EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0605

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 af 7. april 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest (EØS-relevant tekst)

C/2021/2087

OJ L 129, 15.4.2021, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2023; ophævet ved 32023R0594 . Latest consolidated version: 29/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/605/oj

15.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/605

af 7. april 2021

om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1) særlig artikel 71, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande. I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spredes mellem virksomheder med opdrættede svin og i metapopulationerne af vildtlevende svin. Spredningen af sygdommen kan i væsentlig grad påvirke produktiviteten i landbrugssektoren som følge af både direkte og indirekte tab.

(2)

Siden 1978 er afrikansk svinepest-virus forekommet på Sardinien i Italien, og siden 2014 har der været udbrud af sygdommen i andre medlemsstater samt i tilgrænsende tredjelande. Afrikansk svinepest kan i øjeblikket betragtes som en endemisk sygdom hos svinepopulationer i en række tredjelande, der grænser op til Unionen, og den udgør en permanent trussel mod populationer af svin i Unionen. Den nuværende situation med hensyn til afrikansk svinepest udgør også en sundhedsrisiko for opdrættede svin i områder uberørt af sygdommen i de medlemsstater, der i øjeblikket er berørt af sygdommen, samt for opdrættede svin i andre medlemsstater, navnlig i forbindelse med flytning af sendinger af svin og svineprodukter.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (2) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i medlemsstaterne, og de er blevet ændret mange gange for primært at tage hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen for så vidt angår denne sygdom og ny videnskabelig evidens. Den finder anvendelse indtil den 21. april 2021.

(4)

Ved forordning (EU) 2016/429 fastlægges der en ny lovgivningsramme for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. Afrikansk svinepest falder ind under definitionen af en listeopført sygdom i nævnte forordning og er omfattet af de deri fastsatte sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesregler. I bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (3) er afrikansk svinepest desuden opført som en kategori A-, D- og E-sygdom for Suidae, mens Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 (4) supplerer de regler om bekæmpelse af kategori A-, B- og C-sygdomme, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429, herunder sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest. Disse tre retsakter finder anvendelse fra den 21. april 2021.

(5)

Det er nødvendigt at tilpasse de nuværende EU-bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, for at bringe dem i overensstemmelse med den nye retlige ramme for dyresundhed, der er fastsat ved forordning (EU) 2016/429, og for at forbedre bekæmpelsen af sygdommen i Unionen ved at forenkle EU-reglerne for at muliggøre en mere effektiv og hurtig gennemførelse af bekæmpelsesforanstaltninger. Det er også nødvendigt så vidt muligt at tilpasse EU-reglerne til internationale standarder, f.eks. dem, der er fastsat i kapitel 15.1 »Infektion med afrikansk svinepest-virus« i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr (5) (OIE-kodeksen). De bekæmpelsesforanstaltninger, der fastsættes ved denne forordning, bør tage hensyn til erfaringerne med anvendelsen af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(6)

Den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i berørte medlemsstater og globalt indebærer en høj risiko for yderligere spredning af sygdommen i Unionen. De generelle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og i delegeret forordning (EU) 2020/687, omfatter ikke alle specifikke detaljer og aspekter vedrørende spredning af afrikansk svinepest og den epidemiologiske situation. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for et begrænset tidsrum på betingelser, der er passende i forhold til den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i Unionen.

(7)

Ved nærværende forordning bør der fastlægges en regionaliseringstilgang, der bør anvendes som supplement til de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/687, og som giver en liste over de restriktionszoner i medlemsstater, der er berørt af udbrud af afrikansk svinepest, eller som er i risiko på grund af deres nærhed til sådanne udbrud. Disse restriktionszoner bør differentieres efter den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest og risikoniveauet og klassificeres som restriktionszone I, II og III, idet restriktionszone III indeholder en liste over de områder, hvor der er størst risiko for spredning af sygdommen og der er den mest dynamiske sygdomssituation hos opdrættede svin. De bør opføres i bilag I til denne forordning under hensyntagen til oplysningerne fra den kompetente myndighed i de berørte medlemsstater om sygdomssituationen, videnskabeligt baserede principper og kriterier for geografisk afgrænsning af regionaliseringen på grund af afrikansk svinepest og Unionens retningslinjer, som er aftalt med medlemsstaterne i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og som er offentligt tilgængelige på Kommissionens websted (6), risikoniveauet for spredning af afrikansk svinepest og den generelle epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i den pågældende medlemsstat og i de tilgrænsende områder, hvor det er relevant.

(8)

Eventuelle ændringer af restriktionszone I, II og III i bilag I til nærværende forordning bør baseres på lignende overvejelser som dem, der blev anvendt ved listeopførelsen, og der bør tages hensyn til internationale standarder såsom kapitel 15.1 »Infektion med afrikansk svinepest-virus« i OIE-kodeksen, f.eks. angivelse af fravær af sygdommen i et tidsrum på mindst 12 måneder i zonen eller i et land. I visse situationer bør dette tidsrum nedsættes til tre måneder under hensyntagen til den begrundelse, som den kompetente myndighed i de berørte medlemsstater har fremlagt, og de videnskabeligt baserede principper og kriterier for geografisk afgrænsning af regionaliseringen på grund af afrikansk svinepest og de EU-retningslinjer, der foreligger.

(9)

For så vidt angår risici for spredning af afrikansk svinepest udgør flytning af sendinger af svin og forskellige svineprodukter forskellige risikoniveauer. Generelt udgør flytning af sendinger af opdrættede svin og avlsmateriale og animalske biprodukter af svin fra restriktionszoner et højere risikoniveau med hensyn til eksponering og konsekvenser end flytning af sendinger af animalske produkter, herunder navnlig fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, som anført i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets videnskabelige udtalelse om afrikansk svinepest, der blev vedtaget den 11. marts 2010 (7). Flytning af sendinger af opdrættede svin og forskellige svineprodukter fra restriktionszone II og III, der er opført i bilag I til nærværende forordning, bør derfor forbydes på en måde, der står i et rimeligt forhold til den pågældende risiko, og under hensyntagen til bestemmelserne i delegeret forordning (EU) 2020/687 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2154 (8).

(10)

Reglerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 (9) supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder, registrene over avlsmaterialevirksomheder, der skal føres af de kompetente myndigheder, operatørernes forpligtelser med hensyn til føring af fortegnelser, krav til sporbarhed og dyresundhed samt regler om krav til dyresundhedscertificering og anmeldelse vedrørende flytninger inden for Unionen af sendinger af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr med henblik på at forhindre spredning af overførbare dyresygdomme inden for Unionen via sådant materiale. Nærværende forordning bør henvise til delegeret forordning (EU) 2020/689 for så vidt angår de oplysninger, der skal opbevares af den kompetente myndighed, vedrørende godkendte avlsmaterialevirksomheder for svin.

(11)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (10) er der fastsat dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter med henblik på at forebygge og minimere risici for dyresundheden som følge af disse biprodukter. Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (11) er der desuden fastsat visse dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder bestemmelser vedrørende certifikatkrav i forbindelse med flytning af sendinger af sådanne biprodukter til Unionen. Disse retsakter omfatter ikke alle specifikke detaljer og aspekter vedrørende risikoen for spredning af afrikansk svinepest via animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III og animalske biprodukter hidrørende fra vildtlevende svin fra restriktionszone I, II og III. Der bør derfor ved nærværende forordning fastsættes særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende animalske biprodukter og flytning heraf fra restriktionszone I, II og III.

(12)

For at tage hensyn til de forskellige risikoniveauer afhængigt af typen af svineprodukter og den epidemiologiske situation i de medlemsstater og restriktionszoner, der er berørt af spredningen af afrikansk svinepest, bør der ved nærværende forordning fastsættes visse forbud mod flytning af forskellige typer af svineprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I, II og III, der er opført i bilag I til denne forordning. For at undgå unødige forstyrrelser i samhandelen bør der i nærværende forordning fastsættes visse undtagelser fra disse forbud og særlige betingelser. Disse undtagelser bør også tage hensyn til de generelle regler om forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme, der allerede er fastsat i forordning (EU) 2016/429 og i delegeret forordning (EU) 2020/687, og principperne i OIE-kodeksen for så vidt angår risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende afrikansk svinepest.

(13)

Flytning af opdrættede dyr til omgående slagtning udgør generelt en lavere risiko for spredning af dyresygdomme end andre typer flytning af opdrættede dyr, forudsat at der er truffet risikobegrænsende foranstaltninger. De berørte medlemsstater bør derfor ekstraordinært kunne indrømme undtagelser fra visse forbud, der er fastsat i denne forordning, for flytning af sendinger af opdrættede svin fra restriktionszone II og III til omgående slagtning til et slagteri uden for restriktionszone I, II og III i samme medlemsstat. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes særlige betingelser vedrørende sådanne undtagelser for at sikre, at flytning af sendinger af opdrættede svin fra restriktionszone I, II og III ikke indebærer en risiko for spredning af afrikansk svinepest.

(14)

Undtagelserne vedrørende flytning af visse opdrættede svin fra en restriktionszone II til andre restriktionszoner II eller III i en anden medlemsstat er berettigede, forudsat at der anvendes specifikke risikobegrænsende foranstaltninger. Dette kræver, at der fastsættes en sikker kanaliseringsprocedure under streng kontrol af de kompetente myndigheder i afsendelses-, passage- og bestemmelsesmedlemsstaten.

(15)

I henhold til artikel 143 i forordning (EU) 2016/429 skal dyresundhedscertifikater ledsage flytninger af dyr, herunder opdrættede svin. Hvis der gælder undtagelser fra forbuddet mod flytning af opdrættede svin fra restriktionszone I, II og III for sendinger af opdrættede svin bestemt til flytning inden for Unionen, bør de pågældende dyresundhedscertifikater indeholde en henvisning til nærværende forordning for at sikre, at dyresundhedscertifikaterne indeholder tilstrækkelige og nøjagtige dyresundhedsoplysninger. Det er nødvendigt at begrænse de risici, der er forbundet med flytning af sendinger, og flytning til privat brug, af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin, kroppe af vildtlevende svin, der er bestemt til konsum, og vildtlevende svin fra restriktionszone I, II og III inden for en og samme berørte medlemsstat og til andre medlemsstater. Risici for sygdomsspredning bør reduceres ved at forbyde flytning af sådan produkter og flytning af vildtlevende svin foretaget af operatører, jf. artikel 101 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 (12), inden for og fra medlemsstaterne.

(16)

I henhold til artikel 167, stk. 1, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2016/429 skal dyresundhedscertifikater udstedt af oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed ledsage sendinger af animalske produkter, herunder svineprodukter, som det er tilladt at flytte fra en restriktionszone, der er oprettet i henhold til artikel 71, stk. 3, i samme forordning, og som er omfattet af visse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger. I tilfælde hvor nærværende forordning foreskriver undtagelser fra forbud mod flytning af sendinger af animalske produkter fra restriktionszone I, II og III, bør der i de ledsagende dyresundhedscertifikater indsættes en henvisning til nærværende forordning for at sikre tilstrækkelige og nøjagtige sundhedsoplysninger i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/2154.

(17)

Flytning af sendinger af fersk eller forarbejdet kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I og II eller holdt uden for restriktionszone I, II og III og slagtet i restriktionszone I, II og III bør være underlagt mindre strenge certifikatkrav for at undgå unødvendige og for byrdefulde handelsbegrænsninger. Det bør være muligt at tillade flytning af relevante sendinger inden for en og samme medlemsstats område og til andre medlemsstater på grundlag af de sundheds- eller identifikationsmærker, der er anbragt af virksomheder, forudsat at disse virksomheder er udpeget i overensstemmelse med denne forordning. De kompetente myndigheder bør kun udpege virksomheder, hvis opdrættede svin og produkter heraf, der kan tillades flyttet uden for restriktionszone I, II og III, er klart adskilt fra de dyr og produkter, der ikke kan tillades at gøres til genstand for sådanne godkendte flytninger. Fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone III og fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II bør, hvis de særlige betingelser vedrørende tilladelse til flytning af de pågældende sendinger uden for restriktionszone II, der er fastsat i denne forordning, ikke er opfyldt, mærkes med særlige sundhedsmærker i overensstemmelse med denne forordning.

(18)

Desuden bør der gælde strengere betingelser for flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra opdrættede svin fra restriktionszoner III, der er opført i bilag I til denne forordning. I særlige situationer bør fersk kød fra opdrættede svin mærkes i overensstemmelse med kravene vedrørende mærkning af fersk kød fra beskyttelses- og overvågningszoner, jf. bilag IX til delegeret forordning (EU) 2020/687, eller det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrørende fra opdrættede svin bør mærkes med særlige mærker, der ikke kan forveksles med det sundhedsmærke, der er omhandlet i artikel 48 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 (13), eller det identifikationsmærke, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (14).

