EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0582

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/582 af 9. april 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina

C/2021/2405

OJ L 124, 12.4.2021, p. 40–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/582/oj

12.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/582

af 9. april 2021

om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 7, stk. 4, og

efter høring af medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   SAGSFORLØB

1.1.   Indledning

(1)

Den 14. august 2020 indledte Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en antidumpingundersøgelse vedrørende importen af fladvalsede aluminiumsprodukter (»AFRP'er« eller den »pågældende vare«) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina« eller det »pågældende land«) på grundlag af artikel 5 i grundforordningen. Den offentliggjorde en indledningsmeddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (2) (»indledningsmeddelelsen«).

(2)

Kommissionen indledte undersøgelsen som følge af en klage, der blev indgivet den 30. juni 2020 af European Aluminium (»klageren«) på vegne af producenter af fladvalsede aluminiumsprodukter. Klageren tegner sig for mere end 25 % af den samlede produktion af fladvalsede aluminiumsprodukter i Unionen. Derudover fik klagen som præciseret i noten om søgsmålet opbakning fra producenter, som tegner sig for mere end 80 % af den samlede ikkebundne produktion i Unionen i undersøgelsesperioden. Klagen indeholdt beviser for dumping og deraf følgende væsentlig skade, som var tilstrækkelige til at berettige indledningen af undersøgelsen.

1.2.   Registrering

(3)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5a, skal Kommissionen registrere import, som er genstand for en antidumpingundersøgelse i løbet af forhåndsfremlæggelsesperioden, medmindre den har tilstrækkelig dokumentation for, at visse krav ikke er opfyldt. Et af disse krav, jf. grundforordningens artikel 10, stk. 4, litra d), er, at der har været tale om en yderligere betydelig stigning i importen ud over omfanget af den import, der forårsagede skade i undersøgelsesperioden. Som det fremgår af tabel 1 skete der et fald på 26 % i importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Kina i de fire måneder efter indledningen sammenlignet med undersøgelsesperioden. Da der ikke forelå nogen tegn i sagsakterne på, at importen af fladvalsede aluminiumsprodukter, jf. definitionen i betragtning 55 nedenfor, er genstand for sæsonmæssige udsving, vurderede Kommissionen, at det ikke var nødvendigt også at sammenligne importniveauet i perioden september — december 2019 med importniveauet i de samme måneder i det foregående år. Dataene for perioden efter indledningen blev baseret på de Taric-koder, der blev oprettet for den pågældende vare ved indledningen af undersøgelsen. Dette blev sammenlignet med den månedlige gennemsnitlige import fra Kina for fire måneder i UP.

Tabel 1

Import fra Kina i UP og efter indledningen (tons)

 

Undersøgelsesperiode

Månedligt gennemsnit i undersøgelsesperioden

September-december 2020

September-december 2020, månedligt gennemsnit

Import fra Kina til EU

265 727

22 144

88 576

16 382

Kilde: Eurostat og overvågningsdatabasen.

(4)

Kommissionen gjorde derfor ikke import af den pågældende vare til genstand for registrering i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5a, da betingelsen i nævnte forordnings artikel 10, stk. 4, litra d), nemlig en yderligere betydelig stigning i importen, ikke var opfyldt.

1.3.   Interesserede parter

(5)

I indledningsmeddelelsen opfordrede Kommissionen interesserede parter til at kontakte den med henblik på at deltage i undersøgelsen. Endvidere underrettede den specifikt klagerne, kendte EU-producenter, de kendte eksporterende producenter og myndighederne i Kina, kendte importører og brugere samt sammenslutninger, som den vidste var berørt, om indledningen af undersøgelsen og opfordrede dem til at deltage.

(6)

De interesserede parter fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til indledningen af undersøgelsen og for at anmode om en høring med Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer.

(7)

Flere parter anmodede om en høring med Kommissionens tjenestegrene. De parter, der anmodede herom, fik mulighed for at blive hørt.

1.4.   Anmodning om anonymitet

(8)

En enkelt bruger, virksomhed A, anmodede om anonymitet for at forhindre eventuelle mulige repressalier fra nogle af klagerne, som også var dens leverandører.

(9)

European Aluminium fremsatte den bemærkning, at virksomhed A ikke havde nogen søgsmålsret i denne sag, da den ifølge European Aluminium ikke havde givet sig til kende eller bevist, at der forelå en objektiv forbindelse mellem dens aktiviteter og samme vare, jf. definitionen i afsnit 2.2 nedenfor. European Aluminium hævdede også, at hemmeligholdelse af virksomhed A's identitet ikke var berettiget af risikoen for repressalier, der stammer fra EU, med den begrundelse, at virksomhed A var beliggende i EU, hvor de grundlæggende europæiske værdier finder anvendelse, og at europæiske producenter af samme vare ikke ville tage del i en sådan praksis.

(10)

Det fremgik af sagsakterne (3) og de fortrolige oplysninger, som virksomhed A havde delt med Kommissionen, at virksomhed A rettidigt gav sig til kende som interesseret part og påviste, at der forelå en objektiv forbindelse mellem dens aktiviteter og den undersøgte vare. For så vidt angår begrundelsen for anmodningen om anonymitet vurderede Kommissionen, at virksomheden havde fremlagt tilstrækkelig begrundelse til støtte for sin anmodning. Navnlig havde virksomhed A fremlagt behørigt dokumenterede oplysninger vedrørende frygten for handelsrepressalier på grund af dens aktiviteters karakter og dens forretningsforbindelser med andre parter, der er aktive på det pågældende marked. Kommissionen indrømmede derfor virksomheden den anonymitet, der blev anmodet om, med henblik på denne undersøgelser.

1.5.   Bemærkninger til indledningen af undersøgelsen

1.5.1.   Bemærkninger til skade

(11)

Virksomhed A og Shanghai Huafon Aluminium Corporation (»Huafon«) indgav en klage over manglen på en begrundelse for udelukkelsen af de varer, der er omhandlet i betragtning 57, og definitionen af den undersøgte vare i indledningsmeddelelsen.

(12)

I grundforordningen fastsættes det, at klageren bør indsætte en fuldstændig beskrivelse af den vare, der angiveligt er genstand for dumping. Den fastsætter intet krav om, at klageren skal forelægge en begrundelse med hensyn til varer, som denne ikke ønsker at lade indgå i sin klage. Påstanden blev derfor afvist.

(13)

Virksomhed A hævdede også, at det, eftersom klagen blev indgivet af producenter, der kun tegner sig for 80 % af EU-produktionen, kan antages, at producenter, der tegner sig for 20 % af EU-produktionen ikke led væsentlig skade.

(14)

Støtteniveauet med henblik på indledning af undersøgelsen udgør ikke et tegn på, at EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade. De retlige krav, der vedrører indledning af en undersøgelse, er fastsat i grundforordningens artikel 5. Klagen indeholdt tilstrækkeligt bevis til at berettige indledning af en undersøgelse i henhold til artikel 5, stk. 2. Som påpeget af virksomhed A blev klagen desuden indgivet og støttet af EU-producenter, der tegner sig for 80 % af den samlede ikkebundne produktion i Unionen, hvilket klart udgør en betydelig andel af EU-erhvervsgrenen, jf. kravet i artikel 5, stk. 4. Derfor afviste Kommissionen påstanden.

(15)

Samme bruger fremsatte påstand om, at visse indikatorer, der er beskrevet i klagen, er baseret på varer, der er udelukket fra undersøgelsen. Da denne påstand imidlertid ikke var tilstrækkelig specifik og under alle omstændigheder ikke var underbygget af beviser, blev den afvist.

(16)

En bruger, Valeo Systèmes Thermiques SAS (»Valeo«), hævdede, at klageren havde foretaget en segmenteret skadesanalyse, og at analysen ikke påviste, at fladvalsede aluminiumsprodukter bestemt til varmevekslere (»HEX APRP'er«) til bilindustrien havde lidt skade i betragtning af minimalmarginerne for underbuds- og målprisunderbud i klagen. Valeo henviste også til årsregnskaberne for den største producent af denne varekategori og anførte, at den havde indberettet gode finansielle resultater i 2019 og i første halvdel af 2020 og ikke havde opregnet importen fra Kina som en risiko.

(17)

Kommissionen noterede sig, at klagen ikke indeholdt en fuldstændig skadesanalyse pr. segment, men rettere beregninger af underbuds- og målprisunderbud for tre repræsentative varetyper, herunder HEX AFRP'er til bilindustrien. For så vidt angår denne varetype indeholdt klagen ikke alle specifikke skadesindikatorer. Klagen indeholdt rettere ét sæt af alle indikatorer vedrørende samme vare som helhed, men ikke en skadesanalyse pr. segment.

(18)

For så vidt angår den største producent af HEX AFRP'er til bilindustrien noterede Kommissionen sig, at dennes varesortiment ikke udelukkende er begrænset til HEX AFRP'er til bilindustrien, men også omfatter produkter til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling (»HVACR«). Desuden vedrører nævnte producents årsregnskaber ikke udelukkende dennes salg i Unionen, men rettere dennes globale aktiviteter, hvilket forklarer, hvorfor den ikke udpeger Kina som en risiko. Disse påstande blev derfor afvist.

(19)

Valeo og virksomhed A hævdede, at klagen ikke indeholdt beviser for, at EU-erhvervsgrenen led væsentlig skade ud fra begrundelsen om, at der for en række indikatorer såsom eksportsalg, investeringer, kapacitet, lagerbeholdninger, priser og beskæftigelse udvistes en positiv tendens.

(20)

Kommissionen mindede om, at der i grundforordningens artikel 5, stk. 2, litra d), stilles krav om en undersøgelse af bl.a. de relevante skadesfaktorer i den indledende fase. I grundforordningens artikel 5 kræves det ikke specifikt, at alle de skadesfaktorer, der er anført i nævnte forordnings artikel 3, stk. 5, skal udvise en forværring, for at der kan konstateres væsentlig skade. Af grundforordningens artikel 5, stk. 2, fremgår det ganske rigtigt, at klagen skal indeholde oplysninger om den mængdemæssige udvikling i den påståede dumpingimport, dumpingimportens indvirkning på priserne på samme vare på markedet i Unionen og følgevirkningerne for den pågældende erhvervsgren i Unionen dokumenteret ved relevante (men ikke nødvendigvis alle) faktorer og forhold, som har indflydelse på situationen for den pågældende erhvervsgren i Unionen, såsom de faktorer og forhold, der er anført i nævnte forordnings artikel 3, stk. 3 og 5. Den specifikke skadesanalyse i forbindelse med klagen har faktisk vist, at der foreligger tilstrækkelige beviser, der peger i retning af en betydelig indtrængning på EU-markedet af import fra Kina til priser, som i væsentlig grad underbyder EU-erhvervsgrenens egne priser. Klagen indeholdt beviser for, at dette havde en væsentlig skadelig indvirkning på EU-erhvervsgrenens situation i perioden fra 2016 til 2019, f.eks. med hensyn til markedsandel og rentabilitet. Disse påstande blev derfor afvist.

(21)

En anden interesseret part, Nilo Asia PTE Ltd/Lodec Metall-Handel Niederlassung Bremen der O. Wilms GMBH (»Nilo«), hævdede, at de KN-koder, der blev anvendt til beregningerne af underbud og målprisunderbud, ikke gjorde det muligt at identificere plader og almindelige ark, og at de kan føre til unøjagtigheder. Den anfægtede også beregningsmetoden for beregningen af målprisunderbud.

(22)

For så vidt angår metoden til beregning af målprisunderbud fandt Kommissionen, at klageren havde brugt objektive data og en objektiv metodologi til at bestemme eksportprisen efter toldanmeldelse i EU. Desuden var KN-koderne, som var blevet kontrolleret af Kommissionen, korrekte på dette trin i proceduren. EU-målprisen var baseret på klagerens produktionsomkostninger plus en målfortjeneste på 6 %, jf. grundforordningens artikel 7. Kommissionen fastslog derfor, at klageren havde fastsat målprisunderbuddet korrekt, og påstanden blev afvist.

(23)

Nilo og en eksporterende producent Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd (»Xiamen Xiashun«) hævdede, at det samlede EU-forbrug var blevet overvurderet af klageren. De henviste til 2019-rapporten fra European Aluminium (4), hvori der henvises til et forbrug på 5,447 mio. tons.

(24)

Kommissionen noterede sig, at anvendelsesområdet for denne undersøgelse er forskelligt fra den rapport, der henvises til. Som det fremgår af indledningsmeddelelsen, blev flere varer ganske rigtigt udelukket fra varedækningen. Desuden henvises der i denne rapport ikke blot til EU, men også til andre EFTA-lande såsom Norge, Schweiz og Tyrkiet. Påstanden blev afvist på grundlag af disse forskelle.

(25)

En eksporterende producent, Xiamen Xiashun, anfægtede klagerens påstand om, at importpriserne fra Kina konsekvent er lavere end importprisen fra andre lande, med den begrundelse, at en analyse baseret på alle omfattede KN-koder ikke var nøjagtig nok. Xiamen Xiashun fremlagde en analyse for KN-kode 7607 11 90, hvoraf det fremgik, at de tyrkiske priser var de laveste, og at den skade, som EU-erhvervsgrenen havde lidt, skyldtes importen fra andre lande end Kina.

(26)

Kommissionen påpegede, at en sådan analyse er begrænset til én KN-kode og ikke diskvalificerer klagerens påstand. Hvad angår den samlede analyse af import i den betragtede periode, henvises der også til betragtning 51-59. Påstanden blev derfor afvist.

(27)

Xiamen Xiashun hævdede også, at klagen ikke indeholdt positive beviser for, at importen med oprindelse i Kina havde forvoldt væsentlig skade, og henviste til mangler i påstandene om makro- og mikroindikatorer. Denne part anfægtede pålideligheden og nøjagtigheden af indikatorerne i klagen ved at henvise til flere isolerede elementer vedrørende forskellige EU-producenter, som angiveligt havde indvirkning på indikatorerne. Nævnte part påviste imidlertid ikke, hvordan disse eksempler kunne rejse tvivl om Kommissionens samlede vurdering af, at klagen indeholdt tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af denne procedure.

(28)

Flere interesserede parter hævdede, at det var nødvendigt at udelukke HEX AFRP'er til bilindustrien og folieruller fra undersøgelsen eller krævede som minimum en separat segmentspecifik analyse.

(29)

I den indledende fase forelå der ingen tegn på, at det var nødvendigt at analysere sådanne segmenter hver for sig. I løbet af undersøgelsen indsamlede Kommissionen bemærkninger fra interesserede parter om den pågældende vare samt anmodninger om udelukkelse og behovet for analyse af de enkelte segmenter. Anmodninger om udelukkelse er analyseret i betragtning 61-105, mens det påståede behov for analyse af de enkelte segmenter gennemgås i betragtning 38-45.

1.5.2.   Bemærkninger om dumping

(30)

En importør, Nilo, satte spørgsmålstegn ved den metode og de KN-koder, som klageren havde anvendt i dumpingberegningerne, og som vedrører plader og almindelige ark, og fandt, at dette udgjorde en væsentlig fejl i klagen.

(31)

Kommissionen fandt, at klageren havde anvendt objektive data og metoder til at fastsætte eksportprisen. Desuden var KN-koderne, som var blevet kontrolleret af Kommissionen, korrekte på dette trin i proceduren. For så vidt angår dumpingberegningen ville konklusionen med hensyn til konstateringen af dumping desuden have været identisk i betragtning af niveauet for den normale værdi for plader og almindelig aluminiumsark, der blev fastsat i klagen, og navnlig ville den deraf følgende dumpingmargen i høj grad overstige bagatelgrænsen. Påstanden blev derfor afvist.

(32)

En af de eksporterende producenter i stikprøven, Xiamen Xiashun, hævdede, at klagen indeholdt utilstrækkelige beviser for dumping. Virksomheden fremførte, at prisen på ingots af aluminium var forhøjet, og det samme var den normale værdi. Den fandt navnlig, at gennemsnitsprisen på ingots af aluminium i 2019, som blev anvendt til dumpingberegningerne, var på 1 792 USD og ikke på mellem 2 300 og 2 700 EUR pr. ton, som anført i klagen. Virksomheden fandt også, at forbruget af de 1-2 ingots af aluminium, som er nødvendige for at fremstille ét ton almindelig aluminiumsfolie, der er nævnt i klagen, var for højt. Xiamen Xiashun hævdede endvidere, at de fragtomkostninger på 107,77 EUR pr. ton, der blev anvendt i dumpingberegningen i klagen, var for høje sammenlignet med virksomhedens egne transportomkostninger for samme vare (5).

(33)

Kommissionen afviste disse påstande. Den pris på ingots af aluminium, som klageren anvendte til beregningerne, var på 1 797 EUR pr. ton og ikke på mellem 2 300 og 2 700 EUR pr. ton, som Xiamen Xiashun hævdede (6). Kommissionen fandt desuden, at både forbruget af ingots af aluminium til fremstilling af ét ton almindelig folie og de fragtomkostninger, som klageren anvendte, var underbygget af tilstrækkelige beviser. Selv hvis Kommissionen beregnede den normale værdi på ny ved hjælp af de fragtomkostninger, som Xiamen Xiashun havde foreslået, overskred den deraf følgende dumpingmargen i høj grad bagatelgrænsen. På denne baggrund fandt Kommissionen, at klagen indeholdt tilstrækkelige beviser for dumping til at indlede undersøgelsen.

1.6.   Stikprøveudtagning

(34)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den eventuelt ville udtage en stikprøve blandt de interesserede parter i henhold til grundforordningens artikel 17.

1.6.1.   Stikprøveudtagning af EU-producenter

(35)

Kommissionen anførte i sin indledningsmeddelelse, at den havde udtaget en foreløbig stikprøve af EU-producenter. Den udtog stikprøven på grundlag af produktions- og salgsmængden af samme vare i Unionen i undersøgelsesperioden. Stikprøven bestod af tre EU-producenter. De EU-producenter, der indgik stikprøven, tegnede sig for 35 % af den anslåede samlede produktion og 35 % af den anslåede samlede EU-salgsmængde af samme vare. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til den foreløbige stikprøve. European Aluminium fremsatte bemærkninger på vegne af to af de medlemmer, der var udtaget til at indgå i stikprøven. En virksomhed, der indgik i den foreløbige stikprøve, anmodede om, at kun ét af dens anlæg indgik i stikprøven, fordi dette anlæg fremstiller præcis de typiske varer, der importeres fra Kina. Den hævdede også, at inddragelse af kun ét anlæg ville gøre stikprøven mere repræsentativ. Kommissionen noterede sig, at de virksomheder, der indgik i stikprøven, består af individuelle juridiske enheder, og at der ikke kan skelnes på grundlag af den interne organisation i den juridiske enhed, hvis alle underenheder tilhører den samme juridiske enhed. Denne påstand blev derfor afvist.

(36)

En anden virksomhed, som indgik i stikprøven, hævdede, at inddragelse i stikprøven af kun én retlig enhed i dens koncern ville gøre det vanskeligt at foretage kontrol, da IT- og regnskabssystemet vedligeholdes på koncernbasis. Kommissionen besluttede at begrænse sig til den pågældende juridiske enhed i betragtning af den begrænsede tid, der var til rådighed. I betragtning af salgskanalerne for de varer, der fremstilles af denne juridiske enhed, og det forhold, at de forretningsmæssigt forbundne virksomheder kan være involveret i salgsstrømmen, skulle andre enheder i koncernen imidlertid også udfylde de relevante dele af spørgeskemaet.

(37)

I lyset af ovenstående blev stikprøven anset for at være repræsentativ for EU-erhvervsgrenen.

1.6.2.   Stikprøveudtagning af importører

(38)

For at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodede Kommissionen ikke forretningsmæssigt forbundne importører om at indgive de oplysninger, der anmodes om i indledningsmeddelelsen.

(39)

Fire ikke forretningsmæssigt forbundne importører indsendte de nødvendige oplysninger og indvilligede i at indgå i stikprøven. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 1, udtog Kommissionen en stikprøve på tre importører på grundlag af den største importmængde. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev alle kendte, berørte importører hørt om udtagningen af stikprøven. Der blev ikke fremsat nogen bemærkninger.

1.6.3.   Stikprøveudtagning af eksporterende producenter i Kina

(40)

For at afgøre, om det var nødvendigt at tage stikprøver og i bekræftende fald at udtage dem, bad Kommissionen alle kendte eksporterende producenter i Kina om at indsende de oplysninger, der var angivet i indledningsmeddelelsen. Kommissionen anmodede endvidere Folkerepublikken Kinas repræsentation ved Den Europæiske Union om at udpege og/eller kontakte eventuelle andre eksporterende producenter, der kunne være interesseret i at deltage i undersøgelsen.

(41)

24 eksporterende producenter i det pågældende land indsendte de ønskede oplysninger og indvilligede i at indgå i stikprøven. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 1, udtog Kommissionen en stikprøve på tre virksomheder/virksomhedskoncerner ud fra den største repræsentative eksportmængde til Unionen, der med rimelighed kunne undersøges inden for den tid, der var til rådighed. Disse virksomheder/virksomhedskoncerner tegnede sig for 18,9 % af den anslåede samlede eksport. I henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 2, fik alle de pågældende kendte eksporterende producenter og myndighederne i det berørte land mulighed for at fremsætte bemærkninger til stikprøveudtagningen.

(42)

Ved brev af 27. august 2020 fremsatte virksomheden Yantai Jintai International Trade Co., Ltd (en del af »Nanshan Group«) sine bemærkninger og anmodede om at indgå i stikprøven. Ved e-mail af 2. september 2020 meddelte en af de udtagne virksomheder, Tianjin Zhongwang Aluminium Co., Kommissionen, at den indstillede samarbejdet. På dette grundlag besluttede Kommissionen at erstatte virksomheden Tianjin Zhongwang Aluminium Co. med Nanshan Group. Den ændrede stikprøve tegner sig også for 18,9 % af den anslåede samlede eksportmængde til Unionen fra Folkerepublikken Kina i undersøgelsesperioden. Der blev ikke fremsat bemærkninger til den ændrede stikprøve.

1.7.   Individuel undersøgelse

(43)

17 eksporterende producenter i Kina, som anmodede om individuel undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 17, stk. 3, blev i indledningsmeddelelsen opfordret til at indsende en spørgeskemabesvarelse. Der var imidlertid ingen eksporterende producenter, der indsendte et udfyldt spørgeskema inden for den fastsatte frist. Der blev derfor ikke foretaget nogen individuel undersøgelse.

1.8.   Spørgeskemaer og kontrolbesøg

(44)

Kommissionen sendte et spørgeskema vedrørende forekomsten af væsentlige fordrejninger i Kina, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), til Folkerepublikken Kinas regering (»GOC« (Government of China)). Den sendte også et spørgeskema til GOC vedrørende fordrejninger af råmaterialepriserne, jf. grundforordningens artikel 7, stk. 2a, og artikel 7, stk. 2b.

(45)

Kommissionen sendte også spørgeskemaer til de EU-producenter, importører, brugere og eksporterende producenter, der indgik i stikprøven. De samme spørgeskemaer var også blevet gjort tilgængelige online (7) på tidspunktet for indledningen af undersøgelsen.

(46)

Kommissionen modtog spørgeskemabesvarelser fra de tre EU-producenter, der indgik i stikprøven, sammenslutningen af EU-producenter, de tre ikke forretningsmæssigt forbundne importører, der indgik i stikprøven, fem brugere og tre virksomheder/grupper af eksporterende producenter.

(47)

En yderligere bruger indsendte en ufuldstændig spørgeskemabesvarelse, som heller ikke indeholdt en meningsfuld ikkefortrolig version. Trods flere anmodninger og påmindelser indsendte denne bruger ikke de ønskede oplysninger. Dens spørgeskemabesvarelse blev derfor ikke taget i betragtning i analysen.

(48)

I lyset af udbruddet af covid-19 og de nedlukningsforanstaltninger, der er indført af flere medlemsstater og af flere tredjelande, kunne Kommissionen ikke aflægge kontrolbesøg i den foreløbige fase i henhold til grundforordningens artikel 16. Kommissionen krydstjekkede i stedet alle de oplysninger, den anså for nødvendige for sine foreløbige afgørelser i overensstemmelse med sin meddelelse om konsekvenserne af covid-19-udbruddet for antidumping- og antisubsidieundersøgelser (8). Kommissionen foretog krydstjek uden at aflægge kontrolbesøg af følgende virksomheder/parter:

Sammenslutning af EU-producenter

European Aluminium, Bruxelles, Belgien

EU-producenter

Hydro Group (»Hydro«):

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Grevenbroich og Hamburg, Tyskland

Hydro Aluminium Dormagen GmbH, Dormagen, Tyskland

Aluminium Norf GmbH, Neuss, Tyskland

Elval Halcor Group:

ELVALHALCOR S.A., Oinofyta, Grækenland

Symetal Aluminium Foil Industry Single Member State S.A., Athen, Grækenland

International Trade S.A., Bruxelles, Belgien

UACJ ELVAL HEX Materials GmbH, Düsseldorf, Tyskland

Vepal, Thiva, Grækenland

Aludium Group:

Aludium Transformacion dc Productos S.L, Amorebieta og Alicante, Spanien

Aludium France SAS, Castelsarrasin, Frankrig

Brugere

Virksomhed A

Valeo Group:

Valeo Systèmes Thermiques, Le Mesnil Saint Denis, Frankrig

Valeo Autosystemy Sp Zo.o, Skawina, Polen

Valeo Vymeniky Tepia s.r.o., Zebrak, Tjekkiet

Eksporterende producenter i Kina

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd (»Jiangsu Alcha Group«)

Nanshan Group:

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd

Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd

Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

1.9.   Undersøgelsesperioden og den betragtede periode

(49)

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden fra den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020 (»undersøgelsesperioden«). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra den 1. januar 2017 frem til udgangen af undersøgelsesperioden (»den betragtede periode«).

1.10.   Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

(50)

Denne sag blev indledt den 14. august 2020, dvs. i den overgangsperiode, der blev aftalt mellem Det Forenede Kongerige og EU, hvor Det Forenede Kongerige forblev underlagt EU-retten. Denne periode udløb den 31. december 2020. Derfor blev virksomheder og sammenslutninger fra Det Forenede Kongerige pr. 1. januar 2021 ikke længere kvalificeret som interesserede parter i denne procedure.

(51)

Ved et notat til sagsakterne (9) af 18. januar 2021 opfordrede Kommissionen operatører fra Det Forenede Kongerige, som mente, at de stadig kunne betegnes som interesserede parter, til at kontakte den. Ingen virksomheder gav sig til kende.

(52)

For at tilpasse det datasæt, der blev indsamlet fra interesserede parter, til det forhold, at overgangsperioden var udløbet, og at Det Forenede Kongerige ikke længere var underlagt EU-retten, blev berørte interesserede parter opfordret til at indsende en revideret spørgeskemabesvarelse på EU-27-basis.

(53)

En bruger, Valeo, hævdede, at klagen var behæftet med væsentlige proceduremæssige mangler, da den var baseret på EU-28-data, herunder Det Forenede Kongerige, mens dette land ikke længere var en medlemsstat på tidspunktet for indgivelsen af klagen og indledningen af proceduren.

(54)

I den forbindelse var Det Forenede Kongerige og EU som nævnt i betragtning 50 nået til enighed om en overgangsperiode, hvor Det Forenede Kongerige forblev underlagt EU-retten. Nævnte periode udløb den 31. december 2020 (10). Da sagen blev indledt i overgangsperioden, blev klagen indgivet med gyldighed på EU-28-basis. Påstanden blev derfor afvist.

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den pågældende vare

(55)

Den pågældende vare er aluminiumsprodukter, fladvalsede, også legerede, også yderligere bearbejdede end fladvalsede, uden underlag, uden indre lag af andet materiale,

i oprullet stand eller båndruller, i tilskårne ark eller i form af cirkler, med en tykkelse på 0,2 mm eller derover, dog højst 6 mm,

i plader med en tykkelse på over 6 mm,

i oprullet stand eller båndruller, med en tykkelse på mindst 0,03 mm, dog højst 0,2 mm,

med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7606 11 10 (Taric-kode 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (Taric-kode 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (Taric-kode 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (Taric-kode 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (Taric-kode 7606122025, 7606122086), ex 7606 12 92 (Taric-kode 7606129225, 7606129295), ex 7606 12 93 (Taric-kode 7606129386), ex 7606 12 99 (Taric-kode 7606129925 og 7606129986), ex 7606 91 00 (Taric-kode 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (Taric-kode 7606920025, 7606920086), ex 7607 11 90 (Taric-kode 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) og ex 7607 19 90 (Taric-kode 7607199075, 7607199086) (»den pågældende vare«). Disse KN- og Taric-koder angives kun til orientering.

(56)

Den pågældende vare (11) benævnes almindeligvis »fladvalsede aluminiumsprodukter« eller »AFRP'er«. Det er resultatet af 4 på hinanden følgende fremstillingsprocesser: smeltning, støbning, valsning og overfladebehandling. Nogle virksomheder kan starte produktionsprocessen på et andet trin afhængigt af deres integrationsniveau.

(57)

Undtaget fra denne undersøgelse er følgende produkter:

Aluminiumsmateriale til drikkedåser, materiale til dåseender og materiale til dåseringe.

Aluminiumsprodukter, fladvalsede, legerede, også yderligere bearbejdede end fladvalsede, med en tykkelse på mindst 0,2 mm og højst 6 mm, til karrosseripaneler i bilindustrien.

Aluminiumsprodukter, fladvalsede, legerede, også yderligere bearbejdede end fladvalsede, med en tykkelse på mindst 0,8 mm, bestemt til brug ved fremstilling af flydele.

(58)

Fladvalsede aluminiumsprodukter anvendes til en lang række anvendelsesformål i sektorer såsom bygge- og anlægsvirksomhed, folier, tekniske anvendelser, transport og varige forbrugsgoder.

2.2.   Samme vare

(59)

Undersøgelsen viste, at følgende varer har samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber og samme grundlæggende anvendelsesformål:

den pågældende vare

den vare, der fremstilles og sælges på hjemmemarkedet i Folkerepublikken Kina, og

den vare, der fremstilles og sælges i Unionen af EU-erhvervsgrenen.

(60)

Kommissionen besluttede på dette tidspunkt, at disse varer derfor udgør samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

2.3.   Påstande vedrørende varedækningen

(61)

Flere parter indgav anmodninger om vareudelukkelse, som vedrørte følgende produkter: indkapslingsrør, pletterede plader, pletterede finérplader og ikkepletterede finérruller til brug ved fremstilling af HEX til bilindustrien bestående af loddet aluminium og fremstilling af batterikølere til elektriske køretøjer (»HEX AFRP'er til bilindustrien«) aluminiumsbånd i oprullet stand bestemt til fremstilling af lakerede bånd og aluminiumskompositpaneler (»ACP'er«), litografiske plader, batteriplader, omformningsfolie af aluminium med en tykkelse på 30-60 mikrometer (»ACF-30-60«) og AFRP'er til brug ved fremstilling af lameller til persienner.

2.3.1.   HEX AFRP'er til bilindustrien

(62)

En række interesserede parter, Huafon, Valeo, Mahle GmbH, den europæiske sammenslutning af leverandører til bilindustrien (»CLEPA«) og TitanX Holding AB (»TitanX«) hævdede, at HEX AFRP'er til bilindustrien ikke havde de samme grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber. Den særskilte fremstillingsproces (specifikt udstyr) og kemi (gennem anvendelse af proprietære legeringer, som adskiller sig fra standardlegeringer) resulterer i forskellige lodningsegenskaber, formbarhed, styrke, korrosionsbestandighed og pletteringsforhold og gør HEX AFRP'er til bilindustrien helt forskellige fra andre AFRP'er, der er omfattet af varedefinitionen. De hævdede også, at HEX AFRP'er til bilindustrien ikke var indbyrdes udskiftelige med almindelige AFRP'er, som falder inden for anvendelsesområdet og anvendes til andre anvendelsesformål, da de besidder unikke fysiske, mekaniske og kemiske egenskaber, der er udviklet i fællesskab med leverandør- og aftagerindustrien. Det blev også påstået, at de hovedsagelig blev fremstillet på bestilling, handlet i små mængder, der udgjorde mindre end 5 % af det samlede EU-marked for AFRP, og solgt til en høj pris til leverandører til bilindustrien i segment 1, som af tekniske, kommercielle og risikominimerende årsager køber alle HEX AFRP-kategorier til bilindustrien fra samme leverandør i en »one-stop-shop«.

(63)

Parterne hævdede endvidere, at HEX AFRP'er til bilindustrien kunne identificeres på toldstedet efter samme mønster som de varer, som klagerne havde udelukket fra varedækningen, og som var bestemt til bilindustrien (12) eller flyindustrien. I lighed med karrosseridele bestemt til bilindustrien blev det hævdet, at HEX AFRP'er til bilindustrien således også burde udelukkes.

(64)

Huafon hævdede også, at dens HEX AFRP'er til bilindustrien adskilte sig fra dem, der fremstilles i Unionen, idet de fremstilles ved hjælp af en anden produktionsproces (strengstøbning), som giver dens produkter unikke specifikationer med hensyn til forskellige aspekter såsom kornstørrelse, styrke, korrosionsbestandighed, formbarhed, lodningsegenskaber, tolerancer og erosion. Den fremførte også, at de fleste EU-producenter ikke er villige til at levere kundespecifikke HEX-AFRP'er til bilindustrien.

(65)

Disse parter begrundede også deres anmodninger med følgende elementer:

påstået manglende produktionskapacitet hos EU-erhvervsgrenen og manglende vilje til at investere i yderligere kapacitet

fusionen mellem de to EU-producenter Gränges og Impexmetal, som angiveligt ville føre til en prisstigning

en forventet stigning i efterspørgslen

en forventet stigning i omkostningerne som følge af antidumpingtold og nye valideringsomkostninger (13), når pandemien har en negativ indvirkning på deres resultater og dermed en negativ indvirkning på deres rentabilitet

den negative indvirkning på forsyningskæden som følge af validering af nye produkter og legeringer samt

behovet for at nå Unionens mål for drivhusgasemissioner, som ellers ville blive vanskeliggjort.

(66)

Kommissionen noterede sig først, at HEX AFRP'er til bilindustrien tilhører varegruppen HEX AFRP'er, som ikke kun omfatter HEX til bilindustrien, men også HEX'er bestemt til HVACR og andre anvendelsesformål såsom vindmøller. HEX AFPR'er til bilindustrien omfatter i lighed med dem, der er bestemt til HVACR og andre anvendelsesformål, produkter, der kan være pletterede (rør, plader, finér) eller ikkepletterede (finér). I modsætning til, hvad brugeren Valeo hævdede, fremgår det af den foreliggende dokumentation, at HVACR HEX-markedet har en betydningsfuld størrelse og tegner sig for 20 % af det samlede HEX-marked i EU. Det fremgår ligeledes af dokumentationen i sagsakterne, at HVACR HEX'er med hensyn til legering, hærdningsgrad og tykkelse ligner HEX'er til bilindustrien.

(67)

For det andet var HEX AFRP'er uanset deres anvendelsesformål omfattet af den klage, der blev indgivet af European Aluminium, og henhører under varedækningen som defineret i indledningsmeddelelsen og i betragtning 55-58. Også HEX AFRP'er til bilindustrien kan klassificeres ved hjælp af det varekodesystem, der er omhandlet i undersøgelsen, for så vidt angår tykkelse, form, anvendt materiale, overfladebehandling og hærdningsgrad.

(68)

For det tredje fremgik det af undersøgelsen, at HEX AFRP'er til bilindustrien har de samme grundlæggende kemiske egenskaber som andre AFRP'er. Selvom de er pletterede, består de af mere end 95 % rent aluminium i lighed med andre AFRP'er. Selv hvis der anvendes såkaldte proprietære legeringer i HEX AFRP'er til bilindustrien, ligner disse desuden i høj grad andre legeringer, da de for det meste er afledt af aluminiumslegeringer i serie 3XXX.

(69)

Hvad angår fysiske og tekniske egenskaber, har de fleste AFRP'er deres egne specifikationer afhængigt af den pågældende slutbrugers anvendelsesformål eller krav. Det forhold, at producenter af AFRP'er skal opfylde specifikke krav til lodningsegenskaber, formbarhed, styrke, kornstørrelse eller korrosionsbestandighed, er ikke ensbetydende med, at de ikke har samme grundlæggende tekniske og fysiske egenskaber som andre AFRP'er. Selv hvis de ikke havde sådanne grundlæggende egenskaber tilfælles med visse AFRP'er, der er omfattet af undersøgelsen, hvilket ikke er tilfældet, ville de have sådanne grundlæggende egenskaber tilfælles med AFRP'er, der tilhører samme varegruppe, dvs. HEX AFRP'er, der er bestemt til HVACR og andre anvendelsesformål.

