EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0405

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (EØS-relevant tekst)

C/2021/1810

OJ L 114, 31.3.2021, p. 118–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj

31.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/118


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/405

af 24. marts 2021

om fastlæggelse af lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 127, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre kontrolaktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-lovgivningen er overholdt, bl.a. inden for fødevaresikkerhed i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Ved forordningen fastsættes det navnlig, at sendinger af visse dyr og varer kun må indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på en liste, som Kommissionen har udarbejdet til dette formål.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (2) supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de relevante krav i henhold til de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler (fødevaresikkerhed) eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed. Den omhandler først og fremmest identifikation af dyr og varer til konsum, for hvilke det er et krav, at de skal komme fra et tredjeland eller en region heri, der er listeopført i henhold til artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 (3) er der fastlagt lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre de dyr og varer, der er angivet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2019/625, til Unionen.

(4)

I overensstemmelse med artikel 127 i forordning (EU) 2017/625 omfatter disse lister kun tredjelande eller regioner heri, der har fremlagt passende dokumentation og garantier for, at de pågældende dyr og varer opfylder kravene i EU-lovgivningen på fødevaresikkerhedsområdet.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (4) foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder, der importerer animalske produkter fra tredjelande eller regioner heri, skal sikre, at afsendelsestredjelandet er opført på en liste over tredjelande, hvorfra import af de pågældende produkter er tilladt.

(6)

Ud over at skulle overholde EU-lovgivningen på fødevare- og fødevaresikkerhedsområdet skal dyr og varer fra tredjelande, der indføres til Unionen, også overholde EU-lovgivningen på dyresundhedsområdet. I dette øjemed foreskriver Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (5), at medlemsstaterne kun må tillade indførsel til Unionen af visse sendinger af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter fra tredjelande eller territorier, hvis de pågældende varer kommer fra et tredjeland eller territorium, der er opført på en liste til dette formål.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (6) er der fastlagt lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til Unionen på grundlag af dyresundhedsmæssige krav, jf. kriterierne i artikel 230, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, og de relevante dyresundhedsmæssige krav i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (7).

(8)

Ved delegeret forordning (EU) 2020/692 ophæves, med virkning fra den 21. april 2021, en række kommissionsretsakter om fastlæggelse af lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen. De af disse lister, der er opstillet på grundlag af fødevaresikkerhedskrav, bør fastlægges ved nærværende forordning og anvendes med virkning fra den 21. april 2021.

(9)

De tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer er tilladt, har allerede fremlagt passende dokumentation og garantier for, at de dyr og varer, der er godkendt til indførsel til Unionen, opfylder kravene i artikel 4, litra a)-e), i delegeret forordning (EU) 2019/625. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage en ny vurdering af overholdelsen af disse krav.

(10)

I henhold til artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2019/625 er eksistensen, iværksættelsen og meddelelsen af en plan for overvågning af restkoncentrationer, der er godkendt af Kommissionen, en forudsætning for, at tredjelande eller regioner heri kan optages på den i artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede liste. Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (8) er der fastlagt en liste over tredjelande, hvis planer for overvågning af restkoncentrationer er godkendt af Kommissionen.

(11)

Visse lande er i dag listeopført i gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 for dyr og varer, som de ikke er listeopført for i afgørelse 2011/163/EU, og er derfor ikke godkendt med hensyn til indførsel af disse dyr eller varer til Unionen. Eftersom de pågældende lande ikke opfylder kravene i artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2019/625, bør landene ikke listeopføres i nærværende forordning.

