EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0590

Kommissionens forordning (EU) 2021/590 af 12. april 2021 om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for aclonifen, boscalid, komælk, etofenprox, ferripyrophosphat, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat, natrium-p-nitrophenolat og triclopyr i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2021/2275

OJ L 125, 13.4.2021, p. 15–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/590/oj

13.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/590

af 12. april 2021

om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for aclonifen, boscalid, komælk, etofenprox, ferripyrophosphat, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat, natrium-p-nitrophenolat og triclopyr i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier (MRL'er) for aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat, natrium-p-nitrophenolat og triclopyr. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for ferripyrophosphat, L-cystein og komælk, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2)

I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse på sød peberfrugt, urteudtræk og krydderier af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet aclonifen, er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår boscalid er der indgivet en sådan ansøgning for granatæbler, honning og andre biavlsprodukter efter anvendelse på rapsfrø. For så vidt angår etofenprox er der indgivet en sådan ansøgning for blommer. For så vidt angår lambda-cyhalothrin er der indgivet en sådan ansøgning for krydderier i form af frø og krydderier i form af frugter. For så vidt angår maleinhydrazid er der indgivet en sådan ansøgning for cikorierødder. For så vidt angår mefentrifluconazol er der indgivet en sådan ansøgning for kernefrugter, abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer, druer, kartofler, sukkermajs, solsikkefrø, rapsfrø og sukkerroerødder. For så vidt angår natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat er der indgivet en sådan ansøgning for druer, jordbær, hindbær, ribs, majs, ris, hvede og humle. For så vidt angår triclopyr er der indgivet en sådan ansøgning for kiwifrugter.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, risiciene for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(6)

Med hensyn til alle ansøgningerne konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7)

For så vidt angår aclonifen har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke tidligere var til rådighed under den undersøgelse, der blev gennemført i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Disse oplysninger vedrører restkoncentrationstest og analysemetoder.

(8)

For så vidt angår natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat har ansøgeren også fremlagt sådanne oplysninger om analysemetoder.

(9)

For så vidt angår boscalid har ansøgeren gjort referencestandarden for 2-chlor-N-(4′-chlor-5-hydroxybiphenyl-2-yl)nicotinamid kommercielt tilgængelig.

(10)

For så vidt angår maleinhydrazid vurderede autoriteten ansøgningen med henblik på fastsættelse af en MRL for gulerødder inden for rammerne af konklusionen af peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet (3). I overensstemmelse med de gældende EU-retningslinjer for ekstrapolering af MRL'er bør MRL'en for gulerødder også anvendes på cikorierødder.

(11)

For så vidt angår mefentrifluconazol anbefalede autoriteten at hæve MRL'erne for svinelever, nyrer fra kvæg og mælk fra kvæg, får og geder efter anvendelse af stoffet i foder.

(12)

I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet ferripyrophosphat indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (4). Ansøgningen blev evalueret af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og leverede en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den konkluderede, at ferripyrophosphat burde opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (5).

(13)

L-cystein og komælk er godkendt som basisstoffer ved henholdsvis Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/642 (6) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1004 (7). Anvendelsesbetingelserne for disse stoffer forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugeren. Stofferne bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(14)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de respektive ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(15)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online på: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for aclonifen. EFSA Journal 2020;18(5):6102.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for boscalid in honey. EFSA Journal 2019;17(11):5897.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for boscalid in pomegranates. EFSA Journal 2020;18(9):6236.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for etofenprox in plums. EFSA Journal 2020;18(7):6192.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in seed and fruit spices. EFSA Journal 2020;18(6):6110.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mefentrifluconazole in various crops. EFSA Journal 2020;18(7):6193.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate (sodium nitrocompounds). EFSA Journal 2020;18(3):6060.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for triclopyr in kiwi. EFSA Journal 2020;18(7):6191.

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide. EFSA Journal 2016;14(6):4492.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate. EFSA Journal 2020;18(1):5986.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/642 af 12. maj 2020 om godkendelse af basisstoffet L-cystein, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 150 af 13.5.2020, s. 134).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1004 af 9. juli 2020 om godkendelse af basisstoffet komælk, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 221 af 10.7.2020, s. 133).


BILAG

I bilag II og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne for aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat, natrium-p-nitrophenolat og triclopyr således:

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Aclonifen

Boscalid (F) (R)

Etofenprox (F)

Lambda-cyhalothrin (herunder gamma-cyhalothrin) (summen af R,S- og S,R-isomerer) (F)

Maleinhydrazid

Mefentrifluconazol

Natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat (summen af natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat udtrykt som natrium-5- nitroguaiacolat)

Triclopyr

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0110000

Citrusfrugter

 

2 (+)

1,5

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0110010

Grapefrugter

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110020

Appelsiner

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110030

Citroner

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110040

Limefrugter

 

 

(+)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0110050

Mandariner

 

 

(+)

 

 

 

 

0,1 (+)

