EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0571

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/571 af 20. januar 2021 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår listen over stoffer, der kan tilsættes til modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier (EØS-relevant tekst)

C/2021/192

OJ L 120, 8.4.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/571/oj

8.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/571

af 20. januar 2021

om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår listen over stoffer, der kan tilsættes til modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, babymad og forarbejdede fødevarer baseret på cerealier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (1), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilaget til forordning (EU) nr. 609/2013 fastsat en liste over stoffer, der kan tilsættes til en eller flere af de i denne forordnings artikel 1, stk. 1, omhandlede kategorier af fødevarer.

(2)

I henhold til bilaget til forordning (EU) nr. 609/2013 er det i øjeblikket tilladt at tilsætte calcium-L-methylfolat som kilde til folat til fødevarer til særlige medicinske formål og til kosterstatning til vægtkontrol.

(3)

På baggrund af en ansøgning om, at anvendelsen af calcium-L-methylfolat som en kilde til folat også tillades i modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad på de niveauer, der er nødvendige for at opfylde kravene vedrørende sammensætning for folat, der er fastsat i EU-lovgivningen for disse fødevarer, anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at fremsætte en udtalelse om stoffets sikkerhed og biotilgængelighed, når det tilsættes til de pågældende fødevarer. I sin udtalelse af 27. november 2019 (2) konkluderede autoriteten, at calcium-L-methylfolat er en kilde, hvorfra folat er biotilgængelig, og at det er sikkert under de foreslåede anvendelsesformål og anvendelsesniveauer for målgruppen, som er spædbørn (< 12 måneder) og småbørn (12-< 36 måneder).

(4)

Kommissionen mener, at autoritetens udtalelse giver tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at calcium-L-methylfolat ikke giver anledning til betænkeligheder med hensyn til sikkerheden som en kilde til folat, når det anvendes i modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad på de krævede niveauer. Calcium-L-methylfolat bør derfor opføres på listen i bilaget til forordning (EU) nr. 609/2013 som en kilde til folat i disse kategorier af fødevarer.

(5)

Forordning (EU) nr. 609/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 609/2013 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35.

(2)  EFSA's NDA-panel, Scientific Opinion on Calcium l-methylfolate as a source of folate added for nutritional purposes to infant and follow-on formula, baby food and processed cereal-based food, EFSA Journal, doi: 10.2903/j.efsa.2020.5947.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 609/2013 foretages følgende ændring:

a)

for stoffet »Folat« affattes rækken vedrørende »calcium-L-methylfolat« således:

»calcium-L-methylfolat

X

X

X


Top