EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0547

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/547 af 29. marts 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 for så vidt angår procedurer for oprettelsen og anvendelsen af ADIS og EUROPHYT, udstedelsen af elektroniske dyresundhedscertifikater, officielle certifikater, dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og handelsdokumenter, anvendelsen af elektroniske signaturer og driften af Traces og om ophævelse af beslutning 97/152/EF (EØS-relevant tekst)

C/2021/1963

OJ L 109, 30.3.2021, p. 60–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/547/oj

30.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/547

af 29. marts 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 for så vidt angår procedurer for oprettelsen og anvendelsen af ADIS og EUROPHYT, udstedelsen af elektroniske dyresundhedscertifikater, officielle certifikater, dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og handelsdokumenter, anvendelsen af elektroniske signaturer og driften af Traces og om ophævelse af beslutning 97/152/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 51,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (2) (»dyresundhedsloven«), særlig artikel 23, stk. 1, litra b)-f), og artikel 30, stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 35, stk. 1, litra c),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (3), særlig artikel 104, stk. 1, litra a), b) og c),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (4) (forordningen om offentlig kontrol), særlig artikel 58, stk. 1, litra a), artikel 90, stk. 1, litra f), artikel 102, stk. 6, første afsnit, litra a) og b), artikel 103, stk. 6, og artikel 134, stk. 1, litra a)-d) og g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 (5) er der fastsat regler for driften af informationsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC) og dets systemkomponenter, dvs. systemet til gennemførelse af procedurerne for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder og administrativ bistand og administrativt samarbejde (iRASFF), systemet til anmeldelse af og rapportering om dyresygdomme (»ADIS«), systemet til anmeldelse af officiel bekræftelse af forekomst af skadegørere på planter og planteprodukter på medlemsstaternes område (EUROPHYT) og Trade Control and Expert System (Traces). Der er også fastsat regler om de nødvendige forbindelser mellem disse komponenter.

(2)

Der fastsættes også regler for oprettelsen af netværk med henblik på driften af ADIS og listeopførelsen af anmeldelses- og rapporteringsregioner med henblik på EU-anmeldelse af og EU-rapportering om dyresygdomme.

(3)

For at sikre ensartet anvendelse af ADIS i medlemsstaterne er der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 (6) fastsat regler vedrørende formatet for og strukturen af de data til EU-anmeldelser af og EU-rapportering om sygdomme, der skal indlæses i systemet, formatet og proceduren for rapportering samt frister og hyppighed for anmeldelserne og rapporteringen.

(4)

Der bør fastsættes fælles regler for ADIS-netværkets kontaktpunkter, der skal indgå i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, for så vidt angår forelæggelse af EU-anmeldelser og EU-rapportering i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002. For at overholde Unionens databeskyttelsesregler bør disse regler også omfatte bestemmelser om maksimumsopbevaringsperiode for personoplysninger i ADIS.

(5)

Ved nærværende forordning bør der også fastsættes regler, der skal indgå i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, for så vidt angår de forbindelser, der er nødvendige mellem ADIS og Traces, for at sikre, at relevante data vedrørende EU-anmeldelser automatisk udveksles eller stilles til rådighed i begge systemer, og at der leveres relevante oplysninger til netværksmedlemmerne.

(6)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er der fastsat regler for anvendelse af Traces til indgivelse af meddelelser om tilbageholdelse til EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelser for sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter fra andre medlemsstater eller tredjelande, der kan udgøre en overhængende fare for indslæbning eller spredning af skadegørere. Det fastsættes, at meddelelser om tilbageholdelse af sendinger, som der handles med i Unionen, skal indgives af EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelsers kontaktpunkt, mens meddelelser om tilbageholdelser af sendinger, der indføres til Unionen, skal indgives af den officielle plantesundhedskontrollør, der træffer afgørelse vedrørende disse sendinger.

(7)

Eftersom meddelelser om tilbageholdte sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som der handles med i Unionen, er omfattet af meddelelserne om manglende overholdelse af kravene for varer, der er omfattet af forordning (EU) 2017/625, og skal udveksles i iRASFF mellem varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter, bør meddelelser om sådanne tilbageholdte sendinger foretages i iRASFF.

