EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0548

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/548 af 29. marts 2021 om at gøre importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

C/2021/1984

OJ L 109, 30.3.2021, p. 71–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/548/oj

30.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/71


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/548

af 29. marts 2021

om at gøre importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. september 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende (2) (»indledningsmeddelelsen«) om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) som følge af en klage, der blev indgivet af Europacable («klageren«) på vegne af producenter, der tegnede sig for mere end 25 % af den samlede EU-produktion af optiske fiberkabler.

1.   VARE, DER SKAL GØRES TIL GENSTAND FOR REGISTRERING

(2)

Den vare, der skal gøres til genstand for registrering, er singlemode optiske fiberkabler, bestående af en eller flere individuelt overtrukne fibre, med beskyttelseskappe, også samlet med elektriske ledere, med oprindelse i Kina (»den pågældende vare«). Følgende varer er udelukket: i) kabler, hvori alle de optiske fibre er individuelt forsynet med operationelle forbindelsesdele i den ene eller begge ender, og ii) kabler til undersøisk brug. Kabler til undersøisk brug er plastisolerede optiske fiberkabler indeholdende en kobber- eller aluminiumleder, hvori fibrene er indeholdt i (et) metalmodul(er).

(3)

Den pågældende vare tariferes i øjeblikket under KN-kode ex 8544 70 00 (Taric-kode 8544700010). Disse KN- og Taric-koder angives kun til orientering.

2.   ANMODNINGEN

(4)

Den 17. december 2020 indgav klageren en anmodning om registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5. Klageren anmodede om, at importen af den pågældende vare gøres til genstand for registrering, således at der senere kan anvendes foranstaltninger fra datoen for registreringen, forudsat at alle betingelserne i grundforordningen er opfyldt.

3.   BEGRUNDELSE FOR REGISTRERING

(5)

Klageren mente, at registrering var berettiget, da betingelserne i grundforordningens artikel 10, stk. 4, var opfyldt. Klageren fremførte navnlig, at den pågældende vare blev dumpet i Unionen i stigende mængder efter indledningen af proceduren, hvilket forvoldte EU-erhvervsgrenen betydelig skade og undergravede de afhjælpende virkninger af den potentielle endelige told.

(6)

Kommissionen har undersøgt anmodningen i lyset af grundforordningens artikel 10, stk. 4. Kommissionen efterprøvede, om importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til dumpingen, for så vidt angår omfanget af dumpingen og den påståede eller konstaterede skade. Kommissionen undersøgte også, hvorvidt der var en yderligere betydelig stigning i importen, som på baggrund af tidspunktet for den og omfanget af den samt andre omstændigheder i alvorlig grad ville kunne undergrave den afhjælpende virkning af den endelige antidumpingtold, der skal anvendes.

3.1.   Importørernes kendskab til dumpingen, omfanget heraf og den påståede skade

(7)

Kommissionen har tilstrækkelige beviser for, at den pågældende vare importeres fra Kina til dumpingpriser. Klageren fremlagde navnlig beviser for dumping baseret på en sammenligning af en beregnet normal værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier, der er fastsat i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra a), og eksportprisen (ab fabrik) på den pågældende vare ved salg til eksport til Unionen. På dette grundlag er den dumpingmargen på 123 %, der er beregnet i klagen, betydelig.

(8)

Disse oplysninger fremgik af indledningsmeddelelsen, og Kommissionen mener derfor, at importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til dumpingen.

(9)

Som svar på anmodningen om registrering, som blev indgivet af Europacable, hævdede China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), at de retlige krav til registrering ikke var opfyldt, fordi der i anmodningen om registrering ikke blev taget hensyn til importørernes kendskab til dumping sammen med kravet om en yderligere betydelig stigning i importen. Parten mente navnlig, at en stigning i importen, som ikke skyldes kendskab til potentielle foranstaltninger, ikke bør ikke opfylde de retlige krav.