(70)

Hvad angår den indbyrdes udskiftelighed, er det muligt, at AFPR'er, der tilhører forskellige varegrupper, ikke er indbyrdes udskiftelige af forskellige årsager, f.eks. de specifikke legeringsbehandlinger, der er anvendt, eller typen af overfladebehandling. Disse varer er dog stadig omfattet af undersøgelsen, da de har de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber.

(71)

For så vidt angår fremstillingsprocessen fastslog Kommissionen, at HEX AFRP'er til bilindustrien er resultatet af den samme fremstillingsproces som beskrevet i betragtning 56, hvor der i vid udstrækning anvendes det samme udstyr som for andre AFRP'er. Det forhold, at visse legeringer skal udvikles, eller at produkterne skal valideres, indgår ikke som led i fremstillingsprocessen, men indgår snarere i forsknings- og udviklingsfasen, som adskiller sig fra fremstillingsprocessen. Selv hvis der for HEX AFRP'er til bilindustrien blev anvendt specifikt udstyr (pletteringsanlæg, skæringsudstyr), kunne et sådant udstyr anvendes til fremstilling af andre HEX-AFRP'er eller simpelthen til andre AFRP'er med en vis bredde. Det forhold, at visse HEX-AFRP'er til bilindustrien fremstilles ved kontinuerlig støbning, udskiller heller ikke denne vare, da andre varer, der er omfattet af undersøgelsen, også kan fremstilles ved hjælp af samme type proces.

(72)

For det tredje fastslog Kommissionen for så vidt angår kommercialiseringen af HEX AFRP'er til bilindustrien, at de fleste AFRP'er fremstilles på bestilling, og at andelen af råvarer er lille. I betragtning af at nævnte vare tegner sig for ca. 9 % af forbruget på EU-markedet, kan det ikke anses for at blive handlet i små mængder eller for at repræsentere et nichemarked.

(73)

For det fjerde fastslog Kommissionen også, at HEX'er til bilindustrien ikke er de eneste varer, der er omfattet af undersøgelsen, og som sælges til leverandører til bilindustrien i segment 1. Andre varer såsom chassis og komponenter er således i sidste ende bestemt til bilindustrien og følger samme salgskanal og kræver også en valideringsproces. Desuden kan HEX-producenter købe de forskellige kategorier af HEX AFRP'er til bilindustrien fra forskellige leverandører og dermed ikke fra en »one-stop-shop«, som det fejlagtigt blev hævdet. Endelig fastslog Kommissionen også, at de EU-producenter, der indgik i stikprøven, solgte en betydelig andel af andre varer, der henhører under varedækningen, til højere priser end HEX AFRP'er til bilindustrien. Disse andre varer tegnede sig for over 8 % af den samlede salgsmængde for de EU-producenter, der indgik i stikprøven, i undersøgelsesperioden.

(74)

For det femte var Kommissionen ikke enig i, at HEX AFRP'er skulle udelukkes på grund af deres anvendelse i bilindustrien. Den mindede om, at ikke alle varer bestemt til bilindustrien er udelukket fra undersøgelsen. Den undersøgte vare omfatter således AFRP'er til automobilprodukter såsom strukturelle dele til anvendelse i biler (chassis, komponenter).

(75)

For så vidt angår Unionens interesser fastslog Kommissionen, at EU-erhvervsgrenen har tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme den aktuelle efterspørgsel, og at der ikke er nogen risiko for strukturel prisstigning i betragtning af konkurrencevilkårene og den kapacitet, der er til rådighed i EU, hvilket bekræftes af Kommissionens nylige afgørelse om fusionen mellem Gränges og Impexmetal (14). På baggrund af de oplysninger, som EU-erhvervsgrenen har fremlagt, og som blev verificeret af Kommissionen, har EU-erhvervsgrenen også for nylig investeret i og har andre igangværende projekter for at øge sin produktionskapacitet. Ud fra de foreliggende oplysninger fandt Kommissionen, at denne stigning sandsynligvis vil absorbere den forventede stigning i efterspørgslen som følge af de forventede ændringer i bilproduktionsmodellerne, dvs. et fald for forbrændingsmotorer og en stigning for opladelige hybridbiler/elektriske køretøjer.

(76)

For så vidt angår øgede omkostninger fandt Kommissionen, at den fortjeneste, der blev opnået før pandemien, ville gøre det muligt for HEX-producenterne i bilindustrien at absorbere ekstraomkostninger i form af antidumpingtold eller valideringsomkostninger, hvis de ønskede at gå tilbage til at købe fra EU-producenter. Desuden tyder den samlede finansielle situation for disse virksomheder og de koncerner, som de tilhører, og f.eks. deres tilbageholdte overskud, ikke på en dramatisk finansiel situation, som ville bringe videreførelsen af deres aktiviteter i den nuværende situation i fare.

(77)

Hvad angår indvirkningen på forsyningskæden, bør det desuden bemærkes, at HEX-producenter til bilindustrien normalt er afhængige af en tostrenget indkøbsstrategi for specifikke produkter, og at de almindeligvis råder over flere validerede leverandører for hver produktkategori (rør, plader og finér). EU-producenter af HEX AFRP'er til bilindustrien har mangeårige dokumenterede resultater med hensyn til at levere sådanne specifikke produkter til de store producenter i store mængder, både i og uden for Unionen. De besidder derfor det relevante udstyr og den relevante tekniske knowhow til at udvikle og levere sådanne produkter og er ofte prækvalificerede leverandører. Dette betyder ikke, at brugerne straks kan skifte fra en AFRP-leverandør til en anden for alle deres varer, hvis de ønsker det, men at EU-erhvervsgrenen vil være i stand til hurtigt at erstatte importen fra Kina og tilbyde en sikker alternativ forsyningskilde. En af EU-producenterne hævdede, at en lignende proces allerede havde fundet sted på det amerikanske marked, hvor visse ikkeamerikanske producenter var i stand til at erstatte importen fra Kina, efter at der var indført antidumpingtold på AFRP'er fra Kina.

(78)

På trods af der ikke hersker tvivl om, at udviklingen af en ny generation af elektriske køretøjer ville reducere drivhusgasemissionerne i Unionen, fandt Kommissionen foreløbigt, at fremstillingen af den nødvendige aluminium til sådanne biler i EU ville være mindre forurenende end importen fra Kina. Uanset omkostningerne ved transport fra Kina til EU genererer fremstillingen af aluminium i Unionen ganske rigtigt i gennemsnit ca. tre gange mindre CO2 end i Kina (15). På dette grundlag fandt Kommissionen, at indførelse af told på HEX AFRP'er til bilindustrien fra Kina ikke er uforenelig med Unionens bredere politikker. I den forbindelse hævdede en eksporterende producent, Huafon, at dens CO2-udledning var meget lavere end det kinesiske gennemsnit. Nævnte påstand blev imidlertid ikke underbygget af beviser og kunne under ingen omstændigheder ekstrapoleres til hele den kinesiske aluminiumsindustri.

(79)

Desuden anførte to brugere, Mahle og Titanx, også, at producenter af HEX til bilindustrien uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS«) ville opnå en konkurrencemæssig fordel, når de køber AFRP'er fra Kina uden at betale antidumpingtold, og henviste til en kinesisk producent af HEX til bilindustrien, der er etableret i Marokko. Kommissionen fastslog, at den investering, som de pågældende producenter af HEX til bilindustrien havde foretaget, var foretaget for at levere til et helt nyt bilfremstillingssted uden for EU, hvor de foreliggende oplysninger peger i retning af en investering, der har til formål at forsyne det lokale marked (16). Påstanden blev derfor afvist.

(80)

På baggrund af ovenstående afviste Kommissionen foreløbigt anmodningen om udelukkelse af HEX AFRP'er til bilindustrien fra varedækningen for den undersøgte vare.

2.3.2.   Aluminiumsbånd i oprullet stand bestemt til fremstilling af lakerede bånd og ACP'er

(81)

En bruger, virksomhed A, anmodede om udelukkelse af aluminiumsbånd i oprullet stand bestemt til fremstilling af lakerede bånd og ACP'er med den begrundelse, at sådanne bånd har særlige fysiske, tekniske og kemiske egenskaber med hensyn til spændingsudligning og deres udseende, idet selv en lille skønhedsfejl gør varen ubrugelig til det anvendelsesformål, den blev købt til.

(82)

I betragtning af de høje kvalitetskrav hævdede nævnte virksomhed, at en sådan vare ikke er indbyrdes udskiftelig med andre AFRP'er og ikke kan erstattes med andre varer. For så vidt angår produktionsprocessen fremførte denne part, at de kinesiske producenter fremstiller den pågældende varetype med det mest avancerede udstyr (varmvalsning, spændingsudligning og tandemvarmebehandling), hvilket resulterer i højere kvalitet og produktivitet samt lavere omkostninger.

(83)

Samme part hævdede også, at den havde betydelige vanskeligheder ikke blot med at anskaffe den pågældende varetype med de krævede standarder fra EU-erhvervsgrenen, men også med at erstatte en andel af sine indkøb fra Kina med indkøb fra EU. Parten hævdede også, at den pågældende varetype udgjorde en betydelig andel af dennes produktionsomkostninger, og at denne, hvis der indføres told, vil skulle validere nye leverandører, hvilket vil føre til en stigning i omkostningerne.

(84)

Kommissionen fastslog, at aluminiumsbånd i oprullet stand bestemt til fremstilling af lakerede bånd og ACP'er falder ind under definitionen i varedækningen, jf. definitionen i betragtning 55-58 ovenfor, og at de kan klassificeres ved hjælp af det varekodesystem, der er omhandlet i undersøgelsen, for så vidt angår tykkelse, form, anvendt materiale, overfladebehandling og hærdningsgrad. De har også de samme grundlæggende kemiske, tekniske og fysiske egenskaber som andre AFRP'er, da de består af mere end 95 % rent aluminium i lighed med andre AFRP'er. De er desuden fremstillet af lignende legeringer og har samme overfladebehandling, hærdningsgrad og tykkelse som andre AFRP'er, der er omfattet af undersøgelsen. Spændingsudligning er ikke en proces, der udelukkende anvendes på den pågældende varetype, da den også anvendes til andre AFRP-kategorier, såsom HEX AFRP'er.

(85)

Hvad angår den indbyrdes udskiftelighed, er det muligt, at AFPR'er, der tilhører forskellige varegrupper, ikke er indbyrdes udskiftelige af forskellige årsager, f.eks. de specifikke legeringsbehandlinger, der er anvendt, eller typen af overfladebehandling. Disse varer er dog stadig omfattet af undersøgelsens varedækning, da de har de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber.

(86)

For så vidt angår fremstillingsprocessen fastslog Kommissionen foreløbigt, at aluminiumsbånd i oprullet stand bestemt til fremstilling af lakerede bånd og ACP'er er resultatet af den samme fremstillingsproces som beskrevet i betragtning 56, hvor der i vid udstrækning anvendes det samme udstyr som for andre AFRP'er. Det forhold, at kinesiske producenter angiveligt anvender højteknologisk udstyr, gør ikke varen anderledes. Under alle omstændigheder råder nogle EU-producenter over lignende produktionsudstyr.

(87)

Kommissionen anerkendte imidlertid specificiteten af de varer, som virksomhed A fremstiller, og de vanskeligheder, den har med at købe aluminiumsbånd i oprullet stand bestemt til fremstilling af lakerede bånd og ACP'er i Unionen. Hidtil har EU-erhvervsgrenen ikke fremlagt bevis for det modsatte. For så vidt angår de EU-producenter, der indgik i stikprøven, fastslog Kommissionen desuden foreløbigt, at ingen af dem producerede sådanne særlige varetyper til det frie marked i tilstrækkelige mængder. Desuden anslås det, at andelen af ACP'er i den samlede gruppe af AFRP'er i Unionen ligger på under 2 %.

(88)

På baggrund af ovenstående betragtninger og på grundlaf af den dokumentation, som den havde adgang til, konkluderede Kommissionen foreløbigt, at importen af aluminiumsbånd i oprullet stand bør fritages fra betaling af told, når de anvendes til fremstilling af lakerede bånd og ACP'er.

2.3.3.   Litografiske plader og batterifolie

(89)

En eksporterende producent, Xiamen Xiashun, anmodede om en afklaring af, om litografiske plader og batterifolie var omfattet af varedækningen. I den forbindelse hævdede denne, at disse varer adskilte sig fra finérruller med hensyn til anvendelsesformål, bestemmelsesmarked, fysiske og kemiske egenskaber og fremstillingsprocesser.

(90)

I denne henseende bør det bemærkes, at litografiske plader og batterifolie falder ind under definitionen i varedækningen, jf. definitionen i betragtning 55-58, og at de kan klassificeres ved hjælp af det varekodesystem, der er omhandlet i undersøgelsen, for så vidt angår tykkelse, form, anvendt materiale, overfladebehandling og hærdningsgrad.

(91)

For det andet er varedækningen i denne undersøgelse meget bredere og er ikke begrænset til finérruller, hvilket står i kontrast til denne parts argumenter. Det fremgik desuden af undersøgelsen, at litografiske plader og batterifolie har de samme grundlæggende kemiske egenskaber som andre AFRP'er, da de består af mere end 95 % rent aluminium i lighed med andre APRP'er. De er også fremstillet af lignende legeringer og har samme overfladebehandling, hærdningsgrad og tykkelse som andre AFRP'er, der er omfattet af undersøgelsen. Desuden er det forhold, at disse varer er bestemt til specifikke anvendelsesformål i specifikke sektorer, ikke enestående, da de fleste AFRP'er har deres egne specifikationer, som afhænger af den pågældende slutbrugers anvendelsesformål eller krav.

(92)

For så vidt angår fremstillingsprocessen fastslog Kommissionen, at litografiske plader og batterifolie er resultatet af den samme fremstillingsproces som beskrevet i betragtning 56, hvor der i vid udstrækning anvendes det samme udstyr som for andre AFRP'er. Det forhold, at disse varer kræver særligt udstyr (affedtning, spændingsudligning), er ikke enestående, da sådant udstyr kan anvendes til at fremstille andre AFRP'er. På dette grundlag bekræftede Kommissionen foreløbigt, at litografiske plader og batterifolie er omfattet af undersøgelsen.

2.3.4.   ACF-30-60

(93)

Den eksporterende producent Nanshan Group anmodede om en afklaring af, hvorvidt omformningsfolie af aluminium med tykkelser på 30-60 mikrometer var omfattet af denne undersøgelse, og anmodede om, at det blev udelukket fra varedækningen. Den hævdede, at ACF-30-60 har to forskellige sider (mat og blank), at det fremstilles med bestemte legeringer (1xxx og 8xxx), og at det skal være i overensstemmelse med EU-lovgivningen om kontakt med fødevarer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 (17), Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 (18), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (19) og Europa-Parlamentets og Rådets forordningen (EF) nr. 1907/2006 (20) (REACH-forordningen)) og europæisk standard CEN EN 602. Den henviste også til, at Kommissionen i en tidligere antiomgåelsesundersøgelse (21) havde betragtet omformningsfolie af aluminium og husholdningsfolie af aluminium som to forskellige varer baseret på specifikationer vedrørende aluminiumlegeringer, vædbarhed og porer (pinholes).

(94)

Samme part henviste også til slutanvendelsen og anvendelsesformålene og navnlig til det forhold, at ACF-30-60 hovedsagelig anvendes til fødevareformål, mens de vigtigste slutanvendelser for den pågældende vare angiveligt er lågfolie og lægemiddelfolie. Desuden hævdede parten, at ACF-30-60 ikke konkurrerede og ikke var indbyrdes udskiftelig med den pågældende vare, da købere af ACF-30-60, i modsætning til købere af AFRP'er, er aktive inden for fødevare- eller lægemiddelindustrien, og da ACF-30-60 sælges til højere priser. Samme part hævdede også, at fremstillingsprocessen var anderledes med hensyn til den endelige valsning, der resulterer i en mat og en blank side, og at de fleste af »klagerne« ikke fremstillede ACF-30-60.

(95)

I denne henseende bør det bemærkes, at ACF-30-60 falder ind under definitionen i varedækningen, jf. definitionen i betragtning 55-58, og at de kan klassificeres ved hjælp af det varekodesystem, der er omhandlet i undersøgelsen, for så vidt angår tykkelse, form, anvendt materiale, overfladebehandling og hærdningsgrad. Kommissionen fastslog desuden, at ACF-30-60 har de samme grundlæggende kemiske egenskaber som andre AFRP'er, da de består af mere end 95 % rent aluminium i lighed med andre AFRP'er. De er også fremstillet af lignende legeringer og har samme overfladebehandling, hærdningsgrad og tykkelse som andre AFRP'er, der er omfattet af undersøgelsen.

(96)

For det andet er det forhold, at disse produkter har to forskellige sider og skal overholde visse fødevarebestemmelser, ikke enestående, da de fleste AFRP'er har deres egne specifikationer, som afhænger af den pågældende slutbrugers anvendelsesformål eller krav, og da de skal overholde visse retlige krav. Dette gælder f.eks. for andre fødevarelagre, der er omfattet af denne procedure.

(97)

For så vidt angår den tidligere antiomgåelsesundersøgelse blev aluminiumsfolie, der importeres til andre anvendelsesformål end husholdningsfolie, blot udelukket fra udvidelsen af den eksisterende antidumpingtold ved artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/271. Som følge heraf var aluminiumsfolie, der anvendes som omformningsfolie, ikke omfattet af disse foranstaltninger. Ved forordning (EU) 2017/271 blev det imidlertid i sidste ende anerkendt, at det på grundlag af de tekniske egenskaber, som omfatter legeringer, vædbarhed og porer (pinholes), er umuligt at sondre mellem omformningsfolie af aluminium og folie, der indgår i nævnte undersøgelse, og som reelt anvendes til husholdningsbrug (jf. nævnte forordnings betragtning 72). Under alle omstændigheder blev analysen kun foretaget med henblik på at identificere elementer, der ville gøre det muligt at sondre mellem husholdningsfolie af aluminium og omformningsfolie af aluminium i forbindelse med den konstaterede omgåelsespraksis vedrørende let ændrede typer husholdningsfolie af aluminium. Konklusionerne i nævnte undersøgelse har derfor ingen betydning for den foreliggende undersøgelse.

(98)

For så vidt angår slutanvendelse vurderede Kommissionen, at sådanne parametre ikke er relevante for at underbygge en anmodning om udelukkelse af en vare, når den pågældende varetype har de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber som andre AFRP'er. Under alle omstændigheder viste undersøgelsen i den foreliggende sag, at AFRP'er i modsætning til, hvad denne part hævder, ikke kun er bestemt til lågfolie eller lægemiddelfolie, men også til fødevareemballage som beskrevet i klagen og bekræftet af undersøgelsen.

(99)

For så vidt angår indbyrdes udskiftelighed fastslog Kommissionen, at dette parameter ikke udgør et relevant argument for en anmodning om udelukkelse af en vare, når den pågældende vare har de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber som andre AFRP'er. Selv om AFPR'er, der tilhører forskellige varegrupper, har samme grundlæggende egenskaber og er fremstillet på samme udstyr, er det i det foreliggende tilfælde muligt, at AFPR'er, der tilhører forskellige varegrupper, ikke er indbyrdes udskiftelige af forskellige årsager, f.eks. de specifikke legeringsbehandlinger, der er anvendt, eller typen af overfladebehandling. Disse varer er dog stadig omfattet af undersøgelsens varedækning, da de har de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber.

(100)

Med hensyn til fremstillingsprocessen er ACF-30-60 resultatet af den samme fremstillingsproces som beskrevet i betragtning 56, hvor der i vid udstrækning anvendes det samme udstyr som for andre AFRP'er. Det forhold, at varen skal gennemgå en bestemt overfladebehandlingsproces, gør ikke varen anderledes, forudsat at den har de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber som andre AFRP'er.

(101)

Endelig blev påstanden om, at de fleste klagere ikke fremstillede ACF-30-60 ikke underbygget af beviser. Tværtimod fastslog Kommissionen, at EU-erhvervsgrenen rent faktisk fremstillede sådanne varer.

(102)

På baggrund af ovenstående afviste Kommissionen foreløbigt anmodningen om udelukkelse af ACF-30-60 fra undersøgelsen.

2.3.5.   AFRP'er til brug ved fremstilling af lameller til persienner

(103)

En bruger, OPL System AB, anmodede om udelukkelse af AFRP'er til brug ved fremstilling af persienner fra undersøgelsen. Brugeren fremførte, at der ikke er nogen producent af sådant materiale på EU-markedet og henviste til Rådets forordning (EU) 2019/2220 (22), som fastsætter et toldfrit importkontingent for bånd eller folie bestående af en legering af aluminium og magnesium til brug ved fremstilling af lameller til persienner. Nævnte bruger hævdede også, at den pågældende vare skulle overholde de specifikationer, der var udviklet til dens produktionsudstyr.

(104)

Kommissionen bemærkede, at denne interesserede part ikke fremlagde dokumentation for, at den pågældende vare ikke har de samme grundlæggende kemiske, fysiske og tekniske egenskaber som andre AFRP'er, der er omfattet af undersøgelsen. Denne interesserede part fremlagde heller ikke beviser for EU-erhvervsgrenens påståede manglende evne til at fremstille den pågældende vare. EU-erhvervsgrenen fremsatte til gengæld en bemærkning om, at den var i stand til at fremstille den pågældende vare.

(105)

Da der ikke forelå yderligere beviser, afviste Kommissionen foreløbigt denne anmodning om udelukkelse af varer.

3.   DUMPING

3.1.   Procedure ved fastsættelse af den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a

(106)

Den dokumentation, der forelå ved indledningen af undersøgelsen, tydede på, at der forelå væsentlige fordrejninger i Kina, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b). Kommissionen fandt det derfor hensigtsmæssigt at indlede undersøgelsen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a.

(107)

For at indsamle de nødvendige data med henblik på en eventuel anvendelse af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, opfordrede Kommissionen alle eksporterende producenter i det pågældende land til at indsende oplysninger om de inputmaterialer, der anvendes til fremstilling af fladvalsede aluminiumsprodukter. 14 kinesiske eksporterende producenter indsendte de relevante oplysninger.

(108)

Som nævnt i betragtning 44 anmodede Kommissionen også den kinesiske regering om at besvare et spørgeskema vedrørende de påståede fordrejninger i Kina. Kommissionen modtog ikke nogen besvarelse. Efterfølgende underrettede Kommissionen GOC om, at den havde til hensigt at anvende grundforordningens artikel 18 og at anvende de foreliggende faktiske oplysninger til at fastslå, om der forelå væsentlige fordrejninger i Kina. Kommissionen modtog ikke noget svar.

(109)

Derudover opfordrede Kommissionen alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indsende oplysninger og fremlægge dokumentation vedrørende anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af indledningsmeddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Xiamen Xiashun indsendte et indlæg.

(110)

I punkt 5.3.2 i indledningsmeddelelsen underrettede Kommissionen de interesserede parter om, at et eventuelt egnet repræsentativt land i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), på grundlag af de oplysninger, der forelå på daværende tidspunkt, kunne være Brasilien, hvis betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse blev bekræftet. Kommissionen anførte også, at den ville undersøge andre eventuelt egnede repræsentative lande i overensstemmelse med kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), første led.

(111)

Den 5. oktober 2020 udsendte Kommissionen et første notat om kilderne til fastsættelse af den normale værdi (»notatet af 5. oktober« eller »første notat«), hvorved den underrettede de interesserede parter om de relevante kilder, den havde til hensigt at anvende ved fastsættelsen af den normale værdi. I dette notat fremlagde Kommissionen en liste over alle de produktionsfaktorer, såsom råmaterialer, arbejdskraft og energi, der anvendes i produktionen af fladvalsede aluminiumsprodukter. Desuden udpegede Kommissionen Brasilien, Thailand og Tyrkiet som mulige egnede repræsentative lande. Kommissionen gav alle interesserede parter lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Kommissionen modtog bemærkninger fra klageren, virksomhederne Airoldi Metalli Spa (»Airoldi«), virksomhed A, Jiangsu Alcha Group, Nilo, Nanshan Group og Xiamen Xiashun.

(112)

Efter at have analyseret de modtagne bemærkninger udsendte Kommissionen den 25. november 2020 et andet notat om kilderne til fastsættelse af den normale værdi (»notatet af 25. november« eller »andet notat«). I nævnte notat opstillede Kommissionen også en foreløbig liste over produktionsfaktorer og underrettede interesserede parter om, at den havde til hensigt at anvende Brasilien som repræsentativt land i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), første led. Den underrettede også interesserede parter om, at den ville fastsætte salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (»SA&G«) og fortjeneste på grundlag af offentligt tilgængelige årsregnskaber for den brasilianske virksomhed Novelis do Brasil Ltda. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte bemærkninger. Der blev indsendt bemærkninger fra klageren og virksomhederne Airoldi, virksomhed A, Jiangsu Alcha Group, Lodec Metal, Nanshan Group og Xiamen Xiashun.

(113)

Efter at have analyseret bemærkningerne og oplysningerne i det andet notat konkluderede Kommissionen foreløbigt, at Tyrkiet var et velegnet valg som repræsentativt land, hvorfra ikkefordrejede priser og omkostninger til fastsættelse af den normale værdi ville blive tilvejebragt. De bagvedliggende årsager til dette valg er nærmere beskrevet i afsnit 3.3 nedenfor.

3.2.   Anvendelse af grundforordningens artikel 18

(114)

Efter indledning af undersøgelsen på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), sendte Kommissionen to spørgeskemaer vedrørende forekomsten af fordrejninger til GOC (23). GOC indsendte dog ikke nogen besvarelser. Den 28. september 2020 underrettede Kommissionen ved verbalnote GOC om, at den havde til hensigt at gøre brug af bestemmelsen i grundforordningens artikel 18 med hensyn til de oplysninger, der indgik i de to spørgeskemaer, og opfordrede GOC til at fremsætte bemærkninger til anvendelsen af artikel 18. Der blev ikke fremsat nogen bemærkninger.

3.3.   Normal værdi

(115)

I grundforordningens artikel 2, stk. 1, anføres følgende: »Den normale værdi fastsættes normalt på grundlag af de priser, der er betalt eller skal betales i normal handel af uafhængige kunder i eksportlandet«.

(116)

Dog anføres følgende i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a): »Såfremt det […] fastslås, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i dette land på grund af, at der foreligger væsentlige fordrejninger i den i litra b) anvendte betydning, beregnes den normale værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikkefordrejede priser eller referenceværdier«, og »[den] skal indbefatte et ikkefordrejet og rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste« (»salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger« benævnes i det følgende »SA&G«).

(117)

Som nærmere forklaret nedenfor konkluderede Kommissionen i denne undersøgelse, at anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, på grundlag af den foreliggende dokumentation og i lyset af GOC's manglende samarbejdsvilje var hensigtsmæssig.

3.3.1.   Forekomsten af væsentlige fordrejninger

3.3.1.1.   Indledning

(118)

Grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), fastslår, at »[v]æsentlige fordrejninger er de fordrejninger, der finder sted, når indberettede priser eller omkostningerne, herunder omkostninger til råmaterialer og energi, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er påvirket af væsentlig statslig indgriben. Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger væsentlige fordrejninger, skal der bl.a. tages hensyn til mulig påvirkning fra et eller flere af følgende forhold:

at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side

statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger

politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter

manglende eller diskriminerende anvendelse af eller utilstrækkelig håndhævelse af konkurs-, selskabs- eller formueret

at lønomkostninger skævvrides

adgang til finansiering fra institutioner, der gennemfører offentlige politiske målsætninger eller på anden måde ikke handler uafhængigt af staten«.

(119)

Da listen i artikel 2, stk. 6a, litra b), ikke er kumulativ, er det dog ikke alle elementer, der skal tages hensyn til for at fastslå, om der foreligger væsentlige fordrejninger. Desuden kan de samme faktiske omstændigheder anvendes til at påvise forekomsten af et eller flere elementer fra listen. Enhver konklusion om væsentlige fordrejninger i den i artikel 2, stk. 6a, litra a), anvendte betydning skal imidlertid træffes på grundlag af alle de foreliggende beviser. Den samlede vurdering af forekomsten af fordrejninger kan også tage hensyn til den generelle baggrund og situation i eksportlandet, navnlig hvis de grundlæggende elementer i det eksporterende lands økonomiske og administrative struktur giver regeringen betydelige beføjelser til at gribe ind i økonomien på en sådan måde, at priser og omkostninger ikke er et resultat af markedskræfternes frie udvikling.

(120)

I grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), fastslås følgende: »Hvis Kommissionen har velunderbyggede indicier for, at der evt. er væsentlige fordrejninger, som omhandlet i litra b), i et bestemt land eller en bestemt sektor i det pågældende land, og hvis det er relevant for den effektive anvendelse af denne forordning, udarbejder, offentliggør og ajourfører Kommissionen regelmæssigt en rapport, der beskriver de markedsvilkår, der er omhandlet i litra b), i det pågældende land eller den pågældende sektor«.

(121)

I henhold til denne bestemmelse har Kommissionen udsendt en landerapport om Kina (»rapporten«) (24), der viser, at der er tale om væsentlig statslig indgriben på mange niveauer i økonomien, herunder specifikke fordrejninger af mange vigtige produktionsfaktorer (f.eks. jordarealer, energi, kapital, råmaterialer og arbejdskraft) samt af specifikke sektorer (f.eks. stål og kemikalier). Rapporten blev føjet til sagsakterne i den indledende fase. Klagen indeholdt også en del relevant dokumentation, der supplerede rapporten. Interesserede parter blev opfordret til at tilbagevise, fremsætte bemærkninger til eller supplere den dokumentation, der var indeholdt i sagsakterne på tidspunktet for indledningen af proceduren.

(122)

Klagen indeholdt oplysninger om supplerende undersøgelser og rapporter med analyse af situationen for aluminiumsindustrien i Kina. En første kilde var den rapport om overkapacitet i Kina, der blev udarbejdet af EU's handelskammer i Kina (»rapporten fra EU-handelskammeret«), og som blev anvendt til at påvise forekomsten af den overskydende produktionskapacitet i Kina. For det andet noterede klageren sig OECD-dokumentet med titlen »Measuring distortions in international markets — The aluminium value chain« (»OECD-undersøgelsen«) (25), som nøje analyserer spørgsmålet om finansielle subsidier til virksomheder i aluminiumsindustrien samt det forhold, at eksportafgifter på primær aluminium og delvise momsnedsættelser på eksport af visse aluminiumsprodukter hæmmede eksport af primær aluminium og tilskyndede til produktion og eksport af halvfabrikata og færdige varer af aluminium, herunder ekstruderet aluminium. Endelig påpegede klageren, at Kommissionen i en nylig udløbsundersøgelse vedrørende antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Kina (26) bekræftede, at der forekom væsentlige fordrejninger, og at denne konstatering var af systemisk karakter og ikke begrænset til den pågældende vare i den pågældende undersøgelse, og at der ikke var grund til at fravige denne metode.

(123)

Som anført i betragtning 114 fremsatte GOC ikke bemærkninger og fremlagde ingen dokumentation, der støttede eller tilbageviste den eksisterende dokumentation i sagsakterne i den indledende fase, herunder rapporten og de yderligere beviser fra klageren, om forekomsten af væsentlige fordrejninger og/eller om det hensigtsmæssige i anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, i den foreliggende sag. Bemærkninger, som en række interesserede parter fremsatte, behandles i afsnit 3.3.1.11 nedenfor.

(124)

Kommissionen undersøgte, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i Kina, eftersom der foreligger væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b). Kommissionen gjorde dette på grundlag af de foreliggende oplysninger i sagsakterne, herunder den dokumentation, der er indeholdt i rapporten, og som er baseret på offentligt tilgængelige kilder. Denne analyse omfattede undersøgelsen af de væsentlige statslige indgreb i Kinas økonomi i almindelighed, men også den specifikke markedssituation i den relevante sektor, herunder den undersøgte vare. Kommissionen supplerede yderligere denne dokumentation med sin egen undersøgelse af de forskellige kriterier, der er relevante for at bekræfte forekomsten af væsentlige fordrejninger i Kina.

3.3.1.2.   Væsentlige fordrejninger, som påvirker priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i Kina

(125)

Det kinesiske økonomiske system er baseret på idéen om en »socialistisk markedsøkonomi«. Dette koncept er nedfældet i den kinesiske forfatning og er afgørende for Folkerepublikken Kinas økonomiske styring. Det centrale princip er det »socialistiske offentlige ejerskab af produktionsmidlerne, dvs. at ejendomsretten tilhører hele befolkningen, og at arbejderne har et kollektivt ejerskab«. Den statsejede økonomi er »den nationale økonomis førende kraft«, og staten har mandat til »at sikre dens konsolidering og vækst« (27). Den generelle struktur i den kinesiske økonomi giver derfor ikke blot mulighed for betydelige statslige indgreb i økonomien; den giver faktisk udtrykkeligt mandat til sådanne indgreb. Princippet om, at offentligt ejerskab har forrang over det private, gennemsyrer hele retssystemet og fremhæves som et generelt princip i alle centrale retsakter. Den kinesiske formueret er et godt eksempel: Den henviser til socialismens indledende fase og pålægger staten at opretholde det grundlæggende økonomiske system, i henhold til hvilket det offentlige ejerskab spiller en dominerende rolle. Andre former for ejerskab tolereres, og loven tillader disse at udvikle sig side om side med statsligt ejerskab (28).

(126)

I henhold til kinesisk lovgivning udvikles den socialistiske markedsøkonomi desuden under ledelse af det kinesiske kommunistparti (»CCP«). Strukturerne i den kinesiske stat og i CCP er indbyrdes forbundne på alle niveauer (juridiske, institutionelle og personlige) og danner en overbygning, hvor CCP's og statens roller ikke kan skelnes fra hinanden. Efter en ændring af den kinesiske forfatning i marts 2018 fik CCP en endnu mere fremtrædende rolle, fordi den blev genbekræftet i teksten til forfatningens artikel 1. Efter det eksisterende første punktum i bestemmelsen: »[d]et socialistiske system er Folkerepublikken Kinas grundlæggende system«, blev der indsat et nyt andet punktum med følgende ordlyd: »[d]et, der kendetegner socialisme med kinesiske karakteristika, er Kinas Kommunistiske Partis lederskab« (29). Dette illustrerer den uanfægtede og stigende kontrol, som CCP udøver over Kinas økonomiske system. Dette lederskab og denne kontrol er uløseligt forbundet med det kinesiske system og rækker langt videre end det, der normalt gør sig gældende i andre lande, hvor regeringen udøver generel makroøkonomisk kontrol inden for grænserne af de frie markedskræfter.

(127)

Den kinesiske stat fører en interventionistisk økonomisk politik og forfølger mål, der er sammenfaldende med CCP's politiske dagsorden i stedet for at afspejle de fremherskende økonomiske forhold på et frit marked (30). De kinesiske myndigheder har mange forskellige interventionistiske økonomiske værktøjer, herunder systemet med industriplanlægning, det finansielle system samt de reguleringsmæssige rammer.

(128)

For det første styres den kinesiske økonomis retning af et komplekst system med industriplanlægning for så vidt angår den overordnede administrative kontrol, hvilket påvirker alle økonomiske aktiviteter i landet. Alle disse planer dækker en omfattende og kompleks vifte af sektorer og tværgående politikker og findes på alle forvaltningsniveauer. Planer på provinsniveau er detaljerede, mens nationale planer opstiller bredere mål. Planerne specificerer også de midler, der skal bruges til at støtte de relevante industrier/sektorer samt de tidsrammer, inden for hvilke målene skal nås. Nogle planer indeholder dog stadig eksplicitte mål for output, hvilket var et fast element i tidligere planlægningscyklusser. I henhold til planerne udpeges individuelle industrisektorer og/eller -projekter som (positive eller negative) prioriteter i overensstemmelse med regeringens prioriteter, og de tildeles specifikke udviklingsmål (industriel opgradering, international ekspansion osv.). Erhvervsdrivende, både private og statsejede, skal foretage en effektiv tilpasning af deres forretningsaktiviteter til de faktiske forhold, der følger af planlægningssystemet. Ikke kun på grund af planernes bindende karakter, men også på grund af, at de relevante kinesiske myndigheder på alle forvaltningsniveauer overholder planerne og anvender deres beføjelser i overensstemmelse hermed, hvilket tilskynder de økonomiske aktører til at overholde de prioriteter, der er nedfældet i planerne (se også afsnit 3.3.1.5 nedenfor) (31).

(129)

For det andet er Kinas finansielle system domineret af statsejede forretningsbanker, hvad angår tildelingen af finansielle ressourcer. Når disse banker udformer og gennemfører deres udlånspolitik, skal de tilpasse sig regeringens industripolitikmål i stedet for primært at vurdere de økonomiske fordele ved et bestemt projekt (se også afsnit 3.3.1.8 nedenfor) (32). Det samme gælder for de øvrige dele af det kinesiske finansielle system som f.eks. aktiemarkederne, obligationsmarkederne, private egenkapitalmarkeder. Desuden er disse dele af den finansielle sektor, bortset fra banksektoren, institutionelt og operationelt udformet på en måde, der ikke er gearet til at sikre den mest effektive drift af finansmarkederne, men til at sikre kontrol og tillade, at staten og CCP griber ind (33).

