EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0632

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 af 13. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EØS-relevant tekst)

C/2021/1820

OJ L 132, 19.4.2021, p. 24–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/632/oj

19.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/632

af 13. april 2021

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og Kommissionens beslutning 2007/275/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 47, stk. 2, første afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal visse kategorier af dyr og varer fra tredjelande altid fremvises på et grænsekontrolsted til offentlig kontrol, der skal foretages, inden de indføres til Unionen.

(3)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal Kommissionen opstille lister over dyr og animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, herunder afledte produkter og sammensatte produkter, samt hø og halm, der skal fremvises til offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, ved angivelse af deres respektive koder i den kombinerede nomenklatur (KN-koder), der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2).

(4)

For at lette de kompetente myndigheders offentlige kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til forordning (EU) 2017/625 bør den liste, der fastsættes i nærværende forordning, indeholde en nærmere beskrivelse af de dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter og sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af sådan offentlig kontrol.

(5)

Nærværende forordning erstatter fuldstændig reglerne vedrørende offentlig kontrol ved indførsel til Unionen af dyr og varer som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (3). Nævnte gennemførelsesforordning bør derfor ophæves.

(6)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 (4) fastsættes tilfælde og betingelser for, hvornår visse produkter med lav risiko, herunder sammensatte produkter, kan undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og der fastsættes regler for gennemførelsen af specifik offentlig kontrol af disse produkter. Ved delegeret forordning (EU) 2021/630 udgår bestemmelserne i Kommissionens beslutning 2007/275/EF (5), der undtager sammensatte produkter fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder. Nærværende forordning erstatter de resterende bestemmelser i beslutning 2007/275/EF vedrørende sammensatte produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør beslutning 2007/275/EF derfor ophæves.

(7)

Da delegeret forordning (EU) 2021/630 anvendes fra den 21. april 2021 bør nærværende forordning anvendes fra samme dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der lister over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter og sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625, og deres koder fra den kombinerede nomenklatur angives.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»sammensat produkt«: et sammensat produkt som defineret i artikel 2, nr. 14), i delegeret forordning (EU) 2019/625

2)

»ubehandlede svinebørster«: ubehandlede svinebørster som defineret i nr. 33) i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (6)

3)

»ubehandlede fjer og fjerdele«: ubehandlede fjer og fjerdele som defineret i nr. 30) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011

4)

»ubehandlet hår«: ubehandlet hår som defineret i nr. 32) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011

5)

»mellemprodukt«: mellemprodukt som defineret i nr. 35) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011

6)

»behandlede huder og skind«: behandlede huder og skind som defineret i nr. 28) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011

7)

»ubehandlet uld«: ubehandlet uld som defineret i nr. 31) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011.

Artikel 3

Offentlig kontrol af dyr og varer opført i bilaget

Dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter og sammensatte produkter samt hø og halm opført i bilaget til nærværende forordning er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Ophævelse

1.   Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og beslutning 2007/275/EF ophæves med virkning fra den 21. april 2021.

2.   Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 3.12.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF (se side 17 i denne EUT).

(5)  Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over sammensatte produkter, der er omfattet af kontrol på grænsekontrolsteder (EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).


BILAG

LISTE OVER DYR, ANIMALSKE PRODUKTER, AVLSMATERIALE, ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER, SAMMENSATTE PRODUKTER SAMT HØ OG HALM, DER ER OMFATTET AF OFFENTLIG KONTROL PÅ GRÆNSEKONTROLSTEDER, JF. ARTIKEL 3

Bestemmelser:

1.   Generelle bemærkninger

Der tilføjes generelle bemærkninger til visse kapitler for at præcisere, hvilke dyr eller varer der vil være omfattet af det pågældende kapitel. Endvidere henvises der om fornødent til specifikke krav, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (1).

Listen over sammensatte produkter, som opfylder specifikke betingelser, og som er undtaget fra kontrol ved grænsekontrolsteder, er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 (oprettet på grundlag af artikel 48, litra h), og artikel 77, stk. 1, litra k), i forordning (EU) 2017/625) (2).

2.   Kapitelbestemmelser

Listerne i dette bilag er struktureret i kapitler, der svarer til de relevante kapitler i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3).

Kapitelbestemmelserne er forklaringer, der om nødvendigt er uddraget af bestemmelserne til de enkelte kapitler i KN.

3.   Uddrag af de forklarende bemærkninger og tariferingsudtalelserne i det harmoniserede system

Yderligere oplysninger om de forskellige kapitler er om nødvendigt blevet uddraget af de forklarende bemærkninger og tariferingsudtalelserne i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system.

Tabeller:

4.   Kolonne 1 — KN-kode

I denne kolonne angives KN-koden. KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det internationale harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983 og vedtaget ved Rådets afgørelse 87/369/EØF (4). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for systemet.

Når der anvendes en 4-cifret kode: Medmindre andet er angivet, er alle dyr og varer, der som de første tal har disse 4 cifre, eller som er omfattet af disse 4 cifre, omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. I de fleste af disse tilfælde er de relevante KN-koder i Traces-systemet, der er omhandlet i artikel 133, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, opdelt på seks- eller ottecifret niveau.

Hvis det kun kræves, at visse specifikke dyr og varer henhørende under en fire-, seks- eller ottecifret kode er omfattet af offentlig kontrol, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i KN, er koden markeret med »ex«. I så fald bestemmes de dyr og varer, der er omfattet af denne forordning, på grundlag af KN-kodens anvendelsesområde og den dertil svarende beskrivelse i kolonne 2 og afgrænsningen og forklaringen i kolonne 3.

5.   Kolonne 2 — Beskrivelse

Dyre- og vareskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i KN.

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses beskrivelsen af dyr og varer i kolonne 2 kun for vejledende, idet de dyr og varer, der er omfattet af denne forordning, bestemmes ved de anførte KN-koder.

6.   Kolonne 3 — Afgrænsning og forklaring

I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende dyr eller varer. Yderligere oplysninger om de dyr eller varer, som er dækket af de forskellige kapitler i KN, findes i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (5).

Produkter afledt af animalske biprodukter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (6) og af forordning (EU) nr. 142/2011, er ikke specifikt angivet i EU-retten. Der skal foretages offentlig kontrol af produkter, der er delvist forarbejdet, men stadig er råvarer, som skal forarbejdes yderligere i en godkendt eller registreret virksomhed på bestemmelsesstedet. Officielle inspektører på grænsekontrolstederne skal om nødvendigt vurdere og præcisere, om et afledt produkt er tilstrækkeligt forarbejdet til ikke længere at kræve yderligere offentlig kontrol i henhold til EU-retten.

KAPITEL 1

Levende dyr

Bestemmelser til kapitel 1 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter alle levende dyr, undtagen:

a)

fisk, krebsdyr, bløddyr og hvirvelløse vanddyr henhørende under pos. 0301, 0306, 0307 eller 0308

b)

mikrobekulturer og andre produkter henhørende under pos. 3002, og

c)

dyr henhørende under pos. 9508.«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 0106 omfatter bl.a. følgende tamdyr eller vildtlevende dyr:

A)

Pattedyr

1)

Primater.

2)

Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia).

3)

Andre (f.eks. rensdyr, katte, hunde, løver, tigre, bjørne, elefanter, kameler (herunder dromedarer), zebraer, kaniner, harer, hjorte, antiloper (undtagen af underfamilien Bovinae, gemser, ræve, mink og andre dyr fra pelsdyropdræt).

B)

Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

C)

Fugle

1)

Rovfugle.