(10)

Med hensyn til denne påstand mener Kommissionen, at disse to krav skal behandles hver for sig. Til støtte for sine påstande henviste CCCME til en dom afsagt af Retten (3) i forbindelse med fortolkningen af artikel 10, stk. 4, litra d), og ikke artikel 10, stk. 4, litra c), som er et særskilt (og kumulativt) krav (4). CCCME gengav delvist konklusionerne og tog dem ud af sammenhængen. En simpel læsning af hele præmissen gør det klart, at konstateringen er irrelevant for fortolkningen af begrebet »kendskab til«. Konklusionerne af den pågældende sag støtter faktisk Kommissionens holdning, når det anføres, at importørerne fra offentliggørelsen af meddelelsen om indledning af undersøgelsen havde kendskab til, at tolden efterfølgende kunne anvendes med tilbagevirkende kraft. Dette tyder på, at importørerne også havde (eller burde have haft) kendskab til dumpingen.

(11)

Med hensyn til importørernes kendskab til dumpingen finder Kommissionen, at importørerne i kraft af indledningen af undersøgelsen og fremlæggelsen af alle nødvendige oplysninger for de interesserede parter burde have kendskab til dumpingen. Indledningsmeddelelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og er tilgængelig for alle interesserede parter, herunder importørerne. Desuden har importørerne i deres egenskab af interesserede parter i undersøgelsen adgang til den ikke-fortrolige udgave af klagen. Kommissionen fandt derfor, at importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til den påståede dumpingpraksis, omfanget heraf og den påståede skade på det pågældende tidspunkt.

(12)

For så vidt angår stigningen i importen, viser analysen i betragtning 19 og 20, at importen faktisk steg betydeligt efter indledningen af denne undersøgelse, og at denne tendens ikke viste sig umiddelbart på grund af den tid, der var nødvendig mellem bestillingen og leveringen, men mere end en måned efter indledningen af undersøgelsen. Dette viser, at den yderligere stigning, der er anført nedenfor, skyldes importørernes bevidste beslutninger i lyset af undersøgelsen og muligheden for indførelse af told på den pågældende vare.

(13)

Kommissionen konkluderede derfor, at det første kriterium for registrering var opfyldt.

3.2.   Yderligere betydelig stigning i importen

(14)

I sin anmodning om registrering af importen påstod klageren, at der forekom en yderligere betydelig stigning i importen. Med henblik herpå anvendte klageren kinesiske toldstatistikker, der viste, at kinesiske producenter af optiske fiberkabler i perioden januar-oktober 2020 havde en stigning i eksportmængderne på 9,5 % under den kinesiske varekode 8544.70.00 til Unionen (5) sammenlignet med samme periode i 2019.

(15)

CCCME anfægtede de tal, som klageren havde fremlagt, og hævdede, at de kinesiske eksportstatistikker ikke var pålidelige, og at Eurostats tal ikke viste en stigning i importen.

(16)

Kommissionen foretog sin egen vurdering på grundlag af fuldstændige og ajourførte data i overvågningsdatabasen uden at tage hensyn til de kinesiske eksportstatistikker.

(17)

Kommissionen sammenlignede importniveauet fra den første hele måned efter indledningen af undersøgelsen (oktober 2020) indtil den seneste hele måned (januar 2021) med de tilsvarende importmængder i samme periode i det foregående år (oktober 2019-januar 2020).

(18)

Forud for indledningen af denne undersøgelse var der ingen specifik Taric-kode for den pågældende vare. Kommissionen beregnede andelen af importen af den pågældende vare (angivet under Taric-kode 8544700010) i perioden oktober 2020-januar 2021 (32,85 %). Denne andel stemte også overens med den andel, der var angivet i klagen, og den blev anset for hensigtsmæssig for perioden oktober 2019 til januar 2020. Dette blev anset for at være en konservativ tilgang, da resten af de varer, der er omfattet af KN-kode 8544 70 00, ikke er genstand for undersøgelsen, og Kommissionen fandt ikke nogen begrundelse for en stigning i den import. Importen fra Kina udviklede sig således:

Perioden efter indledningen

Import til EU-27 (i kg — hel KN-kode)

Import til EU-27 (i kg — den pågældende vare )

Perioden før indledningen

Import til EU-27 (i kg — hel KN-kode)

Import til EU-27 (i kg — skøn for den pågældende vare)

Stigning i % (efter og før indledningen)

Okt. 2020

2 302 136

744 914

Okt. 2019

2 482 783

815 622

- 8,7

Nov. 2020

2 035 304

527 452

Nov. 2019

1 871 467

614 798

- 14,2

Dec. 2020

2 519 501

745 918

Dec. 2019

1 421 222

466 888

59,8

Jan. 2021

3 615 579

1 422 058

Jan. 2020

2 439 294

801 336

77,5

I alt

10 472 519

3 440 342

 

8 214 766

2 698 645

27,5

Kilde: EU's toldovervågningsdata

(19)

Kommissionen sammenlignede også den gennemsnitlige månedlige import i undersøgelsesperioden (juli 2019 til juni 2020) med den gennemsnitlige månedlige import i de fire måneder efter indledningen af undersøgelsen (oktober 2020 til januar 2021). Sammenligningen viste en stigning på 15,05 %, jf. nedenstående tabel.

