EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0608

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/608 af 14. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 (EØS-relevant tekst)

C/2021/2443

OJ L 129, 15.4.2021, p. 119–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/608/oj

15.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/119


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/608

af 14. april 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 47, stk. 2, første afsnit, litra b), artikel 54, stk. 4, første afsnit, litra a) og b), og artikel 90, stk. 1, litra a), b), og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 (3) er der fastsat regler vedrørende midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande, som er opført i bilag I til samme gennemførelsesforordning, og særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande på grund af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering, som opført i bilag II til samme gennemførelsesforordning.

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er der fastsat krav vedrørende det officielle standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning, og regler for udstedelse af et sådant certifikat, både på papir og i elektronisk form. I overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (4) er Traces den komponent i informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der gør det muligt at gennemføre hele processen med at generere certifikater elektronisk og dermed forhindre svigagtig eller vildledende praksis i relation til de officielle certifikater. I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsættes derfor et officielt standardcertifikat, der er foreneligt med Traces.

(3)

Certificeringskravene i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 (5) for officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (6) ophæver og erstatter gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 fra den 21. april 2021, samtidig med at kravene til officielle standardcertifikater i nævnte gennemførelsesforordning ændres og præciseres.

(4)

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 skelnes der navnlig mellem officielle certifikater udstedt på papir og elektroniske officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med kravene i artikel 39, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, og officielle certifikater, der er udstedt på papir og udfyldt i, samt udskrevet fra, Traces. Desuden fastsættes der i nævnte gennemførelsesforordning sprogkrav til officielle certifikater til brug ved indførsel til Unionen for at lette den offentlige kontrol på EU-grænsekontrolstederne. For at tilpasse de officielle certifikater for forskellige varekategorier og sikre overensstemmelse med de nye certifikatkrav i de officielle certifikater for indførsel til Unionen, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, bør artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 ændres.

(5)

I henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 skal listerne i bilag I og II til samme gennemførelsesforordning revideres med regelmæssige mellemrum på ikke over seks måneder for at tage hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse af EU-lovgivningen.

(6)

Forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (»RASFF«), som blev etableret ved forordning (EF) nr. 178/2002, og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer viser, at listerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør ændres.

(7)

På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med Salmonella, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i 2019 i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og i første halvår af 2020, og på grund af det store antal meddelelser i RASFF i denne periode, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sort peber (Piper nigrum) fra Brasilien øges fra 20 % til 50 %.

(8)

På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med pesticidrester, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Thailand øges fra 10 % til 20 %.

(9)

På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med aflatoksiner, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020, og på grund af det store antal meddelelser i RASFF i første halvår af 2020, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af jordnødder fra Indien øges fra 10 % til 50 %.

(10)

Søde peberfrugter (Capsicum annuum) fra Tyrkiet er allerede opført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med pesticidrester. For sendinger af peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde) fra Tyrkiet viser data fra meddelelser modtaget via RASFF i første halvår af 2020, at der er opstået nye risici for menneskers sundhed som følge af mulig forurening med pesticidrester, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Den eksisterende række med oplysninger om søde peberfrugter (Capsicum annuum) fra Tyrkiet bør derfor ændres, så den omfatter alle peberfrugter af Capsicum-arter.

(11)

For gojibær fra Kina, der er opført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med pesticidrester, og for tørrede druer fra Tyrkiet, der er opført i nævnte bilag på grund af risikoen for forurening med ochratoksin A, viser de tilgængelige oplysninger for andet halvår af 2019 og første halvår af 2020 en generelt tilfredsstillende grad af overensstemmelse med de relevante krav i EU-lovgivningen. Da der således ikke længere er grundlag for en mere intensiv offentlig kontrol af disse varer, bør rækkerne vedrørende disse varer i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 udgå.

(12)

For jordnødder fra Brasilien, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med aflatoksiner, faldt frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, der er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne, i andet halvår af 2019 og var fortsat lav i første halvår af 2020. Derfor bør rækken vedrørende jordnødder fra Brasilien udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 10 %.