(12)

I betragtning af, hvor mange ændringer der er behov for, bør gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(13)

Da delegeret forordning (EU) 2020/692 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 anvendes fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastlægges der lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum er tilladt i henhold til artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»fersk kød«: fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

2)

»tilberedt kød«: tilberedt kød som defineret i punkt 1.15 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

3)

»tamdyr af hestefamilien«: dyr af arterne Equus caballus og Equus asinus og krydsninger heraf

4)

»vildtlevende dyr af hestefamilien«: dyr af underslægten Hippotigris

5)

»spiselige slagtebiprodukter«: spiselige slagtebiprodukter som defineret i punkt 1.11 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

6)

»kød«: kød som defineret i punkt 1.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

7)

»hakket kød«: hakket kød som defineret i punkt 1.13 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

8)

»fjerkræ«: fjerkræ som defineret i punkt 1.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

9)

»vildtlevende dyr af hareordenen«: kaniner og harer, der ikke holdes af mennesker

10)

»vildtlevende vildt«: vildtlevende vildt som defineret i punkt 1.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

11)

»opdrættet vildt«: opdrættet vildt som defineret i punkt 1.6 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

12)

»æg«: æg som defineret i punkt 5.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

13)

»ægprodukter«: ægprodukter som defineret i punkt 7.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

14)

»kødprodukter«: kødprodukter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

15)

»behandlede maver, blærer og tarme«: behandlede maver, blærer og tarme som defineret i punkt 7.9 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

16)

»naturtarme«: naturtarme som defineret i artikel 2, stk. 2, nr. 45), i delegeret forordning (EU) 2020/692

17)

»afsmeltet animalsk fedt«: afsmeltet animalsk fedt som defineret i punkt 7.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

18)

»grever«: grever som defineret i punkt 7.6 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

19)

»toskallede bløddyr«: toskallede bløddyr som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

20)

»fiskevarer«: fiskevarer som defineret i punkt 3.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

21)

»rå mælk«: rå mælk som defineret i punkt 4.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

22)

»mejeriprodukter«: mejeriprodukter som defineret i punkt 7.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

23)

»colostrum«: colostrum som defineret i afsnit IX, nr. 1), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

24)

»colostrumbaserede produkter«: colostrumbaserede produkter som defineret i afsnit IX, nr. 2), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

25)

»frølår«: frølår som defineret i punkt 6.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 og alle andre frølår af slægten Pelophylax i familien Ranidae samt af slægterne Limnonectes, Fejervarya og Hoplobatrachus i familien Dicroglossidae

26)

»snegle«: snegle som defineret i punkt 6.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 og alle andre snegle af familierne Helicidae, Hygromiidae og Sphincterochilidae

27)

»gelatine«: gelatine som defineret i punkt 7.7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

28)

»kollagen«: kollagen som defineret i punkt 7.8 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

29)

»honning«: honning som defineret i del IX, punkt 1, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (9)

30)

»biavlsprodukter«: biavlsprodukter som defineret i del IX, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) nr. 1308/2013

31)

»krybdyrkød«: krybdyrkød som defineret i artikel 2, nr. 16), i delegeret forordning (EU) 2019/625

32)

»insekter«: insekter som defineret i artikel 2, nr. 17), i delegeret forordning (EU) 2019/625

33)

»daggamle kyllinger«: daggamle kyllinger som defineret i artikel 2, nr. 19), i delegeret forordning (EU) 2020/692

34)

»rugeæg«: rugeæg som defineret i artikel 4, nr. 44), i forordning (EU) 2016/429

35)

»avlsfjerkræ«: avlsfjerkræ som defineret i artikel 2, nr. 17), i delegeret forordning (EU) 2020/692

36)

»brugsfjerkræ«: brugsfjerkræ som defineret i artikel 2, nr. 18), i delegeret forordning (EU) 2020/692

37)

»dyr bestemt til slagtning«: dyr bestemt til slagtning som defineret i artikel 2, nr. 13), i delegeret forordning (EU) 2020/692.

Artikel 3

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød og tilberedt kød af hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, til Unionen

Sendinger af fersk kød og tilberedt kød til konsum af hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i henhold til bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU.

Artikel 4

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød, undtagen hakket kød, og tilberedt kød af tamdyr af hestefamilien til Unionen

Sendinger af fersk kød, undtagen hakket kød, og tilberedt kød af tamdyr af hestefamilien til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag I.