(130)

For det tredje tager statens indgreb i økonomien forskellige former, for så vidt angår de lovgivningsmæssige rammer. For eksempel anvendes reglerne om offentlige udbud regelmæssigt til at forfølge andre politiske mål end økonomisk effektivitet, hvilket underminerer de markedsbaserede principper på området. Det fastsættes specifikt i den gældende lovgivning, at offentlige udbud skal gennemføres for at gøre det lettere at nå de mål, der er opstillet i henhold til statens politikker. Disse måls karakter er imidlertid ikke defineret nærmere, hvilket giver de beslutningstagende organer en bred skønsmargen (34). På investeringsområdet har GOC ligeledes en betydelig kontrol over og indflydelse på, hvor og i hvilket omfang, der skal foretages både statslige og private investeringer. Screening af investeringer samt forskellige incitamenter, restriktioner og forbud i forbindelse med investeringer anvendes af myndighederne som et vigtigt redskab til at støtte industripolitiske mål, såsom opretholdelse af den statslige kontrol med nøglesektorer eller styrkelse af indenlandsk industri (35).

(131)

Alt i alt er den kinesiske økonomiske model baseret på visse grundlæggende aksiomer, som giver mulighed for og tilskynder til mange statslige indgreb. Sådanne betydelige statslige indgreb er i strid med markedskræfternes frie spil, hvilket resulterer i, at den effektive ressourceallokering i overensstemmelse med markedsprincipperne forvrides (36).

3.3.1.3.   Væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), første led: at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side

(132)

I Kina udgør virksomheder, der opererer under statens ejerskab, kontrol og politiske tilsyn eller politiske vejledning, en væsentlig del af økonomien.

(133)

GOC og CCP opretholder strukturer, der sikrer deres fortsatte indflydelse på virksomheder og navnlig statsejede virksomheder. Ikke nok med, at staten (og i mange henseender også CCP) aktivt udformer og fører tilsyn med gennemførelsen af generelle økonomiske politikker i de enkelte statsejede virksomheder, forbeholder den sig også ret til at deltage i de statsejede virksomheders operationelle beslutningstagning. Dette sker typisk gennem en rotation af ledere mellem offentlige myndigheder og statsejede virksomheder, gennem partimedlemmers deltagelse i statsejede virksomheders forvaltningsorganer og gennem particellers tilstedeværelse i virksomheder (se også afsnit 3.3.1.4) samt gennem udformningen af selskabsstrukturen i sektoren for statsejede virksomheder (37). Til gengæld har statsejede virksomheder en særlig status i den kinesiske økonomi, hvilket medfører en række økonomiske fordele, navnlig beskyttelse mod konkurrence og præferenceadgang til relevante inputmaterialer, herunder finansiering (38). De elementer, der tyder på, at der udøves offentlig kontrol med virksomheder i aluminiumssektoren, uddybes i afsnit 3.3.1.5 nedenfor.

(134)

I OECD-undersøgelsen, som klageren har fremlagt som dokumentation, henvises der til statsejede virksomheder i aluminiumssektoren, som i deres lovpligtige meddelelser specifikt lægger vægt på, hvordan statsligt ejerskab påvirker relevante industripolitikker, og hvordan statsligt ejerskab udmønter sig i statsstøtte. Mere specifikt nævner en statsejet virksomhed i sit obligationsprospekt for 2016, at den er en af de 52 statsejede nøglevirksomheder, at den spiller en central rolle i udformningen og gennemførelsen af politikker i energisektoren, og at den modtager omfattende og vedvarende støtte fra GOC. En anden statsejet virksomhed henviser i sit obligationsprospekt for 2017 til, at de respektive provinsmyndigheder kan udøve betydelig indflydelse på gruppen (39).

(135)

Kina er den største aluminiumsproducent i verden med en række store statsejede virksomheder blandt de største individuelle producenter i hele verden. Ifølge skøn tegner statsejede virksomheder sig for mere end 50 % af den samlede produktion af primær aluminium i Kina (40). En undersøgelse af den kinesiske industri for ikke-jernholdige metaller peger også i retning af, at statsejede virksomheder tegner sig for en dominerende markedsandel på hjemmemarkedet (41). Selv om en forøgelse af kapaciteten i de seneste år til dels tilskrives privatejede virksomheder, ville en sådan kapacitetsforøgelse normalt også indebære forskellige former for (lokalt) statsligt engagement, som f.eks. en tolerance af ulovlig kapacitetsudvidelse (42). Desuden er aluminiumsproduktionskapaciteten hos de største statsejede virksomheder også steget, om end i mindre omfang (43).

(136)

Ud over at kontrollere de statsejede virksomheder har GOC også indflydelse på de privatejede virksomheder i Kina. I løbet af undersøgelsen blev det fastslået, at producenterne af fladvalsede aluminiumsprodukter modtog subsidier fra staten. F.eks. anfører en af de virksomheder, der indgik i stikprøven, Jiangsu Alcha Group, en række statslige subsidier i virksomhedens årsberetning. Der findes fortsat en række statsejede virksomheder blandt eksportørerne af fladvalsede aluminiumsprodukter, herunder Chalco Ruimin og Southwest Aluminium Group, som er datterselskaber af Chalco, der er en statsejet virksomhed under SASAC's tilsyn (44).

(137)

Med den høje grad af statslig indgriben i aluminiumsindustrien og en stor andel af statsejede virksomheder i sektoren er selv privatejede producenter forhindret i at operere på markedsvilkår. Både offentlige og privatejede virksomheder i aluminiumssektoren er faktisk underlagt politisk tilsyn og vejledning som beskrevet i afsnit 3.3.1.5 nedenfor.

3.3.1.4.   Væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), andet led: statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger

(138)

Ud over at udøve kontrol med økonomien gennem ejerskab af statsejede virksomheder og andre værktøjer er GOC i stand til at påvirke priser og omkostninger gennem statslig tilstedeværelse i virksomheder. Selv om de relevante statslige myndigheders ret til at udpege og fjerne nøglepersoner i ledelsen hos statsejede virksomheder i henhold til den kinesiske lovgivning kan anses for at afspejle de dermed forbundne ejendomsrettigheder (45), er CCP-cellerne i virksomheder, hvad enten det er statsejede eller private, en anden vigtig måde, hvorpå staten kan gribe ind i forretningsmæssige beslutninger. Ifølge Kinas selskabsret skal der oprettes en CCP-organisation i alle virksomheder (med mindst tre CCP-medlemmer, jf. CCP's forfatning (46)), og den enkelte virksomhed skal skabe de nødvendige betingelser for partiorganisationens aktiviteter. Tidligere synes dette krav ikke altid at være blevet fulgt eller håndhævet strengt. CCP har imidlertid mindst siden 2016 styrket sine krav om at kontrollere forretningsbeslutninger truffet i statsejede virksomheder som et politisk princip. Det forlyder også, at CCP udøver pres på private virksomheder for at sætte »patriotisme« øverst og følge partidisciplinen (47). I 2017 blev det oplyst, at der fandtes particeller i 70 % af omkring 1,86 millioner privatejede virksomheder, og at CCP-organisationerne i stigende grad pressede på for at få det sidste ord i forretningsmæssige beslutninger i deres respektive virksomheder (48). Disse regler finder generel anvendelse i hele den kinesiske økonomi, i alle sektorer, herunder også på producenterne af aluminiumsprodukter og leverandørerne af inputmaterialer hertil.

(139)

Derudover blev der den 15. september 2020 offentliggjort et dokument med titlen »General Office of CCP Central Committee's Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era« (49), som yderligere udvidede partikomitéers rolle i private virksomheder. I disse retningslinjer erklæres følgende i afsnit II.4: »Vi må øge partiets overordnede kapacitet til lede Den Forenede Fronts arbejde i den private sektor, og effektivt optrappe arbejdet på dette område«, og i afsnit III.6: »Vi skal yderligere optrappe partiopbygningen i private virksomheder og sætte particeller i stand til effektivt at varetage deres rolle som fæstning og sætte partimedlemmer i stand til at varetage deres rolle som fortropper og pionerer« Med dette dokument lagde partiet vægt på den rolle, som private virksomheder spiller i »Den Forenede Fronts arbejde«, med henblik på at styrke CCP's rolle i organisationer og enheder, som ikke er en del af partiet (50).

(140)

Følgende er eksempler på ovennævnte tendens i retning af en stigende grad af indgriben fra GOC's side i aluminiumssektoren:

(141)

Som Kommissionen konstaterede i forbindelse med en anden undersøgelse af visse typer aluminiumsfolie i ruller med oprindelse i Kina (51) ændrede en kinesisk statsejet aluminiumsproducent, China Aluminium International Engineering Corporation Limited (»Chalieco«), i 2017 sine vedtægter og gav particellerne i virksomheden en mere fremtrædende rolle. Den inkluderede et helt kapitel om partikomitéen, og følgende fremgår af artikel 113: »Når det handler om at træffe væsentlige virksomhedsbeslutninger, konsulterer bestyrelsen virksomhedens partikomité på forhånd« (52). I sin årsberetning for 2017 (53) anførte Aluminum Corporation of China (»Chalco«), at en række bestyrelsesmedlemmer, tilsynsførende og den øverste ledelse — herunder formanden, den administrerende direktør og formanden for overvågningsudvalget — er medlemmer af CCP.

(142)

Med hensyn til de virksomheder, der er aktive inden for fremstilling af fladvalsede aluminiumsprodukter, herunder Southwest Aluminium, Jiangsu Alcha Group og Chalco Ruimin, viste undersøgelsen, at der sidder CCP-medlemmer i disse tre virksomheders ledelse. En række producenter af fladvalsede aluminiumsprodukter tilrettelægger også partiets opbygningsaktiviteter for deres ansatte, f.eks. Southwest Aluminium: »Med henblik på at gennemføre generalsekretær Xi Jinpings krav efter den politiske opbygningsindsats fremmer partiudvalget i Southwest Aluminum (Group) Co., Ltd kraftigt opbygningen af undersøgende partiafdelinger, sikrer effektiv fuld dækning af partiorganisationer og partiarbejde, fremmer »dobbelt forfremmelse« af partimedlemmer og inddrager i højere grad partimedlemmer som pionerer og modeller« (54). Xiamen Xiashun redegør for partiets opbygningsaktiviteter på følgende måde: »Xiamen Xiashun fremmer aktivt partiopbygnings- og fagforeningsarbejde og har igennem årene fortsat været involveret i systemet med fælles møder mellem partiet, regeringen og arbejdere, idet det har sikret en vigtig platform for, at de ansatte kunne deltage i beslutningstagning, beskytte deres rettigheder og interesser og opbygge et harmonisk miljø« (55). Andre virksomheder, der er involveret i partiopbygningsaktiviteter, omfatter Tianjin Zhongwang Aluminium Industry, Jiangsu Alcha Group og Chalco Ruimin.

(143)

Statens tilstedeværelse og indgreb på finansmarkederne (se også afsnit 3.3.1.8) samt med hensyn til leveringen af råmaterialer og inputmaterialer har endvidere en yderligere fordrejende virkning på markedet (56). Statens tilstedeværelse i virksomheder, herunder statsejede virksomheder, i aluminiumssektoren og i andre sektorer (såsom finanssektoren og sektoren for inputmaterialer) gør det således muligt for GOC at påvirke priser og omkostninger.

3.3.1.5.   Væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), tredje led: politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter

(144)

I hvilken retning, den kinesiske økonomi bevæger sig, afhænger i høj grad af et omfattende planlægningssystem, der opstiller prioriteter og fastsætter de mål, som de centrale og lokale myndigheder skal fokusere på. Der findes relevante planer på alle forvaltningsniveauer, som dækker stort set alle økonomiske sektorer. De mål, der er fastsat i planlægningsinstrumenterne, er bindende, og myndighederne på hvert enkelt administrativt niveau overvåger gennemførelsen af planerne på de tilsvarende lavere forvaltningsniveauer. Overordnet set resulterer planlægningssystemet i Kina i, at ressourcerne kanaliseres til sektorer, der er udpeget som strategiske eller på anden måde politisk vigtige af regeringen, i stedet for at blive tildelt i overensstemmelse med markedskræfterne (57).

(145)

For eksempel spiller regeringen en central rolle i udviklingen af den kinesiske aluminiumssektor. Dette bekræftes i de mange planer, direktiver og andre dokumenter, der direkte eller indirekte vedrører sektoren, og som udstedes på nationalt, regionalt og kommunalt plan. Gennem disse og andre instrumenter styrer og kontrollerer regeringen praktisk talt alle aspekter af aluminiumssektorens udvikling og funktion. Sådanne politikker har en væsentlig direkte eller indirekte indvirkning på produktionsomkostningerne for aluminiumsprodukter.

(146)

I overensstemmelse med Kommissionens konklusioner i sagen om visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Kina (58) og i tilfælde af ekstruderet aluminium (midlertidige foranstaltninger) (59), finder følgende omstændigheder også anvendelse på den pågældende vare, som ligeledes er et aluminiumsprodukt i aftagerleddet.

(147)

Selv om den 13. femårsplan for økonomisk og social udvikling (60) ikke indeholder specifikke bestemmelser om aluminium, er tanken bag industrien for ikke-jernholdige metaller i almindelighed en strategi til fremme af samarbejdet om international produktionskapacitet og produktion af udstyr. For at nå disse mål bekræftes det i planen, at den vil styrke den understøttende struktur i relation til beskatning, finansiering, forsikring, investeringer og finansieringsplatforme samt platforme for risikovurdering (61).

(148)

Den tilsvarende sektorplan, udviklingsplanen for industrien for ikke-jernholdige metaller (2016-2020) (»Planen«), indeholder specifikke politikker og mål, som regeringen sigter mod at nå for en række industrier for ikke-jernholdige metaller (62), herunder aluminium.

(149)

Planen har til formål at opgradere den række af varetyper, der produceres af den kinesiske aluminiumsindustri, bl.a. gennem støtte til innovation. Den opfordrer til en hurtig udvikling af systemet med blandet ejerskab og til fremme af de statsejede virksomheders levedygtighed. Den giver endvidere mulighed for at lagre ikke-jernholdige metaller, forbedre forsyningssikkerheden, også for aluminium, og fastsætte specifikke kvantitative mål for en reduktion af energiforbruget, hvilket øger andelen af genvunden aluminium i produktionen samt kapacitetsudnyttelsen (63).

(150)

Planen fastlægger desuden strukturelle tilpasninger med strengere kontrol med nye anlæg til smeltning og afskaffelse af forældet kapacitet. Den indeholder bestemmelser om den geografiske fordeling af forarbejdningsanlæg, fokuserer på projekter, der har til formål at øge udnyttelsen af bauxit og aluminiumoxid, og dækker elforsynings- og prispolitikken (64).

(151)

Med denne brede vifte af foranstaltninger og politikker udgør planen en fortsættelse af justerings- og fornyelsesplanen for industrien for ikke-jernholdige metaller fra 2009, som blev vedtaget for at afbøde de negative virkninger for industrien for ikkejernholdige metaller under finanskrisen. De vigtigste mål, der er fastsat i planen, omfatter bl.a. kontrol af produktionsmængde, omstrukturering, indkøb af råmaterialer, eksportafgiftspolitik, forsyningssikkerhed, lageropbygning, teknologisk innovation, finanspolitik samt planlægning og gennemførelse (65).

(152)

Et andet politikdokument, der er målrettet mod aluminiumssektoren, er standardvilkårene for aluminiumsindustrien, der blev udstedt af MIIT den 18. juli 2013 med henblik på at fremskynde strukturtilpasningen og begrænse en ukontrolleret udvidelse af kapaciteten for aluminiumssmeltning. I standardvilkårene indføres der minimumsproduktionsmængder for nye anlæg, kvalitetsstandarder og forsyningssikkerhed for importeret og indenlandsk produceret bauxit og aluminiumoxid. I standardvilkårene anføres det, at MIIT er den myndighed, der er ansvarlig for standardisering og forvaltning af aluminiumindustrien, samt for offentliggørelse af listen over virksomheder, der har tilladelse til at drive virksomhed i aluminiumindustrien (66).

(153)

I den vejledende udtalelse om at skabe et fremragende markedsmiljø, fremme den strukturelle tilpasning og omstille industrien for ikke-jernholdige metaller og øge fordelene udstedt af statsrådets administrationskontor i 2016 (2016/42) (67) anfører de kinesiske myndigheder som hovedmål at »optimere strukturen i industrien for ikke-jernholdige metaller, skabe en grundlæggende balance mellem udbud og efterspørgsel for vigtige produktkategorier, fastholde udnyttelsesgraden for en fremstillingskapacitet for elektrolytisk aluminium på over 80 %, øge kapaciteten til sikring af mineralressourcer for mineraler såsom kobber og aluminium betydeligt« (68). Dokumentet foreskriver også »streng kontrol med ny produktionskapacitet.« For at opnå dette er der fra statens side krav om: »at sikre gennemførelsen af absolut nødvendige nye (reformerede, udvidede) bygge- og anlægsprojekter med elektrolytisk aluminium, […] anvendelse af socialt tilsyn og andre værktøjer, at intensivere tilsyns- og inspektionsindsatsen, strengt at undersøge og løse problemer vedrørende nye projekter med elektrolytisk aluminium, der er i strid med reglerne« (69). Disse bestemmelser viser, at GOC i vidt omfang griber ind i sektoren for ikke-jernholdige metaller, herunder aluminiumssektoren.

(154)

Ovennævnte statslige indgriben i aluminiumssektorens funktion ved hjælp af planlægningsdokumenter afspejles også på provinsplan. For eksempel er det i henhold til Shandong-provinsens regerings meddelelse om gennemførelsesplanen for fremskyndelse af udviklingen af høj kvalitet af de syv energiintensive industrier (2018/248) af 6. november 2018 nødvendigt at »fremme en udvidelse af industrien for elektrolytisk aluminium« gennem følgende foranstaltninger: »yderligere forøgelse af andelen af »fine processing« og »deep processing« af elektrolytisk aluminium og aluminiumsforarbejdningsmaterialer, fremskyndelse og fremme af udvidelsen af aluminiumsindustrikæden til færdige produkter og produkter i den højere prisklasse, udvidelse af anvendelsen af avancerede aluminiumsmaterialer, forøgelse af aluminiumsforarbejdningsindustriens udviklingsmuligheder (70)«.

(155)

Staten har grebet ind i aluminiumssektorens funktionsmåde i mange år, før ovennævnte politikdokumenter blev udstedt, hvilket f.eks. fremgår af retningslinjerne for fremskyndelse af omstruktureringen af aluminiumsindustrien (»omstruktureringsretningslinjerne«) (71), der blev udstedt af NDRC i april 2006. Sidstnævnte betragtede aluminium som et grundlæggende produkt i udviklingen af den nationale økonomi. I disse omstruktureringsretningslinjer hedder det, at der i forbindelse med gennemførelsen af politikken for industriel udvikling, der er godkendt af statsrådet, nås specifikke mål på visse områder. Der er tale om følgende områder: forøgelse af koncentrationen inden for industrien, sikring af adgang til finansiel kapital (jf. ligeledes afsnit 3.3.1.8 nedenfor), industrigrenens organisation, nøje kontrol med eksport af elektrolytisk aluminium og afskaffelse af forældet kapacitet.

(156)

Den kinesiske stat har desuden grebet ind i de frie markedskræfter i sektoren for aluminiumsprodukter i tidligere led og således i produktionen af inputmaterialer og af inputmaterialer til inputmaterialer, som anvendes af producenterne af den pågældende vare. I den forbindelse hedder det f.eks. i meddelelsen om fremme af en velordnet udvikling af aluminiumoxidindustrien (2018/1655), der blev offentliggjort den 28. december 2018 af MIIT's administrationskontor (72), og som vedrører aluminiumoxid (som er et centralt inputmateriale til fremstillingen af primær aluminium), at »med udgangspunkt i Xi Jinpings socialistiske ideologi med kinesiske kendetegn i en ny æra [skal alle relevante parter] foretage en omfattende og grundig gennemførelse af ånden i partiets 19. folkekongres, holde sig til den generelle orientering om stabilitet i fremskridtsorienteret arbejde, holde sig til det nye udviklingskoncept, fokusere på strukturreformer på udbudssiden, gøre fuld brug af markedets afgørende rolle med hensyn til at tildele midler, involvere regeringen bedre, […] opfylde behov for udvikling på hjemmemarkedet og fremme en velordnet og sund udvikling af aluminiumoxidindustrien« (73). Af samme dokument fremgår det, at »kommissionerne for provinsiel udvikling og reform og MIIT's administrationskontorer skal: følge med i den aktuelle udvikling i aluminiumoxidindustrien i deres region, kombinere deres regions økonomiske og sociale udvikling, industrigrundlag, markedsefterspørgsel samt energiforbrug og miljømæssige kapacitet, styrke den videnskabelige planlægning af udviklingen af aluminiumoxidindustrien, koordinere omfanget og strukturen af industriudviklingen i deres region, sikre projektdemonstrationer, nøje gennemføre konstruktionskravene, velordnet støtte projektkonstruktioner, styrke tilsynet med hele processen, sikre, at omfanget af industriudviklingen stemmer overens med efterspørgslen på hjemmemarkedet og den lokale bæreevne, forhindre forhastede projektkonstruktioner« (74). For at opnå sidstnævnte foreskriver dokumentet streng overvågning og inspektion: »I overensstemmelse med denne meddelelses krav foretager den nationale udviklings- og reformkommission, ministeriet for industri og informationsteknologi, sammen med China Nonferrous Metals Industry Association og andre relevante parter inspektioner af aluminiumoxidanlægsprojekter i form af skriftlige forespørgsler, undersøgelser og stikprøvekontrol. Hvis der opstår problemer, skal de nøje løses i overensstemmelse med de relevante regler« (75). De bestemmelser, der er beskrevet ovenfor, viser, i hvor høj grad staten griber ind i og kontrollerer det kinesiske marked for aluminiumoxid, som er et centralt inputmateriale til fremstillingen af primær aluminium, som er det råmateriale, der anvendes af producenter af fladvalsede aluminiumsprodukter.

(157)

Et andet inputmateriale til fremstilling af den pågældende vare er elektricitet, som udgør 4 % af produktionsomkostningerne for fladvalsede aluminiumsprodukter fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter. I denne forbindelse fandt Kommissionen dokumentation for, at der var tale om statslige fordrejninger, der påvirkede prisen på den elektricitet, der leveres til kinesiske aluminiumsproducenter. Det blev navnlig fastslået, at staten greb ind til fordel for kinesiske producenter gennem differentierede, mere fordelagtige energipriser. I den vejledende udtalelse om at skabe et fremragende markedsmiljø, der fremmer den strukturelle tilpasning og omstilling i industrien for ikke-jernholdige metaller, og øger de ovennævnte fordele, anerkendte de kinesiske myndigheder, at det er et politisk mål at »fortsætte gennemførelsen af politikken om differentierede elektricitetspriser, tilskynde støtteberettigede elektricitetsbrugere til at indgå aftaler direkte med elselskaber, fastsætte priser ved forhandling« (76). Kommissionen fastslog også, at der blev gennemført lignende politikker på provinsniveau. Eksempelvis i Yunnan-provinsen ifølge oplysninger fra China Industry Journal i november 2019: »Med henblik på gennemførelsen af planen har Yunnan vedtaget særlige politikker som f.eks. »Gennemførelsesudtalelse om fremme af den integrerede udvikling af vandkraft og aluminiumsmaterialer« og »Planen om gennemførelse af præferencepriser for at fremme brugen af vandkraft«. Det synes at være klart, at enhver virksomhed, der bringer sin kapacitetskvote til Yunnan, vil nyde godt af politikken om »præferencepris og fuld overvæltning«, hvilket betyder, at den elektrolytiske aluminiumindustri i de første 5 år skal have en særlig fordelagtig elpris på 0,25 RMB pr. kWh. Med hensyn til »deep processing« af materialer gives der en særlig fordelagtig elpris på 0,20 RMB pr. kWh. Ifølge rapporter har Henan Shenhuo og Sichuan Qiyas integrerede projekter, der fastlægger kvoter, som skal bygges i Yunnan, allerede draget fordel af politikken om integrationsprojekter, og de har indgået relevante aftaler med lokale myndigheder, elnetvirksomheder og elproduktionsvirksomheder« (77).

(158)

Som endnu et eksempel på statslig indgriben på provinsplan og som allerede nævnt i Shandong-provinsens regerings meddelelse om gennemførelsesplanen for fremskyndelse af udviklingen af høj kvalitet af de syv energiintensive industrier har myndighederne udstedt mål for omstilling og opgradering for den elektrolytiske aluminiumsindustri med hensyn til energiforbrug: »Senest i 2022 skal elforbruget for elektrolytisk aluminium falde til ca. 12 800 kWh pr. ton aluminium, den elektrolytiske »deep processing«-grad for elektrolytisk aluminium i provinsen skal nå op på ca. 50 %, og merværdien af aluminium pr. ton skal stige med mere end 30 % i gennemsnit« (78).

(159)

Med hensyn til håndhævelsen af bestemmelserne i ovennævnte planlægningsdokumenter spiller kinesiske brancheforeninger en vigtig rolle. Disse enheder skal sikre, at industrien gennemfører GOC's politikker. Dette ansvar bekræftes af, at de i deres aktiviteter arbejder tæt sammen med statslige myndigheder, hvilket afspejles i deres vedtægter. For aluminiumssektoren hedder det bl.a. i vedtægterne for den kinesiske sammenslutning af industrier for ikke-jernholdige metaller, at »sammenslutningen overholder partiets grundlæggende linje og forskellige principper og politikker, overholder forfatningen, love, forskrifter og nationale politikker og overholder sociale og moralske værdier. Den holder sig til formålet om at tjene regeringen, industrien, virksomhederne og virksomhedsledere. Den etablerer og forbedrer mekanismen for selvregulering inden for sektoren. Den inddrager fuldt ud regeringens personale for at få bistand. Den bygger bro mellem regeringen og virksomheder.« (Artikel 3). I henhold til artikel 25 skal sammenslutningens formand, næstformand og generalsekretær som en første betingelse opfylde følgende: »Overholde partiets linje, principper og politikker og have gode politiske kvaliteter« (79).

(160)

På samme måde hedder det i vedtægterne for den kinesiske sammenslutning af industrier for ikke-jernholdige metaller, at »sammenslutningen accepterer de forretningsmæssige retningslinjer samt tilsyn og vejledning fra statsrådets tilsyns- og administrationskommission for statsejede aktiver, ministeriet for civile anliggender og den kinesiske sammenslutning af industrier for ikke-jernholdige metaller« (artikel 4). Et af de faste elementer i sammenslutningens forretningsaktiviteter er også »aktivt at fremsætte forslag og udtalelser om udvikling af industrien, industripolitikker, love og regler i overensstemmelse med partiets og statens almindelige principper og opgaver vedrørende opbygningen af et socialistisk markedsøkonomisystem og under hensyntagen til industriens faktiske situation.« (Artikel 6). Endelig hedder det også i artikel 22, at sammenslutningens formand, næstformand og generalsekretær bl.a. skal opfylde følgende betingelser: »Overholde partiets linje, principper og politikker og have gode politiske kvaliteter« (80).

(161)

De talrige planer, direktiver og andre dokumenter vedrørende aluminium, der udstedes på nationalt, regionalt og kommunalt plan, viser således tydeligt den kinesiske regerings omfattende indgreb i aluminiumssektoren (81). Gennem disse og andre instrumenter styrer og kontrollerer regeringen praktisk talt alle aspekter af aluminiumssektorens udvikling og funktion.

(162)

Ud over planerne har de statslige indgreb i sektoren bl.a. fundet sted i form af eksportrelaterede foranstaltninger, herunder eksportafgifter, eksportkvoter, krav til eksportresultater og minimumskrav til eksportpriser for forskellige råmaterialer til aluminium.

(163)

GOC hæmmer yderligere eksporten af primær aluminium og dens inputmaterialer med henblik på at fremme aluminiumsprodukter med højere værditilvækst. Dette mål forfølges ved at give fuldstændige eller delvise momsnedsættelser på aluminiumsprodukter i aftagerleddet sammen med delvise momsnedsættelser og eksportafgifter på primær aluminium (82).

(164)

Priserne på vigtige input, f.eks. energi og elektricitet, påvirkes af forskellige former for statslige indgreb (83). Andre former for statslige indgreb, der fører til markedsfordrejninger, omfatter lageropbygning gennem State Reserve Bureau og SHFE's rolle (84). Desuden er det i flere undersøgelser af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter blevet fastslået, at den kinesiske regering konsekvent har ydet forskellige typer statsstøtteforanstaltninger til aluminiumsproducenter (85). Den omfattende indgriben fra GOC's side i aluminiumssektoren har ført til overkapacitet (86), som nok er det tydeligste eksempel på implikationerne af GOC's politikker og de deraf følgende fordrejninger.

(165)

I OECD-undersøgelsen er der også blevet konstateret yderligere regeringsstøtte, der har indflydelse på markedskræfterne i aluminiumssektoren. En sådan støtte vil typisk tage form af input, navnlig elektricitet og primær aluminiumoxid, der sælges til priser under markedspriserne (87). OECD-undersøgelsen beskriver endvidere, hvordan GOC's mål for aluminiumssektoren omsættes til industripolitikker og specifikke foranstaltninger på provinsplan og lokalt plan, herunder f.eks. kapitaltilførsler, prioriteret besiddelse af rettigheder til mineralressourcer, statslige tilskud og subsidier eller skatteincitamenter (88).

(166)

Kort sagt har GOC truffet foranstaltninger til at tilskynde operatørerne til at overholde de offentlige politiske målsætninger om at støtte nøgleindustrier, herunder aluminiumssektoren, som omfatter fremstilling af fladvalsede aluminiumsprodukter, samt primær aluminium, som er det primære råmateriale til fremstilling af den pågældende vare (mere end 50 % af produktionsomkostningerne). Sådanne foranstaltninger hindrer markedskræfterne i at fungere frit.

3.3.1.6.   Væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), fjerde led: manglende eller diskriminerende anvendelse af eller utilstrækkelig håndhævelse af konkurs-, selskabs- eller formueret

(167)

Ifølge sagsakterne kan det kinesiske konkurssystem ikke i tilstrækkelig grad opfylde sine egne hovedmål som f.eks. retfærdig afvikling af fordringer og gæld og beskyttelse af kreditorers og debitorers lovlige rettigheder og interesser. Dette skyldes tilsyneladende, at mens den kinesiske konkurslov formelt hviler på principper, der ligner dem, som anvendes i tilsvarende lovgivning i andre lande end Kina, er det kinesiske system kendetegnet ved en systematisk manglende håndhævelse. Antallet af konkurser er notorisk lavt i forhold til størrelsen af landets økonomi, ikke mindst fordi insolvensbehandlingen lider under en række mangler, der reelt fungerer som en hæmsko for indgivelse af konkursbegæringer. Staten spiller desuden fortsat en stærk og aktiv rolle i insolvensbehandlinger og har ofte direkte indflydelse på sagens udfald (89).

(168)

Desuden er manglerne ved systemet for ejendomsret særlig tydelige i forbindelse med ejendomsretten til jord og brugsrettighederne til jord i Kina (90). Al jord ejes af den kinesiske stat (kollektivt ejet landbrugsjord og statsejet jord i byområder). Tildelingen afhænger fortsat udelukkende af staten. Der findes lovbestemmelser, der sigter mod at tildele brugsrettigheder til jord på en gennemsigtig måde og til markedspriser, f.eks. ved at indføre udbudsprocedurer. Disse bestemmelser overholdes imidlertid ofte ikke, idet visse købere får deres jord gratis eller til priser under markedsværdien (91). Myndighederne forfølger desuden ofte specifikke politiske mål, herunder gennemførelsen af de økonomiske planer, når der tildeles jord (92).

(169)

Producenter af fladvalsede aluminiumsprodukter er som producenter i andre sektorer i den kinesiske økonomi omfattet af de almindelige regler i den kinesiske konkurs-, selskabs- og formueret. Dette medfører, at disse virksomheder også er underlagt fordrejninger ovenfra som følge af den diskriminerende anvendelse eller utilstrækkelige håndhævelse af konkurs- og formueretten. Den nuværende undersøgelse har ikke bragt noget for dagen, der kan rejse tvivl om disse konklusioner. Kommissionen konkluderede således, at den kinesiske konkurs- og formueret ikke fungerer ordentligt, hvilket skaber fordrejninger, når den opretholder insolvente virksomheder, og når den tildeler brugsrettigheder til jord i Kina. På grundlag af de foreliggende oplysninger synes disse betragtninger at gælde fuldt ud også i sektoren for fladvalsede aluminiumsprodukter.

(170)

Denne konklusion underbygges af den foreløbige positive afgørelse, der blev truffet af det amerikanske handelsministerium, i forbindelse med undersøgelsen vedrørende udligningstold på importen af visse typer aluminiumsfolie fra Kina, som under anvendelse af faktiske oplysninger viste, at den kinesiske regerings tilrådighedsstillelse af jord mod utilstrækkeligt vederlag udgør et finansielt bidrag som omhandlet i afsnit 771 (5)(D) i toldtarifloven af 1930, som ændret (93).

(171)

I lyset af ovenstående konkluderede Kommissionen, at der var tale om diskriminerende anvendelse eller utilstrækkelig håndhævelse af konkurs- og formueretten i aluminiumssektoren, herunder for så vidt angår den pågældende vare.

3.3.1.7.   Væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), femte led: skævvridning af lønomkostninger

(172)

Et system med markedsbaserede lønninger kan ikke fuldt ud udvikles i Kina, eftersom arbejdstagere og arbejdsgivere hindres i at udøve deres ret til kollektiv organisering. Kina har ikke ratificeret en række af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) væsentlige konventioner, navnlig konventionerne om foreningsfrihed og retten til kollektive overenskomstforhandlinger (94). I henhold til national lovgivning er kun en enkelt fagforening aktiv. Denne fagforening er imidlertid ikke uafhængig af de statslige myndigheder, og dens engagement i kollektive forhandlinger og beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder er fortsat på et rudimentært niveau (95). Desuden er den kinesiske arbejdsstyrkes mobilitet begrænset af husstandsregistreringssystemet, som begrænser adgangen til hele spektret af social sikring og andre ydelser til lokale beboere i et givet administrativt område. Dette resulterer typisk i, at arbejdstagere, som ikke er i besiddelse af den lokale bopælsregistrering, befinder sig i en sårbar beskæftigelsessituation og har lavere indkomst end indehavere af bopælsregistrering (96). Disse forhold fører til en fordrejning af lønomkostningerne i Kina.

(173)

Der blev ikke fremlagt relevant dokumentation for, at aluminiumssektoren, herunder producenterne af fladvalsede aluminiumsprodukter, ikke ville være omfattet af det beskrevne kinesiske arbejdsretlige system. Aluminiumssektoren påvirkes således af fordrejningerne af lønomkostningerne både direkte (ved fremstilling af den pågældende vare eller det vigtigste råmateriale til fremstillingen) og indirekte (ved adgang til kapital eller inputmaterialer fra virksomheder, der er omfattet af det samme arbejdssystem i Kina).

3.3.1.8.   Væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), sjette led: adgang til finansiering for institutioner, der gennemfører offentlige politiske målsætninger eller på anden måde ikke handler uafhængigt af staten

(174)

Adgangen til kapital for virksomhedsaktører i Kina er underlagt forskellige fordrejninger.

(175)

For det første er det kinesiske finansielle system kendetegnet ved de statsejede bankers stærke stilling (97), som ved tildeling af adgang til finansiering tager hensyn til andre kriterier end et projekts økonomiske levedygtighed. I lighed med de ikkefinansielle statsejede virksomheder er bankerne fortsat knyttet til staten, ikke kun gennem ejerskab, men også via personlige relationer (de øverste ledere i de store statsejede finansielle institutioner udpeges i sidste instans af CCP) (98), og i lighed med de ikkefinansielle statsejede virksomheder gennemfører bankerne regelmæssigt offentlige politikker, der er udformet af regeringen. I den forbindelse overholder bankerne en udtrykkelig retlig forpligtelse til at drive deres virksomhed i overensstemmelse med den nationale økonomiske og sociale udviklings behov og under vejledning af statens industripolitikker (99). Dette forværres af yderligere eksisterende regler, som styrer finansiering hen til sektorer udpeget af regeringen som tilskyndede eller på anden måde vigtige (100).