(19)

I henhold til artikel 15 i forordning (EU) 2016/429 skal den kompetente myndighed træffe passende foranstaltninger til at informere offentligheden om arten af enhver risiko, der er forbundet med dyr eller produkter, og om de foranstaltninger, der er truffet eller planlagt for at forebygge eller bekæmpe denne risiko. Ved nærværende forordning bør der fastsættes særlige oplysningsforpligtelser vedrørende afrikansk svinepest, som kan imødegå de risici, der er forbundet med flytning af sendinger af inficerede dyr, kontaminerede kødprodukter og ulovlig bortskaffelse af kadavere. Det er derfor yderst vigtigt at forhindre spredning af afrikansk svinepest i forbindelse med menneskelig aktivitet og sikre, at oplysninger om de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i nærværende forordning, herunder restriktioner for flytning af opdrættede svin og relevante produkter, rent faktisk formidles til rejsende, herunder rejsende ad vej eller jernbane. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at personbefordringsoperatører og posttjenester gør rejsende, der bevæger sig fra restriktionszone I, II og III, som er opført i bilag I til nærværende forordning, opmærksomme på de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesrestriktioner, der gælder i disse zoner. Sådanne oplysninger bør tilpasses til risikoniveauet for spredning af sygdommen. Endvidere bør de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater med en koordineret indsats for at bekæmpe risikoen for spredning af afrikansk svinepest sikre, at oplysninger, der formidles via særlige oplysningskampagner, er formålstjenlige.

(20)

Erfaringerne fra bekæmpelsen af afrikansk svinepest i Unionen viser, at det er nødvendigt med visse risikobegrænsende foranstaltninger og skærpede biosikringsforanstaltninger for at forebygge, bekæmpe og udrydde sygdommen på virksomheder med opdrættede svin. Disse foranstaltninger bør fastsættes i bilag II til nærværende forordning og bør omfatte virksomheder, der er omfattet af undtagelser vedrørende flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III.

(21)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen. Henvisningerne til medlemsstater i nærværende forordning bør derfor omfatte Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(22)

Da forordning (EU) 2016/429 anvendes med virkning fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(23)

Denne forordning bør fortsat finde anvendelse i en periode på mindst syv år under hensyntagen til Unionens erfaringer med bekæmpelsen af afrikansk svinepest og den aktuelle epidemiologiske situation for denne sygdom i de berørte medlemsstater. Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der regler om:

a)

særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest, der skal anvendes i et begrænset tidsrum af de medlemsstater (15), som har restriktionszone I, II eller III, der er opført i bilag I (»de berørte medlemsstater«).

Disse særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger finder anvendelse på opdrættede og vildtlevende svin samt produkter hidrørende fra svin som supplement til de foranstaltninger, der gælder i beskyttelseszoner, overvågningszoner, supplerende restriktionszoner og inficerede zoner, der er oprettet af den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat i henhold til artikel 21, stk. 1, og artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687

b)

særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest, der skal anvendes i et begrænset tidsrum af alle medlemsstater.

2.   Denne forordning finder anvendelse på:

a)

flytning af sendinger af:

i)

svin, der holdes på virksomheder beliggende i restriktionszone I, II og III, uden for de pågældende zoner

ii)

avlsmateriale, animalske produkter og animalske biprodukter hidrørende fra opdrættede svin, der er omhandlet i litra a), nr. i)

b)

flytning af:

i)

sendinger af vildtlevende svin i alle medlemsstater

ii)

sendinger og flytning til jægeres private brug af animalske produkter og animalske biprodukter hidrørende fra vildtlevende svin i restriktionszone I, II og III eller forarbejdet på virksomheder beliggende i restriktionszone I, II og III

c)

fødevarevirksomhedsledere, der håndterer sendinger, der er omhandlet i litra a) og b)

d)

alle medlemsstater med hensyn til oplysningsindsats vedrørende afrikansk svinepest.

3.   De regler, der er omhandlet i stk. 1, omfatter følgende:

a)

I kapitel II er der fastsat særlige regler for oprettelse af restriktionszone I, II og III i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest og for anvendelse af særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i alle medlemsstater.

b)

I kapitel III er der fastsat særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, og produkter, der hidrører herfra, i de berørte medlemsstater.

c)

I kapitel IV er der fastsat særlige risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende afrikansk svinepest for fødevarevirksomheder i de berørte medlemsstater.

d)

I kapitel V er der fastsat særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende vildtlevende svin i medlemsstaterne.

e)

I kapitel VI er der fastsat særlige forpligtelser med hensyn til oplysning og uddannelse i medlemsstaterne.

f)

I del VII er der fastsat afsluttende bestemmelser.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i delegeret forordning (EU) 2020/687 anvendelse.

Desuden forstås ved:

a)

»svin«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Suidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429

b)

»avlsmateriale«: ornesæd, oocytter og embryoner fra opdrættede svin med henblik på kunstig reproduktion

c)

»restriktionszone I«: et område i en medlemsstat, der er opført i bilag I, del I, med en præcis geografisk afgrænsning og er omfattet af særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, og som grænser op til restriktionszone II eller III

d)

»restriktionszone II«: et område i en medlemsstat, der er opført i bilag I, del II, med en præcis geografisk afgrænsning og er omfattet af særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger

e)

»restriktionszone III«: et område i en medlemsstat, der er opført i bilag I, del III, med en præcis geografisk afgrænsning og er omfattet af særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger

f)

»hidtil sygdomsfri medlemsstat«: en medlemsstat, hvor der ikke er bekræftet afrikansk svinepest hos opdrættede svin i de foregående 12 måneder

g)

»kategori 2-materiale«: animalske biprodukter, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som hidrører fra opdrættede svin

h)

»kategori 3-materiale«: animalske biprodukter, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som hidrører fra opdrættede svin.

KAPITEL II

SÆRLIGE REGLER FOR OPRETTELSE AF RESTRIKTIONSZONE I, II OG III I TILFÆLDE AF ET UDBRUD AF AFRIKANSK SVINEPEST OG FOR ANVENDELSE AF SÆRLIGE SYGDOMSBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER I ALLE MEDLEMSSTATER

Artikel 3

Særlige regler for oprettelse af restriktionszoner og inficerede zoner i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest

I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede eller vildtlevende svin opretter medlemsstatens kompetente myndighed enten:

a)

i tilfælde af et udbrud hos opdrættede svin, en restriktionszone i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/687 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel, eller

b)

i tilfælde af et udbrud hos vildtlevende svin, en inficeret zone i overensstemmelse med artikel 63, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

Artikel 4

Særlige regler for oprettelse af en supplerende restriktionszone i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede eller vildtlevende svin

1.   I tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede eller vildtlevende svin kan medlemsstatens kompetente myndighed på grundlag af de kriterier og principper for geografisk afgrænsning af restriktionszoner, der er fastsat i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, oprette en supplerende restriktionszone, der grænser op til den oprettede restriktionszone eller inficerede zone, jf. nærværende forordnings artikel 3, for at afgrænse de pågældende zoner fra områder, der ikke er omfattet af restriktioner.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at den supplerende restriktionszone, jf. stk. 1, svarer til den restriktionszone I, der er opført i bilag I, del I, i overensstemmelse med artikel 5.

Artikel 5

Særlige regler for listeopførelse af restriktionszone I i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede eller vildtlevende svin i et område i en medlemsstat, der grænser op til et område, hvor der ikke er officielt bekræftet udbrud af afrikansk svinepest

1.   Efter et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede eller vildtlevende svin i et område i en medlemsstat, der grænser op til et område, hvor der ikke er officielt bekræftet udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede eller vildtlevende svin, opføres det område, hvor der ikke er bekræftet udbrud, om nødvendigt i bilag I, del I, som restriktionszone I.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at en yderligere restriktionszone, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) 2016/429, uden ophold tilpasses, efter at et område er blevet opført i bilag I, del I, som en restriktionszone I, således at den mindst omfatter den relevante restriktionszone I, der er opført i bilag I for den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstatens kompetente myndighed opretter uden ophold den relevante yderligere restriktionszone i overensstemmelse med artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) 2016/429, hvis den pågældende restriktionszone I er blevet opført i bilag I.

Artikel 6

Særlige regler for opførelse af restriktionszone II i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i en medlemsstat

1.   Efter et udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i et område i en medlemsstat opføres dette område som en restriktionszone II i bilag I, del II.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at den inficerede zone, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687, uden ophold tilpasses, således at den mindst omfatter den relevante restriktionszone II, der er opført i nærværende forordnings bilag I for den pågældende medlemsstat.

Artikel 7

Særlige regler for opførelse af restriktionszone III i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i medlemsstaten

1.   Efter et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i et område i en medlemsstat opføres dette område som en restriktionszone III i bilag I, del III.

Hvis der kun er bekræftet et første og eneste udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i et område i en hidtil sygdomsfri medlemsstat, opføres dette område dog ikke som en restriktionszone III i bilag I, del III.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at restriktionszonen, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/687, uden ophold tilpasses, således at den mindst omfatter den relevante restriktionszone III, der er opført i nærværende forordnings bilag I for den pågældende medlemsstat.

Artikel 8

Generel anvendelse af særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger i restriktionszone I, II og III

De berørte medlemsstater anvender de særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i nærværende forordning, i restriktionszone I, II og III som supplement til de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/687, i:

a)

restriktionszoner, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/687

b)

inficerede zoner, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 63 i delegeret forordning (EU) 2020/687.

KAPITEL III

SÆRLIGE SYGDOMSBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER FOR SENDINGER AF SVIN, DER HOLDES I RESTRIKTIONSZONE I, II OG III, OG PRODUKTER, DER HIDRØRER HERFRA, I DE BERØRTE MEDLEMSSTATER

AFDELING 1

Anvendelse af særlige forbud vedrørende sendinger af opdrættede svin og produkter heraf i de berørte medlemsstater

Artikel 9

Særlige forbud vedrørende flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner

1.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal forbyde flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan beslutte, at forbuddet i stk. 1 ikke gælder for flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, til virksomheder i andre restriktionszoner I, II og III eller uden for disse zoner, forudsat at bestemmelsesvirksomheden er beliggende på den samme medlemsstats område.

Artikel 10

Særlige forbud vedrørende flytning af sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II og III, uden for disse zoner

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal forbyde flytning af sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II og III, uden for disse zoner.

Artikel 11

Særlige forbud vedrørende flytning af sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner

1.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal forbyde flytning af sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan beslutte, at forbuddet i stk. 1 ikke gælder for animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt uden for restriktionszone II og III og slagtet på slagterier beliggende i restriktionszone II og III, forudsat at de pågældende animalske biprodukter er klart adskilt på virksomheder og under transport fra animalske biprodukter fra svin holdt i restriktionszone II og III.

Artikel 12

Særlige forbud vedrørende flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner

1.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal forbyde flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan beslutte, at forbuddet i stk. 1 ikke gælder for kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III, som er blevet underkastet den relevante behandling for så vidt angår afrikansk svinepest i overensstemmelse med bilag VII til delegeret forordning (EU) 2020/687 på virksomheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 13

Generelle forbud vedrørende flytning af sendinger af opdrættede svin og produkter heraf, der anses for at indebære en risiko for spredning af afrikansk svinepest

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan inden for samme medlemsstats område forbyde flytning af sendinger af opdrættede svin og produkter hidrørende fra opdrættede svin, hvis den kompetente myndighed finder, at der er en risiko for spredning af afrikansk svinepest til, fra eller via de pågældende opdrættede svin eller produkter heraf.

AFDELING 2

Almindelige og særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner

Artikel 14

Almindelige betingelser vedrørende undtagelser fra særlige forbud vedrørende flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner

1.   Uanset de særlige forbud fastsat i artikel 9, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner i de tilfælde, der er omfattet af artikel 22, 23, 24, 25, 28 og 29, og på de særlige betingelser, der er fastsat i samme artikler, og:

a)

de almindelige betingelser, jf. artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687 og

b)

de supplerende almindelige betingelser vedrørende:

i)

flytninger af sendinger af opdrættede svin fra restriktionszone I, II og III, jf. artikel 15

ii)

virksomheder med opdrættede svin beliggende i restriktionszone I, II og III, jf. artikel 16

iii)

transportmidler, der anvendes til transport af opdrættede svin fra restriktionszone I, II og III, jf. artikel 17.