Artikel 5

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, og tilberedt kød af vildtlevende dyr af hestefamilien til Unionen

Sendinger af fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, og tilberedt kød af vildtlevende dyr af hestefamilien til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag II.

Artikel 6

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt og tilberedt kød af fjerkræ til Unionen

Sendinger af fersk kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt og tilberedt kød af fjerkræ til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i henhold til bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU.

Sendinger af fersk kød til konsum af uplukket vildtlevende fjervildt, hvorfra organerne ikke er udtaget, som kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag III, må kun indføres til Unionen, hvis de transporteres med fly.

Artikel 7

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af æg og ægprodukter til Unionen

Sendinger af æg og ægprodukter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i henhold til bilag XIX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU for æg.

Sendinger af æg bestemt til markedsføring som klasse A-æg i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 (10) må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag IV, hvilket betyder, at de opfylder kravene vedrørende salmonellabekæmpelse, jf. artikel 10, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (11).

Artikel 8

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af opdrættede kaniner samt fersk kød af vildtlevende dyr af hareordenen, der ikke indeholder spiselige slagtebiprodukter bortset fra spiselige slagtebiprodukter hidrørende fra uflåede vildtlevende dyr af hareordenen, hvorfra organerne ikke er udtaget, til Unionen

Sendinger af fersk kød af opdrættede kaniner samt fersk kød af vildtlevende dyr af hareordenen, der ikke indeholder spiselige slagtebiprodukter bortset fra spiselige slagtebiprodukter hidrørende fra uflåede vildtlevende dyr af hareordenen, hvorfra organerne ikke er udtaget, til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag V.

Artikel 9

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, der ikke indeholder spiselige slagtebiprodukter, til Unionen

Sendinger af fersk kød til konsum af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, der ikke indeholder spiselige slagtebiprodukter, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag VI.

Artikel 10

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af kødprodukter, herunder afsmeltet animalsk fedt, grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, undtagen naturtarme, til Unionen

Sendinger af kødprodukter til konsum, herunder afsmeltet animalsk fedt, grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, undtagen naturtarme, af dyr af hareordenen, af dyr af hestefamilien og af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag VII.

Sendinger af kødprodukter til konsum, herunder afsmeltet animalsk fedt, grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, undtagen naturtarme, af andre arter end dem, der er nævnt i stk. 1, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i henhold til bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU.

Artikel 11

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af naturtarme til Unionen

Sendinger af naturtarme til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i henhold til bilag XVI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU for naturtarme.

Artikel 12

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til Unionen

Sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag VIII. Lukkemuskler fra kammuslinger, der ikke er akvakulturdyr, og hvorfra organer og kønskirtler er fjernet helt, til konsum kan dog også indføres til Unionen fra tredjelande, der ikke er opført på nævnte liste.

Artikel 13

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse fiskevarer til Unionen

Sendinger af fiskevarer til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag IX. Dette gælder ikke for sendinger af dyr og varer, der er omfattet af artikel 12.

Artikel 14

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter fra dyr af hestefamilien til Unionen

Sendinger af rå mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter til konsum fra dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag X.

Artikel 15

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter, der ikke skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge, til Unionen

Sendinger af rå mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter, der ikke skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge og er bestemt til konsum, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i henhold til bilag XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU for mælk.

Artikel 16

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af mejeriprodukter, der skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge, til Unionen

Sendinger af mejeriprodukter, der skal underkastes en specifik risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge og er bestemt til konsum, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i henhold til bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU for mælk.

Artikel 17

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af frølår og snegle til Unionen

Sendinger af frølår og snegle til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag XI.

Artikel 18

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af gelatine og kollagen til Unionen

1.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag XII.

2.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XIII.

3.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag IX.

4.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag V.

5.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag VI.

Artikel 19

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til Unionen

1.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder og svin må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af de pågældende hovdyr er tilladt i henhold til bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

2.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag I for tamdyr af hestefamilien eller på listen i bilag II for vildtlevende dyr af hestefamilien.