Hel KN-kode

Pågældende vare

% i Stigning efter indledningen

Månedligt gennemsnit efter indledningen

Månedligt gennemsnit (juli 2019–juni 2020)

Månedligt gennemsnit efter indledningen

Månedligt gennemsnit (juli 2019–juni 2020)

2 618 130

2 275 551

860 086

747 544

15,05

Kilde: EU's toldovervågningsdata

(20)

Kommissionen krydstjekkede ovennævnte oplysninger med andre tilgængelige informationskilder, herunder stikprøveskemaer og spørgeskemabesvarelser fra eksporterende producenter samt Eurostat, som tydede på, at ovennævnte importmængder fra EU's toldovervågningsdatabase muligvis blev undervurderet. Kommissionen vil undersøge årsagen til disse uoverensstemmelser, herunder omregningen mellem forskellige måleenheder. Kommissionen fandt, at dette punkt ikke rejste tvivl om hvorvidt de importmængder, der er anført ovenfor, bør betragtes som pålidelige i forbindelse med denne analyse. En korrektion af en eventuel undervurdering af importmængderne kan desuden kun føre til en styrkelse af konklusionerne i denne forordning.

(21)

Kommissionen fandt derfor, at den gennemsnitlige stigning på 27,5 % i månederne efter indledningen af undersøgelsen udgjorde en betydelig stigning i importen, jf. grundforordningens artikel 10, stk. 4. På samme måde blev stigningen på 15,05 % på grundlag af det månedlige gennemsnit for de fire måneder efter indledningen af undersøgelsen i forhold til den gennemsnitlige månedlige import i UP også anset for at være betydelig.

(22)

Kommissionen konkluderede derfor, at det andet kriterium for registrering af importen også var opfyldt.

3.3.   Undergravning af toldens afhjælpende virkninger

(23)

Kommissionen har tilstrækkelige beviser for, at der vil opstå yderligere skade som følge af en fortsat stigning i importen fra Kina til stadigt faldende priser.

(24)

Som fastslået i betragtning 13-18 foreligger der tilstrækkelige beviser for en væsentlig stigning i importen af den pågældende vare. Det vil sandsynligvis i alvorlig grad undergrave den afhjælpende virkning af den told, der skal anvendes. Det er faktisk rimeligt at antage, at importen af den pågældende vare vil kunne øge markedsandelen yderligere forud for vedtagelsen af eventuelle midlertidige foranstaltninger, da dette senest vil finde sted omkring anden halvdel af maj 2021.

(25)

EU-markedet er faktisk attraktivt for kinesiske eksporterende producenter som et stort marked for optiske fiberkabler, hvor der ikke er indført handelsbeskyttelsesforanstaltninger, i modsætning til andre markeder, som f.eks. USA (hvor der gælder en told på 25 % (6)). Dette gælder i endnu højere grad i betragtning af den betydelige kinesiske overkapacitet for denne vare, der på grundlag af specialiserede markedsoplysninger fra klagerne skønnes at være mere end dobbelt så stor som hele EU-markedet. Tidspunktet er også kritisk, da der i januar 2021 blev indledt et større udbud vedrørende den pågældende vare med henblik på en flerårig forsyningskontrakt, der tegner sig for en betydelig del af forbruget i Frankrig.

(26)

I betragtning af, at EU-erhvervsgrenen har høje faste omkostninger, er det desuden klart, at et fald i markedsandel og produktion vil føre til faldende rentabilitet i perioden mellem indledningen og en eventuel indførelse af foranstaltninger.