2.   Inden den berørte medlemsstats kompetente myndighed giver tilladelser i henhold til artikel 22-25 og artikel 28-30, skal den vurdere de risici, der er forbundet med sådanne tilladelser, og vurderingen skal vise, at risikoen for spredning af afrikansk svinepest er ubetydelig.

3.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan beslutte, at supplerende almindelige betingelser, jf. artikel 15 og 16, ikke finder anvendelse på flytning af sendinger af svin, der holdes på slagterier beliggende i restriktionszone I, II og III, forudsat at:

a)

det er nødvendigt at flytte de opdrættede svin til et andet slagteri på grund af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. et større sammenbrud på slagteriet

b)

bestemmelsesslagteriet er beliggende enten:

i)

i restriktionszone I, II eller III i samme medlemsstat eller

ii)

under ekstraordinære omstændigheder — f.eks. fravær af slagterier som omhandlet i litra b), nr. i) — uden for restriktionszone I, II eller III på samme medlemsstats område

c)

den berørte medlemsstats kompetente myndighed har tilladt flytningen.

Artikel 15

Supplerende almindelige betingelser vedrørende flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner

1.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal tillade flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner i de tilfælde, der er omfattet af artikel 22-25 og artikel 28-30, på de særlige betingelser, der er fastsat i samme artikler, forudsat at:

a)

svinene er blevet holdt på og ikke er blevet flyttet fra afsendelsesvirksomheden i mindst de sidste 30 dage før datoen for flytningen eller siden fødslen, hvis de er under 30 dage gamle, og i dette tidsrum er der ikke blevet indsat andre opdrættede svin fra restriktionszone II og III på hverken:

i)

den pågældende virksomhed eller

ii)

den epidemiologiske enhed, hvor de svin, der skal flyttes, blev holdt fuldstændig separat. Efter at have foretaget en risikovurdering fastlægger den kompetente myndighed afgrænsningen af en sådan epidemiologisk enhed, der bekræfter, at strukturen, størrelsen og afstanden mellem de forskellige epidemiologiske enheder og de aktiviteter, der udføres, sikrer separate faciliteter til opstaldning, hold og fodring af opdrættede svin, således at afrikansk svinepest-virus ikke kan spredes fra en epidemiologisk enhed til en anden

b)

der er foretaget en klinisk undersøgelse af de svin, der holdes på afsendelsesvirksomheden, herunder de dyr, der skal flyttes eller anvendes til indsamling af avlsmateriale, med tilfredsstillende resultater vedrørende afrikansk svinepest:

i)

af en embedsdyrlæge

ii)

inden for de sidste 24 timer før flytningen af sendingen af svin eller før indsamlingen af avlsmateriale og

iii)

i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687 og punkt A.1 i bilag I hertil

c)

der om nødvendigt, efter den kompetente myndigheds instrukser, er foretaget patogenidentifikationstest før datoen for flytningen af sendingen fra afsendelsesvirksomheden eller før datoen for indsamling af avlsmateriale:

i)

efter den kliniske undersøgelse, der er omhandlet i litra b), for svin, der holdes på virksomheden, herunder de dyr, der skal flyttes eller anvendes til indsamling af avlsmateriale, og

ii)

i overensstemmelse med punkt A.2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/687.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal, hvis det er relevant, have modtaget negative resultater af patogenidentifikationstest som omhandlet i stk. 1, litra c), inden den tillader flytning af sendingen.

3.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan beslutte, at den kliniske undersøgelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), i tilfælde af flytning af sendinger af opdrættede svin fra afsendelsesvirksomheder beliggende i restriktionszone I og II uden for disse zoner til virksomheder inden for en og samme berørte medlemsstat:

a)

kun skal foretages for dyr, der skal flyttes, eller

b)

ikke behøver at blive foretaget, forudsat at:

i)

afsendelsesvirksomheden er blevet besøgt af en embedsdyrlæge med den hyppighed, der er omhandlet i artikel 16, litra a), nr. i), og med et gunstigt resultat af alle en embedsdyrlæges besøg i et tidsrum på mindst 12 måneder før datoen for flytningen med angivelse af, at:

de biosikringskrav, der er omhandlet i artikel 16, litra b), er blevet gennemført på afsendelsesvirksomheden

en embedsdyrlæge med gunstige resultater med hensyn til afrikansk svinepest under disse besøg har foretaget en klinisk undersøgelse af svin, der holdes på afsendelsesvirksomheden, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687 og punkt A.1 i bilag I hertil.

ii)

den i artikel 16, litra c), omhandlede løbende overvågning har været etableret på afsendelsesvirksomheden i mindst 12 måneder før datoen for flytningen.

Artikel 16

Supplerende almindelige betingelser vedrørende virksomheder med opdrættede svin, der er beliggende i restriktionszone I, II og III

1.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed må kun tillade flytning af sendinger af svin, der holdes på virksomheder beliggende i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner i de tilfælde, der er omfattet af artikel 22-25 og artikel 28-30, og på de særlige betingelser, der er fastsat i samme artikler, forudsat at:

a)

afsendelsesvirksomheden er blevet besøgt af en embedsdyrlæge mindst én gang efter opførelsen af restriktionszone I, II og III i bilag I til nærværende forordning eller i de sidste tre måneder før flytningen og regelmæssigt besøges af embedsdyrlæger, jf. artikel 26, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687, som følger:

i)

i restriktionszone I og II: mindst to gange om året med et interval på mindst fire måneder mellem sådanne besøg

ii)

i restriktionszone III: mindst én gang hver 3. måned.

Den kompetente myndighed kan beslutte at aflægge besøg på virksomheden i restriktionszone III med den hyppighed, der er omhandlet i litra a), nr. i), på grundlag af et gunstigt resultat af det seneste besøg efter opførelsen af restriktionszone I, II og III i bilag I til denne forordning eller i de sidste tre måneder før flytningen, hvoraf det fremgår, at de biosikringskrav, der er omhandlet i litra b), er blevet gennemført, og at den løbende overvågning, der er omhandlet i litra c), er indført på den pågældende virksomhed

b)

afsendelsesvirksomheden gennemfører biosikringskrav vedrørende afrikansk svinepest:

i)

i overensstemmelse med de skærpede biosikringsforanstaltninger, der er fastsat i bilag II, og

ii)

som fastlagt af den berørte medlemsstat

c)

der foretages løbende overvågning ved hjælp af testning med patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest på afsendelsesvirksomheden:

i)

i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687 og bilag I hertil

ii)

med negativt resultat hver uge af mindst de to første døde opdrættede svin over 60 dage eller, hvis der ikke er sådanne døde dyr over 60 dage gamle, af andre døde, fravænnede opdrættede svin i hver epidemiologisk enhed

iii)

mindst i den monitoreringsperiode for afrikansk svinepest, der er fastsat i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/687, inden sendingen flyttes fra afsendelsesvirksomheden.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan beslutte, at den sikre indhegning, der er foreskrevet i bilag II, punkt 2, litra h), jf. nærværende artikels stk. 1, litra b), nr. i), ikke er påkrævet på virksomheder med opdrættede svin i en periode på tre måneder efter en bekræftelse af et første udbrud af afrikansk svinepest i den pågældende medlemsstat, forudsat at:

a)

medlemsstatens kompetente myndighed har foretaget en vurdering af de risici, der er forbundet med en sådan beslutning, og vurderingen viser, at risikoen for spredning af afrikansk svinepest er ubetydelig

b)

der er indført et alternativt system, der sikrer, at svin, der holdes på virksomheder, er adskilt fra vildtlevende svin i medlemsstater, hvor der er en population af vildtlevende svin

c)

opdrættede svin fra disse virksomheder flyttes ikke til andre medlemsstater.

Artikel 17

Supplerende almindelige betingelser vedrørende transportmidler, der anvendes til transport af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed må kun tillade flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner, hvis de transportmidler, der anvendes til transport af de pågældende sendinger:

a)

opfylder kravene i artikel 24, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/687 og

b)

er rengjort og desinficeret i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687 under den berørte medlemsstats kompetente myndigheds kontrol eller tilsyn.

AFDELING 3

Operatørers forpligtelser vedrørende dyresundhedscertifikater

Artikel 18

Operatørers forpligtelser vedrørende dyresundhedscertifikater til brug ved flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner

Operatører må kun flytte sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner inden for den berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat i tilfælde, der er omfattet af artikel 22-25 og 28-30, hvis de pågældende sendinger ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 143, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, der indeholder mindst én af følgende attesteringer af, at kravene i nærværende forordning er overholdt:

a)

»Svin holdt i restriktionszone I i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

b)

»Svin holdt i restriktionszone II i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

c)

»Svin holdt i restriktionszone III i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

I tilfælde af flytning inden for en og samme berørte medlemsstat kan den kompetente myndighed dog beslutte, at det ikke er nødvendigt at udstede et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 143, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 19

Operatørers forpligtelser vedrørende dyresundhedscertifikater til brug ved flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin fra restriktionszone I, II og III

1.   Operatører må kun flytte sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I og II uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat i tilfælde, der er omfattet af artikel 38 og 39, hvis de pågældende sendinger ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 167, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, der indeholder:

a)

de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/2154, og

b)

mindst én af følgende attesteringer af, at kravene i nærværende forordning er overholdt:

i)

»Fersk kød, kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

ii)

»Fersk kød, kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

2.   Operatører må kun flytte sendinger af forarbejdede kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I, II og III uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat, forudsat at:

a)

de animalske produkter er blevet underkastet den relevante risikobegrænsende behandling, der er fastsat i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2020/687

b)

de pågældende sendinger ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 167, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, der indeholder:

i)

de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/2154, og

ii)

følgende attestering af, at kravene i nærværende forordning er overholdt:

»Forarbejdede kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I, II og III i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

3.   Operatører må kun flytte sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i områder, der ligger uden for restriktionszone I, II og III, og slagtet på slagterier, der er beliggende i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat, hvis de pågældende sendinger ledsages af:

a)

et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 167, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, som indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/2154, og

b)

følgende attestering af, at kravene i nærværende forordning er overholdt:

»Fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i områder, der ligger uden for restriktionszone I, II og III, og slagtet på slagterier, der er beliggende i restriktionszone I, II og III, i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

4.   Operatører må kun flytte sendinger af forarbejdede kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i områder, der ligger uden for restriktionszone I, II og III, og forarbejdet i restriktionszone I, II og III uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat, forudsat at:

a)

de animalske produkter er blevet underkastet den relevante risikobegrænsende behandling, der er fastsat i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2020/687

b)

de pågældende sendinger ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 167, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, der indeholder:

i)

de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/2154, og

ii)

følgende attestering af, at kravene i nærværende forordning er overholdt:

»Forarbejdede kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i områder, der ligger uden for restriktionszone I, II og III, og forarbejdet i restriktionszone I, II og III, i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

5.   I tilfælde af flytning af sendinger som omhandlet i stk. 1, 2, 3 og 4 inden for en og samme berørte medlemsstat kan den kompetente myndighed beslutte, at det ikke er nødvendigt at udstede et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 167, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) 2016/429.

6.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan beslutte, at et sundhedsmærke eller, hvis det er relevant, et identifikationsmærke, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 853/2004, der er anbragt på fersk eller forarbejdet kød, kødprodukter, herunder naturtarme, på virksomheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i nærværende forordning, eller på virksomheder, der håndterer fersk eller forarbejdet kød, kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I eller i områder uden for restriktionszone I, II og III, kan træde i stedet for dyresundhedscertifikatet ved flytning af følgende sendinger af:

a)

fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I og II uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat, jf. stk. 1

b)

forarbejdede kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone I og II uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat, jf. stk. 2

c)

fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i områder, der ligger uden for restriktionszone I, II og III, og slagtet på slagterier, der er beliggende i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat, jf. stk. 3

d)

forarbejdede kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i områder, der ligger uden for restriktionszone I, II og III, og forarbejdet i restriktionszone I, II og III uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat, jf. stk. 4.