3.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød af den pågældende art er tilladt i henhold til bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

4.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag IX.

5.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag V.

6.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag VI.

Artikel 20

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til Unionen

1.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag XII.

2.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XIII.

3.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag IX.

4.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag V.

5.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag VI.

6.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, jf. afsnit XIV, kapitel I, punkt 4, litra b), nr. iii), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af sendinger af behandlede råvarer hidrørende fra disse varer er tilladt, jf. nærværende forordnings artikel 19.

Artikel 21

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af honning og andre biavlsprodukter til Unionen

Sendinger af honning og andre biavlsprodukter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU for honning.

Artikel 22

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse højt forarbejdede produkter til Unionen

Sendinger af højt forarbejdet/højt forarbejdede chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra følgende tredjelande eller regioner heri:

a)

for så vidt angår højt forarbejdede produkter hidrørende fra hovdyr: tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag XII

b)

for så vidt angår højt forarbejdede produkter hidrørende fra fiskevarer: tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag IX

c)

for så vidt angår højt forarbejdede produkter hidrørende fra fjerkræ: tredjelande, der er opført på listen i bilag XIII.

Artikel 23

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af krybdyrkød til Unionen

Sendinger af krybdyrkød til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XIV.

Artikel 24

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af insekter til Unionen

Sendinger af insekter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de pågældende fødevarer har oprindelse i og er afsendt fra tredjelande, der er opført på listen i bilag XV.

Artikel 25

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af andre animalske produkter til Unionen

Sendinger af andre animalske produkter til konsum end de i artikel 3-24 nævnte må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra følgende tredjelande eller regioner heri:

a)

hvis fra tamhovdyr, bortset fra tamdyr af hestefamilien: tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre fersk kød af tamhovdyr til Unionen i henhold til bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU, hvis det er relevant

b)

hvis fra tamdyr af hestefamilien: tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag I

c)

hvis fra fjerkræ: tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre fersk fjerkrækød til Unionen i henhold til bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført på listen i afgørelse 2011/163/EU, hvis det er relevant

d)

hvis fra fiskevarer: tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag IX

e)

hvis fra dyr af hareordenen: tredjelande, der er opført i bilag V

f)

hvis fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen: tredjelande, der er opført i bilag VI

g)

hvis fra mere end én art: tredjelande eller regioner heri, der er opført for hver art, som produkterne hidrører fra, i overensstemmelse med litra a)-e).

Artikel 26

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af levende fjerkræ og rugeæg af arten Gallus gallus, levende kalkuner og rugeæg af kalkuner til Unionen

Uden at det berører listerne baseret på dyresundhedsmæssige krav i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, må sendinger af levende fjerkræ og rugeæg af arten Gallus gallus, levende kalkuner og rugeæg af kalkuner kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført i bilag XVI.

Listeopførelseskravene i denne artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på enkeltsendinger af under 20 styk levende fjerkræ (bortset fra strudsefugle), rugeæg og daggamle kyllinger heraf, når formålet er primærproduktion af levende fjerkræ til brug i private husholdninger eller direkte levering fra producenten af små mængder primærprodukter til den endelige forbruger, jf. artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikel 27

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 ophæves.

Henvisninger til den ophævede gennemførelsesforordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XVII.

Artikel 28

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 af 5. marts 2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse lister (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 31).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier og dele heraf, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (se side XX i denne EUT).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(8)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 6).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).