2)

Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

3)

Andre (f.eks. agerhøns, fasaner, vagtler, snepper, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, vildænder, vildgæs, drosler, solsorte, lærker, finker, mejser, kolibrier, påfugle, svaner og andre fugle, der ikke henhører under pos. 0105).

D)

Insekter, f.eks. bier (uanset om de transporteres i kasser eller bure eller stader).

E)

Andre, f.eks. frøer.

Denne position omfatter ikke dyr, der indgår i cirkusser, menagerier eller andre lignende omrejsende dyreforestillinger (pos. 9508).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

Alle

0102

Hornkvæg, levende

Alle

0103

Svin, levende

Alle

0104

Får og geder, levende

Alle

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

Alle

0106

Andre dyr, levende

Alle, omfatter alle dyr fra følgende underpositioner:

0106 11 00 (primater)

0106 12 00 Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

0106 13 00 (kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae))

0106 14 (kaniner og harer)

0106 19 00 (andre varer): pattedyr, bortset fra varer henhørende under pos. 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 og 0106 14 ; omfatter hunde og katte

0106 20 00 (krybdyr, herunder slanger og skildpadder)

0106 31 00 (fugle: rovfugle)

0106 32 00 (fugle: papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

0106 33 00 (strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (andre fugle): omfatter fugle, der ikke henhører under pos. 0105 , 0106 31 , 0106 32 og 0106 33 , inkl. duer.

0106 41 00 (bier)

0106 49 00 (andre insekter end bier)

0106 90 00 (andre levende dyr): alle andre levende dyr, ikke andetsteds opført, dog ikke pattedyr, krybdyr, fugle og insekter. Levende frøer henhører under denne position, uanset om de er bestemt til at blive holdt levende i terrarier eller til at blive aflivet til konsum.

KAPITEL 2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Bestemmelser til kapitel 2 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

de i pos. 0201-0208 og 0210 nævnte produkter, når de er uegnede til menneskeføde

b)

tarme, blærer og maver af dyr (pos. 0504) og dyreblod (pos. 0511 eller 3002), eller

c)

animalsk fedt, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 (kapitel 15).

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

0202

Kød af hornkvæg, frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

Omfatter råvarer til fremstilling af gelatine eller kollagen til konsum. Omfatter alt kød og alle spiselige slagtebiprodukter under følgende underpositioner:

0208 10 (af kaniner og harer)

0208 30 00 (af primater)

0208 40 (af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia))

0208 50 00 (af krybdyr, herunder slanger og skildpadder)

0208 60 00 (af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae))

0208 90 (andre varer: af tamduer og af vildt, undtagen kaniner og harer osv.): omfatter vagtelkød og kød af sæler, rensdyr eller andre pattedyrarter. Omfatter frølår under KN-kode 0208 90 70 .

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle, omfatter såvel fedt som forarbejdet fedt som beskrevet i kolonne 2, selv om det kun er egnet til industriel brug (ikke egnet til konsum).

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

Alle, omfatter kød, kødprodukter og andre produkter af animalsk oprindelse.

Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke omfattet af denne kode.

Omfatter forarbejdet animalsk protein og tørrede svineører til konsum. Selv når tørrede svineører anvendes til dyrefoder, præciserer bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2006  (7), at de kan være omfattet af 0210 99 49 . Tørrede slagteribiprodukter og svineører, uegnet til konsum, er dog omfattet af 0511 99 85 .

Knogler til konsum er omfattet af pos. 0506 .

Pølser er omfattet af pos. 1601 .

Ekstrakter og saft af kød er omfattet af pos.1603 .

Fedtegrever er omfattet af pos. 2301 .

KAPITEL 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter både levende fisk til opdræt og avl, levende prydfisk og levende fisk eller levende krebsdyr, der transporteres levende, men importeres til konsum.

Alle varer i dette kapitel er omfattet af offentlig kontrol.

Bestemmelser til kapitel 3 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

pattedyr (pos. 0106)

b)

kød af pattedyr henhørende under pos. 0106 (pos. 0208 eller 0210)

c)

fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kapitel 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos. 2301); eller

d)

kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos. 1604).

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0301

Fisk, levende

Alle, omfatter ørreder, ål, karper og alle andre arter eller alle fisk, der importeres med henblik på opdræt eller avl.

Levende fisk, der importeres til direkte konsum, behandles, hvad offentlig kontrol angår, som om de var produkter.

Omfatter prydfisk henhørende under underposition 0301 11 00 og 0301 19 00 .

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

Alle, omfatter lever, rogn og mælke, fersk eller kølet, under KN-kode 0302 91 00 .

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

Alle, omfatter lever, rogn og mælke, frosset, henhørende under underposition 0303 91 .

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

Alle.

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

Alle, omfatter andre fiskerivarer, f.eks. mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde, fremstillet af fisk, herunder hoveder, haler og maver og andre fiskerivarer.

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

Alle.

Levende krebsdyr, der importeres til direkte konsum, betragtes og behandles, hvad offentlig kontrol angår, som om de var produkter.

Omfatter Artemia salinae (pryd) og deres cyster til brug som selskabsdyr, og alle levende prydkrebsdyr.

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede bløddyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde

Dette omfatter bløddyr, som er kogt og derefter ryges. Andre kogte bløddyr er omfattet af pos. 1605 .

Omfatter levende prydbløddyr.

Levende bløddyr, der importeres til direkte konsum, betragtes og behandles, hvad offentlig kontrol angår, som om de var produkter.

Omfatter alle underpos. fra 0307 11 til 0307 99 , herunder f.eks.:

0307 60 (snegle, undtagen havsnegle): omfatter landsnegle af arterne Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum og arter af Achatinides-familien. Omfatter levende snegle (herunder ferskvandssnegle) til direkte konsum samt sneglekød til konsum. Omfatter blancherede eller forberedte snegle. Yderligt forarbejdede produkter er omfattet af pos. 1605 .

0307 91 00 (andre bløddyr, levende, friske eller kølede, dvs. andre bløddyr end østers, kammuslinger, muslinger (Mytilus spp., Perna spp.), tiarmede blæksprutter, ottearmede blæksprutter, havsnegle, sandmuslinger, hjertemuslinger, arcamuslinger, søøre (Haliotis spp.) og konkylier (Strombus spp.): omfatter kød af havsneglearter, også afskallede.

0307 99 (andre bløddyr, undtagen levende, friske, kølede eller frosne, dvs. andre bløddyr end østers, kammuslinger, muslinger (Mytilus spp., Perna spp.), tiarmede blæksprutter, ottearmede blæksprutter, havsnegle, sandmuslinger, hjertemuslinger, arcamuslinger, søøre (Haliotis spp.) og konkylier (Strombus spp.); omfatter også mel, pulver og pellets heraf; egnet til menneskeføde).

0308

Hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, egnet til menneskeføde

Alle.

KAPITEL 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Bestemmelser til kapitel 4 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Ved »mælk« forstås sødmælk samt helt eller delvis skummet mælk.

2.

For anvendelsen af pos. 0405 gælder:

a)

Som »smør« betragtes naturligt smør, vallesmør, og rekombineret smør (fersk, saltet eller harsk, også i hermetisk lukkede beholdere), fremstillet udelukkende af mælk og med et indhold af mælkefedt på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent, et indhold af fedtfrit mælketørstof på ikke over 2 vægtprocent og et vandindhold på ikke over 16 vægtprocent. Smør indeholder ikke tilsatte emulgeringsmidler, men kan indeholde natriumchlorid, fødevarefarver, neutraliserende salte og kulturer af harmløse mælkesyreproducerende bakterier.

b)

Ved »smørbare mælkefedtprodukter« forstås smørbare emulsioner af typen vand-i-olie med mælkefedt som produktets eneste fedtstof, med et indhold af mælkefedt på 39 vægtprocent eller derover, men under 80 vægtprocent.