Artikel 20

Operatørers forpligtelser vedrørende dyresundhedscertifikater til brug ved flytning af sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes på virksomheder beliggende i restriktionszone II og III, uden for disse zoner

Operatører må kun flytte sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II og III, uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat i tilfælde, der er omfattet af artikel 31 og 32, hvis de pågældende sendinger ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 161, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, der indeholder mindst én af følgende attesteringer af, at kravene i nærværende forordning er overholdt:

a)

»Avlsmateriale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

b)

»Avlsmateriale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone III i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

I tilfælde af flytning inden for en og samme berørte medlemsstat kan den kompetente myndighed dog beslutte, at det ikke er nødvendigt at udstede et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 161, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 21

Operatørers forpligtelser vedrørende dyresundhedscertifikater til brug ved flytning af sendinger af kategori 2- og 3-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner

Operatører må kun flytte sendinger af kategori 2- og 3-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner inden for en og samme berørte medlemsstat eller til en anden medlemsstat i tilfælde, der er omfattet af artikel 33-37, hvis de pågældende sendinger ledsages af:

a)

det handelsdokument, der er omhandlet i kapitel III i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, og

b)

et dyresundhedscertifikat som omhandlet i artikel 22, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

I tilfælde af flytning inden for en og samme berørte medlemsstat kan den kompetente myndighed dog beslutte, at der ikke skal udstedes et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 22, stk. 6, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

AFDELING 4

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, uden for denne zone

Artikel 22

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, uden for denne zone

1.   Uanset forbuddet i artikel 9, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, uden for den pågældende zone til:

a)

en virksomhed beliggende på samme berørte medlemsstats område:

i)

i en anden restriktionszone I

ii)

i restriktionszone II og III

iii)

uden for restriktionszone I, II og III

b)

en virksomhed beliggende på en anden medlemsstats område

c)

tredjelande.

2.   Den kompetente myndighed må kun give tilladelse i henhold til stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2 og 3, og artikel 16 og 17.

AFDELING 5

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for denne zone

Artikel 23

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for denne zone på samme berørte medlemsstats område

1.   Uanset forbuddet i artikel 9 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for den pågældende zone til en virksomhed beliggende på samme berørte medlemsstats område:

a)

i en anden restriktionszone II

b)

i restriktionszone I og III

c)

uden for restriktionszone I, II og III.

2.   Den kompetente myndighed må kun give tilladelse i henhold til stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, og i artikel 15, 16 og 17.

3.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at svin, der er genstand for en tilladt flytning som omhandlet i stk. 1, forbliver på bestemmelsesvirksomheden i mindst den moniteringsperiode for afrikansk svinepest, der er fastsat i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/687.

Artikel 24

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for denne zone til et slagteri beliggende på samme berørte medlemsstats område med henblik på omgående slagtning

1.   Uanset forbuddet i artikel 9 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for den pågældende zone til et slagteri beliggende på samme berørte medlemsstats område, forudsat at:

a)

de opdrættede svin flyttes med henblik på omgående slagtning

b)

bestemmelsesslagteriet er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1.

2.   Den kompetente myndighed må kun give tilladelse i henhold til stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2 og 3, og artikel 16 og 17.

Artikel 25

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for denne zone til restriktionszone II og III i en anden medlemsstat

1.   Uanset forbuddet i artikel 9 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for den pågældende zone til en virksomhed beliggende i restriktionszone II og III i en anden medlemsstat.

2.   Den kompetente myndighed må kun give tilladelse i henhold til stk. 1, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, og i artikel 15, 16 og 17, er opfyldt

c)

der er indført en kanaliseringsprocedure i overensstemmelse med artikel 26

d)

de opdrættede svin opfylder alle andre relevante supplerende garantier vedrørende afrikansk svinepest på grundlag af et tilfredsstillende resultat af en risikovurdering af foranstaltningerne mod spredning af sygdommen:

i)

der kræves af afsendelsesvirksomhedens kompetente myndighed

ii)

der er godkendt af de kompetente myndigheder i passagemedlemsstaterne og bestemmelsesmedlemsstaten forud for flytningen af de opdrættede svin

e)

der ikke har været nogen officielt bekræftede udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i henhold til artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2020/687 i mindst de sidste 12 måneder på afsendelsesvirksomheden

f)

operatøren på forhånd har underrettet den kompetente myndighed om, at det er hensigten at flytte sendingen af opdrættede svin, jf. artikel 152, litra b), i forordning (EU) 2016/429 og artikel 96 i delegeret forordning (EU) 2020/688.

3.   Afsendelsesvirksomhedens kompetente myndighed skal:

a)

udarbejde en liste over virksomheder, der opfylder garantierne omhandlet i stk. 2, litra d)

b)

øjeblikkeligt underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de garantier, der er omhandlet i stk. 2, litra d), og om de kompetente myndigheders godkendelse, der er omhandlet i stk. 2, litra d), nr. ii).

4.   Den godkendelse, der er omhandlet i stk. 2, litra d), nr. ii), og forpligtelsen til øjeblikkelig underretning, jf. stk. 3, litra b), er ikke påkrævet, hvis afsendelsesvirksomheden, passagestederne og bestemmelsesvirksomheden alle befinder sig i restriktionszone I, II og III, og disse zoner er sammenhængende, hvorved det sikres, at de opdrættede svin kun flyttes gennem en af disse restriktionszoner I, II og III i overensstemmelse med de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 22, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

Artikel 26

Særlig kanaliseringsprocedure vedrørende indrømmelse af undtagelser med henblik på flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for denne zone til restriktionszone II og III i en anden medlemsstat

1.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed etablerer en kanaliseringsprocedure, jf. artikel 25, stk. 2, litra c), med henblik på flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II, uden for denne zone til en virksomhed beliggende i restriktionszone II eller III i en anden medlemsstat under kontrol af de kompetente myndigheder for:

a)

afsendelsesvirksomheden

b)

passagestedet

c)

bestemmelsesvirksomheden.

2.   Afsendelsesvirksomhedens kompetente myndighed skal:

a)

sikre, at alle transportmidler, der anvendes til de i stk. 1 omhandlede flytninger:

i)

individuelt er udstyret med et satellitnavigationssystem til bestemmelse, transmission og registrering af dets position i realtid

ii)

er forseglet af en embedsdyrlæge umiddelbart efter pålæsningen af sendingen af opdrættede svin; kun en embedsdyrlæge eller en retshåndhævende myndighed i den berørte medlemsstat, som aftalt med den kompetente myndighed, må bryde forseglingen og erstatte den med en ny, hvis det er relevant

b)

på forhånd underrette den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet og, hvis det er relevant, den kompetente myndighed på passagestedet om, at det er hensigten at sende sendingen af opdrættede svin

c)

indføre et system, som operatører skal bruge til straks at underrette afsendelsesvirksomhedens kompetente myndighed om enhver ulykke eller skade i forbindelse med ethvert transportmiddel, der anvendes til transport af sendingen af opdrættede svin

d)

sørge for, at der udarbejdes en beredskabsplan, kommandovejen og de nødvendige arrangementer for samarbejde mellem de kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), i tilfælde af eventuelle ulykker under transporten, større skader eller svig fra operatørernes side.

Artikel 27

Forpligtelser for den berørte medlemsstats kompetente myndighed på bestemmelsesstedet vedrørende sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II i en anden medlemsstat

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed på bestemmelsesstedet vedrørende sendinger af svin, der holdes i restriktionszone II i en anden medlemsstat, skal:

a)

uden unødigt ophold underrette afsendelsesvirksomhedens kompetente myndighed om sendingens ankomst

b)

sikre, at opdrættede svin enten:

i)

forbliver på bestemmelsesvirksomheden i mindst den monitoreringsperiode for afrikansk svinepest, der er fastsat i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/687, eller

ii)

flyttes direkte til et slagteri, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, i nærværende forordning.

AFDELING 6

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone III, uden for denne zone

Artikel 28

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone III, uden for denne zone til en restriktionszone II i samme berørte medlemsstat

1.   Uanset forbuddet i artikel 9 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed under ekstraordinære omstændigheder, hvis der som følge af dette forbud opstår dyrevelfærdsproblemer på en virksomhed, hvor der holdes svin, tillade flytning af svin, der holdes i restriktionszone III, uden for denne zone til en virksomhed i restriktionszone II på samme medlemsstats område, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, og i artikel 15, 16 og 17, er opfyldt

c)

bestemmelsesvirksomheden tilhører samme forsyningskæde, og opdrættede svin skal flyttes for at afslutte produktionscyklussen.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at opdrættede svin ikke flyttes fra bestemmelsesvirksomheden beliggende i restriktionszone II i mindst den moniteringsperiode for afrikansk svinepest, der er fastsat i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/687.

Artikel 29

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone III, uden for denne zone til omgående slagtning i samme berørte medlemsstat

1.   Uanset forbuddet i artikel 9 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed under ekstraordinære omstændigheder, hvis der som følge af forbuddet omhandlet i artikel 5, stk. 1, opstår dyrevelfærdsproblemer på en virksomhed, hvor der holdes svin, og i tilfælde af logistiske begrænsninger i slagtekapaciteten på de slagterier, der ligger i restriktionszone III og er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, eller i mangel af et udpeget slagteri i restriktionszone III, med henblik på omgående slagtning tillade flytning af svin, der holdes i restriktionszone III, uden for zonen til et slagteri, der er udpeget i henhold til artikel 41, stk. 1, i samme medlemsstat så tæt som muligt på afsendelsesvirksomheden og beliggende:

a)

i en restriktionszone II

b)

i en restriktionszone I, hvis det ikke er muligt at slagte dyrene i restriktionszone II

c)

uden for restriktionszone I, II og III, hvis det ikke er muligt at slagte dyrene i restriktionszone III, II og I.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed må kun give tilladelse i henhold til stk. 1, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, og i artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2, artikel 16 og artikel 17, er opfyldt.

3.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at:

a)

de opdrættede svin er bestemt til omgående slagtning direkte til et slagteri, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1

b)

svin fra restriktionszone III ved ankomsten til det udpegede slagteri holdes adskilt fra andre svin og slagtes enten:

i)

på en bestemt dag, hvor kun svin fra restriktionszone III slagtes, eller

ii)

ved udgangen af en slagtedag, således at det sikres, at der ikke efterfølgende slagtes andre opdrættede svin

c)

slagteriet, efter at svinene fra restriktionszone III er slagtet, og inden slagtning af andre opdrættede svin påbegyndes, rengøres og desinficeres i overensstemmelse med instrukserne fra den berørte medlemsstats kompetente myndighed.

4.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at:

a)

animalske biprodukter hidrørende fra svin, der holdtes i restriktionszone III og flyttedes uden for zonen, forarbejdes eller bortskaffes i overensstemmelse med artikel 33 og 36

b)

fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin, der holdtes i restriktionszone III og flyttedes uden for restriktionszone III, forarbejdes og opbevares i overensstemmelse med artikel 40.

AFDELING 7

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner til et godkendt anlæg for animalske biprodukter

Artikel 30

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, til et godkendt anlæg for animalske biprodukter beliggende uden for restriktionszone I, II og III inden for samme berørte medlemsstat

1.   Uanset forbuddene i artikel 9 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, til et godkendt anlæg for animalske biprodukter beliggende uden for restriktionszone I, II og III inden for samme berørte medlemsstat, hvor:

a)

de opdrættede svin straks aflives og

b)

de fremkomne animalske biprodukter bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed må kun give tilladelse i henhold til stk. 1, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, og artikel 17, er opfyldt

AFDELING 8

Særlige betingelser vedrørende tilladelse til flytning af sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II, uden for denne zone

Artikel 31

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II, fra denne zone på samme berørte medlemsstats område

Uanset forbuddet i artikel 10 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af avlsmateriale fra en avlsmaterialevirksomhed, der ligger i restriktionszone II, til en anden restriktionszone II og restriktionszone I og III eller til områder uden for restriktionszone I, II og III på samme berørte medlemsstats område, forudsat at:

a)

avlsmaterialet er indsamlet eller produceret, forarbejdet og opbevaret på virksomheder og hidrører fra opdrættede svin, der opfylder betingelserne i artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2, og artikel 16

b)

donorornerne og donorsøerne blev holdt på avlsmaterialevirksomheder, hvor der ikke blev indsat andre opdrættede svin fra restriktionszone II og III i mindst de seneste 30 dage før datoen for indsamlingen eller produktionen af avlsmateriale.