BILAG I

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød, undtagen hakket kød, og tilberedt kød af tamdyr af hestefamilien til Unionen, jf. artikel 4, artikel 19, stk. 2, og artikel 25, litra b)

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

BR

Brasilien

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz (1)

 

NZ

New Zealand

 

UY

Uruguay

 


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG II

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, og tilberedt kød af vildtlevende dyr af hestefamilien til Unionen, jf. artikel 5 og artikel 19, stk. 2

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

ZA

Sydafrika

Kun vildtlevende vildt


BILAG III

Liste over tredjelande, hvorfra uplukket vildtlevende fjervildt, hvorfra organerne ikke er udtaget, til konsum kun må indføres til Unionen, hvis det transporteres med fly, jf. artikel 6, stk. 2

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

AR

Argentina

 

BR

Brasilien

 

CA

Canada

 

CL

Chile

 

IL

Israel  (1)

 

NZ

New Zealand

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesien

 

US

USA

 


(1)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.


BILAG IV

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af æg bestemt til markedsføring som klasse A-æg til Unionen, jf. artikel 7, stk. 2

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

CH

Schweiz  (1)

 

JP

Japan

 

MK

Nordmakedonien

 

UA

Ukraine

 


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG V

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af opdrættede kaniner samt fersk kød af vildtlevende dyr af hareordenen, der ikke indeholder spiselige slagtebiprodukter bortset fra spiselige slagtebiprodukter hidrørende fra uflåede vildtlevende dyr af hareordenen, hvorfra organerne ikke er udtaget, til Unionen, jf. artikel 8, artikel 18, stk. 4, artikel 19, stk. 5, og artikel 20, stk. 4, samt artikel 25, litra e)

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

AR

Argentina

 

AU

Australien

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

CA

Canada

 

CH

Schweiz  (1)

 

CL

Chile

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

CN

Kina

Kun opdrættede kaniner

MK

Nordmakedonien

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

NZ

New Zealand

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

RS

Serbien

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

SG

Singapore  (2)

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

TN

Tunesien

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

UA

Ukraine

Kun opdrættede kaniner

US

USA

 

UY

Uruguay

Kun vildtlevende dyr af hareordenen

ZA

Sydafrika

Kun vildtlevende dyr af hareordenen


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(2)  Kun for sendinger af fersk kød med oprindelse i New Zealand, som er bestemt til Unionen, og som aflæsses, med eller uden oplagring, i Singapore og genpålæsses på en godkendt virksomhed under transit gennem Singapore.


BILAG VI

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, der ikke indeholder spiselige slagtebiprodukter, til Unionen, jf. artikel 9, artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 6, og artikel 20, stk. 5, samt artikel 25, litra f)

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

AU

Australien

 

CA

Canada

 

GL

Grønland

Kun opdrættet vildt

NZ

New Zealand

 


BILAG VII

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af kødprodukter, herunder afsmeltet animalsk fedt, grever, kødekstrakter og behandlede maver, blærer og tarme, undtagen naturtarme, af dyr af hareordenen, af dyr af hestefamilien og af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, til Unionen, jf. artikel 10, stk. 1

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

TAMDYR AF HESTEFAMILIEN

OPDRÆTTEDE KANINER

VILDTLEVENDE DYR AF HESTEFAMILIEN

VILDTLEVENDE DYR AF HAREORDENEN (KANINER OG HARER)

VILDTLEVENDE LANDPATTEDYR (BORTSET FRA HOVDYR OG DYR AF HAREORDENEN)

AR

Argentina

A

A

NA

A

NA

AU

Australien

A

NA

NA

A

A

BR

Brasilien

A

NA

NA

NA

NA

CA

Canada

A

A

NA

A

A

CH

Schweiz  (1)

 

CL

Chile

NA

NA

NA

A

NA

CN

Kina

NA

A

NA

NA

NA

GL

Grønland

NA

NA

NA

NA

A (kun opdrættet vildt)

MK

Nordmakedonien

NA

NA

NA

A

NA

NZ

New Zealand

A

NA

NA

A

A

RS

Serbien

NA

NA

NA

A

NA

TN

Tunesien

NA

NA

NA

A

NA

UA

Ukraine

NA

A

NA

NA

NA

US

USA

NA

A

NA

A

NA

UY

Uruguay

A

NA

NA

A

NA

ZA

Sydafrika

NA

NA

A (kun vildtlevende vildt)

A

NA

Forklaring af koderne i tabellen

A (= ikkespecifik behandling)

Indførsel tilladt. En specifik behandling er ikke påkrævet. Kødet i sådanne kødprodukter skal dog være blevet underkastet en sådan behandling, at snitfladen viser, at det ikke længere har fersk køds karakteristika, og det anvendte ferske kød skal desuden opfylde de dyresundhedsregler, der gælder for indførsel af fersk kød til Unionen.