(176)

Selv om det anerkendes, at forskellige retlige bestemmelser henviser til behovet for at overholde almindelige regler for bankvirksomhed og forsigtighedsregler, såsom behovet for at undersøge låntagerens kreditværdighed, tyder den omfattende dokumentation, inklusive resultaterne af undersøgelser af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, på, at disse bestemmelser kun spiller en sekundær rolle i anvendelsen af de forskellige retlige instrumenter.

(177)

Desuden er vurderinger af obligationer og kreditvurderinger ofte fordrejet af en række forskellige årsager, herunder det forhold, at risikovurderingen er påvirket af virksomhedens strategiske betydning for GOC og af styrken af enhver implicit garanti stillet af regeringen. Overslag tyder stærkt på, at de kinesiske kreditvurderinger systematisk svarer til lavere internationale kreditvurderinger (101).

(178)

Dette forværres af yderligere eksisterende regler, som styrer finansiering hen til sektorer udpeget af regeringen som tilskyndede eller på anden måde vigtige (102). Dette resulterer i en forudindtagethed i forbindelse med udlån til statsejede virksomheder, store private virksomheder med gode forbindelser og virksomheder i nøgleindustrisektorer, hvilket indebærer, at tilgængeligheden af og omkostningerne ved kapital ikke er ens for alle aktører på markedet.

(179)

I denne forbindelse henviser OECD-undersøgelsen til sporadisk dokumentation for, at visse aluminiumsproducenter i Kina har opnået finansiering på præferencevilkår, hvor finansieringsomkostningerne tilsyneladende er afkoblet fra den tilsvarende grad af virksomhedsgearing. Ifølge denne undersøgelse har én statsejet aluminiumsproducent udtrykkeligt anført i sit obligationsprospekt for 2016, at denne tiltrækker betydelig finansiel støtte fra kinesiske politisk styrede banker med en rentesats under referenceværdien. Tilsvarende henviser en anden statsejet producents obligationsprospekt for 2017 til de stærke forbindelser, som virksomheden har med de kinesiske banker, herunder de politisk styrede banker, der har forsynet virksomheden med billige finansieringskilder. OECD-undersøgelsen konkluderer i den forbindelse, at selv om der kan være mange årsager til, at rentesatserne er lave for disse virksomheder, kan kontrasten mellem dårlige finansielle indikatorer og lave rentesatser tyde på en potentiel underprissætning af den risiko, der er forbundet med disse låntagere (103).

(180)

For det andet er låneomkostninger blevet holdt kunstigt nede for at stimulere væksten i investeringerne. Det har ført til overdreven brug af kapitalinvesteringer med stadigt lavere investeringsafkast. Dette illustreres ved den seneste vækst i virksomhedernes gearing i den statslige sektor på trods af et kraftigt fald i rentabiliteten, hvilket tyder på, at mekanismerne i banksystemet ikke følger normale forretningsmæssige reaktioner.

(181)

Selv om der blev opnået en nominel renteliberalisering i oktober 2015, er prissignaler for det tredje stadig ikke drevet af de frie markedskræfter, men påvirkes af statsligt indførte fordrejninger. Andelen af udlån på eller under referenceværdien udgør faktisk stadig 45 % af alle udlån, og anvendelsen af målrettede kreditter synes at være blevet øget, eftersom denne andel er steget markant siden 2015 på trods af en forværring af de økonomiske vilkår. De kunstigt lave rentesatser medfører underprissætning og dermed den overdrevne anvendelse af kapital.

(182)

Den generelle kreditvækst i Kina er tegn på en forværring af effektiviteten af kapitaltildelingen, uden at der er tegn på en kreditstramning, som man ville forvente på et marked uden fordrejninger. Som følge heraf er misligholdte lån steget kraftigt inden for de seneste år. I en situation med stigende gældsrisiko har GOC valgt at undgå misligholdelse. Gældsproblemer håndteres derfor ved enten at optage nye lån, hvorved der oprettes såkaldte »zombie-virksomheder«, eller ved at overdrage ejerskabet til gælden (f.eks. via fusioner eller konvertering af gæld til egenkapital), uden nødvendigvis at fjerne det samlede gældsproblem eller tage fat på de grundlæggende årsager hertil.

(183)

På trods af de seneste skridt, der er taget for at liberalisere markedet, er erhvervskreditsystemet i Kina i bund og grund påvirket af væsentlige fordrejninger som følge af statens fortsat omfattende rolle på kapitalmarkederne.

(184)

Der blev ikke fremlagt dokumentation for, at aluminiumssektoren, herunder producenterne af fladvalsede aluminiumsprodukter, ville blive fritaget for de ovenfor beskrevne statslige indgreb i det finansielle system. Derfor medfører det betydelige statslige indgreb i det finansielle system, at markedsvilkårene påvirkes i alvorlig grad på alle niveauer.

3.3.1.9.   Den systemiske karakter af de beskrevne fordrejninger

(185)

Kommissionen bemærkede, at de fordrejninger, der er beskrevet i rapporten, er karakteristiske for den kinesiske økonomi. De foreliggende oplysninger viser, at de kendsgerninger og karakteristika ved det kinesiske system, som er beskrevet i afsnit 3.3.1.1-3.3.1.5 finder anvendelse i hele landet og i alle økonomiens sektorer. Det samme gælder for beskrivelsen af de produktionsfaktorer, der er anført i afsnit 3.3.1.6-3.3.1.8 ovenfor.

(186)

Kommissionen minder om, at der er brug for en lang række inputmaterialer for at kunne fremstille fladvalsede aluminiumsprodukter. Når producenterne af fladvalsede aluminiumsprodukter køber/indgår aftale om disse inputmaterialer, er de priser, de betaler (og som registreres som deres omkostninger), tydeligvis påvirket af de samme systemiske fordrejninger, der er nævnt tidligere. Leverandører af inputmaterialer anvender f.eks. arbejdskraft, som er genstand for fordrejninger. De kan låne penge, der er genstand for fordrejninger i den finansielle sektor eller i forbindelse med kapitalallokeringen. De er desuden underlagt det planlægningssystem, der gælder for alle forvaltningsniveauer og -sektorer.

(187)

Som følge heraf er det ikke kun salgspriserne på hjemmemarkedet for fladvalsede aluminiumsprodukter, som det ikke er hensigtsmæssigt at anvende, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), men alle omkostningerne til inputmaterialer (herunder råmaterialer, energi, jord, finansiering, arbejdskraft osv.) er også påvirket, fordi deres prisdannelse har været udsat for en betydelig statslig indgriben som beskrevet i del A og B i rapporten. De statslige indgreb, der er beskrevet i forbindelse med kapitalallokering, tildeling af jordarealer, arbejdskraft, energi og råmaterialer, finder sted i hele Kina. Det betyder f.eks., at et inputmateriale, der i sig selv er fremstillet i Kina ved at kombinere en række produktionsfaktorer, er eksponeret for væsentlige fordrejninger. Det samme gælder for inputmaterialet til inputmateriale osv. De argumenter og beviser, som de eksporterende producenter har fremlagt i denne forbindelse, gennemgås i næste afsnit.

3.3.1.10.   Konklusion

(188)

Den foregående analyse, som omfatter en undersøgelse af al tilgængelig dokumentation vedrørende offentlig indgriben i Kinas økonomi i al almindelighed samt i aluminiumssektoren (herunder den pågældende vare), viste, at priserne eller omkostningerne, for så vidt angår den pågældende vare, herunder omkostningerne ved råmaterialer, energi og arbejdskraft, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af væsentlig statslig indgriben, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), hvilket fremgår af den faktiske eller mulige påvirkning fra et eller flere af de relevante forhold heri. På dette grundlag og i mangel af samarbejdsvilje fra GOC's side konkluderede Kommissionen, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende hjemmemarkedspriser og -omkostninger til at fastsætte den normale værdi i dette tilfælde.

3.3.1.11.   Bemærkninger fremsat af interesserede parter

(189)

I sine bemærkninger påpegede en eksporterende producent, Xiamen Xiashun, for det første, at artikel 2, stk. 6a, er uforenelig med WTO's antidumpingaftale (»antidumpingaftalen«). Dette skyldes for det første, at antidumpingaftalens artikel 2.2 anerkender tre scenarier, der giver mulighed for beregning af den normale værdi: i) salgene finder ikke sted i forbindelse med normal handel, ii) en særlig markedssituation gør sig gældende, eller iii) et sådant salg er ikke repræsentativt på grund af det lave salg på hjemmemarkedet. Xiamen Xiashun fremførte, at væsentlige fordrejninger ikke opfylder nogen af de tre kriterier. Virksomheden fremførte endvidere, at selvom begrebet væsentlige fordrejninger muligvis kunne anses for at falde ind under det andet af ovennævnte kriterier, bekræftede panelet i sagen WTO DS529 Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper, at det forhold, at hjemmemarkedsprisen på den pågældende vare og dens inputmateriale påvirkes af statslige fordrejninger, ikke var tilstrækkeligt til at antage, at den korrekte sammenligning mellem hjemmemarkedssalg og eksportsalg er påvirket fordi »en særlig markedssituation gør sig gældende«. Xiamen Xiashun fremsatte desuden en bemærkning om, at Kommissionen systematisk anvendte beregningen af den normale værdi, mens den i den enkelte sag burde kontrollere, om betingelserne i antidumpingaftalens artikel 2.2 er opfyldt. Xiamen Xiashun fremførte endvidere, at beregningen af den normale værdi i medfør af antidumpingaftalens artikel 2.2 skal afspejle »en omkostning i oprindelseslandet«, som bekræftet i sagerne WTO DS529 Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper og WTO DS473 EU — Biodiesel. Endvidere fremførte Xiamen Xiashun, at beregningen af den normale værdi bør foretages i overensstemmelse med kravene i antidumpingaftalens artikel 2.2.1.1 og sag DS473, og den tilføjede, at undersøgelsesmyndighederne i henhold til sag WTO DS427 China — Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the USA skal tage hensyn til de eksporterende producenters registrerede omkostninger, medmindre de ikke er i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper eller ikke i rimeligt omfang afspejler de omkostninger, der er forbundet med produktion og salg af den pågældende vare. Til trods for at de registrerede omkostninger opfyldte disse to betingelser, er grundforordningens artikel 2, stk. 6a, ifølge Xiamen Xiashun uforenelig med artikel 2.2.1.1 i WTO's antidumpingaftale, fordi der systematisk ses bort fra den eksporterende producents omkostninger.

(190)

Kommissionen fandt, at bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Unions WTO-forpligtelser. Således som WTO's appelorgans tydeligt redegjorde for i sagen DS473 European Union — Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Argentinaer det i henhold til WTO-lovgivningen tilladt at anvende behørigt tilpassede data fra et tredjeland, når en sådan tilpasning er nødvendig og begrundet. Kommissionen mindede om, at sagerne DS529 Australia — Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper og DS427 China — Broiler Products ikke vedrørte fortolkningen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, og betingelserne for dens anvendelse. Desuden adskilte de underliggende faktiske situationer i disse tilfælde sig alle fra den underliggende situation og de kriterier, der ligger til grund for anvendelsen af metoden i henhold til denne bestemmelse i grundforordningen, som vedrører forekomsten af væsentlige fordrejninger i eksportlandet. I henhold til artikel 2, stk. 6, er det kun, når det konstateres, at der foreligger væsentlige fordrejninger, og at de påvirker omkostninger og priser, at den normale værdi beregnes under henvisning til ikkefordrejede omkostninger og priser, der stammer fra et repræsentativt land, eller under henvisning til et internationalt benchmark. Under alle omstændigheder gives der i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, andet afsnit, tredje led, mulighed for at anvende hjemmemarkedsomkostninger, i det omfang det er konstateret, at de ikke er fordrejede. Kommissionen afviste derfor disse påstande.

(191)

For det andet fremførte Xiamen Xiashun, at grundforordningens artikel 2, stk. 6a, ikke er i overensstemmelse med antidumpingaftalens artikel 2.2.2. Virksomheden fremførte endvidere, at appelorganet i sagen DS219 EC — Tube eller Pipe Fittings bekræftede, at undersøgelsesmyndigheden er forpligtet til at anvende de eksporterende producenters faktiske SA&G-omkostninger og fortjeneste, så længe sådanne oplysninger foreligger. Xiamen Xiashun fremførte derfor, at grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er uforenelig antidumpingaftalens artikel 2.2.2.

(192)

Kommissionen bemærkede, at når det er fastslået, at det som følge af forekomsten af væsentlige fordrejninger i eksportlandet, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i eksportlandet, beregnes den normale værdi på grundlag af ikkefordrejede priser eller referenceværdier i et passende repræsentativt land for hver eksporterende producent, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a). Som forklaret i betragtning 190 ovenfor giver den samme bestemmelse i grundforordningen også mulighed for at anvende hjemmemarkedsomkostninger, hvis det fastslås, at de ikke er fordrejede. I denne forbindelse havde de eksporterende producenter mulighed for at fremlægge bevis for, at deres individuelle SA&G-omkostninger og/eller andre omkostninger til inputmaterialer faktisk ikke var fordrejede. Men som det fremgår af afsnit 3.3.1.2-3.3.1.9, har Kommissionen fastslået, at der foreligger fordrejninger i den kinesiske industri for fladvalsede aluminiumsprodukter, og der blev ikke fremlagt positive beviser for, at produktionsfaktorerne hos de enkelte eksporterende producenter ikke var fordrejede. Disse påstande blev derfor afvist.

(193)

For det tredje fremførte Xiamen Xiashun, at Kommissionen i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er forpligtet til at foretage en virksomhedsspecifik og omkostningsspecifik analyse. Der burde derfor have været foretaget en specifik analyse af Xiamen Xiashun på grundlag af det spørgeskema, den indsendte.

(194)

Kommissionen bemærkede, at de væsentlige fordrejninger, der giver anledning til anvendelsen af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er konstateret på nationalt plan. Hvis der er konstateret væsentlige fordrejninger, finder bestemmelserne i artikel 2, stk. 6a, som udgangspunkt anvendelse på alle eksporterende producenter i Kina, og vedrører alle omkostninger, der er forbundet med deres produktionsfaktorer. Under alle omstændigheder giver samme bestemmelse i grundforordningen også mulighed for at anvende hjemmemarkedsomkostninger, såfremt det fastslås, at de ikke er påvirket af væsentlige fordrejninger. Det er imidlertid ikke blevet fastslået, at hjemmemarkedsomkostningerne ikke er fordrejede på grundlag af nøjagtige og passende beviser. Navnlig fremlagde de eksporterende producenter ikke nøjagtig og relevant dokumentation for ikkefordrejede priser og omkostninger.

(195)

Beregningerne vedrørende Xiamen Xiashuns antidumpingsats afspejler desuden de oplysninger, som virksomheden selv har indsendt, og som er beregnet i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningen, navnlig artikel 2, stk. 6a. Der forelå ikke noget bevis for, at Xiamen Xiashuns priser og omkostninger ikke var fordrejede som følge af de omfattende fordrejninger, der var konstateret på grundlag af den foreliggende dokumentation. De foreløbige dumpingmargener afspejler derfor virksomhedens særlige situation, herunder de produktionsfaktorer og beløb, som virksomheden har indberettet i sin spørgeskemabesvarelse, dog under behørig hensyntagen til forekomsten af væsentlige fordrejninger i Kina. Disse påstande blev derfor afvist.

(196)

Med hensyn til virksomhedens individuelle situation fremførte Xiamen Xiashun først, at virksomheden er en helejet udenlandsk virksomhed (»WOFE«) og er underlagt kinesisk lovgivning. Dens aktionær er Daching Enterprises Limited, en virksomhed med hjemsted i Hongkong. Den fremførte endvidere, at dens årsregnskaber blev revideret i henhold til de internationale regnskabsstandarder, da den er en del af en international koncern. Den fremførte, at den er en privatejet virksomhed, og at der ikke foreligger bevis for, at den er underlagt samme ejerskab, kontrol eller samme politiske tilsyn og politiske vejledning fra de kinesiske myndigheders side som en statsejet virksomhed, og at den ikke er underlagt politisk tilsyn og politisk vejledning gennem statslig tilstedeværelse, som griber ind med hensyn til priser og omkostninger. Den hævdede derfor, at virksomheden ikke »drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side« som omhandlet i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), første led.

(197)

Kommissionen gentog, at fra det øjeblik, hvor der konstateres væsentlige fordrejninger, finder metoden i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, anvendelse på hele landet, medmindre det er positivt fastslået, at visse omkostninger ikke påvirkes af fordrejningerne. Xiamen Xiashun fremlagde ikke nogen dokumentation herfor, men kun nogle almengyldige argumenter vedrørende visse kriterier i artikel 2, stk. 6a, litra b), for forekomsten af væsentlige fordrejninger i eksportlandet som helhed, og som ikke er forbundet med, hvorvidt deres specifikke omkostningselementer ikke er fordrejede. Dokumentationen om den specifikke situation for Xiamen Xiashun, der angiveligt er uafhængig af statslig kontrol, er således ikke relevant i denne forbindelse. Under alle omstændigheder bemærkede Kommissionen, at selv hvis disse påstande var relevante i denne sammenhæng, hvilket ikke er tilfældet, svarer Xiamen Xiashuns påstand om, at Xiamen Xiashun er uafhængig af regeringsindflydelse, herunder ejerskab, kontrol eller politisk tilsyn og politisk vejledning fra de kinesiske myndigheders side, ikke overens med virkeligheden. Ved hjælp af den omfattende dokumentation og konklusionerne i afsnit 3.3.1.3-3.3.1.5 påvises omfanget og udbredelsen af regeringens og CCP's indflydelse på den kinesiske økonomi, herunder i aluminiumssektoren. Xiamen Xiashun fremlagde ikke tilstrækkelig dokumentation, der kunne drage disse konklusioner i tvivl. Som anført i afsnit 3.3.1.8 råder regeringen desuden over en lang række instrumenter og finansielle incitamenter til at styre virksomhederne, herunder de privatejede, således at de følger dens vejledning. Som beskrevet i samme afsnit har de finansielle institutter, herunder de private, incitamenter til at lette adgangen til finansiering for projekter, der er i overensstemmelse med regeringens planer, hvilket har en væsentlig indvirkning på privatejede virksomheder, som skal overholde de statslige direktiver for at sikre finansiel likviditet.

(198)

Med hensyn til Xiamen Xiashun specifikt bemærkede Kommissionen, at den formelt er anerkendt som: vigtig højteknologisk virksomhed på nationalt plan (anerkendt af statsrådet) nøglevirksomhed inden for strategiske industrier og vækstindustrier i Fujianprovinsen (anerkendt af Fujian Province Economic and IT Commission) innovativ virksomhed i Fujianprovinsen (anerkendt af Fujian Province Science and Technology Bureau, Fujian Province Economic and IT Commission, Fujian Provincial Federation of Trade Unions og af Fujian Province People's Government State-owned Asset Supervision and Administration Commission) (104). For at opnå disse formelle anerkendelser skal virksomheden have opfyldt de relevante støtteberettigelseskrav, som bl.a. omfatter at følge GOC's officielle linje og overholde de officielle regeringsstrategier og -politikker. Dette er ligeledes et krav for at kunne beholde nævnte anerkendelser og fortsat være berettiget til den direkte eller indirekte statslig støtte, der er knyttet hertil. Nogle af de specifikke politikker, målsætninger og fordele, der er knyttet til anerkendelsen som nøglevirksomhed inden for strategiske industrier og vækstindustrier i Fujianprovinsen — en titel, der er givet til Xiamen Xiashun — omfatter bl.a. følgende: »Inddrage nøglevirksomheder som ledere og eksempler, fremme den banebrydende videnskabelige udvikling af strategiske vækstindustrier i Fujian og nå de mål og varetage de opgaver, der er fastsat i Implementation Plan for Accelerating the Development of Strategic Emerging Industries in the Fujian Province«»Støtte Fujians forskellige typer venturekapitalfonde for strategiske vækstindustrier, således at der kan foretages egenkapitalinvesteringer med henblik på at udvikle centrale projekter i nøglevirksomheder«»Støtte provinsens nøglevirksomheder inden for strategiske vækstindustrier og opfordre dem til at blive børsnoterede med henblik på finansiering og til at udstede virksomhedsobligationer, kortfristede finansieringer osv. og yde relevant bistand og relevante tjenester med henblik på virksomhedsfinansiering«»Sammen med økonomiske afdelinger og handelsafdelinger i distrikter, byer, i Pingtan Comprehensive Experimental Zone og koncernvirksomheder (holdingselskaber) i provinsen har Provincial Economic and Trade Committee etableret et arbejds- og kontaktsystem med nøglevirksomheder i vækstindustrier for at hjælpe med at koordinere og løse de vanskeligheder og problemer, der opstår i forbindelse med virksomhedsudvikling, og for at sikre overvågning og analyse af udviklingen af nøglevirksomheder« (105). Kommissionen accepterede derfor ikke det virksomhedsspecifikke forsvar om, at Xiamen Xiashun skulle være fri for kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra de kinesiske myndigheders side.

(199)

Xiamen Xiashun fremførte endvidere, at den blev oprettet på grundlag af Folkerepublikken Kinas lov om udenrigshandel, Folkerepublikken Kinas lov om udenlandske investeringer og Folkerepublikken Kinas selskabsret og er underlagt Folkerepublikken Kinas lov om virksomhedskonkurs. I henhold til disse love er virksomheden beskyttet af konkursloven, og dens kapital kan frit gøres til genstand for indad- eller udadgående overførsler i overensstemmelse med loven. Virksomheden hævdede endvidere, at dens årsregnskaber blev revideret af Ernst & Young i henhold til de internationale regnskabsstandarder, og at den, hvis virksomhedens finansielle soliditet var i fare, ville skulle følge internationale standarder og eventuelt erklæres konkurs.

(200)

Kommissionen mindede om, at fordrejningerne i Kina på det retlige område, jf. afsnit 3.3.1.6, ikke skyldes det forhold, at de kinesiske love er uegnede til deres formål. Tværtimod er de kinesiske love udformet på grundlag af lignende love i andre lande, og der er dermed ikke noget kvalitetsproblem med lovene som sådan. Problemet ligger i utilstrækkelig håndhævelse af disse love og den rolle, som staten spiller i insolvensbehandlingen. På grundlag af konklusionerne i afsnit 3.3.1.6 og grundet manglende dokumentation for, at Xiamen Xiashun ikke ville blive genstand for landsdækkende fordrejninger i forbindelse med konkursbehandling, blev denne påstand afvist.

(201)

Xiamen Xiashun fremsatte endvidere en bemærkning om, at virksomheden fører uafhængige prisforhandlinger med sine kunder i EU eller andre steder på grundlag af produktionsomkostningerne og de gældende markedsvilkår. Den tilføjede, at dens pris, når den solgte til sine kunder i EU, var baseret på en konverteringspræmie plus den noterede aluminiumspris ved salg til EU på London Metal Exchange (»LME«).

(202)

I henhold til kravene i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), skal den normale værdi beregnes på grundlag af ikkefordrejede priser eller referenceværdier, hvis det fastslås, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne i eksportlandet, fordi der i det pågældende land foreligger væsentlige fordrejninger. De påstande, der er sammenfattet i foregående betragtning, er baseret på produktionsomkostningerne og gældende markedsvilkår ved salg til kunder i EU (eller andre steder). Deres kontekst og faktiske situation vedrører derfor prisen ved eksport til EU (og andre steder) og ikke den normale værdi, som er genstanden for denne bestemmelse. Kommissionen afviste derfor denne påstand.

(203)

Med hensyn til råmaterialer fremførte Xiamen Xiashun, at der ikke findes offentlige politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter i Kina. Det er virksomhedens opfattelse, at den frit kan vælge sine egne leverandører, hvad enten der er tale om producenter eller distributører, til frit forhandlede priser. Den tilføjede, at købsprisen på råmaterialer og andre inputmaterialer blev fastsat gennem forhandling og udbud blandt flere leverandører. Xiamen Xiashun tilføjede endvidere, at virksomheden købte nogle af sine råmaterialer i udlandet. Dette er navnlig tilfældet for valsetråd fremstillet af titanium, bor og aluminium, som virksomheden køber udelukkende fra Det Forenede Kongerige.

(204)

I denne forbindelse mindede Kommissionen på ny om, at Xiamen Xiashun ikke havde fremlagt beviser, der bekræftede, at dens omkostninger til inputmaterialer fra hjemmemarkedet ikke var påvirket af den betydelige statslige indgriben i henhold til konklusionerne i afsnit 3.3.1.2-3.3.1.9. Undersøgelsen konstaterede fordrejninger i hele kæden i sektoren for fladvalsede aluminiumsprodukter. Disse fordrejninger vedrører også de leverandører af råmaterialer, som er genstand for alle de former for fordrejninger, der konstateres i Kina, herunder omkostninger til elektricitet, arbejdskraft, adgang til finansiering osv. I forbindelse med Xiamen Xiashuns køb i udlandet blev det på grundlag af den fremlagte dokumentation, som efterfølgende blev fjernkontrolleret — herunder spørgeskemabesvarelsen, de relevante kontrakter, en prisanalyse af disse køb (hvoraf der fremkom priser, der lignede de priser, der var anvendt for det repræsentative land) — og da der ikke foreligger beviser for fordrejninger for dette inputmateriale i Det Forenede Kongerige, i modsætning hertil bekræftet, at købsprisen på valsetråd fremstillet af titanium, bor og aluminium fra Det Forenede Kongerige (som udgør en lille del af denne virksomheds samlede omkostninger til råmaterialer) ikke er fordrejet og ikke behøver at blive erstattet med data fra et repræsentativt land.

(205)

Undersøgelsen viste desuden, at Xiamen Xiashun blev oprettet sammen med Yunlu Aluminum Co., en statsejet virksomhed, der er stiftet under navnet Yunnan Yongshun Aluminium Co. Ltd i Jianshuiregionen, Yunnanprovinsen. Denne virksomheds hovedaktivitet består i fremstilling af store slabs fremstillet af aluminiumslegeringer og er leverandør til Xiamen Xiashun. Ovenstående eksempel viser for det første, at Xiamen Xiashun samarbejder tæt med den kinesiske stat, idet den har stiftet joint venture med en statsejet virksomhed, og for det andet, at de landsdækkende fordrejninger også berører dens leverandører.

(206)

Xiamen Xiashun fremførte endvidere, at regeringen ikke havde nogen indflydelse på dens mulighed for at få adgang til kredit eller de kreditvilkår, som virksomheden blev indrømmet, og at kreditvilkårene, f.eks. i form af renter, bestemmes af den gældende markedsrente. Xiamen Xiashun fremførte også, at dens SA&G-omkostninger ikke var fordrejede og var rimelige, og at de burde tages i betragtning.

(207)

Kommissionen mindede om, at for at fastslå, om der foreligger væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b), analyseres den potentielle indvirkning af en eller flere af de fordrejninger, der er opført i nævnte bestemmelse, på priser og omkostninger i eksportlandet. Selv hvis den eksporterende producent ikke modtog nogen væsentlig statslig finansiering direkte, hvilket ikke er tilfældet, var Xiamen Xiashun berettiget til finansiel støtte som beskrevet i afsnit 3.3.1.8 sammenholdt med afsnit 3.3.1.5 nedenfor. Dette skyldes, som forklaret i afsnit 3.3.1.5, at den eksporterende producent, på samme måde som alle virksomheder i aluminiumssektoren, var underlagt den kinesiske stats planlægnings- og vejledningsdokumenter og havde adgang til finansiering gennem det kinesiske finanssystem, der er beskrevet i afsnit 3.3.1.8. I denne forbindelse fremmer banker og andre finansieringsinstitutioner efter vejledning fra GOC adgang til finansiering for markedsaktører, herunder producenter af aluminiumsprodukter, hvilket skaber et finansielt sikkerhedsnet for disse virksomheder og giver dem en yderligere fordel i forhold til deres modparter uden for Kina. Som forklaret i betragtning 198 er Xiamen Xiashun, der har status som en strategisk vækstindustri, omfattet af den finansielle støtte, der ydes til virksomheder med denne status, som beskrevet i nævnte betragtning.

(208)

Med hensyn til arbejdskraft fremførte Xiamen Xiashun, at det fulgte et sundt og normalt lønomkostningssystem. Den forhandlede uafhængigt med sine ansatte om de individuelle lønninger på grundlag af markedssatserne og deres personlige ekspertise og resultater. Den tilføjede, at der ikke er noget statsligt mandat vedrørende lønkontrol i Kina.

(209)

Kommissionen mindede om, at det i afsnit 3.3.1.7 blev fastslået, at der er fordrejninger på arbejdsmarkedet på landsdækkende plan. De problemer, der er forbundet med det kinesiske arbejdsmarked, herunder manglen på fagforeninger, der er uafhængige af regeringen, og begrænsningerne for arbejdskraftens mobilitet som følge af husstandsregistreringssystemet, jf. betragtning 172, har en fordrejende virkning på lønudviklingen i Kina. I denne forbindelse foreligger der ikke nogen dokumentation, hvorved det fastslås, at de fordrejende virkninger af den landsdækkende mangel på uafhængige fagforeninger og spørgsmålet om husstandsregistrering ikke gælder for Xiamen Xiashun. Påstanden blev derfor afvist.

(210)

Endelig fremførte Xiamen Xiashun, at virksomhedens SA&G-omkostninger og fortjeneste af samtlige ovennævnte årsager ikke er fordrejede, at de også er rimelige og burde tages i betragtning ved beregningerne.

(211)

For så vidt angår påstanden vedrørende SA&G-omkostninger og fortjeneste bemærkede Kommissionen først, at den var generisk og ubegrundet, da den blot henviste til denne eksporterende producents øvrige påstande, som alle er blevet afvist. Desuden kræves det i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), specifikt, at den beregnede normale værdi, såfremt der konstateres væsentlige fordrejninger, skal omfatte et ikkefordrejet og rimeligt beløb til dækning af SA&G-omkostninger og fortjeneste. Da dette gør sig gældende i denne undersøgelse, og da den eksporterende producent og dennes leverandører er berørt af disse fordrejninger, blev disse påstande afvist.

(212)

Som reaktion på Xiamen Xiashuns bemærkninger fremsatte Airoldi en række bemærkninger om væsentlige fordrejninger med hensyn til oplysninger, som andre interesserede parter har indsendt i henhold til punkt 8, litra i), i indledningsmeddelelsen.

(213)

For det første bakkede Airoldi op om Xiamen Xiashun's bemærkninger til indledning af undersøgelsen med hensyn til uforeneneligheden af grundforordningens artikel 2, stk. 6a, med forskellige bestemmelser i WTO's antidumpingaftale.

(214)

Spørgsmålet om, hvorvidt grundforordningens artikel 2, stk. 6a, er forenelig med WTO-lovgivningen er allerede uddybet i betragtning 189-195. Disse påstande blev derfor afvist.

(215)

Airoldi fremførte dernæst, at hvis Kommissionen konstaterer, at der er væsentlige fordrejninger i Kina, bør den stadig foretage en specifik analyse af omkostningerne for den enkelte producent/eksportør og tage hensyn til den enkelte producents/eksportørs egne hjemmemarkedsomkostninger, som ikke vurderes til at være fordrejede.

(216)

Kommissionen redegjorde i ovenstående betragtning 195 for, at alle beregningerne var baseret på virksomhedsspecifikke data, og at både typen af produktionsfaktorer samt deres mængder var blevet anvendt, således som virksomheden havde indberettet dem, idet kun værdierne blev erstattet af en ikkefordrejet referenceværdi. Disse påstande blev derfor afvist.

(217)

For det tredje bemærkede Airoldi, at den klage, som European Aluminium Association havde indgivet, faktisk var en antisubsidieklage, da klagen i en række tilfælde henviste til subsidier, der stilles til rådighed for producenterne af fladvalsede aluminiumsprodukter i Kina. Airoldi gjorde gældende, at klageren ved at indgive antidumpingklagen og ved at basere sig på den antagelse, at metoden med et repræsentativt land automatisk finder anvendelse, forsøgte at omgå selve kernen i de forskellige formål med udlignings- og antidumpingundersøgelserne. Førstnævnte vedrørte den illoyale handelspraksis som en følge af den fordel, som staten tildeler. Sidstnævnte vedrørte de enkelte eksportørers illoyale handelspraksis. Airoldi bemærkede, at godtagelsen af sådanne påstande udgør en overtrædelse af selve formålet med henholdsvis antidumping- og antisubsidiegrundforordningen (106).

(218)

Kommissionen mindede om, at der i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, kræves påvisning af væsentlige fordrejninger i det pågældende eksportland. Klagen indeholdt visse henvisninger til subsidier for at illustrere tilstedeværelsen af væsentlige fordrejninger i Kina, navnlig i overensstemmelse med kravet i artikel 2, stk. 6a, litra b), tredje led (offentlige »politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter«). Det er ubestrideligt, at subsidier blot er et af de midler, som regeringerne anvender til at gribe ind i de frie markedskræfters spil, og at de derfor er udtryk for omfattende statslig indgriben i henhold til denne bestemmelse i antidumpinggrundforordningen. Klagen var derfor fuldt ud i overensstemmelse med antidumpinggrundforordningens bestemmelser og formål. Påstanden blev derfor afvist.

(219)

For det fjerde fremførte Airoldi, at klageren havde antydet, at Kommissionen var bundet af princippet om tidligere afgørelsers bindende virkning (stare decisis) for så vidt angår sine tidligere undersøgelser, jf. klagens punkt 85-87. Airoldi forklarede, at et sådant argument er åbenlyst uacceptabelt i forhold til de grundlæggende standarder vedrørende bevisbyrden i henhold til henholdsvis antidumping- og antisubsidiegrundforordningen. Airoldi er af den opfattelse, at hele grundlaget for anvendelsen af metoden med et repræsentativt land kun hvilede på to bevisdokumenter: i) Kommissionens rapport fra 2017 og ii) OECD-rapporten. Klageren udviste ikke den fornødne omhu, da denne fastslog, at der findes specifikke ordninger med henvisning til specifikke foranstaltninger, som finder anvendelse i Kina, og som udelukkende gavner aluminiumssektoren i Kina. Påstandene var ikke underbyggede, og der manglede bevismateriale. Airoldi anmodede derfor om, at klagerens tilsidesættelse af kravet om varetagelse af bevisbyrden bevirker, at klagen afvises.

(220)

Kommissionen mindede om, at konstateringen af, at der faktisk foreligger væsentlige fordrejninger, og den deraf følgende anvendelse af den metode, der er fastsat i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), først finder sted på tidspunktet for den foreløbige og/eller endelige fremlæggelse af oplysninger og ikke ved indledningen af undersøgelsen. På grundlag af de beviser, der blev fremlagt i klagen, herunder de to rapporter, navnlig landerapporten og OECD-rapporten, og den vifte af underliggende objektive kilder, der er omhandlet heri, fandt Kommissionen, at beviserne for de væsentlige fordrejninger, som klageren havde fremlagt, var tilstrækkelige til at indlede undersøgelsen på dette grundlag og i fuld overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra d), hvilket specifikt giver klagerne mulighed for at anvende landerapporten som bevis, når de indgiver en klage. Med hensyn til landerapporten mindede Kommissionen om, at nævnte rapport er et omfattende dokument baseret på udførligt og objektivt bevismateriale, herunder lovgivning, forskrifter og andre officielle politikdokumenter offentliggjort af GOC, tredjepartsrapporter fra internationale organisationer, akademiske undersøgelser og artikler udarbejdet af forskere samt andre pålidelige uafhængige kilder. Rapporten blev offentliggjort i december 2017, og alle parter havde rig lejlighed til at afvise, supplere eller fremsætte bemærkninger til rapporten i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), men Kommissionen modtog ingen bemærkninger eller dokumentation, der kunne ugyldiggøre rapporten. For så vidt angår resultaterne af tidligere undersøgelser, f.eks. dem, der er omhandlet i klagens punkt 85-87, udgør de relevante beviser, navnlig eftersom de ikke kun vedrører fordrejninger på nationalt plan i det samme land, men specifikt vedrører de fordrejninger og situationer i aluminiumssektoren, som med stor sandsynlighed også vil få indvirkning på eksporterende producenter i denne undersøgelse. Disse påstande blev derfor afvist.

(221)

Endelig bakkede Airoldi op om Xiamen Xiashun's påstand om, at priserne på ingots af aluminium i Kina bestemmes af markedskræfterne, og enten LME eller Shanghai Futures Exchange, plus en konverteringspræmie. En lignende bemærkning blev også indsendt af Jiangsu Alcha Group, som i spørgeskemabesvarelsen fremførte, at alle dens indkøb blev foretaget på grundlag af forhandlinger efter armslængdeprincippet med dens leverandører, og at de ikke er påvirket af væsentlige fordrejninger. Eksempelvis fremlagde Jiangsu Alcha Group beviser for, at dens købspris for ingots af aluminium i undersøgelsesperioden var højere end LME-prisen.

