EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0556

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/556 af 31. marts 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for basisstoffet natriumchlorid (EØS-relevant tekst)

C/2021/1996

OJ L 115, 6.4.2021, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/556/oj

6.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/556

af 31. marts 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for basisstoffet natriumchlorid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, sammenholdt med artikel 23, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet natriumchlorid blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 (2) godkendt som basisstof og opført i del C i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3). Kommissionen grundede sin beslutning på en teknisk rapport fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og en revideret vurderingsrapport (4)udarbejdet af Kommissionen.

(2)

Godkendelsen af basisstoffet natriumchlorid, jf. del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, var begrænset til anvendelse som fungicid og insekticid.

(3)

Organisationen Collectif Anti-baccharis indgav i november 2017 en ansøgning (ajourført i august 2018 og i juli 2020) til Kommissionen i henhold til artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 med anmodning om udvidelse af anvendelsen af natriumchlorid som herbicid.

(4)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om videnskabelig bistand. Resultatet af denne høring var, at stoffets art og anmodningens omfang ikke berettigede autoriteten til at foretage en ny videnskabelig vurdering. Kommissionen udarbejdede en ajourført revidereret vurderingsrapport under hensyntagen til autoritetens tidligere tekniske rapport (5) og oplysninger fra ansøgeren.

(5)

Kommissionen forelagde den ajourførte reviderede vurderingsrapport og udkastet til nærværende forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 25. januar 2021.

(6)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den ajourførte reviderede vurderingsrapport.

(7)

Natriumchlorid kan tilsyneladende forventes at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, for så vidt angår anvendelse som herbicid, der er undersøgt og beskrevet i den ajourførte reviderede vurderingsrapport. Det bør derfor være tilladt at anvende natriumchlorid som herbicid. Eftersom der er tale om at tillade en ny anvendelse af natriumchlorid, og da det er acceptabelt fortsat at tillade andre mulige anvendelser af natriumchlorid, som omhandlet i den ajourførte reviderede vurderingsrapport om natriumchlorid, bør den nuværende begrænsning af anvendelsen af stoffet som fungicid og insekticid ophæves.

(8)

Det er imidlertid nødvendigt at bibeholde visse betingelser for anvendelse af aktivstoffet, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 af 7. september 2017 om godkendelse af basisstoffet natriumchlorid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 232 af 8.9.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(4)  Final Review report for the basic substance sodium chloride finalised in the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed at its meeting on 20 July 2017 and amended on 25 January 2021 in view of the approval of sodium chloride as basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (SANTE/10383/2017 — rev.2).

(5)  EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet), 2017: Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for (sea) salt (sodium chloride) for use in plant protection as fungicide and insecticide. EFSA supporting publication 2017:EN-1172. 56pp.doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1172.


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529, i femte kolonne, affattes angivelsen »Særlige bestemmelser« således:

»Natriumchlorid skal anvendes i overensstemmelse med de særlige betingelser, der indgår i konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om natriumchlorid (SANTE/10383/2017), og særlig tillæg I og II.«


BILAG II

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, i tabellen i del C, sjette kolonne, række 16 vedrørende natriumchlorid, affattes angivelsen »Særlige bestemmelser« således:

»Natriumchlorid skal anvendes i overensstemmelse med de særlige betingelser, der indgår i konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om natriumchlorid (SANTE/10383/2017), og særlig tillæg I og II.«


Top