere af det materiel, der er berørt af ændringen, og efter anmodning for enhver anden person, som skal overholde disse ændringer. Indehavere af konstruktionsgodkendelser skal efter anmodning dokumentere over for agenturet, at proceduren for tilrådighedsstillelse af ændringer af instruktionerne om vedvarende luftdygtighed er tilstrækkelig i overensstemmelse med dette punkt.«

(3)

Punkt 21.A.41 affattes således:

»21.A.41   Typecertifikat

Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat skal omfatte typekonstruktionen, de operationelle begrænsninger, instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, typecertifikatdataarket for luftdygtighed og emissioner, det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, hvis overholdelse agenturet registrerer, og eventuelle andre betingelser eller begrænsninger, som er foreskrevet for materiellet i de relevante certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav. Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat for luftfartøjer skal derudover omfatte det gældende certificeringsgrundlag for data om operationel egnethed, dataene om operationel egnethed og typecertifikatdataarket for støj. Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat skal omfatte dokumentationen for overholdelse af krav vedrørende CO2-emissioner og typecertifikatdataarket for motoren.«

(4)

Punkt 21.A.44 affattes således:

»21.A.44   Indehaverens forpligtelser

Enhver indehaver af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal

a)

påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i punkt 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 og 21.A.65 og skal med henblik herpå til stadighed opfylde kvalifikationskravene til berettigelse i punkt 21.A.14 og

b)

nærmere angive mærkningen i overensstemmelse med subpart Q.«

Fra den 18. maj 2022 skal kravet om at overholde forpligtelserne i litra a) forstås som en henvisning til punkt 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 og 21.A.65 og til dette formål skal hver indehaver af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til stadighed opfylde kvalifikationskravene til berettigelse i henhold til punkt 21.A.14.

(5)

Punkt 21.A.55, 21.A.57 og 21.A.61 udgår.

(6)

Følgende indsættes som punkt 21.A.65:

»21.A.65   Luftfartøjers vedvarende strukturelle integritet

Indehaveren af et typecertifikat eller begrænset typecertifikat for en stor flyvemaskine skal sikre, at programmet for vedvarende strukturel integritet er relevant i hele flyvemaskinens operationelle levetid under hensyntagen til driftserfaring og løbende aktiviteter.«

(7)

Punkt 21.A.90B, litra a), nr. 2), affattes således:

»2.

der er i overensstemmelse med konstruktionsdata, der er anført i certificeringsspecifikationer, som agenturet har udstedt, og som indeholder acceptable metoder, teknikker og fremgangsmåder, der bruges i forbindelse med gennemførelse og udpegning af standardændringer, herunder de tilknyttede instruktioner om vedvarende luftdygtighed, og«

(8)

Følgende indsættes som punkt 21.A.90C:

»21.A.90C   Enkeltstående ændringer i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed

a)

Enkeltstående ændringer i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed er ændringer, som ikke direkte kan tilskrives en ændring af typekonstruktionen eller reparationskonstruktionen.

b)

Enkeltstående ændringer i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed kan kun foretages af indehaveren af den konstruktionsgodkendelse, for hvilken instruktionerne er fastsat.

c)

Punkt 21.A.91 til og med 21.A.109 gælder ikke for enkeltstående ændringer i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, der:

1.

ikke berører afsnittet om luftdygtighedsbegrænsninger i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed

2.

ikke stiller krav til indehaveren af konstruktionsgodkendelsen om yderligere påvisning af overensstemmelsen med certificeringsgrundlaget.

d)

Enkeltstående ændringer i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, jf. litra c), skal godkendes af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen i henhold til procedurer, der er aftalt med agenturet.«

(9)

I punkt 21.A.101 foretages følgende ændringer:

a)

Litra b), første afsnit, affattes således:

»b)

Med forbehold af litra h) og uanset litra a) kan en tidligere ændring af certificeringsspecifikationerne som omtalt i litra a) og af eventuelle andre certificeringsspecifikationer, som har direkte tilknytning hertil, finde anvendelse i enhver af de følgende situationer, medmindre den tidligere ændring trådte i kraft før den dato, hvor de tilsvarende certificeringsspecifikationer, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, trådte i kraft:«

b)