(13)

For jordnødder fra Kina, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med aflatoksiner, faldt frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, der er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne, i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020. Derfor bør rækken vedrørende jordnødder fra Kina udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 10 %. På grund af omfanget af handelen med denne vare er denne hyppighed tilstrækkelig til at sikre et passende overvågningsniveau.

(14)

For hasselnødder fra Tyrkiet, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med aflatoksiner, faldt frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen, der er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne, i andet halvår af 2019 og i første halvår af 2020. Derfor bør rækken vedrørende hasselnødder fra Tyrkiet udgå af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 5 %. På grund af omfanget af handelen med denne vare er denne hyppighed tilstrækkelig til at sikre et passende overvågningsniveau.

(15)

Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (Piper betle) med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh, er opført i bilag IIa til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med salmonella. Import til Unionen af disse produkter har derfor været forbudt siden juni 2014. Bangladesh afgav skriftlige garantier ved at forelægge en ny handlingsplan den 27. juli 2020 med foranstaltninger, der omfattede alle trin i produktionskæden, og som Kommissionen vurderede var tilfredsstillende. På baggrund af denne vurdering bør rækken vedrørende fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (Piper betle) med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh, udgå af bilag IIa til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 og opføres i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol bør fastsættes til 50 %.

(16)

For at sikre en effektiv beskyttelse mod potentielle sundhedsrisici som følge af mikrobiologisk eller kemisk kontaminering af sesamfrø bør KN-koden for ristede sesamfrø indsættes i kolonnen for »KN-kode« i rækkerne vedrørende »Sesamfrø (Fødevarer)« i tabellerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

(17)

I del II i det officielle standardcertifikat i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 fastsættes, hvilke sundhedsoplysninger der skal indgives af den certifikatudstedende embedsmand ved udfyldelse af certifikatet. Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at sundhedsoplysningerne for fødevarer eller foder af ikke-animalsk oprindelse kan indeholde mere end én certificering, hvis en sådan certificering er obligatorisk i henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 sammenholdt med bilag II til samme gennemførelsesforordning.

(18)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres. For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I, II, IIa og IV til nævnte gennemførelsesforordning erstattes i deres helhed.

(19)

Da gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 anvendes fra den 21. april 2021, bør artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning også finde anvendelse fra denne dato.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Officielt certifikat

1.   Hver sending af fødevarer og foder, der er opført i bilag II, skal ledsages af et officielt certifikat i overensstemmelse med modellen i bilag IV (i det følgende benævnt »officielt certifikat«).

2.   Det officielle certifikat skal opfylde følgende krav:

a)

Det officielle certifikat skal udstedes af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller i det tredjeland, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet.

b)

Det officielle certifikat skal være forsynet med identifikationskoden for den sending, det vedrører, som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

c)

Det officielle certifikat skal være forsynet med den certifikatudstedende embedsmands underskrift og det officielle stempel.

d)

Hvis det officielle certifikat indeholder flere forskellige eller alternative erklæringer, skal de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af den certifikatudstedende embedsmand eller helt slettes fra certifikatet.

e)

Det officielle certifikat skal bestå af et af følgende:

i)

et enkelt ark papir

ii)

flere ark papir, hvor alle ark er udelelige og udgør et samlet hele

iii)

en sekvens af sider, der hver især er nummereret, så det fremgår, at der er tale om en bestemt side i en afgrænset sekvens.

f)

Hvis det officielle certifikat består af en sekvens af sider, jf. nærværende stykkes litra e), nr. iii), skal hver side være forsynet med den i artikel 89, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede unikke kode, den certifikatudstedende embedsmands underskrift og det officielle stempel.

g)

Det officielle certifikat skal forelægges for den kompetente myndighed på EU-indgangsgrænsekontrolstedet, hvor sendingen underkastes offentlig kontrol.

h)

Det officielle certifikat skal udstedes, før den sending, som det vedrører, forlader de kompetente myndigheders kontrol i det tredjeland, der udsteder certifikatet.

i)

Det officielle certifikat skal udfærdiges på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor EU-indgangsgrænsekontrolstedet befinder sig.

j)

Det officielle certifikat er gyldigt i højst fire måneder fra udstedelsesdatoen, men under ingen omstændigheder længere end seks måneder fra datoen for resultaterne af laboratorieanalyserne som omhandlet i artikel 10, stk. 1.