Artikel 32

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II, fra denne zone til restriktionszone II og III i en anden medlemsstat

1.   Uanset forbuddet i artikel 10 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af avlsmateriale hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II, fra en godkendt avlsmaterialevirksomhed, der ligger i restriktionszone II, til restriktionszone II og III på en anden medlemsstats område, forudsat at:

a)

avlsmaterialet er indsamlet eller produceret, forarbejdet og opbevaret på avlsmaterialevirksomheder under overholdelse af betingelserne i artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2, og artikel 16

b)

donorornerne og donorsøerne blev holdt på godkendte avlsmaterialevirksomheder, hvor der ikke blev indsat andre opdrættede svin fra restriktionszone II og III i mindst de seneste 30 dage før datoen for indsamlingen eller produktionen af avlsmateriale

c)

sendingerne af avlsmateriale opfylder alle andre relevante dyresundhedsgarantier baseret på et tilfredsstillende resultat af en risikovurdering af foranstaltninger mod spredning af afrikansk svinepest:

i)

der kræves af afsendelsesvirksomhedens kompetente myndigheder

ii)

der er godkendt af bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed forud for flytningen af avlsmaterialet.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal:

a)

udarbejde en liste over godkendte avlsmaterialevirksomheder, der opfylder betingelserne i stk. 1, og som er godkendt med hensyn til flytning af avlsmateriale fra restriktionszone II i den berørte medlemsstat til restriktionszone II og III i en anden berørt medlemsstat; denne liste skal indeholde de oplysninger, som den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal opbevare om godkendte avlsmaterialevirksomheder for svin, jf. artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2020/686

b)

gøre den i litra a) omhandlede liste tilgængelig for offentligheden på sit websted og holde den opdateret

c)

give Kommissionen og medlemsstaterne linket til det websted, der er omhandlet i litra b).

AFDELING 9

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner

Artikel 33

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner i samme medlemsstat med henblik på forarbejdning eller bortskaffelse

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af animalske biprodukter fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner til et anlæg eller en virksomhed, der er godkendt af den kompetente myndighed med henblik på forarbejdning, bortskaffelse som affald ved forbrænding eller bortskaffelse eller nyttiggørelse ved medforbrænding af animalske biprodukter som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som er beliggende uden for restriktionszone II eller III inden for samme medlemsstat, forudsat at transportmidlet er individuelt udstyret med et satellitnavigationssystem til bestemmelse, transmission og registrering af dets position i realtid.

2.   Den transportør, der er ansvarlig for flytning af animalske biprodukter som omhandlet i stk. 1, skal:

a)

gøre det muligt for den kompetente myndighed ved hjælp af et satellitnavigationssystem at kontrollere transportmidlets bevægelser i realtid

b)

opbevare de elektroniske registre over denne flytning i mindst to måneder fra datoen for flytningen.

3.   Den kompetente myndighed kan beslutte, at det satellitnavigationssystem, der er omhandlet i stk. 1, skal erstattes af en individuel forsegling af transportmidler, forudsat at:

a)

sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III kun flyttes inden for samme medlemsstat til de i stk. 1 omhandlede anvendelsesformål

b)

hvert enkelt transportmiddel er forseglet af en embedsdyrlæge umiddelbart efter pålæsningen af sendingen af animalske biprodukter; kun en embedsdyrlæge eller en retshåndhævende myndighed i medlemsstaten, som aftalt med den kompetente myndighed, må bryde forseglingen og erstatte den med en ny, hvis det er relevant.

Artikel 34

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af husdyrgødning hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner i samme medlemsstat

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II og III, til et deponeringsanlæg beliggende uden for disse zoner i samme medlemsstat i overensstemmelse med de særlige betingelser, der er fastsat i artikel 51 i delegeret forordning (EU) 2020/687.

2.   Uanset artikel 11, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, hidrørende fra svin, der holdes i restriktionszone II, med henblik på forarbejdning eller bortskaffelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 i et anlæg, der er godkendt til disse formål på samme medlemsstats område.

3.   Den transportør, der er ansvarlig for flytning af sendinger af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, som omhandlet i stk. 1 og 2, skal:

a)

gøre det muligt for den kompetente myndighed ved hjælp af et satellitnavigationssystem at kontrollere transportmidlets bevægelser i realtid

b)

opbevare de elektroniske registre over denne flytning i mindst to måneder fra datoen for flytningen.

4.   Den kompetente myndighed kan beslutte, at det satellitnavigationssystem, der er omhandlet i stk. 3, litra a), skal erstattes af en individuel forsegling af transportmidler, forudsat at hvert enkelt transportmiddel forsegles af en embedsdyrlæge umiddelbart efter pålæsningen af sendingen af husdyrgødning, herunder brugt strøelse, som omhandlet i stk. 1 og 2.

Kun en embedsdyrlæge eller en retshåndhævende myndighed i medlemsstaten, som aftalt med den kompetente myndighed, må bryde forseglingen og erstatte den med en ny, hvis det er relevant.

Artikel 35

Særlige betingelser vedrørende tilladelse til flytning af sendinger af kategori 3-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for disse zoner inden for samme medlemsstat med henblik på forarbejdning af animalske biprodukter som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), e) og g), i forordning (EF) nr. 1069/2009

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af kategori 3-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone til et anlæg eller en virksomhed, der er godkendt af den kompetente myndighed, med henblik på videreforarbejdning til forarbejdet foder, fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr, afledte produkter bestemt til anvendelse uden for foderkæden eller omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), e) og g), i forordning (EF) nr. 1069/2009, beliggende uden for restriktionszone II inden for samme medlemsstat, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, er opfyldt

c)

kategori 3-materialet hidrører fra opdrættede svin og virksomheder, der opfylder de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2 og 3, og artikel 16

d)

kategori 3-materialet hidrører fra svin holdt i restriktionszone II og slagtet enten:

i)

i restriktionszone II i:

den samme berørte medlemsstat eller

en anden berørt medlemsstat i overensstemmelse med artikel 25

eller

ii)

uden for restriktionszone II i samme berørte medlemsstat i overensstemmelse med artikel 24

e)

transportmidlet individuelt er udstyret med et satellitnavigationssystem til bestemmelse, transmission og registrering af dets position i realtid

f)

sendingerne af kategori 3-materiale flyttes direkte fra det slagteri, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, til:

i)

et forarbejdningsanlæg til forarbejdning af afledte produkter, jf. bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011

ii)

et anlæg til foder til selskabsdyr, der er godkendt til produktion af forarbejdet foder til selskabsdyr, jf. kapitel II, punkt 3, litra a) og litra b), nr. i)-iii), i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011

iii)

et biogas- eller kompostanlæg, der er godkendt til omdannelse af animalske biprodukter til kompost eller biogas i overensstemmelse med de standardomdannelsesparametre, der er omhandlet i kapitel III, afsnit 1, i bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011, eller

iv)

et forarbejdningsanlæg til forarbejdning af afledte produkter, jf. bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

2.   Den transportør, der er ansvarlig for flytning af sendinger af kategori 3-materiale, skal:

a)

gøre det muligt for den kompetente myndighed ved hjælp af et satellitnavigationssystem at kontrollere transportmidlets bevægelser i realtid

b)

opbevare de elektroniske registre over denne flytning i mindst to måneder fra datoen for flytningen.

3.   Den kompetente myndighed kan beslutte, at det satellitnavigationssystem, der er omhandlet i stk. 1, litra e), skal erstattes af en individuel forsegling af transportmidler, forudsat at:

a)

kategori 3-materialet:

i)

hidrører fra svin holdt i restriktionszone II

ii)

kun flyttes inden for samme medlemsstat med henblik på de anvendelsesformål, der er omhandlet i stk. 1

b)

hvert enkelt transportmiddel er forseglet af en embedsdyrlæge umiddelbart efter pålæsningen af sendingen af kategori 3-materiale; kun en embedsdyrlæge eller en retshåndhævende myndighed i medlemsstaten, som aftalt med den kompetente myndighed, må bryde forseglingen og erstatte den med en ny, hvis det er relevant.

Artikel 36

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af kategori 2-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner med henblik på forarbejdning og bortskaffelse i en anden medlemsstat

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af animalske biprodukter af kategori 2-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III til et forarbejdningsanlæg med henblik på forarbejdning efter metode 1-5, jf. kapitel III i bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller til et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1069/2009, der ligger i en anden medlemsstat, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, er opfyldt

c)

transportmidlet individuelt er udstyret med et satellitnavigationssystem til bestemmelse, transmission og registrering af dets position i realtid.

2.   Den transportør, der er ansvarlig for flytning af sendinger af kategori 2-materiale, skal:

a)

gøre det muligt for den kompetente myndighed ved hjælp af et satellitnavigationssystem at kontrollere transportmidlets bevægelser i realtid og

b)

opbevare de elektroniske registre over denne flytning i mindst to måneder fra datoen for flytningen.

3.   De kompetente myndigheder i afsendelses- og bestemmelsesmedlemsstaterne for sendingen af kategori 2-materiale sikrer kontrol af sendingen i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

Artikel 37

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af kategori 3-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone med henblik på videreforarbejdning og omdannelse i en anden medlemsstat

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af kategori 3-materiale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone til et anlæg eller en virksomhed, der er godkendt af den kompetente myndighed, med henblik på forarbejdning af kategori 3-materiale til forarbejdet foder, forarbejdet foder til selskabsdyr, afledte produkter bestemt til anvendelse uden for foderkæden eller omdannelse af kategori 3-materiale til biogas eller kompost, jf. artikel 24, stk. 1, litra a), e) og g), i forordning (EF) nr. 1069/2009, beliggende i en anden medlemsstat, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, er opfyldt

c)

kategori 3-materialet hidrører fra opdrættede svin og virksomheder, der opfylder de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2 og 3, og artikel 16

d)

kategori 3-materialet hidrører fra svin holdt i restriktionszone II og slagtet enten:

i)

i restriktionszone II i:

den samme berørte medlemsstat eller

en anden berørt medlemsstat i overensstemmelse med artikel 25

eller

ii)

uden for restriktionszone II i samme berørte medlemsstat i overensstemmelse med artikel 24

e)

transportmidlet individuelt er udstyret med et satellitnavigationssystem til bestemmelse, transmission og registrering af dets position i realtid

f)

de animalske biprodukter flyttes direkte fra det slagteri, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, til:

i)

et forarbejdningsanlæg til forarbejdning af afledte produkter, jf. bilag X og XIII til forordning (EU) nr. 142/2011

ii)

et anlæg til foder til selskabsdyr, der er godkendt til produktion af forarbejdet foder til selskabsdyr, jf. kapitel II, punkt 3, litra b), nr. i)-iii), i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011

iii)

et biogas- eller kompostanlæg, der er godkendt til omdannelse af animalske biprodukter til kompost eller biogas i overensstemmelse med de standardomdannelsesparametre, der er omhandlet i kapitel III, afsnit 1, i bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011.

2.   Den transportør, der er ansvarlig for flytning af sendinger af kategori 3-materiale, skal:

a)

gøre det muligt for den kompetente myndighed ved hjælp af et satellitnavigationssystem at kontrollere transportmidlets bevægelser i realtid og

b)

opbevare de elektroniske registre over flytningen i mindst to måneder fra datoen for flytningen.

AFDELING 10

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for disse zoner

Artikel 38

Særlige betingelser vedrørende tilladelse til flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone på samme berørte medlemsstats område

1.   Uanset forbuddene i artikel 12 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone på samme berørte medlemsstats område, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrører fra svin holdt på virksomheder, der opfylder de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 2 og 3, og artikel 16

c)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, er fremstillet på virksomheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1.

2.   Uanset forbuddene i artikel 12 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed, hvis betingelserne i stk. 1 ikke er overholdt, tillade flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone på samme berørte medlemsstats område, forudsat at:

a)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, er fremstillet på virksomheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1

b)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, er enten:

i)

(kun for fersk køds vedkommende) mærket og flyttet i overensstemmelse med de særlige betingelser for tilladelse til flytning af fersk kød hidrørende fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra visse virksomheder, jf. artikel 33, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687, til en forarbejdningsvirksomhed for at blive underkastet en af de relevante risikobegrænsende behandlinger, der er fastsat i bilag VII til samme forordning

eller

ii)

i overensstemmelse med artikel 44 forsynet med et særligt sundhedsmærke eller, hvis det er relevant, et identifikationsmærke, der ikke er ovalt, og som ikke kan forveksles med det sundheds- eller identifikationsmærke, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 853/2004, og

iii)

udelukkende bestemt til flytning inden for samme berørte medlemsstat.

Artikel 39

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone til andre medlemsstater og til tredjelande

Uanset forbuddene i artikel 12 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for denne zone til andre medlemsstater og til tredjelande, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, er opfyldt

c)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrører fra svin holdt på virksomheder, der opfylder de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 15 og 16

d)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, er fremstillet på virksomheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1.