(8)

For yderligere at sikre, at iRASFF også anvendes til udveksling af meddelelser om sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som der handles med i Unionen, og som ikke opfylder kravene og kan udgøre en risiko for plantesundheden, bør definitionen af begrebet »meddelelse om manglende overholdelse« i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 omformuleres.

(9)

For at undgå forvirring om betydningen af begrebet »risiko« som defineret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er det ligeledes nødvendigt at lade denne definition udgå, tilpasse visse definitioner af meddelelser i iRASFF i stedet og præcisere de forskellige risikokategorier i disse definitioner.

(10)

For at undgå forvirring om betydningen af begreberne »netværket mod fødevaresvindel« og »meddelelse om fødevaresvindel«, som er defineret i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, og for at anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/625 afspejles bedre i disse definerede begreber, er det ligeledes nødvendigt at omdøbe disse definerede begreber til henholdsvis »netværket mod svindel« og »meddelelse om svindel« og tilpasse alle bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 vedrørende fødevaresvindel i overensstemmelse hermed.

(11)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 foreskriver også, at oplysningerne om tilbageholdte sendinger, der indføres til Unionen, skal omfatte de oplysninger, der er registreret i det fælles sundhedsimportdokument (CHED) af den officielle plantesundhedskontrollør i overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, og artikel 56 i forordning (EU) 2017/625, yderligere oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet vedrørende de tilbageholdte sendinger, og oplysninger vedrørende den pålagte karantæne.

(12)

Da CHED indeholder rubrikker til registrering af oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet vedrørende tilbageholdte sendinger, herunder tilfælde, hvor der pålægges karantæne, er det ikke nødvendigt også at indgive en meddelelse om tilbageholdelse, der indeholder de samme oplysninger, i Traces. Derfor bør forpligtelsen til at indgive en meddelelse om tilbageholdelse, der indeholder de samme oplysninger, i Traces ophæves og erstattes af forpligtelsen til at registrere tilbageholdelsesdataene i CHED'et.

(13)

Da enhver manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, vedrørende sendinger, der indføres til Unionen, eller som der handles med i Unionen, skal meddeles enten i Traces eller i iRASFF, bør alle bestemmelser vedrørende EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse udgå af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715.

(14)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 er der fastsat regler for anvendelsen af elektroniske CHED'er og for udstedelse af elektroniske certifikater for sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen. Disse regler omfatter høje sikringsniveauer for kontrol af certifikatudstedende embedsmænds identitet, inden de gives adgang til at benytte elektronisk signatur, og anvendelse af et kvalificeret elektronisk tidsstempel for den elektroniske signatur, der genereres af en betroet tredjepart.

(15)

Erfaringen har vist, at disse høje sikringsniveauer ikke er nødvendige, da autentifikationsmekanismen inden login i Traces, en medlemsstats nationale system, et tredjelands eller en international organisations elektroniske certificeringssystem giver en tilstrækkelig sikringsgrad for underskriverens påståede identitet. Tidsstempling er heller ikke nødvendig. Den sikre datastrøm i og mellem systemerne og anvendelsen af et kvalificeret elektronisk segl, der er udformet til på pålidelig vis at godtgøre det korrekte tidspunkt for dataene samt deres integritet og korrekthed, giver tilstrækkelige garantier for, at enhver senere ændring af dataene kan opdages.

(16)

Ved nærværende forordning bør der derfor foretages ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, som gør det muligt for embedsdyrlæger, officielle plantesundhedskontrollører og certifikatudstedende embedsmænd at anvende elektroniske signaturer i elektroniske CHED'er og certifikater med lavere identitetssikringsniveauer og uden registrering af tidsstempler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (7).