3.   Uanset stk. 2, litra i), kan en medlemsstat indvillige i, at officielle certifikater udfærdiges på et andet af Unionens officielle sprog, om nødvendigt vedlagt en bekræftet oversættelse.

4.   Farven på underskriften og stempler, dog ikke prægestempler og vandmærker, som er omhandlet i stk. 2, litra c), skal afvige fra påtrykkets farve.

5.   Stk. 2, litra c) -g), og stk. 4 finder ikke anvendelse på elektroniske officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med kravene i artikel 39, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (*1).

6.   Stk. 2, litra d), e) og f), finder ikke anvendelse på officielle certifikater, der er udstedt på papir og udfyldt i, samt udskrevet fra, Traces.

7.   Kompetente myndigheder kan kun udstede et officielt erstatningscertifikat i overensstemmelse med reglerne, der er fastsat i artikel 6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (*2).

8.   Det officielle certifikat skal udfyldes på baggrund af bemærkningerne i bilag IV.

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37)."

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).«"

2)

Bilag I, II, IIa og IV erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1, anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 (EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 af 8. april 2019 om officielle standardcertifikater for visse dyr og varer og om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse standardcertifikater (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 101).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).


BILAG I

Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol på grænsekontrolsteder og kontrolsteder

Række

Fødevarer og foder

(påtænkt anvendelse)

KN-kode  (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol (%)

1

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

2

Sort peber (Piper nigrum)

(Fødevarer — ikke knuste eller formalede)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

4

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Kina (CN)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

5

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — knuste eller formalede)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester  (3)  (7)

20

7

Auberginer (Solanum melongena)

Fødevarer — friske eller kølede)

0709 30 00

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (3)

20

8

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester  (3)  (8)

50

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

10

Meterbønner

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

20

9

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester  (3)  (9)

20

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

10

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Etiopien (ET)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

11

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

50

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

12

Palmeolie

(Fødevarer)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudanfarvestoffer  (10)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

13

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

(Fødevarer — friske, kølede, frosne eller tørrede)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Pesticidrester (3)  (11)

50

14

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90 ;

20

Indien (IN)

Pesticidrester (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Fødevarer — friske eller kølede)

0708 20

 

Kenya (KE)

Pesticidrester (3)

10

16

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (3)  (13)

50

17

Meterbønner

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

19

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosne)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

20

Peberfrugter af Capsicum-arter

(søde og ikke søde)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiner

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

22

Jackfrugt (Artocarpus heterophyllus)

(Fødevarer — friske)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Pesticidrester (3)

20

23

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Krydderiblandinger

(Fødevarer)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoksiner

50

25

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

27

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

28

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosne)

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

29

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailand (TH)

Pesticidrester  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

5

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05;06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

31

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

(Fødevarer — friske eller tørrede)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)

5

32

Appelsiner

(Fødevarer — friske eller tørrede)

0805 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)

10

33

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)  (16)

20

34

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)  (17)

10

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

Uforarbejdede hele, stødte, formalede, knækkede eller hakkede abrikoskerner, der er påtænkt til markedsføring til den endelige forbruger  (18)  (19)

(Fødevarer)

ex 1212 99 95

20

Tyrkiet (TR)

Cyanid

50

36

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Pesticidrester (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

38

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

Pistacienødder, ristede

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter  (20)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

2008 50

40

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 99 90

40

41

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

42

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra a), i bilag III.

(3)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(4)  Rester af amitraz.

(5)  Rester af nikotin.

(6)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra b), i bilag III.

(7)  Rester af tolfenpyrad.

(8)  Rester af amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diapenthiuron, dicofol (summen af p-, p'- og o,p'-isomerer) og dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram).

(9)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(10)  I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(11)  Rester af acephat.

(12)  Rester af diafenthiuron.

(13)  Rester af phenthoat.

(14)  Rester af chlorbufam.

(15)  Rester af formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid), prothiofos og triforin.

(16)  Rester af prochloraz.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid) og thiophanat-methyl.