(222)

Kommissionen bemærkede, at ingots af aluminium er pålagt en eksportafgift i Kina. Anvendelsen af denne specifikke eksportafgift fordrejer markedskræfternes normale funktion ved at begrænse eksporten og dermed øge forsyningen fra hjemmemarkedet af ingots af aluminium til producenter i Kina. Kommissionen afviste derfor påstanden om, at priserne på ingots af aluminium i Kina ikke var påvirket af statslig indgriben, og at de er bestemt af markedskræfterne. I denne henseende er den pris, der faktisk blev betalt, ikke afgørende. Det blev ikke bekræftet, at ingots af aluminium ikke var påvirket af statslig indgriben i henhold til konklusionerne i afsnit 3.3.1.2-3.3.1.9. Disse fordrejninger vedrører også de leverandører af ingots af aluminium på hjemmemarkedet, som er genstand for alle de former for fordrejninger, der konstateres i Kina, herunder omkostninger til elektricitet, arbejdskraft, adgang til finansiering osv.

3.3.1.12.   Samlet konklusion vedrørende væsentlige fordrejninger

(223)

Eftersom Kommissionen afviste alle ovennævnte påstand, bekræftede den på ny sin konklusion i betragtning 188 om, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende hjemmemarkedspriser og -omkostninger i Kina, eftersom der foreligger væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b).

(224)

Kommissionen beregnede derfor den normale værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der var et resultat af ikkefordrejede priser eller referenceværdier, dvs. som i dette tilfælde var baseret på de tilsvarende produktions- og salgsomkostninger i et egnet repræsentativt land, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a). Samtidig accepterede Kommissionen priserne på valsetråd fremstillet af titanium, bor og aluminium fra én eksporterende producent, som udelukkende indkøbte det pågældende råmateriale fra Det Forenede Kongerige, jf. betragtning 204.

3.4.   Repræsentativt land

3.4.1.   Generelle bemærkninger

(225)

Valget af det repræsentative land i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, var baseret på følgende kriterier:

1)

Et økonomisk udviklingsniveau svarende til Kinas. Til dette formål anvendte Kommissionen lande med en bruttonationalindkomst pr. indbygger svarende til Kinas på grundlag af oplysninger fra Verdensbankens database (107).

2)

Produktion af den pågældende vare i nævnte land.

3)

Tilgængeligheden af relevante offentlige data i det repræsentative land.

4)

Hvis der er mere end ét muligt repræsentativt land, gives der, når det er relevant, fortrinsret til det land, der har et passende niveau af social og miljømæssig beskyttelse.

(226)

Som nævnt i betragtning 111-113 fremlagde Kommissionen i denne sag to notater til dossieret om kilderne til beregning af den normale værdi, som interesserede parter blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til: henholdsvis notatet af 5. oktober (»første notat«) og notatet af 25. november (»andet notat«). I disse notater beskrives de kendsgerninger og beviser, der ligger til grund for de relevante kriterier, og gennemgås de bemærkninger, som parterne havde indsendt om disse elementer og om de relevante kilder. Kommissionens vurdering af de faktiske omstændigheder samt beviserne og konklusionerne kan sammenfattes som følger:

3.4.2.   Et økonomisk udviklingsniveau svarende til Kinas.

(227)

I det første notat identificerede Kommissionen 55 lande med samme økonomiske udviklingsniveau som Kina. I undersøgelsesperioden klassificerede Verdensbanken disse lande som »mellemindkomstlande i den øverste halvdel« på grundlag af bruttonationalindkomsten. Som anført i klagen var det imidlertid kendt, at en betydelig produktion af den undersøgte vare kun fandt sted i seks af disse lande, nemlig Brasilien, Indonesien, Rusland, Sydafrika, Thailand og Tyrkiet.

(228)

Indonesien, Sydafrika og Rusland var i undersøgelsesperioden underlagt eksportrestriktioner på aluminium, som er et af de vigtigste råmaterialer til fremstilling af den undersøgte vare (108). Da disse restriktioner også kunne få indvirkning på og fordreje importprisen på dette råmateriale, konkluderede Kommissionen derfor, at den ikke ville betragte disse lande som egnede repræsentative lande, og den foretog således kun en yderligere vurdering af tilgængeligheden af relevante offentlige data for Brasilien, Thailand og Tyrkiet.

3.4.3.   Tilgængeligheden af relevante offentlige data i det repræsentative land

(229)

I det første notat fremlagde Kommissionen oplysninger om relevante offentlige data, navnlig tilgængeligheden af finansielle oplysninger fra virksomheder, der fremstiller den undersøgte vare i Brasilien, Thailand og Tyrkiet, og om importen til disse lande af de råmaterialer, der anvendes ved fremstilling af den undersøgte vare, og som de interesserede parter har identificeret.

(230)

Ifølge omfattede Global Trade Atlas' (»GTA's«) database importerede Brasilien, Thailand og Tyrkiet de fleste af de relevante råmaterialer i repræsentative mængder, og denne import kunne således anvendes som referenceværdi for beregningen af den normale værdi i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a. Kommissionen udpegede også producenterne i disse lande ved hjælp af offentligt tilgængelige oplysninger (109).

(231)

Efter at have modtaget bemærkninger til det første notat analyserede Kommissionen de oplysninger, den rådede over, og fandt, at de bedst egnede offentlige data var tilgængelige for den brasilianske virksomhed Novelis do Brasil Ltda (»Novelis do Brasil«). I modsætning til de producenter, der blev identificeret i Thailand og Tyrkiet, havde dette selskab lagt fuldstændige reviderede årsregnskaber på sit websted (110), og de finansielle oplysninger overlappede UP med ni måneder.

(232)

Kommissionen foreslog derfor i det andet notat at udpege Brasilien som det egnede repræsentative land til fastsættelse af ikkefordrejede priser og referenceværdier og at anvende dataene fra den brasilianske virksomhed Novelis do Brasil med henblik på at fastsætte ikkefordrejede og rimelige SA&G-omkostninger og en ikkefordrejet og rimelig fortjeneste ved beregningen af den normale værdi.

(233)

Flere interesserede parter (111) gjorde indsigelse mod Brasilien som egnet repræsentativt land. De gjorde hovedsagelig gældende, at regeringens politik, forekomsten af forskellige afgifter (112) på importerede varer og ineffektivitet i forbindelse med fremstillingen af den undersøgte vare i Brasilien førte til usædvanligt høje priser på den undersøgte vare på det brasilianske marked og til en urimelig høj fortjeneste for den brasilianske virksomhed. Fortjenesten for den brasilianske virksomhed Novelis do Brasil udgjorde derfor angiveligt ikke et passende benchmark som omhandlet i grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), sidste afsnit (113).

(234)

Desuden påpegede nogle interesserede parter (Airoldi Metalli Spa og Xiamen Xiashun) også, at de brasilianske myndigheder den 29. juli 2020 indledte en antidumpingundersøgelse vedrørende importen af aluminiumsprodukter fra Kina til Brasilien (cirkulære nr. 46 af 28. juli 2020 — »Circular No 46« — fra Brasiliens sekretariat for udenrigshandel, »SECEX«) (114).

(235)

Varedækningen i den undersøgelse, der er nævnt i cirkulære nr. 46, overlappede i vid udstrækning den pågældende vares dækning i den nuværende undersøgelse, som er defineret i afsnit 2 ovenfor. Med cirkulære nr. 46 blev klagernes driftsresultater (tre virksomheder, herunder Novelis do Brasil) offentliggjort i indeksformat, som viste, at nævnte klagere i perioden 2015-2019 havde lidt tab (115).

(236)

På grundlag af disse nye beviser og til trods for, at cirkulære nr. 46 indeholder konsoliderede indekserede tal for de tre klagende producenter, fandt Kommissionen det usandsynligt, at Novelis do Brasil havde opnået den indberettede fortjeneste (på 19,4 % i den seneste regnskabsperiode (116)) for den undersøgte vare. I betragtning af, at virksomheden producerer et stort varesortiment (117), fandt Kommissionen i den forbindelse det mest sandsynligt, at en sådan fortjeneste i vid udstrækning var opnået for andre varer fremstillet af Novelis do Brasil, f.eks. produkter til luft- og rumfart, bilindustrien og dåser til drikkevarer.

(237)

Kommissionen fastslog derfor foreløbigt, at data fra Novelis do Brasil ikke udgjorde et passende benchmark til fastsættelse af rimelige SA&G-omkostninger og en rimelig fortjeneste for den undersøgte vare.

(238)

Kommissionen foretog således en fornyet vurdering af de respektive fordele ved Thailand og Tyrkiet som mulige egnede repræsentative lande. De eneste offentligt tilgængelige finansielle data for virksomheder i Thailand og Tyrkiet overlappede imidlertid kun delvist UP. I den seneste regnskabsperiode, der var tilgængelig, lå disse virksomheders driftsresultater desuden tæt på nulpunktet (118). Kommissionen fandt derfor, at disse virksomheders data ikke udgjorde et passende benchmark for fastsættelsen af en ikkefordrejet og rimelig fortjeneste og ikkefordrejede og rimelige SA&G-omkostninger.

(239)

I betragtning af denne situation fandt Kommissionen, at data fra virksomheder i en sektor, der fremstiller en tilsvarende vare, kunne være egnede under disse omstændigheder. Den nåede frem til denne konklusion kort tid inden vedtagelsen af de midlertidige foranstaltninger. I lyset af de begrænsninger, som følger af de obligatoriske frister, der er fastsat i grundforordningen, besluttede Kommissionen således foreløbigt at lade sin analysere basere på den viden og de oplysninger, der allerede var tilgængelige i en anden igangværende antidumpingundersøgelse i samme (aluminiums-)sektor, som omfattede en tilsvarende vare og en tilsvarende periode — ekstruderet aluminium (119). Ekstruderet aluminium er produkter med samme tekniske og fysiske egenskaber som fladvalsede aluminiumsprodukter. Hvad angår fremstillingsprocessen, kan aluminium omdannes til en række forskellige produkter ved ekstrudering, valsning eller støbning. Ekstruderet aluminium omdannes til aluminiumsprofiler af forskellig form. Fladvalsede aluminiumsprodukter omfatter flade ark, oprullede ark, plader og folie. Desuden fremstilles disse produkter ofte af de samme virksomheder som dem, der fremstiller fladvalsede aluminiumsprodukter, eller inden for samme koncern.

(240)

Kommissionen vil fortsætte sin undersøgelse, og hvis den modtager nye og relevante data fra de potentielle repræsentative lande, kan situationen tages op til fornyet vurdering.

(241)

I lyset af lighederne mellem AFRP'er og varer af ekstruderet aluminium, og eftersom de relevante data var offentligt tilgængelige (120), besluttede Kommissionen derfor foreløbigt at anvende data fra de virksomheder, der fremstiller produkter af ekstruderet aluminium, fordi disse data efter Kommissionens opfattelse var repræsentative for situationen for virksomheder, der fremstiller fladvalsede aluminiumsprodukter.

3.4.4.   Niveau af social beskyttelse og miljømæssig beskyttelse

(242)

Da det blev fastslået, at Tyrkiet på dette stadie i undersøgelsen var et egnet repræsentativt land på grundlag af ovenstående elementer, var der ikke behov for at foretage en vurdering af niveauet af social og miljømæssig beskyttelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), første led, sidste punktum.

3.4.5.   Konklusion

(243)

På baggrund af ovenstående analyse besluttede Kommissionen foreløbigt at betragte Tyrkiet som egnet repræsentativt land, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a).

3.5.   Kilder, der anvendes til at fastsætte ikkefordrejede omkostninger for produktionsfaktorer

(244)

På grundlag af de oplysninger, som interesserede parter havde indsendt, og andre relevante oplysninger i sagsakterne udarbejdede Kommissionen i det første notat en liste over produktionsfaktorer, f.eks. materialer, energi og arbejdskraft, som blev anvendt ved fremstilling af den undersøgte vare.

(245)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), identificerede Kommissionen også kilder, der skulle anvendes til fastsættelse af ikkefordrejede priser og referenceværdier. Den primære kilde, som Kommissionen foreslog at anvende, omfattede Global Trade Atlas (»GTA«). Endelig udpegede Kommissionen i samme notat de koder i det harmoniserede system (»HS«) for produktionsfaktorer, som på grundlag af oplysninger fra de interesserede parter oprindeligt blev taget i betragtning med henblik på at indgå i GTA-analysen.

(246)

Kommissionen opfordrede de interesserede parter til at fremsætte bemærkninger og foreslå offentligt tilgængelige oplysninger om ikkefordrejede værdier for hver af de produktionsfaktorer, der er nævnt i notatet.

(247)

Efterfølgende ajourførte Kommissionen i det andet notat listen over produktionsfaktorer på grundlag af bemærkningerne fra parterne og de oplysninger, som de eksporterende producenter, der indgik i stikprøven, havde indsendt i spørgeskemabesvarelsen.

(248)

I lyset af alle de oplysninger, som de interesserede parter havde indsendt, blev følgende produktionsfaktorer og deres kilder identificeret for Tyrkiet med henblik på at beregne den normale værdi i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a):

Tabel 2

Produktionsfaktorer og informationskilder

Råmaterialer

Varekoder i Tyrkiet

Værdi

Måleenhed

Aluminiumlegeringer

760120800000

14,01

kg

Aluminiumspulver

281820

6,94

kg

Ingots af aluminium

760110

12,73

kg

Flydende aluminium

760110000000 — forarbejdningsomkostninger

12,20

kg

Aluminiumfluorid

282612

10,37

kg

Skrot af aluminium

760200190000

11,01

kg

Slabs af aluminium

760120200000

13,91

kg

Katodekobber

740329

39,47

kg

Koldvalsede bånd

760612920000

26,06

kg

Varmvalsede bånd

760612930000

760612990000

31,86

kg

Varmvalsede plader

760612990000

36,02

kg

Ingots af aluminium

810411

19,50

kg

Smeltemiddel til kobber

740329

39,47

kg

Smeltemiddel til jern

720299300000

720299800000

10,88

kg

Smeltemiddel til mangan

811100

15,59

kg

Petroleumskoks

271311

0,42

kg

Beg

270810

3,82

kg

Valseolie

271012110000

3,17

kg

Dampkul

270119000000

0,59

kg

Tråd af titankul

760521

21,77

kg

Ingots af zink

790111

15,93

kg

Smeltemiddel til hurtig smeltning af silicium

280469

18,38

kg

Jernmiddel

732690

37,13

kg

Chrommiddel

811221

54,20

kg

Aluminiumslagge

262040

7,59

kg

Spildolie

340399

33,3

kg

Arbejdskraft

Arbejdskraft

Ikke relevant

42,21

time

Energi

Elektricitet

Ikke relevant

0,62

Kwh

Gas

Ikke relevant

1,95

m3

Vand

Ikke relevant

5,21

m3

Biprodukt/affald

Skrot af aluminium

760200190000

11,01

kg

3.5.1.   Råmaterialer, der anvendes i fremstillingsprocessen

(249)

For at fastsætte den ikkefordrejede pris på råmaterialer anvendte Kommissionen som grundlag den vejede gennemsnitlige importpris (dvs. inklusive omkostninger, forsikringer og fragt) til det repræsentative land som indberettet i GTA fra alle tredjelande, med undtagelse af Kina og lande, der ikke er medlemmer af WTO, og som er opført i bilag 1 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 (121). Kommissionen besluttede at udelukke importen fra Kina, da den konkluderede, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i Kina på grund af væsentlige fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra b) (betragtning 188-224 ovenfor). Da der ikke foreligger beviser for, at de samme fordrejninger ikke ligeledes påvirker varer bestemt til eksport, antog Kommissionen, at de samme fordrejninger påvirkede eksporten. Den vejede gennemsnitlige importpris blev justeret for importafgifter, hvor det var relevant.

(250)

For et lille antal produktionsfaktorer udgjorde de faktiske omkostninger for de samarbejdsvillige eksporterende producenter en ubetydelig andel af de samlede omkostninger til råmaterialer i den nuværende undersøgelsesperiode. Da den værdi, der blev anvendt herfor, ikke havde nogen mærkbar indvirkning på beregningerne af dumpingmargenen, behandlede Kommissionen disse produktionsfaktorer som forbrugsvarer, jf. betragtning 13.

(251)

Kommissionen angav de samarbejdsvillige eksporterende producenters transportomkostninger til levering af råmaterialer som en procentdel af de faktiske omkostninger til sådanne råmaterialer og anvendte derefter den samme procentsats på de ikkefordrejede omkostninger til de samme råmaterialer for at opnå de ikkefordrejede transportudgifter. Kommissionen konstaterede i forbindelse med denne undersøgelse, at forholdet mellem den eksporterende producents råmaterialer og de indberettede transportomkostninger med rimelighed kan anvendes som indikator med henblik på at anslå de ikkefordrejede omkostninger til råmaterialer, når de leveres til virksomhedens fabrik.

(252)

Kommissionen bemærkede, at den aluminiumsvæske, som en af virksomhederne i Nanshan Group anvendte som inputmateriale, ikke kunne transporteres over lange afstande, og at der ikke fandtes noget internationalt benchmark for dette inputmateriale. Som et alternativ besluttede Kommissionen derfor at anvende den ikkefordrejede pris på ingots af aluminium henhørende under HS-kode 7601 10 som benchmark, hvorfra den pågældende virksomheds forarbejdningsomkostninger, udtrykt i procent, til omdannelse af aluminiumsvæsken til ingots (122) blev fratrukket.

(253)

Efter offentliggørelsen af den anden note fremførte Nanshan Group igen sit argument, der blev fremsat efter offentliggørelsen af det første notat, og som lød på, at det skrot af aluminium, som den anvendte til fremstilling af den undersøgte vare, havde samme grad af aluminiumrenhed som de færdige varer, og at denne vare med hensyn til anvendelighed blev genanvendt i støbefasen på samme måde som ingots af aluminium. Ifølge Nanshan Group henviste den HS-kode, som Kommissionen havde angivet i første og andet notat, derfor til en anden vare, nemlig skrot af aluminium fra forskellige kilder, med mindre renhedsgrad og forskellig legeringssammensætninger.

(254)

Kommissionen undersøgte denne påstand. Den bemærkede på grundlag af de beviser, som Nanshan Group havde fremlagt under processen med krydstjek uden at aflægge kontrolbesøg, at det skrot af aluminium, der blev anvendt (og solgt) af de forskellige virksomheder i Nanshan Group, ikke blev prissat på samme niveau som ingots af aluminium, men at der blev foretaget et fradrag på mellem 2 % -9 % afhængigt af dets kvalitet for at afspejle skrottets renhedsgrad. Det blev derfor bekræftet, at prisen på ingots af aluminium var højere end prisen på skrot.

(255)

Kommissionen bemærkede også, at den relevante varekode under den tyrkiske nomenklatur anerkendte såkaldt skrot fra fremstillingsprocessen (under en mere raffineret varekode 760200190000), som i sammenligning med skrot henhørende under varekode 760200 900000, tilsyneladende bedre afspejler den type skrot, som Nanshan Group forbruger og fremstiller. Endelig gentog Kommissionen også, at den ikke havde modtaget dokumentation for den særlige sammensætning af det skrot af aluminium, der blev importeret under den nævnte HS-kode, til støtte for påstanden om skrot med en mindre renhedsgrad og en anden legeringssammensætning. Kommissionen besluttede derfor at anvende importprisen under varekode 760200190000 som benchmark og ikke en importpris for en ingot som foreslået af virksomheden.

(256)

Nanshan Group fremførte også, at GTA-prisen baseret på HS-koder ikke sondrede mellem de endelige anvendelsesformål og legeringer af aluminiumsbånd i oprullet stand, mens en meget stor del af de importerede aluminiumsbånd i oprullet stand efter mængde kunne anvendes til varer, der ikke var omfattet af varedækningen, navnlig til bilindustrien og luft- og rumfartsindustrien, eller som materiale til dåsekroppe. Koncernen gjorde gældende, at priserne på de forskellige legeringer og endelige anvendelsesformål varierede betydeligt, og at GTA-gennemsnitsprisen derfor efter dens opfattelse ikke gav en surrogatværdi for aluminiumsbånd i oprullet stand, der var specifik for den type, som Nanshan Group forbruger til fremstilling af den undersøgte vare. Nanshan Group foreslog, i stedet for at anvende GTA-priserne som benchmark, at tage udgangspunkt i de priser, der var angivet i CRU-rapporterne for folieruller af legering 1050, som efter dens opfattelse i høj grad svarede til den kemiske sammensætning af folieruller af legering 8079.

(257)

Kommissionen vurderede denne påstand. For det første bemærkede den, at den HS-kode, der anvendes som benchmark for beregningen af den midlertidige margen, under den tyrkiske nomenklatur og i modsætning til Nanshan Group's påstand udelukkede den største varegruppe, der faldt uden for varedækningen, dvs. produkter, der er bestemt til anvendelse i dåseindustrien. For det andet sondrede den specifikke varekode i den tyrkiske nomenklatur mellem forskellige tykkelser og gav derfor mulighed for en mere præcis opdeling af de forskellige varetyper i sammenligning med priserne i CRU-rapporten, som kun henviser til én bestemt tykkelse. For det tredje vedrørte priserne i CRU-rapporterne markeder i Unionen og afspejlede således ikke priserne i et land med et tilsvarende økonomisk udviklingsniveau. Kommissionen fandt derfor, at GTA-priserne for de importerede bånd repræsenterede et mere hensigtsmæssigt benchmark med henblik på beregning af den normale værdi sammenlignet med de priser, der er angivet i CR-rapporten. Kommissionen afviste derfor påstanden og besluttede at anvende importprisen under varekode 760612920000 som benchmark for koldvalsede bånd, gennemsnittet af varekode 760612930000, varekode 760612990000 for varmvalsede bånd og varekode 760612990000 for plader.

(258)

Nanshan Group gjorde også gældende, at Kommissionen for dampkul ikke bør tage udgangspunkt i importpriserne for kul i GTA-databasen, da importmængderne til Tyrkiet for 2019 var ubetydelige. Kommissionen kunne i stedet tage priserne for koks til opvarmning og petroleumskoks i IHS-rapporten (123) i betragtning.

(259)

Kommissionen bemærkede for det første, at der ikke forelå nogen beviser, som pegede i retning af, at prisen i GTA-databasen for den importerede mængde (på over 500 tons) ikke var repræsentativ for en markedspris, eller at prisen i GTA-databasen ville have været væsentligt anderledes, hvis importmængden var større. For det andet vedrørte priserne i den indsendte rapport, med undtagelse af Kina, kun fem andre lande, nemlig Australien, Indien, Rusland, Sydafrika og Indonesien. Priserne varierede mellem disse forskellige regioner og lande. Kommissionen fandt ikke, at der forelå overbevisende dokumentation for, at priserne i nævnte lande skulle være mere repræsentative for en international ikkefordrejet pris end priserne i det repræsentative land. Derfor afviste Kommissionen påstanden og besluttede at bruge importprisen for kul til Tyrkiet som benchmark.

3.5.2.   Arbejdskraft

(260)

For at fastlægge et benchmark for lønomkostninger. anvendte Kommissionen de seneste statistikker, som er offentliggjort af det tyrkiske statistiske institut (124). Instituttet offentliggør detaljerede oplysninger om lønninger i forskellige økonomiske sektorer i Tyrkiet. Kommissionen fastlagde benchmarket på grundlag af lønomkostningerne pr. time for den økonomiske aktivitet C.24 (fremstilling af basismetaller) (125). Værdierne blev justeret ved at anvende det indenlandske producentprisindeks, som offentliggøres af det tyrkiske statistiske institut, som deflator (126).

3.5.3.   Elektricitet

(261)

For at fastlægge benchmarket for elektricitet anvendte Kommissionen de elpriser for virksomheder (industrielle brugere) i Tyrkiet, som er offentliggjort af det tyrkiske statistiske institut (127). Benchmarket blev fastlagt på grundlag af prisen for elektricitet, som blev offentliggjort den 25. marts 2020. Prisen henviste til andet semester af 2019. Kommissionen anvendte data vedrørende de industrielle elektricitetspriser i det dertil svarende forbrugsinterval, som er henholdsvis 2 000 ≤ T < 20 000 MWh for mellemstore forbrugere og > 150 000 MWh for meget store forbrugere.

3.5.4.   Gas

(262)

For at fastlægge benchmarket for gas anvendte Kommissionen de gaspriser for virksomheder (industrielle brugere) i Tyrkiet, som er offentliggjort af det tyrkiske statistiske institut. Priserne varierede efter forbrugsmængde (128). Kommissionen anvendte de dertil svarende priser for mellemstore og store forbrugere. Kommissionen anvendte de seneste data vedrørende andet semester af 2019 som benchmark.

(263)

For både el og gas anvendte Kommissionen priserne på nettoniveau (ekskl. moms).

3.5.5.   Vand

(264)

Prisen på vand offentliggøres af henholdsvis Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI), Eskişehir Water and Sewerage Administration og Antalya Water and Sewerage Administration (129). For at fastlægge benchmarket for vand anvendte Kommissionen en gennemsnitlig industripris for Istanbulregionen, Eskişehir Organized Industrial Zone (OIZ) og priserne i Antalya OIZ, for hvilke de relevante oplysninger var offentligt tilgængelige.

3.5.6.   SA&G-omkostninger og fortjeneste

(265)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), skal »den beregnede normale værdi indbefatte et ikkefordrejet og rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste.«

(266)

Med henblik på at fastlægge et ikkefordrejet og rimeligt beløb til SA&G-omkostninger og fortjeneste anvendte Kommissionen SA&G-omkostningerne og fortjenesten for fem virksomheder i Tyrkiet, som var blevet udpeget i antidumpingundersøgelsen, der omfattede samme vare, dvs. varer af ekstruderet aluminium som forklaret i betragtning 239-241. Derfor anvendte Kommissionen de samme tal fra finansielle data fra 2018, som dem, der var anvendt i den seneste forordning om indførelse af midlertidige foranstaltninger over for denne vare i den igangværende antidumpingprocedure vedrørende ekstruderet aluminium (130). De fem anvendte virksomheder var følgende:

1)

Alugen Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

2)

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi,

3)

Gensa Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,

4)

Onat Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi og

5)

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi.

(267)

Samme niveau for den vejede gennemsnitlige fortjenstmargen på 7,2 % og for den vejede gennemsnitlige andel af SG&A-omkostninger på 12,2 % blev anvendt i denne undersøgelse.

3.5.7.   Beregning af den normale værdi

(268)

På grundlag af de ikkefordrejede priser og benchmarks, der er beskrevet ovenfor, beregnede Kommissionen den normale værdi pr. varetype ab fabrik i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a).

(269)

For at fastlægge de ikkefordrejede produktionsomkostninger for hver retlig enhed, der fremstiller og eksporterer den pågældende vare, erstattede Kommissionen for hver eksporterende producent produktionsfaktorer, der var indkøbt fra forretningsmæssigt og ikke forretningsmæssigt forbundne parter, med de produktionsfaktorer, der er udpeget i tabel 2.

(270)

Nanshan Group fremførte, at den normal værdi for koncernen bør beregnes på konsolideret grundlag, dvs. at Kommissionen bør overveje at lade priserne for de produktionsfaktorer, som koncernen indkøbte i begyndelsen af fremstillingsprocessen fra en ikke forretningsmæssigt forbunden part, erstatte med benchmarkpriserne. Den fandt derfor, at Kommissionen burde se bort fra de koncerninterne salg af mellemprodukter. Nanshan Group henviste navnlig til Kommissionens praksis med hensyn til konceptet »én enkelt økonomisk enhed« med henblik på at beregne købsprisen. Koncernen hævdede navnlig, at alle virksomheder inden for koncernen kontrolleres af én enkelt retlig enhed, at der ikke forelå skriftlige aftaler om salg mellem virksomhederne, at virksomhederne lå i det samme anlæg eller tæt på, at fremstillingsformerne ikke overlappede, at fremstilling i forudgående markedsled er afhængig af fremstillingen i efterfølgende markedsled og endelig, at virksomhederne ikke har noget uafhængigt eksportsalg.

(271)

Kommissionen bemærkede, at fremstillingen af de forskellige varetyper og/eller de forskellige trin i fremstillingsprocesserne i koncernen ganske rigtigt var opdelt mellem koncernens virksomheder, og at de enkelte virksomheder anvendte inputmaterialer i produktionen, som er fremstillet af en forretningsmæssigt forbunden virksomhed inden for koncernen. De koncerninterne salg omfattede salg af råmaterialer (såsom aluminiumsvæske), energi (såsom elektricitet) og ligeledes den pågældende vare, som yderligere blev anvendt som inputmateriale af en virksomhed i det efterfølgende markedsled (f.eks. koldvalsede bånd, som én virksomhederne anvender til at fremstille aluminiumsfolie).

(272)

Som reaktion herpå bemærkede Kommissionen, at Nanshan Group's påstand vedrører beregningen af den normale værdi for de forskellige eksporterende producenter i koncernen. Når den pågældende vare fremstilles og eksporteres af forskellige enheder inden for en koncern, er Kommissionens praksis at beregne en normal værdi for hver af de undersøgte individuelle varetyper, som eksporteres til Unionen, inden for en virksomhedskoncern for hver enkelt eksporterende producent separat på grundlag af de specifikke data (her produktionsfaktorerne) for den pågældende eksporterende producent. Anmodningen om at foretage en kunstig beregning af den normale værdi på konsolideret grundlag forudsætter, at koncernen udgør én samlet integreret producent. Som forklaret ovenfor er dette ikke tilfældet. Koncernens forskellige producerende virksomheder fremstiller den pågældende vare separat. Derfor afvises anmodningen.

(273)

For det første bestemte Kommissionen de ikkefordrejede produktionsomkostninger på grundlag de produktionsfaktorer, som hver af virksomhederne indkøbte. Den anvendte dernæst de ikkefordrejede enhedsomkostninger på hver af de samarbejdsvillige eksporterende producenters faktiske forbrug af de enkelte produktionsfaktorer. Kommissionen reducerede produktionsomkostningerne med de ikkefordrejede omkostninger ved biprodukter, som blev genanvendt i produktionsprocessen.

(274)

For det andet tilføjede Kommissionen de indirekte produktionsomkostninger med henblik på at nå frem til de samlede ikkefordrejede produktionsomkostninger. De samarbejdsvillige eksporterende producenters indirekte produktionsomkostninger blev forhøjet med de omkostninger ved råmaterialer og forbrugsvarer, der er omhandlet i betragtning 250, og blev efterfølgende udtrykt som en andel af de produktionsomkostninger, som hver af de eksporterende producenter faktisk havde afholdt. Denne procentsats blev anvendt på de ikkefordrejede produktionsomkostninger.

(275)

Endelige tilføjede Kommissionen SA&G-omkostninger og fortjeneste, som var blevet bestemt med udgangspunkt i de fem tyrkiske virksomheder (jf. afsnit 3.5.6). SA&G-omkostninger udtrykt som en procentdel af produktionsomkostningerne og anvendt på de samlede ikkefordrejede produktionsomkostninger beløb sig til 15,16 %. Fortjenesten udtrykt som en procentdel af omkostningerne ved solgte varer og anvendt på de samlede ikkefordrejede produktionsomkostninger beløb sig til 9,07 %.

(276)

På dette grundlag beregnede Kommissionen den normale værdi pr. varetype ab fabrik i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a).

3.5.8.   Eksportpris

(277)

Da de eksporterende producenter i Nanshan Group, der indgik i stikprøven, eksporterede den pågældende vare til Unionen enten direkte til uafhængige kunder eller gennem forretningsmæssigt forbundne virksomheder i Kina eller i tredjelande, var eksportprisen den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for den pågældende vare, når den sælges med henblik på eksport til Unionen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 8.

(278)

To virksomheder i Nanshan Group solgte også den pågældende vare til Unionen gennem en anden forretningsmæssigt forbunden virksomhed i Unionen, som var importør. For disse salg blev eksportprisen beregnet på grundlag af den importerede vares pris ved første videresalg til uafhængige kunder i Unionen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9. De justeringer, der blev foretaget, vedrørte alle omkostninger, der påløb mellem indførsel og videresalg, herunder SG&A-omkostninger og fortjeneste, med henblik på at fastsætte en korrekt eksportpris beregnet frit Unionens grænse.

(279)

En anden virksomhed, der indgik i stikprøven, Xiamen Xiashun, eksporterede de pågældende varer direkte til uafhængige kunder i Unionen. For disse salg var eksportprisen således den pris, der faktisk blev betalt eller skulle betales for den pågældende vare, når den blev solgt med henblik på eksport til Unionen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

3.5.9.   Sammenligning

(280)

Kommissionen sammenlignede den normale værdi og eksportprisen for de eksporterende producenter, der indgik i stikprøven, ab fabrik.

(281)

For at sikre en rimelig sammenligning justerede Kommissionen den normale værdi og/eller eksportprisen for forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget justeringer af eksportprisen for transport, forsikring, håndtering og lastning, emballering, rabatter, kreditomkostninger, bankgebyrer og andre importafgifter.

(282)

Al Nanshan Groups eksportsalg af den pågældende vare blev eksporteret via en helejet indenlandsk handelsvirksomhed i Kina, som solgte den enten direkte til uafhængige kunder eller gennem en forretningsmæssigt forbunden handelsvirksomhed i Singapore. Nanshan Group hævede, at denne indenlandske handelsvirksomhed fungerede som intern salgsafdeling for de producerende virksomheder. På baggrund af en vurdering af de for øjeblikket foreliggende beviser godkendte Kommissionen foreløbigt denne påstand, og der blev ikke foretaget nogen justering i henhold til artikel 2, stk. 10, litra i).

(283)

Jiangsu Alcha Group eksporterede hele produktionen af den pågældende vare via forretningsmæssige forbundne forhandlere i Kina og Hongkong. En af virksomhederne i Nanshan Group solgte også delvist den pågældende vare til Unionen via en forretningsmæssigt forbunden forhandler i Singapore som nævnt i den foregående betragtning. Derfor justerede Kommissionen for disse salg disse virksomheders eksportpriser i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i), da disse forhandlere fungerede som agenter, der arbejder på provisionsbasis. Justeringen svarede til beløbet for forhandlerens SA&G-omkostninger og fortjeneste.

3.5.10.   Dumpingmargener

(284)

For de samarbejdsvillige eksporterende producenter, der indgik i stikprøven, sammenlignede Kommissionen den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver type af samme vare med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare for at beregne dumpingmargenen, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12.

(285)

For virksomhederne i Nanshan Group beregnede den individuelle dumpingmargener for hver af koncernens virksomheder, og dernæst beregnede den en vejet dumpingmargen for koncernen.

(286)

For de samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgik i stikprøven, beregnede Kommissionen den vejede gennemsnitlige dumpingmargen i henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 6. Denne margen blev derfor fastsat på grundlag af de margener, der var opstillet for de eksporterende producenter, der indgik i stikprøven.

(287)

På dette grundlag udgør den midlertidige dumpingmargen for de samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgik i stikprøven, 67,1 %.

(288)

For alle andre eksporterende producenter i Kina beregnede Kommissionen dumpingmargenen på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18. Med henblik herpå fastsatte Kommissionen de eksporterende producenters grad af samarbejdsvilje. Graden af samarbejdsvilje er de samarbejdsvillige eksporterende producenters eksport til Unionen udtrykt som en andel af den samlede eksportmængde, jf. Eurostats importstatistikker, fra det pågældende land til Unionen.

(289)

I dette tilfælde er graden af samarbejde lav, da eksporten fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter tegner sig for ca. 40 % af den samlede eksport til Unionen i undersøgelsesperioden. Kommissionen fandt det derfor hensigtsmæssigt at fastlægge den landsdækkende dumpingmargen, der gælder for alle andre ikke samarbejdsvillige eksporterende producenter, på niveau med den højeste margen, der er fastlagt for varetyper, som sælges i repræsentative mængder, på grundlag af data fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter. Den således fastslagte dumpingmargen var 183,3 %.

(290)

De midlertidige dumpingmargener, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, fastsættes til følgende:

Virksomhed

Midlertidig dumpingmargen

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd

88,3 %

Nanshan Group

122,1 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

30,0 %

Andre samarbejdsvillige virksomheder

68,5 %

Alle andre virksomheder

183,7 %

4.   SKADE

4.1.   Indledende bemærkning

(291)

Som anført i betragtning 50-52 ophørte overgangsperioden for Det Forenede Kongeriges udtræden den 31. december 2020, og Det Forenede Kongerige ophørte med at være underlagt EU-retten fra den 1. januar 2021. Kommissionen anmodede derfor interesserede parter om at fremlægge ajourførte oplysninger på grundlag af EU-27. Da der blev anmodet om disse oplysninger på et meget sent tidspunkt i den foreløbige fase, med undtagelse af oplysningerne om underbuddet, var Kommissionens foreløbige konklusioner baseret på data for EU-28 af de grunde, der er uddybet i næste betragtning.