Artikel 40

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, som tillader flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone III til andre restriktionszoner I, II og III eller områder uden for restriktionszone I, II og III på samme medlemsstats område

Uanset forbuddene i artikel 12 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af sendinger af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone III til andre restriktionszoner I, II og III eller områder uden for restriktionszone I, II og III på samme medlemsstats område, forudsat at:

a)

de almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 28, stk. 2-7, i delegeret forordning (EU) 2020/687, er opfyldt

b)

de supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, er opfyldt

c)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrører fra svin:

i)

holdt på virksomheder, der opfylder de almindelige betingelser i artikel 15 og 16, og

ii)

slagtet:

i samme restriktionszone III eller

uden for restriktionszone III efter den tilladte flytning i overensstemmelse med artikel 29

d)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, er fremstillet på virksomheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, og er enten:

i)

(kun for fersk køds vedkommende) mærket og flyttet i overensstemmelse med de særlige betingelser for tilladelse til flytning af fersk kød hidrørende fra opdrættede dyr af listeopførte arter fra visse virksomheder, jf. artikel 33, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687, til en forarbejdningsvirksomhed for at blive underkastet en af de relevante risikobegrænsende behandlinger, der er fastsat i bilag VII til samme forordning

eller

ii)

i overensstemmelse med artikel 44 forsynet med et særligt sundhedsmærke eller, hvis det er relevant, et identifikationsmærke, der ikke er ovalt, og som ikke kan forveksles med det sundheds- eller identifikationsmærke, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 853/2004, og

iii)

udelukkende bestemt til flytning inden for samme berørte medlemsstat.

KAPITEL IV

SÆRLIGE RISIKOBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE AFRIKANSK SVINEPEST FOR FØDEVAREVIRKSOMHEDER I DE BERØRTE MEDLEMSSTATER

Artikel 41

Særlig udpegelse af slagterier, opskæringsvirksomheder, køle-/frysehuse, kødforarbejdningsvirksomheder og vildthåndteringsvirksomheder

1.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed udpeger efter ansøgning fra en fødevarevirksomhedsleder virksomheder med henblik på:

a)

omgående slagtning af opdrættede svin fra restriktionszone II og III:

i)

inden for de pågældende restriktionszoner II og III

ii)

uden for de pågældende restriktionszoner II og III, jf. artikel 24 og 29

b)

opskæring, forarbejdning og opbevaring af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, fra svin holdt i restriktionszone II og III, jf. artikel 38, 39 og 40

c)

tilberedning af kød af vildt, jf. afsnit 1, punkt 1.18, i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, og forarbejdning og opbevaring af fersk kød og kødprodukter fra vildtlevende svin, der hidrører fra restriktionszone I, II og III, jf. artikel 48 og 49 i nærværende forordning

d)

tilberedning af kød af vildt, jf. afsnit 1, punkt 1.18, i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, og forarbejdning og opbevaring af fersk kød og kødprodukter fra vildtlevende svin, hvis de pågældende virksomheder ligger i restriktionszone I, II og III, jf. artikel 48 og 49 i nærværende forordning.

2.   Den kompetente myndighed kan beslutte, at den i stk. 1 omhandlede udpegelse ikke er påkrævet for virksomheder, der forarbejder, opskærer og opbevarer fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III og fra vildtlevende svin, der hidrører fra restriktionszone I, II og III, og for virksomheder som omhandlet i stk. 1, litra d), forudsat at:

a)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, fra svin forsynes med et særligt sundhedsmærke eller, hvis det er relevant, et identifikationsmærke, jf. artikel 44, på den pågældende virksomhed

b)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, fra svin fra den pågældende virksomhed kun er bestemt til den samme berørte medlemsstat

c)

animalske biprodukter fra svin fra disse virksomheder kun forarbejdes eller bortskaffes i overensstemmelse med artikel 33 i samme medlemsstat.

3.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed skal:

a)

give Kommissionen og de øvrige medlemsstater et link til den kompetente myndigheds websted med en liste over udpegede virksomheder og deres aktiviteter, jf. stk. 1

b)

holde den i litra a) omhandlede liste opdateret.

Artikel 42

Særlige betingelser for udpegelse af virksomheder til omgående slagtning af svin, der holdes i restriktionszone II og III

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed må kun udpege virksomheder til omgående slagtning af svin, der holdes i restriktionszone II og III, forudsat at:

a)

slagtning af svin, der holdes uden for restriktionszone II og III, og af svin, der holdes i restriktionszone II og III, og som er genstand for godkendt flytning, jf. artikel 24 og 29, samt produktion og opbevaring af produkter heraf foretages adskilt fra slagtning af svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, og fra produktion og opbevaring af produkter heraf, som ikke er i overensstemmelse med relevante:

i)

supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 15, 16 og 17, og

ii)

særlige betingelser, jf. artikel 24 og 29

b)

virksomhedslederen har etableret dokumenterede instrukser eller procedurer, der er godkendt af den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat, for at sikre, at betingelserne i litra a) er opfyldt.

Artikel 43

Særlige betingelser for udpegelse af virksomheder til opskæring, forarbejdning og opbevaring af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed må kun udpege virksomheder til opskæring, forarbejdning og opbevaring af fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III, som er genstand for godkendt flytning, jf. artikel 38, 39 og 40, forudsat at:

a)

opskæringen, forarbejdningen og opbevaringen af det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt uden for restriktionszone II og III og fra svin holdt i restriktionszone II og III finder sted adskilt fra fersk kød og kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III, som ikke opfylder:

i)

supplerende almindelige betingelser, der er fastsat i artikel 15, 16 og 17, og

ii)

særlige betingelser, jf. artikel 38, 39 og 40

b)

virksomhedslederen har etableret dokumenterede instrukser eller procedurer, der er godkendt af den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat, for at sikre, at betingelserne i litra a) er opfyldt.

Artikel 44

Særlige sundheds- eller identifikationsmærker

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at følgende animalske produkter er mærket med et særligt sundhedsmærke eller, hvis det er relevant, et identifikationsmærke, der ikke er ovalt, og som ikke kan forveksles med det sundhedsmærke eller identifikationsmærke, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004:

a)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone III, jf. artikel 40, litra d), nr. ii)

b)

det ferske kød og kødprodukterne, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II, hvis de særlige betingelser for tilladelse til flytning af de pågældende sendinger uden for restriktionszone II, jf. artikel 38, stk. 1, ikke er opfyldt, jf. artikel 38, stk. 2, litra b), nr. ii)

c)

det ferske kød og kødprodukterne fra vildtlevende svin, der flyttes inden for restriktionszone I eller uden for denne zone fra den virksomhed, der er udpeget i henhold til artikel 41, stk. 1, jf. artikel 49, stk. 1, litra c), nr. iii), første led.

KAPITEL V

SÆRLIGE SYGDOMSBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE VILDTLEVENDE SVIN I MEDLEMSSTATERNE

Artikel 45

Særlige forbud vedrørende flytning af vildtlevende svin

De kompetente myndigheder i alle medlemsstaterne forbyder operatørers flytning af vildtlevende svin, jf. artikel 101 i delegeret forordning (EU) 2020/688:

a)

i hele den pågældende medlemsstats område

b)

fra hele den pågældende medlemsstats område til:

i)

andre medlemsstater og

ii)

tredjelande.

Artikel 46

Særlige forbud vedrørende flytning inden for restriktionszone I, II og III og fra disse zoner af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter, animalske biprodukter og afledte produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum

1.   De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder forbyder flytning inden for og fra restriktionszone I, II og III af sendinger af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter, animalske biprodukter og afledte produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum.

2.   De berørte medlemsstaters kompetente myndigheder forbyder flytning inden for restriktionszone I, II og III og fra disse zoner af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter, animalske biprodukter og afledte produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum:

a)

til brug i private husholdninger

b)

i tilknytning til aktiviteter hos jægere, der leverer små mængder vildtlevende svin eller kød af vildtlevende svin direkte til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, jf. artikel 1, stk. 3, litra e), i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 47

Generelle forbud vedrørende flytning af sendinger af produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin, som er bestemt til konsum, i betragtning af en risiko for spredning af afrikansk svinepest

Den berørte medlemsstats kompetente myndighed kan inden for samme medlemsstats område forbyde flytning af fersk kød, kødprodukter og andre produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum, hvis den kompetente myndighed finder, at der er en risiko for spredning af afrikansk svinepest til, fra eller via de pågældende vildtlevende svin eller produkter heraf.

Artikel 48

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, der tillader flytning inden for restriktionszone I, II og III og fra disse zoner af sendinger af forarbejdede kødprodukter hidrørende fra vildtlevende svin

1.   Uanset forbuddet i artikel 46, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning inden for restriktionszone I, II og III og fra disse zoner af sendinger af forarbejdede kødprodukter hidrørende fra vildtlevende svin fra virksomheder, der ligger i restriktionszone I, II og III, til:

a)

andre restriktionszoner I, II og III i samme berørte medlemsstat

b)

områder uden for restriktionszone I, II og III i samme berørte medlemsstat og

c)

til andre medlemsstater og til tredjelande.

2.   Den berørte medlemsstats kompetente myndighed må kun tillade flytning af sendinger af forarbejdede kødprodukter hidrørende fra vildtlevende svin fra virksomheder, der ligger i restriktionszone I, II og III, jf. stk. 1, forudsat at:

a)

der er foretaget patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest for hvert vildtlevende svin, der er anvendt til produktion og forarbejdning af kødprodukter i restriktionszone I, II og III

b)

den kompetente myndighed har modtaget negative resultater af de patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest, der er omhandlet i litra a), inden den behandling, der er omhandlet i litra c), nr. ii)

c)

kødprodukterne fra vildtlevende svin:

i)

blev produceret, forarbejdet og opbevaret på virksomheder, der er udpeget i henhold til artikel 41, stk. 1, og

ii)

er blevet underkastet den relevante risikobegrænsende behandling for animalske produkter fra restriktionszoner, jf. bilag VII til delegeret forordning (EU) 2020/687, for så vidt angår afrikansk svinepest.

Artikel 49

Særlige betingelser vedrørende undtagelser, der tillader flytning inden for restriktionszone I, II og III og fra restriktionszone I af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum

1.   Uanset forbuddene i artikel 46, stk. 1 og 2, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning inden for restriktionszone I og fra denne zone af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum til andre restriktionszoner I, II og III eller til områder uden for restriktionszone I, II og III i samme medlemsstat, forudsat at:

a)

der er foretaget patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest for hvert relevant vildtlevende svin inden flytningen af det ferske kød, kødprodukterne og andre animalske produkter hidrørende fra de pågældende vildtlevende svin

b)

den berørte medlemsstats kompetente myndighed har modtaget negative resultater af de patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest, der er omhandlet i litra a), inden flytningen

c)

det ferske kød, kødprodukterne og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum flyttes inden for eller uden for restriktionszone I inden for samme medlemsstat:

i)

til brug i private husholdninger eller

ii)

i tilknytning til aktiviteter hos jægere, der leverer små mængder vildtlevende svin eller kød af vildtlevende svin direkte til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, jf. artikel 1, stk. 3, litra e), i forordning (EF) nr. 853/2004, eller

iii)

fra den virksomhed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 1, hvis det ferske kød og de ferske kødprodukter er blevet mærket enten:

med et særligt sundheds- eller identifikationsmærke i overensstemmelse med artikel 44, litra c)

eller

i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687 og flyttes til en forarbejdningsvirksomhed for at blive underkastet en af de relevante risikobegrænsende behandlinger, der er fastsat i bilag VII til samme forordning.

2.   Uanset forbuddene i artikel 46, stk. 2, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum inden for restriktionszone II og III i samme medlemsstat, forudsat at:

a)

der er foretaget patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest for hvert relevant vildtlevende svin inden flytningen af det ferske kød, kødprodukterne og andre animalske produkter hidrørende fra det pågældende vildtlevende svin eller kroppen af det pågældende vildtlevende svin bestemt til konsum

b)

den berørte medlemsstats kompetente myndighed har modtaget negative resultater af de patogenidentifikationstest for afrikansk svinepest, der er omhandlet i litra a), inden flytningen

c)

det ferske kød, kødprodukterne og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum flyttes inden for restriktionszone II og III inden for samme medlemsstat:

i)

til brug i private husholdninger

eller

ii)

i overensstemmelse med artikel 33, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/687 flyttes til en forarbejdningsvirksomhed for at blive underkastet en af de relevante risikobegrænsende behandlinger, der er fastsat i bilag VII til samme forordning.