Som litra h) tilføjes:

»h)

For store flyvemaskiner, der er omfattet af punkt 26.300 i bilag I til forordning (EU) 2015/640 (*1), skal ansøgeren overholde certificeringsspecifikationer, der som minimum sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau som punkt 26.300, 26.320 og 26.330 i bilag I til forordning (EU) 2015/640, undtagen ansøgere om supplerende typecertifikater, som ikke skal tage hensyn til punkt 26.303.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2015/640 af 23. april 2015 om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 (EUT L 106 af 24.4.2015, s. 18).«"

(10)

Punkt 21.A.105 og 21.A.107 udgår.

(11)

Punkt 21.A.109, litra a), affattes således:

»a)

påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i punkt 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7 og 21.A.108, og«

(12)

Punkt 21.A.118A, litra a), nr. 1), affattes således:

»1.

der er fastlagt i punkt 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7 og 21.A.120B«

(13)

Punkt 21.A.119 og 21.A.120A udgår.

(14)

Punkt 21.A.307 affattes således:

»21.A.307   Egnetheden af dele og apparatur til installation

a)

Dele og apparatur er egnet til installation i et typecertificeret produkt, når det er i driftssikker stand, er mærket i overensstemmelse med subpart Q og ledsages af et autoriseret frigivelsesbevis (EASA-formular 1), der certificerer, at genstanden blev fremstillet i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata.

b)

Uanset litra a) og forudsat at betingelserne i litra c) er opfyldt, er følgende dele eller apparatur egnet til installation i et typecertificeret produkt uden udstedelse af en EASA-formular 1:

1)

en standarddel

2)

en del eller et apparatur på et ELA1 eller ELA2, som:

i)

ikke har begrænset levetid, ikke er en del af den primære konstruktion og ikke er en del af styregrejet

ii)

er udpeget til installation i det specifikke luftfartøj

iii)

skal installeres i et luftfartøj, hvis ejer har verificeret, at de gældende betingelser i i) og ii) er opfyldt, og accepteret ansvaret for denne overensstemmelse

3)

en del eller et apparatur, hvor konsekvenserne af en manglende overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata har en ubetydelig indvirkning på materiellets sikkerhed, og hvor delen eller apparaturet er identificeret som sådan af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed. For at vurdere den sikkerhedsmæssige indvirkning af en del eller et apparatur, der ikke opfylder kravene, kan indehaveren af konstruktionsgodkendelsen anføre de specifikke verifikationsaktiviteter, som installatøren af delen eller apparaturet på materiellet skal udføre, i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed

4)

i tilfælde af en standardændring i overensstemmelse med punkt 21.A.90B eller en standardreparation i overensstemmelse med punkt 21.A.431B, en del eller et apparatur, hvor konsekvenserne af en manglende overensstemmelse med konstruktionsdataene har en ubetydelig indvirkning på materiellets sikkerhed, og hvor delen eller apparaturet er identificeret som sådan i certificeringsspecifikationerne for standardændringer og standardreparationer udstedt i overensstemmelse med punkt 21.A.90B, litra a), nr. 2), og punkt 21.A.431B, litra a), nr. 2). For at vurdere den sikkerhedsmæssige indvirkning af en del eller et apparatur, der ikke opfylder kravene, kan de specifikke verifikationsaktiviteter, som den person, der installerer delen eller apparaturet på materiellet, skal udføre, anføres i ovennævnte certificeringsspecifikationer

5)

en del eller et apparatur, der er fritaget fra kravet om luftdygtighedsgodkendelse i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (*2), og

6)

en del eller et apparatur, som indgår i et sammensat element som angivet i litra b), nr. 1)-5).

c)

De dele og det apparatur, der er anført i litra b), er egnet til installation i et typecertificeret produkt uden udstedelse af en EASA-formular 1, forudsat at installatøren er i besiddelse af et dokument, der er udstedt af den person eller organisation, der har produceret delen eller apparaturet, med angivelse af navnet på delen eller apparaturet, komponentnummeret og udstedelsesdatoen, hvori det erklæres, at delen eller apparaturet er i overensstemmelse med konstruktionsdataene.