3.

Varer fremstillet ved koncentrering af valle og tilsat mælk eller mælkefedt skal tariferes som ost i pos. 0406 under forudsætning af, at følgende tre betingelser er opfyldt:

a)

et mælkefedtindhold i tørstoffet på 5 vægtprocent og derover

b)

et tørstofindhold på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent, og

c)

er formet eller i stand til at blive formet.

4.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

produkter fremstillet af valle, med indhold af laktose på over 95 vægtprocent, udtrykt som vandfri laktose, beregnet på grundlag af tørstofindholdet (pos. 1702)

b)

produkter fremstillet af mælk ved erstatning af en eller flere naturlige bestanddele (fx mælkefedt) med et andet stof (fx vegetabilsk fedtstof) (pos. 1901 eller 2106)

c)

albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet) (pos. 3502) og globuliner (pos. 3504).

…«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 0408 omfatter hele æg uden skal og æggeblommer af alle fugle. Varer under denne position kan være friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede (f.eks. cylindriske »langæg«) frosne eller på anden måde konserverede. Alle disse henhører under positionen, uanset om de indeholder tilsat sukker eller andre sødemidler, og uanset om de er beregnet til konsum eller til industriformål (f.eks. garvning).

Denne position omfatter ikke:

a)

Æggeolie (pos. 1506).

b)

Tilberedt æg, der indeholder krydderier, krydderurter eller andre tilsætningsstoffer (pos. 2106).

c)

Lecithin (pos. 2923).

d)

Separat æggehvide (ægalbumin) (pos. 3502).

Position 0409 omfatter honning, der er fremstillet af bier (Apis mellifera) eller af andre insekter, og som er slynget eller i vokstavlen eller med stykker af vokstavle, forudsat at der hverken er tilsat sukker eller andre stoffer. Honningen kan betegnes med den blomst, den stammer fra, oprindelsessted eller farve.

Pos. 0409 omfatter ikke kunsthonning og blandinger af naturlig honning og kunsthonning (pos. 1702).

Position 0410 omfatter animalske produkter egnet til konsum, der ikke er andetsteds tariferet i den kombinerede nomenklatur. Dette omfatter:

a)

Skildpaddeæg. Der er tale om æg, der er lagt af flod- eller havskildpadder; de kan være friske, tørrede eller på anden måde konserverede.

Skildpaddeolie er ikke omfattet (pos. 1506).

b)

Salanganesreder (»svalereder«). Disse består af et stof, der udskilles af fugle, og som hurtigt størkner ved eksponering for luft.

Reder kan frembydes ubehandlet, eller de kan være renset for at fjerne fjer, dun, støv og andre urenheder for at gøre dem egnede til konsum. De har i almindelighed form af hvidlige strimler eller tråde.

Salanganesreder har et højt proteinindhold og anvendes næsten udelukkende til supper eller andre tilberedte fødevarer.

Position 0410 omfatter ikke dyreblod, uanset om det er spiseligt eller ej, flydende eller tørret (pos. 0511 eller 3002).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle.

Mælk til foderbrug er omfattet af denne position, medens foder, der indeholder mælk, er omfattet af pos. 2309 .

Mælk til terapeutisk eller profylaktisk brug er omfattet af pos. 3001 .

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle.

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Alle, omfatter fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, frosset og syrnet mælk, til konsum.

Konsumis er omfattet af pos. 2105 .

Drikkevarer, der indeholder mælk, der er aromatiseret med kakao eller andre stoffer, er omfattet af pos. 2202 .

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

Alle, omfatter mælk til spædbørn.

Omfatter under KN-kode 0404 10 48 colostrum fra kvæg, i flydende form, affedtet og uden kaseinater, til konsum, og under KN-kode 0404 90 21 spraytørret, fedtreduceret colostrumpulver, med kaseinater, til konsum.

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

Alle.

0406

Ost og ostemasse

Alle.

0407

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

Alle, omfatter rugeæg og specifikt patogenfrie æg (SPF-æg), befrugtede æg til udrugning (0407 11 og 0407 19 ).

Omfatter friske æg (0407 21 til 0407 29 ) og andre æg (0407 90 ), uanset om de er egnede til konsum eller ej.

Omfatter »tusindårsæg«.

Ægalbumin, egnet til konsum eller ej, er omfattet af pos. 3502 .

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle: Denne position omfatter ægprodukter, uanset om de er varmebehandlede eller ej, og produkter, der er uegnede til konsum.

0409 00 00

Naturlig honning

Alle.

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Alle.

Denne position omfatter »gelée royale« og propolis (anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter og kosttilskud) og andet materiale fra dyr bestemt til konsum, undtagen knogler (som er omfattet af pos. 0506 ).

Insekter eller insektæg til konsum er omfattet af denne KN-kode.

KAPITEL 5

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Generelle bemærkninger

Der er fastsat specifikke krav til visse produkter i dette kapitel i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

 

Række 7: svinebørster

 

Række 8: ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin

 

Række 9: behandlede fjer, fjerdele og dun

Bestemmelser til kapitel 5 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

spiselige produkter (undtagen tarme, blærer og maver af dyr, hele eller stykker deraf, samt dyreblod, flydende eller tørret)

b)

huder og skind (herunder pelsskind), bortset fra varer henhørende under pos. 0505, samt afklip og lignende affald af rå huder og skind henhørende under pos. 0511 (kapitel 41 eller 43)

c)

animalske tekstilfibre, bortset fra hestehår og affald deraf (afsnit XI)

d)

tilberedte børstebundter (pos. 9603).

3.

Som »elfenben« betragtes overalt i nomenklaturen stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval og vildsvin, horn af næsehorn samt alle slags dyretænder.

4.

Ved »hestehår« forstås overalt i nomenklaturen hår fra maner og haler på heste og hornkvæg. Pos. 0511 omfatter bl.a. hestehår og affald af hestehår også i lag med eller uden støttematerialer.«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 0505 omfatter

1)

Skind og andre dele af fjerkræ (f.eks. hoved og vinger) med påsiddende fjer eller dun og

2)

fjer og fjerdele (også med klippede kanter) samt dun,

hvis de enten er ubearbejdede eller blot renset, desinficeret eller konserveret, men ikke på anden måde bearbejdet eller monteret.

Position 0505 omfatter også pulver, mel og affald af fjer eller fjerdele.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf

Alle, behandlet og ubehandlet.

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle: omfatter maver, blærer og tarme, der er renset, saltet, tørret eller opvarmet, af kvæg, svin, får, geder eller fjerkræ.

Ex05 05

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

Alle: herunder jagttrofæer af dyr, bortset fra behandlede prydfjer, forarbejdede fjer medført af rejsende til privat brug eller forsendelser af behandlede fjer til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

Artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 142/2011 forbyder import til og transit gennem EU af ubehandlede fjer og fjerdele og dun.

Offentlig kontrol gælder for fjer, uanset deres behandling, jf. kapitel VII, punkt C, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Der er fastsat yderligere specifikke krav til jagttrofæer i kapitel II, afsnit 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Kapitel II, afsnit 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 omfatter fjer, der anvendes til stopning, dun, urensede eller andre fjer.

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og hornkerner

Omfatter ben til tyggeben og ben til fremstilling af gelatine eller kollagen, hvis de er fremstillet af slagtekroppe, der er slagtet med henblik på konsum.

Benmel til konsum er omfattet af pos. 0410 .

