EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0473

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/473 af 18. december 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kravene til oplysningsdokumenter, til omkostninger og gebyrer, der er omfattet af omkostningsbegrænsningen, og til risikoreduktionsteknikker for det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (EØS-relevant tekst)

C/2020/9073

EUT L 99 af 22.3.2021, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj

22.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/473

af 18. december 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kravene til oplysningsdokumenter, til omkostninger og gebyrer, der er omfattet af omkostningsbegrænsningen, og til risikoreduktionsteknikker for det paneuropæiske personlige pensionsprodukt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238 af 20. juni 2019 om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (1), særlig artikel 28, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 30, stk. 2, tredje afsnit, artikel 33, stk. 3, tredje afsnit, artikel 36, stk. 2, andet afsnit, artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, artikel 45, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 46, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2019/1238 fastsættes der ensartede regler for registrering, produktion og distribution af samt tilsyn med personlige pensionsprodukter, som distribueres i Unionen under betegnelsen »paneuropæisk personligt pensionsprodukt« eller »PEPP-produkt«.

(2)

Informationsdokumenterne vedrørende PEPP-produktet er afgørende elementer i PEPP-rammen. Disse dokumenter gør det muligt at levere relevante oplysninger til forbrugere på en sådan måde, at det bliver lettere at forstå og sammenligne PEPP-produkter og forskellige investeringsmuligheder.

(3)

For at opnå sammenlignelighed af PEPP-produkter og sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) bør oplysningskravene, hvis det er hensigtsmæssigt og relevant, bringes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 (2) om dokumentet med central information for PRIIP'er. På nogle få områder er det nødvendigt at tilpasse kravene til et langsigtet pensionsopsparingsprodukt, der kan bevares under hele den enkeltes karriereforløb og levetid, med særlig fokus på de pensionsspecifikke risici, såsom inflation og risici med hensyn til at kunne opretholde indbetalingerne.

(4)

I betragtning af, at onlinedistribution er et vigtigt karakteristika for PEPP-produkter, er det særlig vigtigt, at forbrugerne let kan få adgang til, forstå og anvende de oplysninger, der præsenteres i et digitalt miljø. Udformningen af informationsdokumenterne bør derfor videreudvikles for at præsentere informationerne på en effektiv og gennemsigtig måde, når de leveres ved hjælp af digitale midler, som f.eks. websted, mobilapp, audio eller video. Denne udformning bør gøre det lettere at stille oplysninger til rådighed ved hjælp af digitale midler på en tiltrækkende og forståelig måde. Lagdeling af oplysninger bør sikre tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til at tilpasse præsentationen til de forskellige typer digitale midler og til det digitale miljø, der er under konstant udvikling.

(5)

For at give forbrugerne vigtige oplysninger om PEPP-produktet, som man umiddelbart kan læse og forstå, og muliggøre sammenligninger af PEPP-produkter er det nødvendigt at have en høj grad af standardisering. Det er derfor nødvendigt at fastsætte obligatoriske skemaer for informationsdokumenterne. For at gøre det lettere for forbrugerne at forstå PEPP-produktet som et langsigtet pensionsopsparingsprodukt bør informationskravene være skræddersyet til pensionsmålsætningen i PEPP-produktet, med henblik på at levere oplysninger, der er nyttige ved beslutningstagningen på en attraktiv og klar måde for den potentielle PEPP-opsparer og samtidig muliggøre PEPP-udbyderens brug af digitale kommunikationsmidler.

(6)

Klassificeringen af risikoprofiler og den »sammenfattende risikoindikator« i PEPP-produktet bør følge de identificerede pensionsspecifikke risici og målet om at opnå en passende og stabil pensionsindtægt. Udformningen af den sammenfattende risikoindikator bør omfatte en sammenhængende og sammenlignelig risikokategorisering og suppleres med yderligere oplysninger opnået på konsekvent vis med henblik på at skelne »overordnede« investeringsstrategier og risikoreduktionsteknikker fra »underordnede« for således at give forbrugerne relevante oplysninger om, hvorvidt en mere risikobetonet investeringsmulighed rent faktisk giver mulighed for et relativt højere afkast.

(7)

Prognoser for fremtidige pensionsindtægter er vigtige for forbrugernes forståelse af PEPP-produktet og dets egnethed til de enkelte pensionsmålsætninger. Dokumentet med central PEPP-investorinformation (KID) bør derfor indeholde resultaterne af de inflationsjusterede pensioner for generiske PEPP-opsparere med fastlagte opsparingsfaser og standardiserede indbetalinger.

(8)

Nøgleindikatorer for risici og omkostninger bør udformes, således at de kan anvendes på forskellige potentielle PEPP-investeringsmuligheder på sammenhængende og konsekvent vis. Offentliggørelsen af omkostninger bør fokusere på materielle og monetære beløb og bør sikre sammenlignelighed med det niveau for omkostnings- og gebyrbegrænsninger, der er fastsat for det grundlæggende PEPP-produkt.

(9)

Det er nødvendigt med et skema for PEPP KID'et. Dette skema bør være let forståeligt og fokusere på oplysninger, der er nyttige for forbrugerne, når de træffer beslutninger om opsparing i et PEPP-produkt, og mindske virkningen af eventuelle adfærdstilbøjeligheder.

(10)

I henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1238 skal PEPP-udbydere sikre, at PEPP KID'er til enhver tid er nøjagtige, rimelige, klare og ikke-vildledende, således at den potentielle PEPP-opsparer kan stole på de standardiserede oplysninger i dokumentet, når denne træffer afgørelse om langsigtede pensionsopsparinger. Der bør derfor fastsættes bestemmelser for en regelmæssig og hensigtsmæssig gennemgang af PEPP KID'et og i givet fald en rettidig revision af PEPP KID'et.

(11)

Det er en udfordring at skulle træffe en beslutning om langsigtede pensionsopsparinger, da fremtidige pensionsbehov måske ikke kendes fuldt ud, og personlige forhold og karrieremuligheder kan ændre sig. Derfor bør de potentielle PEPP-opsparere have tilstrækkelig tid — under hensyntagen til deres behov, erfaring og viden — til at forstå og overveje de relevante oplysninger, før de træffer en beslutning om, hvorvidt de skal foretage en opsparing i et bestemt PEPP-produkt, selv hvis PEPP KID'et udformes således, at det indeholder nyttige oplysninger til at kunne træffe afgørelse om opsparing i et PEPP-produkt på en forståelig og pålidelig måde.

(12)

PEPP-oversigten bør præsenteres således, at PEPP-opsparere let kan følge og overvåge udviklingen i deres egne PEPP-opsparinger. Mens PEPP-oversigten i sagens natur er personaliseret, bør den være i overensstemmelse med de oplysninger, der gives forud for aftaleindgåelsen, og bør muliggøre en konstant sammenligning mellem PEPP-produkter, med henblik på at PEPP-opsparere kan træffe kvalificerede beslutninger om ændring af investeringsmuligheden, skift af PEPP-udbyder eller tilpasning af indbetalingsniveauerne for at opfylde PEPP-opsparerens pensionsmålsætning.

(13)

For at sikre, at det grundlæggende PEPP-produkt er omkostningseffektivt, er det nødvendigt at sørge for, at alle omkostninger og gebyrer er omfattet af omkostningsbegrænsningen undtagen i tilfælde, hvor det er nødvendigt at sikre, at grundlæggende PEPP-produkter, som tilbyder den ekstra produktfunktion i form af kapitalgarantien, ikke stilles ringere end de grundlæggende PEPP-produkter, der ikke tilbyder denne produktfunktion for at sikre lige vilkår.

(14)

Risikoreduktionsteknikkerne for PEPP-produktet er afgørende for at fremme hensigtsmæssige investeringsstrategier, hvorved der opnås bedre pensionsresultater. Med henblik herpå er der behov for at opstille klare kriterier, der kan håndhæves, for at gøre det muligt på en sammenhængende måde at vurdere, hvorvidt en valgt risikoreduktionsteknik er effektiv Disse kriterier bør derfor gælde for de tre hovedtyper af risikoreduktionsteknikker, nemlig livscyklus, oprettelse af reserver og garantier og børe tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse typer. Disse kriterier bør også gælde for enhver ny, innovativ risikoreduktionsteknik med henblik på at fremme bedre pensionsresultater gennem innovation.

(15)

Den langsigtede karakter af og det langsigtede mål med pensionsindtægter via PEPP-produkterne kræver, at man anvender stokastiske modelberegninger, som er et redskab til at forudsige sandsynligheden for forskellige udfald under forskellige betingelser, således at fremtidige PEPP-ydelser kan prognosticeres på en rimelig måde. Det er derfor nødvendigt at sikre, at der anvendes stokastiske modelberegninger, når man vurderer risikoprofilen og de potentielle resultater af de investeringsstrategier, som tilbydes af PEPP-udbydere, og som angiver den række af mulige PEPP-ydelser, der vil kunne opstå i det virkelige liv som følge af usikre afkast på aktiver og indbetalingsniveauer. Der bør også anvendes stokastiske modelberegninger ved fastlæggelsen af et passende ambitionsniveau med hensyn til risici, når der udarbejdes resultatscenarier for PEPP KID'et og pensionsprognoser for PEPP-oversigten og ved den effektive gennemførelse af metoden for den sammenfattende risikoindikator. Med henblik herpå bør der fastsættes visse henvisninger til den stokastiske modelberegning, som PEPP-udbyderen skal anvende. PEPP-udbyderen bør frit kunne tilpasse den stokastiske modelberegning for at nå frem til det ønskede mål og integrere de modeller, der er udarbejdet af PEPP-udbydere for andre lignende produkter.