NA

Indførsel ikke tilladt


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG VIII

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til Unionen, jf. artikel 12

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND ELLER REGION(ER) HERI

BEMÆRKNINGER

AU

Australien

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz  (1)

 

CL

Chile

 

GL

Grønland

Kun fra vildtlevende bestande

JM

Jamaica

Kun havsnegle fra vildtlevende bestande

JP

Japan

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

KR

Sydkorea

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

MA

Marokko

Forarbejdede toskallede bløddyr, der tilhører arten Acanthocardia tuberculatum, skal ledsages af: a) en supplerende sundhedserklæring i overensstemmelse med model MOL-AT i kapitel 32 i bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235  (2) og b) analyseresultaterne af testen, der viser, at bløddyrene ikke har et indhold af paralytisk skaldyrsgift (PSP), der kan påvises ved den biologiske analysemetode

NZ

New Zealand

 

PE

Peru

Kun Pectinidae (kammuslinger), hvorfra organerne er fjernet, fra akvakulturbrug

TH

Thailand

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

US

USA

Washington State og Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).


BILAG IX

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse fiskevarer til Unionen, jf. artikel 13, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, og artikel 20, stk. 3, samt artikel 22, litra b), og artikel 25, litra d)

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND ELLER REGION(ER) HERI

BEMÆRKNINGER

AE

De Forenede Arabiske Emirater

Akvakultur: Kun råvarer enten fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på indførsel af sådanne råvarer til Unionen

AG

Antigua og Barbuda

Kun levende hummere fra vildtlevende bestande

AL

Albanien

Akvakultur: kun fisk

AM

Armenien

Kun levende vildtlevende krebs, varmebehandlede krebs, der ikke er akvakulturdyr, og frosne krebs, der ikke er akvakulturdyr

AO

Angola

Kun fra vildtlevende bestande

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AZ

Aserbajdsjan

Kun kaviar af fisk fra vildtlevende bestande

BA

Bosnien-Hercegovina

Akvakultur: kun fisk

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

Kun fra vildtlevende bestande

BN

Brunei

Kun akvakulturprodukter

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba

Kun fra vildtlevende bestande

BR

Brasilien

 

BS

Bahamas

Kun fra vildtlevende bestande

BY

Hviderusland

Kun fra vildtlevende bestande

BZ

Belize

Kun fra vildtlevende bestande

CA

Canada

 

CG

Congo

Kun fiskevarer fra vildtlevende bestande, der er fanget, frosset og pakket i den endelige emballage til søs

CH

Schweiz  (1)

 

CI

Elfenbenskysten

Kun fra vildtlevende bestande

CL

Chile

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kap Verde

Kun fra vildtlevende bestande

CW

Curaçao

Kun fra vildtlevende bestande

DZ

Algeriet

Kun fra vildtlevende bestande

EC

Ecuador

 

EG

Egypten

Kun fra vildtlevende bestande

ER

Eritrea

Kun fra vildtlevende bestande

FJ

Fiji

Kun fra vildtlevende bestande

FK

Falklandsøerne

 

GA

Gabon

Kun fra vildtlevende bestande

GD

Grenada

Kun fra vildtlevende bestande

GE

Georgien

Kun fra vildtlevende bestande

GH

Ghana

Kun fra vildtlevende bestande

GL

Grønland

Kun fra vildtlevende bestande

GM

Gambia

Kun fra vildtlevende bestande

GN

Guinea

Kun fra vildtlevende bestande. Kun fisk, der ikke er tilberedt eller forarbejdet på anden vis end ved hovedskæring, rensning, nedkøling eller nedfrysning.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