Der er fastsat specifikke krav til sådanne produkter, der ikke er bestemt til konsum, i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 6 (jagttrofæer) og i række 11 (ben og benprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) til andre formål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler) og række 12 (tyggeben) i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

Omfatter behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som alene består af ben, horn, hove, kløer, gevirer og tænder.

Der er fastsat specifikke krav til jagttrofæer i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex05080000

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form, pulver og affald deraf

Tomme skaller til fødevarer og brug som råmateriale til glucosamin.

Desuden er skaller, herunder skalblade af blæksprutter, som indeholder blødt væv og kød, jf. artikel 10, litra k), nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009 omfattet.

Ex05100000

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

Ambra og spanske fluer er ikke omfattet.

Kirtler, andre animalske produkter og galde er omfattet af denne position.

Tørrede kirtler og tørrede produkter er omfattet af position 3001 .

Der kan i henhold til kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsættes specifikke krav til animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder og afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (farmaceutiske og andre tekniske produkter).

Ex05 11

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

Alle.

Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoner fra dyr såsom kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien og svin) og animalske biprodukter af kategori 1- og 2-materialer som omhandlet i forordning (EF) nr. 1069/2009, artikel 8 og 9.

Følgende er eksempler på animalske produkter henhørende under underpos. 0511 10 til 0511 99 :

0511 10 00 (tyresæd).

0511 91 (af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr): alle, omfatter fiskeæg til klækning, døde dyr, animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr og af farmaceutiske og andre tekniske produkter. Døde dyr omhandlet i kapitel 3, ikke spiselige eller erklæret uegnet til konsum, f.eks. dafnier, kendt som vandlopper, og andre ostrakoder eller muslingekrebs, tørrede, til foder til akvariefisk; omfatter agn.

Ex05119910 (sener og nerver; afklip og lignende affald af rå huder og skind).

Offentlig kontrol er nødvendig for ubehandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der er overensstemmelse med kapitel V, punkt B.1 eller C.1, bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex05119931 (rå naturlige vaskesvampe af animalsk oprindelse): alle, hvis beregnet til konsum; hvis ikke til konsum, kun bestemt til foder til selskabsdyr. Der er fastsat specifikke krav til ikke-konsum i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 12, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex05119939 (andet end rå naturlige vaskesvampe af animalsk oprindelse): alle, hvis beregnet til konsum; hvis ikke til konsum, kun bestemt til foder til selskabsdyr. Der er fastsat specifikke krav til ikke-konsum i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 12, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex05119985 (andre animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1, uegnede til menneskeføde): Embryoner, æg, sæd og genetisk materiale, der ikke henhører under pos. 0511 10 , og som kommer fra andre arter end kvæg, er omfattet af denne position. Omfatter animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr og andre tekniske produkter.

Omfatter ubehandlet hestehår, andre biavlsprodukter end voks til biavl eller teknisk brug, spermacet til teknisk brug, døde dyr henhørende under kapitel 1, og som ikke er spiselige eller til konsum (f.eks.: hunde, katte, insekter), animalsk materiale, hvis væsentligste karakteristika ikke er forandret, og spiseligt dyreblod, undtagen fra fisk, til konsum.

KAPITEL 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter mycelium i en kompost af steriliseret animalsk husdyrgødning.

Uddrag af de forklarende bemærkninger til KN

»0602 90 10 Mycelium:

Mycelium er betegnelsen på et rigt, sammenfiltret, ofte underjordisk voksende trådvæv af meget tynde tråde (såkaldte hyfer), der trives på overfladen af rådnede animalske eller vegetabilske stoffer, hvorpå det vokser og videreudvikles til de egentlige svampe.

Denne underposition omfatter også varer bestående af endnu ikke udviklet mycelium, der kun kan ses ved hjælp af mikroskop, og som på et næringsstof er nedlagt i steriliserede hestepærer.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex06029010

Mycelium

Kun hvis der er fastsat specifikke regler for forarbejdet husdyrgødning i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Andre vegetabilske produkter, af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet

Bipollen.

Ex12130000

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets

Omfatter kun halm.

Ex12 14 90

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets: undtagen mel og pellets af lucerne.

Omfatter kun hø.

KAPITEL 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

Generelle bemærkninger

Alle animalske fedtstoffer og olier. Der er fastsat specifikke krav til følgende produkter i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

1.

afsmeltet fedt og fiskeolie i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 3

2.

afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale til visse formål uden for foderkæden for opdrættede dyr (f.eks. oliekemiske formål) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 17

3.

fedtderivater i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 18.

Fedtderivater omfatter produkter af animalske fedtstoffer og olier, som har undergået en første bearbejdning, når de i ren tilstand er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Derivater, der er blandet med andre materialer, er omfattet af offentlig kontrol.

Bestemmelser til kapitel 15 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

fedt af svin og fjerkræ, henhørende under pos. 0209

b)

kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie (pos. 1804)

c)

spiselige tilberedninger, som indeholder over 15 vægtprocent af produkter henhørende under pos. 0405 (sædvanligvis kapitel 21)

d)

fedtegrever (pos. 2301) og restprodukter henhørende under pos. 2304-2306

3.

Pos. 1518 omfatter ikke denaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som tariferes i de samme positioner som de tilsvarende udenaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf.

4.

Restprodukter fra behandling af olier og fedtstoffer (fx sæbefod og oliefod) samt stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg henhører under pos. 1522.«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 1516 omfatter animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, der har gennemgået en bestemt kemisk omdannelse af en slags som anført nedenfor, men som ikke er yderligere tilberedt.

Positionen omfatter også fraktioner af animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier, der er behandlet på lignende måde.

Hydrogenering, som sker ved at bringe produkterne i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og tryk i tilknytning til en katalysator (normalt findelt nikkel), hæver fedtstoffers smeltepunkt og giver olier en fastere konsistens ved at omdanne umættede glycerider (f.eks. oliesyre og linolsyre) til mættede glycerider (f.eks. palmitinsyre og stearinsyre) med et højere smeltepunkt.

Position 1518 omfatter ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet.

Denne del omfatter bl.a. anvendt fritureolie indeholdende f.eks. rapsolie, sojabønneolie og en lille mængde animalsk fedt til anvendelse i tilberedning af dyrefoder.

Positionen omfatter også hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hvis modificeringen omfatter flere fedtstoffer eller olier.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

Alle.

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

Alle.

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

Alle.

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Alle, fiskeolie og olie fra fiskevarer og havpattedyr.

Diverse produkter fra fødevareindustrien henhører generelt under pos. 1517 eller kapitel 21.

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

Alle, uldfedt importeret som afsmeltet fedt som anført i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 eller lanolin importeret som mellemprodukt.

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Alle.

Ufraktionerede fedtstoffer eller olier samt første fraktioner deraf fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

1516 10

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Alle: animalske fedtstoffer og olier.

For så vidt angår offentlig kontrol omfatter fedtderivater produkter af animalske fedtstoffer og olier, som har undergået en første bearbejdning, når de i ren tilstand er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex15 17

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex15180091

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516

Kun hvis indeholdende animalske fedtstoffer og olier.

Fedtderivater, der er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Der er fastsat specifikke krav i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 17 (afsmeltet fedt) og række 18 (fedtderivater), i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex15180095

Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

Kun tilberedninger af fedtstoffer og olier, afsmeltede fedtstoffer og derivater hidrørende fra dyr; herunder brugt madolie beregnet til at blive anvendt inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009.

Fedtderivater, der er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex15180099

Andre varer

Kun hvis indeholdende animalsk fedt.

Ex15200000

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

Kun hvis indeholdende animalske produkter.