(18)  »Uforarbejdede produkter« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(19)  »Markedsføring« og »endelig forbruger« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(20)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(21)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.


BILAG II

Fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er underlagt særlige betingelser for indførsel til Unionen som følge af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner, og mikrobiologisk forurening

1.   Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. i)

Række

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode  (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol (%)

1

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoksiner

5

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

2

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Aserbajdsjan (AZ)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

3

Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00  (10)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (6)

50

4

Paranødder med skal

0801 21 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

50

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende paranødder med skal

(Fødevarer)

ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

ex 0813 50 99

20

5

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Egypten (EG)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

6

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0904

 

Etiopien (ET)

Aflatoksiner

50

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0910

7

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

8

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

9

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

10

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella  (2)

10

11

Peberfrugter af Capsicum-arter (søde og ikke søde)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

0904 21 10 ;

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

13

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

14

Guargummi

(Fødevarer og foder)

ex 1302 32 90

10

Indien (IN)

Pentachlorophenol og dioxiner  (3)

5

15

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Indien (IN)

Pesticidrester  (4)  (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella  (6)

Pesticidrester (4)  (11)

20

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

50

17

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pistacienøddemasse

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

18

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

10

Nigeria (NG)

Aflatoksiner

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

Peberfrugter af Capsicum-arter (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

Pesticidrester (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

21

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

20

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50 99

50

Tørret figenmasse

ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Tørrede figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Mel og pulver af tørrede figner

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

60

23

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pistacienøddemasse

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

24

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11; 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (4)  (7)

20

25

Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

26

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (4)  (8)

10

2.   Sammensatte fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. ii)

Række

Sammensatte fødevarer, der indeholder nogle af de enkelte produkter, der er opført i tabellen under punkt 1 i dette bilag som følge af risiko for aflatoksinforurening i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller som summen af disse produkter

 

KN-kode  (12)

Beskrivelse  (13)

1

ex 1704 90

Sukkervarer (herunder hvid chokolade), uden indhold af kakao, undtagen tyggegummi, også overtrukket med sukker

2

ex 1806

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

3

ex 1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao, kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra b), i bilag III.

(3)  Analyserapporten som omhandlet i artikel 10, stk. 3, udstedes af et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025 til at analysere PCP i fødevarer og foder.

Analyserapporten anfører:

a)

resultaterne af prøveudtagningen og analysen vedrørende tilstedeværelse af PCP udført af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet

b)

analyseresultatets måleusikkerhed

c)

analysemetodens detektionsgrænse samt

d)

analysemetodens bestemmelsesgrænse.

Ekstraktionen inden analyse foretages med et surt opløsningsmiddel. Analysen udføres i overensstemmelse med den ændrede udgave af QuEChERS-metoden, der er beskrevet på hjemmesiderne for EU-referencelaboratorierne for pesticidrester, eller en tilsvarende pålidelig metode.

(4)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(5)  Rester af carbofuran.

(6)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra a), i bilag III.

(7)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(8)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.

(9)  Varebeskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen for beskrivelser af KN i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 7.9.1987, s. 1).

(10)  Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), herunder, men ikke begrænset til, fødevarer, der er angivet under KN-kode 1404 90 00.

(11)  Restkoncentrationer af ethylenoxid (summen af ethylenoxid og 2-chlorethanol, udtrykt som ethylenoxid).

(12)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.

(13)  Varebeskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen for beskrivelser af KN i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 7.9.1987, s. 1).


BILAG IIa

Fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er omfattet af suspension af indførsel til Unionen, jf. artikel 11a

Række

Fødevarer og foder

(påtænkt anvendelse)

KN-kode  (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

1

Fødevarer, der består af tørrede bønner

(Fødevarer)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Pesticidrester


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, er KN-koden markeret med »ex«.


BILAG IV

OFFICIELT STANDARDCERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11 I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1793 TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER ELLER FODERSTOFFER

Image 1

 

LAND

Certifikat til indførsel til Unionen af fødevarer eller foder

Del II: Certificering

II.

Sundhedsoplysninger

II.a

Certifikatets referencenr.

II.b

IMSOC-referencenr.

 

II.1.

