EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0527

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/527 af 15. december 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår grænserne for ugentlig positionsrapportering (EØS-relevant tekst)

C/2020/8810

OJ L 106, 26.3.2021, p. 30–31 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 106, 26.3.2021, p. 32–33 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/527/oj

26.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/30


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/527

af 15. december 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår grænserne for ugentlig positionsrapportering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 58, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (2), artikel 83, fastsættes minimumsgrænserne, som er omhandlet i andet afsnit i artikel 58, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU, og som markedspladser er forpligtet til at offentliggøre ugentlige rapporter om, jf. artikel 58, stk. 1, litra a), i samme direktiv.

(2)

Minimumsgrænsen for størrelsen af åbne positioner bør ændres med henblik på at sikre gennemsigtighed for interessenter på en bredere vifte af råvarederivater. Offentliggørelsen af ugentlige rapporter med samlede positioner bør ikke længere afhænge af størrelsen på åbne positioner sammenlignet med størrelsen af det disponible udbud, men den bør i stedet baseres på enklere kriterier, navnlig størrelsen på åbne positioner i det pågældende råvarederivat.

(3)

For så vidt angår grænsen for åbne positioner, bør der offentliggøres ugentlige rapporter, når de samlede åbne positioner i spotmånedskontrakter og kontrakter vedrørende andre måneder er lig med, eller overstiger, 10 000 handelsenheder med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelig interesse i et råvarederivat til at retfærdiggøre offentliggørelsen af ugentlige rapporter med samlede positioner.

(4)

For at mindske risikoen for brud på datasikkerheden mod positionsindehavere bør den offentliggjorte ugentlige rapport med de samlede positioner ikke indeholde nogen oplysninger om en kategori af personer, når denne kategori af personer består af færre end fem aktive positionsindehavere.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2017/565 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 83 i delegeret forordning (EU) 2017/565 foretages følgende ændringer:

1)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit, litra b), affattes således:

»b)

den absolutte størrelse af bruttovolumen af de samlede åbne lange eller korte positioner udtrykt i antal handelsenheder for det relevante råvarederivat er lig med, eller overstiger, 10 000 handelsenheder.«

b)

Andet afsnit affattes således:

»Litra b) finder ikke anvendelse for emissionskvoter eller derivater heraf.«

2)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For kontrakter, hvor der er færre end fem positionsindehavere i en given kategori af personer, må de samlede lange og korte positioner, ændringer hertil siden den foregående rapport, procentdelen af de samlede åbne positioner i den pågældende kategori og antallet af positionsindehavere i den pågældende kategori ikke offentliggøres.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 1).


Top