Artikel 50

Operatørers forpligtelser med hensyn til dyresundhedscertifikater for sendinger af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum i forbindelse med flytninger uden for restriktionszone I, II og III

Operatører må kun flytte sendinger af fersk kød, kødprodukter og andre animalske produkter hidrørende fra vildtlevende svin og kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum uden for restriktionszone I, II og III:

a)

i de tilfælde, der er omfattet af artikel 48 og 49, og

b)

hvis de pågældende sendinger ledsages af et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 167, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, der indeholder:

i)

de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/2154, og

ii)

mindst én af følgende attesteringer af, at kravene i nærværende forordning er overholdt:

»Fersk kød og kødprodukter og andre animalske produkter fra restriktionszone I hidrørende fra vildtlevende svin i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

»Kroppe af vildtlevende svin bestemt til konsum fra restriktionszone I i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

»Forarbejdet kød fra restriktionszone I, II og III hidrørende fra vildtlevende svin i overensstemmelse med de særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.«

I tilfælde af flytning inden for en og samme berørte medlemsstat kan den kompetente myndighed dog beslutte, at det ikke er nødvendigt at udstede et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 167, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 51

Særlige betingelser vedrørende tilladelse til flytning inden for restriktionszone I, II og III og uden for disse zoner af sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter hidrørende fra vildtlevende svin

1.   Uanset forbuddene i artikel 46 kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning inden for restriktionszone I, II og III og uden for disse zoner af sendinger af afledte produkter hidrørende fra vildtlevende svin til andre restriktionszoner I, II og III eller til områder uden for restriktionszone I, II og III i samme medlemsstat og til andre medlemsstater, forudsat at de er blevet underkastet en behandling, der sikrer, at de afledte produkter ikke udgør nogen risiko med hensyn til afrikansk svinepest.

2.   Uanset forbuddene i artikel 46, stk. 1, kan den berørte medlemsstats kompetente myndighed tillade flytning inden for restriktionszone I, II og III og uden for disse zoner af sendinger af animalsk biprodukter hidrørende fra vildtlevende svin til andre restriktionszoner I, II og III og til områder uden for restriktionszone I, II og III i samme medlemsstat og til andre medlemsstater, forudsat at:

a)

de animalske biprodukter indsamles, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009

b)

transportmidlet ved flytning uden for restriktionszone I, II og III individuelt er udstyret med et satellitnavigationssystem til bestemmelse, transmission og registrering af dets position i realtid. Transportøren skal gøre det muligt for den kompetente myndighed at kontrollere transportmidlets bevægelser i realtid og opbevare de elektroniske registre over flytningen i mindst to måneder fra tidspunktet for flytningen af sendingen.

Artikel 52

Operatørers forpligtelser vedrørende dyresundhedscertifikater til brug ved flytning af sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra vildtlevende svin uden for restriktionszone I, II og III på den berørte medlemsstats område

Operatører må kun flytte sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra vildtlevende svin uden for restriktionszone I, II og III inden for den samme berørte medlemsstat i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, hvis de pågældende sendinger ledsages af:

a)

et handelsdokument som omhandlet i kapitel III i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 og

b)

et dyresundhedscertifikat som omhandlet i artikel 22, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

Medlemsstatens kompetente myndighed kan dog beslutte, at der ikke skal udstedes et dyresundhedscertifikat, jf. artikel 22, stk. 6, i delegeret forordning (EU) 2020/687.

KAPITEL VI

SÆRLIGE FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL OPLYSNING OG UDDANNELSE I MEDLEMSSTATERNE

Artikel 53

Særlige forpligtelser for de berørte medlemsstater med hensyn til oplysning

1.   De berørte medlemsstater sikrer, at som minimum tog-, bus-, lufthavns- og havneoperatører, rejsebureauer, arrangører af jagtrejser og posttjenester gør deres kunder opmærksomme på de særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning, ved på en hensigtsmæssig måde som minimum at give oplysninger om de vigtigste forbud fastsat i artikel 9, 11, 12, 45 og 46 til rejsende, der bevæger sig fra restriktionszone I, II og III, og til kunder, der benytter sig af posttjenester.

Med henblik herpå tilrettelægger og gennemfører de berørte medlemsstater regelmæssige oplysningskampagner for at fremme og udbrede oplysninger om de særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning.

2.   De berørte medlemsstater underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater inden for rammerne af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder om følgende:

a)

ændringer i den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest på deres område

b)

resultaterne af den overvågning af afrikansk svinepest, der er foretaget i restriktionszone I, II og III og i områder uden for restriktionszone I, II og III, hos opdrættede og vildtlevende svin

c)

andre foranstaltninger og initiativer til forebyggelse, bekæmpelse og udryddelse af afrikansk svinepest.

Artikel 54

Særlige forpligtelser for de berørte medlemsstater med hensyn til uddannelse

De berørte medlemsstater tilrettelægger og gennemfører regelmæssigt eller med passende mellemrum særlige kurser i risiciene for afrikansk svinepest og mulige forebyggelses-, bekæmpelses- og udryddelsesforanstaltninger for mindst følgende målgrupper:

a)

dyrlæger

b)

landbrugere, der holder svin

c)

jægere.

Artikel 55

Særlige forpligtelser for alle medlemsstaterne med hensyn til oplysning

1.   Alle medlemsstaterne sikrer, at:

a)

rejsende på alle vigtige landinfrastrukturruter, f.eks. internationale vej- og togforbindelser og dertil forbundne landtransportnet, gøres opmærksomme på relevante oplysninger om risiciene for overførsel af afrikansk svinepest og om de særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning:

i)

på en synlig og fremtrædende måde

ii)

præsenteret på en måde, som let kan forstås af rejsende, der kommer fra og rejser til:

restriktionszone I, II og III eller

tredjelande, hvor der er risiko for spredning af afrikansk svinepest

b)

de nødvendige foranstaltninger er truffet for at øge bevidstheden blandt aktører, der er aktive i sektoren for opdrættede svin, herunder små virksomheder, hvor der er risiko for indslæbning af afrikansk svinepest-virus, og for at give dem de mest hensigtsmæssige oplysninger om skærpede biosikringsforanstaltninger på virksomheder med opdrættede svin i restriktionszone I, II og III, jf. bilag II, navnlig de foranstaltninger, der skal håndhæves i restriktionszone I, II og III, ved hjælp af de midler, der er bedst egnet til at gøre dem bekendt med sådanne oplysninger.

2.   Alle medlemsstaterne gennemfører en oplysningsindsats vedrørende afrikansk svinepest blandt:

a)

offentligheden, jf. artikel 15 i forordning (EU) 2016/429

b)

dyrlæger, landbrugere og jægere og giver dem de mest hensigtsmæssige oplysninger om risikobegrænsende foranstaltninger og skærpede biosikringsforanstaltninger som fastsat i:

i)

bilag II til denne forordning

ii)

Unionens retningslinjer vedrørende afrikansk svinepest som aftalt med medlemsstaterne i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder

iii)

foreliggende videnskabelig dokumentation fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

iv)

sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 56

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021 til den 20. april 2028.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og-bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 64).

(5)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

(6)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2154 af 14. oktober 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundheds-, certificerings- og anmeldelseskrav vedrørende flytninger inden for Unionen af animalske produkter af landdyr (EUT L 431 af 21.12.2020, s. 5).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(11)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(12)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 140).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 af 15. marts 2019 om ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af animalske produkter til konsum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625, og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 51).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(15)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i denne forordning Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.


BILAG I

RESTRIKTIONSZONER

DEL I

1.   Estland

Følgende restriktionszoner I i Estland:

Hiiu maakond.

2.   Ungarn

Følgende restriktionszoner I i Ungarn:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3.   Letland

Følgende restriktionszoner I i Letland:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Grobiņas novads

Rucavas novada Dunikas pagasts.

4.   Litauen

Følgende restriktionszoner I i Litauen:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Polen

Følgende restriktionszoner I i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo — Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto Działdowo, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat nowomiejski.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki

powiat miejski Ostrołęka

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim

powiat miejski Płock

powiat sierpecki

powiat żuromiński

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim

powiat przasnyski

powiat makowski

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim

gminy wyszkowski

gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim

gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim

powiat miejski Radom

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim

powiat miejski Przemyśl

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim

powiat łańcucki

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski

powiat sandomierski

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim

gminy Bliżyn, Skarżysko — Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy — zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno — wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim

powiat ostrowiecki

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim

powiat miejski Skierniewice

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy — zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim

powiat gdański

Miasto Gdańsk

powiat tczewski

powiat kwidzyński

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny — wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki — Mościce —Witnica — Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim

gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim

część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim

gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny — zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim

powiat miejski Poznań

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo — ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim

gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim

gmina Zagórów w powiecie słupeckim

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim

powiat miejski Kalisz

gminy Ceków — Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim

gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim

gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Chojna, Trzcińsko — Zdrój oraz część gminy Cedynia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

6.   Slovakiet

Følgende restriktionszoner I i Slovakiet:

the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II

the whole district of Humenné

the whole district of Snina

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II

the whole district of Stará Ľubovňa, except municipalities included in part II

the whole district of whole Kežmarok

the whole district of Poprad,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Dobšiná,Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Markuška, Koceľovce, Vyšná Slaná Rejdová, Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Brdárka, Hanková, Slavoška, Dedinky, Stratená,

the whole district of Revúca, except municipalities included in part II,

in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske

in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in part II,

the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II,

the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II,

in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť,

in the district of Detva, the whole municipality of Horný Tisovník.

7.   Grækenland

Følgende restriktionszoner I i Grækenland:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality)

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality)

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality)

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality)

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality)

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality)

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality)

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality)

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality)

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality)

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality)

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality)

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality)

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality)

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality)

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality)

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8.   Tyskland

Følgende restriktionszoner I i Tyskland:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen

Gemeinde Märkische Heide

Gemeinde Neu Zauche

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel

Gemeinde Spreewaldheide

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Gusow-Platkow

Gemeinde Lietzen

Gemeinde Falkenhagen (Mark)

Gemeinde Zeschdorf

Gemeinde Treplin

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow — westlich der Bahnstrecke RB 60

Gemeinde Fichtenhöhe — westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf — westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden — westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde

Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose

Gemeinde Seelow — westlich der Bahnstrecke RB 60,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark)

Gemeinde Wendisch Rietz

Gemeinde Reichenwalde

Gemeinde Diensdorf-Radlow

Gemeinde Bad Saarow

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl

Gemeinde Berkenbrück

Gemeinde Briesen (Mark)

Gemeinde Jacobsdorf

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde

Gemeinde Peitz

Gemeinde Tauer

Gemeinde Turnow-Preilack

Gemeinde Drachhausen

Gemeinde Schmogrow-Fehrow

Gemeinde Drehnow

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Landkreis Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4 sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

DEL II

1.   Bulgarien

Følgende restriktionszoner II i Bulgarien:

the whole region of Haskovo

the whole region of Yambol

the whole region of Stara Zagora

the whole region of Pernik

the whole region of Kyustendil

the whole region of Plovdiv

the whole region of Pazardzhik

the whole region of Smolyan

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2.   Estland

Følgende restriktionszoner II i Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungarn

Følgende restriktionszoner II i Ungarn:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

4.   Letland

Følgende restriktionszoner II i Letland:

Ādažu novads

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta

Aglonas novads

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alojas novads

Alsungas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Auces novads

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Bauskas novads

Beverīnas novads

Brocēnu novads

Burtnieku novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Dobeles novads

Dundagas novads

Durbes novads

Engures novads

Ērgļu novads

Garkalnes novads

Gulbenes novads

Iecavas novads

Ikšķiles novads

Ilūkstes novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiebalgas novads

Jaunpils novads

Jēkabpils novads

Jelgavas novads

Kandavas novads

Kārsavas novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krāslavas novads

Krimuldas novads

Krustpils novads

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Ludzas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Mazsalacas novads

Mērsraga novads

Naukšēnu novads

Neretas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieku novads

Pārgaujas novads

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta

Pļaviņu novads

Preiļu novads

Priekules novads

Priekuļu novads

Raunas novads

republikas pilsēta Daugavpils

republikas pilsēta Jelgava

republikas pilsēta Jēkabpils

republikas pilsēta Jūrmala

republikas pilsēta Rēzekne

republikas pilsēta Valmiera

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rojas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Rundāles novads

Rūjienas novads

Salacgrīvas novads

Salas novads

Salaspils novads

Saldus novads

Saulkrastu novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes

Smiltenes novads

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes

Strenču novads

Talsu novads

Tērvetes novads

Tukuma novads

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106

Valkas novads

Varakļānu novads

Vārkavas novad,

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Ventspils novads

Viesītes novads

Viļakas novads

Viļānu novads

Zilupes novads.