(*2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 379/2014 af 7. april 2014 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 123 af 24.4.2014, s. 1).«"

(15)

I punkt 21.A.433, litra a), foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 3) affattes således:

»3)

når der ikke er påvist funktioner eller egenskaber, som gør materiellet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering«

b)

Følgende tilføjes som nr. 5):

»5)

når det i forbindelse med en reparation af en flyvemaskine, som er omfattet af punkt 26.302 i bilag I til forordning (EU) 2015/640, er påvist, at reparationens og den berørte strukturs strukturelle integritet mindst er ækvivalent med den strukturelle integritet, der er fastsat for referencestrukturen i punkt 26.302 i bilag I til forordning (EU) 2015/640.«

(16)

Punkt 21.A.447 og 21.A.449 udgår.

(17)

I punkt 21.A.451 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a), nr. 1), i), affattes således:

»i)

der er fastlagt i punkt 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7, 21.A.439, 21.A.441 og 21.A.443«

b)

Litra b), nr. 1) affattes således:

»1)

påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i punkt 21.A.4, 21.A.5 og 21.A.7, og«

(18)

Punkt 21.A.609, litra b), affattes således:

»b)

for hver model af hver artikel, for hvilken der er udstedt en ETSO-godkendelse, udarbejde og ajourføre et løbende register over fyldestgørende tekniske data og dokumentation i overensstemmelse med punkt 21.A.5«

(19)

Punkt 21.A.613 udgår.

(20)

Punkt 21.A.804 affattes således:

»21.A.804 Identifikation af dele og apparatur

a)

Hver del eller hvert apparatur, der er egnet til installation i et typecertificeret produkt, skal mærkes varigt og læseligt med:

1.

et navn, varemærke eller symbol, der identificerer producenten på en måde som angivet i de gældende konstruktionsdata

2.

komponentnummeret, som angivet i de gældende konstruktionsdata, og

3.

bogstaverne »EPA« for dele og apparatur, der er fremstillet i overensstemmelse med godkendte konstruktionsdata, der ikke tilhører indehaveren af typecertifikatet for det pågældende materiel, undtagen for ETSO-artikler og for dele og apparatur, der er omfattet af punkt 21.A.307, litra b).

b)

Uanset litra a), hvis agenturet er indforstået med, at en del eller et apparatur er for lille, eller at det på anden måde er upraktisk at mærke en del eller et apparatur med enhver af de oplysninger, som kræves ifølge litra a), skal det autoriserede frigivelsesbevis, der ledsager delen eller apparaturet eller transportkassen, omfatte de oplysninger, der ikke kunne markeres på selve delen eller apparaturet.«


(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2015/640 af 23. april 2015 om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 (EUT L 106 af 24.4.2015, s. 18).«

(*2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 379/2014 af 7. april 2014 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 123 af 24.4.2014, s. 1).««


BILAG II

Bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 berigtiges som følger:

(1)

Punkt 21.A.15 berigtiges som følger:

a)

Litra b), første afsnit, affattes således:

»b)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal som minimum omfatte foreløbige beskrivende oplysninger om materiellet, den tilsigtede anvendelse af materiellet og den type aktivitet, certificeringen skal dække. Derudover skal den omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram for påvisning af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20, som består af:«

b)

Litra d) affattes således:

»d)

En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til et luftfartøj skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — en supplerende ansøgning om godkendelse af dataene om operationel egnethed.«

(2)

Punkt 21.A.93 berigtiges som følger:

a)

Litra b), første afsnit, affattes således:

»b)

En ansøgning skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram for påvisning af overensstemmelse i henhold til punkt 21.A.20, som består af:«

b)

Litra c), nr. 2), affattes således:

