EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L0647

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/647 af 15. januar 2021 om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af visse bly- og hexavalente chromforbindelser i elektriske og elektroniske tændere til sprængstoffer til civile (professionelle) formål (EØS-relevant tekst)

C/2021/50

OJ L 133, 20.4.2021, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/647/oj

20.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/54


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2021/647

af 15. januar 2021

om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af visse bly- og hexavalente chromforbindelser i elektriske og elektroniske tændere til sprængstoffer til civile (professionelle) formål

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder de farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Visse anvendelser, der er opført i direktivets bilag III, er undtaget fra denne begrænsning.

(2)

De kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i nævnte direktivs bilag I.

(3)

Bly og hexavalent chrom er stoffer, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

(4)

Den 19. januar 2018 modtog Kommissionen en ansøgning i henhold til artikel 5, stk. 3, i direktiv 2011/65/EU om en undtagelse til opførelse i nævnte direktivs bilag III for anvendelsen af bly- og hexavalente chromforbindelser i elektriske og elektroniske tændere til sprængstoffer til civile (professionelle) formål (»den ønskede undtagelse«).

(5)

Vurderingen af ansøgningen omfattede høring af interessenterne i henhold til artikel 5, stk. 7, i direktiv 2011/65/EU. De bemærkninger, der blev modtaget under disse høringer, blev offentliggjort på et særligt websted.

(6)

Visse bly- og hexavalente chromforbindelser anvendes i vigtige bestanddele til elektriske og elektroniske tændere, f.eks. elektriske tændhoveder, primære sprængladninger og pyrotekniske forsinkelsesladninger. Elektriske og elektroniske tændere er blandt de elektriske og elektroniske detonatorer, der primært anvendes ved udvinding af mineraler, til bygge- og nedrivningsaktiviteter samt i komponenter til integrerede redningssystemer.

(7)

I øjeblikket findes der på markedet ingen alternativer til blydiazid, blystyphnat, blydipicramat, orangemønje (blytetroxid) eller blydioxid i elektriske og elektroniske tændere og til bariumchromat i pyrotekniske langtidsforsinkelsesladninger i elektriske og elektroniske tændere, som opfylder alle væsentlige krav med henblik på at sikre, at de pågældende tændere fungerer på en betryggende måde.

(8)

På grund af manglen på alternativer er det ikke videnskabeligt og teknisk muligt i praksis at substituere eller eliminere blydiazid, blystyphnat, blydipicramat, orangemønje (blytetroxid), blydioxid og bariumchromat i visse komponenter til elektriske og elektroniske tændere. Undtagelsen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2) og svækker således ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved den.

(9)

Den ønskede undtagelse bør derfor indrømmes, ved at de anvendelser, der er omfattet heraf, medtages i bilag III til direktiv 2011/65/EU for så vidt angår det elektriske og elektroniske udstyr i kategori 11.

(10)

Den ønskede undtagelse bør indrømmes for en periode på fem år fra den 20. april 2021, jf. artikel 5, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2011/65/EU. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(11)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2021.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU tilføjes følgende som punkt 45:

»45.

Blydiazid, blystyphnat, blydipicramat, orangemønje (blytetroxid), blydioxid i elektriske og elektroniske tændere til sprængstoffer til civile (professionelle) formål og bariumchromat i pyrotekniske langtidsforsinkelsesladninger i elektriske tændere til sprængstoffer til civile (professionelle) formål

Gælder for kategori 11 og udløber den 20. april 2026.«


Top