1521 90 91

Rå bivoks og anden insektvoks

Alle, omfatter voks, der foreligger i naturlige celler, rå bivoks til biavl eller til teknisk brug.

Artikel 25, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 142/2011 forbyder import til og transit gennem EU af bivoks i form af bikage.

Der er fastsat specifikke krav til biprodukter fra biavl i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 10, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet, bortset fra rå varer

Alle, omfatter voks, forarbejdet eller raffineret, også bleget eller farvet, til biavl eller til teknisk brug.

Der er fastsat specifikke krav til biprodukter fra biavl i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 10, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Biprodukter fra biavl, bortset fra bivoks, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til KN-kode 0511 99 85 »Andet«.

Ex15 22 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Kun hvis indeholdende animalske produkter.

Der er fastsat specifikke krav i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 18 (fedtderivater), i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Bestemmelser til kapitel 16 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret på de i kapitel 2 og 3 eller pos. 0504 nævnte måder.

2.

Tilberedte fødevarer henhører under dette kapitel, såfremt de indeholder over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter. Såfremt disse varer indeholder to eller flere af de ovennævnte produkter, tariferes de i den position i kapitel 16, der omfatter den bestanddel eller de bestanddele, som vægtmæssigt udgør den største andel. Disse bestemmelser gælder hverken de under pos. 1902 hørende pastaprodukter med fyld eller varer henhørende under pos. 2103 og 2104.

For tilberedninger med indhold af lever anvendes bestemmelserne i andet punktum ikke til at fastlægge underpositioner inden for pos. 1601 og 1602.

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte fødevarer på basis heraf

Alle, omfatter konserveret kød af forskellige typer.

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

Alle, omfatter konserveret kød af forskellige typer.

1603 00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Alle, omfatter kødekstrakter og kødkoncentrater, proteingel af fisk, kølet eller frosset, og hajbrusk.

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

Alle, kogte, stegte, forkogte eller forstegte tilberedte fødevarer, der indeholder eller er blandet med fisk eller fiskevarer.

Omfatter tilberedt surimi under KN-kode 1604 20 05 .

Omfatter fisk på dåse og dåsekaviar i hermetisk lukkede beholdere og også sushi (forudsat de ikke tariferes i en KN-kode, der er omhandlet i kapitel 19).

Såkaldte fiskespyd (fish skewers) (rå fisk/rejer med grøntsager på træspyd) henhører under KN-kode 1604 19 97 .

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

Alle, herunder helt eller delvis tilberedte snegle, krebsdyr på dåse og andre hvirvelløse vanddyr samt pulveriserede muslinger.

KAPITEL 17

Sukker og sukkervarer

Bestemmelser til kapitel 17 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

sukkervarer med indhold af kakao (pos. 1806)

b)

kemisk rene sukkerarter (bortset fra sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose) og andre varer henhørende under pos. 2940

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex17 02

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Sukker og kunsthonning, hvis blandet med naturlig honning.

Ex17 04

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Bestemmelser til kapitel 18 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke de i pos. 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eller 3004 nævnte tilberedte varer.

2.

Pos. 1806 omfatter sukkervarer med indhold af kakao samt — medmindre andet følger af bestemmelse 1 til dette kapitel — andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao.

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex18 06

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk

Bestemmelser til kapitel 19 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

tilberedte fødevarer (bortset fra pastaprodukter med fyld henhørende under pos. 1902), indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16)

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex19 01

Tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte fødevarer fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Omfatter fødevarer, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (f.eks. pizzaer) indeholdende animalske produkter.

Tilberedte fødevarer er omfattet af kapitel 16 og 21.

Ex19021100

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19022010

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19022030

Pastaprodukter med fyld, også kogte eller på anden måde tilberedte, med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19022091

Kogte pastaprodukter med fyld

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19022099

I andre tilfælde (andre pastaprodukter med fyld, ikke kogt)

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19 02 30

Andre pastaprodukter end pastaprodukter henhørende under pos. 1902 11 , 1902 19 og 1902 20

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19 02 40

Couscous

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19041010

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af majs

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex19049010

Tilberedte fødevarer fremstillet af ris

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

F.eks. sushi (forudsat de ikke tariferes i kapitel 16).

Ex19 05

Wienerbrød

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele

Bestemmelser til kapitel 20 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

b)

tilberedte fødevarer indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16).

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex20 01

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex20 04

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex20 05

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 21

Diverse produkter fra fødevareindustrien

Bestemmelser til kapitel 21 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

e)

tilberedte fødevarer (bortset fra de under pos. 2103 og 2104 beskrevne produkter) indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller andre blandinger af disse produkter (kapitel 16).

3.

Som »homogeniserede sammensatte fødevarer« i pos. 2104 anses tilberedninger af den art, der anvendes som fødevarer egnet til spædbørn og småbørn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager, frugt eller nødder, i pakninger til detailsalg af nettovægt ikke over 250 g. Ved anvendelsen af denne bestemmelse ses bort fra små mængder af bestanddele, der er tilsat blandingen som smagsstof, konserveringsmiddel eller af andre årsager. Tilberedningerne kan ligeledes indeholde små mængder synlige bestanddele.

Supplerende bestemmelser

5.

Andre tilberedte fødevarer i form af afmålte doser, såsom kapsler, tabletter, pastiller og piller, som er beregnet til anvendelse som kosttilskud, tariferes under pos. 2106, medmindre de er andetsteds tariferet.

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex21 01

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex21 03

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex21 04

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte fødevarer

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex21 05 00

Konsumis, også med indhold af kakao

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex21 06 10

Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex21069051

Af laktose

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex21069092

Andre tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent.

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex21069098

Andre tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike

Bestemmelser til kapitel 22 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»…

3.

Ved »ikke-alkoholholdige drikkevarer« i pos. 2202 forstås drikkevarer, hvis alkoholindhold udtrykt i % vol. ikke overstiger 0,5 % vol. Alkoholholdige drikkevarer tariferes efter beskaffenheden i pos. 2203-2206 eller i pos. 2208.

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex22029991

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende mindre end 0,2 % vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex22029995

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende 0,2 % eller mindre end 2 % vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex22029999

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende 2 % eller mere vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Ex22 08 70

Likør

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 23

Rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien; tilberedt dyrefoder

Bestemmelser til kapitel 23 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved forarbejdning af vegetabilske eller animalske produkter i en sådan grad, at de har mistet deres oprindelige karakteristika; positionen omfatter ikke vegetabilske affaldsprodukter samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter.

…«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Grever, det porøse væv, der er tilbage efter afsmeltning af svinefedt eller andet animalsk fedt. De benyttes hovedsagelig til fremstillingen af dyrefoder (f.eks. hundekiks), men de forbliver i pos. 2301, selv om de er egnede til konsum.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

Alle, omfatter forarbejdet animalsk protein, ikke til konsum, kødmel, ikke til konsum, og fedtegrever, også til konsum.

Fjermel er omfattet af pos. 0505 .

Der er fastsat specifikke krav til forarbejdet animalsk protein i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex23 09

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Alle, hvis de indeholder animalske produkter, undtagen underpos. 2309 90 20 og 2309 90 91 .

Omfatter bl.a. hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg (underpos. 2309 10 ), indeholdende animalske produkter og »solubles« af fisk eller havpattedyr (KN-kode 2309 90 10 ). Animalske produkter til foderbrug, herunder melblandinger (f.eks. af horn og hove).

Denne position omfatter flydende mælk, colostrum og produkter indeholdende mejeriprodukter, colostrum eller kulhydrater, ikke til konsum, men til foderbrug.