»2)

ansøge om en forlængelse af fristen for den oprindelige ansøgning som anført i litra c), første punktum, og foreslå en ny dato for udstedelsen af godkendelsen. I dette tilfælde skal ansøgeren overholde typecertificeringsgrundlaget, certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og miljøbeskyttelseskravene som fastsat af agenturet i overensstemmelse med punkt 21.A.101 og meddelt i henhold til punkt 21.B.105 for en dato, som vælges af ansøgeren. Datoen må dog ikke ligge mere end fem år før den nye dato som foreslået af ansøgeren for udstedelsen af godkendelsen i tilfælde af en ansøgning om en ændring af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat for en stor flyvemaskine eller et stort rotorluftfartøj. Ved ansøgninger om en ændring af andre typecertifikater eller begrænsede typecertifikater er grænsen tre år.«

(3)

Punkt 21.A.174, litra b), nr. 3, ii), affattes således:

»ii)

en ikkemedlemsstat:

en erklæring fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus ifølge registreringen på overdragelsestidspunktet

en vægt- og balancerapport med en lastningsplan

flyvehåndbogen, hvis en sådan håndbog er påkrævet i henhold til de gældende certificeringsbestemmelser for luftfartøjet

historiske data til at fastslå luftfartøjets produktions-, modifikations- og vedligeholdelsesstandard, herunder alle begrænsninger knyttet til et begrænset luftdygtighedsbevis, som er udstedt i henhold til punkt 21.B.327

en henstilling om udstedelse af et luftdygtighedsbevis eller et begrænset luftdygtighedsbevis og et luftdygtighedseftersynsbevis på baggrund af et luftdygtighedseftersyn i henhold til bilag I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014 (*1) eller et luftdygtighedseftersynsbevis i henhold til bilag Vb (del-ML) til forordning (EU) nr. 1321/2014.

den dato, hvor det første luftdygtighedsbevis blev udstedt, og, hvis normerne i bind III i bilag 16 til Chicagokonventionen finder anvendelse, data om CO2-metriske værdier.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).«"

(4)

Punkt 21.A.181, litra a), nr. 1), affattes således:

»1)

at de gældende krav til typekonstruktion og vedvarende luftdygtighed overholdes, og«

(5)

Punkt 21.A.211, litra a), nr. 1), affattes således:

»1)

at de gældende krav til typekonstruktion, miljøbeskyttelse og vedvarende luftdygtighed er overholdt, og«

(6)

Punkt 21.A.431B, litra a), nr. 2), affattes således:

»2)

der er i overensstemmelse med konstruktionsdata, der er anført i certificeringsspecifikationer, som agenturet har udstedt, og som indeholder acceptable metoder, teknikker og fremgangsmåder, der bruges i forbindelse med gennemførelse og udpegning af standardreparationer, herunder de tilknyttede instruktioner om vedvarende luftdygtighed, og«

(7)

Punkt 21.A.432C, litra b), første afsnit, affattes således:

»b)

En ansøgning om en større reparationskonstruktionsgodkendelse skal omfatte — eller efter den første ansøgning suppleres med — et certificeringsprogram, som består af:«

(8)

Punkt 21.A.711, litra d), affattes således:

»d)

En godkendt organisation må udstede en flyvetilladelse (EASA-formular 20b, se tillæg IV) i henhold til den beføjelse, der er tildelt i henhold til punkt M.A.711 i bilag I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014 eller punkt CAMO.A.125 i bilag Vc (del-CAMO) til forordning (EU) nr. 1321/2014 eller punkt CAO.A.095 i bilag Vd (del-CAO) til forordning (EU) nr. 1321/2014, når de i punkt 21.A.708 i nærværende bilag omhandlede flyvebetingelser er blevet godkendt i henhold til punkt 21.A.710 i nærværende bilag.«

(9)

Punkt 21.B.325, litra c), affattes således:

»c)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal, ud over det relevante luftdygtighedsbevis, jf. litra a) eller b), for luftfartøjer med oprindelse i en ikkemedlemsstat udstede:

1.

for nye eller brugte luftfartøjer, der er omfattet af bilag I (del-M) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014, et indledende luftdygtighedseftersynsbevis (EASA-formular 15a, tillæg II)

2.

for nye luftfartøjer, der er omfattet af bilag Vb (del-ML) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014, et indledende luftdygtighedseftersynsbevis (EASA-formular 15c, tillæg II)