Undertegnede erklærer at have kendskab til de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1) og bekræfter at:

 

(1) Enten

[II.1.1.

fødevarerne i sendingen beskrevet ovenfor med identifikationskoden … (angiv identifikationskoden for sendingen som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793) blev fremstillet i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 852/2004 og særlig:

primærproduktion af sådanne fødevarer og dermed forbundne aktiviteter, som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004, overholder de almindelige hygiejnebestemmelser, som er fastsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004

(1) (2) og, i tilfælde af produktions-, forarbejdnings- og distributionsled efter primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter:

de er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret på hygiejnisk vis i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 og

de kommer fra en eller flere virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Point System) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004]

 

(1) eller

[II.1.2.

foderet i sendingen beskrevet ovenfor med identifikationskoden … (angiv identifikationskoden for sendingen som omhandlet i artikel 9, stk. 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793) blev fremstillet i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 183/2005 og særlig:

primærproduktion af sådant foder og dermed forbundne aktiviteter, som opført i artikel 5, stk. 1, til forordning (EF) nr. 183/2005, overholder bestemmelserne i bilag I til forordning (EF) nr. 183/2005

(1) (2) og, i tilfælde af produktions-, forarbejdnings- og distributionsled efter primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter:

det er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret på hygiejnisk vis i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005 og

det kommer fra en eller flere virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Point System) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 183/2005.]

II.2

Undertegnede erklærer, i henhold til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 (EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89), at:

[II.2.1.

Certificering af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, samt af sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for forurening med mykotoksiner

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med:

Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 for at bestemme indholdet af aflatoksin B1 og den samlede aflatoksinforurening for fødevarer

Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 for at bestemme indholdet af aflatoksin B1 for foder

den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato)

i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter de farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser overensstemmelse med EU-lovgivning om grænseværdier for aflatoksiner.]

(3) og/eller

[II.2.2.

Certificering af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, samt af sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for forurening med pesticidrester

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato) i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter de farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser overensstemmelse med EU-lovgivning om grænseværdier for pesticidrester.]

(3) og/eller

[II.2.3.

Certificering af guargummi opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, herunder for sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for forurening med pentachlorphenol og dioxiner

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato) i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter de farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser, at varerne ikke indeholder mere end 0,01 mg/kg pentachlorphenol.]

(3) og/eller

[II.2.4.

Certificering af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, samt af sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for mikrobiologisk forurening

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato)

i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter de farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser, at der ikke er Salmonella til stede i 25 g.]

II.3

Dette certifikat er udstedt, inden den sending, som det vedrører, forlod den udstedende kompetente myndigheds kontrol.

II. 4

Dette certifikat er gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen, men under ingen omstændigheder længere end seks måneder fra datoen for resultaterne af de seneste laboratorieanalyser.

Bemærkninger

Se bemærkningerne til udfyldelsen i dette bilag

Del II:

(1)

Det ikke relevante slettes eller overstreges (f.eks. i tilfælde af fødevarer eller foder)

(2)

Det finder kun anvendelse i tilfælde af produktions-, forarbejdnings- og distributionsled efter primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter.

(3)

Det ikke relevante slettes eller overstreges i tilfælde af, at du ikke vælger dette punkt i forbindelse med certificeringen.

(4)

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder for stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

 

 

Certifikatudstedende embedsmand:

Navn (med blokbogstaver):

Stilling og titel:

Dato:

Underskrift:

Stempel

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSE AF DET OFFICIELLE STANDARDCERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11 I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1793 TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER ELLER FODER

Generelt

For at vælge en mulighed markeres den relevante rubrik med et kryds (X).

»ISO« henviser til landenes internationale standardkode på to bogstaver i overensstemmelse med den internationale standard ISO 3166 alpha-2 (1).

Der kan kun vælges en af mulighederne i rubrik I.15, I.18 og I.20.

Rubrikkerne er obligatoriske, medmindre andet er angivet.

Hvis modtageren, indgangsgrænsekontrolstedet eller transportoplysningerne (dvs. transportmiddel og dato) ændres, efter at certifikatet er udstedt, skal den operatør, der er ansvarlig for sendingen, underrette den kompetente myndighed i indgangsmedlemsstaten. En sådan ændring må ikke føre til en anmodning om et erstatningscertifikat.