Omfatter foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben samt melblandinger, blandinger kan omfatte døde insekter.

Der er fastsat specifikke krav til foder til selskabsdyr, herunder tyggepinde og tyggeben, i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 12, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Omfatter ægprodukter, der ikke er beregnet til konsum, og andre forarbejdede animalske produkter, der ikke er beregnet til konsum.

Der er fastsat specifikke krav til ægprodukter i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 9, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Calciumhydrogenortophosphat (dicalciumphosphat)

Udelukkende af animalsk oprindelse.

Der er fastsat specifikke krav til dicalciumphosphat i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex28352600

Andre calciumphosphater

Udelukkende tricalciumphosphat af animalsk oprindelse.

Der er fastsat specifikke krav til tricalciumphosphat i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 7, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 29

Organiske kemikalier

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex29 22 41

Lysin og estere deraf; salte af disse produkter

Udelukkende af animalsk oprindelse.

Ex29 22 42

Glutaminsyre og salte deraf

Udelukkende af animalsk oprindelse.

Ex29 22 43

Anthranilsyre og salte deraf

Udelukkende af animalsk oprindelse.

Ex29 22 49

Andre aminosyrer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, og estere deraf; salte af disse produkter

Udelukkende af animalsk oprindelse.

Ex29252900

Andre iminer og deriativer deraf end klordimeform (ISO); salte af disse produkter

Kreatin af animalsk oprindelse.

Ex29 30

Organiske svovlforbindelser

Aminosyrer af animalsk oprindelse såsom:

Ex29309013 cystein og cystin

Ex29309016 derivater af cystein eller cystin.

Ex29329900

Andre heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er)

Udelukkende af animalsk oprindelse, f.eks. glucosamin, glucosamin-6-fosfat og sulfater deraf

Ex29420000

Andre organiske forbindelser

Udelukkende af animalsk oprindelse.

KAPITEL 30

Farmaceutiske produkter

Generelle bemærkninger

Færdige lægemidler, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EU) nr. 142/2011, er ikke omfattet. Mellemprodukter er omfattet.

Under pos. 3001 (kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede, også pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter, til organo-terapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet) er kun animalske produkter henhørende under underpos. 3001 20 og 3001 90 relevante for offentlig kontrol. Se følgende specifikke krav i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

1.

kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 2, for blodprodukter til fremstilling af tekniske produkter, undtagen fra dyr af hestefamilien, og

2.

kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 3, for blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien, og

3.

kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, for animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder til selskabsdyr, og af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden.

Under pos. 3002 (menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug; antisera, andre blodbestanddele og immunologiske produkter, også modificerede eller fremstillet ved bioteknologiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter) er kun underpos. 3002 12 og 3002 90 relevante for offentlig kontrol. Menneskeblod henhørende under pos. 3002 90 10 og vacciner henhørende under underpos. 3002 20 og 3002 30 behøver ikke at være omfattet af offentlig kontrol.

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter; ikke fra mennesker

Alle, omfatter et produkt, der fungerer som en erstatning for moderlig colostrum og anvendes til fodring af kalve.

Ex30019091

Animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug: heparin og salte deraf

Alle animalske produkter, som er bestemt til videre forarbejdning i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, til fremstilling af afledte produkter som omhandlet i samme forordnings artikel 33, litra a)-f).

3001 90 98

Andre animalske stoffer end heparin og salte deraf tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet.

Alle.

Foruden de i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system vedrørende pos. 3001 nævnte kirtler og andre organer omfatter denne underposition hypofysen, binyrekapslerne og skjoldbruskkirtlen; med undtagelse af de i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1069/2009 omhandlede.

Ex30021200

Antisera og andre blodbestanddele

Udelukkende animalske produkter.

Omfatter ikke færdige lægemidler til den endelige forbruger.

Omfatter ikke antistoffer og DNA.

Under pos. 3002 er der fastsat specifikke krav til animalske biprodukter, som er omfattet af kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og specificeret i følgende rækker:

Række 2: blodprodukter fra andre dyr end dyr af hestefamilien

Række 3: blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien.

3002 90 30

Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug

Alle.

Ex30029050

Kulturer af mikroorganismer

Udelukkende patogener og kulturer af patogener til dyr.

Ex30029090

Andre varer

Udelukkende patogener og kulturer af patogener til dyr.

Ex30069200

Farmaceutiske produkter i form af affald

Udelukkende animalske produkter.

Farmaceutisk affald, farmaceutiske produkter, der er uegnede til deres oprindelige formål.

KAPITEL 31

Gødningsstoffer

Bestemmelser til kapitel 31 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

dyreblod henhørende under pos. 0511

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter

Udelukkende ublandede animalske produkter.

Omfatter guano undtagen mineraliseret guano.

Omfatter husdyrgødning blandet med forarbejdet animalsk protein anvendt som gødning. men ikke blandinger af husdyrgødning og kemikalier anvendt som gødning (se pos. 3105 , som kun omfatter mineralske eller kemiske gødninger).

Der er fastsat specifikke krav til forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex31051000

Varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder

Udelukkende gødning indeholdende animalske produkter.

Der er fastsat specifikke krav til forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch

Bestemmelser til kapitel 32 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»…

3.

Pos. 3203, 3204, 3205 og 3206 omfatter også præparater på basis af farvestoffer (herunder, for så vidt angår pos. 3206, pigmenter henhørende under pos. 2530 eller kapitel 28 samt metalskæl og metalpulver), af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer. Positionerne omfatter dog ikke pigmenter dispergeret i ikke-vandige medier, såfremt dispersionerne foreligger i flydende form eller som pastaer, af den art, der anvendes til fremstilling af maling (pos. 3212), og heller ikke andre præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex32 03

Animalske farvestoffer (herunder farvestofekstrakter, men ikke dyrekul), også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af animalske farvestoffer

Udelukkende farvedispersioner i mælkefedtbase anvendt i fremstilling af fødevarer eller foder.

Ex32 04

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

Udelukkende farvedispersioner i mælkefedtbase anvendt i fremstilling af fødevarer eller foder.

KAPITEL 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex33 02

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

Udelukkende aromaer i mælkefedtbase anvendt i fremstilling af fødevarer eller foder.

KAPITEL 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim

Kasein til konsum, foderbrug eller tekniske formål.

Der er fastsat specifikke krav til mælk, mælkebaserede produkter og colostrum, der ikke er beregnet til konsum, i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 4, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex35 02

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater

Omfatter produkter af æg og mælk, også til konsum og foderbrug.

Der er fastsat specifikke krav til mælk, mælkebaserede produkter og colostrum, der ikke er beregnet til konsum i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 4, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og for ægprodukter, der ikke er beregnet til konsum, i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 9, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501

Omfatter gelatine til konsum, foderbrug og teknisk brug.

Gelatine henhørende under pos. 3913 (hærdet protein) og under 9602 (bearbejdet, uhærdet gelatine samt varer af uhærdet gelatine), f.eks. tomme kapsler, som ikke er beregnet til fødevarer eller foderstoffer, er ikke omfattet af offentlig kontrol).

Der er fastsat specifikke krav til gelatine og hydrolyserede proteiner, der ikke er beregnet til konsum, i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og for fotogelatine i kapitel II, afsnit 11, i bilag XIV til nævnte forordning.

Ex35 04 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

Omfatter kollagen og hydrolyseret protein til konsum, foderbrug og teknisk brug.

Omfatter proteinbaserede kollagenprodukter af huder, skind og sener af dyr, herunder knogler fra dyr, men kun fra svin, fjerkræ og fisk.