(16)

Bestemmelserne i denne forordning hænger nøje sammen. De omhandler krav til informationsdokumenter, omkostninger og gebyrer for det grundlæggende PEPP-produkt samt risikoreduktionsteknikker. På grund af de betydelige indbyrdes forbindelser mellem bestemmelserne i denne forordning og for at styrke sammenhængen mellem de forskellige reguleringsområder, der er omfattet af denne forordning, bør reglerne inden for disse områder yderligere præciseres på samlet og holistisk vis. Det er nødvendigt for at sikre en høj grad af sammenhæng mellem reglerne for produktegenskaber af høj kvalitet og regler for effektiv kommunikation til forbrugere vedrørende disse egenskaber. Reglerne for specifikke produktegenskaber for et PEPP-produkt er nødvendige for at opnå en holistisk vurdering af balancen mellem risici og afkast for PEPP-opspareren, samtidig med at der sikres bedre pensionsresultater gennem innovation og omkostningseffektivitet gennem digitalisering. Det er vigtigt at kommunikationen om disse innovative tilgange til forbrugerne sker på en sammenhængende måde, der åbner mulighed for sammenligninger. For at sikre sammenhængen mellem bestemmelserne bør de medtages i en enkelt forordning.

(17)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har forelagt Kommissionen.

(18)

EIOPA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning hos interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

INFORMATIONSDOKUMENTER I ELEKTRONISK FORMAT

Artikel 1

Præsentation af informationsdokumenter i et onlinemiljø

Hvis indholdet af dokumentet med central PEPP-investorinformation for et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) eller en PEPP-oversigt præsenteres på et andet varigt medium end papir, skal dette opfylde følgende krav:

a)

Oplysningerne præsenteres på en måde, der er tilpasset PEPP-opsparerens anordning, der anvendes til at få adgang til PEPP KID'et eller PEPP-oversigten.

b)

Hvis størrelsen af komponenterne i layoutet ændres, bevares layout, overskrifter og rækkefølge for det standardiserede præsentationsformat samt den relative vægt og størrelse af de forskellige elementer.

c)

Skrifttype og skriftstørrelse skal være således, at oplysningerne er tydelige, forståelige og præsenteret i et klart læseligt format.

d)

Hvis der anvendes lyd eller video, skal der anvendes en sådan lydhastighed og lydstyrke, som ud fra et almindeligt hensyn, gør oplysningerne tydelige, forståelige og præsenteret i et klart hørbart format.

e)

De fremlagte oplysninger skal være identiske med de oplysninger, der gives i papirudgaven af henholdsvis PEPP KID'et eller PEPP-oversigten.

Artikel 2

Lagdeling af oplysninger

Lagdeling af oplysninger i henholdsvis PEPP KID'et eller PEPP-oversigten i henhold til artikel 28, stk. 3, artikel 35, stk. 1 og 2, artikel 36, stk. 1, og artikel 37, stk.1, i forordning (EU) 2019/1238 skal have en udformning, der ikke fjerner kundens opmærksomhed fra dokumentets indhold eller skjuler centrale oplysninger. I tilfælde af lagdeling af oplysninger skal det være muligt at udskrive PEPP-oversigten som et enkelt dokument.

KAPITEL II

INDHOLD OG PRÆSENTATION AF PEPP KID'ET

Artikel 3

Afsnit med overskriften »Hvad er dette for et produkt?«

1.   Oplysninger, der angiver de langsigtede pensionsmålsætninger i forbindelse med PEPP-produktet og midlerne til at opnå disse målsætninger i afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?«, formuleres på en kortfattet, klar og letforståelig måde. Disse oplysninger skal udpege de vigtigste faktorer, som er afgørende for investeringsafkast og pensionsresultater, de underliggende investeringsaktiver eller referenceværdier, og for, hvordan afkastet fastsættes såvel som virkningen af indbetalingsniveauer og den forventede opsparingsperiode indtil pensionering. Der redegøres for principperne for de anvendte risikoreduktionsteknikker, herunder navnlig allokeringen af afkast inden for en portefølje på den enkelte PEPP-aftale. Der henvises også til typen af PEPP-udbyder og til de heraf følgende specifikke karakteristika ved PEPP-aftalen.

2.   Beskrivelsen af den type PEPP-opsparer, som PEPP-produktet skal markedsføres til i afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et, skal indeholde oplysninger om målgruppen af PEPP-opsparere, som PEPP-udbyderen har udpeget. Bestemmelsen af, hvilken type PEPP-opsparere der er målgruppen for PEPP-produktet, baseres på PEPP-opsparernes evne til at bære investeringstab og deres foretrukne investeringshorisont, deres teoretiske viden om og tidligere erfaringer med PEPP-produkter og de finansielle markeder generelt samt potentielle PEPP-opspareres behov, karakteristika og mål.

3.   Oplysninger om PEPP-pensionsydelser i afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et skal i et overordnet resumé indeholde de vigtigste karakteristika ved PEPP-aftalen. Disse oplysninger omfatter bl.a. følgende punkter:

a)

mulige udbetalingsformer som omhandlet i artikel 58, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1238 og ret til at ændre udbetalingsformen som omhandlet i artikel 59, stk. 1, i nævnte forordning

b)

en angivelse af hver enkelt PEPP-pensionsydelse sammen med en begrundelse, der angiver, at værdien af disse ydelser fremgår af afsnittet med overskriften »Hvad er risici, og hvad kan jeg få i afkast?«.

4.   Hvis PEPP-aftalen dækker biometriske risici, angives oplysningerne i afsnittet »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et om denne dækning, herunder en liste over de risici, der er dækket, og de omstændigheder, der udløser forsikringsdækningen og forsikringsydelserne. Den biometriske risikopræmie, jf. punkt 54 i bilag VI til forordning (EU) 2017/653, angives i procent af det årlige bidrag eller i form af virkningen af den biometriske risikopræmie på investeringsafkastet ved slutningen af opsparingsfasen på grundlag af de generiske ihændehaverperioder, der anvendes til fastsættelse af de forventede PEPP-ydelser. Hvis præmien betales i form af et enkelt fast beløb, inkluderer oplysningerne det investerede beløb. Hvis præmien betales periodisk, inkluderes antallet af de periodiske betalinger og en vurdering af den gennemsnitlige biometriske risikopræmie som en procentdel af den årlige præmie i oplysningerne

5.   Afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et indeholder følgende oplysninger om portabilitetsydelsen:

a)

oplysninger om, at PEPP-opsparere på anmodning har ret til at anvende en portabilitetsydelse, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1238

b)

oplysninger om, hvilke underkonti der er umiddelbart tilgængelige

c)

en henvisning til EIOPA's centrale offentlige register som omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) 2019/1238, hvor der findes oplysninger om betingelserne for opsparingsfasen og udbetalingsfasen for de nationale underkonti, der er fastsat af medlemsstaterne

d)

oplysninger om det valg, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2019/1238, hvis PEPP-udbyderen ikke kan sikre åbningen af en ny underkonto, der svarer til PEPP-opsparerens nye bopælsmedlemsstat.

6.   Afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et skal indeholde oplysninger vedrørende skift af udbyder og navnlig oplysninger om mulighederne i forbindelse med et skift, jf. artikel 52, stk. 3, i forordning (EU) 2019/1238. Hvis PEPP-udbyderen i overensstemmelse med den pågældende artikel giver PEPP-opspareren mulighed for oftere at skifte PEPP-udbyder, angives hyppigheden i PEPP KID'et. Det skal fremgå af PEPP KID'et, om skiftet er gebyrfrit. Hvis det ikke er gebyrfrit, angives de dermed forbundne omkostninger i PEPP KID'et.

Oplysningerne om ydelse i forbindelse med skift omfatter også oplysninger om retten til at modtage supplerende oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder som omhandlet i artikel 56, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1238. Disse oplysninger gøres tilgængelige på PEPP-udbyderens websted og efter anmodning fra PEPP-opsparere i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2019/1238.

7.   Afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et skal indeholde oplysninger om betingelser for ændring af den valgte investeringsmulighed. Navnlig angives der, hvis det er relevant, oplysninger om alternative investeringsmuligheder for PEPP-opspareren med hensyn til skift i overensstemmelse med artikel 44 i forordning (EU) 2019/1238. Hvis PEPP-udbyderen giver PEPP-opspareren mulighed for oftere at ændre den valgte investeringsmulighed end minimumskravet, angives hyppigheden af den eventuelle ændring, og det skal fremgå af oplysningen, at denne ændring er gebyrfri, eller de dermed forbundne omkostninger angives.

8.   Oplysningerne i forbindelse med, hvordan PEPP-udbyderens investering klarer sig med hensyn til miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige faktorer (»ESG-faktorer«) i afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP-KID'et skal indeholde udførlige redegørelser og kvantitative oplysninger, hvis sådanne foreligger, om, hvordan integrationen af ESG-faktorerne påvirker de faktiske og forventede resultater af PEPP-udbyderens investeringer.