Kun fra vildtlevende bestande

HK

Hongkong

Kun fra vildtlevende bestande

HN

Honduras

 

ID

Indonesien

 

IL

Israel  (2)

 

IN

Indien

 

IR

Iran

Akvakultur: kun krebsdyr

JM

Jamaica

Kun fra vildtlevende bestande

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KI

Kiribati

Kun fra vildtlevende bestande

KR

Sydkorea

 

KZ

Kasakhstan

Kun fra vildtlevende bestande

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Moldova

Kun kaviar

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Nordmakedonien

 

MM

Myanmar/Burma

 

MR

Mauretanien

Kun fra vildtlevende bestande

MU

Mauritius

 

MV

Maldiverne

Kun fra vildtlevende bestande

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibia

Kun fra vildtlevende bestande

NC

Ny Kaledonien

Akvakultur: kun krebsdyr

NG

Nigeria

Kun fra vildtlevende bestande

NI

Nicaragua

 

NZ

New Zealand

 

OM

Oman

Kun fra vildtlevende bestande

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Fransk Polynesien

Kun fra vildtlevende bestande

PG

Papua Ny Guinea

Kun fra vildtlevende bestande

PH

Filippinerne

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

Kun fra vildtlevende bestande

PK

Pakistan

Kun fra vildtlevende bestande

RS

Serbien

 

RU

Rusland

Kun fra vildtlevende bestande

SA

Saudi-Arabien

 

SB

Salomonøerne

Kun fra vildtlevende bestande

SC

Seychellerne

Kun fra vildtlevende bestande

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

(ekskl. øerne Tristan da Cunha og Ascension)

Kun fra vildtlevende bestande

Tristan da Cunha

(ekskl. øerne Saint Helena og Ascension)

Kun hummere (ferske eller frosne) fra vildtlevende bestande

SN

Senegal

Kun fra vildtlevende bestande

SR

Surinam

Kun fra vildtlevende bestande

SV

El Salvador

Kun fra vildtlevende bestande

SX

Sint-Maarten

Kun fra vildtlevende bestande

TH

Thailand

 

TN

Tunesien

Akvakultur: kun fisk

TR

Tyrkiet

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraine

 

UG

Uganda

 

US

USA

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

Kun fra vildtlevende bestande

ZA

Sydafrika

Kun fra vildtlevende bestande

ZW

Zimbabwe

Kun fra vildtlevende bestande


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(2)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.


BILAG X

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter fra dyr af hestefamilien til Unionen, jf. artikel 14

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

AU

Australien

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz  (1)

 

JP

Japan

 

ME

Montenegro

 

NZ

New Zealand

 

US

USA

 


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG XI

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af frølår og snegle til Unionen, jf. artikel 17

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND ELLER REGION(ER) HERI

BEMÆRKNINGER

AL

Albanien

 

AU

Australien

 

BA

Bosnien-Hercegovina

Kun snegle

BR

Brasilien

Kun frølår

BY

Hviderusland

Kun snegle

CA

Canada

Kun snegle

CH

Schweiz  (1)

 

CI

Elfenbenskysten

Kun snegle

CL

Chile

Kun snegle

CN

Kina

 

DZ

Algeriet

Kun snegle

EG

Egypten

Kun frølår

GH

Ghana

Kun snegle

ID

Indonesien

 

IN

Indien

Kun frølår

MA

Marokko

Kun snegle

MD

Moldova

Kun snegle

MK

Nordmakedonien

Kun snegle

NG

Nigeria

Kun snegle

NZ

New Zealand

Kun snegle

PE

Peru

Kun snegle

RS

Serbien

Kun snegle

TH

Thailand

Kun snegle

TN

Tunesien

Kun snegle

TR

Tyrkiet

 

UA

Ukraine

Kun snegle

US

USA

Kun snegle

VN

Vietnam

 

