EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0596

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/596 af 8. april 2021 om ændring af bilag II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår Kroatiens status som officielt brucellosefrit med hensyn til kvægbesætninger (meddelt under nummer C(2021) 2260) (EØS-relevant tekst)

C/2021/2260

OJ L 128, 14.4.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/596/oj

14.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/596

af 8. april 2021

om ændring af bilag II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår Kroatiens status som officielt brucellosefrit med hensyn til kvægbesætninger

(meddelt under nummer C(2021) 2260)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, afsnit II, punkt 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel i Unionen med kvæg. I direktivet fastsættes det, på hvilke betingelser medlemsstater eller regioner i medlemsstater kan erklæres officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(2)

Ifølge artikel 2, stk. 1, i Kommissionens beslutning 2003/467/EF (2) er de medlemsstater, der er anført i kapitel 1 i bilag II til beslutningen, erklæret officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(3)

Kroatien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive anerkendt som officielt brucellosefrit med hensyn til kvægbesætninger er overholdt på hele landets område.

(4)

På grundlag af evalueringen af den fremlagte dokumentation bør Kroatien anerkendes som officielt frit for brucellose med hensyn til kvægbesætninger og på behørig vis opføres i kapitel 1 i bilag II til afgørelse 2003/467/EF.

(5)

Bilag II til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).


BILAG

I kapitel 1 i bilag II til beslutning 2003/467/EF indsættes følgende oplysninger om Kroatien efter oplysningerne om Frankrig:

»HR

Kroatien«


Top