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0120000

Trænødder

 

(+)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0120010

Mandler

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

1

 

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0120990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

 

 

 

(+)

 

0,4

 

 

0130010

Æbler

 

2 (+)

0,7

0,08

 

 

 

0,05 (+)

0130020

Pærer

 

1,5 (+)

0,7

0,08

 

 

 

0,05 (+)

0130030

Kvæder

 

1,5 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

0,01 (*1)

0130040

Mispel

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

0,01 (*1)

0130050

Japanmispel/loquat

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

0,01 (*1)

0130990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0140000

Stenfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Abrikoser

 

5 (+)

0,6 (+)

0,15 (+)

 

0,7

 

0,05 (+)

0140020

Kirsebær (søde)

 

4 (+)

0,8 (+)

0,3 (+)

 

2

 

0,01 (*1)

0140030

Ferskner

 

5 (+)

0,6

0,15 (+)

 

0,7

 

0,05 (+)

0140040

Blommer

 

3 (+)

0,2

0,2 (+)

 

0,5

 

0,01 (*1)

0140990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

(+)

 

 

 

0,01 (*1)

0151000

a)

Druer

 

5 (+)

4 (+)

 

 

0,9

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

0,08

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

6 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

10 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

15 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154010

Blåbær

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154020

Tranebær

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0154990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0,01 (*1)

 

(+)

 

 

 

0,01 (*1)

0161010

Dadler

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0,01 (*1)

1

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0,8 (+)

0,09

 

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

5 (+)

1 (+)

0,05

 

 

 

0,15

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Stjerneæbler

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

 

0,01 (*1)

0163010

Avocadoer

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163020

Bananer

 

0,6 (+)

 

0,15

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

 

 

 

0163040

Papajaer

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

2

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163070

Guavaer

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0163990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

(+)

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

Kartofler

0,02 (*1)

2 (+)

 

0,01 (*1)

60

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,01 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

 

 

 

0212010

Maniokker

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

0,01 (*1)

4

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213020

Gulerødder

0,08

2

 

0,04

30

 

 

 

0213030

Knoldselleri

0,3

2

 

0,07

0,2 (*1)

 

 

 

0213040

Peberrod

0,07

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213050

Jordskokker

0,1

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213060

Pastinakker

0,1

2

 

0,04

30

 

 

 

0213070

Persillerod

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213080

Radiser

0,01 (*1)

2

 

0,15

0,2 (*1)

 

 

 

0213090

Havrerod

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213100

Kålroer

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213110

Majroer

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

 

 

 

0213990

Andet (2)

0,01 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

 

 

 

0220000

Løg

 

(+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Hvidløg

0,02 (*1)

5

 

 

40

 

 

 

0220020

Løg

0,02 (*1)

5

 

 

15

 

 

 

0220030

Skalotteløg

0,02 (*1)

5

 

 

30

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

0,01 (*1)

6

 

 

0,2 (*1)

 

 

 

0220990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,5

 

 

0,2 (*1)

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

(+)

 

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

3

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

0,01 (*1)

 

0,7 (+)

0,07

 

 

 

 

0231020

Sød peberfrugt

0,02  (*1)

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

 

 

 

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

 

 

 

 

0231990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0232010

Agurker

 

 

 

0,05

 

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

0,15

 

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

0,15

 

 

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,06

 

 

 

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,02 (*1)

0,05

0,01 (*1)

0,05

 

 

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (*1)

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01 (*1)

(+)

 

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

5

0,4

0,1

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

5

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0,01 (*1)

0,04

 

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

0,7 (+)

0,15

 

 

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

9

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

(+)

 

 

0,2 (*1)

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01 (*1)

50

 

 

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

3 (+)

1,5

 

 

 

 

0251020

Havesalat

 

 

3 (+)

0,15

 

 

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

3 (+)

0,07

 

 

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

3 (+)

0,7

 

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

0,01 (*1)

0,7

 

 

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

3 (+)

0,7

 

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

0,01 (*1)

0,7

 

 

 

 

0251990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinat

 

50

3 (+)

0,6

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

30

3 (+)

0,2

 

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (*1)

7

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,8

50

3

0,7

 

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kørvel

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

(+)

 

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

0,08

5

0,4 (+)

0,4

 

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

0,02 (*1)

3

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

0,08

5

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260050

Linser

0,02

3

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0260990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

(+)

0,01 (*1)

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Alm. asparges

0,01 (*1)

0,9

 

0,02

 

 

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01 (*1)

0,9

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270030

Bladselleri

0,01 (*1)

9

 

0,2

 

 

 

 

0270040

Knoldfennikel

0,01 (*1)

9

 

0,3

 

 

 

 

0270050

Artiskokker

0,02 (*1)

5

 

0,15

 

 

 

 

0270060

Porrer

0,01 (*1)

9

 

0,07

 

 

 

 

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,9

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270080

Bambusskud

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270090

Palmehjerter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0270990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

 

3 (+)