9.   Afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et, skal indeholde oplysninger, hvis det er relevant, om hvorvidt der er en fortrydelses- eller opsigelsesperiode for PEPP-opspareren, og om konsekvenserne heraf, herunder om alle gældende gebyrer og sanktioner for brug af fortrydelses- eller opsigelsesperioden i forbindelse med aftalen.

10.   Oplysningerne i afsnittet med titlen »Hvad er dette produkt?« i PEPP KID'et skal indeholde en henvisning til oplysningerne om tidligere resultater af PEPP-produktets investeringsmuligheder, som allokeret til PEPP-opsparerne. Oplysninger om hidtidige resultater stilles til rådighed på PEPP-udbyderens websted.

11.   Hvis oplysningerne præsenteres i et elektronisk format med lagdeling af oplysninger, skal det første lag som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3

b)

oplysninger om, hvorvidt PEPP-aftalen omfatter biometriske risici

c)

oplysninger om et af følgende punkter:

i)

hvorvidt det grundlæggende PEPP-produkt indeholder en garanti for kapitalen eller har form af en risikoreduktionsteknik i overensstemmelse med målet om at gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for kapitalen,

ii)

om og i hvilket omfang eventuelle alternative investeringsmuligheder, hvis det er relevant, udgør en garanti eller risikoreduktionsteknik

Andre oplysninger kan angives i de yderligere lag af oplysninger.

Artikel 4

Afsnit med overskriften »Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få«

1.   Oplysninger om risiko-/afkastprofilen for et PEPP-produkt, herunder en forklarende beskrivelse af den sammenfattende risikoindikator i afsnittet med overskriften »Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?« i PEPP KID'et, formuleres på en kortfattet, klar og letforståelig måde. Oplysningerne skal forklare formålet med og resultaterne af den sammenfattende risikoindikator for på en standardiseret og sammenlignelig måde at identificere forskellige risiko-/afkastprofiler, og at den sammenfattende risikoindikator skal betragtes som et referencepunkt, når man sammenligner forskellige PEPP-produkters risiko-/afkastprofiler. PEPP-udbyderen skal tydeligt angive, at den sammenfattende risikoindikator for PEPP-produkter er forskellig fra og ikke sammenlignelig med den sammenfattende risikoindikator for produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (4).

Oplysningerne skal forklare, at en lav risiko-/afkastprofil indebærer, at PEPP-opspareren har større sandsynlighed for at opnå en moderat pensionsindtægt, mens en høj risiko-/afkastprofil indebærer, at PEPP-opspareren har større sandsynlighed for at opnå en relativt højere eller lavere pensionsindtægt end ved lavere risiko-/afkastprofiler. Den forklarende beskrivelse skal identificere begrænsningerne i den sammenfattende risikoindikator, herunder, hvis det er relevant, risiko-/afkastprofilens afhængighed af den faktiske udvikling i investeringerne, opsparingsperioden og effektiviteten af den anvendte risikoreduktionsteknik.

2.   De oplysninger, der kræves i henhold til artikel 28, stk. 3, litra d), nr. ii), i forordning (EU) 2019/1238 om det maksimale mulige tab af den investerede kapital i afsnittet med overskriften »Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?« i PEPP-KID'et suppleres med oplysninger om den standardiserede, stokastisk fastlagte og akkumulerede kapital i forbindelse med udbetalingen i en stresssituation svarende til den femte percentil af distributionen.

3.   I afsnittet »Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?« i PEPP KID'et, fremlægges oplysninger om de standardiserede resultatscenarier for gunstige scenarier, scenarier baseret på bedste skøn og ugunstige scenarier, for så vidt angår de forventede PEPP-pensionsydelser, på grundlag af følgende elementer:

a)

Fremskrivningerne omfatter fire generiske PEPP-opsparere med 40, 30, 20 og 10 år indtil opsparingsfasens afslutning og baseres på et standardiseret indbetalingssniveau.

b)

Det gunstige scenarie svarer til 85-percentilen af distributionen, scenariet baseret på bedste skøn til medianen og det ugunstige scenarie til 15-percentilen af distributionen.

c)

Den forventede akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen og de forventede månedlige pensionsydelser justeres for inflation.

d)

Oplysningerne suppleres af en forklarende beskrivelse inklusive nominelle beløb for omregningen til nutidsværdi som følge af ændringer i købekraften over tid.

4.   Hvor det er relevant, henviser oplysninger om betingelser for afkast til PEPP-opsparere eller indbyggede resultatlofter i afsnittet med overskriften »Hvad er dette for et produkt?« i PEPP KID'et til udformningen og fordelingsmekanismerne for de anvendte risikoreduktionsteknikker.

5.   Input, antagelser og metoder vedrørende de i stk. 1, 2 og 3 omhandlede oplysninger skal være i overensstemmelse med bilag III.

6.   Hvis oplysningerne præsenteres i et elektronisk format med lagdeling af oplysninger, skal det første lag som minimum indeholde den sammenfattende risikoindikator og de forventede PEPP-pensionsydelser for fire generiske PEPP-opsparere, mens de nominelle forventede ydelser kan angives i de yderligere lag af oplysninger. Andre oplysninger kan angives i de yderligere lag af oplysninger.

Artikel 5

Afsnit med overskriften »Hvilke omkostninger er der?«

1.   Oplysninger i afsnittet med overskriften »Hvilke omkostninger er der?« i PEPP-KID'et gives på en kort, klar og let forståelig måde. Omkostninger og gebyrer, der er identificeret i afsnittet »Hvilke omkostninger er der?«, henviser til de faktiske afholdte omkostninger, som afholdes direkte på udbyderniveau eller i forbindelse med en udliciteret aktivitet eller en investeringsfond, herunder alle de hermed forbundne generalomkostninger. Hvis det er relevant, angives omkostninger og gebyrer, der opkræves hos den potentielle PEPP-opsparer, inden der foretages opsparinger i PEPP-produktet, særskilt som »startomkostninger«. Omkostninger og gebyrer, både engangsomkostninger og løbende omkostninger, angives som »samlede omkostninger pr. år« udtrykt i pengeværdi og som en procentdel af den akkumulerede kapital som defineret i artikel 2, stk. 24, i forordning (EU) 2019/1238. Omkostningernes kombinerede indvirkning beregnes på grundlag af den standardiserede månedlige indbetaling fra PEPP-opspareren udtrykt i pengeværdi som angivet i del III i bilag III til denne forordning.

2.   Afsnittet med overskriften »Hvilke omkostninger er der?« i PEPP KID'et skal indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om de administrative omkostninger ved PEPP-udbyderens aktiviteter i forbindelse med forvaltningen af PEPP-konti, opkrævning af indbetalinger, oplysninger til medlemmerne og gennemførelse af betalinger

b)

oplysninger om følgende investeringsudgifter:

i)

udgifter til deponering af aktiver, herunder gebyrer betalt til depotforvalteren for den sikre opbevaring af aktiver og indkassering af udbytte og renteindtægter

ii)

omkostninger ved porteføljetransaktioner, herunder faktiske betalinger fra PEPP-udbyder til tredjepart til dækning af omkostninger i forbindelse med erhvervelse eller afhændelse af et hvilket som helst aktiv på PEPP-kontoen

iii)

andre omkostninger ved forvaltningen af investeringerne

c)

oplysninger om distributionsomkostninger som følge af markedsføring og salg af PEPP-produktet, herunder omkostninger og gebyrer i forbindelse med rådgivning

d)

oplysninger om omkostninger ved garantier, som afkræves af PEPP-opspareren for den finansielle garanti vedrørende tilbagebetaling af som minimum den akkumulerede kapital ved udbetaling og enhver anden finansiel garanti, der stilles i henhold til PEPP-aftalen.

3.   Hvis en PEPP-udbyder opkræver gebyrer for at kunne få dækning for de afholdte udgifter til indledende rådgivning i den første periode af PEPP-aftalen, inden PEPP-opspareren har ret til at skifte PEPP-udbyder, jf. artikel 52, stk. 3, i forordning (EU) 2019/1238, oplyser PEPP-udbyderen potentielle PEPP-opsparere om det samlede beløb af disse gebyrer, den periode, i hvilken gebyrerne skal betales, og hyppigheden heraf.

4.   Hvis oplysningerne præsenteres i et elektronisk format med lagdeling af oplysninger, skal det første lag som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om de samlede årlige omkostninger udtrykt i pengeværdi og i procent af den samlede kapital ved årets udgang, jf. stk. 1

b)

oplysninger om eventuelle startomkostninger, hvis det er relevant.

Andre oplysninger kan angives i de yderligere lag af oplysninger.

Artikel 6

Standardlayout for PEPP KID'et

PEPP-udbydere forelægger PEPP-KID'et i overensstemmelse med bilag I. Hvis oplysningerne præsenteres i et elektronisk format, kan præsentationen ved hjælp af det skema, der er angivet i bilaget, kun tilpasses for at vise lagdeling af oplysninger.

KAPITEL III

GENNEMGANG, REVISION OG TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF PEPP KID'ET

Artikel 7

Revision af PEPP KID'et

1.   PEPP-udbydere reviderer oplysningerne i PEPP KID'et i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1238, hver gang der sker en ændring, som i væsentlig grad påvirker eller sandsynligvis vil påvirke oplysningerne i PEPP KID'et væsentligt og mindst hver 12. måned efter datoen for den første offentliggørelse af PEPP KID'et.