(292)

Kommissionen konkluderede foreløbigt, at dataene for EU-28 var hensigtsmæssige på dette tidspunkt i undersøgelsen, efter at have gennemgået oplysninger i sagsakterne. Dette skyldes, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen synes at have en begrænset indvirkning på skadesanalysen. De stikprøveudtagne EU-producenters salg til Det Forenede Kongerige udgjorde mindre end 5 % af deres samlede salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen. Der er kun én producent af AFRP'er i Det Forenede Kongerige. Den kinesiske eksport til Det Forenede Kongerige forblev stabil og udviklede sig i takt med eksporten til Unionen, og Det Forenede Kongeriges eksport til Unionen forblev også stabil.

(293)

Under alle omstændigheder vil årsagssammenhæng og Unionens interesser blive taget op til fornyet vurdering i den endelige fase på grundlag af data for EU-27, hvis det viser sig nødvendigt. Disse konklusioner vil blive fremlagt, og parterne vil få mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

4.2.   Definition af EU-erhvervsgren og EU-produktion

(294)

Den samme vare blev fremstillet af mere end 20 EU-producenter i undersøgelsesperioden. De udgør »EU-erhvervsgrenen«, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1.

(295)

Den samlede EU-produktion i undersøgelsesperioden blev fastsat til ca. 1 907 127 ton. Kommissionen fastsatte tallet på grundlag af data om EU-produktionen fra European Aluminium, som blev krydstjekket for pålidelighed og fuldstændighed med oplysninger fra EU-producenterne, herunder dataene fra de stikprøveudtagne EU-producenter. Tre EU-producenter, der tegnede sig for ca. 35 % af den samlede EU-produktion af samme vare, blev udtaget til at indgå i stikprøven, jf. betragtning 35.

4.3.   Fastlæggelse af det relevante EU-marked

(296)

For at afgøre, om EU-erhvervsgrenen led skade, og for at fastlægge forbruget og de forskellige økonomiske indikatorer vedrørende EU-erhvervsgrenens situation, undersøgte Kommissionen, hvorvidt og i hvilket omfang der i analysen skulle tages hensyn til den efterfølgende anvendelse af EU-erhvervsgrenens produktion af samme vare.

(297)

For at give så fuldstændigt et billede af EU-erhvervsgrenen som muligt indhentede Kommissionen oplysninger om hele produktionen af AFRP'er og fastslog, om produktionen var bestemt til bunden anvendelse eller til det frie marked.

(298)

Kommissionen konstaterede, at en meget lille del af EU-producenternes samlede produktion var bestemt til det bundne marked, jf. tabel 3 nedenfor. Det bundne marked voksede i den betragtede periode, men forblev på et meget lavt niveau, nemlig under 1,5 % af forbruget. Hvor det er relevant, indberettes og vurderes tallene for det bundne marked særskilt. For andre indikatorer, såsom produktion, kapacitet, produktivitet, beskæftigelse og lønninger, vedrører tallene nedenfor hele aktiviteten, og der var således ikke behov for en adskillelse af tallene.

(299)

Som nævnt i afsnit 2.3.1 anmodede den eksporterende producent Huafon, der ikke indgik i stikprøven, om, at HEX AFRP'er til bilindustrien blev udelukket fra varedækningen i denne undersøgelse. Hvis en sådan udelukkelse ikke kunne indrømmes, anmodede producenten om en segmentspecifik analyse for så vidt angår dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser for HEX AFRP'er til bilindustrien. Til støtte for sin anmodning hævdede den, at HEX AFRP'er til bilindustrien udviste ligheder med sagerne om hjul af aluminium (131), hvor der blev identificeret forskellige distributionskanaler (originaludstyrsfabrikanter i forhold til eftermarkedet), hvilket berettiger til en analyse for de enkelte segmenter. Den henviste også til appelorganets rapporter i China — HP-SSST (Japan)/China — HP-SSST (EU) (132) uden dog at forklare præcist, hvordan denne retspraksis ville finde anvendelse på de faktiske omstændigheder i denne sag.

(300)

Som forklaret i betragtning 62-80 blev det konstateret, at HEX AFRP'er til bilindustrien havde de samme grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber som andre AFRP'er og derfor faldt inden for undersøgelsens varedækning. Kommissionen konkluderede også, at der ikke var nogen grund til at udelukke varen fra undersøgelsen af hensyn til Unionens interesser.

(301)

Med hensyn til henvisningen til sagerne om hjul af aluminium er der ingen klare skillelinjer mellem HEX AFRP'er til bilindustrien og andre AFRP'er for så vidt angår distributionskanaler. Som forklaret i betragtning 74 er HEX AFRP'er til bilindustrien ikke de eneste varer, der er bestemt til bilindustrien. Den undersøgte vare omfatter andre varer til bilindustrien, f.eks. konstruktionsdele til anvendelse i biler (chassis, komponenter), som også sælges til Tier-1-leverandører.

(302)

Selv om denne eksporterende producent ikke henviste til specifikke elementer i appelorganets rapport i HP-SSST-sagen, jf. betragtning 299, er de faktiske omstændigheder i den foreliggende undersøgelse også anderledes. I den nævnte sag var prisforskellene mellem de forskellige kvaliteter meget markante (+ 100 eller + 200 %). I den foreliggende sag er der derimod ingen væsentlig prisforskel mellem HEX AFRP'er til bilindustrien og andre AFRP'er, som ville have peget i retning af en klar skillelinje mellem denne vare og andre AFRP'er. Analysen i HP-SSST-sagen vedrører således en specifik faktisk situation i den pågældende sag og kan ikke ekstrapoleres til den foreliggende sag, hvor analysen blev foretaget på grundlag af varekontrolnumre. Der mindes om, at de kinesiske undersøgelsesmyndigheder ikke anvender en sammenligningsmetode baseret på varekontrolnumre. Under alle omstændigheder er Kommissionen ikke retsligt forpligtet til at foretage en segmentanalyse i hver eneste sag, uanset de faktuelle omstændigheder — hverken i grundforordningen eller i WTO's antidumpingaftale, og der er intet i rapporterne i HP-SSST-sagen, der tyder på, at appelorganet var af denne mening. Kommissionen afviste derfor denne anmodning om en segmentspecifik analyse.

(303)

Den stikprøveudtagne eksporterende producent Xiamen Xiashun hævdede, at det ikke var meningen, at folieruller skulle være omfattet af klagen. Den eksporterende producent anmodede om en segmentspecifik analyse med den begrundelse, at folieruller adskilte sig fra de andre varer, der beskrives som almindelig folie, og at de blev solgt via en anden distributionskanal. Den hævdede også, at folieruller solgtes af meget få virksomheder og hovedsagelig blev fremstillet og anvendt på det bundne marked. Til støtte for sin anmodning hævdede den, at folieruller til bilindustrien udviste ligheder med sagerne om hjul af aluminium (133), hvor der blev identificeret forskellige distributionskanaler (originaludstyrsfabrikanter i forhold til eftermarkedet), hvilket berettiger til en analyse for de enkelte segmenter. Den henviste også til appelorganets retspraksis i China — HP-SSST (Japan)/Kina — HP-SSST (EU) (134) uden dog at være mere specifik. Endelig hævdede virksomheden, at den ikke var opført som producent i klagen, og at dens varer ikke var tydeligt nævnt.

(304)

Det forhold, at en producent ikke var blevet opført som en eksporterende producent af klageren, betyder ikke, at den ikke er berørt af en procedure, eller at dens varer ikke er omfattet af proceduren. Det er nemlig naturligt, at klagerne ikke er bekendt med alle eksisterende producenter i et givet land, og listen kan derfor ikke forventes at være udtømmende.

(305)

Folieruller falder ind under definitionen i varedækningen, jf. definitionen i betragtning 55-61, og de kan klassificeres ved hjælp af det varekodesystem, der er omhandlet i undersøgelsen, for så vidt angår tykkelse, form, anvendt materiale, efterbehandling og hærdningsgrad. De har også de samme grundlæggende kemiske, tekniske og fysiske egenskaber som andre AFRP'er, da de består af mere end 95 % ren aluminium. De er desuden fremstillet af samme eller lignende legeringer og har samme eller tilsvarende efterbehandling, hærdningsgrad og tykkelse som andre AFRP'er.

(306)

Hvad angår distributionskanalerne, er der ingen klare skillelinjer mellem folieruller og andre AFRP'er. Xiamen Xiashun henviste i sin påstand til sagen om hjul af aluminium (135), hvor der blev skelnet mellem OEM- og eftermarkedssegmenter. Situationen i den foreliggende sag er imidlertid anderledes, da folieruller ikke sælges til et andet markedssegment end andre AFRP'er. Selv om folieruller i lighed med andre AFRP'er har sine egne specifikationer, sælges denne type vare til industrielle brugere, der forarbejder den til en anden vare. Dette gælder f.eks. Pilfer-proof låg af polypropylen, som fremstilles af AFRP'er. Undersøgelsen viste også, at EU-producenterne solgte betydelige mængder af denne vare. Ligeledes solgte de stikprøveudtagne EU-producenter også de varer, der blev eksporteret af de andre stikprøveudtagne producenter, uanset deres påståede segment. I modsætning til appelorganets rapport om HP-SSST er der i den foreliggende sag ingen væsentlig prisforskel mellem folieruller og andre AFRP'er, som utvetydigt ville have skabt en skelnen mellem denne vare og andre AFRP'er. Der mindes også om, at de kinesiske undersøgelsesmyndigheder ikke anvender en sammenligningsmetode baseret på varekontrolnumre. Som allerede nævnt i betragtning 302 er Kommissionen under alle omstændigheder ikke retligt forpligtet til at foretage en segmentanalyse i hver eneste sag, uanset de faktuelle omstændigheder — hverken i grundforordningen eller i WTO's antidumpingaftale, og der er intet i HP-SSST-sagen, der tyder på, at appelorganet var af denne mening. På dette grundlag afviste Kommissionen denne anmodning om en segmentspecifik analyse.

(307)

Importøren Airoldi anmodede om en segmentspecifik analyse af bløde og hårde legeringer og hævdede, at der fandtes mange producenter af AFRP'er af blød legering og kun få producenter af hårde legeringer. Denne importør hævdede også, at produktionskapaciteten for hårde legeringer var utilstrækkelig.

(308)

Airoldi fremlagde ingen dokumentation for, at der skulle være forsyningsknaphed for AFRP'er af hårde legeringer. Undersøgelsen viste også, at AFRP'er af hårde eller bløde legeringer har samme grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber som andre AFRP'er, der er omfattet af varedefinitionen. Under alle omstændigheder fremstiller de tre stikprøveudtagne EU-producenter både bløde og hårde legeringer i betydelige mængder. Hærdningsgrad er også en egenskab, der indgår i definitionen af de forskellige varetyper i denne undersøgelse. De påståede forskelle mellem disse varer blev derfor under alle omstændigheder taget i betragtning i prissammenligningen. Kommissionen afviste derfor også denne anmodning om en segmentspecifik analyse.

4.4.   EU-forbrug

(309)

Kommissionen fastsatte EU-forbruget på grundlag af data fra European Aluminium vedrørende salget på EU-markedet og importdata fra Eurostat som defineret i betragtning 312.

(310)

EU-forbruget udviklede sig således:

Tabel 3

EU-forbruget (ton)

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Samlet EU-forbrug

2 623 119

2 772 585

2 659 616

2 403 637

Indeks

100

106

101

92

Det bundne marked

19 347

29 987

34 953

33 204

Indeks

100

155

181

172

Det frie marked

2 603 772

2 742 598

2 624 664

2 370 433

Indeks

100

105

101

91

Kilde: European Aluminium og Eurostat.

(311)

Forbruget på det frie marked i Unionen faldt med 9 % i løbet af den betragtede periode. Fra 2017 til 2018 steg EU-markedet med 6 % fra ca. 2,6 til 2,7 mio. ton, inden det faldt med 4 procentpoint i 2019 og faldt yderligere til 2,4 mio. ton i undersøgelsesperioden. Det samlede EU-forbrug fulgte en lignende tendens med en stigning i 2018 efterfulgt af et fald i 2019, som fortsatte i undersøgelsesperioden som følge af covid-19-pandemien.

4.5.   Import fra det pågældende land

4.5.1.   Mængde og markedsandel for importen fra det pågældende land

(312)

Kommissionen fastsatte importmængden på grundlag af justerede data fra Eurostat vedrørende KN-koderne i henhold til den ubestridte metode, som klageren havde foreslået. Kommissionen kontrollerede og bekræftede klagerens skøn med hensyn til andelen af den pågældende vare i de mængder, der er importeret under de KN-koder, der er angivet i indledningsmeddelelsen (136).

(313)

Efter offentliggørelsen af den ændringsmeddelelse, der er nævnt i fodnote 11, blev der også taget hensyn til importen under KN-kode 7607 19 90 med henblik på at fastsætte importmængden fra det pågældende land. Markedsandelen for importen blev fastsat på grundlag af importmængden fra det pågældende land i forhold til mængden af det samlede EU-forbrug, jf. tabel 3.

(314)

Ud over analysen af den samlede import analyserede Kommissionen også særskilt importen under proceduren for aktiv forædling i betragtning af den betydelige andel heraf i den foreliggende sag.

(315)

Importen fra det pågældende land udviklede sig som følger:

Tabel 4

Importmængde (i ton) og markedsandel

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Importmængde fra det pågældende land (i ton)

160 869

321 851

345 720

265 727

Indeks

100

200

215

165

Importmængde fra det pågældende land under proceduren for aktiv forædling (i ton)

15 588

108 188

104 054

60 824

Indeks

100

694

668

390

Importmængde fra det pågældende land ekskl. proceduren for aktiv forædling

145 281

213 662

241 666

204 904

Indeks

100

147

166

141

Markedsandel for importen fra det pågældende land (%)

6,2

11,7

13,2

11,2

Indeks

100

190

213

181

Markedsandel for importen fra det pågældende land under proceduren for aktiv forædling (i %)

0,6

3,9

3,9

2,5

Indeks

100

657

658

426

Markedsandel for importen fra det pågældende land ekskl. proceduren for aktiv forædling (i %)

5,5

7,7

9,1

8,5

Indeks

100

139

164

154

Kilde: Eurostat.

(316)

Importen fra det pågældende land blev mere end fordoblet mellem 2017 og 2019 og nåede op på 345 720 ton, inden den faldt med 23 % mellem 2019 og undersøgelsesperioden. Samlet set steg importen af AFRP'er med 65 % i den betragtede periode.

(317)

Importen fra det pågældende land under proceduren for aktiv forædling steg betydeligt i 2018 og nåede op på 108 188 ton, inden den faldt en smule i 2019 og i meget større omfang (med 278 procentpoint) i undersøgelsesperioden. Samlet set steg importen AFRP'er fra Kina under proceduren for aktiv forædling med 290 % i den betragtede periode.

(318)

Importen fra det pågældende land ekskl. proceduren for aktiv forædling steg kraftigt mellem 2017 og 2018 fra 145 281 ton til 213 662 ton. I modsætning til importen under proceduren for aktiv forædling og den samlede import fra det pågældende land steg den igen i 2019 med 19 procentpoint i forhold til 2018. I undersøgelsesperioden faldt den med 36 762 ton. Samlet set steg denne import med 41 % i den betragtede periode.

(319)

Den eksporterende producent Xiamen Xiashun kommenterede udviklingen i importen under KN-kode 7606 11 99 til Grækenland mellem 2019 og 2020 og satte spørgsmålstegn ved, om de varer, der var indberettet under denne kode, for så vidt angår importen til Grækenland, rent faktisk var omfattet af varedækningen.

(320)

Kommissionen undersøgte sagen, men kunne ikke drage brugbare konklusioner i den foreløbige fase. Under alle omstændigheder ser det ud til, at en betydelig del af den kinesiske import under KN-kode 7606 11 99 til Grækenland og mere generelt til Unionen fandt sted under ordningen for aktiv forædling i perioden 2018-2019 og faldt betydeligt i undersøgelsesperioden. Kommissionen vil fortsætte sin undersøgelse af dette spørgsmål i den endelige fase.

(321)

Markedsandelen for importen fra det pågældende land steg først fra 6,1 % i 2017 til 11,6 % i 2018 og oversteg dermed stigningen i forbruget. Selv om forbruget faldt i 2019, steg importen fra det pågældende land yderligere, hvilket førte til en markedsandel på 13,2 %. Markedsandelen faldt til 11,2 % i UP. Samlet set steg markedsandelen for importen fra det pågældende land imidlertid med 5 procentpoint i den betragtede periode, svarende til en stigning på 81 %.

(322)

Markedsandelen for importen fra det pågældende land under proceduren for aktiv forædling steg fra 0,6 % i 2017 til 3,9 % i 2018 og 2019, før den faldt til 2,5 % i UP.

(323)

Markedsandelen for importen fra det pågældende land ekskl. aktiv forædling steg fra 5,5 % i 2017 til 9,1 % i 2019. Efter et fald i denne import og i forbruget faldt markedsandelen for importen ekskl. aktiv forædling mere markant i undersøgelsesperioden til 8,5 %. Denne markedsandel steg sammenlagt med 54 % i den betragtede periode.

4.5.2.   Priser på importen fra det pågældende land og prisunderbud

(324)

Kommissionen fastsatte importpriserne på grundlag af data fra Eurostat ved at anvende de KN-koder og den metode, der er nævnt i betragtning 312 og 313.

(325)

De vejede gennemsnitlige priser på importen fra det pågældende land udviklede sig således:

Tabel 5

Priser på importen fra det pågældende land (EUR/ton)

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Samlet import

2 437

2 296

2 177

2 205

Indeks

100

94

89

91

Aktiv forædling

2 856

2 139

1 968

2 098

Indeks

100

75

69

73

Import ekskl. aktiv forædling

2 391

2 376

2 266

2 237

Indeks

100

99

95

94

LME aluminiumspris 3 måneder — ask-pris (EUR/ton)

1 752

1 791

1 617

1 535

Indeks

100

102

92

88

Kilde: Eurostat, LME.

(326)

De gennemsnitlige importpriser fra Kina faldt med 9 % i den betragtede periode fra 2 437 til 2 205 EUR/ton. Disse priser lå væsentligt under salgspriserne i Unionen i den betragtede periode, jf. tabel 9.

(327)

Prisen på importen under proceduren for aktiv forædling faldt betydeligt i 2018, hvor importmængden af denne type import steg betydeligt. Samlet set faldt den med 27 % og var fortsat betydeligt lavere end den gennemsnitlige importpris ekskl. aktiv forædling fra 2018 og fremefter.

(328)

Importprisen ekskl. aktiv forædling faldt konstant startende fra 2 391 EUR/ton i 2017 til 2 237 EUR i undersøgelsesperioden (–6 %).

(329)

Denne udvikling bør ses i lyset af udviklingen i aluminiumsindekser på verdensplan såsom LME's tremåneders prisnotering for aluminium (»LME«) (i EUR/ton), der viser prisen på aluminium som råmateriale og ofte anvendes som reference for forhandlingen af den endelige pris på ARFP'er. I denne forbindelse ser det ud til, at korrelationen var højest mellem LME og de kinesiske importpriser under andre ordninger (0,97). Korrelationen mellem LME og importprisen under ordningen for aktiv forædling var den laveste (0,5). På grundlag af de gennemsnitlige priser i Unionen i tabel 9 var der i undersøgelsesperioden en forskel mellem priserne på importen fra Kina og priserne i Unionen på ca. 18 % sammenlignet med den gennemsnitlige importpris fra Kina og på ca. 17 % sammenlignet med den gennemsnitlige importpris fra Kina, eksklusive aktiv forædling.

(330)

Kommissionen fastsatte prisunderbuddet i undersøgelsesperioden (137) ved at sammenligne:

a)

de vejede gennemsnitlige salgspriser pr. varetype, som de stikprøveudtagne EU-producenter forlangte af ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet, justeret til et ab fabrik-niveau, og

b)

de tilsvarende vejede gennemsnitlige priser pr. varetype for importen fra Kina ved salg til den første uafhængige kunde på EU-markedet som fastsat på cif-basis (dvs. inklusive omkostninger, forsikringer og fragt), med passende justeringer for told og omkostninger efter importen (138).

(331)

Prissammenligningen blev foretaget for hver enkelt varetype for transaktioner i samme handelsled — med passende justeringer, hvor det var nødvendigt — og fratrukket rabatter og nedslag. Resultatet af sammenligningen blev udtrykt i procent af de stikprøveudtagne EU-producenters omsætning i undersøgelsesperioden. Det viste en vejet gennemsnitlig underbudsmargen for importen fra det pågældende land på mellem 4,6 % og 11,2 % på EU-markedet. Det vejede gennemsnitlige underbud blev fastsat til 7,5 %.

(332)

Den eksporterende producent Xiamen Xiashun hævdede, at folieruller på grundlag af varekontrolnummerets egenskaber mindede om tyndplader til varmevekslere, Pilfer-proof låg af polypropylen og litografiske plader. Producenten hævdede også, at denne vare på grund af anvendelsen som råmateriale til valseværker til fremstilling af folie havde en anden pris end de ovennævnte varetyper. Xiamen Xiashun anmodede Kommissionen om at indhente kontrakter og priser fra EU-producenterne specifikt om salg af folieruller og om at sammenligne disse priser med de priser, Xiamen Xiashun forlangte for de folieruller, virksomheden solgte til Unionen.

(333)

Xiamen Xiashun fremlagde imidlertid ikke dokumentation for den påståede prisforskel mellem de forskellige anvendelsesformål (tyndplader til varmevekslere, Pilfer-proof låg af polypropylen og litografiske plader) og de typer, som virksomheden eksporterede til Unionen. Desuden kvantificerede virksomheden ikke disse forskelle. Under alle omstændigheder blev Xiamen Xiashun's varer ikke sammenlignet med tyndplader til varmevekslere eller litografiske plader, da disse typer varer ikke blev solgt af de stikprøveudtagne EU-producenter under samme varekode som folieruller. Kommissionen afviste derfor påstanden.

4.6.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

4.6.1.   Generelle bemærkninger

(334)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, omfattede undersøgelsen af dumpingimportens virkninger for EU-erhvervsgrenen en vurdering af alle de økonomiske indikatorer, der havde en indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode.

(335)

Der blev, jf. betragtning 35-37, anvendt stikprøveudtagning i undersøgelsen af den eventuelle skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen.

(336)

Med henblik på vurderingen af skade skelnede Kommissionen mellem makroøkonomiske og mikroøkonomiske skadesindikatorer. Kommissionen evaluerede de makroøkonomiske indikatorer ud fra data i besvarelsen fra European Aluminium Association, som omfattede data vedrørende alle EU-producenter. Kommissionen vurderede de mikroøkonomiske indikatorer ud fra data i spørgeskemabesvarelserne fra de stikprøveudtagne EU-producenter. Begge datasæt blev anset for at være repræsentative for EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.

(337)

De makroøkonomiske indikatorer er: produktion, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, salgsmængde, markedsandel, vækst, beskæftigelse, produktivitet, dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping.

(338)

De mikroøkonomiske indikatorer er: gennemsnitlige enhedspriser, enhedsomkostninger, arbejdskraftomkostninger, lagerbeholdninger, rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital.

4.6.2.   Makroøkonomiske indikatorer

4.6.2.1.   Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(339)

Den samlede produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 6

Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Produktionsmængde (ton)

2 130 916

2 164 561

2 104 231

1 907 127

Indeks

100

102

99

89

Produktionskapacitet (ton)

2 471 262

2 528 879

2 522 331

2 509 831

Indeks

100

102

102

102

Kapacitetsudnyttelse (%)

86,2

85,6

83,4

76,0

Indeks

100

99

97

88

Kilde: European Aluminium og de stikprøveudtagne EU-producenter.

(340)

Produktionsmængden steg først i 2018 som følge af en stigning i eksportsalget og på det bundne marked. Den faldt i 2019 og endnu mere i undersøgelsesperioden. Produktionsmængden faldt med 11 % i den betragtede periode.

(341)

Produktionskapaciteten steg en anelse i den betragtede periode. Da produktionsmængden generelt faldt, og da kapaciteten steg en smule, viser kapacitetsudnyttelsen en nedadgående tendens (–12 %) i den betragtede periode.

4.6.2.2.   Salgsmængde og markedsandel

(342)

EU-erhvervsgrenens salgsmængde og markedsandel udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 7

Salgsmængde og markedsandel

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Samlet salgsmængde på EU-markedet — både på det frie og det bundne marked (ton)

1 742 739

1 726 391

1 650 249

1 518 343

Indeks

100

99

95

87

Salg og anvendelse på det bundne marked

19 347

29 987

34 953

33 204

Indeks

100

155

181

172

Salg og anvendelse på det bundne marked i % af salget på det samlede marked

0,7

1,1

1,3

1,4

Indeks

100

147

178

187

Salget på det frie marked

1 723 392

1 696 403

1 615 297

1 485 139

Indeks

100

98

94

86

Markedsandel på det frie marked (%)

66,2

61,9

61,5

62,7

Indeks

100

93

93

95

Kilde: European Aluminium, Eurostat og de stikprøveudtagne EU-producenter.

(343)

Det samlede salg i Unionen fulgte en nedadgående tendens i den betragtede periode (–13 %) og var allerede faldet med 5 % i 2019.

(344)

Som det fremgår af betragtning 298, var en meget lille del af EU-producenternes produktion bestemt til det bundne marked. Denne del tegnede sig for mindre end 1,5 % af EU-forbruget.

(345)

EU-erhvervsgrenens samlede salg på det frie marked faldt med næsten 240 000 ton i den betragtede periode. Selv om forbruget var steget til det højeste niveau i 2018 (+ 5 %), udviste dette salg allerede en nedadgående tendens (–2 %), som fortsatte i 2019 og i undersøgelsesperioden. Det samlede salg på det frie marked faldt med 14 %.

(346)

EU-erhvervsgrenens markedsandel af salget på det frie marked faldt fra 66,2 % i 2017 til 62,7 % i undersøgelsesperioden. Efter et fald på 7 % i 2018-2019 steg den med 1,2 procentpoint.

4.6.2.3.   Vækst

(347)

I en situation med faldende forbrug mistede EU-erhvervsgrenen ikke blot salgsmængder i Unionen, men også markedsandele på det frie marked.

4.6.2.4.   Beskæftigelse og produktivitet

(348)

Beskæftigelsen og produktiviteten udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 8

Beskæftigelse og produktivitet

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Antal ansatte (fuldtidsækvivalent (»FTE«))

9 025

8 518

8 644

8 240

Indeks

100

94

96

91

Produktivitet (ton/FTE)

236

254

243

231

Indeks

100

108

103

98

Kilde: European Aluminium og de stikprøveudtagne EU-producenter.

(349)

Beskæftigelsen faldt med 9 % i den betragtede periode, da EU-erhvervsgrenen forsøgte at sikre sin bæredygtighed og tilpasse den til efterspørgslen på hjemmemarkedet.

(350)

Derfor forbedredes erhvervsgrenens produktivitet først i 2018 fra 236 til 254 ton/fuldtidsækvivalent, inden den faldt som følge af faldet i produktionsmængden. Samlet set faldt produktiviteten med 2 %.

4.6.2.5.   Dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter tidligere dumping

(351)

Dumpingmargenerne lå alle væsentligt over minimalniveauet. Virkningen af de faktiske dumpingmargeners størrelse på EU-erhvervsgrenen var betydelig i betragtning af mængden af og priserne på importen fra det pågældende land.

(352)

Dette er den første antidumpingundersøgelse vedrørende den pågældende vare. Der forelå derfor ingen data, der kunne bruges til at vurdere virkningerne af mulig tidligere dumping.

4.6.3.   Mikroøkonomiske indikatorer

4.6.3.1.   Priser og faktorer, som påvirker priserne

(353)

De vejede gennemsnitlige enhedssalgspriser hos de stikprøveudtagne EU-producenter ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 9

Salgspriser i Unionen

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Gennemsnitlig enhedssalgspris på det frie marked (EUR/ton)

2 792

2 888

2 752

2 680

Indeks

100

103

99

96

Enhedsproduktionsomkostninger (EUR/ton)

2 712

2 854

2 762

2 739

Indeks

100

105

102

101

LME aluminiumspris 3 måneder — ask-pris (EUR/ton)

1 752

1 791

1 617

1 535

Indeks

100

102

92

88

Kilde: De stikprøveudtagne EU-producenter og LME.

(354)

Salgspriserne på EU-markedet til ikke forretningsmæssigt forbundne parter (det frie marked) steg først fra 2 792 til 2 888 EUR/ton i 2018. De faldt derefter med 4 procentpoint i 2019, inden de faldt til 2 680 EUR/ton i undersøgelsesperioden.

(355)

Denne tendens bør ses i lyset af udviklingen i erhvervsgrenen. For det første forsøgte de stikprøveudtagne EU-producenter i den betragtede periode at bevare den samme produktionsmængde for at sprede deres omkostninger og samtidig tilpasse deres varesortiment for at øge salget af varer med høj værditilvækst. Deres priser fulgte derefter en nedadgående tendens i tråd med udviklingen i LME-prisen på aluminium som råmateriale, jf. tabel 9.

(356)

Enhedsproduktionsomkostningerne hos de stikprøveudtagne producenter blev også i høj grad påvirket af udviklingen i LME-prisen og omfattede de yderligere omkostninger, som de stikprøveudtagne producenter havde i forbindelse med omstillingen til varer med højere merværdi. Faldet i produktionsmængden fra 2019 og fremefter påvirkede også enhedsproduktionsomkostningerne negativt. Samlet set steg produktionsomkostningerne med 1 %, mens den gennemsnitlige enhedssalgspris på det frie marked faldt med 4 % i den betragtede periode. Samtidig faldt LME-prisen på aluminium med 12 %.

(357)

En importør, Nilo, hævdede, at de tyske producenter drog fordel af omkostningsreduktioner for så vidt angår deres elomkostninger. Kommissionen fastslog, at EU-producenterne var nødt til at absorbere højere direkte og indirekte elomkostninger som følge af EU's emissionshandelssystem (»ETS«) (139), hvorigennem EU-virksomheder vil modtage færre gratis CO2-kvoter og derfor være nødt til at købe yderligere CO2-kvoter for at producere den samme mængde AFRP'er. I den foreliggende sag var nettoresultatet mellem stigningen i elomkostningerne for de tyske producenter og den modtagne kompensation et nettotab, og importørens påstand er derfor faktuelt ukorrekt. På dette grundlag blev påstanden afvist.

4.6.3.2.   Arbejdskraftomkostninger

(358)

De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger hos de stikprøveudtagne EU-producenter udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 10

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat (EUR)

70 255

72 448

72 523

73 430

Indeks

100

103

103

105

Kilde: De stikprøveudtagne EU-producenter

(359)

De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat steg med 5 % i løbet af den betragtede periode. En stikprøveudtaget virksomhed afholdt omstruktureringsomkostninger, som afspejles i arbejdskraftomkostningerne.

4.6.3.3.   Lagerbeholdninger

(360)

Lagerbeholdningerne hos de stikprøveudtagne EU-producenter udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 11

Lagerbeholdninger

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Slutlagre (ton)

63 273

66 879

65 204

65 455

Indeks

100

106

103

103

Slutlagre i procent af produktionen

7,8

8,3

8,4

9,2

Indeks

100

106

108

118

Kilde: De stikprøveudtagne EU-producenter.

(361)

Slutlagrene var på et rimeligt niveau i hele den betragtede periode. Da industrien for AFRP'er generelt opererer på grundlag af produktion efter ordre, er denne indikator af mindre betydning i den samlede skadesanalyse.

(362)

Den procentvise andel af slutlagrene i forhold til produktionen viser en samlet stigning, som hovedsagelig skyldes faldet i produktionsmængden.

4.6.3.4.   Rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital

(363)

Rentabiliteten, likviditeten, investeringerne og investeringsafkastet hos de stikprøveudtagne EU-producenter udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 12

Rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Rentabilitet ved salg i Unionen til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder (% af omsætningen)

2,8

1,2

–0,4

–2,2

Indeks

100

42

–13

–78

Likviditet (EUR)

97 502 816

82 877 851

92 397 462

43 585 647

Indeks

100

85

95

45

Investeringer (EUR)

64 646 226

73 447 421

160 412 341

141 607 601

Indeks

100

114

248

219

Investeringsafkast

12,0

7,3

3,6

–2,8

Indeks

100

60

30

–23

Kilde: De stikprøveudtagne EU-producenter.

(364)

Kommissionen fastlagde de stikprøveudtagne EU-producenters rentabilitet som nettofortjenesten før skat ved salg af samme vare til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udtrykt i procent af omsætningen i forbindelse med dette salg.

(365)

EU-erhvervsgrenens salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder gik fra fortjeneste i 2017 til tab i 2019 og UP. Rentabiliteten fulgte således en støt nedadgående tendens i den betragtede periode fra 2,8 % i 2017 til –2,2 % i undersøgelsesperioden.

(366)

Som forklaret i betragtning 356 steg EU-producenternes omkostninger mere end deres priser, hvilket førte til et fald i EU-erhvervsgrenens rentabilitet. EU-erhvervsgrenen var ikke i stand til at hæve priserne i samme omfang, da omkostningerne var stigende på grund af pristrykket fra importen fra Kina (både med hensyn til mængder og lave priser). I hele den betragtede periode var de kinesiske priser nemlig konsekvent lave og lå væsentligt lavere end EU-erhvervsgrenens priser jf. tabel 5 og 9), hvilket begrænsede de prisstigninger, der ville have været forventet bl.a. som følge af stigende efterspørgsel (indtil 2019) og ændringen i varesortimentet (varer med højere værditilvækst). Dette førte til pristryk og faldende rentabilitet. Pristrykket fortsatte i undersøgelsesperioden. Selv om de kinesiske priser steg en smule, lå de faktisk stadig langt under EU-erhvervsgrenens prisniveau. Dette fremgår også af de betydelige underbudsmargener i betragtning 331.

(367)

Nettolikviditeten er udtryk for EU-producenternes evne til at selvfinansiere deres aktiviteter. Tendensen i nettolikviditeten udviklede sig negativt i den betragtede periode i tråd med udviklingen i rentabiliteten. I den betragtede periode faldt likviditeten med 55 %.

(368)

Investeringerne steg med 119 % i løbet af den betragtede periode. De blev drevet af gennemførelsen af to stikprøveudtagne EU-producenters investeringsplaner. Investeringerne blev foretaget for at opnå effektivitetsgevinster og bevæge virksomhederne i retning mod varer med høj merværdi og fokus på kunder. Dette blev betragtet som afgørende for, at de stikprøveudtagne producenter kunne opretholde konkurrenceevnen på markedet og være i stand til at følge den seneste vareudvikling og tilbyde kvalitetsvarer.

(369)

Investeringsafkastet er fortjenesten udtrykt i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne. Det udviklede sig negativt i den betragtede periode fra 12 % i 2017 til –2,8 % i UP. Denne udvikling følger EU-erhvervsgrenens faldende rentabilitet.

(370)

De tre stikprøveudtagne producenter indgår i store virksomhedsgrupper, og de rejste fortsat kapital til investeringer i den betragtede periode. Da investeringsafkastet imidlertid falder meget hurtigt, er det klart, at de stikprøveudtagne producenters evne til at rejse kapital i fremtiden er i fare.

4.6.4.   Konklusion vedrørende skade

(371)

I den betragtede periode steg importen af AFRP'er fra Kina betydeligt, både i absolutte tal (+ 65 %) og i relative tal (+ 5 procentpoint i markedsandel), mens forbruget i Unionen faldt med 8 %. Stigningen i importen vedrørte både importen under proceduren for aktiv forædling og den samlede import ekskl. aktiv forædling. De kinesiske importpriser var konsekvent lave og lå betydeligt under EU-erhvervsgrenens priser i hele den betragtede periode. I undersøgelsesperioden underbød de stikprøveudtagne eksporterende producenters importpriser EU-priserne med 7,5 % i gennemsnit. Uanset det specifikke underbud, der konstateredes for de stikprøveudtagne eksporterende producenter, bemærkede Kommissionen også, at de kinesiske priser konsekvent var lave og lå betydeligt lavere end EU-erhvervsgrenens priser i hele den betragtede periode (jf. tabel 5 og 9). EU-erhvervsgrenen var ikke i stand til at hæve priserne i samme omfang, da omkostningerne var stigende på grund af pristrykket fra importen fra Kina (både med hensyn til mængder og lave priser).

(372)

De fleste makroøkonomiske indikatorer viste en negativ tendens i den betragtede periode, f.eks. produktion, kapacitetsudnyttelse, salgsmængde på EU-markedet, markedsandel, beskæftigelse og produktivitet. Kun kapaciteten viste en lidt positiv tendens. De fleste mikroøkonomiske indikatorer viste ligeledes en negativ tendens i den betragtede periode, f.eks. salgspriser på det frie marked i Unionen, produktionsomkostninger, arbejdskraftomkostninger, rentabilitet, slutlagre, likviditet og investeringsafkast. Kun investeringerne viste en positiv tendens, efter at de stikprøveudtagne producenter havde foretaget investeringer for at bevare konkurrenceevnen og følge den seneste vareudvikling. De samme skadesindikatorer udviklede sig også negativt, når man ser på perioden 2017-2019, dvs. før covid-19-pandemien begyndte.

(373)

EU-erhvervsgrenen tilpassede sit varesortiment for at sikre bedre margener for varer med højere værditilvækst i den betragtede periode og samtidig bevare en tilstrækkelig mængde til at sprede sine faste omkostninger. I denne forbindelse steg EU-erhvervsgrenens omkostninger helt naturligt. Desuden kunne EU-erhvervsgrenen ikke drage fordel af stigningen i forbruget i 2018-2019 og måtte sprede sine faste omkostninger over en lavere produktionsmængde (–11 %), hvilket førte til en generel stigning i produktionsomkostningerne (+ 1 %), mens LME's tremåneders prisnotering for aluminium var faldet (–12 %). For så vidt angår salgspriserne, oplevede EU-erhvervsgrenen også hård konkurrence på markederne for varer med højere værditilvækst og kunne ikke hæve sine priser til det forventede niveau (–4 %). I betragtning af omkostnings- og prisudviklingen forværredes rentabiliteten gradvist og udviklede sig til en tabsgivende situation allerede i 2019, før situationen forværredes i undersøgelsesperioden.

(374)

På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen foreløbigt, at EU-erhvervsgrenen led væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

5.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

(375)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 6, undersøgte Kommissionen, om dumpingimporten fra det pågældende land forvoldte EU-erhvervsgrenen væsentlig skade. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 7, undersøgte Kommissionen tillige, om andre kendte faktorer samtidig kunne have forvoldt EU-erhvervsgrenen skade. Kommissionen sikrede sig, at eventuel skade forvoldt af andre faktorer end dumpingimporten fra det pågældende land ikke blev tilskrevet dumpingimporten. Der blev udpeget følgende potentielle faktorer: covid-19-pandemien, nedgang i efterspørgslen, import fra tredjelande, EU-erhvervsgrenens forretningsstrategi, EU-erhvervsgrenens eksportresultater, EU-erhvervsgrenens effektivitet, EU-erhvervsgrenens import fra det pågældende land og kontraktlige forpligtelser i forbindelse med LME-aluminiumsprisen.

5.1.1.   Dumpingimportens virkninger

(376)

Forværringen af EU-erhvervsgrenens situation faldt sammen med en betydelig udbredelse af importen fra Kina, som konsekvent underbød EU-erhvervsgrenens priser og undertrykte priserne på EU-markedet. Importpriserne for de stikprøveudtagne eksporterende producenter underbød EU-priserne med 7,5 % i gennemsnit, jf. betragtning 371.

(377)

Importmængden fra Kina steg (jf. tabel 4) fra ca. 161 000 ton i 2017 til ca. 266 000 ton i undersøgelsesperioden, hvilket er en stigning på 65 %. Med hensyn til markedsandel var stigningen på 81 %, nemlig fra 6,2 % til 11,2 %. I samme periode (jf. tabel 7) faldt EU-erhvervsgrenens salg på det frie marked med 14 %, og dens markedsandel på det frie marked faldt fra 66,2 % til 62,7 %, hvilket er et fald på 5 %. I afventning af analysen af importen til Grækenland under proceduren for aktiv forædling undersøgte Kommissionen også importen og udelukkede denne type import. I dette tilfælde ville tendensen være den samme og vise en stigning i importen fra Kina på 41 % og en stigning i markedsandelen på 54 % fra 5,5 % til 8,5 %.

(378)

Situationen i perioden 2017-2019 er endnu mere udtalt, da importen fra Kina mere end fordobledes (fra 161 000 ton til 354 000 ton) og nåede op på en markedsandel på 13,2 %, mens EU-erhvervsgrenens andel af det frie marked var faldet til 61,5 % (-4,7 procentpoint). Trods et fald i forbruget mellem 2018 og 2019 fortsatte importen fra Kina med at stige og vinde markedsandele fra EU-erhvervsgrenen.

(379)

Dumpingimporten steg støt fra år til år, både i absolutte og relative tal, indtil covid-19-pandemien begyndte i første halvdel af 2020 (dette analyseres i næste afsnit). Som det fremgår af tabel 3 og 4, var stigningen i forbruget i 2018 og 2019 hovedsagelig til gavn for importen fra Kina. Den tilsyneladende »opbremsning« af importen fra Kina, der blev konstateret i undersøgelsesperioden, er vildledende. En nærmere undersøgelse af tendenserne i den betragtede periode gør det helt klart, at der er en sammenhæng mellem importen og den skade, som erhvervsgrenen har lidt. Faktisk er det billede, der sås i undersøgelsesperioden, blot en forlængelse af den observerede tendens, som aftog en smule på grund af pandemiens generelle indvirkning på den kinesiske produktion, eksporten til Unionen og EU-forbruget.

(380)

Priserne på dumpingimporten faldt med 9 % i den betragtede periode (jf. tabel 5), nemlig fra 2 437 EUR pr. ton til 2 205 EUR pr. ton. Til sammenligning faldt EU-erhvervsgrenens priser kun med 4 % i samme periode; dvs. fra 2 792 EUR pr. ton i 2017 til 2 680 EUR pr. ton i undersøgelsesperioden. Selv om de kinesiske priser tog udgangspunkt i et lavere prisniveau i 2017, faldt de således mere (–232 EUR/ton) end EU-erhvervsgrenens priser (-112 EUR/ton) i den betragtede periode. I perioden 2017-2019 var faldet i de kinesiske priser også på 11 %, mens EU-erhvervsgrenens priser var faldet med 1 %.

(381)

Importen under proceduren for aktiv forædling fandt sted til lavere priser end importen ekskl. aktiv forædling. Priserne på importen fra Kina under proceduren for aktiv forædling var også meget lavere end EU-erhvervsgrenens salgspriser. Disse priser udviklede sig uregelmæssigt og synes at være fuldstændig afkoblet fra udviklingen i aluminiumspriserne på verdensplan som f.eks. LME. De faldt i den betragtede periode med 27 %.

(382)

Priserne på dumpingimporten ekskl. aktiv forædling, som gennemsnitligt tegner sig for over 70 % af importen fra Kina, faldt støt i den betragtede periode, nemlig fra 2 391 EUR/ton i 2017 til 2 237 EUR/ton i undersøgelsesperioden, eller med 6 % i alt.

(383)

Prisudviklingen for dumpingimporten viser et betydeligt pristryk. EU-erhvervsgrenen var ikke i stand til at hæve priserne i samme omfang, da omkostningerne var stigende på grund af pristrykket fra importen fra Kina (både med hensyn til mængder og lave priser). I hele den betragtede periode var de kinesiske priser nemlig konsekvent lave og lå væsentligt lavere end EU-erhvervsgrenens priser, hvilket begrænsede de prisstigninger, der ville have været forventet bl.a. som følge af stigende efterspørgsel (indtil 2019) og ændringen i varesortimentet (flere varer af høj værdi). Dette førte til pristryk og faldende rentabilitet i EU-erhvervsgrenen.

(384)

Undersøgelsen viste desuden, at den kinesiske imports udbredelse i den betragtede periode ikke kun er opnået i råvaredelen af markedet, hvor der normalt anvendes kortfristede kontrakter, men også i andre dele af markedet, hvor varer med højere merværdi sælges inden for rammerne af mellem- og langfristede kontrakter. Prisen er ikke det eneste vigtige element i disse kontrakter, men det er klart, at lave priser (som afspejler ovennævnte underbudsmargener på 7,5 % i gennemsnit) spiller en central rolle i kundernes beslutningstagning.

(385)

På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen foreløbigt, at importen fra Kina forvoldte EU-erhvervsgrenen væsentlig skade. Denne skade havde både mængde- og prismæssige virkninger.

5.1.2.   Virkningerne af andre faktorer

5.1.2.1.   Faldende efterspørgsel

(386)

En importør, Airoldi, hævdede, at faldet i forbruget hang sammen med et fald i efterspørgslen i luft- og rumfartssektoren. Importøren anmodede derfor om, at denne sektor blev medtaget i skadesanalysen.

(387)

Som anført i betragtning 57 er varer til brug ved fremstilling af flydele udelukket fra denne undersøgelse. Denne påstand blev derfor afvist.

(388)

En anden importør, Nova Trading S.A. (Nova Trading), hævdede, at EU-erhvervsgrenen havde øget sin produktionskapacitet for at imødekomme en forventet vækst på markedet for elkøretøjer, som ikke blev realiseret, hvilket førte til lavere priser og lavere rentabilitet. AFRP'er, der bruges som karrosseripaneler i bilindustrien, er imidlertid udelukket fra varedækningen, og den deraf følgende skade er derfor ikke omfattet af eller registreret i denne undersøgelse. Denne påstand blev afvist.

(389)

Den eksporterende producent Xiamen Xiashun hævdede, at stigningen i importen i 2019 var mere moderat end faldet i forbruget i 2019, og at EU-erhvervsgrenen i højere grad blev påvirket af faldet i forbruget end af stigningen i importen fra Kina. Den samme eksporterende producent hævdede, at de makroøkonomiske indikatorer var stabile indtil medio/ultimo 2019, og at faldet i efterspørgslen var årsagen til skaden.

(390)

Den yderligere stigning i importen fra Kina i 2019, som fandt sted i en periode, hvor forbruget faldt, bør betragtes som endnu et bevis for skade. Når efterspørgslen falder, vil man normalt forvente, at alle producenter påvirkes på samme måde, eller endda at eksporten falder mere end hjemmemarkedssalget (EU-salget) i betragtning af nærheden mellem producenter og kunder på hjemmemarkedet. I 2019 fortsatte importen fra Kina dog med at stige i absolutte tal, hvilket førte til en stigning i markedsandelen på 1,5 procentpoint i forhold til 2018 til skade for EU-erhvervsgrenen. Da forbruget faldt med ca. 113 000 ton, faldt EU-erhvervsgrenens salg nemlig med ca. 76 000 ton. Det betyder, at EU-erhvervsgrenen absorberede 67 % af faldet, mens importen fra Kina steg med ca. 24 000 ton. Parallelt hermed faldt de allerede lave kinesiske importpriser yderligere med 5 %.

(391)

Hvad angår udviklingen i de makroøkonomiske indikatorer, sås der i 2018 og 2019 allerede tegn på skade, da salg, markedsandel og beskæftigelse allerede var faldet betydeligt. Under alle omstændigheder bør skadesanalysen ikke udelukkende baseres på udviklingen i de makroøkonomiske indikatorer, men på en samlet vurdering af mikro- og makroøkonomiske indikatorer. Når man ser på 2018 og 2019 som helhed, viste begge typer indikatorer allerede en skadevoldende situation.

5.1.2.2.   Covid-19-pandemien

(392)

Covid-19-pandemien, der startede i første halvdel af 2020, påvirkede situationen på EU-markedet på forskellige måder. Der var et fald i forbruget på EU-markedet ledsaget af et fald i importen fra Kina.

(393)

Som forklaret i betragtning 379 var den kinesiske dumpingimport allerede steget støt på årsbasis i perioden 2017-2019, hvilket førte til en stigning på over 100 % frem til begyndelsen af covid-19-pandemien i første halvdel af 2020. Med andre ord var den væsentlige skade, som dumpingimporten forvoldte EU-erhvervsgrenen, allerede sket, hvilket fremgår af den negative udvikling i de fleste makro- og mikroøkonomiske indikatorer i perioden 2017-2019, hvor covid-19 indgik i beregningen.

(394)

I denne forbindelse kan det ikke benægtes, at covid-19-pandemien og det deraf følgende fald i forbruget bidrog til yderligere at forværre EU-erhvervsgrenens allerede vanskelige situation.

(395)

Denne udvikling svækker imidlertid ikke årsagssammenhængen mellem den konstaterede væsentlige skade og dumpingimporten fra Kina. Som nævnt ovenfor blev EU-erhvervsgrenen forvoldt væsentlig skade som følge af dumpingimporten fra Kina, som mere end fordobledes i en treårig periode forud for udbruddet af pandemien, så det står klart, at der skete væsentlig skade uanset pandemien.

5.1.2.3.   Import fra tredjelande

(396)

Importmængden fra andre tredjelande udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 13

Import fra tredjelande

Land

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

I alt for alle tredjelande undtagen det pågældende land

Mængde (ton)

719 511

724 344

663 648

619 566

 

Indeks

100

101

92

86

 

Markedsandel på det frie marked (%)

27,6

26,4

25,3

26,1

 

Indeks

100

96

92

95

 

Gennemsnitspris

3 091

3 075

2 924

2 887

 

Indeks

100

99

95

93

Heraf Tyrkiet

Mængde (ton)

165 649

173 429

189 574

184 824

 

Indeks

100

105

114

112

 

Markedsandel på det frie marked (%)

6,4

6,3

7,2

7,8

 

Indeks

100

98

113

122

 

Gennemsnitspris

2 622

2 714

2 517

2 443

 

Indeks

100

103

96

93

Kilde: Eurostat.

(397)

Den stikprøveudtagne eksporterende producent Xiamen Xiashun anførte, at importen fra Kina var faldet i undersøgelsesperioden til fordel for EU-erhvervsgrenen og andre lande. Den anførte også, at importpriserne fra Kina var steget i denne periode. Den anførte desuden, at EU-erhvervsgrenen selv erkendte den urimelige konkurrence fra import fra lande som Indien, Egypten og Tyrkiet.

(398)

Brugervirksomhed A hævdede, at den kinesiske markedsandel var lav i forhold til EU-erhvervsgrenens, og anmodede om en analyse af importen fra andre lande.

(399)

Til trods for faldet i mængden tegnede importen fra Kina sig stadig for en markedsandel på 11,1 % i undersøgelsesperioden, hvilket svarer til en stigning på 80 % i den betragtede periode. Selv om de kinesiske priser steg i undersøgelsesperioden, underbød de kinesiske eksportpriser fortsat EU-erhvervsgrenens priser med 7,5 % i gennemsnit i undersøgelsesperioden.

(400)

Desuden faldt importen fra andre tredjelande i den betragtede periode med 14 %. I betragtning af det faldende forbrug (–8 %) faldt deres tilsvarende markedsandel også fra 27,6 % til 26,1 %. Det betyder, at importen fra andre lande også mistede markedsandele til importen fra Kina.

(401)

Navnlig steg importen fra Tyrkiet, som var den næststørste målt i mængde efter importen fra Kina til Unionen, med 12 % i den betragtede periode og den tilsvarende markedsandel steg med 1,2 procentpoint. De tyrkiske priser forblev imidlertid meget højere end de kinesiske importpriser og fulgte udviklingen i LME.

(402)

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at udviklingen i importen fra andre lande og det lille fald i importen fra Kina i undersøgelsesperioden ikke bidrog til den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

5.1.2.4.   EU-erhvervsgrenens forretningsstrategi

(403)

Den eksporterende producent Xiamen Xiashun hævdede, at EU-erhvervsgrenens fokus på visse segmenter med varer til højere priser, hvor efterspørgslen faldt i den betragtede periode, var en faktor, der kunne bryde årsagssammenhængen. Den fremførte også, at EU-erhvervsgrenen ved at fokusere på varer til højere priser havde reduceret den ledige kapacitet, der var til rådighed til folierullekunder, som måtte ty til andre forsyningskilder. Desuden hævdede den, at den med undtagelse af EU-erhvervsgrenen var langt den største leverandør til EU-markedet, og at priserne i Kina og Unionen for AFRP'er bestemt til folieruller var sammenlignelige.

(404)

For så vidt angår EU-erhvervsgrenens forretningsstrategi forsøgte EU-erhvervsgrenen som anført i betragtning 355 at bevare den samme produktionsmængde, som kun faldt med 1 % mellem 2017 og 2019, samtidig med at den tilpassede sit varesortiment for at øge sit salg af varer med højere værditilvækst.

(405)

Som det fremgår af tabel 3, var efterspørgslen efter AFRP'er, der er omfattet af denne undersøgelse, stadig stabil eller blev endog øget i perioden 2017-2019. Undersøgelsen viste heller ikke, at der var et fald i efterspørgslen efter varer med højere priser. Som anført i betragtning 384 viste undersøgelsen snarere, at EU-erhvervsgrenen også oplevede alvorlig konkurrence fra importen fra Kina i det dyreste markedssegment. Dumpingimporten førte således til et faldende salg uden mulighed for at opnå de forventede højere priser. Erhvervsgrenens situation forværredes derfor betydeligt.

(406)

For så vidt angår foliesektoren blev det, jf. betragtning 303-306, ikke anset for at være berettiget at foretage en segmentspecifik analyse, og de samme grunde, der er nævnt i betragtning 405, finder også anvendelse her. Den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, skyldtes desuden også de skadevoldende priser opkrævet af Xiamen Xiashun, som kun solgte til foliesektoren og underbød priserne i Unionen på et niveau svarende til den gennemsnitlige underbudsmargen på 7,5 % i undersøgelsesperioden. Påstanden blev derfor afvist.

(407)

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at EU-erhvervsgrenens forretningsstrategi ikke bidrog til den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

5.1.2.5.   EU-erhvervsgrenens eksportresultater

(408)

De stikprøveudtagne EU-producenters eksportmængde udviklede sig i den betragtede periode som følger:

Tabel 14

De stikprøveudtagne EU-producenters eksportresultater

 

2017

2018

2019

Undersøgelsesperiode

Eksportmængde (ton)

315 664

370 316

387 640

328 898

Indeks

100

117

123

104

Gennemsnitspris (EUR pr. ton)

2 855

2 996

2 902

2 794

Indeks

100

105

102

98

Kilde: European Aluminium og de stikprøveudtagne EU-producenter.

(409)

EU-erhvervsgrenens eksport steg med 4 % i den betragtede periode fra 315 664 ton i 2017 til 328 898 i undersøgelsesperioden.

(410)

Gennemsnitsprisen på denne eksport steg først med 5 % i 2018, inden den gradvist faldt til et lavere niveau end i 2017 (–2 %). Gennemsnitsprisen på denne eksport var konstant højere den pris, som EU-erhvervsgrenen kunne opnå på EU-markedet.

(411)

En importør, Nova Trading, hævdede, at handelskrigen mellem USA og Kina havde en negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenens eksportresultater.

(412)

Som det fremgår af tabel 14, blev EU-erhvervsgrenens eksport ikke påvirket negativt af forværringen af handelsforbindelserne mellem USA og Kina. Denne påstand blev derfor afvist.

(413)

På baggrund af deres bidrag til EU-erhvervsgrenens samlede produktion og salg og i betragtning af den høje pris på EU-erhvervsgrenens eksport til tredjelande og dens stabile eksportmængde konkluderede Kommissionen foreløbigt, at eksportresultaterne ikke bidrog til den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

5.1.2.6.   EU-erhvervsgrenens effektivitet

(414)

Flere interesserede parter, Xiamen Xiashun, Airoldi, Nilo og virksomhed A, fremsatte en række forskellige påstande vedrørende EU-erhvervsgrenens effektivitet. Påstandene kan sammenfattes således:

EU-erhvervsgrenens produktionsudstyr er gammelt og kendetegnet ved lav anvendelse. I modsætning til den kinesiske erhvervsgren kan EU-erhvervsgrenen kun levere en begrænset mængde varer med stor bredde. EU-erhvervsgrenen har ikke tilstrækkelig kapacitet. Desuden har EU-erhvervsgrenen ikke tilstrækkelig kapacitet til at fremstille hårde legeringer.

Produktion og salgsmængde i foliesegmentet blev påvirket af omstruktureringen.

Faldet i rentabiliteten blev påvirket af stigninger i lønomkostninger og serviceomkostninger.

(415)

Selv om nogle EU-producenter stadig halter bagefter med hensyn til udstyr, viste undersøgelsen, at EU-erhvervsgrenen er dynamisk og har øget sine investeringer betydeligt i en vanskelig periode for at øge kapaciteten, tilpasse produktionsudstyret for at rationalisere produktionsprocessen og erhverve den nyeste teknologi for fortsat at opfylde kundernes behov. Analysen af kapaciteten og kapacitetsudnyttelsen i tabel 6 viser, at EU-erhvervsgrenen øgede sin kapacitet og var i stand til at opnå højere kapacitetsudnyttelsesgrader. Med hensyn til hårde legeringer blev der ikke fremlagt dokumentation for en mangel på tilstrækkelig kapacitet. Under alle omstændigheder tegnede hårde legeringer sig for 20-30 % af de stikprøveudtagne producenters samlede salg på EU-markedet. I betragtning af stikprøvens størrelse, dens salg af hårde legeringer og i mangel af dokumentation fra Airoldi blev det foreløbigt konkluderet, at der var tilstrækkelig kapacitet for denne type varer. Påstanden blev derfor afvist.

(416)

Hvad angår især situationen i foliesegmentet blev det ikke anset for at være berettiget at foretage en særskilt analyse af dette segment. Som anført i betragtning 303-306 indgår folieruller i definitionen af varedækningen, og der er ingen klare skillelinjer vedrørende distributionskanalen eller prisen på denne vare. Påstanden blev derfor anset for at være grundløs.

(417)

Selv om det ikke kan udelukkes, at der kan være behov for yderligere investeringer i den nyeste teknologi for at sikre EU-erhvervsgrenens bæredygtighed på lang sigt, konkluderede Kommissionen, at EU-erhvervsgrenens produktionsudstyr og udviklingen i dens driftsomkostninger ikke svækker årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

(418)

Kommissionen fandt, at den påståede stigning i serviceomkostningerne var ubetydelig, mens EU-erhvervsgrenen kunne holde sine arbejdskraftomkostninger under kontrol til trods for virkningen af omstruktureringsomkostningerne. Denne påstand blev derfor afvist.

(419)

En importør, Nova Trading, hævdede også, at EU-erhvervsgrenens resultater var påvirket af et cyberangreb på Hydro og en miljøstrid i Brasilien, der involverede samme producent.

(420)

For det første vedrører disse forhold ikke EU-erhvervsgrenens aktiviteter, da de vedrører modervirksomheden for EU-producenten i Norge og en forbundet virksomhed i Sydamerika. Under alle omstændigheder vedrører sådanne elementer i betragtning af deres karakter ekstraordinære udgifter, som der ikke tages hensyn til ved vurderingen af EU-erhvervsgrenens rentabilitet. Denne påstand blev derfor afvist.

(421)

Kommissionen konkluderede derfor, at ingen af de ovennævnte faktorer bidrog til den væsentlige skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt.

5.1.2.7.   EU-erhvervsgrenens import

(422)

Den eksporterende producent Xiamen Xiashun hævdede, at den påståede skade skyldtes EU-erhvervsgrenens eget køb af den pågældende vare.

(423)

EU-erhvervsgrenens import blev foretaget af en virksomhed, der var forretningsmæssigt forbundet med en EU-producent, og som arbejdede på et halvuafhængigt grundlag, hvor den indkøbte en mindre del af sine behov fra Kina. Denne import var marginal og faldt i løbet af den betragtede periode og udgjorde kun 1-4 % af den samlede import fra Kina i undersøgelsesperioden. I betragtning af den begrænsede mængde, der var tale om, konkluderede Kommissionen, at disse køb ikke kunne have forvoldt EU-erhvervsgrenen skade.

5.1.2.8.   LME-prisen på aluminium

(424)

Importøren Nova Trading hævdede, at faldet i LME-prisen fra juli 2018 og frem til perioden før covid-19-pandemien havde en direkte indvirkning på EU-producenternes rentabilitet.

(425)

EU-erhvervsgrenen sælger normalt AFRP'er ved hjælp af kontrakter, hvori den seneste LME-pris eller 3-måneders LME-prisen angives som reference. EU-producenterne benytter sig derefter af risikoafdækningsfaciliteter for at have dækning mod forskellen mellem den aluminiumspris, der er noteret i kontrakten, og den faktiske købspris på aluminium.

(426)

I betragtning af, at aluminiumspriserne er fastsat ved hjælp af kontrakter, og at EU-erhvervsgrenen beskytter sig selv mod udsving i priserne på råmaterialer, konkluderede Kommissionen foreløbigt, at fald i priserne på råmaterialer ikke ville have forvoldt EU-erhvervsgrenen skade.

5.1.3.   Konklusion vedrørende årsagssammenhæng

(427)

Kommissionen skelnede mellem og adskilte virkningerne af alle kendte faktorer på EU-erhvervsgrenens situation fra den skadevoldende virkning af dumpingimporten. Med undtagelse af covid-19-pandemien, som forværrede situationen for den allerede væsentligt skadede EU-erhvervsgren, bidrog ingen af faktorerne alene eller kombineret med andre til den negative udvikling i skadesindikatorerne i den betragtede periode.

(428)

På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen i denne fase, at dumpingimporten fra det pågældende land forvoldte EU-erhvervsgrenen væsentlig skade, og at covid-19-pandemien ikke svækkede årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den væsentlige skade.

6.   UNIONENS INTERESSER

6.1.   EU-erhvervsgrenens og leverandørernes interesser

(429)

Der er ca. 20 kendte grupper af virksomheder, der producerer AFRP'er i Unionen. Indførelsen af foranstaltninger vil gøre det muligt for EU-erhvervsgrenen at genvinde tabte markedsandele og samtidig forbedre rentabiliteten i retning af, hvad der betragtes som bæredygtige niveauer.

(430)

EU-erhvervsgrenen beskæftiger over 8 000 arbejdstagere direkte, og mange flere er indirekte afhængige af den. Producenterne er spredt ud over hele Unionen.

(431)

Det er sandsynligt, at fraværet af foranstaltninger vil have en betydelig negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenen i form af et yderligere pristryk, lavere salg og yderligere forværring af rentabiliteten på et tidspunkt, hvor erhvervsgrenen har investeret betydelige beløb for at sikre dens bæredygtighed. Foranstaltningerne vil gøre det muligt for EU-erhvervsgrenen at udnytte det potentiale, den har på EU-markedet, genvinde tabte markedsandele og forbedre rentabiliteten til et niveau, der kan forventes under normale konkurrencevilkår.

(432)

Ud over at repræsentere EU-erhvervsgrenen repræsenterer European Aluminium også en stor del af sektoren for primær aluminium i Unionen, som leverer ingots/slabs til EU-erhvervsgrenen. Sektoren for primær aluminium er også en stor arbejdsgiver i Unionen, og den er afhængig af den økonomiske sundhed hos sine kunder i efterfølgende produktionsled. Levedygtigheden for disse leverandører i tidligere produktionsled, som beskæftiger ca. 2 800 ansatte, vil også blive bragt i fare, hvis EU-erhvervsgrenen indskrænkes yderligere.

(433)

Kommissionen konkluderede derfor, at indførelse af foranstaltninger ville være i overensstemmelse med de interesser, som EU-erhvervsgrenen og dens leverandører i tidligere led har.

6.2.   Importørernes interesser

(434)

Blandt importørerne indsendte kun fire ikke forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der tegnede sig for mindre end 2 % af importen fra Kina, et stikprøveskema. Importørerne købte også AFRP'er fra andre kilder.

(435)

De stikprøveudtagne importører var aktive inden for flere aktivitetsområder i og uden for Unionen. Samlet set tegnede AFRP'er sig for mindre end 30 % af deres omsætning og for 10-15 % af deres omsætning i gennemsnit. Disse importører købte AFRP'er fra det pågældende land, fra tredjelande og fra EU-erhvervsgrenen. Importørerne gav udtryk for deres modstand mod indførelsen af antidumpingtold med den begrundelse, at brugere og importører ville blive negativt påvirket af en kunstig prisstigning på AFRP'er.

(436)

En importør, Nilo, henviste til situationen på det amerikanske marked og anførte, at indførelsen af antidumpingtold på kinesiske AFRP'er førte til en prisstigning og til, at importen fra Kina blev erstattet af import fra andre lande som f.eks. lande i Unionen. Den hævdede, at et sådant scenario sandsynligvis ville finde sted på EU-markedet. Samme importør hævdede også, at priserne på EU-markedet ville stige i betragtning af EU-erhvervsgrenens mangel på uudnyttet kapacitet.

(437)

I lyset af ovenstående konkluderede Kommissionen på nuværende tidspunkt, at indførelsen af foranstaltninger ikke nødvendigvis ville være i importørernes interesse. Den vurderede imidlertid også foranstaltningernes sandsynlige virkninger i forbindelse med afvejningen af de forskellige interesser, der er på spil (se afsnit 6.5).

6.3.   Brugernes interesser

(438)

Den pågældende vare købes af flere brugerindustrier, hovedsagelig bygge- og anlægsvirksomhed, bil- og transportindustrien, varige forbrugsgoder, energi, tekniske produkter og folieruller. AFRP'er kan anvendes direkte i et færdigt produkt eller forarbejdes og sælges til en anden industriel bruger.

(439)

Som anført i betragtning 46 indsendte fem brugere spørgeskemabesvarelser. Disse brugere tegnede sig kun for 12 % af den kinesiske import og var aktive inden for følgende sektorer: bygge- og anlægsvirksomhed og mere specifikt produktion af lakerede produkter og ACP'er, aluminiumsfolie og mere specifikt fleksibel emballage, tekniske produkter og mere specifikt HEX'er til bilindustrien. I den foreløbige fase er kun to virksomheder blevet kontrolleret ved hjælp af krydstjek uden kontrolbesøg. Kommissionen vil yderligere vurdere fuldstændigheden af brugernes besvarelser og overveje, om flere virksomheder skal kontrolleres gennem krydstjek uden kontrolbesøg. Dette kan påvirke de endelige konklusioner vedrørende brugerne.

6.3.1.   Bygge- og anlægssektoren

(440)

To virksomheder, der er aktive i bygge- og anlægssektoren, besvarede spørgeskemaet. En bruger, Multilaque SAS, købte udelukkende AFRP'er fra EU-erhvervsgrenen og anførte, at der burde gælde rimelige markedspriser.

(441)

Den anden bruger, virksomhed A, købte AFRP'er fra det pågældende land, EU-erhvervsgrenen og andre lande. Virksomhed A gav udtryk for sin modstand mod indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for den pågældende vare. Som beskrevet i afsnit 2.3.2 anmodede virksomhed A desuden om en udelukkelse af aluminiumsruller til fremstilling af lakerede bredbånd og ACP'er. Denne anmodning blev accepteret. Bemærkningerne fra virksomhed A vedrørende Unionens interesser blev behandlet i det pågældende afsnit. Andre bemærkninger fra denne part blev behandlet, hvor det var relevant.

6.3.2.   Folieruller

(442)

En bruger, Amcor Flexibles Singen GmbH (»Amcor«), der er aktiv i sektoren for fleksibel emballage, indsendte en spørgeskemabesvarelse. Den gav imidlertid ikke udtryk for sin holdning med hensyn til indførelsen af foranstaltninger og fremsatte ikke relevante ikkefortrolige bemærkninger.

(443)

Hvis denne bruger ikke var i stand til at overvælte en omkostningsstigning, ville den på grundlag af sin spørgeskemabesvarelse være i stand til at absorbere den i betragtning af den rentabilitet, der var blevet indberettet.

6.3.3.   Tekniske produkter

(444)

To virksomheder, Valeo og TitanX, der er aktive inden for sektoren for HEX'er til bilindustrien, indsendte besvarelser af brugerspørgeskemaet. Begge virksomheder købte AFRP'er fra det pågældende land og fra Unionen. Valeo købte også AFRP'er fra andre lande. Mens Valeo modsatte sig eventuelle antidumpingforanstaltninger, gav TitanX ikke udtryk for sin holdning. Begge virksomheder indgav anmodninger om udelukkelse som beskrevet i afsnit 2.3.1. Disse anmodninger blev afvist. Bemærkningerne fra disse brugere og andre interesserede parter, hvori der anmodes om udelukkelse af HEX AFRP'er til bilindustrien, og bemærkningerne vedrørende Unionens interesser, blev behandlet i de pågældende afsnit.

(445)

Som beskrevet i afsnit 2.3.1 har EU-erhvervsgrenen tilstrækkelig kapacitet til at dække den nuværende og fremtidige efterspørgsel, og der er ingen risiko for en strukturel prisstigning i betragtning af konkurrenceforholdene og den kapacitet, der er til rådighed i Unionen. Kommissionen konkluderede også, at den fortjeneste, der blev opnået før pandemien, ville gøre det muligt for producenterne af HEX'er til bilindustrien at absorbere ekstraomkostninger i form af antidumpingtold eller valideringsomkostninger, hvis de ønskede at gå tilbage til at købe fra EU-producenter. For så vidt angår foranstaltningernes indvirkning på forsyningskæden konkluderede Kommissionen, at overgangen fra en AFRP-leverandør til en anden kunne være vanskelig, men at EU-erhvervsgrenen ville være i stand til hurtigt at erstatte importen fra Kina og tilbyde en sikker alternativ forsyningskilde.

(446)

Det skal desuden bemærkes, at ud over Mahle, som er en anden bruger i denne sektor, gav adskillige andre virksomheder, der tegner sig for over 50 % af det anslåede forbrug af HEX AFRP'er til bilindustrien, ikke udtryk for deres modstand mod undersøgelsen eller eventuelle antidumpingforanstaltninger.

(447)

På grundlag af oplysningerne fra de pågældende brugere konkluderede Kommissionen derfor foreløbigt, at indførelsen af foranstaltninger ikke ville være i strid med interesserne hos brugere, der er aktive i sektoren for HEX'er til bilindustrien.

6.3.4.   Andre industrier

(448)

Der blev ikke modtaget verificerbare data for de andre brugersektorer, dvs. varige forbrugsgoder og energi. Det kan ikke udelukkes, at visse brugere, som ikke har samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen, kan opleve visse skadelige virkninger som følge af foranstaltningerne. Der er imidlertid ingen oplysninger i sagsakterne, som understøtter eller kvantificerer disse virkninger.

6.3.5.   Konklusion om brugernes interesser

(449)

Kommissionen konkluderede, at der ikke er nogen entydig interesse blandt brugerne, hverken for eller imod indførelsen af foranstaltninger. De brugere, der var imod indførelsen af foranstaltningerne, kan dog opleve visse begrænsede negative konsekvenser.

6.4.   Andre interesser

(450)

Aluminium er meget lettere end stål og betragtes i Unionen som et vigtigt råmateriale med henblik på at gøre fremskridt hen imod opfyldelsen af de emissionsmål, der er fastsat i Parisaftalen (2015), og Den Europæiske Unions egne emissionsmål, som er fastsat i Det Europæiske Råds konklusioner af 10.-11. december 2020. Som et eksempel herpå anvendes både AFRP'er, der er omfattet og ikke omfattet af varedækningen, i stigende grad i bilindustrien, og de er af central betydning for etableringen af sektoren for elektriske køretøjer i Unionen. EU-erhvervsgrenen producerer både AFRP'er, der er omfattet og ikke omfattet af varedækningen, og som anvendes i bilindustrien. Fraværet af foranstaltninger over for AFRP'er, der hører under varedækningen, vil også have en negativ indvirkning på produktionen af AFRP'er uden for varedækningen, da de faste omkostninger vil skulle fordeles på en lavere produktionsmængde, hvilket også vil føre til omkostnings- og prisstigninger for disse varer.

(451)

I forbindelse med en ren og cirkulær økonomi har EU-erhvervsgrenen desuden øget brugen af genanvendte materialer i sin produktionsproces for at reducere sit CO2-fodaftryk. Dette bidrager til at opfylde EU's emissionsmål. Som anført i betragtning 78 genererer fremstillingen af aluminium i Unionen også i gennemsnit næsten 3 gange mindre CO2 end i Kina.

(452)

Kommissionen konkluderede derfor, at indførelsen af foranstaltninger bidrager til gennemførelsen af Unionens politik for reduktion af CO2-emissioner.

6.5.   Afvejning af de konkurrerende interesser

(453)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 21, stk. 1, vurderede Kommissionen de konkurrerende interesser og lagde særlig vægt på behovet for at bringe den fordrejning af handelen, som skyldes skadevoldende dumping til ophør og genskabe en effektiv konkurrence. Den vurderede navnlig påstanden fra importøren Nilo om, at den ville blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af indførelsen af foranstaltninger, hvilket fremgår af en lignende udvikling på det amerikanske marked efter den amerikanske regerings indførelse af foranstaltninger.

(454)

Kommissionen bemærkede i den forbindelse, at de økonomiske aktører (producenter, brugere og importører) ikke er de samme. For det andet havde den amerikanske undersøgelse ikke nøjagtig samme varedækning, og tolden i USA var meget højere.