Hvis certifikatet indsendes via informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), gælder følgende:

de angivelser eller rubrikker, der er anført i del I, udgør dataordbøger til brug for den elektroniske udgave af det officielle certifikat

rubrikkernes rækkefølge i del I i det officielle standardcertifikat og deres størrelse og form er vejledende

hvis der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl. Et sådant segl skal være i overensstemmelse med reglerne for udstedelse af elektroniske certifikater som omhandlet i artikel 90, litra f), i forordning (EU) 2017/625.

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

Land:

Navn på det tredjeland, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.1.

Afsender/Eksportør: navn og adresse (gade, by og region, provins eller stat, som det er relevant) på den fysiske eller juridiske person, der er afsender af sendingen, skal være beliggende i tredjelandet.

Rubrik I.2.

Certifikatets referencenr.: den unikke obligatoriske kode, som tredjelandets kompetente myndighed tildeler i tredjelandet i overensstemmelse med sin egen klassificering. Denne rubrik er obligatorisk for alle certifikater, der ikke er indgivet i IMSOC.

Rubrik I.2.a

IMSOC-referencenr.: den unikke referencekode, som automatisk tildeles af IMSOC, hvis certifikatet er registreret i IMSOC. Denne rubrik udfyldes ikke, hvis certifikatet ikke er indgivet i IMSOC.

Rubrik I.3.

Central kompetent myndighed: navn på tredjelandets centrale myndighed, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.4.

Lokal kompetent myndighed: navn på tredjelandets lokale myndighed, der udsteder certifikatet, hvis det er relevant.

Rubrik I.5.

Modtager/Importør: navn og adresse på den fysiske eller juridiske person, som sendingen er bestemt til i medlemsstaten.

Rubrik I.6.

Operatør, der er ansvarlig for sendingen: navn og adresse på den person i Den Europæiske Union, der er ansvarlig for sendingen, når den fremvises på grænseovergangsstedet, og som afgiver de fornødne erklæringer til de kompetente myndigheder som importør eller på importørens vegne. Denne rubrik er valgfri.

Rubrik I.7.

Oprindelsesland: navn og ISO-kode for det land, hvor varerne har oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.8.

Ikke relevant.

Rubrik I.9.

Bestemmelsesland: navn og ISO-kode for produkternes bestemmelsesmedlemsstat i Den Europæiske Union.

Rubrik I.10.

Ikke relevant.

Rubrik I.11.

Afsendelsessted: navn og adresse på de bedrifter eller virksomheder, hvorfra produkterne kommer.

Enhver enhed i en virksomhed i fødevare- eller fodersektoren. Kun den virksomhed, der afsender produkterne, angives. Ved handel, der involverer mere end ét tredjeland, (trepartshandel) er afsendelsesstedet den sidste tredjelandsvirksomhed i eksportkæden, hvorfra den endelige sending transporteres til Den Europæiske Union.

Rubrik I.12.

Bestemmelsessted: Denne oplysning er valgfri.

For så vidt angår markedsføring: det sted, hvortil produkterne sendes til endelig aflæsning. Navn, adresse og godkendelsesnummer på bedrifterne eller virksomhederne på bestemmelsesstedet, hvis det er relevant.

Rubrik I.13.

Indladningssted: Ikke relevant.

Rubrik I.14.

Dato og klokkeslæt for afgang: datoen for transportmidlets afgang (fly, skib, togvogn eller køretøj).

Rubrik I.15.

Transportmiddel: transportmidler, der forlader afsendelseslandet.

Transportmåde: fly, skib, togvogn, køretøj eller andet. »Andet«: transportmåder, der ikke er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005  (2).

Identifikation af transportmidlet: for fly rutenummer, for skib skibsnavn(e), for togvogn togets og godsvognens nummer, for køretøj registreringsnummerpladen på dette og på en eventuel anhænger.

Ved færge angives køretøjets identifikation, registreringsnummerpladen på køretøjet og på en eventuel anhænger samt navnet på færgeforbindelsen.