(17)

Nærværende forordning bør også omfatte ændringer af reglerne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 for så vidt angår udstedelse af elektroniske certifikater eller handelsdokumenter, der ledsager sendinger af dyr og visse varer, der flyttes mellem medlemsstaterne, i henhold til artikel 150, artikel 161, stk. 5, artikel 167, stk. 4, artikel 217 og artikel 223, stk. 5, i forordning (EU) 2016/429, sendinger af visse animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, og som transporteres inden for Unionen i henhold til artikel 17 i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (8), og sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der eksporteres eller reeksporteres fra Unionen, i henhold til artikel 100, stk. 5, og artikel 101, stk. 6, i forordning (EU) 2016/2031. Disse regler bør svare til reglerne for udstedelse af elektroniske certifikater til brug ved sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen.

(18)

Da det i forordning (EU) 2016/2031 fastsættes, at elektroniske plantesundhedscertifikater til brug ved eksport eller reeksport fra Unionens område af planter, planteprodukter og andre objekter udelukkende skal leveres gennem eller i elektronisk udveksling med IMSOC, bør nærværende forordning indeholde bestemmelser om indarbejdelse i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af regler for udstedelse af sådanne certifikater i overensstemmelse med førstnævnte forordning.

(19)

Med henblik på at styrke håndhævelsen af EU-reglerne fastsættes det i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715, at Traces-netværkets kontaktpunkter i Traces skal føre og ajourføre lister over visse referencedata, der er nødvendige for, at Traces kan fungere tilfredsstillende. Listerne omfatter fødevarevirksomheder, der er autoriseret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (9), og virksomheder, anlæg og operatører, der håndterer animalske biprodukter eller afledte produkter, og som er godkendt eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (10).

(20)

I samme øjemed bør disse lister over referencedata ved nærværende forordning udvides yderligere, således at de omfatter registrerede og godkendte virksomheder og operatører som omhandlet i forordning (EU) 2016/429 samt visse professionelle operatører, der er registreret i henhold til forordning (EU) 2016/2031, for så vidt som de er involveret i grænseoverskridende aktiviteter.

(21)

For at støtte udarbejdelsen af medlemsstaternes risikoanalyser med henblik på inspektioner eller audit vedrørende transport af levende dyr bør listerne over referencedata også omfatte kontrolsteder, der er godkendt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 (11), samt autoriserede transportvirksomheder, certificerede førere og ledsagere og godkendte transportmidler i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (12).

(22)

Da forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør ændringerne vedrørende ADIS, de nødvendige forbindelser mellem ADIS og Traces og udvidelsen af listerne over referencedata, således at de omfatter registrerede og godkendte virksomheder og operatører i henhold til forordning (EU) 2016/429, også finde anvendelse fra den 21. april 2021.

(23)

I betragtning af referencedatas betydning for, at Traces kan fungere tilfredsstillende, bør udvidelsen af listerne over referencedata fra forordning (EF) nr. 1255/97, (EF) nr. 1/2005 og (EU) 2016/2031 også finde anvendelse fra den 21. april 2021.

(24)

Da det er nødvendigt at videreudvikle iRASFF- og Traces-systemerne med hensyn til meddelelser om tilbageholdelser, bør anvendelsesdatoen for ændringerne af kapitel 3, afdeling 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 udskydes til den 1. december 2021.

(25)

I bilaget til Kommissionens beslutning 97/152/EF (13) er fastsat de oplysninger, der skal indføres i Traces-systemet, om sendinger af dyr eller animalske produkter fra tredjelande. Denne beslutning er baseret på artikel 12 i Rådets beslutning 92/438/EØF (14), som blev ophævet ved artikel 146, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019. Oplysningerne i bilaget til beslutning 97/152/EF indgår nu i CHED-A og CHED-P i del 2, afsnit A og B, i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715. Af hensyn til klarheden og sammenhængen bør beslutning 97/152/EF derfor ophæves.

(26)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (15) og afgav udtalelse den 14. januar 2021.