3.

for brugte luftfartøjer, der er omfattet af bilag Vb (del-ML) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014, et indledende luftdygtighedseftersynsbevis (EASA-formular 15c, tillæg II), når den kompetente myndighed har udført luftdygtighedseftersynet.«

(10)

I tillæg II affattes EASA 15c — Luftdygtighedseftersynsbevis således:

»Luftdygtighedseftersynsbevis — EASA-formular 15c

BEMÆRK: personer og organisationer, der udfører luftdygtighedseftersynet i kombination med den 100 timers/årlige inspektion, må benytte bagsiden af denne formular til at udstede et CRS som omhandlet i punkt ML.A.801, der svarer til den 100 timers/årlige inspektion.

LUFTDYGTIGHEDSEFTERSYNSBEVIS (ARC) (for luftfartøjer, der er i overensstemmelse med del-ML)

ARC-reference: ………..

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 certificerer:

[DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS NAVN] (**)

herved, at:

☐…..der er foretaget et luftdygtighedseftersyn i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 af nedenstående luftfartøj:

[eller]

☐.….følgende nye luftfartøj:

Luftfartøjsproducent: ….………………………. Producentens luftfartøjsbetegnelse: ……………...……….

Luftfartøjets registreringsnummer: ………………………… Luftfartøjets serienummer: ……………………….

(og at dette luftfartøj) på tidspunktet for eftersynet anses for at være luftdygtigt.

Udstedelsesdato: ................................................................. Udløbsdato: …………………………………………..

Skrog, flyvetimer (FH) på datoen for eftersynet (*): ………………………………………………………..

Underskrift: ............................................................. Autorisationsnummer (hvis relevant): ………………….

[ELLER]

[DEN GODKENDTE ORGANISATIONS NAVN og ADRESSE samt GODKENDELSENS REFERENCENR.] (**)

[eller]

[CERTIFICERINGSPERSONALETS FULDE NAVN OG DEL-66 CERTIFIKATNR. (ELLER ÆKVIVALENT NATIONALT CERTIFIKAT)] (**)

herved, at der er foretaget et luftdygtighedseftersyn i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014 af nedenstående luftfartøj:

Luftfartøjsproducent: …………………………. Producentens luftfartøjsbetegnelse: ….....…………………

Luftfartøjets registreringsnummer: ………………………… Luftfartøjets serienummer: ……………………….

og at dette luftfartøj på tidspunktet for eftersynet anses for at være luftdygtigt.

Udstedelsesdato: ................................................................ Udløbsdato: ……………...………………..

Skrog, flyvetimer (FH) på datoen for eftersynet (*): …………………………………………………..

Underskrift: ............................................................. Autorisationsnummer (hvis relevant): …………………….

================================================================================

1. forlængelse: Luftfartøjet opfylder betingelserne i punkt ML.A.901, litra c), i bilag Vb (del-ML)

Udstedelsesdato: ................................................................. Udløbsdato: …………………………………………..

Skrog, flyvetimer (FH) på udstedelsesdato (*): ……………………………………………………………………

Underskrift: ..................................................................... Autorisationsnummer: …………………..……

Virksomhedens navn: ........................................................ Godkendelsesnummer: ……………………………...

================================================================================

2. forlængelse: Luftfartøjet opfylder betingelserne i punkt ML.A.901, litra c), i bilag Vb (del-ML)

Udstedelsesdato: ................................................................ Udløbsdato: ……………………………………..

Skrog, flyvetimer (FH) på udstedelsesdato (*): ……………………………………………………………………

Underskrift: ................................................................. Autorisationsnummer: …………………………...

Virksomhedens navn: ........................................................ Godkendelsesnummer: ……………………………...

(*)

Undtagen for balloner og luftskibe.

(**)

Udstederen af formularen kan tilpasse den til sit behov ved at slette de navne, erklæringer om certificering, henvisninger til det pågældende luftfartøj og udstedelsesoplysninger, der ikke er relevante for vedkommendes anvendelse heraf.

EASA-formular 15c, 4. udgave.«


(*1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).««


Top