 

0,05 (+)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bønner

0,08

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0300020

Linser

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0300030

Ærter

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0300990

Andet (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

(+)

0,5 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Jordnødder

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401030

Valmuefrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Sesamfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Solsikkefrø

0,02 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,05

 

 

0401060

Rapsfrø

0,01 (*1)

1

0,05 (+)

0,2

 

0,06

 

 

0401070

Sojabønner

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,05

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Sennepsfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Bomuldsfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Græskarfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Saflorfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401120

Hjulkronefrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401130

Sæddodderfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401140

Hampfrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401990

Andet (2)

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

Olieholdige frugter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0500000

KORN

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

(+)

0,2 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0500010

Byg

 

4

 

0,5

 

0,6

 

0,01 (*1)

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500030

Majs

 

0,15

 

0,02

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500040

Alm. hirse

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500050

Havre

 

4

 

0,3

 

0,6

 

0,01 (*1)

0500060

Ris

 

0,15

 

0,2

 

0,01 (*1)

 

0,3 (+)

0500070

Rug

 

0,8

 

0,05

 

0,05

 

0,01 (*1)

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500090

Hvede

 

0,8

 

0,05

 

0,05

 

0,01 (*1)

0500990

Andet (2)

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Te

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0620000

Kaffebønner

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

(+)

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

0,08

0,9

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

0,08

0,9

 

 

 

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

0,05 (*1)

3

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaobønner

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

80 (+)

0,05 (*1)

10 (+)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,3  (*1)

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

(+)

 

(+)

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,01  (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,3

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,01  (*1)

0,9

0,05 (*1)

 

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

2

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

0,3

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,06

 

 

0900020

Sukkerrør

 

7 (+)

 

0,05

0,2 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0900030

Cikorierødder

 

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

30

0,01 (*1)

 

 

0900990

Andet (2)

 

0,5

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

(+)

 

 

 

 

1010000

Varer fra

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

1011010

Muskel

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,15

0,05

0,01 (*1)

 

 

1011020

Fedt

 

0,07

1,5 (+)

3

0,1

0,01 (*1)

 

 

1011030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,015

 

 

1011040

Nyre

 

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

1,5

0,01 (*1)

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,07

1,5

3

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

1011990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,015

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

0,01 (*1)

0,06 (+)

0,02

0,1

0,04

 

0,06

1012020

Fedt

 

0,3

2 (+)

3

0,1

0,2

 

0,06

1012030

Lever

 

0,2 (+)

0,06 (+)

0,05

0,1

0,4

 

0,06

1012040

Nyre

 

0,2

0,07 (+)

0,2

2

0,15

 

0,08

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,3

2

3

0,02 (*1)

0,1

 

0,08

1012990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,4

 

0,08

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,02

0,1

0,06

 

0,06

1013020

Fedt

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

0,4

 

0,06

1013030

Lever

 

0,2 (+)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,7

 

0,06

1013040

Nyre

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

0,3

 

0,08

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

0,3

 

0,08

1013990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

0,08

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

0,2

0,05 (+)

0,15

0,1

0,06

 

0,06

1014020

Fedt

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

0,4

 

0,06

1014030

Lever

 

0,2 (+)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,7

 

0,06

1014040

Nyre

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

0,3

 

0,08

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

0,3

 

0,08

1014990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

0,08

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

0,01 (*1)

0,06 (+)

0,02

0,1

0,04

 

0,06

1015020

Fedt

 

0,3

2 (+)

3

0,1

0,2

 

0,06

1015030

Lever

 

0,2

0,06 (+)

0,05

0,1

0,4

 

0,06

1015040

Nyre

 

0,2

0,07 (+)

0,2

2

0,1

 

0,08

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,3

2

3

0,02 (*1)

0,1

 

0,08

1015990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,4

 

0,08

1016000

f)

fjerkræ

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

1016010

Muskel

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,015

 

 

1016020

Fedt

 

0,08

0,04 (+)

 

0,1

0,03

 

 

1016030

Lever

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,02

0,03

 

 

1016040

Nyre

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,03

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,15

0,04

 

0,02 (*1)

0,03

 

 

1016990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,03

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1017010

Muskel

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,02

0,1

 

 

0,06

1017020

Fedt

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

 

 

0,06

1017030

Lever

 

0,2

0,05 (+)

0,05

0,1

 

 

0,06

1017040

Nyre

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

 

 

0,08

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

 

 

0,08

1017990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

1020000

Mælk

0,01 (*1)

0,02

(+)

0,02

0,07

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Kvæg

 

 

0,07

 

 

0,03

 

 

1020020

Får

 

 

0,04

 

 

0,04

 

 

1020030

Geder

 

 

0,04

 

 

0,04

 

 

1020040

Heste

 

 

0,07

 

 

0,02

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

0,04

 

 

0,01 (*1)

 

 

1030000

Fugleæg

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,015 (+)

0,01 (*1)

0,1

0,015

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning