EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0576

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/576 af 30. november 2020 om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 med henblik på at føje Republikken Usbekistan til de lande, der er omfattet af toldpræferencer under GSP+

C/2020/8259

OJ L 123, 9.4.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/576/oj

9.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/576

af 30. november 2020

om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 med henblik på at føje Republikken Usbekistan til de lande, der er omfattet af toldpræferencer under GSP+

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 978/2012 fastsættes der specifikke kriterier for indrømmelse af toldpræferencer under den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (»GSP+«) til et anmodende land. Landet skal i denne forbindelse betragtes som sårbart. Det skal have ratificeret alle de konventioner, der er opført på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 978/2012, og de seneste tilgængelige konklusioner fra relevante overvågningsorganer må ikke påpege grov forsømmelighed med den effektive gennemførelse af nogen af disse konventioner. Med hensyn til de relevante konventioner må landet ikke have taget et forbehold, som er forbudt i henhold til en af disse konventioner, eller som udelukkende for så vidt angår artikel 9 i forordning (EU) nr. 978/2012 anses for at være uforeneligt med konventionens hensigt og formål. Landet bør uden forbehold acceptere de enkelte konventioners rapporteringskrav og give de bindende tilsagn, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), e), og f), i forordning (EU) nr. 978/2012.

(2)

Hvert GSP-begunstiget land, der ønsker GSP+-begunstigelse, skal indgive en anmodning med udførlige oplysninger om ratificeringen af de relevante konventioner, landets forbehold og indsigelser mod disse forbehold fra andre parter i konventionen samt landets bindende tilsagn.

(3)

Den 9. juni 2020 modtog Kommissionen en GSP+-anmodning fra Republikken Usbekistan.

(4)

Kommissionen har undersøgt anmodningen og fastslået, at Republikken Usbekistan opfylder kriterierne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 978/2012. Republikken Usbekistan bør derfor indrømmes GSP+-begunstigelse, og bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Kommissionen vil overvåge Republikken Usbekistans ratificering af de relevante konventioner og effektive gennemførelse heraf samt Republikken Usbekistans samarbejde med de relevante overvågningsorganer, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 978/2012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 tilføjes følgende land og den tilsvarende alfabetiske kode i henholdsvis kolonne A og B:

»UZ

Republikken Usbekistan«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1.


Top