(27)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 foretages følgende ændringer:

1)

I kapitel 1, artikel 2, foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 8) udgår.

b)

Nr. 9) affattes således:

»9)

»RASFF-netværk«: det hurtige varslingssystem, der er oprettet som et netværk ved artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 for de meddelelser, der er omhandlet i denne artikels nr. 15)-20)«.

c)

Nr. 11) affattes således:

»11)

»netværket mod svindel«: et netværk bestående af Kommissionen, Europol og de forbindelsesorganer, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 med henblik på at fremme udvekslingen af oplysninger om meddelelser om svindel som defineret i nr. 21)«.

d)

Nr. 12) affattes således:

»12)

»varslings- og samarbejdsnetværket«: et netværk bestående af RASSF-netværket, ABAS-netværket og netværket mod svindel«.

e)

Nr. 14) affattes således:

»14)

»meddelelse om manglende overholdelse«: en meddelelse i iRASFF om manglende overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, som ikke udgør en risiko efter betydningen i artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005«.

f)

Nr. 20) affattes således:

»20)

»meddelelse om afvisning ved grænsen«: en meddelelse i iRASFF om afvisning af et parti, en container eller en ladning fødevarer, fødevarekontaktmaterialer eller foder på grund af en risiko, jf. artikel 50, stk. 3, første afsnit, litra c), i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005«.

g)

Nr. 21) affattes således:

»21)

»meddelelse om svindel«: en meddelelse i iRASFF om manglende overholdelse vedrørende mistanke om bevidste handlinger fra virksomheders eller enkeltpersoners side med det formål at vildlede køberne og opnå en uretmæssig fordel derved i strid med de i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler«.

h)

Nr. 22) affattes således:

»22)

»oprindelig meddelelse«: en meddelelse om manglende overholdelse, en varslingsmeddelelse, en orienteringsmeddelelse, en nyhedsmeddelelse, en meddelelse om svindel eller en meddelelse om afvisning ved grænsen«.

i)

Nr. 33 og 34 udgår.

2)

I kapitel 2, artikel 6, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Litra b) affattes således:

»b)

EUROPHYT og Traces, således at det er muligt at udveksle data vedrørende EUROPHYT-meddelelser om udbrud«.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

iRASFF og Traces, således at det er muligt at udveksle data vedrørende operatørers historik for så vidt angår overholdelse af de i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler«.

c)

Følgende litra tilføjes:

»d)

ADIS og Traces, således at det er muligt at udveksle data og oplysninger vedrørende EU-anmeldelser.«

3)

I kapitel 3, afdeling 1, foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Forbindelsesorganer med ansvar for udveksling af visse typer oplysninger

Medlemsstaterne angiver, hvilke af de i henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 udpegede forbindelsesorganer der er ansvarlige for at udveksle oplysninger om meddelelser om svindel.«

b)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne kan lade deres kontaktpunkt for netværket mod svindel være en del af deres centrale kontaktpunkt.«

c)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Meddelelser om svindel

1.   Netværket mod svindels kontaktpunkter udveksler meddelelser om svindel, der som minimum skal indeholde følgende:

a)

alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 1

b)

en beskrivelse af den svigagtige praksis, der er mistanke om

c)

om muligt oplysninger, der identificerer de operatører, der er involveret

d)

oplysninger om, hvorvidt der pågår politiefterforskning eller retlige undersøgelser af den svigagtige praksis, der er mistanke om

e)

oplysninger om ethvert pålæg fra politiet eller retsinstanser, så snart de foreligger og kan videregives.

2.   Netværket mod svindels kontaktpunkter giver uden unødigt ophold deres RASFF-netværkskontaktpunkt alle oplysninger om sundhedsrisici.

3.   Kommissionens kontaktpunkt verificerer uden unødigt ophold enhver meddelelse om svindel, efter at den er blevet udvekslet.«

d)

Artikel 23, stk. 3, affattes således:

»3.   Kun de meddelende, underrettede og anmodede kontaktpunkter for netværket mod svindel må tilgå meddelelser om svindel, jf. dog Kommissionens indsigtsret i henhold til artikel 8, stk. 2.«

e)

Artikel 24, stk. 2, affattes således:

»2.   Uanset stk. 1 skal verifikationen af meddelelser om manglende overholdelse, svindel og afvisning ved grænsen omfatte samme stykkes litra b), c) og e).«

f)

Artikel 25, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

et meddelende kontaktpunkt om at trække en meddelelse om manglende overholdelse, en meddelelse om svindel eller en opfølgningsmeddelelse tilbage«.

g)

Artikel 27, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis en meddelelse om manglende overholdelse eller om svindel vedrører et produkt, der har oprindelse i eller er distribueret til et tredjeland, som ikke har adgang til iRASFF eller Traces, kan Kommissionen underrette det pågældende tredjeland.«

h)

Artikel 28, stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

udveksler netværket mod svindels kontaktpunkter oplysninger om meddelelser om svindel pr. e-mail«.