5.   Litauen

Følgende restriktionszoner II i Litauen:

Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė

Birštono savivaldybė

Biržų miesto savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė

Druskininkų savivaldybė

Elektrėnų savivaldybė

Ignalinos rajono savivaldybė

Jonavos rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Kalvarijos savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907

Kazlų rūdos savivaldybė

Kelmės rajono savivaldybė

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybė

Lazdijų rajono savivaldybė

Marijampolės savivaldybė

Mažeikių rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė

Pagėgių savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė

Panevėžio rajono savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Pasvalio rajono savivaldybė

Radviliškio rajono savivaldybė

Rietavo savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos

Rokiškio rajono savivaldybė

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Šiaulių rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybė

Širvintų rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybė

Tauragės rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Ukmergės rajono savivaldybė

Utenos rajono savivaldybė

Varėnos rajono savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polen

Følgende restriktionszoner II i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim

powiat elbląski

powiat miejski Elbląg

powiat gołdapski

powiat piski

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim

gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki — Mycyny — Ameryka w powiecie olsztyńskim

gminy Dąbrówno, Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,

powiat giżycki

powiat braniewski

powiat kętrzyński

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim

powiat mrągowski

gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat węgorzewski

część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski

powiat grajewski

powiat moniecki

powiat sejneński

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim

powiat miejski Łomża

powiat siemiatycki

powiat hajnowski

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim

powiat kolneński z miastem Kolno

powiat białostocki

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny — wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim

powiat miejski Suwałki

powiat augustowski

powiat sokólski

powiat miejski Białystok

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki

powiat miejski Siedlce

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim

gminy Grębków i Wierzbno w powiecie węgrowskim

powiat łosicki

powiat ciechanowski

powiat sochaczewski

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim

powiat kozienicki

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski

powiat płoński

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim

gminy Dębówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim

gminy Boguty — Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

powiat miński

powiat otwocki

powiat warszawski zachodni

powiat legionowski

powiat piaseczyński

powiat pruszkowski

powiat grójecki

powiat grodziski

powiat żyrardowski

powiat białobrzeski

powiat przysuski

powiat miejski Warszawa

w województwie lubelskim:

powiat bialski

powiat miejski Biała Podlaska

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski

powiat miejski Lublin

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński

powiat świdnicki

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim

gminy Chełm, Ruda — Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim

powiat miejski Chełm

powiat kraśnicki

powiat opolski

powiat parczewski

powiat włodawski

powiat radzyński

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim

powiat tarnobrzeski

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim

gmina Stare Pole w powiecie malborskim

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny — wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny — wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno — wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki — Mościce — Witnica — Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim

powiat słubicki

gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim

gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim

gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim

gminy Lubrza, Łagów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim

gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim

gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy — wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim

powiat miejski Leszno

powiat obornicki

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo — ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Mieszkowice, Moryń, część gminy Cedynia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

7.   Slovakiet

Følgende restriktionszoner II i Slovakiet:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava, except the municipalities included in Part I,

the whole city of Košice

the whole district of Sobrance,

in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce

the whole district of Bardejov,

in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Nadraž, Prihradzany, Šivetice, Kameňany,

in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, Muľa, Dolná Strehová, Závada, Pravica, Chrťany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské Kľačany, Vieska, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre, Dolné Strháre, Modrý Kameň,Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Veľké Stračiny, Malé Stračiny, Bušince, Čeláre, Gabušovce, Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves

in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce, Halič, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Trenč, Rapovce, Mučín, Lipovany.

8.   Tyskland

Følgende restriktionszoner II i Tyskland:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal

Gemeinde Neuzelle

Gemeinde Neißemünde

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt

Gemeinde Vogelsang

Gemeinde Ziltendorf

Gemeinde Wiesenau

Gemeinde Friedland

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose

Gemeinde Groß Lindow

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd

Gemeinde Ragow-Merz

Gemeinde Beeskow

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz

Gemeinde Lieberose

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin

Gemeinde Bleyen-Genschmar

Gemeinde Golzow

Gemeinde Küstriner Vorland

Gemeinde Alt Tucheband

Gemeinde Reitwein

Gemeinde Podelzig

Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal

Gemeinde Seelow — östlich der Bahnstrecke RB 60

Gemeinde Vierlinden — östlich der Bahnstrecke RB 60

Gemeinde Lindendorf — östlich der Bahnstrecke RB 60

Gemeinde Fichtenhöhe — östlich der Bahnstrecke RB 60

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow — östlich der Bahnstrecke RB 60

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. östlich der Linie: Straßenzug B115/B156 nördlicher Teil (Jämlitzer Weg) bis Abzweig Forstweg, weiter entlang des Wildzaunes: Forstweg — Bautzener Straße — Waldstück »Drachenberge« — S126 bis B115,

Gemeinde Hähnichen östlich der B115,

Gemeinde Horka nördlich der Bahnstrecke DB6207 »Roßlau (Elbe) — Horka — Grenze DE/PL«,

Gemeinde Neißeaue nördlich der Bahnstrecke DB6207 »Roßlau (Elbe) — Horka — Grenze DE/PL«,

Gemeinde Niesky östlich der B115 und nördlich der Bahnstrecke DB6207 »Roßlau (Elbe) — Horka — Grenze DE/PL«,

Gemeinde Rietschen östlich der B115,

Gemeinde Rothenburg/O.L. nördlich der Bahnstrecke DB6207 »Roßlau (Elbe) — Horka — Grenze DE/PL«,

Gemeinde Weißkeißel östlich der B115 sowie Gebiet westlich der B115 und nördlich der S126 (Friedhof).

DEL III

1.   Bulgarien

Følgende restriktionszoner III i Bulgarien:

the whole region of Blagoevgrad

the whole region of Dobrich

the whole region of Gabrovo

the whole region of Kardzhali

the whole region of Lovech

the whole region of Montana

the whole region of Pleven

the whole region of Razgrad

the whole region of Ruse

the whole region of Shumen

the whole region of Silistra

the whole region of Sliven

the whole region of Sofia city

the whole region of Sofia Province

the whole region of Targovishte

the whole region of Vidin

the whole region of Varna

the whole region of Veliko Tarnovo

the whole region of Vratza

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas

the whole municipality of Kameno

the whole municipality of Malko Tarnovo

the whole municipality of Primorsko

the whole municipality of Sozopol

the whole municipality of Sredets

the whole municipality of Tsarevo

the whole municipality of Sungurlare

the whole municipality of Ruen

the whole municipality of Aytos.

2.   Letland

Følgende restriktionszoner III i Letland:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3.   Litauen

Følgende restriktionszoner III i Litauen:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4.   Polen

Følgende restriktionszoner III i Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim

gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim

powiat olecki

gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki — Mycyny — Ameryka w powiecie olsztyńskim

powiat miejski Olsztyn

w województwie podlaskim:

część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy — zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim

część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski

gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim

powiat zamojski

powiat miejski Zamość

powiat biłgorajski

powiat hrubieszowski

gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim

gmina Serokomla w powiecie łukowskim

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim

gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim

gmina Baranów w powiecie puławskim

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Horyniec — Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim

gmina Stubno w powiecie przemyskim

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim

część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim

powiat miejski Zielona Góra

gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim

gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim

część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim

w województwie wielkopolskim:

gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim

gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim

część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim

gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim

część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,

gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim

w województwie dolnośląskim:

gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5.   Rumænien

Følgende restriktionszoner III i Rumænien:

Zona orașului București

Județul Constanța

Județul Satu Mare

Județul Tulcea

Județul Bacău

Județul Bihor

Județul Bistrița Năsăud

Județul Brăila

Județul Buzău

Județul Călărași

Județul Dâmbovița

Județul Galați

Județul Giurgiu

Județul Ialomița

Județul Ilfov

Județul Prahova

Județul Sălaj

Județul Suceava

Județul Vaslui

Județul Vrancea

Județul Teleorman

Judeţul Mehedinţi

Județul Gorj

Județul Argeș

Judeţul Olt

Judeţul Dolj

Județul Arad

Județul Timiș

Județul Covasna

Județul Brașov

Județul Botoșani

Județul Vâlcea

Județul Iași

Județul Hunedoara

Județul Alba

Județul Sibiu

Județul Caraș-Severin

Județul Neamț

Județul Harghita

Județul Mureș

Județul Cluj

Județul Maramureş.

6.   Slovakiet

Følgende restriktionszoner III i Slovakiet:

the whole district of Trebišov.

7.   Italien

Følgende restriktionszoner III i Italien:

tutto il territorio della Sardegna.


BILAG II

SKÆRPEDE BIOSIKRINGSFORANSTALTNINGER FOR VIRKSOMHEDER MED OPDRÆTTEDE SVIN BELIGGENDE I RESTRIKTIONSZONE I, II OG III

(jf. artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i))

1.   

Følgende skærpede biosikringsforanstaltninger, jf. artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i), finder anvendelse på virksomheder med opdrættede svin beliggende i restriktionszone I, II og III i de berørte medlemsstater i tilfælde af tilladte flytninger af sendinger af:

a)

svin, der holdes i restriktionszone I, II og III, uden for disse zoner, jf. artikel 22, 23, 24, 25, 28 og 29

b)

avlsmateriale hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for den pågældende zone, jf. artikel 31 og 32

c)

animalske biprodukter hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II uden for den pågældende zone, jf. artikel 35 og 37

d)

fersk kød, kødprodukter, herunder naturtarme, hidrørende fra svin holdt i restriktionszone II og III uden for de pågældende zoner, jf. artikel 38, 39 og 40.

2.   

Operatører af virksomheder med opdrættede svin i restriktionszone I, II og III i de berørte medlemsstater skal i tilfælde af tilladte flytninger uden for disse zoner sikre, at følgende skærpede biosikringsforanstaltninger anvendes på virksomheder med opdrættede svin:

a)

der må ikke være nogen direkte eller indirekte kontakt mellem opdrættede svin og som minimum:

i)

andre opdrættede svin fra andre virksomheder

ii)

vildtlevende svin

b)

passende hygiejneforanstaltninger, som f.eks. udskiftning af tøj og fodtøj ved indgangen til og udgangen af de lokaler, hvor der holdes svin

c)

vask og desinfektion af hænder og desinfektion af fodtøj ved indgangen til de lokaler, hvor der holdes svin

d)

ingen kontakt med opdrættede svin i mindst 48 timer efter enhver jagtaktivitet i forbindelse med vildtlevende svin eller anden kontakt med vildtlevende svin

e)

et forbud mod, at uautoriserede personer eller transportmidler får adgang til den virksomhed, herunder de lokaler, hvor der holdes svin

f)

fyldestgørende fortegnelser over personer og transportmidler, der får adgang til den virksomhed, hvor svinene holdes

g)

lokalerne og bygningerne på den virksomhed, hvor der holdes svin, skal:

i)

være bygget på en sådan måde, at ingen andre dyr kan komme ind i lokalerne og bygningerne eller komme i kontakt med de opdrættede svin eller deres foder og strøelse

ii)

give mulighed for vask og desinfektion af hænder

iii)

give mulighed for rengøring og desinfektion af lokalerne

iv)

have passende skiftefaciliteter til fodtøj og tøj ved indgangen til de lokaler, hvor der holdes svin

h)

sikker indhegning af mindst de lokaler, hvor svinene holdes, og bygninger, hvor der opbevares foder og strøelse

i)

der skal foreligge en biosikringsplan, der er godkendt af den berørte medlemsstats kompetente myndighed under hensyntagen til virksomhedens profil og den nationale lovgivning biosikringsplanen skal som minimum omfatte:

i)

etablering af de »rene« og »urene« områder for personale, der passer til bedriftens typologi, som f.eks. omklædningsrum, brusere og spiserum

ii)

etablering og revision, hvor det er relevant, af de logistiske ordninger for indsættelse af nye opdrættede svin på virksomheden

iii)

procedurerne for rengøring og desinfektion af faciliteter, transport, udstyr og personalehygiejne

iv)

regler om fødevarer til personale på stedet og forbud mod, at personalet holder svin, når og hvis det er relevant

v)

særligt tilbagevendende oplysningsprogram for personale på virksomheden

vi)

etablering og revision, hvor det er relevant, af logistiske ordninger for at sikre en ordentlig adskillelse mellem forskellige epidemiologiske enheder og for at undgå, at svin direkte eller indirekte kommer i kontakt med animalske biprodukter og andre enheder

vii)

procedurerne og instrukserne for håndhævelse af biosikringskravene i forbindelse med opførelsen eller reparationen af lokalerne eller bygningerne

viii)

intern audit eller selvevaluering med henblik på håndhævelse af biosikringsforanstaltningerne.


Top