EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0626

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/626 af 14. april 2021 om oprettelse af InvestEU-portalen og fastsættelse af dens tekniske specifikationer

C/2021/2635

OJ L 131, 16.4.2021, p. 183–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/626/oj

16.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 131/183


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/626

af 14. april 2021

om oprettelse af InvestEU-portalen og fastsættelse af dens tekniske specifikationer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning (EU) 2015/1017 (1), særlig artikel 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

InvestEU-portalen bør fremkalde og fremskynde udviklingen og realiseringen af investeringsprojekter i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2021/523 kan kun projekter, der er forenelige med EU's lovgivning og politikker, optages på InvestEU-portalen. Der bør fastsættes kriterier for optagelse for at sikre, at dette krav er overholdt.

(3)

For at sikre en gennemsigtig forvaltning af InvestEU-portalen bør de tekniske specifikationer herfor fastsættes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

InvestEU-portalen oprettes. Den skal overholde de tekniske specifikationer i bilaget.

Artikel 2

For at projekter kan medtages på InvestEU-portalen, skal følgende udvælgelseskriterier være opfyldt:

a)

projektet (eller programmet bestående af mindre projekter) skal kræve mindst 500 000 EUR i nødvendige investeringer

b)

projektet skal høre ind under et af de områder, der kan støttes med finansierings- og investeringstransaktioner, jf. bilag II til forordning (EU) 2021/523

c)

promotoren må ikke være udelukket fra kontrakter, der finansieres over Unionens budget, eller være straffet for alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af et erhverv, kriminelle handlinger eller for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (2)

d)

projektet må ikke udgøre en ikke-omfattet aktivitet, jf. punkt B i bilag V til forordning (EU) 2021/523

e)

projektet skal gennemføres i Unionen eller i et oversøisk land eller territorium med relation til en medlemsstat, jf. bilag II til TEUF

f)

projektet må ikke indebære omdømmemæssige risici for Kommissionen

g)

gennemførelsen af projektet skal være iværksat eller forventes at blive iværksat inden for tre år fra datoen for indsendelse af ansøgningen til InvestEU-portalen

h)

projektet skal være tydeligt beskrevet i projektansøgningen som et investeringsprojekt, og de deri angivne oplysninger skal være nøjagtige og omfatte det finansieringsbeløb, som er nødvendigt for at gennemføre projektet, og

i)

projektet skal være foreneligt med Unionens lovgivning og politikker.

Artikel 3

Der opkræves ikke administrationsgebyr for optagelse af et projekt på InvestEU-portalen.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 107 af 26.3.2021, s. 30.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).


BILAG

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR INVESTEU-PORTALEN

1.   Generel beskrivelse

InvestEU-portalen er en lettilgængelig og brugervenlig projektdatabase, som indeholder relevante oplysninger om de enkelte projekter, og den skal således fungere som en kanal for projektpromotorer til at synliggøre projekter, som de søger finansiering til, over for investorer, herunder donorer og filantroper. Kun registrerede brugere kan få adgang til detaljerede projektoplysninger.

Offentliggørelsen af et projekt på InvestEU-portalen er ikke ensbetydende med, at Kommissionen har godkendt det. Optagelsen af projekter på InvestEU-portalen berører ikke beslutningerne om, hvilke endelige projekter der udvælges til at modtage støtte i henhold til forordning (EU) 2021/523 eller i henhold til ethvert andet EU-instrument, eller beslutningerne om offentlig finansiering.

InvestEU-portalen består af følgende komponenter:

(1)

en offentlig portal: Den del af InvestEU-programmets websted, som indeholder offentligt tilgængelige oplysninger, herunder:

en projektoversigt (interaktiv for registrerede brugere) og

en fortegnelse over projekter fordelt på lande, sektorer og andre relevante kriterier (der kan læses som et kort)

(2)

en onlineplatform for registrerede brugere (»front office«): Den del af InvestEU-managementinformationssystemet, som giver mulighed for at registrere brugere (herunder projektpromotorer og investorer) og indeholder detaljerede oplysninger, bl.a.:

en database med detaljerede præsentationer af projekter (struktureret oversigt med oplysninger om de enkelte projekter), som kun er tilgængelig for registrerede brugere, og

særlige områder for projektpromotorer og investorer, hvor de kan indgive projekter online til offentliggørelse på InvestEU-portalen og gennemse offentliggjorte projekter

(3)

en intern platform (»back office«): Den del af EUInvest-managementinformationssystemet, som benyttes af Kommissionens tjenestegrene til screenings- og forvaltningsformål.

2.   Forvaltning af InvestEU-portalen

InvestEU-portalen forvaltes af Kommissionen. Portalens indhold skabes af projektpromotorer, dvs. af private og offentlige juridiske enheder. Portalen kan understøttes med målrettede arrangementer.

Projektpromotorer og andre registrerede brugere på InvestEU-portalens websted skal acceptere de gældende vilkår og betingelser. Disse skal sikre kvaliteten af projektpromotorernes offentliggjorte oplysninger og gøre det klart, at Kommissionen ikke kan garantere nøjagtigheden af de oplysninger, der offentliggøres, og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle krav baseret på offentliggørelsen af projektet.

En ansvarsfraskrivelse skal advare webstedets brugere om, at Kommissionen ikke kan garantere nøjagtigheden af de oplysninger, der offentliggøres, og at potentielle investorer skal foretage deres egen sædvanlige due diligence, bl.a. i forbindelse med de finansielle aspekter og alle andre aspekter, der måtte være relevante for deres beslutning om at investere i et projekt.

Der etableres en oversigt over offentlige rådgivningstjenester på nationalt plan. Kommissionen videreformidler projekter, der opfylder betingelserne i artikel 2, til de relevante InvestEU-gennemførelsespartnere. Kommissionen videreformidler ligeledes sådanne projekter til InvestEU-rådgivningsplatformen, hvis det er relevant, og hvis der findes et rådgivningsinitiativ.

3.   Screening af projekter

Kommissionens tjenestegrene foretager en screening af projekter på grundlag af udvælgelseskriterierne i artikel 2. Visse tekniske aspekter af valideringsprocessen, såsom kontrol af projektpromotorernes identitet, kan udliciteres til en tredjepart. Medlemsstaterne opfordres til at udpege et eller flere kontaktpunkter med henblik på screening af projekter, som har faktiske og direkte sikkerhedsmæssige konsekvenser, navnlig inden for rum- og forsvarssektoren og cybersikkerhed. Systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse (EDES) konsulteres, hvor det er nødvendigt.

Hvis oplysningerne fra projektpromotorerne er unøjagtige, eller hvis projektet ikke opfylder kravene i artikel 2, afvises offentliggørelsen heraf.

Oplysningerne om et projekt fjernes fra InvestEU-portalen, hvis de ikke er blevet opdateret af projektpromotoren i tre år.


Top