4)

Kapitel 3, afdeling 2, affattes således:

»AFDELING 2

ADIS

Artikel 29

ADIS-netværket

1.   Hvert ADIS-netværksmedlem udpeger mindst ét kontaktpunkt, der er ansvarligt for indgivelse i ADIS af data og oplysninger vedrørende EU-anmeldelser og EU-rapportering i overensstemmelse med artikel 3, 4, 6, 7, 8, 11 og 13 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 (*1).

2.   Hvert af ADIS-netværkets kontaktpunkter fører og ajourfører i ADIS en liste over de anmeldelses- og rapporteringsregioner, som dets medlemsstat har fastlagt i henhold til bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002.

Artikel 29a

Opbevaringsperiode for personoplysninger

Personoplysninger fra EU-anmeldelser og EU-rapportering som omhandlet i artikel 29, stk. 1, må højst opbevares i ADIS i 10 år.

Artikel 29b

Beredskab for ADIS

1.   Hvis ADIS er utilgængeligt, indgiver ADIS-netværkets kontaktpunkter de data og oplysninger vedrørende EU-anmeldelser og EU-rapportering, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, pr. e-mail eller på andre måder, der er angivet på Kommissionens websted.

2.   Når AIDS igen er tilgængeligt, indlæser ADIS-netværkets kontaktpunkter de data og oplysninger, der er indgivet uden for systemet, i ADIS.

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 af 7. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår EU-anmeldelse af og EU-rapportering om listeopførte sygdomme, for så vidt angår formater og procedurer for forelæggelse af og rapportering om EU-overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer og for ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri og for så vidt angår IT-systemet (EUT L 412 af 8.12.2020, s. 1).«"

5)

I kapitel 3, afdeling 3, foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

EUROPHYT-netværket vedrørende udbrud

Hvert medlem af EUROPHYT-netværket vedrørende udbrud udpeger et kontaktpunkt, der er ansvarligt for at indgive EUROPHYT-meddelelser om udbrud i EUROPHYT.«

b)

Artikel 31 og 33 udgår.

6)

I kapitel 3, afdeling 4, foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 35 affattes således:

»Artikel 35

Traces-netværket

Hvert Traces-netværksmedlem udpeger et eller flere kontaktpunkter for de funktionaliteter, der er omhandlet i artikel 132, litra d), og artikel 133 i forordning (EU) 2017/625 og i anden EU-lovgivning, der henviser til Traces, jf. dog artikel 4, stk. 2.«

b)

Artikel 39 affattes således:

»Artikel 39

Udstedelse af elektroniske certifikater til brug ved sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen, og anvendelse af elektroniske signaturer

1.   Elektroniske dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og dyresundhedscertifikater/officielle certifikater for sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen, skal opfylde alle følgende krav:

a)

De skal være udstedt i et af følgende systemer:

i)

Traces

ii)

en medlemsstats nationale system

iii)

et tredjelands eller en international organisations elektroniske certifikatudstedelsessystem, som kan udveksle data med Traces

iv)

et tredjelands eller en international organisations elektroniske certifikatudstedelsessystem, som kan udveksle data med en medlemsstats nationale system.

b)

De skal være underskrevet af en bemyndiget embedsmand med den pågældendes elektroniske signatur.

c)

De skal være forsynet med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl eller med denne myndigheds retlige repræsentants avancerede eller kvalificerede elektroniske signatur.

2.   Hvis elektroniske dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og dyresundhedscertifikater/officielle certifikater er udstedt i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii) eller iv), er den bemyndigede embedsmands elektroniske underskrift ikke påkrævet.