ZA

Sydafrika

Kun snegle


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG XII

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af gelatine og kollagen fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien til Unionen, jf. artikel 18, stk. 1, og artikel 20, stk. 1, samt artikel 22, litra a)

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND ELLER REGION(ER) HERI

BEMÆRKNINGER

AL

Albanien

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BH

Bahrain

 

BR

Brasilien

 

BW

Botswana

 

BY

Hviderusland

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz  (1)

 

CL

Chile

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

DZ

Algeriet

 

ET

Etiopien

 

FK

Falklandsøerne

 

GL

Grønland

 

GT

Guatemala

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

IL

Israel  (2)

 

IN

Indien

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KR

Sydkorea

 

MA

Marokko

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Nordmakedonien

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

NA

Namibia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NI

Nicaragua

 

NZ

New Zealand

 

PA

Panama

 

PK

Pakistan

 

PY

Paraguay

 

RS

Serbien

 

RU

Rusland

 

SG

Singapore

 

SV

El Salvador

 

SZ

Eswatini

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

TW

Taiwan

 

UA

Ukraine

 

US

USA

 

UY

Uruguay

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(2)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.


BILAG XIII

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af gelatine og kollagen fra fjerkræ til Unionen, jf. artikel 18, stk. 2, og artikel 20, stk. 2, samt artikel 22, litra c)

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

AL

Albanien

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BR

Brasilien

 

BW

Botswana

 

BY

Hviderusland

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz  (1)

 

CL

Chile

 

CN

Kina

 

GL

Grønland

 

HK

Hongkong

 

IL

Israel  (2)

 

IN

Indien

 

JP

Japan

 

KR

Sydkorea

 

MD

Moldova

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MY

Malaysia

 

MK

Nordmakedonien

 

MX

Mexico

 

NA

Namibia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NZ

New Zealand

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

 

RS

Serbien

 

RU

Rusland

 

SG

Singapore

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

TW

Taiwan

 

UA

Ukraine

 

US

USA

 

UY

Uruguay

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(2)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.


BILAG XIV

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af krybdyrkød til Unionen, jf. artikel 23

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

CH

Schweiz

 

BW

Botswana

 

VN

Vietnam

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 


BILAG XV

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af insekter til Unionen, jf. artikel 24

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

BEMÆRKNINGER

CA

Canada

 

CH

Schweiz

 

KR

Sydkorea

 

TH

Thailand

 

VN

Vietnam

 


BILAG XVI

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af levende fjerkræ og rugeæg af arten Gallus gallus, levende kalkuner og rugeæg af kalkuner til Unionen, jf. artikel 26, stk. 1

LANDETS ISO-KODE

TREDJELAND

PRODUKTER, SOM TREDJELANDET ER LISTEOPFØRT FOR

 

 

Gallus gallus

Kalkuner

BR

Brasilien

DOC, HEP

CA

Canada

BPP (*1), DOC (*1), HEP

BPP (*1), DOC, HEP

CH

Schweiz  (1)

 

IL

Israel  (2)

DOC, HEP

DOC, HEP

US

USA

BPP (*1), DOC, HEP

DOC, HEP


(*1)  kun til avl

BPP: avls- eller brugsfjerkræ

DOC: daggamle kyllinger

HEP: rugeæg

(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(2)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.


BILAG XVII

Sammenligningstabel, jf. artikel 27, stk. 2

Forordning (EU) 2019/626

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, 4 og 5

Artikel 4

Artikel 6 og 7

Artikel 5

Artikel 8 og 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 15 og 16

Artikel 11

Artikel 17

Artikel 12

Artikel 17

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 19

Artikel 16

Artikel 20

Artikel 17

Artikel 21

Artikel 18

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 23

Artikel 20

Artikel 24

Artikel 21

Artikel 25

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 27

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 28

Bilag I

Bilag VIII

Bilag II

Bilag IX

Bilag III

Bilag XI

Bilag IIIa

Bilag XV

Bilag IV


Top