2.   I forbindelse med revisionen som omhandlet i stk. 1 kontrollerer PEPP-udbydere, om oplysningerne i PEPP KID'et er præcise, rimelige, let at forstå og ikke på nogen måde vildledende. Udbydere kontrollerer navnlig, at følgende kriterier overholdes:

a)

om oplysningerne i PEPP KID'et er i overensstemmelse med de generelle krav til form og indhold i henhold til artikel 26, 27 og 28 i forordning (EU) 2019/1238 og de specifikke krav til form og indhold, der er fastsat i artikel 6 i nærværende forordning,

b)

om PEPP-produktets risici og afkast har ændret sig i det tilfælde, hvor en sådan ændring medfører, at det er nødvendigt at anbringe PEPP-produktet i en anden klasse af den sammenfattende risikoindikator end den, der var tildelt i det PEPP KID, der er genstand for fornyet vurdering.

3.   Hvad angår stk. 1, opretter og opretholder PEPP-udbydere gennem hele PEPP-produktets levetid passende procedurer, således at PEPP-opsparere uden unødigt ophold til enhver tid kan udpege eventuelle omstændigheder, der måtte resultere i en ændring, der påvirker eller sandsynligvis vil påvirke nøjagtigheden, rimeligheden eller tydeligheden af informationerne i PEPP-KID'et.

Artikel 8

Revision af PEPP KID'et

1.   PEPP-udbydere reviderer straks PEPP KID'et, hvis det i en revision i henhold til artikel 7 konkluderes, at det er nødvendigt at foretage ændringer af PEPP KID'et. PEPP-udbydere sikrer, at alle de afsnit af PEPP KID'et, som berøres af disse ændringer, ajourføres.

2.   PEPP-udbyderen offentliggør det reviderede PEPP KID på sit websted og underretter straks PEPP-opsparere herom i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3.

Artikel 9

Tilrådighedsstillelse af PEPP KID'et

1.   Personer, som rådgiver om eller sælger et PEPP-produkt, stiller PEPP KID'et tilstrækkelig tidligt til rådighed, så en potentiel eller aktuel PEPP-opsparer har tilstrækkelig tid til at tage dokumentet i betragtning, før denne bindes af en aftale eller et tilbud vedrørende det pågældende PEPP-produkt, uanset om den potentielle eller nuværende PEPP-opsparer har en fortrydelsesperiode.

2.   Med henblik på stk. 1 vurderer den person, som rådgiver om eller sælger et PEPP-produkt, hvor lang tid den enkelte potentielle eller nuværende PEPP-opsparer skal bruge til at tage PEPP KID'et i betragtning, under hensyntagen til følgende kriterier:

a)

den potentielle eller nuværende PEPP-opsparers viden om og erfaring med PEPP-produktet eller PEPP-produkter af lignende art eller risici svarende til dem, der opstår i forbindelse med PEPP-produktet

b)

PEPP-produktets kompleksitet, langsigtede karakter og begrænsede tilbagekøbsmulighed

c)

hvis rådgivning eller salg sker på den potentielle eller nuværende PEPP-opsparers initiativ, det behov for hurtigt at indgå den foreslåede kontrakt eller det foreslåede tilbud, som den potentielle eller nuværende PEPP-opsparer eksplicit har givet udtryk for.

3.   Hvis PEPP KID'et stilles til rådighed online, skal det med henblik på stk. 1 opfylde følgende betingelser:

a)

det skal være placeret i et område af webstedet eller en mobilapp, hvor det let kan findes og tilgås

b)

det stilles til rådighed på et tidspunkt i købsprocessen, hvor den potentielle eller nuværende PEPP-opsparer har tilstrækkelig tid til at tage dokumentet i betragtning, før denne bindes af en PEPP-aftale eller et tilbud vedrørende den pågældende PEPP-aftale.

KAPITEL IV

PRÆSENTATION AF OG LAYOUT FOR PEPP-OVERSIGTEN

Artikel 10

Præsentation af PEPP-oversigten

1.   Oplysningerne i PEPP-oversigten gives på en kort, klar og let forståelig måde. Oplysningerne præsenteres i følgende rækkefølge for hver eksisterende underkonto:

a)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 35, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2019/1238

b)

i afsnittet med overskriften »Produktnavn«, oplysninger som omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2019/1238

c)

i afsnittet med overskriften »Hvor meget har jeg opsparet i mit PEPP-produkt?«, følgende oplysninger:

i)

oplysninger omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra i), i forordning (EU) 2019/1238

ii)

oplysninger om den samlede værdi af PEPP-kontoen fordelt på indbetalinger og akkumulerede investeringsafkast eksklusive omkostninger og gebyrer, siden PEPP-opspareren påbegyndte sin opsparing i PEPP-produktet

iii)

oplysninger om præmier ved biometriske risicipræmier

d)

i afsnittet med overskriften »Hvad får jeg, når jeg går på pension?«, følgende oplysninger:

i)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra d), og artikel 37, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2019/1238 og artikel 4, stk. 3, i nærværende forordning, hvor de faktiske indbetalinger, forventede indbetalingsniveauer og individuelle vilkår og betingelser anvendes

ii)

i givet fald oplysninger om supplerende pensionsprognoser baseret på nationale regler i overensstemmelse med artikel 37, stk. 3, i forordning (EU) 2019/1238

e)

oplysninger om forventet akkumuleret kapital ved udgangen af opsparingsfasen og de forventede månedlige pensionsydelser

f)

i afsnittet med overskriften »Hvordan har mit PEPP-produkt ændret sig inden for de seneste 12 måneder?« oplysninger som omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra e), f) og h), i forordning (EU) 2019/1238 om udviklingen på PEPP-kontoen i de foregående 12 måneder, med afstemning af balancen mellem den indledende saldo og slutsaldoen vist gennem indbetalinger, investeringsafkast allokeret til PEPP-kontoen og omkostninger og gebyrer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i nærværende forordning

g)

i afsnittet »Nøglefaktorer, der påvirker mit PEPP-produkts resultater« oplysninger, hvor det er relevant, som omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra g), j) og l), i forordning (EU) 2019/1238 og artikel 3, stk. 10, i nærværende forordning

h)

i afsnittet »Vigtige oplysninger« anføres følgende oplysninger:

i)

oplysninger om væsentlige ændringer af vilkår og betingelser i forbindelse med PEPP, jf. artikel 35, stk. 5 og 6, i forordning (EU) 2019/1238

ii)

oplysninger om, hvor og hvordan der kan indhentes supplerende oplysninger som omhandlet i artikel 37, stk. 1, litra a), b), c) og e), i forordning (EU) 2019/1238

iii)

hvis det er relevant, en henvisning til erklæringen om investeringspolitik under hensyntagen til ESG-faktorerne i henhold til artikel 37, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/1238.

De i første afsnit, litra c), nr. iii), omhandlede oplysninger fremlægges særskilt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4.

De i første afsnit, litra e), omhandlede oplysninger fremlægges justeret for inflation. Oplysningerne suppleres af en udførlig redegørelse for omregningen til nutidsværdi som følge af ændringer i købekraften over tid.

Med henblik på første afsnit, litra f), præsenteres omkostningernes kombinerede indvirkning på den forventede akkumulerede kapital ved udbetaling i henhold til artikel 36, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2019/1238 som »Formueforringelse« som anført i del III i bilag III til nærværende forordning.

De oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, litra g), vedrører tidligere resultater af PEPP-opsparerens investeringsmulighed, sådan som de er allokeret til PEPP-opsparerne, og skal om muligt forelægges for de foregående ti år. Hvis det ikke er muligt at forelægge oplysningerne for de foregående ti år, angives oplysningerne for den længste periode, i hvilken PEPP-opspareren har foretaget opsparinger i PEPP-produktet. Disse oplysninger angives som det gennemsnitlige investeringsafkast, med fradrag af investeringsomkostningerne for det foregående år, de foregående tre år, de foregående fem år og de foregående ti år (som en procentdel af den akkumulerede kapital).

2.   Antagelserne vedrørende de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være i overensstemmelse med bilag III.

3.   Hvis oplysningerne præsenteres i et elektronisk format med lagdeling af oplysninger, skal det første lag som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet under stk. 1, litra a), b), d) og e). Andre oplysninger kan angives i de yderligere lag af oplysninger.

Artikel 11

Standardlayout for PEPP-oversigten

PEPP-udbydere forelægger PEPP-oversigten i overensstemmelse med bilag II. Hvis oplysningerne præsenteres i et elektronisk format, kan det skema, der er angivet i bilaget, kun tilpasses for at vise lagdeling af oplysninger.

KAPITEL V

OMKOSTNINGER OG GEBYRER FOR DET GRUNDLÆGGENDE PEPP-PRODUKT

Artikel 12

Typer af omkostninger og gebyrer for det grundlæggende PEPP-produkt

1.   De omkostninger og gebyrer, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1238, i forbindelse med den samlede kapital hos opspareren i det grundlæggende PEPP-produkt ved udgangen af det pågældende år, omfatter alle faktisk afholdte omkostninger og gebyrer, som afholdes direkte på udbyderniveau eller i forbindelse med en udliciteret aktivitet, herunder passende generalomkostninger og gebyrer i forbindelse med opsparing i det grundlæggende PEPP-produkt og distribution af samme. Disse omkostninger og gebyrer omfatter navnlig følgende omkostninger:

a)

administrationsudgifter

b)

investeringsomkostninger

c)

distributionsomkostninger.

2.   Eventuelle omkostninger og gebyrer i forbindelse med yderligere elementer af eller egenskaber hos det grundlæggende PEPP-produkt, som ikke kræves i henhold til artikel 45 i forordning (EU) 2019/1238, og eventuelle omkostninger og gebyrer i forbindelse med skift af udbyder som omhandlet i artikel 54 i forordning (EU) 2019/1238, medregnes ikke i de omkostninger, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1238.

Artikel 13

Omkostninger og gebyrer for garantier for det grundlæggende PEPP-produkt

1.   Hvis det grundlæggende PEPP-produkt udgør en garanti for den kapital, der forfalder ved begyndelsen af udbetalingsfasen og i udbetalingsfasen i henhold til artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1238, medregnes de omkostninger, der er direkte forbundet med denne garanti, ikke i de omkostninger, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1238.

2.   PEPP-udbyderen oplyser udtrykkeligt og separat de omkostninger, der opkræves for kapitalgarantien, i afsnittet med overskriften »Hvilke omkostninger er der?« i PEPP-KID'et og i afsnittet med overskriften »Hvordan har mit PEPP-produkt ændret sig inden for de seneste 12 måneder?« i PEPP-oversigten.

3.   Hvis det er relevant, skal PEPP-udbyderen kunne dokumentere, at de respektive omkostninger er direkte knyttet til kapitalgarantien på anmodning af den nationale kompetente myndighed eller EIOPA.

KAPITEL VI

RISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

Artikel 14

Formålet med risikoreduktionsteknikkerne

1.   PEPP-udbydere skal, når de anvender risikoreduktionsteknikker i forbindelse med PEPP-produktets investeringsstrategi, opstille et mål svarende til PEPP-opsparerens eller en gruppe af PEPP-opspareres specifikke pensionsmålsætning i overensstemmelse med betingelserne i artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1238.

2.   PEPP-udbyderen udformer risikoreduktionsteknikken med henblik på at nå målet om en stabil og passende individuel fremtidig pensionsindtægt fra PEPP-produktet under hensyntagen til den forventede resterende varighed af PEPP-opsparerens eller gruppen af PEPP-opspareres individuelle opsparingsfase og PEPP-opsparerens valgte udbetalingsmulighed. For at kunne opfylde dette mål udformes risikoreduktionsteknikken på følgende måde:

a)

Det sikres, at det forventede tab, der defineres som forskellen mellem den forventede sum af indbetalinger og den forventede akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen, ikke overstiger 20 % i den stresssituation, som svarer til den femte percentil af distributionen.

b)

Det tilstræbes at overgå den årlige inflationsrate med en sandsynlighed på mindst 80 % over en 40-årig opsparingsfase.

c)

Der tages hensyn til resultaterne af stokastiske modelberegninger.

3.   For så vidt angår det grundlæggende PEPP-produkt, anvender PEPP-udbyderen, hvis denne ikke tilbyder en kapitalgaranti som omhandlet i artikel 13, en investeringsstrategi, der under hensyntagen til resultaterne af stokastiske modelberegninger sikrer en dækning for kapitalen ved udbetalingsfasens begyndelse og i udbetalingsfasen med en sandsynlighed på mindst 92,5 %. Hvis den resterende akkumuleringsfase er lig med eller under ti år på tidspunktet for aftaleindgåelsen af det grundlæggende PEPP-produkt, kan der dog anvendes en sandsynlighed på mindst 80 % ved anvendelse af investeringsstrategien.

4.   I forbindelse med udformningen af en risikoreduktionsteknik for en gruppe af PEPP-opsparere udformer PEPP-udbyderen en risikoreduktionsteknik, således at der sikres en retfærdig og ligelig beskyttelse af hver enkelt PEPP-opsparer i gruppen, og der lægges en dæmper på opportunistisk adfærd hos individuelle PEPP-opsparere i gruppen.

5.   PEPP-udbydere sikrer, at eventuel resultatrelateret aflønning af enkeltpersoner, der handler på PEPP-udbyderens vegne og gennemfører risikoreduktionsteknikker, bidrager til målet i forbindelse med risikoreduktionsteknikkerne.

6.   PEPP-udbydere sikrer, at risikoreduktionsteknikken er passende, effektiv og virkningsfuld ved hjælp af en særlig proces og bestemmelser inden for rammerne af produkttilsyn og styringskrav som krævet i artikel 25 i forordning (EU) 2019/1238. Denne ramme er genstand for en tilsynskontrol og tilsynsrapportering.

7.   Hvis en PEPP-opsparer vælger en anden investeringsmulighed i henhold til artikel 44 i forordning (EU) 2019/1238 eller skifter PEPP-udbyder i henhold til samme forordnings artikel 20, stk. 5, eller artikel 52, indbetaler PEPP-udbyderen på en fair måde eventuelle afsatte reserver og investeringsafkast til den PEPP-opsparer, der skifter. PEPP-udbyderen sikrer, at tildelingen er fair både over for PEPP-opspareren, der skifter, og de resterende PEPP-opsparere.

8.   I tilfælde af en negativ økonomisk udvikling i de tre år, der går umiddelbart forud for den forventede afslutning af den resterende varighed af PEPP-opsparerens opsparingsfase, forlænger PEPP-udbyderen den sidste fase af livscyklussen eller den anvendte risikoreduktionsteknik med en passende ekstra tidsperiode på op til tre år efter den oprindeligt forventede afslutning af opsparingsfasen. En sådan forlængelse er betinget af PEPP-opsparerens udtrykkelige samtykke og sker i overensstemmelse med betingelserne i artikel 47 i forordning (EU) 2019/1238.

Artikel 15

Livscyklus

1.   Når der anvendes en risikoreduktionsteknik, som tilpasser investeringsallokeringen for at reducere den finansielle risiko ved investeringer svarende til den resterende varighed, anfører PEPP-udbyderen gennemsnitlige eksponeringer mod aktie- og gældsinstrumenter, samtidig med at det sikres, at artikel 41 i forordning (EU) 2019/1238 overholdes for så vidt angår alle potentielle underporteføljer svarende til de forskellige faser i livscyklussen.

2.   PEPP-udbyderen udformer livscyklussen, så det sikres, at de PEPP-opsparere, der befinder sig længst væk fra den forventede afslutning af opsparingsfasen, i et kontraktmæssigt fastsat omfang investerer i langsigtede investeringer, der nyder godt af højere investeringsafkast på grund af deres specifikke egenskaber med højere risici og afkast, herunder illikvide eller egenkapitallignende egenskaber. For de PEPP-opsparere, der er tættest på den forventede afslutning af opsparingsfasen, sikrer PEPP-udbyderen, at investeringerne i overvejende grad er likvide, af høj kvalitet og har faste investeringsafkast.

Artikel 16

Oprettelse af reserver

1.   Hvis der anvendes en risikoreduktionsteknik, hvorved der oprettes reserver af PEPP-opsparerens indbetalinger eller investeringsafkast, fastsætter PEPP-udbydere i PEPP-aftalen på en gennemsigtig og forståelig måde bestemmelser om tildeling af den opsparede kapital og investeringsafkast til den enkelte PEPP-opsparers konto, til og fra reserverne og, hvis det er relevant, til den tilsvarende gruppe af PEPP-opsparere.

2.   Fra dertil beregnede aktiver fordeler PEPP-udbyderen indbetalinger og investeringsafkast på reserverne på en gennemsigtig og forståelig måde med det formål at opbygge tilstrækkelige reserver i tider med positive investeringsafkast. PEPP-udbyderen foretager ligeledes en fordeling fra reserverne på den enkelte PEPP-opsparers konto og, hvis det er relevant, til den tilsvarende gruppe af PEPP-opsparere på en retfærdig og gennemsigtig måde i perioder med negative investeringsafkast.

3.   PEPP-udbyderen identificerer og øremærker tydeligt de aktiver, der er investeret for PEPP-opsparerne. PEPP-udbyderen skal ikke kunne handle aktiver for egen regning med de aktiver, der er øremærket til PEPP-opsparere.

4.   I de første ti år efter oprettelsen af et nyt PEPP-produkt kan PEPP-udbyderen bidrage til oprettelsen af reserverne ved at yde et lån eller en egenkapitalinvestering til PEPP-opsparernes aktiver. I så fald angiver PEPP-udbyderen på en gennemsigtig og forståelig måde vilkår og betingelser for sit bidrag og overskudsdeling i PEPP-aftalen samt det mønster, der skal anvendes ved den gradvise investeringsafvikling over en periode på højst ti år.

Artikel 17

Minimumsgarantier for afkast

1.   Hvis PEPP-udbyderen tilbyder minimumsgarantier for afkast, beskriver PEPP-udbyderen klart de særlige egenskaber ved garantien, herunder begrænsninger og tærskler, og angiver, om garantien skal anvendes på inflationsjusterede afkast eller på nominelle afkast.

2.   PEPP-udbyderen oplyser udtrykkeligt i PEPP KID'et og efterfølgende i PEPP-oversigten, hvorvidt garantiniveauet er justeret med henblik på den årlige inflationsrate.

Artikel 18

Holistisk vurdering af risici og afkast vedrørende PEPP-produktet

Med henblik på artikel 3, 4, 5, 10 og 14 anvender PEPP-udbydere de metoder, der er fastsat i bilag III.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 198 af 25.7.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (EUT L 100 af 12.4.2017, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).


BILAG I

SKEMA TIL DOKUMENTET MED CENTRAL PEPP-INVESTORINFORMATION

Del I. Instrukser med henblik på udfyldelse af skemaet for central PEPP-investorinformation

1.

PEPP-udbydere skal overholde afsnittenes rækkefølge og overskrifter, præsentationsværktøjer og ikoner i skemaet for central PEPP-investorinformation i del II i dette bilag, som dog ikke fastlægger parametre for længden af de enkelte afsnit og indsættelse af sideskift, og som højst må fylde fem sider A4-papir, når det udskrives.

2.

Under den fremtrædende overskrift »Skemaet for central PEPP-investorinformation« tilføjes følgende erklæring: »Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om dette paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP-produkt). Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette personlige pensionsprodukt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre PEPP-produkter.

3.

I skemaet kan PEPP-udbydere tilføje en QR-kode med et link til den elektroniske udgave af PEPP KID'et.

4.

Øverst i skemaet i afsnittet »PEPP-produkter — et overblik« skal PEPP-udbydere angive følgende oplysninger:

a)

den forventede akkumulerede kapital ved en månedlig indbetaling på 100 EUR i en periode på 40 år under det ugunstige og det gunstige scenario

b)

de samlede årlige omkostninger i procent af den akkumulerede kapital på grundlag af månedlige indbetalinger på 100 EUR

c)

klassificeringen af den sammenfattende risikoindikator og

d)

en erklæring om, hvorvidt produktet indeholder en garanti.

5.

PEPP-udbyderen skal tilføje følgende erklæring: »Pensionsproduktet, der er beskrevet i dette dokument, er et langsigtet produkt med begrænset tilbagekøbsmulighed, som ikke kan opsiges når som helst.«

6.

PEPP-udbyderen kan i følgende afsnit tilføje sit corporate branding eller logo og skal oplyse følgende:

a)

PEPP-udbyderens navn og kontaktoplysninger

b)

PEPP-udbyderens kompetente myndigheder

c)

PEPP-produktets navn og dets registreringsnummer i det centrale offentlige register

d)

under »produkttype«, hvorvidt der er tale om et grundlæggende PEPP-produkt, og om PEPP-KID'et henviser til den specifikke alternative investeringsmulighed eller giver generelle oplysninger om en række alternative investeringsmuligheder og

e)

dokumentets dato.

7.

Under overskriften »Hvordan investeres mine penge?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 1. PEPP-udbydere kan anvende højre kolonne eller hovedområdet til at angive oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 10, i denne forordning.

8.

Under overskriften »Hvem er det til?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 2, i denne forordning.

9.

PEPP-udbyderen skal under overskriften »Er min opsparing sikret?« angive:

a)

hvorvidt det grundlæggende PEPP-produkt indeholder en garanti for kapitalen eller har form af en risikoreduktionsteknik i overensstemmelse med målet om at gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for kapitalen, eller

b)

om og i hvilket omfang eventuelle alternative investeringsmuligheder, hvis det er relevant, indeholder en garanti eller risikoreduktionsteknik.

10.

Under overskriften »Hvad sker der, når jeg går på pension?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 3, i denne forordning.

11.

Under overskriften »Hvad sker der med min PEPP-opsparing, hvis jeg dør/bliver handicappet/lever længere end antaget i min PEPP-aftale?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i denne forordning.

12.

Under overskriften »Hvad sker der, hvis jeg flytter til et andet land?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 5, i denne forordning. PEPP-udbydere kan anvende højre kolonne eller hovedområdet til at angive, hvor man kan finde yderligere oplysninger.

13.

Under overskriften »Kan jeg trække mig ud af produktet før tiden?« skal PEPP-udbyderen vedlægge en erklæring om konsekvenserne for PEPP-opspareren:

a)

af en tilbagetrækning fra PEPP-produktet før tiden, herunder alle gældende gebyrer, sanktioner og eventuelt tab af kapitalbeskyttelse og eventuelt tab af andre fordele og incitamenter og

b)

hvis PEPP-opspareren ophører med at indbetale til PEPP-produktet, herunder alle gældende gebyrer, sanktioner og eventuelt tab af kapitalbeskyttelse og eventuelt tab af andre fordele og incitamenter.

14.

Under overskriften »Kan jeg skifte udbyder?«, skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 6, i denne forordning. PEPP-udbydere kan anvende højre kolonne eller hovedområde til at angive, hvor man kan finde yderligere oplysninger.

15.

Under overskriften »Kan jeg ændre min investeringsmulighed?«, skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 7, i denne forordning.

16.

Under overskriften »Vil mine penge blive investeret på en bæredygtig måde?«, skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 8, i denne forordning. PEPP-udbydere kan anvende højre kolonne eller hovedområdet til at angive, hvor man kan finde yderligere oplysninger.

17.

Under overskriften »Er dette reguleret i (medlemsstatens) lovgivning?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger om den lovgivning, der finder anvendelse på PEPP-aftalen, hvis parterne ikke har et frit lovvalg, eller, hvis parterne frit kan vælge den lovgivning, der finder anvendelse, den lov, som PEPP-udbyderen foreslår at vælge.

18.

Under overskriften »Kan jeg fortryde eller skifte mening?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 9, i denne forordning.

19.

Under overskriften »Hvad er risikoprofilen for dette produkt?« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 1 i denne forordning. PEPP-udbydere kan anvende højre kolonne eller hovedområdet til at angive, hvor man kan finde yderligere oplysninger, herunder især de metoder, der er anvendt i forbindelse med den sammenfattende risikoindikator

20.

Under overskriften »Er der risiko for, at jeg mister al min investerede kapital?«, skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 2, i denne forordning.

21.

Under overskriften »Hvad kan jeg forvente, når jeg går på pension?« skal PEPP-udbyderen, når denne fremlægger oplysninger, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 4, stk. 4, angive oplysningerne i henhold til artikel 4, stk. 3, litra a) -c), som følger:

a)

det ugunstige scenarie under kategorien »hvis investeringerne klarer sig dårligt«

b)

scenariet baseret på bedste skøn under kategorien »hvis investeringerne klarer sig gennemsnitligt«

c)

det gunstige scenarie under kategorien »hvis investeringerne klarer sig meget godt«

d)

prognoserne for en opsparingsfase på henholdsvis 40 år ved en nuværende alder på 25, for en opsparingsfase på 30 år ved en nuværende alder på 35, for en opsparingsfase på 20 ved en nuværende alder på 45 og for en opsparingsfase på 10 år ved en nuværende alder på 55.

22.

Under overskriften »Hvad kan jeg forvente, når jeg går på pension?« skal PEPP-udbyderen fremlægge en erklæring om, at skattelovgivningen i PEPP-opsparerens bopælsmedlemsstat kan have en indvirkning på den faktiske udbetaling.

23.

I afsnittet med overskriften »Hvad sker der, hvis (PEPP-udbyderens navn) ikke er i stand til at foretage udbetalinger?« skal PEPP-udbyderen give en kort beskrivelse af, hvorvidt det hermed forbundne tab er dækket af en investorkompensations- eller -garantiordning, og, hvis dette er tilfældet, hvilken ordning der er tale om, garantens navn og oplysninger om, hvilke risici der er dækket af ordningen, og hvilke risici der ikke er dækket.

24.

Under overskriften »Engangsomkostninger« skal PEPP-udbyderen oplyse omkostningerne ved underskrivelsen af aftalen og engangsgebyrer, hvis aftalen opsiges inden for fem år.

25.

Under overskriften »Årlige omkostninger« skal PEPP-udbyderen fremlægge oplysningerne i henhold til artikel 5, stk. 1 og 3. PEPP-udbydere kan anvende højre kolonne eller hovedområde til at forklare eventuelle yderligere omkostninger, som PEPP-udbyderen eller PEPP-distributøren opkræver, og give detaljerede oplysninger om eventuelle distributionsomkostninger, der ikke allerede er medtaget i de omkostninger, der er angivet under de foregående overskrifter, således at PEPP-opspareren kan forstå den kumulative virkning, som disse aggregerede omkostninger har på investeringsafkastet.

26.

I afsnittet med overskriften »Hvad er de specifikke krav for underkontoen, der vedrører (min bopælsmedlemsstat)?« og i underafsnittet med overskriften »Krav til indbetalingsfasen« skal PEPP-udbyderen beskrive betingelserne for opsparingsfasen som fastsat af PEPP-opsparerens bopælsmedlemsstat. I underafsnittet med overskriften: Under »Krav til udbetalingsfasen« beskriver PEPP-udbyderen betingelserne for udbetalingsfasen som fastsat af PEPP-opsparerens bopælsmedlemsstat.

27.

PEPP-udbyderen skal i afsnittet med overskriften »Hvordan kan jeg klage?« fremlægge oplysninger om, hvordan og til hvem en PEPP-opsparer kan indgive en klage over PEPP-produktet eller PEPP-udbyderens eller PEPP-distributørens adfærd.

Del II. Skema

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


BILAG II

SKEMA TIL PEPP-OVERSIGTEN

Del I. Instrukser med henblik på udfyldelse af skemaet til PEPP-oversigten

1.

PEPP-udbydere skal overholde afsnittenes rækkefølge og overskrifter, præsentationsværktøjer eller diagrammer og ikoner i skemaet, som dog ikke fastlægger parametre vedrørende længden af de enkelte afsnit og indsættelse af sideskift,

2.

I skemaet kan PEPP-udbydere tilføje en QR-kode med et link den elektroniske udgave af PEPP-oversigten, og kan tilføje PEPP-udbyderens corporate branding eller logo.

3.

Under overskriften »Hvad får jeg, når jeg går på pension?« skal PEPP-udbyderen fremlægge resultaterne af følgende scenarier:

a)

det ugunstige scenarie under kategorien »hvis investeringerne klarer sig dårligt«

b)

scenariet baseret på bedste skøn under kategorien »hvis investeringerne klarer sig gennemsnitligt«

c)

det gunstige scenarie under kategorien »hvis investeringerne klarer sig meget godt«

Del II. Skema

Image 6

Image 7

Image 8


BILAG III

INPUT, ANTAGELSER OG METODER

Del I. Metoden, der ligger til grund for præsentation af risiko og afkast

Sammenfattende risikoindikator

1.

PEPP-udbydere tildeler det grundlæggende PEPP-produkt og de individuelle alternative investeringsmuligheder fire forskellige kategorier: »1«, »2«, »3« og »4«. Tildelingen baseres på:

a)

risikoen for ikke at kunne dække de inflationsjusterede indbetalinger

b)

den forventede forskel og

c)

sammenlignes med de forventede afkast med hensyn til at opnå et vist niveau af PEPP-ydelser, alt efter hvad der er relevant, ved begyndelsen af eller i udbetalingsfasen.

2.

For at beregne risikoen for ikke at kunne dække de inflationsjusterede indbetalinger skal PEPP-udbydere på stokastisk vis fastsætte omfanget af den forventede akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen for generiske PEPP-opsparere, den generiske varighed af opsparingsfaser og standardiserede indbetalingsniveauer. Efter en stokastisk simulering udtrykkes risikoen som sandsynligheden i procentpoint, som omregnes fra antallet af observationer, hvor summen af de inflationsjusterede indbetalinger er højere end den forventede værdi af den akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen sammenlignet med antallet af observationer.

3.

Risikoen ved den enkelte investeringsmulighed for ikke at kunne dække de inflationsjusterede indbetalinger tildeles de forskellige kategorier som følger:

Kategorier:

Opsparingsfaser

40 år

30 år

20 år

10 år

1

op til 13,75 %

op til 17 %

op til 27 %

op til 36 %

2

13,8 til 16,55 %

17 til 19,75 %

27 til 29,25 %

36 til 43,25 %

3

16,6 til 19,35 %

19,8 til 22,55 %

29,3 til 31,55 %

43,3 til 50,55 %

4

over 19,4 %

over 22,6 %

over 31,6 %

over 50,6 %

Hvis investeringsmulighedens risikokategori afviger mellem de forskellige opsparingsfaser, anvendes den højeste risikokategori.

4.

For at beregne den forventede forskel skal PEPP-udbydere på stokastisk vis fastsætte omfanget af den forventede akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen for generiske PEPP-opsparere, den generiske varighed af opsparingsfaser og standardiserede indbetalingsniveauer. Efter en stokastisk simulering udtrykkes risikoen som procentdelen af den forventede forskel i forhold til summen af de inflationsjusterede indbetalinger. Den forventede forskel bestemmes af observationerne, hvor de inflationsjusterede indbetalinger er højere end den forventede værdi af den akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen og de gennemsnitlige tab i forbindelse med disse observationer.

5.

Risikoen ved den enkelte investeringsmulighed med hensyn til den forventede forskel tildeles de forskellige kategorier som følger:

Kategorier:

Opsparingsfaser

40 år

30 år

20 år

10 år

1

op til – 20 %

op til – 17 %

op til – 13 %

op til – 8 %

2

20 til – 23 %

– 17 til – 20,25 %

– 13 til – 6,5 %

– 8 til – 11,25 %

3

– 23,5 til – 26,5 %

– 20,3 til – 23,55 %

– 16,6 til – 20,1 %

– 11,3 til – 14,55 %

4

over – 26,5 %

over – 23,6 %

over – 20,1 %

over – 14,6 %

Hvis investeringsmulighedens risikokategori afviger mellem de forskellige opsparingsfaser, anvendes den højeste risikokategori.

6.

For at beregne det forventede afkast for at nå op på et vist niveau af PEPP-ydelser skal PEPP-udbydere på stokastisk vis fastsætte omfanget af den forventede akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen for generiske PEPP-opsparere, den generiske varighed af opsparingsfaser og standardiserede indbetalingsniveauer. PEPP-udbydere udtrykker afkast i form af medianen af den akkumulerede kapital ved udgangen af opsparingsfasen som et multiplum af summen af de inflationsjusterede indbetalinger.

7.

Den enkelte investeringsmuligheds afkast for at nå op på et vist niveau af PEPP-ydelser skal tildeles de forskellige kategorier som følger:

Kategorier:

Opsparingsfaser

40 år

30 år

20 år

10 år

1

op til 1,7

op til 1,3

op til 1,08

op til 0,93

2

1,7 til 2,03

1,3 til 1,45

1,08 til 1,165

0,93 til 0,985

3

2,035 til 2,36

1,455 til 1,61

1,17 til 1,255

0,99 til 1,045

4

over 2,365

over 1,615

over 1,26

over 1,05

Hvis investeringsmulighedens afkastkategori afviger mellem de forskellige opsparingsperioder, anvendes den laveste afkastkategori.

8.

For at aggregere resultaterne af kategoriseringen af de enkelte investeringsmuligheder i forhold til den sammenfattende risikoindikator skal PEPP-udbydere:

a)

sammenligne de to risikokategorier, og hvis værdien af kategorien afviger, vælges den højeste

b)

sammenligne den deraf følgende risikokategori med værdien af afkastkategorien for PEPP-udbyderen for at supplere oplysningerne i henhold til artikel 4, stk. 1, i denne forordning ved at sammenligne investeringsmulighedens afkast i forhold til dens risiko.

Resultatscenarier

9.

PEPP-udbydere skal på stokastisk vis fastsætte de forventede PEPP-ydelser, alt efter hvad der er relevant, ved begyndelsen af eller i udbetalingsfasen under hensyntagen til:

a)

de standardiserede eller individualiserede indbetalingsniveauer

b)

varigheden af opsparingsfasen

c)

den gennemsnitlige PEPP-opsparers forventede levetid, hvor det er relevant

d)

udviklingen i lønvæksten, hvor det er relevant

e)

de forventede nominelle investeringsafkast i overensstemmelse med investeringsstrategien og den strategiske investeringsallokering

f)

den årlige inflationsrate samt

g)

omkostningsniveauet.

10.

Scenarieværdierne for de forventede PEPP-ydelser i de forskellige resultatscenarier fastsættes i overensstemmelse med den stokastiske spredning af de forventede PEPP-ydelser:

a)

Det gunstige scenarie svarer til værdien af PEPP-ydelserne ved 85-percentilen af distributionen.

b)

Scenariet baseret på bedste skøn svarer til værdien af PEPP-ydelserne ved 50-percentilen af distributionen.

c)

Det ugunstige scenarie svarer til værdien af PEPP-ydelserne ved 15-percentilen af distributionen.

d)

Scenariet i en stresssituation svarer til værdien af PEPP-ydelserne ved 5-percentilen af distributionen.

Del II. Regler for fastsættelse af antagelserne for pensionsprognoser

Den årlige sats for nominelle investeringsafkast

11.

PEPP-udbydere fastsætter de grundlæggende PEPP-produkters og alternative investeringsmuligheders forventede nominelle investeringsafkast ved hjælp af en passende stokastisk tilgang, der afspejler den tilsvarende investeringsstrategi, den strategiske investeringsallokering og den risikoreduktionsteknik, der anvendes for den individuelle investeringsmulighed.

12.

Ved fastlæggelsen af de forskellige elementer i den stokastiske model anvender PEPP-udbydere den årlige inflationsrate og kan overveje at anvende en modulær tilgang til den stokastiske beregning i det mindste for:

a)

den nominelle rente

b)

kreditspændene, herunder kreditmigrering og misligholdelse og

c)

aktieafkast.

13.

Til bestemmelse af de nominelle rentesatser kan PEPP-udbyderen anvende G2 ++-modellen med kort rente som beskrevet af Brigo og andre (2006) (1), der svarer til tofaktor-Hull-White-modellen og giver mulighed for negative rentesatser. Dens adfærd styres af fem parametre, to pr. faktor og én for korrelationen. Komponenterne i den todimensionale Wiener-proces er korrelerede, og en deterministisk forskydningsfaktor giver mulighed for perfekt at tilpasse den oprindelige løbetidsstruktur til markedsrenten.

De stokastiske differentialligninger for de to faktorer x(t) and y(t) er

Image 9

og

Image 10,

hvor a, b, σ og η er positive parametre, og Image 11 og Image 12 er korrelerede Wiener-processer i henhold til den risikoneutrale foranstaltning Image 13. Parameteren for korrelationen ρ er defineret ved

Image 14.

14.

Den risikoneutrale værdiansættelse ved anvendelse af den risikoneutrale foranstaltning Image 15 kræver tilpasning til »real-world«-foranstaltningenImage 16, som kan vælges som en konstant, tidsuafhængig markedspris for risiko.

15.

Ved hjælp af Girsanovs sætning er beregningen som følger:

Image 17

hvor λi er markedsprisen for risiko. Dynamikken i Image 18-foranstaltningen kan så beskrives som

Image 19

og

Image 20.

Processen i forbindelse med den korte rente r(t) er summen af de to faktorer, og den deterministiske forskydning, dvs.

r(t) = x(t) + y(t) + φ(t),

hvor for den deterministiske forskydningsfaktor φ(t)

Image 21

bekræftes. I denne ligning fM (0, T) angives markedets øjeblikkelige forwardrente på begyndelsestidspunkt 0 med horisont T.

16.

Efter G2 + +-modellen findes der analytiske løsninger i forbindelse med prisen på en nulkuponobligation ved at definere

Image 22,

Image 23,

og

Image 24

Hvor prisen på en nulkuponobligation i G2 + +-modellen er

P(t,T) = A(t,T) e –B ( a,t,T ) x ( t ) –B ( b,t,T ) y ( t ).

angiver PM (t,T) her markedsprisen for en nulkuponobligation på tidspunkt t for løbetid T.

17.

PEPP-udbyderen kan anvende priserne fra modellen til at fastsætte afkastet fra risikofrie investeringer i obligationer. Desuden kan den korte rente anvendes som input til modelberegningen af afkast fra aktier og eventuelt også fra ejendom.

18.

Til bestemmelsen af kreditspænd kan PEPP-udbyderen anvende simuleringen af kreditspænd til at kombinere løbetidsstrukturen for den risikofrie nulkuponobligation for at opnå en løbetidsstruktur for en nulkuponobligation med kreditrisiko. Risikosatserne for obligationer i forskellige ratingklasser kan modelberegnes ved hjælp af Cox-Ingersoll-Ross-modellen (CIR-processen). Risikosatsen πi udvikler sig i den risikoneutrale foranstaltning i henhold til den stokastiske differentialligning:

Image 25

sammen med betingelsen 2 > σ 2 for at holde π(t) positiv for enhver t. Hvis man antager en markedspris for risiko som følger

Image 26,

er dynamikken i »real-world«-scenariet givet ved

Image 27.

19.

PEPP-udbydere kan modelberegne risikosatser for ratingklasserne AAA (i = 1), AA, A, BBB og BB) (i = 5, der er potentielt differentierede for virksomhedsobligationer, dækkede obligationer og andre obligationer). Sandsynligheder for misligholdelse pi (t,T) beregnes derefter som produktet af CIR-priserne Pi (t,T) på tidspunkt t for løbetid T, dvs.

Image 28,

hvor:

Image 29,

Image 30 og

Image 31.

Spændene si (t,T) bestemmes derefter gennem

Image 32,

hvor δ er inddrivelsesprocenten.

20.

Til bestemmelse af aktieafkastet kan PEPP-udbyderen anvende en model til udvikling af et aktiemarkedsindeks ved hjælp af en geometrisk Brownsk bevægelse. Denne model har to parametre: volatilitets- og aktierisikopræmien. Ved den nominelle rentemodel fremkommer den gældende risikofrie rente, og modellens output er afkastet på årsbasis for investeringer i markedsindekset.

dSt = (r(t) + λ) Stdt + σStdWt

21.

Til bestemmelse af den årlige volatilitet kan PEPP-udbydere anvende standardafvigelsen for de månedlige afkast af et passende aktieindeks i en passende, repræsentativ tidsperiode med henblik på at foretage en årlig beregning af resultatet.

22.

PEPP-udbydere kan anvende aktierisikopræmien λeq som en implicit foranstaltning i henhold til Damodaran (2020) (2), men beregne den direkte på det relevante aktieindeks uden yderligere landerisikopræmier. Den defineres som:

λeq := E[Rm ] – Rf ,

hvor E[Rm ] er det forventede markedsafkast og den risikofrie rente Rf kan vælges som den 10-årige spotrente på ECB's eller nationalbankens kurve.

23.

Med hensyn til vækstraten g kan PEPP-udbyderen anvende EPS-prognosen for langsigtet vækst, hvorimod γ er summen af det effektive udbytte og afkastet ved tilbagekøb (buyback). Cash flow kan bestemmes ved hjælp af den konstante vækstrate over en femårig periode, hvorefter det endelige cash flow er uændret fremover med den risikofrie rente som vækstraten.

Image 33,

hvor PVindex er nutidsværdien af indekset i denne model til diskontering af udbyttet, og P 0 er prisen på indekset på tidspunkt t = 0.

Ved at opstille betingelsen

P 0 = PVIndex,

kan man finde det forventede markedsafkast og beregne aktierisikopræmien.

Den årlige inflationsrate

24.

PEPP-udbyderen anvender Vasicek-modellen med én faktor til at beregne den årlige inflationsrate. Den middel-tilbagevendende dynamik i modellen er baseret på tre parametre. Den stokastiske differentialligning i modellen er

di(t) = k(θ – i(t))dt + σdW(t), i(0)=i 0,

hvor i(t) er inflationsraten på tidspunkt t, k henviser til hastigheden i den middel-tilbagevendende proces, θ henviser til niveauet for den middel-tilbagevendende proces, og σ henviser til volatiliteten.

25.

Modelberegningerne skal anvende målniveauet for Den Europæiske Centralbanks inflationsrate for euroområdet eller, hvor det er relevant, for de tilsvarende centralbanker for lande uden for euroområdet på mellemlang sigt sammen med den observerede standardafvigelse for inflationsraterne. Hastigheden i den middel-tilbagevendende proces skal sammen med den aktuelle inflationsrate anvendes til at tilpasse modellen til de nuværende forhold og til de kortsigtede inflationsprognoser.

26.

Kalibreringen af inflationsraten skal for euroområdet anvende inflationsmålet for Den Europæiske Centralbank eller, for medlemsstater uden for euroområdet, centralbankens inflationsmål for θ-parameteren. Den månedlige tidsserie for år-til-år inflationsraten i medlemsstatens harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) anvendes til at udlede standardafvigelsen for inflationsraten på lang sigt, som antages at være 100 år. Fra samme tidsserie anvendes den oprindelige værdi for inflationsraten på referencedatoen. PEPP-udbyderen skal anvende inflationsfremskrivningerne for medlemsstatens HICP, der offentliggøres som de makroøkonomiske halvårlige fremskrivninger fra Eurosystemets personale for lande i euroområdet, eller Europa-Kommissionens økonomiske prognose for lande uden for euroområdet, medmindre den tilsvarende centralbank leverer fremskrivninger. Disse inflationsfremskrivninger anvendes til at fastsætte hastigheden i den middel-tilbagevendende proces.

Udviklingen i fremtidige lønninger

27.

For at tage højde for udviklingen i fremtidige lønninger skal PEPP-udbydere i givet fald tage hensyn til reallønsvæksten i de forskellige medlemsstater under hensyntagen til Eurostats data og til, at reallønnen stiger betydeligt i den tidlige del af en PEPP-opsparers karriereforløb og har en betydeligt lavere vækst eller nedgang i den senere del af karriereforløbet. PEPP-udbyderen kan overveje at vælge et mønster i PEPP-opsparernes reallønsforløb dels for at nå et plateau tættere på afslutningen af opsparingsfasen, dels for at nå plateauet tidligere, hvilket betyder 20 år før pensioneringen, hvorefter det falder.

28.

PEPP-udbyderen kan for at afspejle en lang række mulige forløb anvende et reallønsindeks, der følger en kvadratisk ligning med alder: løn = a(maks – alder)2 + b. Koefficienten »a« tages fra en ensartet fordeling mellem – 0,15 og 0,011, maks. tages fra en ensartet fordeling mellem 47 og 64 og svarer til den alder, hvor reallønnen er lig med den maksimale værdi, og koefficienten b fremkommer, så lønindekset begynder ved 100 ved 25 år.

Del III. Metode til beregning af omkostninger, inklusive specifikationen af sammenfattende indikatorer

29.

PEPP-udbyderen skal i PEPP KID'et præsentere de samlede årlige omkostninger, der omfatter alle påløbne omkostninger, der forfalder inden for 12 måneder, som et pengebeløb og i procent af den forventede akkumulerede kapital efter 12 måneder. Disse beløb kan om nødvendigt beregnes som de gennemsnitlige samlede årlige omkostninger i PEPP-aftalens løbetid. Beregningen af omkostningernes kombinerede indvirkning baseres på en 40 års opsparingsfase ud fra månedlige indbetalinger på 100 EUR og på den forventede akkumulerede kapital i scenariet baseret på bedste skøn.

30.

PEPP-udbyderen forelægger i PEPP-oversigten den anslåede indvirkning af omkostningerne på de endelige PEPP-ydelser ved at anvende tilgangen med hensyn til »Formueforringelse«. »Formueforringelsen« beregnes som forskellen mellem den forventede akkumulerede opsparing ved udgangen af opsparingsfasen og den forventede akkumulerede opsparing ved udgangen af opsparingsfasen i et omkostningsfrit scenario. Forskellen skal oplyses som et pengebeløb og i procent af de forventede akkumulerede besparelser. Beregningen baseres på den enkelte PEPP-opsparers personaliserede indbetalingsniveau og på scenariet baseret på bedste skøn i punkt 10.

(1)  Brigo, D., Mercurio, F.: Interest Rate Models — Theory and Practice, anden udgave, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001, 2006.

(2)  Damodaran, Aswath, Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation and Implications — 2020-udgaven (5. marts 2020). NYU Stern School of Business.


Top