Omfatter hydrolyseret protein, der består af polypeptider, peptider eller aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter. De er ikke omfattet af offentlig kontrol, når de anvendes som tilsætningsstoffer i tilberedte fødevarer (pos. 2106 ).

Omfatter alle mælkebiprodukter til konsum, hvis de ikke er omfattet af pos. 0404 .

Der er fastsat specifikke krav til kollagen i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 8, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og til gelatine og hydrolyserede proteiner i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til nævnte forordning.

Ex35071000

Osteløbe og koncentrater deraf

Osteløbe og koncentrater til konsum, udelukkende fra animalske produkter.

Ex35079090

Andre enzymer end osteløbe og koncentrater deraf eller lipoproteinlipase eller aspergillus-alkaline-protease.

Udelukkende af animalsk oprindelse.

KAPITEL 38

Diverse kemiske produkter

Bestemmelser til kapitel 38 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»…

4.

Som »kommunalt affald« forstås overalt i nomenklaturen affald af den art, der indsamles fra private husholdninger, hoteller, restauranter, hospitaler, butikker, kontorer osv., og opfejning fra gader og veje samt affald fra bygge- og nedrivningsarbejder. Kommunalt affald består almindeligvis af mange forskellige materialer såsom plast, gummi, træ, papir, tekstil, glas, metaller, fødevarer, itugåede møbler og andre ødelagte eller kasserede varer.

...«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende under pos. 3002 eller 3006 ; certificerede referencematerialer

Udelukkende fra animalske produkter, undtagen medicinsk udstyr som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 93/42/EØF (8) og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/79/EF (9).

Ex38251000

Kommunalt affald

Udelukkende køkken- og madaffald, som indeholder animalske produkter, hvis dette falder ind under artikel 2, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 1069/2009, undtagen køkken- og madaffald direkte fra internationale transportmidler, som bortskaffes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 12, litra d).

Brugt madolie beregnet til anvendelse inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009, f.eks. til organisk gødning, biogas, biodiesel eller brændstof, kan omfattes af denne KN-kode.

KAPITEL 39

Plast og varer deraf

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Andre naturlige polymerer (undtagen alginsyre samt salte og estere deraf) og modificerede naturlige polymerer (f.eks. hærdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi), ikke andetsteds tariferet, i primære former

Udelukkende animalske produkter, f.eks. chondroitinsulfat, chitosan og hærdet gelatine.

Ex39171010

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast

Udelukkende animalske produkter.

Ex39269097

Andre varer af plast samt varer af andre materialer henhørende under pos. 3901 -3914

Tomme kapsler af hærdet gelatine til konsum eller foderbrug; der er fastsat specifikke krav i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

Generelle bemærkninger

Udelukkende huder og skind af hovdyr, som er omfattet af pos. 4101, 4102 og 4103, er omfattet af offentlig kontrol.

Der er fastsat specifikke krav til huder og skind af hovdyr i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 4 og 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Bestemmelser til kapitel 41 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

afklip og lignende affald af rå huder og skind (pos. 0511)

b)

fugleskind og dele af fugleskind med påsiddende fjer eller dun (pos. 0505 eller 6701), eller

c)

huder og skind med hårbeklædning, rå, garvede eller beredte (kapitel 43). Under kapitel 41 henhører dog rå huder og skind med hårbeklædning af hornkvæg (herunder bøfler), heste og andre dyr af hestefamilien, får og lam (undtagen astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind samt skind af indiske, kinesiske, mongolske og tibetanske lam), geder og gedekid (undtagen skind af yemenitiske, mongolske og tibetanske geder og gedekid), svin (herunder navlesvin), gemser, gazeller, kameler (herunder dromedarer), rensdyr, elsdyr, kronhjorte, rådyr og andre dyr af hjortefamilien samt hunde.

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede

Udelukkende ferske, kølede eller behandlede huder og skind, herunder tørrede, tør- og vådsaltede eller konserverede ved en anden proces end garvning eller en tilsvarende proces.

Indførsel uden begrænsninger kan være muligt for behandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der, navnlig for ex 4101 20 80 og ex 4101 50 90 , er overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Ex41 02

Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 c) til dette kapitel

Udelukkende ferske, kølede eller behandlede huder og skind, herunder tørrede, tør- og vådsaltede eller konserverede ved en anden proces end garvning eller en tilsvarende proces.

Indførsel uden begrænsninger kan være muligt for behandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der, navnlig for ex 4102 21 00 og ex 4102 29 00 , er overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Ex41 03

Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 b) eller c) til dette kapitel

Udelukkende ferske, kølede eller behandlede huder og skind, herunder tørrede, tør- og vådsaltede eller konserverede ved en anden proces end garvning eller en tilsvarende proces.

Indførsel uden begrænsninger kan være muligt for behandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der, navnlig for ex 4103 90 00 , er overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

KAPITEL 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Bestemmelser til kapitel 42 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»…

2.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

steril catgut og lignende sterile suturmaterialer (pos. 3006)

ij)

strenge, trommeskind og andre dele til musikinstrumenter (pos. 9209).

…«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Andre varer af læder eller kunstlæder

Omfatter tyggepinde og tyggeben og materiale til fremstilling af tyggepinde og tyggeben.

Ex42060000

Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener

Omfatter tyggepinde og tyggeben og materiale til fremstilling af tyggepinde og tyggeben.

KAPITEL 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf

Bestemmelser til kapitel 43 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Ved »pelsskind« forstås overalt i nomenklaturen (undtagen i pos. 4301) garvede eller beredte huder og skind med hårbeklædning af dyr af enhver art.

2.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

fugleskind og dele af fugleskind med påsiddende fjer eller dun (pos. 0505 eller 6701)

b)

rå huder og skind med hårbeklædning, henhørende under kapitel 41 (se bestemmelse 1 c) til kapitel 41)

…«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Pos. 4301: Pelsskind betragtes som rå skind og er ikke blot henhørende under denne position, når de er i naturlig tilstand, men også hvis de er rengjorte og beskyttet mod forringelse, f.eks. ved tørring eller saltning (våd eller tør). Pelsen kan også være »plukket« eller »skåret«, dvs. de grove hår er blevet trukket ud eller skåret over, eller skindets overflade kan være skavet eller skrabt (befriet for fedt og kød).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos. 4101 , 4102 eller 4103

Alle, undtagen pelsskind behandlet i overensstemmelse med kapitel VIII i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis kravene i artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 overholdes.

Omfatter følgende underpositioner:

Ex43011000 (af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben): Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex43013000 (af lam: astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller ben Der er fastsat specifikke krav til huder og skind af hovdyr i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex43016000 (af ræve, hele, også uden hoved, hale eller ben): Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex43018000 (andre pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben): bortset fra hovdyr, f.eks. murmeldyr, rovdyr af kattefamilien, sæler og bæverrotter. Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Ex43019000 (hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder): Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår

Generelle bemærkninger

For pos. 5101-5103 er der fastsat specifikke krav til ubehandlet uld og hår i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 8, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Bestemmelser til kapitel 51 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Overalt i nomenklaturen forstås ved:

a)

»uld«: de naturlige fibre fra får og lam

b)

»fine dyrehår«: hår af alpaka, lama, vikunna, kamel (herunder dromedar), yakokse, angoraged, tibetansk ged, kashmirged og lignende geder (men ikke almindelige geder), kanin (herunder angorakanin), hare, bæver, bæverrotte og bisamrotte

c)

»grove dyrehår«: hår af dyr, der ikke er nævnt ovenfor, undtagen børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 0502) og hestehår (pos. 0511).«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Ved »grove dyrehår« forstås i hele nomenklaturen alle andre dyrehår end »fine dyrehår« med undtagelse af uld (pos. 5101), hår fra maner og haler på heste og hornkvæg (tariferet som »hestehår« under pos. 0511), svine- eller vildsvinebørster samt grævlingehår og andre hår til børstenbider (pos. 0502) (jf. bestemmelse 1 c)).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Uld, ikke kartet eller kæmmet

Ubehandlet uld.