(455)

For så vidt angår en prisstigning, viste undersøgelsen, at de kinesiske priser i gennemsnit underbød EU-priserne med 7,5 %, og at pristrykket førte til en forværring af EU-erhvervsgrenens situation. Hvis priserne igen stiger til et bæredygtigt niveau, og i betragtning af andre landes betydelige markedsandel, som anført i afsnit 5.1.2.3, fandt Kommissionen, at en sådan stigning ville være begrænset i betragtning af konkurrenceniveauet på EU-markedet. Som allerede nævnt i afsnit 4.6.2.1 har EU-erhvervsgrenen tilstrækkelig uudnyttet kapacitet. Den negative indvirkning på brugerne vil derfor også fortsat være begrænset.

(456)

Ved vurderingen af omfanget af disse negative virkninger for importørerne bemærkede Kommissionen først, at samarbejdsniveauet var ekstremt lavt. På grundlag af de begrænsede oplysninger i sagsakterne fandt Kommissionen under alle omstændigheder foreløbigt, at importørerne vil kunne vælte tolden over på deres kunder i betragtning af deres fortjenstmargener på ca. 5 % til 8 % på den pågældende vare. De har også mulighed for at finde alternative forsyningskilder, herunder leverandører fra andre tredjelande og EU-erhvervsgrenen, som de allerede samarbejder med. De stikprøveudtagne importører har faktisk en afbalanceret forsyningsstruktur og er ikke udelukkende afhængige af importen fra Kina. De stikprøveudtagne importører har desuden omfattende aktiviteter, som ikke vedrører den pågældende vare, og som ikke berøres af indførelsen af told.

(457)

Kommissionen fandt derfor, at ikke forretningsmæssigt forbundne importører ikke ville blive uforholdsmæssigt påvirket af indførelsen af foranstaltningerne takket være deres andre aktiviteter, andre forsyningskilder for den undersøgte vare og muligheden for delvist at overvælte virkningerne af tolden på deres kunder. Under alle omstændigheder vil importørernes situation blive vurderet yderligere i den endelige fase.

(458)

Endelig gjorde en importør, Airoldi, gældende, at EU-erhvervsgrenen anvender antidumpinginstrumentet til at opnå en dominerende markedsstilling, hvilket er et misbrug af rettigheder i henhold til EU-domstolenes retspraksis. Der er imidlertid ingen indikationer i sagen om nuværende eller fremtidig konkurrencebegrænsende adfærd eller et urimeligt oligopol fra EU-erhvervsgrenens side. Kommissionen fandt derfor ingen tvingende interesser i at bevare en effektiv konkurrence i Unionen som begrundelse for ikke at indføre foranstaltninger.

6.6.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(459)

På baggrund af ovenstående konkluderede Kommissionen foreløbigt, at der ikke var tvingende årsager til at konkludere, at det ikke er i Unionens interesse at indføre midlertidige foranstaltninger for importen af AFRP'er med oprindelse i Kina.

7.   FORANSTALTNINGERNES OMFANG

(460)

For at fastsætte foranstaltningernes omfang undersøgte Kommissionen, om en told, der er lavere end dumpingmargenen, ville være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, som dumpingimporten havde forvoldt EU-erhvervsgrenen.

(461)

I det foreliggende tilfælde hævdede klagerne, at der forelå fordrejninger af råmaterialepriserne, jf. grundforordningens artikel 7, stk. 2a. Med henblik på at foretage vurderingen af et passende omfang for foranstaltningerne fastsatte Kommissionen således først det toldbeløb, der var nødvendigt for at afhjælpe den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt. Derefter undersøgte den, om dette toldbeløb ville være tilstrækkeligt til at afhjælpe skaden under hensyntagen til den påståede forekomst af fordrejninger af råmaterialepriserne, jf. grundforordningens artikel 7, stk. 2a.

7.1.   Målprisunderbudsmargen

(462)

Først beregnede Kommissionen den told, der er nødvendig for at afhjælpe den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, uden fordrejninger i henhold til grundforordningens artikel 7, stk. 2a. I dette tilfælde ville skaden blive afhjulpet, hvis EU-erhvervsgrenen kunne dække sine produktionsomkostninger, herunder de omkostninger, der følger af multilaterale miljøaftaler og protokoller hertil, som Unionen er part i, og af de ILO-konventioner, der er opført i bilag Ia til grundforordningen, og opnå en rimelig fortjeneste (»målfortjeneste«).

(463)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 7, stk. 2c, har Kommissionen taget hensyn til følgende faktorer ved fastsættelsen af målfortjenesten:

rentabiliteten før stigningen i importen fra det pågældende land

det rentabilitetsniveau, der er nødvendigt for at dække alle omkostninger samt investeringer, forskning og udvikling (FoU) og innovation og

den forventede rentabilitet under normale konkurrencevilkår.

(464)

Denne fortjenstmargen bør ikke være lavere end 6 %.

(465)

European Aluminium hævdede, at målfortjenesten burde fastsættes til mindst 12 % i betragtning af sektorens kapitalintensive og innovationsdrevne karakter. En producent, Hydro, henviste til en fortjenstmargen på »mellem 5 og 10 %« og henviste også til den fortjeneste, der var opnået i en anden sektor (0-15 %), hvor der ikke forekom dumpingimport.

(466)

På dette tidspunkt af undersøgelsen fremlagde ingen af de stikprøveudtagne producenter bevis for, at de opnåede den målfortjeneste, som European Aluminium hævdede, i den betragtede periode eller i de ti år, der gik forud for udgangen af undersøgelsesperioden. Som anført i tabel 10 forblev den gennemsnitlige fortjeneste for de stikprøveudtagne EU-producenter desuden lavere end målfortjenesten i henhold til artikel 7, stk. 2c, i undersøgelsesperioden. Desuden fandt Kommissionen, at det ikke var nødvendigt at anvende den fortjeneste, der var opnået i en anden sektor, som ikke var omfattet af denne undersøgelse.

(467)

På baggrund af ovenstående blev fortjenstmargenen fastsat til 6 % i overensstemmelse med bestemmelsen i artikel 7, stk. 2c.

(468)

Endelig vurderede Kommissionen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 7, stk. 2d, de fremtidige omkostninger, der følger af multilaterale miljøaftaler og protokoller hertil, som Unionen er part i, samt af ILO-konventioner opført i bilag Ia til grundforordningen, og som EU-erhvervsgrenen vil pådrage sig i løbet af den periode, hvor foranstaltningen anvendes, i henhold til artikel 11, stk. 2. Kommissionen fastsatte en yderligere omkostning på mellem ca. 0,5 EUR og 8 EUR pr. ton, som blev lagt til den ikkeskadevoldende pris for de pågældende stikprøveudtagne EU-producenter. Et notat til dossieret om, hvordan Kommissionen beregnede denne yderligere omkostning, findes i det dossier, der stilles til rådighed for interesserede parter.

(469)

Disse omkostninger omfattede de yderligere fremtidige omkostninger for at sikre overholdelse af EU's emissionshandelssystem (EU ETS). EU ETS er en hjørnesten i den politik, som EU fører med henblik på at overholde multilaterale miljøaftaler. Disse yderligere omkostninger blev beregnet på grundlag af de gennemsnitlige skønnede yderligere EU-emissionskvoter (EUA), som skal erhverves i den periode, hvor foranstaltningerne anvendes (2021-2025). De EU-emissionskvoter, der blev anvendt ved beregningen, blev fratrukket eventuelle gratis kvoter og blev justeret for at sikre, at de udelukkende vedrørte samme vare. De yderligere omkostninger tog også højde for indirekte CO2-omkostninger som følge af en stigning i elpriserne i perioden 2021-2025 i forbindelse med EU's emissionshandelsordning. Disse indirekte CO2-omkostninger var også baseret på EUA og fratrukket eventuel kompensation fra de nationale myndigheder.

(470)

Omkostningerne i forbindelse med EU-emissionskvoterne blev ekstrapoleret for at tage hensyn til de forventede prisudsving inden for den periode, hvor foranstaltningerne finder anvendelse. Kilden til disse fremskrevne priser er et dataudtræk af 8. februar 2021 fra Bloomberg New Energy Finance. Den gennemsnitlige fremskrevne pris for EU-emissionskvoter i denne periode er på 35,51 EUR pr. ton udledt CO2.

(471)

På dette grundlag beregnede Kommissionen en ikkeskadevoldende pris for samme vare for EU-erhvervsgrenen.

(472)

Kommissionen udregnede derefter skadestærsklen på grundlag af en sammenligning mellem de samarbejdsvillige eksporterende producenters vejede gennemsnitlige importpris, jf. beregningen af prisunderbud, og det vejede gennemsnit af den ikkeskadevoldende pris for samme vare, som de stikprøveudtagne EU-producenter solgte på EU-markedet i undersøgelsesperioden. Forskelle som følge af denne sammenligning blev udtrykt som en procentdel af den vejede gennemsnitlige cif-importværdi.

(473)

Med hensyn til restmargenen fandt Kommissionen under hensyntagen til, at de kinesiske eksportørers samarbejdsvilje ikke var stor, og til andre overvejelser, som er forklaret i betragtning 289, at det var hensigtsmæssigt at fastsætte restunderbudsmargenen på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger Denne margen blev fastsat på niveau med den højeste målprisunderbudsmargen for varetyper, der sælges i repræsentative mængder, på grundlag af dataene fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter. Den således beregnede restmålprisunderbudsmargen blev fastsat til 46,7 %.

(474)

Resultatet af disse beregninger fremgår af nedenstående tabel.

Virksomhed

Dumpingmargen

Målprisunderbudsmargen

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd

88,3 %

28,3 %

Nanshan Group

122,1 %

19,3 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

30,0 %

21,4 %

Andre samarbejdsvillige virksomheder

68,5 %

22,6 %

Alle andre virksomheder

183,7 %

46,7 %

(475)

På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen, at det var nødvendigt at vurdere, om der er fordrejninger af råmaterialepriserne i forbindelse med den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 7, stk. 2a, som ville betyde, at en told, der er lavere end dumpingmargenen, er utilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er forårsaget af dumpingimporten af den pågældende vare.

7.2.   Fordrejninger af råmaterialepriserne

(476)

Klageren hævdede, at i Kina var et af de råmaterialer, der anvendtes til fremstilling af den pågældende vare, pålagt en eksportafgift og derfor genstand for fordrejning. Det fordrejede råmateriale var ingots af aluminium, som ifølge klageren tegnede sig for mere end 17 % af produktionsomkostningerne ved den pågældende vare.

(477)

Som anført i indledningsmeddelelsen undersøgte Kommissionen derfor i overensstemmelse med grundforordningens artikel 7, stk. 2a, de påståede fordrejninger, jf. grundforordningens artikel 7, stk. 2a.

(478)

Undersøgelsen bekræftede, at Kina i undersøgelsesperioden havde en eksportafgift på ingots af aluminium. Denne afgift beløber sig til 15 % af eksportprisen på ingots. Kommissionen konkluderede derfor, at denne foranstaltning er omfattet af listen over foranstaltninger, der udgør fordrejninger af råmaterialepriserne, jf. grundforordningens artikel 7, stk. 2a.

(479)

Kommissionen undersøgte endvidere, om prisen på dette råmateriale var betragteligt lavere end priserne på det repræsentative internationale marked, jf. artikel 7, stk. 2a, andet afsnit. Med henblik på sammenligningen anvendte Kommissionen foreløbigt den referencepris, der blev fastsat med henblik på at beregne den normale værdi, nemlig prisen på ingots af aluminium ved import til Tyrkiet, jf. tabel 2 i betragtning 248, da denne pris i dette tilfælde også ansås for at udgøre en pris på repræsentative internationale markeder. Kommissionen sammenlignede referenceprisen med den pris på ingots af aluminium, der rent faktisk blev betalt af de eksporterende producenter i stikprøven, og konstaterede på dette grundlag, at de stikprøveudtagne eksporterende producenters købspris for dette råmateriale i Kina ikke lå væsentligt under den repræsentative internationale referencepris, dvs. under [6 %] i gennemsnit. Det fremgik også af sagsakterne, at hjemmemarkedspriserne på ingots aluminium svingede over og under de internationale priser.

(480)

Kommissionen konkluderede derfor foreløbigt, at prisen for ingots ikke var betydeligt lavere end priserne på de repræsentative internationale markeder. Kommissionen fandt derfor i denne fase, at betingelserne i grundforordningens artikel 7, stk. 2a, ikke var opfyldt, og at bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, derfor fandt anvendelse på fastsættelsen af den midlertidige told.

8.   MIDLERTIDIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(481)

På baggrund af Kommissionens konklusioner om dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser bør der indføres midlertidige foranstaltninger for at forhindre, at EU-erhvervsgrenen forvoldes yderligere skade som følge af dumpingimporten.

(482)

Der bør indføres midlertidige antidumpingforanstaltninger over for importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina i overensstemmelse med reglen om den lavest mulige told i grundforordningens artikel 7, stk. 2, efter den foreløbige konklusion i betragtning 480 vedrørende den mulige anvendelse af grundforordningens artikel 7, stk. 2a.

(483)

Kommissionen sammenlignede målprisunderbudsmargenerne og dumpingmargenerne (betragtning 474). Tolden bør fastsættes på niveauet for dumpingmargenen eller målprisunderbudsmargenen, afhængigt af hvad der er lavest.

(484)

På grundlag af ovenstående bør de foreløbige antidumpingtoldsatser, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, være som følger:

Virksomhed

Midlertidig antidumpingtold

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd

28,3 %

Nanshan Group

19,3 %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

21,4 %

Andre samarbejdsvillige virksomheder

22,6 %

Alle andre virksomheder

46,7 %

(485)

De individuelle antidumpingtoldsatser for de virksomheder, der er udtrykkeligt nævnt i denne forordning, blev fastsat ud fra konklusionerne i denne undersøgelse. De afspejlede derfor den situation, der blev konstateret for disse virksomheder i forbindelse med denne undersøgelse. Disse toldsatser finder udelukkende anvendelse på importen af den pågældende vare med oprindelse i det pågældende land, fremstillet af de nævnte retlige enheder. Importen af den pågældende vare, fremstillet af andre virksomheder, som ikke er udtrykkeligt nævnt i denne forordnings dispositive del, herunder enheder, der er forretningsmæssigt forbundet med de udtrykkeligt nævnte enheder, bør være omfattet af toldsatsen for »alle andre virksomheder«. De bør ikke være omfattet af nogen af de individuelle antidumpingtoldsatser.

(486)

Hvis der er en betydelig mængdemæssig stigning i eksporten fra en af de virksomheder, der er omfattet af lavere individuelle toldsatser, efter indførelse af de pågældende foranstaltninger, kan en sådan mængdemæssig stigning i sig selv betragtes som en ændring af handelsmønstret som følge af indførelsen af foranstaltninger, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 1. Under sådanne omstændigheder og forudsat, at betingelserne er opfyldt, kan der indledes en antiomgåelsesundersøgelse. Ved denne undersøgelse kan det bl.a. overvejes, om det bliver nødvendigt at fjerne individuelle toldsatser og pålægge en landsdækkende told.

(487)

For at sikre en korrekt håndhævelse af antidumpingtolden bør antidumpingtolden for alle andre virksomheder ikke kun finde anvendelse på de ikke samarbejdsvillige eksporterende producenter i forbindelse med denne undersøgelse, men også på de producenter, der ikke eksporterede til Unionen i undersøgelsesperioden.

9.   OPLYSNINGER I DEN MIDLERTIDIGE FASE

(488)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 19a underrettede Kommissionen de interesserede parter om den påtænkte indførelse af midlertidig told. Disse oplysninger blev også offentliggjort på GD TRADE's websted. Interesserede parter fik tre arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger til nøjagtigheden af de beregninger, der var blevet fremlagt specifikt for dem.

(489)

Jiangsu Alcha, Nanshan Group og Xiamen Xiashun fremsatte bemærkninger om beregningernes nøjagtighed. EU-erhvervsgrenen fremsatte ikke bemærkninger om beregningernes nøjagtighed. Kommissionen overvejede bemærkningerne og rettede skrivefejl i beregningerne, hvor det var relevant.

10.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

(490)

I overensstemmelse med god forvaltningspraksis vil Kommissionen opfordre de interesserede parter til at fremsætte skriftlige bemærkninger og/eller til at anmode om at blive hørt af Kommissionen og/eller høringskonsulenten i handelsprocedurer inden for en fastsat tidsfrist.

(491)

Konklusionerne om indførelsen af en midlertidig told er foreløbige og kan ændres i undersøgelsens endelige fase —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Med forbehold af artikel 2 indføres der en foreløbig antidumpingtold på importen af aluminiumsprodukter, fladvalsede, også legerede, også yderligere bearbejdede end fladvalsede, uden underlag, uden indre lag af andet materiale,

i oprullet stand eller i båndruller, i tilskårne plader eller i form af cirkler, med en tykkelse på 0,2 mm eller derover, dog højst 6 mm

i plader med en tykkelse på over 6 mm

i oprullet stand eller i båndruller, med en tykkelse på mindst 0,03 mm, dog højst 0,2 mm,

i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7606 11 10 (Taric-kode 7606111025, 7606111086), ex 7606 11 91 (Taric-kode 7606119125, 7606119186), ex 7606 11 93 (Taric-kode 7606119325, 7606119386), ex 7606 11 99 (Taric-kode 7606119925, 7606119986), ex 7606 12 20 (Taric-kode 7606122025, 7606122088), ex 7606 12 92 (Taric-kode 7606129225, 7606129293), ex 7606 12 93 (Taric-kode 7606129386), ex 7606 12 99 (Taric-kode 7606129925 og 7606129986), ex 7606 91 00 (Taric-kode 7606910025, 7606910086), ex 7606 92 00 (Taric-kode 7606920025, 7606920092), ex 7607 11 90 (Taric-kode 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119065, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091, 7607119093) og ex 7607 19 90 (Taric-kode 7607199075, 7607199094), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Den midlertidige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare, der fremstilles af nedenstående virksomheder:

Virksomhed

Midlertidig antidumpingtold (%)

Taric-tillægskode

Jiangsu Alcha Aluminum Group Co., Ltd

28,3

C610

Nanshan Group

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd

Yantai Nanshan Aluminum New Material Co., Ltd

Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd

19,3

C611

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

21,4

C612

Andre samarbejdsvillige virksomheder (bilag)

22,6

 

Alle andre virksomheder

46,7

C999

3.   Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er anført for virksomhederne i stk. 2, er betinget af, at der fremlægges en gyldig handelsfaktura for medlemsstaternes toldmyndigheder; handelsfakturaen skal indeholde en erklæring, der er dateret og underskrevet af én af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, med angivelse af den pågældendes navn og funktion og med følgende ordlyd: »Undertegnede bekræfter, at den (mængde) af (den pågældende vare), der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, blev fremstillet af (virksomhedens navn og adresse) (Taric-tillægskode) i [det pågældende land]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.« Hvis der ikke fremlægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for »alle andre virksomheder«.

4.   Den i stk. 1 omhandlede vares overgang til fri omsætning i Unionen er betinget af, at der stilles sikkerhed svarende til den midlertidige told.

5.   De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

1.   Følgende varer er udelukket fra den vare, der er beskrevet i artikel 1, stk. 1:

Aluminiumsmateriale til drikkedåser, materiale til dåseender og materiale til dåseringe.

Aluminiumsprodukter, legerede, med en tykkelse på mindst 0,2 mm og højst 6 mm, til karrosseripaneler i bilindustrien.

Aluminiumsprodukter, legerede, med en tykkelse på mindst 0,8 mm, bestemt til brug ved fremstilling af flydele.

2.   Den vare, der er beskrevet i artikel 1, stk. 1, fritages for den midlertidige antidumpingtold, hvis den importeres til brug ved fremstilling af lakerede bånd og aluminiumskompositpaneler, og hvis den opfylder følgende tekniske egenskaber:

Spændingsudlignede aluminiumsruller

Varmvalsede ruller

Bredder: fra 800 mm til 2 050 mm

Tykkelse: 0,20 mm til 1,5 mm

Tolerance med hensyn til tykkelse:

± 0,01 mm fra tykkelse 0,20 til 0,50 mm

± ½ norm for tykkelser fra 0,51 mm til 1,50 mm

Tolerance med hensyn til bredde: +1,50/-0,00 mm

Legeringer: 5005, 3005, 3105

Hærdningsgrad: H14, h16, h24, h26

Maksimal bølgehøjde: maks. 3 over 1 000 mm

3.   Udelukkelserne i stk. 1, andet og tredje led, og fritagelsen i stk. 2 er betinget af de vilkår, som er anført i EU-toldbestemmelserne om proceduren for særligt anvendelsesformål, navnlig artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (140) (EU-toldkodeksen).

Artikel 3

1.   Interesserede parter skal indgive deres skriftlige bemærkninger til denne forordning til Kommissionen senest 15 kalenderdage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

2.   Interesserede parter, som ønsker at anmode om en høring med Kommissionen, skal anmode herom senest fem kalenderdage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 finder anvendelse i en periode på seks måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT C 268 af 14.8.2020, s. 5).

(3)  Tron document T20.006896.

(4)  https://www.european-aluminium.eu/activity-report-2019-2020/market-overview/, tilgået den 25.1.2021.

(5)  Virksomheden fandt, at dens egne transportomkostninger var fortrolige.

(6)  Jf. klagens punkt 105.

(7)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475.

(8)  Meddelelse om konsekvenserne af udbruddet af covid-19 for antidumping- og antisubsidieundersøgelser (EUT C 86 af 16.3.2020, s. 6).

(9)  Tron document t21.000574.

(10)  Rådets Afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).

(11)  Som defineret i meddelelsen om ændring af indledningsmeddelelsen (EUT C 36 af 2.2.2021, s. 18).

(12)  Som defineret af parten og under henvisning til varedefinitionen som offentliggjort i indledningsmeddelelsen, jf. fodnote 2 ovenfor.

(13)  Validering sikrer, at det udviklede produkt opfylder kundens krav. Valideringen vedrører selve HEX'en til bilindustrien og HEX AFRP'erne til bilindustrien. Denne proces kan vare i op til to år og omfatter laboratorieprøvning, materiale- og procesvalidering.

(14)  Sag M.9560 — Gränges/Impexmetal — Kommissionens afgørelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1) og artikel 57 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EUT C 286 af 31.8.2020, s. 2), og af 23.9.2020, C(2020) 6652 final, https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202050/m9560_488_3.pdf.

(15)  https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2018/02/19/lca_report_2015_final_26_june_2017.pdf, tabel 10, s. 34, og https://www.european-aluminium.eu/media/2052/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf, s. 6, konsulteret den 18.2.2020.

(16)  https://www.ecofinagency.com/finance/2007-34929-morocco-car-manufacturer-nanjing-xiezhong-to-build-at-kenitra; https://autotechinsight.ihsmarkit.com/news/36512/nanjing-xiezhong-auto-airconditioner-to-set-up-a-new-plant-in-morocco-report; https://www.usinenouvelle.com/article/automobile-au-maroc-une-usine-en-vue-pour-le-chinois-xiezhong-specialiste-de-la-clim-a-proximite-du-futur-site-psa.N402812, konsulteret den 15.2.2020.

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4).

(18)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 75).

(19)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(21)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/271 af 16. februar 2017 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 925/2009 på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse let ændrede typer folie af aluminium (EUT L 40 af 17.2.2017, s. 51), som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2213 (EUT L 316 af 1.12.2017, s. 17).

(22)  Rådets forordning (EU) 2019/2220 af 19. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter (EUT L 333 af 27.12.2019, s. 33).

(23)  »Questionnaire on the existence of significant distortions within the meaning of article 2(6a) of Regulation (EU) 2016/1036 for the Government of the People's Republic of China« og »Questionnaire on the existence of raw material distortions within the meaning of article 7(2a) of Regulation (EU) 2016/1036 for the Government of the People's Republic of China«.

(24)  Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om »Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations« af 20. december 2017 (SWD(2017) 483 final/2) (»rapporten«).

(25)  OECD (2019), »Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain«, OECD Trade Policy Papers, No. 218, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en (sidst tilgået den 3.9.2020)..

(26)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/915 af 4. juni 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 146 af 5.6.2019, s. 63).

(27)  Rapporten — kapitel 2, s. 6-7.

(28)  Rapporten — kapitel 2, s. 10.

(29)  Findes på: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (senest tilgået den 8.9.2020).

(30)  Rapporten — kapitel 2, s. 20-21.

(31)  Rapporten — kapitel 3, s. 41 og 73-74.

(32)  Rapporten — kapitel 6, s. 120-121.

(33)  Rapporten — kapitel 6, s. 122-135.

(34)  Rapporten — kapitel 7, s. 167-168.

(35)  Rapporten — kapitel 8, s. 169-170, 200-201.

(36)  Rapporten — kapitel 2, s. 15-16, rapporten — kapitel 4, s. 50 og 84, rapporten — kapitel 5, s. 108 og 109.

(37)  Rapporten — kapitel 3, s. 22-24, og kapitel 5, s. 97-108.

(38)  Rapporten — kapitel 5, s. 104-109.

(39)  OECD-undersøgelsen, s. 29.

(40)  Den Australske Antidumpingkommission, Aluminium Extrusions from China, REP 248, s. 79 (13.7.2015).

(41)  Taube, M. (2017) Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, Think!Desk, 24. april 2017, s. 51.

(42)  Jf. f.eks. en rapport om Shandong-provinsregeringens manglende evne til at bremse udvidelsen af aluminiumskapaciteten: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (tilgået den 7.9.2020).

(43)  Rapporten — kapitel 15, s. 387-388.

(44)  Se nr. 35 på SASAC's liste: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html

(45)  Rapporten — kapitel 5, s. 100-101.

(46)  Rapporten — kapitel 2, s. 26.

(47)  Rapporten — kapitel 2, s. 31-32.

(48)  Findes her: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (senest tilgået den 9.9.2020).

(49)  Kan tilgås her: www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/15/content_5543685.htm (senest tilgået den 10.3.2021).

(50)  Financial Times (2020), »Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise«. Kan tilgås her: https://on.ft.com/3mYxP4j.

(51)  Gennemførelsesforordning (EU) 2019/915.

(52)  Rapporten — kapitel 15, s. 388.

(53)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf (tilgået den 8.3.2019).

(54)  Jf. China Non Ferrous Metal Journal, 20.10.2020: https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=423470.

(55)  http://act.chinatt315.org.cn/hy/tthy/2014/0906/13763.html.

(56)  Rapporten — kapitel 14.1-14.3.

(57)  Rapporten — kapitel 4, s. 41-42 og 83.

(58)  Gennemførelsesforordning (EU) 2019/915.

(59)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1428 af 12. oktober 2020 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af ekstruderet aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 336 af 13.10.2020, s. 8).

(60)  Den 13. femårsplan for Folkerepublikken Kinas økonomiske og sociale udvikling (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf..

(61)  Rapporten — kapitel 15, s. 377.

(62)  Rapporten — kapitel 12, s. 275-282 og kapitel 15, s. 378-382.

(63)  Rapporten — kapitel 12, s. 275-282.

(64)  Rapporten — kapitel 15, s. 378-382 og 390.

(65)  Rapporten — kapitel 15, s. 384-385.

(66)  Rapporten — kapitel 15, s. 382-383.

(67)  Jf. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm (tilgået den 20.7.2020).

(68)  Ibid., afsnit 3.

(69)  Ibid., afsnit 4.

(70)  Jf.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html (tilgået den 20.7.2020), afsnit 13.

(71)  Rapporten — kapitel 15, s. 386.

(72)  Jf. http://miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057569/n3057572/c6566256/content.html (tilgået den 20.7.2020).

(73)  Ibid., afsnit I.

(74)  Ibid., afsnit II.

(75)  Ibid., afsnit VII.

(76)  Jf.: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm, afsnit 10.

(77)  Jf.: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2019-11-26/doc-iihnzahi3508583.shtml (tilgået den 20.7.2020).

(78)  Jf.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html, afsnit 6.

(79)  Jf. http://www.chinania.org.cn/html/introduce/xiehuizhangcheng/ (tilgået den 21.7.2020).

(80)  Jf.: http://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (tilgået den 21.7.2020).

(81)  Rapporten — kapitel 15, s. 377-387.

(82)  Rapporten — kapitel 15, s. 378-389, OECD-undersøgelsen, s. 25-26.

(83)  Rapporten — kapitel 15, s. 390-391. Ifølge andre kilder er der også forlydender om levering af elektricitet til nedsatte priser. Jf. f.eks.: Economic Information Daily: Worrying over growth downturns, western region releasing preferential policies to support high energy consumption industries http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (tilgået den 4.9.2020), rapportering om, hvordan vestlige kinesiske provinser som Shaanxi, Ningxia, Qinghai og Gansu har fortsat med at levere billig elektricitet med henblik på at tiltrække flere investeringer.

(84)  Rapporten — kapitel 15, s. 392-393.

(85)  Rapporten — kapitel 15, s. 393-394.

(86)  Rapporten — kapitel 15, s. 395-396.

(87)  Ibid., p. 16, s. 30. De kinesiske myndigheder griber imidlertid også ind i forbindelse med andre inputmaterialer. Et typisk eksempel er kul, hvor regeringen bevarer beføjelsen til at trykke kulpriserne. Jf.: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (tilgået den 4.9.2020).

(88)  Ibid. s. 16-18.

(89)  Rapporten — kapitel 6, s. 138-149.

(90)  Rapporten — kapitel 9, s. 216.

(91)  Rapporten — kapitel 9, s. 213-215.

(92)  Rapporten — kapitel 9, s. 209-211.

(93)  Beslutningsmemorandum vedrørende den foreløbige positive afgørelse: Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People's Republic of China, offentliggjort af the International Trade Administration, Department of Commerce, den 7. august 2017, IX.E. s. 30, findes på https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (senest tilgået den 11.3.2019).

(94)  Rapporten — kapitel 13, s. 332-337.

(95)  Rapporten — kapitel 13, s. 336.

(96)  Rapporten — kapitel 13, s. 337-341.

(97)  Rapporten — kapitel 6, s. 114-117.

(98)  Rapporten — kapitel 6, s. 119.

(99)  Rapporten — kapitel 6, s. 120.

(100)  Rapporten — kapitel 6, s. 121-122, s. 126-128 og s. 133-135.

(101)  Se IMF's arbejdspapir »Resolving China's Corporate Debt Problem«, af Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, oktober 2016, WP/16/203.

(102)  Rapporten — kapitel 6, s. 121-122, s. 126-128 og s. 133-135.

(103)  OECD-undersøgelsen, s. 21.

(104)  Jf. Xiamen Xiashuns websted: http://www.xiashun.com/about/awards.htm.

(105)  Se meddelelsen fra 2012 fra Fujianprovinsen om udvikling af anerkendelsen af nøglevirksomheder i strategiske industrier og vækstindustrier, afsnit II og VI: http://www.fjmtxh.com/NewsInfo.aspx?Id=11101.

(106)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21, EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(107)  World Bank Open Data — Upper Middle Income, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(108)  Aluminium, nærmere bestemt ulegeret og ubearbejdet aluminium (HS-kode 7601 10) og/eller ubearbejdede aluminiumlegeringer (HS-kode 7601 20) og/eller skrot af aluminium (HS-kode 7602 00), kan, afhængigt af varetypen, udgøre op til 80 % af de samlede produktionsomkostninger for den undersøgte vare i henhold til de oplysninger, der foreligger i klagen, og som er indsendt af forskellige interesserede parter. Skrot af aluminium er et væsentligt biprodukt, som i et vist omfang kan genanvendes i fremstillingsprocessen. I henhold til klagen kan den samlede mængde skrot, der produceres i forbindelse med fremstillingen, udgøre op til 50 % af den samlede produktionsmængde.

(109)  I Brasilien forelå der kun offentligt tilgængelige årsregnskaber (2019) for den ene af de to virksomheder, der havde stillet deres finansielle data til rådighed. I Tyrkiet forelå der kun offentligt tilgængelige årsregnskaber (2019) for den ene af de fire virksomheder, der havde stillet deres finansielle data til rådighed. I Thailand forelå der kun offentligt tilgængelige årsregnskaber (2019) for tre af de fem virksomheder, der havde stillet deres finansielle data til rådighed.

(110)  http://www.hindalco.com/investor-cetre/reports-and-presentations.

(111)  Følgende virksomheder: Airoldi, virksomhed A, Jiangsu Alcha Group, Lodec Metal, Nanshan Group og Xiamen Xiashun.

(112)  Importafgift, momsafgift på industrivarer (»IPI«), den såkaldte »PIS-import« (»PIS«, Social Integration Program) og »COFINS-importafgift« (»CONFIS«, Contribution for Social Security Financing), supplerende fragtgebyr for fornyelse af handelsflåden og afgift på omsætningen af varer.

(113)  I henhold til grundforordningen skal den beregnede normale værdi »indbefatte et ikkefordrejet og rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste«.

(114)  »Circular No 46«, af 28. juli 2020, Brasiliens sekretariat for udenrigshandel, http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-46-de-28-de-julho-de-2020-269159613.

(115)  Afsnit 6.1.6.3 i cirkulære nr. 46.

(116)  April 2019 til marts 2020.

(117)  I årsregnskaberne fra Novelis do Brasil og på dens websted nævnes fremstilling af aluminium til luft- og rumfartsindustrien, bilindustrien og industrien for dåser til drikkevarer, https://pt-br.novelis.com.

(118)  Dvs. indtægter svarende til de samlede faste og variable omkostninger.

(119)  Jf. gennemførelsesforordning (EU) 2020/1428.

(120)  Nævnte data blev offentliggjort i forbindelse med undersøgelsen vedrørende varer af ekstruderet aluminium, jf. gennemførelsesforordning (EU) 2020/1428.

(121)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 33).

(122)  Den nøjagtige procentdel af forarbejdningsomkostningerne er fortrolig.

(123)  IHS Markit, https://ihsmarkit.com/index.html, i det ikkefortrolige dossier.

(124)  Lønomkostningerne er tilgængelige på http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.

(125)  Kategorien »basismetaller« omfatter aluminium under kode C24.4.2.

(126)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2.

(127)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadFile?p=RitGfpW8hZZnYLLz6NVmT9EdA97OcZ4kN3AGp97wTnz8hDUuqKcBcTsov5HkqdePBK2GLKg1cJVUEzIPmlerlcsrW7chIl366PgstWPx188=.

(128)  http://www.turkstat.gov.tr/HbGetir.do?id=33646&tb_id=1.

(129)  https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.

(130)  Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1428, betragtning 185 og186.

(131)  EUT L 282 af 28.10.2010, s. 1, betragtning 83, og EUT L 18 af 24.1.2017, s. 1, betragtning 28.

(132)  China — Measures imposing anti-dumping duties on high-performance stainless steel seamless tubes (»HP-SSST«) from Japan and China — Measures imposing anti-dumping duties on high-performance stainless steel seamless tubes (»HP-SSST«) from the European Union, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

(133)  EUT L 282 af 28.10.2010, s. 1, betragtning 83, og EUT L 18 af 24.1.2017, s. 1, betragtning 28.

(134)  China — Measures imposing anti-dumping duties on high-performance stainless steel seamless tubes (»HP-SSST«) from Japan and China — Measures imposing anti-dumping duties on high-performance stainless steel seamless tubes (»HP-SSST«) from the European Union, WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R.

(135)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 af 3. marts 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 65 af 4.3.2020, s. 9).

(136)  KN-kode 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, 7606 12 92, 7606 12 93, 7606 12 99, 7606 91 00, 7606 92 00 og 7606 11 90.

(137)  Som forklaret i betragtning 291 blev underbudsmargenerne beregnet på grundlag af EU-27.

(138)  Hvor salget fra den kinesiske producent til den første uafhængige kunde på EU-markedet foregik gennem en forretningsmæssigt forbundet salgsvirksomhed med hjemsted i Unionen, blev prisen for importen fastsat på cif-basis ved at justere salgsprisen til den første uafhængige kunde under hensyntagen til alle omkostninger, der påløb mellem import og videresalg, herunder den forretningsmæssigt forbundne importørs SA&G og fortjeneste baseret på den vejede gennemsnitlige fortjenstmargen i undersøgelsesperioden for de ikke forretningsmæssigt forbundne importører, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 9.

(139)  EU ETS er en hjørnesten i den politik, som Unionen fører med henblik på at overholde multilaterale miljøaftaler.

(140)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


BILAG

Samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgik i stikprøven

Navn

Taric-tillægskode

Southwest Aluminium (Group) Co., Ltd

C613

Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd

C614

Shanghai Huafon Aluminium Corporation

C615

Alnan Aluminium Inc.

C616

Yinbang Clad Material Co., Ltd

C617

Jiangsu Metcoplus Industry Intl. Co., Ltd

C618

Dalishen Aluminum CO., Ltd

C619

Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co., Ltd

C620

Yong Jie New Material Co., Ltd

C621

Chalco Ruimin Co., Ltd

C622

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd

C623

Jiangyin Dolphin Pack Limited Company

C624

Henan Xindatong Aluminum Industry Co., Ltd

C625

Zhejiang Yongjie Aluminum Co., Ltd

C626

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd

C627

Zhengzhou Guandong Aluminum Industry Co., Ltd

C628


Top