(27)

Desuden er importpriserne på den pågældende vare i perioden oktober 2020-januar 2021 lave. Surveillance 2-databasen viser, at den gennemsnitlige værdi pr. kg af importen fra Kina under KN-kode 8544 70 00 var ca. 24 % lavere i oktober 2020-januar 2021 end i oktober 2019-januar 2020. Dette er et udtryk for gennemsnitspriserne på den pågældende vare, da andelen af importen af den pågældende vare i begge perioder er sammenlignelig (EU's toldovervågningsdata for perioden oktober 2020-januar 2021 viser, at den pågældende vare tegner sig for ca. 33 % af den samlede import under KN-kode 8544 70 00, hvilket er den samme andel som påstået i klagen). Ovenstående bekræfter de kinesiske eksporterende producenters prisadfærd, som blev beskrevet i klagen.

(28)

Den yderligere betydelige stigning i importen, der blev konstateret efter indledningen af undersøgelsen (især december og januar), som blev fremmet af den eksisterende overkapacitet i Kina og forstærket af EU-markedets tiltrækningskraft, vil sandsynligvis i alvorlig grad undergrave foranstaltningernes afhjælpende virkninger, ikke mindst i betragtning af den koncentrerede virkning på kort tid, det kritiske tidspunkt for visse udbud og de lave priser, der er tale om. Der er ingen oplysninger i sagen om andre omstændigheder, der kan afkræfte denne vurdering.

(29)

Kommissionen konkluderede derfor, at det tredje kriterium for registrering af importen også var opfyldt.

3.4.   Konklusion

(30)

På grundlag af ovenstående konkluderede Kommissionen, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige registrering af importen af den pågældende vare i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5.

4.   SAGSFORLØB

(31)

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der foreligger særlige grunde til, at de bør høres.

5.   REGISTRERING

(32)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør importen af den pågældende vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at hvis undersøgelsen skulle føre til indførelse af antidumpingtold, kan denne told, hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, opkræves med tilbagevirkende kraft af den registrerede import i overensstemmelse med gældende retlige bestemmelser.

(33)

Enhver fremtidig forpligtelse udspringer af resultaterne af antidumpingundersøgelsen.

(34)

I de påstande i klagen, hvori der anmodes om indledning af en antidumpingundersøgelse, antages der at være tale om en gennemsnitlig dumpingmargen på 123 % og en gennemsnitlig skadestærskel på 43 % for den pågældende vare. På dette grundlag kan beløbet for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse anslås til niveauet for den påståede skadesmargen i klagen, dvs. op til 43 % i form af en værditold på cif-importværdien af den pågældende vare.

(35)

I betragtning af vanskelighederne med at sammenligne mængder i forskellige måleenheder, jf. betragtning 20, finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at udarbejde importdata, der omfatter oplysninger om kablernes længde i kilometer, til overvågningsformål. Toldmyndighederne pålægges derfor at indsamle dem.

6.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(36)

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (7)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036 pålægges det herved toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen af singlemode optiske fiberkabler, bestående af en eller flere individuelt overtrukne fibre, med beskyttelseskappe, også samlet med elektriske ledere, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8544 70 00 (Taric-kode 8544700010) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Følgende varer er udelukket:

i)

kabler, hvori alle de optiske fibre er individuelt forsynet med operationelle forbindelsesdele i den ene eller begge ender, eller

ii)

kabler til undersøisk brug. Kabler til undersøisk brug er plastisolerede optiske fiberkabler indeholdende en kobber- eller aluminiumleder, hvori fibrene er indeholdt i (et) metalmodul(er).

2.   Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.   Alle interesserede parter opfordres til skriftligt at give deres synspunkter til kende, fremlægge beviser eller anmode om at blive hørt senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne forordning.

Artikel 2

Toldangivelsen skal angive længden i kilometer af den i artikel 1, stk. 1, beskrevne vare, forudsat at denne angivelse er forenelig med bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (8).

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT C 316 af 24.9.2020, s. 10.

(3)  Rettens dom (Anden Afdeling) af 8. maj 2019, Stemcor London Ltd og Samac Steel Supplies Ltd mod Europa-Kommissionen, sag T-749/16, præmis 74.

(4)  Idem., præmis 46.

(5)  Disse data vedrører eksport til EU-27.

(6)  Der henvises til: https://hts.usitc.gov/view/China%20Tariffs?release=2020HTSARev16

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(8)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1), bilag I »Den kombinerede nomenklatur«.


Top