Ex51 02

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

Ubehandlet hår, herunder grove dyrehår fra flankerne af hornkvæg eller dyr af hestefamilien.

Ex51 03

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

Ubehandlet uld og hår.

KAPITEL 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Pos. 6701 omfatter:

A)

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dun og dele af fjer, som endnu ikke udgør konfektionerede varer, men dog har været underkastet en anden proces end en simpel rengøring, desinfektion eller præservering (se den forklarende bemærkning til pos. 0505); varer henhørende under denne position kan f.eks. være bleget, farvet, kruset eller krøllet.

B)

Varer af skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, varer af fjer, dun eller dele af fjer, med eller uden fjer eller dun, osv., er uforarbejdede eller blot renset, men omfatter ikke varer fremstillet af fjerskafter eller fjerposer. Positionen omfatter således:

1)

Enkelte fjer, hvis fjerposer er blevet bundet med henblik på anvendelse til hattemageri, og også enkelte sammensatte fjer bestående af forskellige elementer.

2)

Fjer samlet i klynger samt fjer eller dun, der er sammenføjet ved limning eller fastgørelse på tekstilstof eller anden bund.

3)

Besætninger fremstillet af fugle, dele af fugle og fjer eller dun til hatte, boaer, kraver, kapper eller andre beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande.

4)

Vifter fremstillet af pyntefjer, med stel af et hvilket som helst materiale. Vifter med stel af ædle metaller tariferes dog i pos. 7113.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer (bortset fra varer henhørende under pos. 0505 , og forarbejdede fjerposer og fjerskafter)

Udelukkende skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dun og dele af fjer.

Varer af rå eller blot rensede skind, fjer eller dun dele af fjer;

dog ikke forarbejdede prydfjer, forarbejdede fjer medført af rejsende til privat brug eller forsendelser af forarbejdede fjer til privatpersoner til ikke-industrielle formål.

Der er fastsat specifikke krav for fjer i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 9, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Harmoniseret systemtariferingsudtalelse 7101,21/1:

»Østers, der er uegnet til konsum, og som indeholder en eller flere kulturperler, konserveret i saltlage og pakket i hermetisk lukkede metalbeholdere.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex71012100

Ubearbejdede kulturperler

Omfatter østers, der er uegnet til konsum, og som indeholder en eller flere kulturperler, konserveret i saltlage eller på forskellige måder og pakket i hermetisk lukkede metalbeholdere.

Ubearbejdede kulturperler som omhandlet i kapitel IV, afsnit 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, medmindre de er udelukket fra anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009 som omhandlet i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2, litra f).

KAPITEL 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Markedsforlystelser, omrejsende cirkus, omrejsende menagerier og omrejsende teatre henhører under pos. 9508, forudsat at de omfatter alle de væsentlige enheder, der er nødvendige for deres normale drift. Positionen omfatter også dele af hjælpeudstyr, forudsat at de præsenteres sammen med og som komponenter af disse forskellige forlystelser, selv om de, hvis de præsenteres hver for sig (f.eks. telte, dyr, musikinstrumenter, generatorer, motorer, belysningsartikler, sæder og våben og ammunition), ville henhøre under andre positioner i nomenklaturen.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Omrejsende cirkus og omrejsende menagerier

Udelukkende levende dyr.

Ex95089000

Andre varer: markedsforlystelser, omrejsende teatre

Udelukkende levende dyr.

KAPITEL 96

Diverse

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Med henblik på denne position forstås ved »bearbejdet« materialer, som har gennemgået processer, som går ud over de simple forberedelser, der er tilladt i den pågældende position for det pågældende råmateriale (jf. de forklarende bemærkninger til pos. 05.05-05.08). Positionen omfatter derfor stykker af elfenben, stænger osv., der er tilskåret i form (herunder kvadratiske eller rektangulære) eller poleret eller på anden måde bearbejdet ved formaling, boring, fræsning, drejning osv. Dele, der kan identificeres som dele af varer, henhører dog ikke under denne position, hvis de pågældende dele henhører under en anden position i nomenklaturen. Således henhører klavertangentbelægninger og plader til indsætning i skydevåbens kolber/skæfter under henholdsvis pos. 92.09 og 93.05. Bearbejdede materialer, som ikke kan identificeres som dele af varer, tariferes dog under denne position (f.eks. simple skiver, plader eller strimler til indlægning mv. eller til efterfølgende brug ved fremstilling af klavertangenter).

Pos. 9602 omfatter også blade af uhærdet gelatine, tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær. Blade tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet, henhører under pos. 35.03 eller kapitel 49 (f.eks. postkort) (se den forklarende bemærkning til pos. 35.03). Varer af uhærdet gelatine omfatter f.eks.:

i)

Små skiver til påklæbning af spidser på billardkøer.

ii)

Kapsler til farmaceutiske produkter og til brændstof til mekaniske lightere.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Bearbejdet, uhærdet gelatine (undtagen gelatine henhørende under pos. 3503 ) samt varer af uhærdet gelatine

Tomme kapsler af hærdet gelatine til konsum eller foderbrug; der er fastsat specifikke krav for foderbrug i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 97

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»A)

Positionen omfatter zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger og samlerobjekter, f.eks.:

1)

Døde dyr af enhver art, konserveret tørret eller i væske; udstoppede dyr til samlinger.

2)

Pustede æg; insekter i kasser, rammer osv. (bortset fra monterede varer, der udgør bijouterivarer eller nips); tomme skaller, undtagen af en art egnet til industriel anvendelse.

3)

Frø eller planter, tørrede eller konserverede i væske; herbarier.

4)

Prøver af mineraler (ikke ædelsten eller halvædelsten henhørende under kapitel 71); prøver af forsteninger.

5)

Osteologiske prøver (skeletter, kranier, knogler).

6)

Anatomiske og patologiske prøver.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter

Udelukkende animalske produkter.

Omfatter ikke jagttrofæer og andre præparater af dyr, uanset art, der har gennemgået en fuldstændig konservering, så de kan opbevares ved omgivelsestemperatur.

Omfatter ikke jagttrofæer og andre præparater af andre arter end hovdyr og fugle (heller ikke behandlede).

Der er fastsat specifikke krav for jagttrofæer i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 99

Særlige KN-koder

Statistiske koder for visse særlige varebevægelser

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter varer med oprindelse i tredjelande og leveret til skibe og luftfartøjer inden for Den Europæiske Union under toldforsendelsesproceduren (T1).

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Varer henhørende under kapitel 1-24 i KN, der leveres til skibe og luftfartøjer

Produkter af animalsk oprindelse bestemt til forsyning af skibe, jf. artikel 21 og 29 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 (10).

Ex 9930 99 00

Varer, der er tariferet andetsteds, leveret til skibe og luftfartøjer

Produkter af animalsk oprindelse bestemt til forsyning af skibe, jf. artikel 21 og 29 i delegeret forordning (EU) 2019/2124.


(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af X.X.2021, s. 17).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 om indgåelse af den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil (EFT L 198 af 20.7.1987, s. 1).

(5)  Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (EUT C 119 af 29.3.2019, s. 1) med senere ændringer.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2006 af 21. juli 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 3).

(8)  Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 73).


Top