3.   Kommissionen underrettes på forhånd om udstedelse af elektroniske dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og dyresundhedscertifikater/officielle certifikater i henhold til stk. 1, litra a), nr. iv).

4.   Den kompetente myndighed må kun acceptere elektroniske plantesundhedscertifikater, som kræves ved indførsel af planter, planteprodukter og andre objekter til Unionens område, jf. kapitel VI, afdeling 1, i forordning (EU) 2016/2031, hvis de er udstedt i henhold til nærværende artikels stk. 1, litra a), nr. i) eller iii).«

c)

Følgende artikler indsættes efter artikel 39:

»Artikel 39a

Udstedelse af elektroniske certifikater og handelsdokumenter til brug ved flytninger af dyr og varer mellem medlemsstater og anvendelse af elektroniske signaturer

Elektroniske dyresundhedscertifikater, officielle certifikater og dyresundhedscertifikater/officielle certifikater til brug ved flytning af dyr, animalske produkter og avlsmateriale mellem medlemsstater og elektroniske handelsdokumenter for visse animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, og som transporteres til en anden medlemsstat, skal opfylde alle følgende krav:

a)

De skal være udstedt i Traces.

b)

De skal være underskrevet af en embedsdyrlæge eller en certifikatudstedende embedsmand med den pågældendes elektroniske signatur.

c)

De skal være forsynet med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.

Artikel 39b

Udstedelse af elektroniske certifikater til brug ved eksport og reeksport af planter, planteprodukter og andre objekter og anvendelse af elektroniske signaturer

Elektroniske plantesundhedscertifikater til brug ved eksport eller reeksport af planter, planteprodukter og andre objekter fra Unionens område til et tredjeland udstedes i et af følgende systemer:

a)

Traces, forudsat at certifikatet opfylder alle følgende krav:

i)

Det er underskrevet af en certifikatudstedende embedsmand med den pågældendes elektroniske signatur.

ii)

Det er forsynet med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.

b)

En medlemsstats nationale system, forudsat at certifikatet opfylder alle følgende krav:

i)

Det er underskrevet af en certifikatudstedende embedsmand med den pågældendes elektroniske signatur.

ii)

Det overføres til Traces senest på tidspunktet for den certifikatudstedende embedsmands elektroniske signatur, og denne overførsel forsegles med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.«

d)

Artikel 41 affattes således:

»Artikel 41

Anvendelse af elektroniske CHED'er

Anvender en operatør eller en kompetent myndighed et CHED i elektronisk format, skal dette ske ved hjælp af et af følgende systemer:

a)

Traces, forudsat at CHED'et opfylder alle følgende krav:

i)

Det er underskrevet af den operatør, der er ansvarlig for sendingen, med den pågældendes elektroniske signatur.

ii)

Det er underskrevet af embedsdyrlægen, den officielle plantesundhedskontrollør eller den certifikatudstedende embedsmand på grænsekontrolsteder eller kontrolsteder med den pågældendes elektroniske underskrift.

iii)

Det er forsynet med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.

b)

En medlemsstats nationale system, forudsat at CHED'et opfylder alle følgende krav:

i)

Det er underskrevet af den operatør, der er ansvarlig for sendingen, med den pågældendes elektroniske signatur.

ii)

Det er underskrevet af embedsdyrlægen, den officielle plantesundhedskontrollør eller den certifikatudstedende embedsmand på grænsekontrolsteder eller kontrolsteder med den pågældendes elektroniske underskrift.

iii)

Det overføres til Traces senest på det tidspunkt, hvor afgørelsen om sendingen træffes på grundlag af den offentlige kontrol, og denne overførsel forsegles med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.«

e)

Artikel 42, stk. 3, udgår.

f)

Artikel 45 affattes således:

»Artikel 45

Lister over referencedata

1.   Hvert af Traces-netværkets kontaktpunkter fører og ajourfører i Traces lister over følgende:

a)

fødevarevirksomheder, som den kompetente myndighed i kontaktpunktets medlemsstat har autoriseret i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 852/2004

b)

virksomheder, anlæg og operatører, som håndterer animalske biprodukter eller afledte produkter, og som den kompetente myndighed i kontaktpunktets medlemsstat har godkendt eller registreret i henhold til artikel 47 i forordning (EF) nr. 1069/2009

c)

kontrolposter, som den kompetente myndighed i kontaktpunktets medlemsstat har godkendt i henhold til artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 (*2)

d)

transportvirksomheder, der udfører langvarige forsendelser, og som den kompetente myndighed har givet en autorisation, i henhold til artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (*3)

e)

virksomheder, der er opført i registret over godkendte virksomheder, jf. artikel 101, stk. 1, første afsnit, litra b), i forordning (EU) 2016/429, for så vidt de flytter opdrættede landdyr og avlsmateriale til en anden medlemsstat eller modtager opdrættede landdyr og avlsmateriale fra et tredjeland

f)

virksomheder, der er opført i registret over godkendte akvakulturvirksomheder og sygdomsbekæmpelsesvirksomheder for akvatiske fødevarer, jf. henholdsvis artikel 185, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2016/429, for så vidt de flytter akvakulturdyr til en anden medlemsstat eller modtager akvakulturdyr fra et tredjeland

g)

virksomheder og operatører, der er opført i registret over registrerede virksomheder og operatører, jf. artikel 101, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2016/429, for så vidt de flytter opdrættede landdyr og avlsmateriale til en anden medlemsstat eller modtager opdrættede landdyr og avlsmateriale fra et tredjeland

h)

virksomheder, der er opført i registret over registrerede akvakulturvirksomheder, jf. artikel 185, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429, for så vidt de flytter akvakulturdyr til en anden medlemsstat eller modtager akvakulturdyr fra et tredjeland

i)

transportvirksomheder, som den kompetente myndighed har udstedt en autorisation til i henhold til artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005

j)

førere af og ledsagere i vejkøretøjer, der transporterer tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ, og som den kompetente myndighed har udstedt et kompetencebevis til i henhold til artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2005

k)

vejtransportmidler, der anvendes til langvarige forsendelser, og skibe til transport af levende dyr, som den kompetente myndighed har udstedt et godkendelsescertifikat for i henhold til henholdsvis artikel 18, stk. 1, og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2005

l)

operatører, der er opført i registret over professionelle operatører, der indfører planter, planteprodukter og andre objekter til Unionen, for hvilke der kræves et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 65, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2016/2031

m)

karantænestationer og indeslutningsfaciliteter, der er udpeget i henhold til artikel 60 i forordning (EU) 2016/2031 til at udføre aktiviteter, hvori indgår planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres til Unionens område fra tredjelande.

2.   De i stk. 1 omhandlede kontaktpunkter indlæser i Traces oplysninger om hver af de i samme stykke omhandlede lister, idet de anvender de tekniske specifikationer for formatet for disse lister, som Kommissionen stiller til rådighed.

3.   Kommissionen bistår medlemsstaterne med at gøre de i stk. 1, litra a)-f), omhandlede lister tilgængelige for offentligheden via offentliggørelse på sit websted eller gennem Traces.

(*2)  Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i bilaget til direktiv 91/628/EØF (EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1)."

(*3)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).«"

Artikel 2

Ophævelse

Beslutning 97/152/EF ophæves.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021, bortset fra artikel 1, stk. 5, der anvendes fra den 1. december 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(3)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(4)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«) (EUT L 261 af 14.10.2019, s. 37).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 af 7. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår EU-anmeldelse af og EU-rapportering om listeopførte sygdomme, for så vidt angår formater og procedurer for forelæggelse af og rapportering om EU-overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer og for ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri og for så vidt angår IT-systemet (EUT L 412 af 8.12.2020, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(11)  Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF (EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(13)  Kommissionens beslutning 97/152/EF af 10. februar 1997 om data, der skal indlæses i en fil ved returnering af partier af dyr eller animalske produkter fra tredjelande (EFT L 59 af 28.2.1997, s. 50).

(14)  Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF (EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


Top