Rubrik I.16

Indgangsgrænsekontrolsted: angiv indgangsgrænsekontrolstedets navn og dets identifikationskode tildelt af IMSOC.

Rubrik I.17.

Ledsagedokumenter:

Laboratorierapport: angiv referencenummer og udstedelsesdato for rapporten/resultaterne af laboratorieanalyser som omhandlet i artikel 10, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Andet: dokumentets type og referencenummer skal angives, når en sending er ledsaget af andre dokumenter. såsom handelsdokumenter (f.eks. luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for toget eller køretøjet).

Rubrik I.18.

Transportbetingelser: kategori af krævet temperatur under transport af produkter (omgivelse, nedkølet, frosset). Der kan kun vælges én kategori.

Rubrik I.19.

Containernr./plombenr.: hvis det er relevant, de tilsvarende numre.

Containernummeret skal angives, hvis varerne transporteres i lukkede containere.

Det er kun det officielle plombenummer, der skal angives. Der anvendes en officiel plombe, hvis containeren, lastvognen eller godsvognen plomberes under tilsyn af den kompetente myndighed, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.20.

Varer attesteret til: angiv den påtænkte anvendelse af produkterne, som angivet i det relevante EU-officielle certifikat.

Konsum: vedrører kun produkter bestemt til konsum.

Foderstoffer: vedrører kun produkter bestemt til foder.

Rubrik I.21.

Ikke relevant.

Rubrik I.22.

Til det indre marked: for alle sendinger, der skal markedsføres i Den Europæiske Union.

Rubrik I.23.

Samlet antal kolli: antal kolli. For bulksendinger er denne rubrik valgfri.

Rubrik I.24.

Mængde:

Samlet nettovægt: Denne defineres som selve varernes masse uden container eller emballage.

Samlet bruttovægt: den samlede vægt i kg. Denne defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

Rubrik I.25.

Varebeskrivelse: Angiv den relevante harmoniseret system-kode (HS-kode) og den betegnelse, der er fastlagt af Verdenstoldorganisationen, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87  (3). Denne toldbeskrivelse suppleres om nødvendigt med yderligere oplysninger, der kræves til klassificering af produkterne.

Angiv arten, produkttypen, antal kolli, kollitype, partinummer, nettovægt samt »den endelige forbruger«, hvis produkterne er pakket til den endelige forbruger.

Art: det videnskabelige navn eller som defineret i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Kollitype: angiv kollitype i henhold til definitionen i bilag V og VI til anbefaling nr. 21 fra UN/CEFACT (De Forenede Nationers center for lettelse af samhandel og e-handel).

Del II: Certificering

Denne del skal udfyldes af en certifikatudstedende embedsmand, der af den kompetente myndighed i tredjelandet er bemyndiget til at underskrive det officielle certifikat, jf. artikel 88, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

Rubrik II.

Sundhedsoplysninger: Denne del udfyldes i overensstemmelse med de særlige EU-sundhedskrav, der gælder for arten af produkter, og som er fastlagt i ligestillingsaftalerne med visse tredjelande eller i anden EU-lovgivning, f.eks. om udstedelse af certifikater.

Vælges blandt punkt II.2.1, II.2.2, II.2.3 og II.2.4 det punkt, der svarer til den produktkategori og de(n) fare(r), hvortil certificeringen gives.

Hvis det officielle certifikat ikke indgives i IMSOC, skal de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af den certifikatudstedende embedsmand eller helt slettes fra certifikatet.

Hvis certifikatet indgives i IMSOC, skal de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges eller helt slettes fra certifikatet.

Rubrik II.a

Certifikatets referencenr.: samme referencekode som i rubrik I.2.

Rubrik II.b

IMSOC-referencenr.: samme referencekode som i rubrik I.2.a, kun obligatorisk for officielle certifikater udstedt i IMSOC.

Certifikatudstedende embedsmand:

Embedsmand ved den kompetente myndighed i tredjelandet, der er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater fra den kompetente myndighed: angiv navnet med blokbogstaver, stilling og titel, hvis det er relevant den kompetente myndigheds identifikationsnummer og originale stempel, samt dato for underskrift.


(1)  Liste over landenavne og kodeelementer findes her:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).«


Top